Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπάνης από το Κεφάλαιο 14.02.3 - Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού - Άρθρο 30 629 - Προβολή και Προώθηση Εμποροβιομηχανικών Δραστηριοτήτων του Προϋπολογισμού του 2000

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Αβραάμ Αντωνίου
Νίκος Μουσιούττας Τάκης Χατζηδημητρίου
Ισίδωρος Μακρίδης
Χρίστος Ρότσας Μη μέλη της επιτροπής:
Παναγιώτης Δημητρίου Μάριος Ματσάκης
Κίκης Καζαμίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2000, μελέτησε σχετική επιστολή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με ημερομηνία 5 Οκτωβρίου 2000, με την οποία ζητείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων η αποδέσμευση πιστώσεων συνολικού ύψους £2.000 από το Κεφάλαιο 14.02.3 - Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού - Άρθρο 30 629 - Προβολή και Προώθηση Εμποροβιομηχανικών Δραστηριοτήτων του Προϋπολογισμού του 2000.

Όπως είναι γνωστό, με βάση σχετική σημείωση που έχει περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό, ουδεμία δαπάνη διενεργείται από το εν λόγω άρθρο, χωρίς να ληφθεί εκ των προτέρων η εξουσιοδότηση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με την αναφερθείσα επιστολή, ζητείται η αποδέσμευση του πιο πάνω αναφερόμενου ποσού για την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την προβολή και προώθηση εμποροβιομηχανικών δραστηριοτήτων και ειδικότερα για επιχορήγηση των ποιμνιοτρόφων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με την αποδέσμευση του πιο πάνω κονδυλίου για τη διενέργεια των σχετικών δαπανών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση της σχετικής απόφασης, με την οποία παρέχεται η εξουσιοδότηση της Βουλής για τη διενέργεια των εν λόγω δαπανών, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται.

25 Οκτωβρίου 2000

 

Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με ειδική διάταξη του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2000 (Νόμος Αριθμός 4(ΙΙ) του 2000), καμιά δαπάνη δεν μπορεί να διενεργηθεί από το Κεφάλαιο 14.02.3 - Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού - Άρθρο 30 629 - Προβολή και Προώθηση Εμποροβιομηχανικών Δραστηριοτήτων, χωρίς την εκ των προτέρων εξουσιοδότηση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο, ενεργώντας με βάση την πιο πάνω ειδική διάταξη, ζήτησε την αποδέσμευση ποσού ύψους £2.000 από το Κεφάλαιο 14.02.3 - Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού - Άρθρο 30 629 - Προβολή και Προώθηση Εμποροβιομηχανικών Δραστηριοτήτων, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε σχετική επιστολή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με αριθμό φακέλου 1675 και ημερομηνία 5 Οκτωβρίου 2000.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, ύστερα από σχετική ενημέρωσή της, δεν έχει οποιαδήποτε ένσταση για την αποδέσμευση του πιο πάνω ποσού χρημάτων.

Για όλους αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων με την απόφασή της αυτή εγκρίνει την αποδέσμευση του πιο πάνω ποσού για τη διενέργεια των ζητούμενων δαπανών.

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων