Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Μέρος ΙΙI:

Αριθμός Νόμου

Συνοπτικός Τίτλος

1

Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών (Δέκατο Τρίτο Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

2

O περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Αναγνώριση της Νομικής Προσωπικότητας των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

3

Ο περί της Συμφωνίας της Μαδρίτης για τη Διεθνή Εγγραφή Σημάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

4

Ο περί του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας της Μαδρίτης για τη Διεθνή Εγγραφή Σημάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

5

Ο περί της Σύμβασης περί Κλαπέντων ή Παρανόμως Εξαχθέντων Πολιτιστικών Αντικειμένων του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Ενοποίηση του Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

6

Ο περί της Σύμβασης για την Ασφάλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συνδεδεμένου με αυτόν Προσωπικού (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

7

Ο περί του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

8

Ο περί της Συμφωνίας για τα Προνόμια και τις Ασυλίες του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

9

Ο περί της Συμφωνίας και Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ιταλίας για την Επανεισδοχή Προσώπων που Εισέρχονται ή Παραμένουν Παράνομα στο Έδαφος των Δύο Κρατών (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

10

Ο περί του Διεθνούς Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα (Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003

11

Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και Πρωτοκόλλων (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

12

Ο περί της Συμβάσεως περί Διευκολύνσεως της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κινήσεως του 1965 και των Τροποποιήσεών της του 1969 έως 1996 (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2003

13

Ο περί της Σύμβασης για τους Φυτικούς Γενετικούς Πόρους για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

14

Ο περί του Πρωτοκόλλου Σχετικά με τα Προνόμια και τις Ασυλίες της Ευρωπόλ, των Μελών των Οργάνων της, των Αναπληρωτών Διευθυντών και των Υπαλλήλων της (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

15

Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την Οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

16

Ο περί της Σύμβασης Μεταξύ των Κρατών Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί Απλοποίησης των Διαδικασιών Διεκδίκησης Διατροφής και Άλλες Συναφείς Διατάξεις Σχετικά με την Εφαρμογή της (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

17

Ο περί Κύρωσης των Πράξεων του 22ου Συνεδρίου της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης Νόμος του 2003

18

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

19

Ο περί του Πρωτοκόλλου που Τροποποιεί το Άρθρο 2 και το Παράρτημα της Σύμβασης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση EUROPOL) (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

20

Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ των Κρατών Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη Διαβίβαση Ποινικών Διαδικασιών (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

21

Ο περί της Σύμβασης Μεταξύ των Κρατών Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την Εκτέλεση των Αλλοδαπών Ποινικών Καταδικαστικών Αποφάσεων (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

22

Ο περί της Συμφωνίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιταλίας για Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

23

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Παραλιμνίου (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

24

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Παραλιμνίου (Κυρωτικός) (Αρ.2) Νόμος του 2003

25

Ο περί της Συμφωνίας Μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υποθέσεων του Πολίτη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στον Τομέα της Πολιτικής Άμυνας και των Εκλογών (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

26

Ο περί της Συμφωνίας Μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για Συνεργασία στους Τομείς του Πολιτισμού, της Παιδείας και της Επιστήμης (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

27

Ο περί της Συμφωνίας Mεταξύ των Κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Λιβάνου για Πολιτιστική, Εκπαιδευτική και Επιστημονική Συνεργασία (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

28

Ο περί της Συμφωνίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

29

Ο περί του Πρωτοκόλλου του Κιότο για τις Εκπομπές Αερίων που Συμβάλλουν στο Φαινόμενο του Θερμοκηπίου (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

30

Ο περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του 1981 (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

31

Ο περί του Προσθέτου Πρωτοκόλλου (Πρωτοκόλλου IV) της 13ης Οκτωβρίου 1995 και περί του Τροποποιημένου την 3η Μαΐου 1996 Πρωτοκόλλου ΙΙ της Σύμβασης για τις Απαγορεύσεις ή τους Περιορισμούς της Χρήσης Ορισμένων Συμβατικών Όπλων, που Λογίζονται ως Υπερβολικά Επιβλαβή ή που Προκαλούν Συνέπειες χωρίς Διάκριση της 10ης Οκτωβρίου 1980 (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

32

Ο περί της Περιεκτικής Συνθήκηςγια την Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

33

Ο περί της Σύμβασης του Άρχους Αναφορικά με την Πρόσβαση στην Πληροφόρηση, τη Δημόσια Συμμετοχή στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη σε Περιβαλλοντικά Θέματα (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

34

Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας Μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου (Παιχνίδια που Διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ Α.Ε.) Νόμος του 2003

35

Ο περί της Συνθήκης Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

36

Ο περί της Συμφωνίας για Συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Γραφείου (Ευρωαστυνομία) (Κυρωτικός) Νόμος του 2003.

37

Ο περί της Σύμβασης για την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Πρωτοκόλλων Αυτής (Κυρωτικός) Νόμος του 2003 (23.01.186.2003)

38

Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.190.2003)

39

Ο περί του Πρωτοκόλλου που Tροποποιεί τη Σύμβαση για την Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση Ευρωπόλ) και το Πρωτόκολλο Σχετικά με τα Προνόμια και τις Ασυλίες της Ευρωπόλ, των Μελών των Οργάνων της, των Αναπληρωτών Διευθυντών και των Υπαλλήλων της (Κυρωτικός) Νόμος του 2003 (23.01.213.2003)

40

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Λατσιών (Κυρωτικός) Νόμος του 2003 (23.01.257.2003)

41

Ο περί Εγγύησης της Χρηματοδότησης του Δήμου Στροβόλου (Κυρωτικός) Νόμος του 2003 (23.01.258.2003)

42

Ο περί Εγγύησης της Χρηματοδότησης του Δήμου Αγλαντζιάς (Κυρωτικός) Νόμος του 2003 (23.01.261.2003)

 

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων