Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Μέρος ΙΙI:

 

Αριθμός Νόμου

Συνοπτικός Τίτλος

1

Ο περί του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

2

Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή για την Πρόληψη, Διερεύνηση και Καταστολή Τελωνειακών Αδικημάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

3

Ο περί της Σύμβασης του Μοντρεάλ για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων για τις Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

4

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Γεροσκήπου (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

5

Ο περί της Διεθνούς Συμφωνίας περί Ιδρύσεως της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

6

Ο περί της Συμφωνίας για την Προώθηση της Τήρησης των Διεθνών Μέτρων Διατήρησης και Διαχείρισης από τα Αλιευτικά Σκάφη στην Ανοικτή Θάλασσα (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

7

Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

8

Ο περί της Συνθήκης της Ρώμης για τη Σύσταση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

9

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Λατσιών (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

10

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Λευκωσίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

11

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Αγίας Νάπας (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

12

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

13

Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών (Δωδέκατο Πρωτόκολλο) Νόμος του 2002

14

O περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Αγίου Αθανασίου (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

15

Ο περί της Συμφωνίας για την Εφαρμογή των Προνοιών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, οι οποίες Αφορούν τη Διατήρηση και τη Διαχείριση των Γεωγραφικά Αλληλοεπικαλυπτόμενων Ιχθυαποθεμάτων και των Άκρως Μεταναστευτικών Αποθεμάτων Ιχθύων (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

16

Ο περί της Σύμβασης για Συναίνεση σε Γάμο, Ελάχιστη Ηλικία για Γάμο και Εγγραφή Γάμων (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

17

Ο περί της Τροποποίησης του Άρθρου 23 της Συμφωνίας Λειτουργίας αναφορικά με το Διεθνή Οργανισμό Τηλεπικοινωνιακών Δορυφόρων INTELSAT (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

18

Ο περί της Συμφωνίας αναφορικά με το Διεθνή Οργανισμό Τηλεπικοινωνιακών Δορυφόρων INTELSAT (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

19

Ο περί της Σύμβασης για τη Σήμανση Πλαστικών Εκρηκτικών Υλών για Σκοπούς Ανίχνευσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

20

Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για Αμοιβαία Νομική Συνδρομή σε Ποινικά Θέματα Νόμος του 2002

21

Ο περί Καταργήσεως του περί Πρωτοκόλλου του 1990 στην περί Νυκτερινής Εργασίας (Γυναίκες) Σύμβαση (Αναθεωρημένη) του 1948 (Κυρωτικού) Νόμου του 1993 Νόμος του 2002

22

Ο περί Καταργήσεως του Κυρωτικού της περί Νυκτερινής Εργασίας (Γυναικών) Συμβάσεως (Αναθεωρηθείσης) του 1948 Νόμου, Νόμος του 2002

23

Ο περί της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συμφωνημένες Δηλώσεις (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

24

Ο περί της Σύμβασης για τη Νομική Προστασία των Υπηρεσιών που Βασίζονται ή Συνίστανται στην Παροχή Πρόσβασης υπό Όρους (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

25

Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Μεγάλης Λαϊκής Σοσιαλιστικής Λιβυκής Αραβικής Τζιαμαχιρία ς για την Έκδοση Φυγοδίκων (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

26

Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και Μεγάλης Λαϊκής Σοσιαλιστικής Λιβυκής Αραβικής Τζιαμαχιρίας για τη Μεταφορά Καταδίκων (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

27

O περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για την Εφαρμογή Εγγυήσεων σε σχέση με την Συνθήκη για τη μη Διασπορά των Πυρηνικών Όπλων (Πρόσθετο Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

28

Ο περί του Πρωτοκόλλου στη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον Καθορισμό των Εμπορικών Ρυθμίσεων για Ορισμένα Ψάρια και Προϊόντα Αλιείας (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

29

Ο περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας αναφορικά με την Εργασία Πληρωμάτων Οχημάτων που Απασχολούνται στις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές (AETR) και Πρωτόκολλο Υπογραφής (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

30

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Αγίας Νάπας (Κυρωτικός) (Αρ.2) Νόμος του 2002

31

Ο περί της Σύμβασης της Ρώμης για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές και του Πρώτου και Δεύτερου Πρωτοκόλλου όσον Αφορά την Ερμηνεία της από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

32

Ο περί της Σύμβασης για την Κατάργηση Επικύρωσης Εγγράφων στα Κράτη Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

33

Ο περί της Συμφωνίας για την Ίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

34

Ο περί της Συμφωνίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ιρλανδίας για Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

35

Ο περί της Εγγύησης της Χρηματοδότησης της Εταιρείας ΛΟΕΛ Λτδ (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

36

Ο περί της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

37

O περί της Σύμβασης για την Απαγόρευση της Χρήσης, Αποθήκευσης, Παραγωγής και Μεταφοράς των Ναρκών κατά Προσωπικού και για την Καταστροφή τους (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

38

Ο περί της Σύμβασης για την Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας και του Πρωτοκόλλου Σχετικά με την Ερμηνεία της εν λόγω Σύμβασης από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με Προδικαστικές Αποφάσεις (Κυρωτικός) Νόμος του 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων