Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Μέρος ΙΙ:

 

Αριθμός Νόμου

Συνοπτικός Τίτλος

1

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμου (Αρ. 4) του 2002 Νόμος του 2003 (23.01.353.2002)

2

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμου (Αρ. 1) του 2002 Νόμος του 2003 (23.01.352.2002)

3

Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος του 2003 (23.01.004.2003)

4

Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Νόμος του 2003 (23.01.002.2003)

5

Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Xρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμος του 2003 (23.01.350.2002)

6

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Δημοσίων Δανείων Νόμος του 2003 (23.01.349.2002)

7

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος του 2003 (23.01.267.2002)

8

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου Νόμου (Αρ. 2) του 2002 Νόμος του 2003 (23.01.014.2003)

9

O Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμου του 2001 Νόμος του 2003 (23.01.310.2002)

10

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2003 (23.01.008.2003)

11

O περί Προϋπολογισμού Νόμου Νόμος του 2003

12

Ο περί Προϋπολογισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.061.2003)

13

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2003 (23.01.059.2003)

14

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμος του 2003 (23.01.051.2003)

15

Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Νόμος του 2003 (23.01.027.2003)

16

Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμος του 2003 (23.01.011.2003)

17

Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Νόμος του 2003 (23.01.009.2003)

18

Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του 2003 (23.01.046.2003)

19

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2003 (23.01.065.2003)

20

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 3) του 2003 (23.01.069.2003)

21

Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας Νόμος του 2003 (23.01.048.2003)

22

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος του 2003 (23.01.044.2003)

23

Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμος του 2003 (23.01.062.2003)

24

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών του 2003 Νόμος του 2002 (23.01.294.2002)

25

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 4) του 2003 (23.01.072.2003)

26

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 5) του 2003 (23.01.077.2003)

27

Ο περί Προϋπολογισμού του 2002 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.073.2003)

28

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος του 2003 (23.01.012.2003)

29

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου διά την Ανέγερσιν Κυπριακού Μουσείου διά το έτος 2003 Νόμος του 2003 (23.01.001.2003)

30

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 6) του 2003 (23.01.076.2003)

31

O περί Προϋπολογισμού του Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος του 2003 (23.01.070.2003)

32

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 7) του 2003 (23.01.094.2003)

33

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 8) του 2003 (23.01.095.2003)

34

O περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου Νόμος του 2003 (23.01.097.2003)

35

Ο περί Προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Νόμος του 2003 (23.01.010.2003)

36

Ο περί Προϋπολογισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 (23.01.096.2003)

37

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμος(Aρ. 1) του 2003 (23.01.103.2003)

38

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας για το Έτος 2003 Νόμος του 2003 (23.01.106.2003)

39

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 9) του 2003 (23.01.108.2003)

40

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 10) του 2003 (23.01.109.2003)

41

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 11) του 2003 (23.01.119.2003)

42

O περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2003 (23.01.146.2003)

43

Ο περί Προϋπολογισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2003 (23.02.044.2003)

44

O περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 12) του 2003 (23.01.136.2003)

45

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.13) του 2003 (23.01.119.2003)

46

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Νόμος (Αρ. 1) του 2003 (23.01.144.2003)

47

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2003 (23.01.150.2003)

48

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2003 (23.01.151.2003)

49

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2003 (23.01.132.2003)

50

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμος (Αρ. 2) του 2003 (23.01.158.2003)

51

Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμος του 2003 (23.01.162.2003)

52

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2003 (23.01.194.2003)

53

Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2004 Νόμος του 2003 (23.01.216.2003)

54

Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του 2004 Νόμος του 2003 (23.01.217.2003)

55

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2003 (23.01.212.2003)

56

Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.231.2003)

57

Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2004 Νόμος του 2003 (23.01.223.2003)

58

Ο περί Προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου του 2004 Νόμος του 2003 (23.01.221.2003)

59

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμος (Αρ. 1) του 2003 (23.01.225.2003)

60

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2004 Νόμος του 2003 (23.01.222.2003)

61

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος (Αρ.1) του 2003 (23.01.229.2003)

62

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 14) του 2003 (23.01.245.2003)

63

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.15) του 2003 (23.01.244.2003)

64

Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2004 Νόμος του 2003 (23.01.228.2003)

65

Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2004 Νόμος του 2003 (23.01.224.2003)

66

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2004 Νόμος του 2003 (23.01.208.2003)

67

Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του 2004 Νόμος του 2003 (23.01.209.2003)

68

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Νόμος (Αρ.1) του 2003 (23.01.241.2003)

69

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 2) του 2003 (23.01.248.2003)

70

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 3) του 2003 (23.01.249.2003)

71

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων του 2004 Νόμος του 2003 (23.01.237.2003)

72

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 2004 Νόμος του 2003 (23.01.226.2003)

73

Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2004 Νόμος του 2003 (23.01.230.2003)

74

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμος (Αρ. 3) του 2003 (23.01.260.2003)

75

Ο περί Προϋπολογισμού Νόμος του 2004

76

O περί Προϋπολογισμού του Ταμείου διά την Ανέγερσιν Κυπριακού Μουσείου του 2004 Νόμος του 2003 (23.01.269.2003)

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων