Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Μέρος Ι:

Α

Αριθμός
Νόμου

Συνοπτικός Τίτλος

60

Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.053.2004)

51

Ο περί Αθέμιτης Κτήσης Περιουσιακού Οφέλους από Αξιωματούχους και Λειτουργούς του Δημοσίου Νόμος του 2004 (23.02.057.2002)

161

Ο περί Αιμοδοσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004. (23.01.123.2004)

106

Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.097.2004)

178

Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.169.2004)

109

Ο περί Αμοιβαίας Αναγνώρισης Ορισμένων Αγαθών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.105.2004)

197

Ο περί Αμοιβαίας Συνδρομής για την Είσπραξη Απαιτήσεων Σχετικών με Ορισμένες Εισφορές, Δασμούς, Φόρους και Άλλα Μέτρα Νόμος του 2004. (23.01.167.2004)

155

Ο περί Αμοιβαίας Συνδρομής των Αρμόδιων Φορολογικών Αρχών των Κρατών Μελών στον Τομέα των Άμεσων Φόρων, Ορισμένων Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και των Φόρων επί των Ασφαλίστρων Νόμος του 2004 (23.01.191.2004)

1

O περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.251.2003)

68

Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.073.2004)

160

Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.124.2004)

11

Ο περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.012.2004)

81

Ο περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 (23.01.089.2004)

200

Ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2004 (23.01.122.2004)

224

Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου Νόμος του 2004 (23.01.261.2004)

205

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.111.2004)

32

Ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.220.2002)

228

Ο περί Αποκατάστασης Καταδικασθέντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.254.2004)

64

Ο περί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης Νόμος του 2004 (23.01.109.2004)

223

Ο περί Απολαβών των Κρατικών Υπαλλήλων Νόμος του 2004 (23.01.255.2004)

108

Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.203.2003)

62

Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.113.2004)

75

Ο περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.091.2004)

134

Ο περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004. (23.01.168.2004)

69

Ο περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.081.2004)

70

Ο περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 (23.01.082.2004)

136

Ο περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2004. (23.01.126.2004)

152

Ο περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2004 (23.01209.2004)

153

Ο περί της Άσκησης Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) του 2004 (23.01.213.2004)

73

Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.040.2004, 23.01.002.1998)

57

Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.045.2004)

Β

146

Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεων Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.206.2004)

214

Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2004 (23.01.247.2004)

212

Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.02.039.2004)

72

Ο περί Βιοκτόνων Νόμος του 2004 (23.01.211.2003)

227

Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004 (23.01.264.2004)

Γ

15

Ο περί Γενετικά Τροποποιημένων Μικροοργανισμών (Κατά την Περιορισμένη Χρήση) Νόμος του 2004 (23.01.186.2002)

41

Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2004 (23.01.042.2004)

101

Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.100.2004)

117

Ο περί Γεωργικών Φαρμάκων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004. (23.01.171.2004)

198

Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.128.2004)

Δ

44

O περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.055.2004)

80

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 (23.01.071.2004)

31

O περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.02.013.2004)

218

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 (23.02.040.2004)

220

Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.260.2004)

98

Ο περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμος του 2004 (23.01.306.2002)

174

Ο περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης Αναφορικά με Ορισμένους Τεχνικούς Κανόνες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004. (23.01.162.2004)

139

Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.145.2004)

22

Ο περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.028.2004)

30

O περί Διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.058.2004)

56

Ο περί Διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2004 (23.01.204.2003)

17

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.02.068.2002)

(Αναπομπή, η Βουλή διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο)

165

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2004 (23.01.025.2004)

199

Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.159.2004)

128

Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004. (23.01.198.2004)

Ε

111

Ο περί Εγγραφής Αισθητικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.101.2004)

150

Ο περί Εγγραφής Γεωπόνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004. (23.01.219.2004)

79

Ο περί Εγγραφής Γυμναστών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.098.2004)

171

Ο περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.231.2004)

186

Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.222.2004)

102

O περί Εγγραφής Ιατρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.048.2004)

103

Ο περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.076.2004)

55

Ο περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.072.2004)

82

O περί Εγγραφής Οδοντιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.086.2004)

76

Ο περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.077.2004)

40

Ο περί Εγγραφής Χειροπρακτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.044.2004)

20

Ο περί Εγγραφής Χημικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.027.2004)

215

Ο περί Ειδικής Ρύθμισης Φορολογικών Υποχρεώσεων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2004 (23.02.093.2003)

10

O περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμος του 2004 (23.01.305.2002)

202

Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός)Νόμος του 2004 (23.02.037.2004)

207

Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2004 (23.01.2.2004)

122

Ο περί Εκούσιας Συμμετοχής Οργανισμών σε Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου Νόμος του 2004 (23.01.130.2004)

144

Ο περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.190.2004)

118

Ο περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για τα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004. (23.01.163.2004)

137

Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων Νόμος του 2004 (23.01.192.2004)

126

Ο περί της Ελεύθερης Διακίνησης και Διαμονής των Υπηκόων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004. (23.01.173.2004)

141

O περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.120.2004)

142

Ο περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 (23.01.154.2004)

83

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Αναγνώριση και Εξουσιοδότηση Οργανισμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.094.2004

167

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Απαγόρευση Χρήσης Οργανοκασσιτερικών Ενώσεων σε Πλοία) Νόμος του 2004. (23.01.187.2004)

162

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ασφαλής Επάνδρωση, Ώρες Εργασίας και Τήρηση Φυλακής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.115.2004)

168

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.188.2004)

27

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.032.2004

45

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εναρμονισμένο Καθεστώς Ασφάλειας για τα Αλιευτικά Σκάφη Μήκους 24 Μέτρων και Άνω) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.052.2004)

48

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.049.2004)

47

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κανόνες και Πρότυπα Ασφάλειας Επιβατηγών Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.050.2004)

121

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Καθιέρωση Απαιτήσεων Διπλού Κύτους ή Ισοδύναμου Σχεδιασμού για τα Πετρελαιοφόρα Μονού Κύτους) Νόμος του 2004. (23.01.186.2004)

131

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κοινοτικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ενημέρωσης σχετικά με την Κυκλοφορία Πλοίων) Νόμος του 2004 (23.01.189.2004)

169

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.125.2004)

163

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ποινική και Πειθαρχική Ευθύνη των Ναυτικών, Αναστολή ή Ακύρωση Πιστοποιητικών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.116.2004)

166

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.208.2004)

46

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Υποχρεωτικές Επιθεωρήσεις για την Ασφαλή Εκτέλεση Τακτικών Γραμμών από Οχηματαγωγά Ro-Ro και Ταχύπλοα Επιβατηγά Σκάφη) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.041.2004)

28

Ο περί Εναρμονισμένων Απαιτήσεων και Διαδικασιών Ασφαλούς Φόρτωσης και Εκφόρτωσης των Φορτηγών Πλοίων Μεταφοράς Φορτίου Χύδην Νόμος του 2004 (23.01.033.2004)

159

Ο περί Εξουσιοδότησης Λειτουργών για Έλεγχο και Επιθεώρηση Εισαγωγέων, Εμπόρων και Παραγωγών στο Πλαίσιο Εφαρμογής των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που Αφορούν Μέτρα Προστασίας του Εμπορίου Νόμος του 2004. (23.01.199.2004)

192

Ο περί Εξουσιοδότησης Συνεργείων και Έκδοσης Καρτών Συσκευής Ελέγχου Νόμος του 2004. (23.01.201.2004)

140

Ο περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.155.2004)

194

Ο περί Επικίνδυνων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004. (23.01.131.2004)

71

Ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004. (23.01. 253.2003)

187

Ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004. (23.01.212.2004)

143

Ο περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.196.2004)

36

Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.015.2004)

145

Ο περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.211.2004)

92

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.135.2004)

133

Ο περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος του 2004 (23.01.160.2004)

149

Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών στον Τομέα της Κτηνιατρικής Νόμος του 2004 (23.01.210.2004)

225

Ο περί της Εφαρμογής των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς (Οπωροκηπευτικά, Μεταποιημένα Προϊόντα με Βάση τα Οπωροκηπευτικά, Εσπεριδοειδή, Λιπαρές Ουσίες, Μπανάνες, Καπνός και Ανθοκομικά Προϊόντα) Νόμος του 2004 (23.01.262.2004)

120

Ο περί της Εφαρμογής της Κοινοτικής Κτηνιατρικής και Ζωοτεχνικής Νομοθεσίας (Αμοιβαία Συνδρομή μεταξύ Αρμόδιων Αρχών της Δημοκρατίας και της Επιτροπής) Νόμος του 2004. (23.01.134.2004)

201

Ο περί της Εφαρμογής Πράξεων του Κοινοτικού Κεκτημένου (Κτηνιατρικά Θέματα) Νόμος του 2004 (23.01.103.2004)

Ζ

19

Ο περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.030.2004)

125

Ο περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004. (23.01.215.2004)

Η

85

Ο περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.088.2004)

Θ

129

Ο περί της Θερμικής Μόνωσης των Συστημάτων Διανομής και Αποθήκευσης Θερμαντικού Ρευστού και Ζεστού Νερού Οικιακής Χρήσης Νόμος του 2004. (23.01.137.2004)

132

Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου Νόμος του 2004.  (23.01.193.2004)

Ι

116

Ο περί Ιατρικών Επισκεπτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004. (23.01.143.2004)

2

Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.02.001.2004)

93

Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2004 (23.02.027.2004)

211

Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2004 (23.02.034.2004)

ΑΝΑΠΟΜΠΗ απερρίφθη στις 27/05/2004 αναφορά στο Ανώτατο. Αποσύρθηκε η αναφορά. Δημοσιεύθηκε και καταργήθηκε με το Ν.213 (Ι) 2004

216

O περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2004 (23.02.047.2004)

18

Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.255.2003)

86

Ο περί των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμος του 2004 (23.01.067.2004)

105

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης Νόμος του 2004 (23.01.104.2004)

77

Ο περί Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολών Έντεχνου Χορού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.099.2004)

58

Ο περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμος του 2004 (23.01.046.2004)

191

Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004. (23.01.194.2004)

193

Ο περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004. (23.01.195.2004)

59

Ο περί Ίσης Μεταχείρισης (Φυλετική ή Εθνοτική Καταγωγή) Νόμος του 2004 (23.01.061.2004)

Κ

130

Ο περί Καλλυντικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004. (23.01.166.2004)

6

Ο περί Κανονισμών Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.243.2003)

33

Ο περί Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.02.099.2003)

42

Ο περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμος του 2004 (23.01.014.2004)

173

Ο περί Κατάργησης των περί Ελαιολάδου Νόμων Νόμος του 2004. (23.01.202.2004)

213

O περί Καταργήσεως Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμου του 2004 Νόμος του 2004 (23.02.052.2004)

175

Ο περί Καταργήσεως των περί Κανονισμού Εισαγωγών Νόμων του 1962 μέχρι 2003 Νόμος του 2004. (23.01.153.2004)

190

Ο περί Καταργήσεως του περί Παροχής Εγγυήσεων δι’ Εξαγωγάς Νόμου του 1974, Νόμος του 2004 (23.01.204.2004)

164

Ο περί Καταργήσεως Φορολογικών Απαλλαγών και Απαλλαγών από Τέλη Χαρτοσήμου και Εγγραφής Υποθήκης Νόμος του 2004 (23.01.224.2004)

189

Ο περί Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος Νόμος του 2004. (23.01.129.2004)

26

Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.266.2003)

104

Ο περί Κτηνιατρικών Τελών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.106.2004)

84

Ο περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.062.2004)

52

Ο περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 (23.01.087.2004)

14

Ο περί Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.007.2004)

34

Ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.039.2004)

Λ

123

Ο περί Λιπασμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004. (23.01.216.2004)

Μ

39

Ο περί Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση Νόμος του 2004 (23.01.056.2004)

Ν

188

Ο περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές, καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2004. (23.01.184.2004)

110

Ο περί Νομίσματος (Παραχάραξη και άλλα Συναφή Θέματα) Νόμος του 2004 (23.01.090.2004)

217

Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.02.048.2004)

Ο

29

Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμος του 2004 (23.01.038.2004)

65

Ο περί Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.080.2004)

12

Ο περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας του Ιπτάμενου Προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 2004 (23.01.003.2004)

50

Ο περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμος του 2004 (23.02.101.2003)

156

Ο περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και Ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2004 (23.01.200.2004)

158

Ο περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος Νόμος του 2004 (23.01.147.2004)

Π

177

Ο περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.236.2004)

87

Ο περί Παροχής Ίσων Ευκαιριών για την Επαγγελματική Αποκατάσταση των Παθόντων και των Τέκνων των Εγκλωβισμένων Νόμος του 2004 (23.02.021.2004)

107

Ο περί Πετρελαϊκών Κρίσεων (Έκτακτες Εξουσίες) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.265.2003)

138

Ο περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.144.2004)

115

Ο περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Ανώτατων Τιμών Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις) Νόμος του 2004 (23.01.151.2004)

53

Ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.043.2004)

54

Ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 (23.01.070.2004)

219

Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.017.2004)

124

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004. (23.01.158.2004)

114

O περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.114.2004)

66

O περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.02.011.2004)

74

Ο περί των Πρακτικών Διευθετήσεων για τη Διεξαγωγή από την Ελληνοκυπριακή Κοινότητα του Δημοψηφίσματος της 24ης Απριλίου 2004 Νόμος του 2004 (23.02.029.2004)

88

Ο περί των Πρακτικών Διευθετήσεων για τη Διεξαγωγή από την Ελληνοκυπριακή Κοινότητα του Δημοψηφίσματος της 24ης Απριλίου 2004 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.02.030.2004)

49

Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμος του 2004 (23.02.056.2002)

222

Ο περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.244.2004)

119

Ο περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμος του 2004. (23.01.148.2004)

13

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμος του 2004 (23.01.271.2003)

21

Ο περί Προστασίας των Νέων Ποικιλιών των Φυτών Νόμος του 2004 (23.01.010.2004)

8

Ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.02.009.2004)

3

Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.219.2003)

206

O περί της Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2004 (23.02.008.2004)

37

Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.051.2004)

154

Ο περί Προσφορών του Δημοσίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.214.2004)

9

Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.005.2004)

113

O περί Πυροβόλων και μη Πυροβόλων Όπλων Νόμος του 2004 (23.01.206.2003)

Ρ

16

Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.029.2004)

180

Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004. (23.01.170.2004)

96

Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.107.2004)

97

Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.108.2004)

183

Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2004. (23.01.127.2004)

210

Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.02.081.2003)

112

Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2004. (23.01.221.2004)

229

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2004 (23.02.034.2002)

204

Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.096.2004)

Σ

38

Ο περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών Νόμος του 2004 (23.01.057.2004)

135

Ο περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004. ( 23.01.197.2004)

196

Ο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004. (23.01.138.2004)

185

Ο περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004. (23.01.139.2004)

176

Ο περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.237.2004)

61

Ο περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμος του 2004 (23.01.060.2004)

226

Ο περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.263.2004

43

Ο περί των Συμφωνιών Παροχής Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης Νόμος του 2004 (23.01.036.2004)

23

Ο περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.034.2004)

181

Ο περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 (23.01.164.2004)

24

Ο περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.035.2004)

182

Ο περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 (23.01.165.2004)

5

Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.016.2004)

170

O περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 (23.01.149.2004)

63

Ο περί της Συνορεύουσας Ζώνης Νόμος του 2004 (23.01.110.2004)

203

Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.075.2004)

25

Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.02.065.2003)

221

O περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 (23.02.050.2004)

Τ

94

Ο περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμος του 2004 (23.01.223.2004)

89

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004. (23.01.227.2004)

90

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 (23.01.242.2004)

4

Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.263.2003)

151

Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 (23.01.141.2004)

67

Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.078.2004)

172

Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 (23.01.146.2004)

94

Ο περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμος του 2004 (23.01.223.2004)

157

Ο περί του Τρίτου Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμος του 2004. (23.01.220.2004)

Υ

148

Ο περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά, καθώς και για Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.217.2004)

99

Ο περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμος του 2004 (23.01.112.2004)

7

Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.026.2004)

Φ

184

Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.203.2004)

35

Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.009.2004)

78

Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 (23.01.079.2004)

100

O περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Aρ.3) Νόμος του 2004 (23.01.047.2004)

184

Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004. (23.01.203.2004)

147

Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.226.2004)

195

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.207.2004)

95

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.240.2004)

91

O περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμος του 2004 (23.01.239.2004)

208

Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.246.2004)

Χ

179

Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.225.2004)

209

Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) νόμος του 2004 (23.01.243.2004)

127

Ο περί Χρονομεριστικών Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.01.152.2004)

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων