Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις:

Α

Αριθμός
ΚΔΠ

Συνοπτικός Τίτλος

922

Οι περί Αδειών των Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμοί του 2003 (23.03.210.2003)

251

Οι περί Αεροδρομίων (Επιβατικό Τέλος) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.040.2003)

252

Οι περί Αεροπλοΐας (Τέλη Αεροδρομίου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.041.2003)

274

Οι περί Αεροδρομίων (Επιβατικό Τέλος) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2003(23.03.051.2003)

275

Οι περί Αεροπλοΐας (Τέλη Αεροδρομίου) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2003 (23.03.050.2003)

910

Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.193.2003)

855

Οι περί Αλιευτικών Καταφυγίων (Δικαιώματα Χρήσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.281.2002)

62

Οι περί Άμυνας (Εξαγωγή Εμπορευμάτων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.247.2002)

594

Οι περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.036.2003)

926

Οι περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2003 (23.03.207.2003)

61

Οι περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.002.2003)

614

Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.092.2003)

393

Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Άυλων Κινητών Αξιών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.078.2003)

558

Οι περί Αποβαθρών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.056.2001)

620

Οι περί Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002 (23.03.195.2002)

329

Οι περί Αριθμοδότησης (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2003 (23.03.024.2003)

345

Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον υπό Εργοδοτών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.034.2003)

609

Οι περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.132.2003)

758

Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.147.2003)

358

Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.048.2003)

793

Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2003 (23.03.143.2003)

Β

310

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ανελκυστήρες) Κανονισμοί του 2003 (23.03.275.2002)

312

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Απλά Δοχεία Πίεσης) Κανονισμοί του 2003 (23.03.235.2002)

535

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκπομπή Θορύβου στο Περιβάλλον από Εξοπλισμό προς Χρήση σε Εξωτερικούς Χώρους) Κανονισμοί του 2003 (23.03.084.2003)

612

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης) Κανονισμοί του 2003 (23.03.120.2003)

599

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατρικά Βοηθήματα) Κανονισμοί του 2003 (23.03.104.2003)

311

Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός υπό Πίεση) Κανονισμοί του 2003 (23.03.011.2003)

309

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός και Συστήματα Προστασίας για Χρήση σε Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμοί του 2003 (23.03.240.2002)

313

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμοί του 2003 ( 23.03.189.2002)

600

Oι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) Κανονισμοί του 2003 (23.03.096.2003)

597

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ιατροτεχνολογικά Βοηθήματα που Χρησιμοποιούνται στην Διάγνωση In Vitro) Κανονισμοί του 2003 (23.03.103.2003)

598

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα) Κανονισμοί του 2003 (23.03.116.2003)

315

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μέσα Ατομικής Προστασίας) Κανονισμοί του 2003 (23.03.221.2002)

306

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήματα) Κανονισμοί του 2003 (23.03.274.2002)

314

Oι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Νέοι Λέβητες Ζεστού Νερού Τροφοδοτούμενοι με Υγρά ή Αέρια Καύσιμα) Κανονισμοί του 2003 (23.03.292.2002)

308

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Οικιακά Ηλεκτρικά Ψυγεία, Καταψύκτες και Συνδυασμοί τους) Κανονισμοί του 2003 (23.03.293.2002)

360

Oι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Μη Αυτόματα Ζυγιστικά Όργανα) Κανονισμοί του 2003 (23.03.037.2003)

832

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμοί του 2003 (23.03.159.2003)

307

Oι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Σκάφη Αναψυχής) Κανονισμοί του 2003 (23.03.217.2002)

361

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους Λαμπτήρες Φθορισμού) Κανονισμοί του 2003 (23.03.020.2003)

915

Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Καθίδρυση Εφοριακού Συμβουλίου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.214.2003)

Γ

856

Οι περί Γεωργικής Ασφάλισης (Ταμείο Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Προσωπικού του Οργανισμού) Κανονισμοί του 2003 (23.03.160.2003)

615

Οι περί Γεωργικών Φαρμάκων (Πώληση, Παρασκευή και Αποθήκευση) Κανονισμοί του 2003 (23.03.089.2000)

Δ

534

Οι περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.055.2003)

634

Οι περί Δεσμευτικών Πληροφοριών Καταγωγής Κανονισμοί του 2003 (23.03.123.2003)

921

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.200.2003)

610

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.130.2003)

909

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2003 (23.03.211.2003)

921

Οι περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Ανώτατο Ποσό για την Κάλυψη Βασικών Αναγκών) Κανονισμοί του 2003 (23.03.220.2003)

794

Οι περί Δικηγόρων (Νομικό Συμβούλιο) (Τέλη) Κανονισμοί του 2003 (23.03.021.2003)

588

Οι περί Διοικητικών Τελών Αδειών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Κανονισμοί του 2003 (23.03.108.2003)

Ε

549

Οι περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2003 (23.03.059.2003)

773

Οι περί Έγκρισης Τύπου Μεμονωμένων Οχημάτων Κανονισμοί του 2003 (23.03.157.2003)

617

Οι περί Εκρηκτικών Υλών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.214.2002)

618

Οι περί Εκρηκτικών Υλών (Τροποποιητικοί) (Aρ. 2) Κανονισμοί του 2003 (23.03.249.2002)

611

Οι περί του Ελάχιστου Ποσοστού Εμπλουτισμού με Έργα Τέχνης των Δημόσιων Κτιρίων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.093.2003)

63

Οι περί Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.318.2002)

762

Οι περί Ελέγχου των Δημόσιων Ενισχύσεων (Διαφάνεια Χρηματοοικονομικών Σχέσεων μεταξύ του Δημοσίου και των Δημόσιων Επιχειρήσεων) Κανονισμοί του 2003 (23.03.150.2003)

284

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Αποτέφρωση Αποβλήτων) Κανονισμοί του 2003 (23.03.015.2003)

76

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας [Έλεγχος των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ουσιών (VOC) από την Αποθήκευση Βενζίνης και τη Διάθεσή της από τις Τερματικές Εγκαταστάσεις στους Σταθμούς Διανομής Καυσίμων] Κανονισμοί του 2003 (23.03.321.2002)

74

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών στην Ατμόσφαιρα Ορισμένων Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμοί του 2003 (23.03.316.2002)

73

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων από τη Χρήση Οργανικών Διαλυτών σε Ορισμένες Δραστηριότητες και Εγκαταστάσεις) Κανονισμοί του 2003 (23.03.322.2002)

75

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Πρόληψη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης που Προκαλείται από Υφιστάμενες Εγκαταστάσεις Καύσης Αστικών Αποβλήτων) Κανονισμοί του 2003 (23.03.317.2002)

772

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Αστικών Λυμάτων) Κανονισμοί του 2003 (23.03.146.2003)

363

Οι περί Ελέγχου Συμμόρφωσης προς τις Αρχές Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (ΟΕΠ) και Σύστημα Επιθεώρησης και Διαπίστευσης των Πειραματικών Μονάδων και Τόπων Δοκιμών ΟΕΠ Κανονισμοί του 2003 (23.03.010.2003)

858

Οι περί Εμπορικών Αντιπροσώπων (Συγκρότηση και Λειτουργία Συμβουλίου, Εγγραφή Μελών και Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.087.2003)

560

Οι περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.307.2002)

333

Οι περί Ενάρξεως Ισχύος Ορισμένων Άρθρων του περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου Κανονισμοί του 2003 (23.03.029.2003)

595

Οι περί Ενάρξεως Ισχύος Ορισμένων Άρθρων του περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου (Αρ.2) Κανονισμοί του 2003 (23.03.109.2003)

854

Οι περί Εταιρειών (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.035.2003)

771

Οι περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων Πλοίου και Καταλοίπων Φορτίου Κανονισμοί του 2003 (23.03.149.2003)

Ι

357

Οι περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) Κανονισμοί του 2003 (23.03.046.2003)

816

Οι περί Ιατρών (Εκπαίδευση) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.192.2003)

Κ

326

Οι περί Καθορισμού του Καθαρού Κόστους της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2003 (23.03.023.2003)

592

Οι περί Καθορισμού των Λογιστικών Συστημάτων, Ρυθμίσεως του Kόστους Παροχέα Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας και της Ίδρυσης, Λειτουργίας και Διαχείρισης του Ταμείου Αποζημιώσεως Κανονισμοί του 2003 (23.03.107.2003)

330

Οι περί Καθορισμού των Τελών Ειδικής Πρόσβασης στο Δίκτυο (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2003 (23.03.028.2003)

774

Οι περί Καθορισμού Υγειονομικών Κανόνων για Παραγωγή και Διάθεση στην Αγορά Κιμά Κανονισμοί του 2003 (23.03.154.2003)

548

Οι περί Καθορισμού Υγειονομικών Κανόνων για την Παρασκευή και τη Διάθεση στην Αγορά Παρασκευασμάτων Κρέατος Κανονισμοί του 2003 (23.03.057.2003)

776

Οι περί Καθορισμού Υγειονομικών Όρων Παραγωγής και Διάθεσης στην Αγορά Νωπού Κρέατος Κανονισμοί του 2003 (23.03.152.2003)

831

Οι περί Καταργήσεως Ορισμένων Κανονισμών για την Επιβολή Ποιοτικού Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων κατά την Εξαγωγή Κανονισμοί του 2003 (23.03.182.2003)

561

Οι περί Κινηματογραφικών Ταινιών (Κατάταξη) Κανονισμοί του 2003 (23.03.082.2000)

916

Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.215.2003)

283

Οι περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Κανόνες Καλής Παρασκευής) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.006.2003)

Λ

377

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003(23.03.070.2003)

619

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2003 (23.03.075.2003) (23.03.113.2003)

526

Οι περί Λειτουργίας της Επιτροπής Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Κυπρίων Εθελοντών Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου Κανονισμοί του 2003 (23.03.069.2003)

334

Οι περί Λοιμοκαθάρσεως (Δημόσια Υγεία) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.017.2003)

Μ

763

Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισμοί του 2003 (23.03.162.2003)

359

Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.038.2003)

767

Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Διαδικασία Γνωστοποίησης της Παρακράτησης Εμπορεύματος ή Επιβλαβούς Οργανισμού από Τρίτες Χώρες) Κανονισμοί του 2003 (23.03.168.2003)

765

Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Διαδικασία Έκδοσης Φυτοϋγειονομικών Διαβατηρίων) Κανονισμοί του 2003 (23.03.165.2003)

755

Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Διακίνηση Ορισμένων Φυτών, Φυτικών Προϊόντων ή Άλλων Αντικειμένων εντός των Προστατευόμενων Ζωνών) Κανονισμοί του 2003 (23.03.170.2003)

754

Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Εγγραφή των Παραγωγών, των Αποθηκών και των Κέντρων Διανομής Ορισμένων Φυτών και Φυτικών Προϊόντων στο Μητρώο) Κανονισμοί του 2003 (23.03.166.2003)

764

Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Εισαγωγή και Διακίνηση Επιβλαβών Οργανισμών σε Περιοχές της Δημοκρατίας ή σε Ορισμένες Προστατευόμενες Ζώνες της για Σκοπούς Δοκιμής ή για Επιστημονικούς Σκοπούς ή για Εργασίες Επιλογής Ποικιλιών) Κανονισμοί του 2003 (23.03.177.2003)

760

Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Καθορισμός των Λεπτομερειών για την Αναγνώριση των Προσταστευόμενων Ζωνών) Κανονισμοί του 2003 (23.03.175.2003)

768

Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Καθορισμός των Προστατευόμενων Ζωνών που είναι Εκτεθειμένες σε Ιδιαίτερους Φοτοϋγειονομικούς Κινδύνους) Κανονισμοί του 2003 (23.03.163.2003)

770

Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Μέτρα Καταπολέμησης της Καστανής Σήψης της Πατάτας και της Βακτηριακής Μάρανσης της Nτομάτας) Κανονισμοί του 2003 (23.03.171.2003)

752

Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Μέτρα για την Καταπολέμηση του Καρκίνου της Πατάτας) Κανονισμοί του 2003 (23.03.174.2003)

750

Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Μέτρα Καταπολέμησης του Κοκκοειδούς του Αγίου Ιωσήφ) Κανονισμοί του 2003 (23.03.176.2003)

769

Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Μέτρα για την Καταπολέμηση της Κορυνοβακτηρίωσης της Πατάτας) Κανονισμοί του 2003 (23.03.169.2003)

756

Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Μέτρα για την Καταπολέμηση του Χρυσονηματώδους Σκώληκα) Κανονισμοί του 2003 (23.03.173.2003)

753

Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Μέτρα Καταπολέμησης του Φυλλοδέτη του Γαρυφάλλου) Κανονισμοί του 2003 (23.03.167.2003)

766

Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Όροι Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου σε Φυτά, Φυτικά Προϊόντα ή Άλλα Αντικείμενα που Προέρχονται από Τρίτες Χώρες) Κανονισμοί του 2003 (23.03.172.2003)

751

Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Υποχρεώσεις των Παραγωγών και των Εισαγωγέων Φυτών, Φυτικών Προϊόντων και Άλλων Αντικειμένων και Καθορισμός των Λεπτομερειών για την Εγγραφή τους σε Επίσημα Μητρώα) Κανονισμοί του 2003 (23.03.164.2003)

375

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.066.2003)

590

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2003 (23.03.118.2003)

613

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2003 (23.03.121.2003)

757

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 4) Κανονισμοί του 2003 (23.03.141.2003)

817

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 5) Κανονισμοί του 2003 (23.03.045.2003)

331

Οι περί Μισθωμένων Γραμμών (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2003 (23.03.025.2003)

Ν

282

Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.009.2003)

Ο

401

Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.229.2002)

587

Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2)Κανονισμοί του 2003 (23.03.183.2002)

883

Οι περί του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Πρόληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμοί του 2003 (23.03.202.2003)

621

Oι περί Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2003 (23.03.117.2003)

591

Oι περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.111.2003)

589

Οι περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Χορήγηση Δανείων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.112.2003)

Π

559

Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03. 047.2003)

285

Οι περί Παραγωγής, Εμπορίας και Ελέγχου Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κανονισμοί του 2003 (23.03.019.2003)

50

Οι περί Παραχώρησης Αφορολόγητου Πετρελαίου για Γεωργικούς Σκοπούς Κανονισμοί του 2003 (23.03.004.2003)

586

Οι περί Παραχώρησης Αφορολόγητου Πετρελαίου για Γεωργικούς Σκοπούς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.056.2003)

51

Οι περί Πετρελαιοειδών (Αναπροσαρμογή της Λιανικής Τιμής Πωλήσεως) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.005.2003)

253

Οι περί Πετρελαιοειδών (Αναπροσαρμογή της Λιανικής Τιμής Πωλήσεως) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2003 (23.03.044.2003)

376

Οι περί Πετρελαιοειδών (Αναπροσαρμογή της Λιανικής Τιμής Πωλήσεως) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2003 (23.03.072.2003)

546

Οι περί Πετρελαιοειδών (Αναπροσαρμογή της Λιανικής Τιμής Πωλήσεως) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 4) Κανονισμοί του 2003 (23.03.119.2003)

593

Οι περί Ποιότητας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Κανονισμοί του 2003 (23.03.106.2003)

884

Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Πολεοδομικό Συμβούλιο) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.158.2003

362

Οι περί των Προϊόντων με βάση το Κρέας Κανονισμοί του 2003 (23.03.039.2003)

759

Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Ατυχήματα Σχετιζόμενα με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμοί του 2003 (23.03.148.2003)

748

Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Άδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003 (23.03.156.2003)

749

Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Χοίρων που Προορίζονται για Εκτροφή και Πάχυνση) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.144.2003)

761

Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Ωοπαραγωγών Ορνίθων) Κανονισμοί του 2003 (23.03.145.2003)

529

Οι περί Προσφορών του Δημοσίου (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.073.2003)

629

Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Εμπορεύματα που Προορίζονται για Εκδηλώσεις ή για Πώληση) Κανονισμοί του 2003 (23.03.126.2003)

633

Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Μέσα Αποθήκευσης Ήχου, Εικόνας ή Δεδομένων και Διαφημιστικό Υλικό) Κανονισμοί του 2003 (23.03.129.2003)

631

Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Προσωπικά Είδη και Εμπορεύματα για Αθλητικούς Σκοπούς που Εισάγονται από Ταξιδιώτες) Κανονισμοί του 2003 (23.03.125.2003)

630

Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Υλικό Ευημερίας για Ναυτιλλoμένους) Κανονισμοί του 2003 (23.03.127.2003)

632

Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Υλικό που Προορίζεται για την Αντιμετώπιση Καταστροφών) Κανονισμοί του 2003 (23.03.128.2003)

Ρ

80

Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Γενικές Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμοί του 2003 (23.03.310.2002)

81

Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03. 309.2002)

77

Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ειδικές Άδειες) Κανονισμοί του 2003 (23.03.311.2002)

78

Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός) Κανονισμοί του 2003 (23.03.313.2002)

79

Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμοί του 2003 (23.03.312.2002)

616

Οι περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Δημόσια Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία) Κανονισμοί του 2003 (23.03.071.2003)

596

Οι περί Ρυθμίσεως Γενικών Εξουσιοδοτήσεων και Ειδικών Αδειών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Κανονισμοί του 2003 (23.03.105.2003)

857

Οι περί Ρύθμισης Διαχείρισης και Λειτουργίας Αλιευτικών Καταφυγίων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.282.2002)

401

Οι περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.229.2002)

Σ

913

Οι περί Σπόρων (Άδεια Λειτουργίας Σποροπαραγωγικής Επιχείρησης και Άδεια Εμπορίας Σπόρων) Κανονισμοί του 2003 (23.03.189.2003)

912

Οι περί Σπόρων (Δειγματοληψία) Κανονισμοί του 2003 (23.03.190.2003)

914

Οι περί Σπόρων (Τέλη) Κανονισμοί του 2003 (23.03.191.2003)

82

Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003 (23.03.327.2002)

562

Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμοί του 2003 (23.03.068.2003)

745

Οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών) Κανονισμοί του 2003 (23.03.151.2003)

746

Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Εξουσίες και Καθήκοντα Επιθεωρητών) Κανονισμοί του 2003 (23.03.135.2003)

747

Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Ευθύνη Οικονομικών Παραγόντων) Κανονισμοί του 2003 (23.03.134.2003)

346

Οι περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.013.2003)

637

Οι περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων (Τροποποιητικοί) (Aρ. 2) Κανονισμοί του 2003 (23.03.091.2003)

328

Οι περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικών Προστίμων Κανονισμοί του 2003 (23.03.022.2003)

Τ

636

Οι περί Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή (Παθητική Τελειοποίηση) Κανονισμοί του 2003 (23.03.122.2003)

635

Οι περί Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή (Ενεργητική Τελειοποίηση) Κανονισμοί του 2003 (23.03.124.2003)

332

Οι περί Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2003 (23.03.026.2003)

547

Οι περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001(23.03.145.2001)

Υ

638

Οι περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικοί Όροι που Διέπουν το Εμπόριο Ορισμένων Ζώων) (Ειδικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.133.2003)

792

Οι περί της Υγιεινής και του Επίσημου Ελέγχου των Τροφίμων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.131.2003)

64

Οι περί Υγιεινής του Κρέατος (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.084.2002)

286

Οι περί των Υγειονομικών Όρων για την Παραγωγή και τη Διάθεση στην Αγορά Αλιευτικών Προϊόντων Κανονισμοί του 2003 (23.03.016.2003)

777

Οι περί Υγειονομικών Προβλημάτων Παραγωγής και Διάθεσης στην Αγορά Νωπού Κρέατος Πουλερικών Κανονισμοί του 2003 (23.03.153.2003)

911

Οι περί Υδατοκαλλιέργειας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.206.2003)

775

Οι περί Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων πάνω ή μέσα στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.139.2003)

327

Οι περί Υπολογισμού Κόστους των Τελών Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2003 (23.03.027.2003)

Φ

83

Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς Αγροτών) Κανονισμοί του 2003 (23.03.308.2002)

Χ

305

Οι περί Χορηγημάτων και Απολαβών της Εθνικής Φρουράς της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003 (23.03.007.2003)

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων