Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπάνης από το Κεφάλαιο 16.07.3 - Υπουργείο Εσωτερικών - Άρθρο 26 881 - Σχέδιο Αγροτικής Αναπτύξεως Ορεινών και Άλλων Χωριών του Προϋπολογισμού του 2000

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Αβραάμ Αντωνίου
Νίκος Μουσιούττας Τάκης Χατζηδημητρίου
Ισίδωρος Μακρίδης
Χρίστος Ρότσας Μη μέλη της επιτροπής:
Παναγιώτης Δημητρίου Μάριος Ματσάκης
Κίκης Καζαμίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2000, μελέτησε σχετική επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών, με ημερομηνία 5 Οκτωβρίου 2000, με την οποία ζητείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων η αποδέσμευση πιστώσεων συνολικού ύψους £99.820 από το Κεφάλαιο 16.07.3 - Υπουργείο Εσωτερικών - Άρθρο 26 881 του Προϋπολογισμού του 2000, το οποίο αφορά το Σχέδιο Αγροτικής Αναπτύξεως Ορεινών και Άλλων Χωριών.

Όπως είναι γνωστό, με βάση σχετική σημείωση που έχει περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό, καμιά δαπάνη δε διενεργείται από το σχετικό άρθρο, χωρίς να ληφθεί εκ των προτέρων η εξουσιοδότηση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με τη σχετική επιστολή, ζητείται η αποδέσμευση κονδυλίων συνολικού ύψους £99.820 για την εκτέλεση διάφορων έργων που θα προωθηθούν μέσα στα πλαίσια του πιο πάνω σχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με την αποδέσμευση των πιο πάνω κονδυλίων για τη διενέργεια των σχετικών δαπανών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση της σχετικής απόφασης, με την οποία παρέχεται η εξουσιοδότηση της Βουλής για τη διενέργεια των εν λόγω δαπανών, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται.

25 Οκτωβρίου 2000

 

Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με ειδική διάταξη του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2000 (Νόμος Αριθμός 4(ΙΙ) του 2000), καμιά δαπάνη δεν μπορεί να διενεργηθεί από το Κεφάλαιο 16.07.3 - Υπουργείο Εσωτερικών - Άρθρο 26 881 - Σχέδιο Αγροτικής Αναπτύξεως Ορεινών και Άλλων Χωριών χωρίς την εκ των προτέρων εξουσιοδότηση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο, ενεργώντας με βάση την πιο πάνω ειδική διάταξη, ζήτησε την αποδέσμευση διάφορων ποσών συνολικού ύψους £99.820 από το Κεφάλαιο 16.07.3 - Υπουργείο Εσωτερικών - Άρθρο 26 881 - Σχέδιο Αγροτικής Αναπτύξεως Ορεινών και Άλλων Χωριών για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό φακέλου 51/82/12 και με ημερομηνία 5 Οκτωβρίου 2000.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, ύστερα από σχετική ενημέρωσή της, δεν έχει οποιαδήποτε ένσταση για την αποδέσμευση του πιο πάνω ποσού χρημάτων.

Για όλους αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων με την απόφασή της αυτή εγκρίνει την αποδέσμευση του πιο πάνω ζητούμενου ποσού για τη διενέργεια των ζητούμενων δαπανών.

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων