Αρχείο

Back ] Up ]    

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις:

Α

Αριθμός
ΚΔΠ

Συνοπτικός Τίτλος

196

Οι περί Άδειας Οδήγησης Κανονισμοί του 2004 (23.03.035.2004)

167

Οι περί Αεροπλοΐας (Τέλη Αεροδρομίου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.037.2004)

496

Οι περί Αιμοδοσίας (Λήψη, Ασφάλεια, Έλεγχος και Μετάγγιση Αίματος) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.080.2004)

453

Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.064.2004)

499

Οι περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.117.2004)

498

Οι περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Θεωρήσεις) Κανονισμοί του 2004 (23.03.126.2004)

495

Οι περί Αμιάντου (Ασφάλεια και Υγεία Προσώπων στην Εργασία) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.162.2004)

512

Οι περί Αμοιβαίας Συνδρομής για την Είσπραξη Απαιτήσεων Σχετικών με Ορισμένες Εισφορές, Δασμούς, Φόρους και Άλλα Μέτρα Κανονισμοί του 2004 (23.03.115.2004)

520

Οι περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων (Ελάχιστα Κριτήρια Προαναγνώρισης και Αναγνώρισης και Όροι και Προϋποθέσεις Λειτουργίας) Κανονισμοί του 2004. (23.03.081.2004)

201

Οι περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (Κριτήρια Αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών) Κανονισμοί του 2004 (23.03.049.2004)

204

Οι περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.021.2004)

58

Οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.013.2004)

470

Οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2004. (23.03.095.2004)

579

Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.069.2004)

197

Οι περί Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.204.2003)

203

Οι περί Αποχετεύσεων Ασκά Κανονισμοί του 2004 (23.03.140.2003)

199

Οι περί Αποχετεύσεων Λευκωσίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.196.2003)

200

Οι περί Αποχετεύσεων Παραλιμνίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.203.2003)

577

Oι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον υπό Εργοδοτών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.067.2004)

488

Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Καταβλητέα Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.163.2004)

500

Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.116.2004)

213

Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (ΔΝ.11/1998, 23.03.116.2000)

215

Οι περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (ΔΝ.13/1998, 23.03.044.2004)

214

Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) Κανονισμοί του 2004 (ΔΝ.12/1998, (23.03.029.2004)

643

Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.191.2004)

493

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.161.2004)

55

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.209.2003)

Β

74

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εγκαταστάσεις με Συρματόσχοινα για τη Μεταφορά Προσώπων) Κανονισμοί του 2003 (23.03.218.2003)

537

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Σκάφη Αναψυχής) Κανονισμοί του 2004 (23.03.141.2004)

667

Οι περί Βιολογικής Παραγωγής (Εισαγωγές από Τρίτες Χώρες) Κανονισμοί του 2004 (23.03.211.2004)

666

Οι περί Βιολογικής Παραγωγής (Υλικά Συσκευασίας) Κανονισμοί του 2004 (23.03.210.2004)

Γ

615

Οι περί Γεωργικής Ασφάλισης (Συντάξεις και Χορηγήματα στους Υπαλλήλους του Οργανισμού) Κανονισμοί του 2004 (23.03.168.2004)

521

Οι περί Γεωργικών Φαρμάκων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.122.2004)

Δ

20

Οι περί Δεοντολογίας των Κοινωνικών Λειτουργών Κανονισμοί του 2004 (23.03.217.2003)

660

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.1198.2004)

503

Οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Δικαίωμα Ψήφου των Μελών του ΚΟΔΑΠ) Κανονισμοί του 2004. (23.03.093.2004)

502

Οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Συνδρομές Μελών του ΚΟΔΑΠ) Κανονισμοί του 2004. (23.03.092.2004)

504

Οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Υποχρεώσεις Αναφοράς του ΚΟΔΑΠ και των Μελών του ΚΟΔΑΠ) Κανονισμοί του 2004. (23.03.094.2004)

Ε

21

Οι περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών (Τέλη και Συναφή Θέματα) Κανονισμοί του 2004 (23.03.216.2003)

216

Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2004 (23.03.057.1999)

115

Οι περί Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμοί του 2004 (23.03.020.2004)

494

Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στο Χώρο Εργασίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.160.2004)

497

Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.158.2004)

170

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) Κανονισμοί του 2003 (23.03.185.2003)

195

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμοί του 2004 (23.03.030.2004)

535

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Καταλοίπων Αποτέφρωσης) Κανονισμοί του 2004. (23.03.156.2004)

460

Οι περί της Ελεύθερης Διακίνησης και Διαμονής των Υπηκόων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους Κανονισμοί του 2004. (23.03.125.2004)

514

Οι περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.072.2004)

523

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου των Γεωργικών Προϊόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004. (23.03.099.2004)

536

Οι περί Επικίνδυνων Ουσιών (Ταξινόμηση, Συσκευασία και Σήμανση Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασμάτων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004. (23.03.083.2004)

513

Οι περί Εταιρειών (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.140.2004)

508

Οι περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 Κανονισμοί του 2004. (23.03.130.2004)

507

Οι περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 Κανονισμοί του 2004. (23.03.129.2004)

Ζ

518

Οι περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004. (23.03.151.­2004)

Η

471

Οι περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.128.2004)

Θ

 

Ι

456

Οι περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.032.2004)

219

Οι περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας (Καθορισμός Τύπου Αιτήσεων, Τύπου Αδειών και Πληρωτέων Τελών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.057.2004)

530

Οι περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών Κανονισμοί του 2004 (23.03.164.2004)

531

Οι περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ. Κανονισμοί του 2004. (23.03.127.2004)

594

Οι περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ. (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.189.2004)

Κ

527

Οι περί Καθορισμού των Κλάσεων του Βασικού Πατατόσπορου Κανονισμοί του 2004 (23.03.138.2004)

533

Οι περί Καθορισμού Υγειονομικών Κανόνων για την Παρασκευή και τη Διάθεση στην Αγορά Παρασκευασμάτων Κρέατος (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004. (23.03.155.2004)

635

Οι περί Καθορισμού Υγειονομικών Όρων Παραγωγής και Διάθεσης στην Αγορά Νωπού Κρέατος (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.169.2004)

532

Οι περί Καλλυντικών Προϊόντων (Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής) Κανονισμοί του 2004. (23.03.096.2004)

171

Οι περί Καταργήσεως των περί Ασφάλειας (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός) Κανονισμών Κανονισμοί του 2004 (23.03.046.2004)

534

Οι περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας από Αλλοδαπούς (Όροι, Περιορισμοί, Προϋποθέσεις και Κριτήρια για Χορήγηση Άδειας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004. (23.03.149.2004)

455

Οι περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.066.2004)

Λ

96

Οι περί Λειτουργίας των Δημοσίων Εσπερινών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.001.2004)

661

Οι περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.207.2004)

516

Οι περί Λιπασμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004. (23.03.152.2004)

Μ

483

Οι περί Μαρμελάδων, Ζελέδων, Μαρμελάδων Εσπεριδοειδών και Κρέμας Καστάνου Κανονισμοί του 2004. (23.03.108.2004)

485

Οι περί των Μεθόδων Δειγματοληψίας και Ανάλυσης Τροφίμων για τον Έλεγχο των Διοξινών και Φουρανίων και τον Προσδιορισμό των Παρόμοιων με τις Διοξίνες PCB στα Τρόφιμα Κανονισμοί του 2004 (23.03.090.2004)

474

Οι περί Μεθόδων Δειγματοληψίας και Ανάλυσης Τροφίμων για Έλεγχο των Μεγίστων Περιεκτικοτήτων Πατουλίνης στα Τρόφιμα Κανονισμοί του 2004. (23.03.097.2004)

475

Οι περί Μεθόδων Δειγματοληψίας και Ανάλυσης Τροφίμων για τον Έλεγχο των Συγκεντρώσεων Αφλατοξινών και Ωχρατοξίνης Α Κανονισμοί του 2004. (23.03.088.2004)

83

Οι περί Μεθόδων Δειγματοληψίας και Ανάλυσης Τροφίμων για τον Έλεγχο των Συγκεντρώσεων Μολύβδου, Καδμίου, Υδραργύρου και 3-MCPD Κανονισμοί του 2004 (23.03.016.2004)

473

Οι περί των Μεθόδων Δειγματοληψίας για τον Επίσημο Έλεγχο των Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων επί και εντός των Προϊόντων Φυτικής και Ζωϊκής Προέλευσης Κανονισμοί του 2004 (23.03.089.2004)

118

Οι περί Μελιού Κανονισμοί του 2004 (23.03.018.2004)

481

Οι περί Μεταποιημένων Τροφών με Βάση τα Δημητριακά και Παιδικών Τροφών, για Βρέφη και Νήπια (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.070.2004)

72

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.008.2004)

84

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2004 (23.03.009.2004)

511

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2004 (23.03.079.2004)

Ο

120

Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Γενικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.025.2004)

117

Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Έλεγχοι) Κανονισμοί του 2004 (23.03.026.2004)

119

Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σύμβουλοι Ασφαλείας) Κανονισμοί του 2004 (23.03.027.2004)

454

Οι περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) Κανονισμοί του 2004 (23.03.055.2004)

Π

116

Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση κατά Σχολή Τμημάτων) Κανονισμοί του 2004 (23.03.004.2004)

529

Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού της Αμπέλου Κανονισμοί του 2004 (23.03.139.2004)

476

Οι περί Παρασκευασμάτων για Βρέφη και Παρασκευασμάτων Δεύτερης Βρεφικής Ηλικίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.071.2004)

501

Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.091.2004)

19

Οι περί Πετρελαιοειδών (Αναπροσαρμογή της Λιανικής Τιμής Πωλήσεως) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.012.2004)

193

Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών για Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) Κανονισμοί του 2004 (23.03.031.2004)

194

Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Όζον στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί του 2004 (23.03.047.2004)

459

Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας) Κανονισμοί του 2004 (23.03.134.2004)

458

Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τέλη) Κανονισμοί του 2004. (23.03.133.2004)

509

Οι περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004. (23.03.157.2004)

479

Οι περί Προβλημάτων Υγείας και Υγιεινής στην Παραγωγή και Εμπορία Προϊόντων Αυγών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004. (23.03.136.2004)

149

Οι περί Πρόδρομων Ουσιών (Παρασκευή και Εμπορία) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.036.2004)

198

Οι περί Προξενικών Τελών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.014.2004)

484

Οι περί των Προϊόντων με βάση το Κρέας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004. (23.03.132.2004)

517

Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Μεταφορά των Ζώων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.131.2004)

54

Οι περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.194.2003)

151

Οι περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Κανονισμοί του 2004 (23.03.033.2004)

56

Οι περί Προστιθέμενων Ουσιών για Ειδικούς Διατροφικούς Σκοπούς σε Τρόφιμα που Προορίζονται για Ειδική Διατροφή Κανονισμοί του 2003 (23.03.199.2003)

478

Οι περί Προστιθέμενων Ουσιών για Ειδικούς Διατροφικούς Σκοπούς σε Τρόφιμα που Προορίζονται για Ειδική Διατροφή (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.084.2004)

73

Οι περί Προσφύγων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.006.2004)

645

Οι περί Πτώχευσης (Τέλη και Δικαιώματα του Επίσημου Παραλήπτη) Κανονισμοί του 2004 (23.03.054.2004)

Ρ

85

Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.019.2004)

462

Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2004. (23.03.121.2004)

463

Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμοί του 2004. (23.03.118.2004)

461

Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός) Κανονισμοί του 2004. (23.03.120.2004)

451

Οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Εκδηλώσεις Μείζονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2004 (23.03.068.2004)

464

Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμοί του 2004 (23.03.119.2004)

472

Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διαδικασίες Χρέωσης Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού) Κανονισμοί του 2004. (23.03.104.2004)

465

Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διεξαγωγή Ερευνών) Κανονισμοί του 2004. (23.03.103.2004)

468

Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διοικητικά Πρόστιμα) Κανονισμοί του 2004. ( 23.03.102.2004)

538

Οι περί Ρυθμίσεως της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμοί του 2004. (23.03.086.2004)

466

Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Μητρώο Αδειών) Κανονισμοί του 2004 (23.03.101.2004)

467

Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμοί του 2004 (23.03.105.2004)

528

Οι περί της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (Πρόσληψη, Προαγωγή, Υπηρεσία και Πειθαρχικός Έλεγχος) Κανονισμοί του 2004 (23.03.100.2004)

Σ

97

Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.017.2004)

525

Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.165.2004)

526

Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004. (23.03.154.2004)

668

Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμοί του 2004 (23.03.212.2004)

599

Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2004 (23.03.184.2003)

220

Οι περί του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2004 (23.03.028.2004)

524

Οι περί Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Συντάξεις και Χορηγήματα Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2004. (23.03.076.2004)

449

Οι περί Συμπληρωμάτων Διατροφής Κανονισμοί του 2004 (23.03.050.2004)

71

Οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Γενικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.213.2003)

489

Οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Δημοτικοί) Κανονισμοί του 2004. (23.03.111.2004)

492

Οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Οργανισμοί Δημόσιου Δικαίου και Κοινότητες) Κανονισμοί του 2004 (23.03.110.2004)

490

Οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών (Γενικοί) Κανονισμοί της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2004 (23.03.112.2004)

487

Οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών (Γενικοί) Κανονισμοί της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2004. ( 23.03.113.2004)

491

Οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών (Γενικοί) Κανονισμοί των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας του 2004. (23.03.114.2004)

202

Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσμοί του 2004 (23.03.056.2004)

578

Οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων (Τροποποιητικοί) του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας Κανονισμοί του 2003 (23.03.142.2003)

561

Οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου Κανονισμοί του 2004 (23.03.186.2003)

644

Οι περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.190.2004)

Τ

150

Οι περί Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή (Ενεργητική Τελειοποίηση) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.043.2004)

377

Οι περί Τελωνειακών Δασμών (Τελωνειακές Ατέλειες) Κανονισμοί του 2004 (23.03.172.2004)

380

Οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης (Ατέλειες κατά την Εισαγωγή Εμπορευμάτων) Κανονισμοί του 2004 (23.03.172.2004)

Υ

457

Οι περί Υγιεινής του Γάλακτος και των Προϊόντων με βάση το Γάλα (Παραγωγή, Παρασκευή και Εμπορία) και Ελέγχου των Υποστατικών Κανονισμοί του 2004. (23.03.137.2004)

480

Οι περί των Υγειονομικών Όρων για την Παραγωγή και τη Διάθεση στην Αγορά Αλιευτικών Προϊόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004. (23.03.142.2004)

505

Οι περί Υγιεινής Παραγωγής και Διάθεσης στην Αγορά Κρέατος Κουνελιών και Κρέατος Εκτρεφόμενων Θηραμάτων Κανονισμοί του 2004. (23.03.150.2004)

519

Οι περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά (Έλεγχος Χρήσης Ορισμένων Ουσιών και Καταλοίπων στα Ζώντα Ζώα και τα Προϊόντα τους) Κανονισμοί του 2004. (23.03.159.2004)

515

Οι περί Υγιειονομικού Ελέγχου του Κρέατος Άγριων Θηραμάτων Κανονισμοί του 2004. (23.03.153.2004)

510

Οι περί Υγειονομικών Προβλημάτων Παραγωγής και Διάθεσης στην Αγορά Νωπού Κρέατος Πουλερικών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.166.2004)

57

Οι περί των Υγειονομικών Συνθηκών για την Παραγωγή και τη Διάθεση στην Αγορά Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων Κανονισμοί του 2004 (23.03.201.2003)

450

Οι περί Υλικών και Αντικειμένων για Επαφή με Τρόφιμα Κανονισμοί του 2004 (23.03.052.2004)

486

Οι περί Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων πάνω ή μέσα στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.082.2004)

Φ

452

Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ορθή Κλινική Πρακτική) Κανονισμοί του 2004 (23.03.053.2004)

144

Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Διαδικασία και Περιεχόμενο Εξετάσεων για Έκδοση Άδειας Χονδρικής Πώλησης) Κανονισμοί του 2004 (23.03.042.2004)

145

Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Κανόνες Καλής Παρασκευής) Κανονισμοί του 2004 (23.03.040.2004)

469

Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική) Κανονισμοί του 2004. (23.03.109.2004)

146

Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Παρουσίαση και Περιεχόμενο Αίτησης Έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας) Κανονισμοί του 2004 (23.03.039.2004)

148

Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Τέλη) Κανονισμοί του 2004 (23.03.041.2004)

147

Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Χρωστικές Ουσίες) Κανονισμοί του 2004 (23.03.038.2004)

373

Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Απαλλαγές για Εισαγόμενα Αγαθά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.178.2004)

374

Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.177.2004)

367

Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Απαλλαγές για Αποκτήσεις Αγαθών) Κανονισμοί του 2004 (23.03.184.2004)

371

Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Διαγραφή Χρεών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.180.2004)

370

Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Απαλλαγές) Κανονισμοί του 2004 (23.03.181.2004)

372

Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (23.03.179.2004)

381

Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς για Υπηρεσίες που Παρέχονται Ηλεκτρονικά) Κανονισμοί του 2004 (23.03.185.2004)

368

Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Μεταφορά Αγαθών) Κανονισμοί του 2004 (23.03.183.2004)

369

Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φορολογική Αποθήκευση) (Μεταχείριση Πράξεων) Κανονισμοί του 2004 (23.03.182.2004)

376

Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Απαλλαγές που Εφαρμόζονται στις Εισαγωγές από Κράτος Μέλος Προσωπικών Ειδών που Ανήκουν σε Ιδιώτες) Κανονισμοί του 2004 (23.03.174.2004)

379

Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Απαλλαγές Ταξιδιωτών που Προέρχονται από Τρίτες Χώρες) Κανονισμοί του 2004 (23.03.170.2004)

378

Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Απαλλαγές που Χορηγούνται κατά την Εισαγωγή Εμπορευμάτων υπό Μορφή Μικροδεμάτων Μη Εμπορικού Χαρακτήρα Προελεύσεως Τρίτων Χωρών) Κανονισμοί του 2004 (23.03.171.2004)

375

Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται από Άλλα Κράτη Μέλη) Κανονισμοί του 2004 (23.03.176.2004)

477

Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004. (23.03.087.2004)

Χ

366

Οι περί της Χρησιμοποιούμενης Ισοτιμίας του Ευρώ έναντι της Λίρας Κύπρου για τον Καθορισμό των Συντελεστών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Κανονισμοί του 2004 (23.03.175.2004)

482

Οι περί Χυμών Φρούτων και Ορισμένων Ομοειδών Προϊόντων Κανονισμοί του 2004. (23.03.073.2004)

 

 

 

     

Back ] Up ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων