Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί της Σύστασης Αρχής Υδάτων Νόμος του 1998»

Παρόντες:

 

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος

Στέλιος Γερασίμου

 

Γιαννάκης Θωμά

Νίκος Πιττοκοπίτης

 

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Ζαχαρίας Κουλίας

 

Ευάγγελος Σαμμούτας

Ηλίας Μυριάνθους

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον πρόεδρό της κ. Χρίστο Μαυροκορδάτο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και που στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τις κοινοβουλευτικές ομάδες του Δημοκρατικού Κόμματος και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών, σε πολλές συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 3 Δεκεμβρίου 1998 και 22 Ιουνίου 2000. Στο στάδιο της μελέτης της υπό αναφορά πρότασης νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του ίδιου υπουργείου (Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων-Κλάδος Υπαλλήλων Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων), του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων, των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου, των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Παλαιχωρίου, του Δήμου Πάφου, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτική και Παναγροτικός Σύνδεσμος.

Σκοπός της υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας με την οποία ιδρύεται Αρχή Υδάτων, υπό τη μορφή νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου, που θα έχει την αποκλειστική ευθύνη διαμόρφωσης κατευθυντήριων αρχών και χάραξης πολιτικής σε ό,τι αφορά την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων του τόπου.

Ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Χρίστος Μαυροκορδάτος, αναλύοντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της προτεινόμενης από την κοινοβουλευτική του ομάδα πρότασης νόμου στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής, ανέφερε πως η ανάγκη για δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα/αρχής για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου έχει διαπιστωθεί εδώ και αρκετά χρόνια και αναγνωρίστηκε και από την παρούσα κυβέρνηση, που από το 1993 αποφάσισε την ίδρυση ενιαίου φορέα υδάτων. Τα σοβαρά προβλήματα ανομβρίας και έλλειψης νερού που αντιμετωπίζει σήμερα ο τόπος, σύμφωνα με τον ίδιο, καθιστούν επιβεβλημένη τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης Αρχής Υδάτων, ώστε να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις που θα βοηθήσουν στη δημιουργία των κατάλληλων μηχανισμών για την ορθότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου και τη σωστή αξιοποίηση του σπάνιου και πολύτιμου αυτού φυσικού πόρου προς όφελος της εθνικής οικονομίας. Με την προτεινόμενη νομοθεσία, υποστήριξε ο ίδιος, επιφέρονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις που απλοποιούν τις πολύπλοκες σημερινές διαδικασίες διαχείρισης των υδάτων, διασφαλίζουν πληρέστερη συνεργασία και έλεγχο και καθιστούν δικαιότερη και αποτελεσματικότερη την εξυπηρέτηση του κοινού.

Οι εκπρόσωποι όλων των φορέων που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής υποστήριξαν την ανάγκη για υιοθέτηση ολοκληρωμένης και συντονισμένης πολιτικής για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου και παράλληλα υπέβαλαν εισηγήσεις για επιμέρους τροποποιήσεις της προτεινόμενης νομοθεσίας, ώστε η λειτουργία της Αρχής Υδάτων να καταστεί από κάθε άποψη λειτουργική και να εξυπηρετεί πληρέστερα τους σκοπούς για τους οποίους συστήνεται.

Οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες που παρευρέθηκαν στην επιτροπή την πληροφόρησαν ότι για τη δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης υδάτων ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας υπέγραψε στις 30 Ιουλίου 1999 σχετικό συμβόλαιο και ανέθεσε τη σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου σε ιδιωτικό νομικό οίκο. Οι εργασίες για τη σύνταξη του εν λόγω νομοσχεδίου άρχισαν από τις 30 Αυγούστου 1999 και, όπως προβλέπεται, αναμένεται να συμπληρωθούν σε σαράντα πέντε εβδομάδες. Στόχος του υπό ετοιμασία σχετικού νομοσχεδίου, σύμφωνα με τους ίδιους αρμοδίους, είναι ο εκσυγχρονισμός της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη διαχείριση των υδάτων, η εναρμόνισή της με το κοινοτικό κεκτημένο και γενικότερα η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την ίδρυση ενιαίου φορέα διαχείρισης υδάτων στην κυβερνητική υπηρεσία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού μελέτησε το θέμα και έλαβε ιδιαίτερα υπόψη το γεγονός της ολοένα και σοβαρότερης επιδείνωσης της κατάστασης σε σχέση με τους διαθέσιμους υδάτινους πόρους, η οποία δημιουργεί την επείγουσα ανάγκη για λήψη νομοθετικών μέτρων προς την κατεύθυνση δημιουργίας του επιθυμητού νομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση του προβλήματος, θεωρεί ότι, ως η καθ’ ύλην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή της Βουλής, έχει καθήκον να προωθήσει για ψήφιση την υπό συζήτηση πρόταση - νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με το θέμα.

Με βάση την πιο πάνω θέση της, η επιτροπή επαναδιατύπωσε τις διατάξεις της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, επιφέροντας σ’ αυτές ορισμένες αλλαγές που συνάδουν με τις διάφορες απόψεις που διατυπώθηκαν στο στάδιο της μελέτης του θέματος. Κατά τη θεώρηση του θέματος, η επιτροπή υιοθέτησε τη θέση για θέσπιση νόμου-πλαισίου του οποίου το περιεχόμενο θα παρέχει την επιθυμητή ευελιξία σε σχέση με το χειρισμό των διάφορων θεμάτων που αφορούν το κοινοτικό κεκτημένο. Η έναρξη ισχύος του νόμου που προτείνεται ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, για να καταστεί έτσι δυνατή η ετοιμασία όλων των αναγκαίων διεργασιών.

Οι κυριότερες διατάξεις του προτεινόμενου νόμου, όπως αυτός έχει τελικά διαμορφωθεί από την επιτροπή, επικεντρώνονται στα πιο κάτω:

1. Η εγκαθιδρυόμενη Αρχή Υδάτων Κύπρου θα αποτελεί νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου και θα λειτουργεί αυτόνομα, αντλώντας εξουσίες από τον ίδιο το νόμο.

2. Ειδικότερα, η Αρχή Υδάτων Κύπρου θα έχει εξουσία:

  1. i. να διαμορφώνει κατευθυντήριες αρχές και να χαράσσει ενιαία πολιτική διαχείρισης των υδάτινων πόρων της χώρας προς όφελος του πληθυσμού και της εθνικής οικονομίας,
  2. να υποβάλλει εισηγήσεις για τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών ή άλλων μέτρων,
  3. να κάνει χρήση κρατικών ή ημικρατικών υπηρεσιών, με τη συγκατάθεση των αρμόδιων κρατικών ή ημικρατικών οργάνων ή αρχής, κατά την εκτέλεση και εφαρμογή των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου.

3. Το έργο της Αρχής θα ασκεί συμβούλιο με διευρυμένη αντιπροσωπευτικότητα το οποίο θα διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η επιτροπή, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Δημοκρατικού Κόμματος και Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί, δηλώνοντας συνάμα ότι με τη θεσμική αυτή νομοθετική πρόταση τίθενται οι βάσεις για μια πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της νήσου.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δηλώνουν ότι, χωρίς να διαφωνούν με την ανάγκη θέσπισης νομοθεσίας που να εκσυγχρονίζει την υδατική νομοθεσία και τη δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης υδάτων, θεωρούν ότι η προώθηση στο παρόν στάδιο της ψήφισης της υπό συζήτησης νομοθεσίας δεν κρίνεται αναγκαία, μια και η κυβέρνηση προωθεί την ετοιμασία σχετικού νομοσχεδίου. Τα ίδια μέλη της επιτροπής υποστήριξαν ότι θα είναι έτοιμα να συναινέσουν στην προώθηση της εν λόγω νομοθεσίας, αν η κυβέρνηση δεν καταθέσει στη Βουλή ως τον προσεχή Σεπτέμβριο το υπό μελέτη κυβερνητικό νομοσχέδιο.

9 Οκτωβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων