Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Μέρος ΙΙI:

 

Αριθμός Νόμου

Συνοπτικός Τίτλος

1

Ο περί της Σύμβασης περί Καθορισμού του Κράτους που Είναι Υπεύθυνο για την Εξέταση Αίτησης Παροχής Ασύλου η Οποία Υποβάλλεται σε Ένα από τα Κράτη Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Σύμβαση του Δουβλίνου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01.006.2004)

2

Ο περί της Σύμβασης περί Καταπολέμησης της Δωροδοκίας στην Οποία Ενέχονται Υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01.004.2004)

3

Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Αρμενίας για Στρατιωτική και Τεχνική Συνεργασία (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01. 003.2003)

4

Ο περί της Συνθήκης Προσχώρησης της Τσέχικης Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κυρωτικού) Νόμου του 2003 και Κύρωσης του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης της Συνθήκης Νόμος του 2004 (23.01. 011.2004)

5

Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Λιβάνου για Καταπολέμηση της Παράνομης Χρήσης και Διακίνησης Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών και του Οργανωμένου Εγκλήματος (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01.278.2003)

6

Ο περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση Αντιντόπινγκ του Συμβουλίου της Ευρώπης (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01.227.2003)

7

Ο περί της Σύμβασης Αστικού Δικαίου για τη Διαφθορά (Κυρωτικός) και Συμπληρωματικές Διατάξεις Νόμος του 200 (23.01.254.2003)

8

O περί Εγγύησης της Χρηματοδότησης του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01. 023.2004)

9

Ο περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01. 037.2004)

10

Ο περί της Σύμβασης της Βιέννης για την Κρατική Διαδοχή Αναφορικά με Συνθήκες (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01. 085.2004)

11

Ο περί της Σύμβασης για την Έκδοση μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01. 069.2004)

12

Ο περί της Σύμβασης για την Απλουστευμένη Διαδικασία Έκδοσης μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01. 068.2004)

13

Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Εσθονίας για την Καταπολέμηση του Οργανωμένου και Άλλων Μορφών Εγκλήματος (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01. 059.2004)

14

Ο περί Εγγύησης της Χρηματοδότησης του Δήμου Αγλαντζιάς (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01. 066.2004)

15

Ο περί Εγγύησης της Χρηματοδότησης του Δήμου Λακατάμιας (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01. 065.2004)

16

Ο περί της Σύμβασης Καταρτιζόμενης βάσει του Άρθρου Κ3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις Αποφάσεις Έκπτωσης από το Δικαίωμα Οδήγησης (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01. 054.2004)

17

Ο περί της Συμφωνίας Συμμετοχής της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και της Τελικής Πράξης (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01.118.2004)

18

Ο περί του Πρωτοκόλλου που Τροποποιεί την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Καταστολή της Τρομοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01.157.2004)

19

Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Αστικής Ευθύνης για Ζημιά που Προκαλείται από τη Ρύπανση Καυσίμων Δεξαμενής Πλοίων του 2001 (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2004 (23.01.175.2004)

20

Ο περί της Σύμβασης του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση για Ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο (Κυρωτικός) Νόμος του 2004. (23.01.142.2004)

21

Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Αστικής Ευθύνης και Αποζημίωσης για Ζημιά σε σχέση με τη Θαλάσσια Μεταφορά Επικίνδυνων και Επιβλαβών Ουσιών του 1996 (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2004 (23.01.174.2004)

22

O περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01.140.2004)

23

Ο περί της Τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Μοντρεάλ για τις Ουσίες που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος (Κυρωτικός) Νόμος του 2004. (23.01.161.2004)

24

Ο περί της Σύμβασης για Δικαιοδοσία, Εφαρμοστέο Δίκαιο, Αναγνώριση, Επιβολή και Συνεργασία σε σχέση με Γονική Ευθύνη και Μέτρα για την Προστασία Παιδιών (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01.179.2004)

25

Ο περί της Σύμβασης Καταρτιζόμενης από το Συμβούλιο βάσει του Άρθρου 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή επί Ποινικών Υποθέσεων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πρωτοκόλλου της (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01.178.2004)

26

Ο περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου αναφορικά με την Ποινικοποίηση Πράξεων Ρατσιστικής και Ξενοφοβικής Φύσης που Διαπράττονται μέσω Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01.156.2004)

27

Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ζώων που Προορίζονται για Σφαγή (Κυρωτικός) Νόμος του 2004.

(23.01.176.2004)

28

Ο περί της Σύμβασης σχετικά με το Καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01.177.2004)

29

Ο περί της Αμοιβαίας Συνδρομής και Συνεργασίας μεταξύ των Τελωνειακών Υπηρεσιών (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01.230.2004)

30

Ο περί της Σύμβασης για τη Χρήση της Πληροφορικής στον Τελωνειακό Τομέα, των Πρωτοκόλλων Αυτής, καθώς και της Συμφωνίας για την Προσωρινή Εφαρμογή, μεταξύ Ορισμένων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01.229.2004)

31

Ο περί του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας για την Ατελή Εισαγωγή Αντικειμένων Εκπαιδευτικού ή Μορφωτικού Χαρακτήρα (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 ( 23.01.183.2004)

32

Ο περί της Σύμβασης του Ελσίνκι σχετικά με τις Διασυνοριακές Επιπτώσεις των Βιομηχανικών Ατυχημάτων Νόμος του 2004 (23.01.132.2004)

33

Ο περί της Σύμβασης για την Ίδρυση Ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01.233.2004)

34

Ο περί της Σύμβασης για την Αναθεώρηση της Σύμβασης για την Ίδρυση Ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01.234.2004)

35

Ο περί της Σύμβασης για την Προσωρινή Εισαγωγή (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01.228.2004)

36

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Λάρνακας (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01.235.2004)

37

Ο περί της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας για τις Εκτελέσεις και τα Φωνογραφήματα (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01.150.2004)

38

Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση από Βαρέα Μέταλλα (Κυρωτικός) Νόμος του 2004.

(23.01.182.2004)

39

Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που Οφείλεται στους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01.180.2004)

40

Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που Αφορά τον Έλεγχο των Εκπομπών Οξιδίων του Αζώτου ή των Διαμεθοριακών Ροών τους (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01.181.2004)

41

Ο περί του Πρωτοκόλλου για την Τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης για την Απλούστευση και την Εναρμόνιση των Τελωνειακών Καθεστώτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2004. (23.01.218.2004)

42

Ο περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01.133.2004)

43

O περί Εγγύησης της Χρηματοδότησης του Δήμου Γερμασόγειας (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01.250.2004)

44

Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Ανάπτυξη της Μεταναστευτικής Πολιτικής (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01.117.2004)

45

O περί της Συνθήκης για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.102.2004)

46

Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.121.2004)

47

Ο περί της Συμφωνίας που Αφορά την Κατάρτιση Παγκόσμιων Τεχνικών Κανονισμών για τα Τροχοφόρα Οχήματα, τον Εξοπλισμό και τα Εξαρτήματα που Μπορούν να Τοποθετούνται ή/και να Χρησιμοποιούνται σε Τροχοφόρα Οχήματα (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01.083.2004)

48

Ο περί της Συμφωνίας της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για τη Συνεργασία στην Καταπολέμηση του Διασυνοριακού Οργανωμένου Εγκλήματος της Τρομοκρατίας, της Εμπορίας Προσώπων και της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών Ουσιών (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01.253.2004)

49

O περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας για Συνεργασία των Πυροσβεστικών Σωμάτων των Δύο Χωρών σε Θέματα Αρμοδιότητάς τους (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (23.01.074.2004)

 

Ο περί της Σύμβασης της Βιέννης για την Κρατική Διαδοχή Αναφορικά με Συνθήκες (Κυρωτικός) Νόμος του 2004. (23.01.085.2004)

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων