Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Μέρος Ι:

Α

Αριθμός
Νόμου

Συνοπτικός Τίτλος

177

Ο περί Αλιευτικών Καταφυγίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.268.2002)

66

Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.038.2003)

136

Ο περί Αμοιβαίας Αναγνώρισης Ορισμένων Αγαθών Νόμος του 2003 (23.01.165.2003)

8

Ο περί του Αμετακλήτου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων Νόμος του 2003 (23.01.362.2002)

38

O περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.060.2003)

69

O περί Αναγνώρισης Διπλωμάτων ή Τίτλων Αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων και Άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Εξωτερικού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.02.037.2003)

184

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.02.079.2003)

43

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Aποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.100.2003)

65

Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.037.2003)

76

Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2003 (23.01.161.2003)

93

Ο περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.156.2003)

18

Ο περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Αύξηση των Μισθών των Υπαλλήλων) Νόμος του 2003 (23.01.007.2003)

141

Ο περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.179.2003)

165

Ο περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2003 (23.01.154.2003)

145

Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.172.2003)

68

Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.067.2003)

196

Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 (23.01.276.2002)

41

O περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.282.2002)

99

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 (23.01.142.2002)

Β

29

Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που Πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.018.2003)

35

Ο περί Βοηθών Καταστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.02.074.2002) (23.01.029.2003)

Γ

104

O περί Γάμου Νόμος του 2003 (23.01.132.2001)

160

Ο περί Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (Ελευθέρωση στο Περιβάλλον) Νόμος του 2003 (23.01.020.2001)

129

Ο περί Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.184.2003)

71

Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.325.2002)

Δ

75

Ο περί Δανείου (Ανάπτυξη) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.098.2003)

78Α

O περί Δασών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.02.007.2003)

121

Ο περί του Δεύτερου Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμος του 2003 (23.01.031.2003)

17

O περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.02.001.2003)

113

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 (23.01.079.2003)

94

O περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.147.2003)

128

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 (23.01.174.2003)

183

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2003 (23.01.235.2003)

74

O περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.02.073.2002, 23.02.023.2002)

47

O περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.087.2001)

115

Ο περί της Διακίνησης Κεφαλαίων Νόμος του 2003 (23.01.137.2003)

72

Ο περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης Ορισμένων Τεχνικών Κανόνων Νόμος του 2003 (23.01.019.2003)

181

Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.02.090.2003)

168

Ο περί Διάθεσης Εγκαταστάσεων, Μέσων, Μονάδων ή Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων στα Πλαίσια Διεθνών Υποχρεώσεων ή Δεσμεύσεων της Δημοκρατίας Νόμος του 2003 (23.01.167.2003)

149

Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμος του 2003 (23.01.193.2003)

39

Ο περί της Διατήρησης και Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων κατά τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή Τμημάτων Επιχειρήσεων ή Εγκαταστάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 (23.01.107.2002)

155

Ο περί Διατυπώσεων Υποβολής Δηλώσεων για τα Πλοία κατά τον Κατάπλου σε ή/και τον Απόπλου από Λιμένες της Δημοκρατίας Νόμος του 2003 (23.01.181.2003)

117

O περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.045.2003)

130

Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 (23.01.182.2003)

Ε

4

Ο περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.02.003.2003)

189

Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.02.040.2003)

28

Ο περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Νόμος του 2003 (23.02.309.1999) (δεκτή αναπομπή)

31

Ο περί της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.023.2003)

42

Ο περί της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 (23.01.047.2003)

3

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.02.004.2003)

95

Ο περί Εκρηκτικών Υλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.235.2002)

188

Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.246.2003)

10

Ο περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.005.2003)

80

Ο περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 (23.01.127.2003)

83

O περί Ελέγχου της Μεσιτείας Ορισμένων Αγαθών Νόμος του 2003 (23.01.015.2003)

92

O περί της Ελεύθερης Διακίνησης και Διαμονής των Υπηκόων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους Νόμος του 2003 (23.01.043.2003)

9

Ο περί Εμπορίας Κυπριακών Καρότων και Τεύτλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.347.2002)

138

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.191.2003)

79

O περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας των Ναυτικών) Νόμος του 2003 (23.01.126.2003)

12

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.323.2002)

171

Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.152.2003)

112

Ο περί Ενοποίησης και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 (23.01.286.2002)

37

Ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.264.2002)

187

Ο περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.250.2003)

19

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.145.2002)

151

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 (23.01.192.2003)

6

Ο περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.024.2003)

86

Ο περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2003 (23.01.114.2003)

194

Ο περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2003 (23.01.267.2003)

195

Ο περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4 Νόμος του 2003 (23.01.273.2003)

98

Ο περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2003 (23.01.142.2002)

114

Ο περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμος του 2003 (23.01.135.2003)

70

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.033.2003)

167

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 (23.01.175.2003)

120

O περί Εφαρμογής του περί Γάμου Νόμου Κεφ.279 σε Μέλη της Τουρκικής Κοινότητας (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 (23.01.065.2002)

Ι

193

Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.02.105.2003)

102

Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.121.2003)

Κ

179

Ο περί Καθιέρωσης της 14ης Σεπτεμβρίου Κάθε Έτους ως Επίσημης Ημέρας Μνήμης και Τιμής για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας και τη Μικρασιατική Καταστροφή Νόμος του 2003 (23.02.043.2001)

158

O περί Καλλυντικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.159.2003)

62

Ο περί Κανονισμού Εισαγωγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.102.2003)

73

Ο περί της Καταπολέμησης των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές Νόμος του 2003 (23.01.284.2002))

182

O περί Καταργήσεως του περί Τηλεγράφων Νόμου Νόμος του 2003 (23.01.233.2003)

166

Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.099.2003)

169

Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.169.2002)

1

Ο περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2003 (23.01.355.2002)

134

Ο περί Κτηματομεσιτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.164.2003)

54

O περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 (23.01.251.2002)

137

Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.166.2003)

55

Ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.090.2003)

Λ

32

Ο περί Λοιμοκαθάρσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.040.2003)

Μ

2

Ο περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμος του 2003 (23.01.356.2002)

13

Ο περί της Μεταβίβασης της Αρμοδιότητας και των Λειτουργιών του Ελέγχου της Υγιεινής του Κρέατος από το Δημοτικό Σφαγείο Πάφου στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Νόμος του 2003 (23.01.319.2002)

14

Ο περί της Μεταβίβασης της Αρμοδιότητας και των Λειτουργιών του Ελέγχου της Υγιεινής του Κρέατος από το Κεντρικό Σφαγείο στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Νόμος του 2003 (23.01.318.2002)

7

Ο περί Μετονομασίας της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού Νόμος του 2003 (23.01.344.2002)

147

Ο περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμος του 2003 (23.01.202.2003)

97

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.153.2003)

156

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 (23.01.178.2003)

146

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.177.2003)

174

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 (23.01.239.2003)

Ν

91

Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.171.2002)

170

Ο περί της Νομικής Προστασίας των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.199.2003)

154

Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.168.2003)

Ο

50

Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.02.085.2002)

60

Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2003 (23.01.017.2003)

173

Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2003 (23.01.234.2003)

56

Ο περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμος του 2003 (23.01.085.2003)

30

Ο περί Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.030.2003)

64

Ο περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμος του 2003 (23.01.128.2003)

176

Ο περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.236.2003)

190

Ο περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2003 (23.01.236.2003)

81

Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.129.2003)

85

Ο περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.111.2003)

190

Ο περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 (23.01.252.2003)

131

Ο περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.183.2003)

157

Ο περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμος του 2003 (23.01.176.2003)

Π

44

Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.088.2003)

199

Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2003 (23.01.230.2002)

21

Ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.013.2003)

22

Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.006.2003)

57

Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 (23.01.115.2003, 23.02.26.2003, 23.02.21.2003)

185

Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.125.2003)

25

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.02.022.2002)

48

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2003 (23.01.020.2003)

84

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2003 (23.01.021.2003)

164

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2003

(23.02.058.2003, 23.02.059.2003)

58

Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.112.2003, 23.02.030.2003, 23.02.031.2003, 23.02.032.2003, 23.02.033.2003)

36

Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Tροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.058.2003)

148

Ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμος του 2003 (23.01.197.2003)

152

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος του 2003 (23.01.187.2003)

153

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμος του 2003 (23.01.185.2003)

197

Ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμος του 2003 (23.02.128.1999. 23.02.229.1999)

34

Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.02.022.2003)

90

Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 (23.02.041.2003)

192

Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2003 (23.01.219.2003)

40

Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.02.015.2003)

51

Ο περί Προσφορών του Δημοσίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.083.2003)

52

Ο περί Προσφορών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.082.2003)

53

Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.066.2003)

67

Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2003 (23.01.039.2003)

33

Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2003 (23.01.348.2002)

Ρ

15

Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003

(23.01.322.2002)

23

Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.02.006.2003)

116

Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 (23.01.091.2003)

24

Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.02.005.2003)

142

Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οδοντοτεχνιτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.171.2003)

63

Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.316.2002)

178

Ο περί Ρυθμίσεως Ορισμένων Θεμάτων σε σχέση με τις Περιουσίες των Αγνοουμένων Νόμος του 2003 (23.01.131.2003, 23.02.047.2003, 23.02.046.2003)

46

Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφορά (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 (23.02.092.2002)

88

O περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 (23.01.138.2003)

122

Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2003 (23.01.084.2003)

Σ

103

Ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας και Δικονομία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.02.038.2003)

61

Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός)Νόμος του 2003 (23.01.216.2001)

118

Ο περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 (23.01.187.2002)

96

Ο περί Συναλλαγματικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.022.2003)

101

Ο περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμος του 2003 (23.01.134.2003)

100

Ο περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών Νόμος του 2003 (23.01.157.2003)

123

O περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.116.2003)

124

Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 (23.01.133.2003)

144

Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2003 (23.01.198.2003)

133

Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.160.2003)

143

Ο περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχειρήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.188.2003)

26

Ο περί Σφαγείων Νόμος του 2003 (23.01.185.2001)

16

Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003

(23.02.090.2002)

191

Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 (23.01.264.2003)

45

Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 (23.01.314.2002, 23.02.017.2003)

Τ

163

Ο περί Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.163.2003)

5

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.025.2003)

77

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2003 (23.01.130.2003)

78

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2003 (23.01.110.2003)

105

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2003 (23.01.142.2003)

106

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2003 (23.01.143.2003)

126

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2003 (23.01.214.2003)

127

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2003 (23.01.215.2003)

175

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2003 (23.01.240.2003)

200

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 2004 (23.01.279.2003)

107

Ο περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.139.2003)

108

Ο περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως (Αρ.2) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.140.2003)

109

Ο περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως (Αρ.3) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.141.2003)

139

Ο περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2003 (23.01.200.2003)

110

Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.02.028.2003)

111

Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 (23.01.144.2002)

198

O περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος του 2003 (23.01.149.2003)

59

Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.144.2001)

119

O περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.107.2003)

20

Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.02.091.2002)

132

Ο περί Τροφίμων Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 (23.01.189.2003)

161

O περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2003 (23.01.148.2003)

87

Ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμος του 2003 (23.01.049.2003)

Υ

82

Ο περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.054.2003)

11

Ο περί Υγιεινής του Κρέατος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.088.2002)

135

Ο περί Υγιεινής του Κρέατος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 (23.01.196.2003)

150

Ο περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά καθώς και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2003 (23.01.195.2003)

140

Ο περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.180.2003)

186

Ο περί της Υφ' Όρον Αναστολής της Εκτελέσεως Ποινής Φυλακίσεως εις Ωρισμένας Περιπτώσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.02.045.2003)

Φ

89

Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.117.2003)

162

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.155.2003)

27

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.320.2002)

172

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Aρ. 2) Νόμος του 2003 (23.01.220.2003)

160

Ο περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμος του 2003 (23.01.201.2003)

Ψ

49

Ο περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 (23.01.036.2003)

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων