Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις:

Α

Αριθμός
ΚΔΠ

Συνοπτικός Τίτλος

90

Οι περί Αεροδρομίων (Επιβατικό Τέλος) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

370

Οι περί Αεροδρομίων (Επιβατικό Τέλος) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2002

91

Οι περί Αεροπλοΐας (Τέλη Αεροδρομίου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

369

Οι περί Αεροπλοΐας (Τέλη Αεροδρομίου) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2002

575

Οι περί Αεροπλοΐας (Τέλη Αεροδρομίου) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2002

342

Οι περί Ακτοπλοϊκών και Άλλων Επιβατηγών Σκαφών Κανονισμοί του 2002

634

Οι περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

371

Οι περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

546

Οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

313

Οι περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

314

Οι περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2002

372

Οι περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) (Αρ. 3) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

141

Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

306

Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2002

368

Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2002

367

Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Καταχώρηση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Άυλων Κινητών Αξιών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

225

Οι περί Αποδεκτών Επιπέδων Υγείας εις Εργοστάσια (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

267

Οι περί Αρτυμάτων στα Τρόφιμα Κανονισμοί του 2002

185

Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον υπό Εργοδοτών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

624

Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

192

Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Κανονισμοί του 2002

191

Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

532

Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2002

291

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμοί του 2002

172

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2002

184

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία των Εργοδοτουμένων με Σχέση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ή με Σχέση Πρόσκαιρης Εργασίας Κανονισμοί του 2002

230

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) Κανονισμοί του 2002

193

Οι περί Ασφαλιστικών Εταιρειών (Κατάργηση) Κανονισμοί του 2002

432

Οι περί Αφυδατωμένου Διατηρημένου Γάλακτος Κανονισμοί του 2002

Β

384

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμοί του 2002

373

Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές Αερίου) Κανονισμοί του 2002

44

Οι περί Βοηθών Καταστημάτων (Συμβουλευτικές Επιτροπές) Κανονισμοί του 2002

Γ

565

Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Έναρξη Ισχύος του Νόμου) Κανονισμοί του 2002

498

Οι περί Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

76

Οι περί Γλυκαντικών Ουσιών στα Τρόφιμα Κανονισμοί του 2002

147

Οι περί Γυναικών Υπαξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

Δ

625

Οι περί Δανείου (Ανάπτυξη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

83

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

535

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

385

Οι περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Ανώτατο Ποσό για την Κάλυψη Βασικών Αναγκών) Κανονισμοί του 2002

656

Οι περί Δημόσιων Ακροάσεων Κανονισμοί του 2002

260

Οι περί Διαιτητικών Τροφίμων για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς Κανονισμοί του 2002

265

Οι περί Διαλυτών Εκχύλισης Κανονισμοί του 2002

173

Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002

654

Οι περί Διοικητικών Τελών Αδειών (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002

Ε

293

Οι περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Καθήκοντα και Υποχρεώσεις Εργολήπτη και Πειθαρχική Διαδικασία) Κανονισμοί του 2002

204

Οι περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Καθορισμός Τύπων, Τελών και Επιβαρύνσεων) Κανονισμοί του 2002

203

Οι περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Οικονομική Διαχείριση) Κανονισμοί του 2002

129

Οι περί Έγκρισης Τύπου Γεωργικών ή Δασικών Ελκυστήρων και των Χωριστών Τεχνικών Μονάδων, Συστημάτων και Κατασκευαστικών Στοιχείων Κανονισμοί του 2002

130

Οι περί Έγκρισης Τύπου Δικύκλων, Τρικύκλων και των Χωριστών Τεχνικών Μονάδων, Συστημάτων και Κατασκευαστικών Στοιχείων Κανονισμοί του 2002

131

Οι περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων, των Ρυμουλκουμένων τους και των Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμοί του 2002

112

Οι περί Εθελοντών Πενταετούς Υποχρεώσεως του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

566

Οι περί Εθελοντών Πενταετούς Υποχρεώσεως του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2002

249

Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Καθορισμός Αναγνωρισμένης Υπηρεσίας για Σκοπούς Διορισμού, Προαγωγής και Προσαυξήσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

594

Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Καθορισμός Αναγνωρισμένης Υπηρεσίας για Σκοπούς Διορισμού, Προαγωγής και Προσαυξήσεων) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2002

456

Οι περί Εκχυλισμάτων Καφέ και Εκχυλισμάτων Κιχωρίου Κανονισμοί του 2002

274

Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμοί του 2002

275

Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Υπαίθριες ή Υπόγειες Εξορυκτικές Βιομηχανίες) Κανονισμοί του 2002

174

Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμοί του 2002

353

Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Δημόσιες Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα) Κανονισμοί του 2002

92

Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Πωλήσεις Γης και Κτιρίων από τις Δημόσιες Αρχές) Κανονισμοί του 2002

200

Οι περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων (Υγειονομικοί Όροι που Διέπουν το Εμπόριο Εμβρύων Κατοικίδιων Βοοειδών) Κανονισμοί του 2002

199

Οι περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων (Υγειονομικοί Όροι που Διέπουν το Εμπόριο Σπέρματος των Κατοικίδιων Βοοειδών) Κανονισμοί του 2002

198

Οι περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων (Υγειονομικοί Όροι που Διέπουν το Εμπόριο Σπέρματος των Χοίρων) Κανονισμοί του 2002

638

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Αποτέφρωση Επικίνδυνων Αποβλήτων) Κανονισμοί του 2002

529

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Καύση Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων) Κανονισμοί του 2002

527

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός και Έλεγχος της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από τα Απόβλητα της Βιομηχανίας του Διοξειδίου του Τιτανίου) Κανονισμοί του 2002

528

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Πρόληψη και Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από Αμίαντο) Κανονισμοί του 2002

545

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τρόποι Επιτήρησης και Ελέγχου των Χώρων οι Οποίοι Σχετίζονται με τα Απόβλητα της Βιομηχανίας του Διοξειδίου του Τιτανίου) Κανονισμοί του 2002

505

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόβλητα από τη Βιομηχανία Διοξειδίου του Τιτανίου) Κανονισμοί του 2002

507

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Εξαχλωροκυκλοεξανίου) Κανονισμοί του 2002

504

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Επικίνδυνων Ουσιών) Κανονισμοί του 2002

508

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Επικίνδυνων Ουσιών σε Υπόγεια Νερά) Κανονισμοί του 2002

509

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Καδμίου) Κανονισμοί του 2002

510

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Υδραργύρου από το Βιομηχανικό Τομέα της Ηλεκτρόλυσης των Χλωριούχων Αλάτων Αλκαλίων) Κανονισμοί του 2002

511

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Υδραργύρου από Τομείς εκτός του Βιομηχανικού Τομέα της Ηλεκτρόλυσης των Χλωριούχων Αλάτων Αλκαλίων) Κανονισμοί του 2002

506

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Δειγματοληψία και Ανταλλαγή Πληροφοριών για τα Γλυκά Επιφανειακά Νερά) Κανονισμοί του 2002

514

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Διασφάλιση Ποιότητας Γλυκών Νερών για Ψάρια) Κανονισμοί του 2002

512

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Διασφάλιση Ποιότητας Νερών για Οστρακοειδή) Κανονισμοί του 2002

534

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης) Κανονισμοί του 2002

515

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Πρόληψη και Μείωση της Ρύπανσης των Νερών από Αμίαντο) Κανονισμοί του 2002

513

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ρύπανση από Ορισμένες Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμοί του 2002

517

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Χρησιμοποίηση της Ιλύος στη Γεωργία) Κανονισμοί του 2002

655

Οι περί Ενάρξεως Ισχύος Ορισμένων Άρθρων του περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου Κανονισμοί του 2002

381

Οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

538

Οι περί Επεξεργασίας Δεδομένων (Άδειες και Τέλη) Κανονισμοί του 2002

337

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου των Γεωργικών Προϊόντων Κανονισμοί του 2002

341

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου των Γεωργικών Προϊόντων (Κατάργηση) Κανονισμοί του 2002

273

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Αποξηραμένων Μήλων Κανονισμοί του 2002

276

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Εσπεριδοειδών Κανονισμοί του 2002

272

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Καρυδιών με Κέλυφος Κανονισμοί του 2002

612

Οι περί Επιδόματος Επικίνδυνης Εργασίας και Συναφών Ωφελημάτων των Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

292

Οι περί Επικίνδυνων Ουσιών (Ταξινόμηση, Συσκευασία και Σήμανση Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασμάτων) Κανονισμοί του 2002

315

Οι περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2002

333

Oι περί του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2002

110

Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Εκλογές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

254

Οι περί Εργοδοτουμένων εις Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

277

Οι περί Εργοδοτουμένων εις Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2002

263

Οι περί Ερουσικού Οξέος στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

45

Οι περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

256

Οι περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2002

229

Οι περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία Κρέατος Πουλερικών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

Ι

124

Οι περί Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001

Κ

609

Οι περί Καταδυτικού Επιδόματος των Υποβρυχίων Καταστροφέων του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

380

Οι περί Καταργήσεως των περί Ασφάλειας (Παιχνίδια) Κανονισμών Κανονισμοί του 2002

340

Οι περί Καταργήσεως των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ώραι Εργασίας Οδηγών) Κανονισμοί του 2002

140

Οι περί της Κατοχής, Χρήσης και Ανακοίνωσης Προνομιακών Εμπιστευτικών Πληροφοριών, περί της Εποπτικής Αρμοδιότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περί Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

651

Οι περί του Κεντρικού Σφαγείου (Φιλοδωρήματα Τακτικών Εργατών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

635

Oι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

202

Οι περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Παρουσίαση και Περιεχόμενο Αίτησης Έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας) Κανονισμοί του 2002

660

Oι περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

539

Οι περί Κυβερνητικών Λαχείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

287

Οι περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Άδειες Λειτουργίας, Παραγωγής και Εμπορίας Έτοιμου Σκυροδέματος) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

Λ

146

Οι περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

144

Οι περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

145

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2002

Μ

258

Οι περί Μαρμελάδων, Ζελέδων, Μαρμελάδων Εσπεριδοειδών και Κρέμας Κάστανου Κανονισμοί του 2002

115

Οι περί Μεθόδων Ανάλυσης ή Εξέτασης για τον Έλεγχο της Συμμόρφωσης Προσθέτων Τροφίμων με Καθοριζόμενα Κριτήρια Καθαρότητας Κανονισμοί του 2002

118

Οι περί Μεθόδων Δειγματοληψίας και Ανάλυσης ή Εξέτασης των Εσπεριδοειδών για Υπολείμματα Συντηρητικών Κανονισμοί του 2002

117

Οι περί Μεθόδων Δειγματοληψίας Διατηρημένου Γάλακτος Κανονισμοί του 2002

116

Οι περί των Μεθόδων Δειγματοληψίας για Επίσημο Έλεγχο των Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων επί και εντός των Οπωροκηπευτικών Κανονισμοί του 2002

139

Οι περί Μέλιτος Κανονισμοί του 2002

452

Οι περί Μέλιτος (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

261

Οι περί Μεταποιημένων Τροφών με Βάση τα Δημητριακά και Παιδικών Τροφών για Βρέφη και Νήπια Κανονισμοί του 2002

257

Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Αυτόματα Όργανα Συνεχούς Αθροιστικής Ζύγισης) Κανονισμοί του 2002

214

Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Αυτόματες Ζυγιστικές Μηχανές Διαλογής Ελέγχου και Κατάταξης) Κανονισμοί του 2002

338

Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Μετρητές Ηλεκτρικής Ενέργειας) Κανονισμοί του 2002

114

Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Μονάδες Μέτρησης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

383

Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Ταξίμετρα) Κανονισμοί του 2002

95

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

577

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2002

Ν

74

Οι περί της Νομικής Προστασίας των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμοί του 2002

75

Οι περί της Νομικής Προστασίας των Τοπογραφιών Προϊόντων Ημιαγωγών (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμοί του 2002

Ξ

537

Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

Ο

93

Οι περί Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων Κανονισμοί του 2002

182

Οι περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Χορήγηση Δανείων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

453

Οι περί Ορυκτών Υδρογονανθράκων στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

Π

536

Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Δίδακτρα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

343

Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Όργανα του Πανεπιστημίου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

43

Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

 

217

Οι περί Παραγωγής, Εμπορίας και Ελέγχου Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

454

Οι περί Παρασκευασμάτων για Βρέφη και Παρασκευασμάτων Δεύτερης Βρεφικής Ηλικίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

331

Οι περί Παροχής Επιδομάτων σε Εκτοπισθέντες και Παθόντες (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

52Α

Οι περί Πετρελαιοειδών (Αναπροσαρμογή της Λιανικής Τιμής Πωλήσεως) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

196

Οι περί Πετρελαιοειδών (Αναπροσαρμογή της Λιανικής Τιμής Πωλήσεως) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2002

652

Οι περί Πετρελαιοειδών (Αναπροσαρμογή της Λιανικής Τιμής Πωλήσεως) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2002

111

Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

319

Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2002

126

Οι περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα Κανονισμοί του 2002

530

Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ατμοσφαιρική Ρύπανση από το Όζον) Κανονισμοί του 2002

516

Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές Βενζαλίου και Μονοξειδίου του Άνθρακα στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί του 2002

574

Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές Διοξειδίου του Θείου, Διοξειδίου του Αζώτου και Οξειδίων του Αζώτου, Σωματιδίων και Μολύβδου στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί του 2002

653

Οι περί Ποιότητας Υπηρεσιών (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002

622

Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Αποδοχή Αλλοδαπών Αδειών Ιπτάμενου Τεχνικού Προσωπικού) Κανονισμοί του 2002

620

Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Αρχή Αδειών για Αεροπορικές Μεταφορές) Κανονισμοί του 2002

623

Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2002

621

Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας) Κανονισμοί του 2002

455

Οι περί Προβλημάτων Υγείας και Υγιεινής στην Παραγωγή και Εμπορία Προϊόντων Αυγών Κανονισμοί του 2002

73

Οι περί Πρόδρομων Ουσιών (Παρασκευή και Εμπορία) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

339

Οι περί Προϊόντων του Κακάο και της Σοκολάτας Κανονισμοί του 2002

366

Οι περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά - Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. Κύπρου) Κανονισμοί του 2002

457

Οι περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Κανονισμοί του 2002

81

Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Διατήρηση Άγριων Ζώων σε Ζωολογικούς Κήπους) Κανονισμοί του 2002

493

Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Μεταφορά των Ζώων) Κανονισμοί του 2002

82

Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων που Προορίζονται για Κτηνοτροφικούς Σκοπούς) Κανονισμοί του 2002

216

Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων κατά τη Σφαγή ή τη Θανάτωσή τους) Κανονισμοί του 2002

494

Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Βασικές Αρχές) Κανονισμοί του 2002

497

Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Έκθεση για Ιατρικούς Σκοπούς) Κανονισμοί του 2002

495

Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Ενημέρωση του Πληθυσμού για Εφαρμοστέα Μέτρα σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης) Κανονισμοί του 2002

496

Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Επιτήρηση και Έλεγχος των Αποστολών Ραδιενεργών Αποβλήτων) Κανονισμοί του 2002

255

Οι περί της Προστασίας της Μητρότητας (Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία) Κανονισμοί του 2002

288

Οι περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Κανονισμοί του 2002

282

Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Εμπορεύματα για Δοκιμές) Κανονισμοί του 2002

286

Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Εμπορεύματα που Εισάγονται Ευκαιριακά και σε Ειδικές Περιπτώσεις) Κανονισμοί του 2002

284

Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Εμπορεύματα για Χρήση στην Παραγωγή Προϊόντων για Εξαγωγή) Κανονισμοί του 2002

285

Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Εφεδρικά Μέσα Παραγωγής) Κανονισμοί του 2002

531

Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Σκάφη Αναψυχής) Κανονισμοί του 2002

283

Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Συσκευασίες) Κανονισμοί του 2002

94

Οι περί Προσφύγων Κανονισμοί του 2002

611

Οι περί Πτητικού Επιδόματος των Ιπταμένων και Τεχνικών Αεροσκαφών Αεροπορίας του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

610

Οι περί Πτωτικού Επιδόματος των Αλεξιπτωτιστών του Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμοί του 2002

Ρ

382

Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμοί του 2002

659

Οι περί Ρυθμίσεως Γενικών Εξουσιοδοτήσεων και Ειδικών Αδειών (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002

127

Οι περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων (Αφρώδεις και Αεριούχοι Αφρώδεις Οίνοι) Κανονισμοί του 2002

125

Οι περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων (Έλεγχος Ζιβανίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

128

Οι περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων (Οίνοι Λικέρ) Κανονισμοί του 2002

84

Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

458

Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2002

Σ

134

Οι περί Σακχάρων Κανονισμοί του 2002

262

Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων (Γενικοί) Κανονισμοί του 2002

72

Οι περί Σήμανσης των Προσθέτων Τροφίμων Κανονισμοί του 2002

462

Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά)Κανονισμοί του 2002

459

Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) Κανονισμοί του 2002

460

Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) Κανονισμοί του 2002

463

Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμοί του 2002

461

Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισμοί του 2002

637

Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων) Κανονισμοί του 2002

636

Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Πολυχλωροδιφαινύλια και Πολυχλωροτριφαινύλια (PCB/PCT) Kανονισμοί του 2002

312

Οι περί Συγκροτήσεως, Λειτουργίας και Διαχειρίσεως των Κέντρων Ψυχαγωγίας Μονάδων (Κ.Ψ.Μ.) της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

346

Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων και Εργατών) Κανονισμοί του 2002

347

Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας (Ταμείο Ευημερίας Εργατών) Κανονισμοί του 2002

657

Οι περί Συμφωνιών Διασύνδεσης (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002

345

Οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας Κανονισμοί του 2002

348

Οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας Κανονισμοί του 2002

149

Οι περί Συντεχνιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

183

Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Παρεκκλίσεις από Επίπεδα Συγκέντρωσης Βαρέων Μετάλλων στις Συσκευασίες) Κανονισμοί του 2002

593

Οι περί Σχεδίων Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

Τ

344

Οι περί Ταμείου Προνοίας του Εργατικού Προσωπικού του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

228

Οι περί Ταξινόμησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιμών Αυτών (Σφάγια Προβατοειδών) Κανονισμοί του 2002

227

Οι περί Ταξινόμησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιμών Αυτών (Σφάγια Χοίρων) Κανονισμοί του 2002

226

Οι περί Ταξινόμησης των Σφάγιων Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιμών Αυτών (Σφάγια Χονδρών Βοοειδών) Κανονισμοί του 2002

336

Οι περί Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή (Ενεργητική Τελειοποίηση) Κανονισμοί του 2002

80

Οι περί Τροφίμων Βαθείας Κατάψυξης Κανονισμοί του 2002

450

Οι περί Τροφίμων Βαθείας Κατάψυξης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

451

Οι περί Τροφίμων που Προορίζονται για Ειδική Διατροφή (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

266

Οι περί Τροφίμων που Προορίζονται για Χρήση σε Δίαιτα Μειωμένων Θερμίδων για Απώλεια Βάρους Κανονισμοί του 2002

Υ

316

Οι περί της Υγείας των Ζώων (Κανόνες Συλλογής Πληροφοριών και Μέτρα σχετικά με Ορισμένους Ζωονόσους Παράγοντες και τα Μέτρα που Πρέπει να Λαμβάνονται) Κανονισμοί του 2002

201

Οι περί της Υγείας των Ζώων (Κοινοποίηση των Ασθενειών των Ζώων) Κανονισμοί του 2002

318

Οι περί της Υγείας των Ζώων (Μέτρα για την Εξάλειψη της Πανώλους των Χοίρων από το Έδαφος της Δημοκρατίας) Κανονισμοί του 2002

363

Οι περί της Υγείας των Ζώων (Μέτρα Καταπολέμησης και Ελέγχου των Ασθενειών των Δίθυρων Μαλακίων) Κανονισμοί του 2002

364

Οι περί της Υγείας των Ζώων (Μέτρα Καταπολέμησης Ορισμένων Ασθενειών των Ψαριών) Κανονισμοί του 2002

362

Οι περί της Υγείας των Ζώων (Όροι Υγειονομικού Ελέγχου που Διέπουν το Εμπόριο Νωπών Κρεάτων Πουλερικών) Κανονισμοί του 2002

503

Οι περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικοί Όροι που Διέπουν το Εμπόριο Ορισμένων Ζωικών Προϊόντων) (Ειδικοί) Κανονισμοί του 2002

464

Οι περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικοί Όροι που Διέπουν το Εμπόριο Βοοειδών και Χοίρων) Κανονισμοί του 2002

317

Οι περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικοί Όροι που Διέπουν το Εμπόριο Πουλερικών και Αυγών για Επώαση) Κανονισμοί του 2002

270

Οι περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικός Έλεγχος Διακίνησης Ιπποειδών και Εισαγωγής Ιπποειδών Προέλευσης Τρίτων Χωρών) Κανονισμοί του 2002

361

Οι περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικός Έλεγχος που Διέπει τη Διάθεση στην Αγορά Ζώων και Προϊόντων Υδατοκαλλιέργειας) Κανονισμοί του 2002

269

Οι περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικός Έλεγχος για Εμπορικές Συναλλαγές Αιγοπροβάτων) Κανονισμοί του 2002

271

Οι περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικός Έλεγχος για Εμπορικές Συναλλαγές Προϊόντων με βάση το Κρέας) Κανονισμοί του 2002

268

Οι περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικός Έλεγχος στον Τομέα του Εμπορίου Νωπών Κρεάτων) Κανονισμοί του 2002

427

Οι περί της Υγιεινής του Γάλακτος και των Προϊόντων με βάση το Γάλα (Παραγωγή, Παρασκευή και Εμπορία) και Ελέγχου των Υποστατικών Κανονισμοί του 2002

79

Οι περί της Υγιεινής και του Επίσημου Ελέγχου των Τροφίμων Κανονισμοί του 2002

365

Οι περί της Υγιεινής και του Επίσημου Ελέγχου των Τροφίμων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

533

Οι περί Υδατοκαλλιέργειας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2002

77

Οι περί Υλικών και Αντικειμένων (Επαφή με Τρόφιμα) Κανονισμοί του 2002

608

Οι περί Υλικών και Αντικειμένων (Επαφή με Τρόφιμα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

148

Οι περί Υπαξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

658

Οι περί Υπολογισμού Τελών Διασύνδεσης (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002

Φ

52

Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Απαλλαγές για Εισαγόμενα Αγαθά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

51

Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

50

Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

576

Οι περί Φυλακών (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

264

Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών Κανονισμοί του 2002

218

Οι περί Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου για την Εμπορία του Πατατόσπορου Κανονισμοί του 2002

Χ

113

Οι περί Χορηγημάτων και Απολαβών της Εθνικής Φρουράς της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002

332

Οι περί Χορηγημάτων και Απολαβών της Εθνικής Φρουράς της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2002

78

Οι περί Χρωστικών Ουσιών στα Τρόφιμα Κανονισμοί του 2002

259

Οι περί Χυμών Φρούτων και Ορισμένων Ομοειδών Προϊόντων Κανονισμοί του 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων