Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Μέρος Ι:

Α

Αριθμός
Νόμου

Συνοπτικός Τίτλος

82

Ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Περιορισμός Πωλήσεων) Νόμος του 2002

88

Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

220

Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002

164

Ο περί Αναγνωρίσεως Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων Νόμος του 2002

161

Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002

203

Ο περί της Αναγνώρισης της Προσφοράς των Κυπρίων Εθελοντών κατά το Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο Νόμος του 2002

219

O περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

232

Ο περί Αναστολής Πλήρωσης Θέσεων Πρώτου Διορισμού στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

110

Ο περί Αναστολής του Χρόνου Παραγραφής (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2002

234

Ο περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος του 2002

197

Ο περί της Αντιμισθίας του Προέδρου και των Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

1

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

87

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002

147

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002

162

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2002

11

Ο περί Αποβαθρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

 

Ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

103

Ο περί Αποδείξεως Διεθνών Συμβάσεων Νόμος του 2002

87

Ο περί Απορρυπαντικών Νόμος του 2002

137

Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002

141

Ο περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμος του 2002

35

Ο περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2002

176

Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

154

Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

36

Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

25

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

Β

30

Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμος του 2002

122

Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

 

Γ

179

Ο περί Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμος του 2002

134

Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

69

Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2002

185

Ο περί Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

Δ

135

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

207

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002

23

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

227

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002

240

Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του 2002

112

Ο περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας Νόμος του 2002

2

Ο περί Διενέργειας Δαπανών για το μήνα Φεβρουάριο του 2002 (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2002

128

O περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

40

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

80

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002

140

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2002

206

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2002

41

Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

180

Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002

163

Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

Ε

198

Ο περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

210

Ο περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2002

200

Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

194

Ο περί Εγγραφής Μη Αδειούχων Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

18

Ο περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

209

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

226

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002

196

Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

117

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002

27

Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

94

Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002

229

Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002

223

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

45

Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

139

Ο περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

31

Ο περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που Παραβιάζουν Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμος του 2002

187

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμος του 2002

106

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμος του 2002

218

Ο περί Εμπορίας Κυπριακών Ελαιοκομικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

160

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία στα Κυπριακά Αλιευτικά Σκάφη) Νόμος του 2002

175

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) Νόμος του 2002

56

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εναρμονισμένο Καθεστώς Ασφάλειας για τα Αλιευτικά Σκάφη Μήκους Είκοσι Τεσσάρων Μέτρων και Άνω) Νόμος του 2002

55

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Νόμος του 2002

57

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Καταγραφή Ατόμων που Ταξιδεύουν με Επιβατηγά Πλοία) Νόμος του 2002

58

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κανόνες και Πρότυπα Ασφάλειας Επιβατηγών Πλοίων) Νόμος του 2002

101

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι και Ναυτικοί) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

233

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι και Ναυτικοί) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002

59

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Υποχρεωτικές Επιθεωρήσεις για την Ασφαλή Εκτέλεση Τακτικών Γραμμών στα Οχηματαγωγά Ro-Ro και Ταχύπλοα Επιβατηγά Σκάφη) Νόμος του 2002

158

Ο περί Εμπορικών Περιγραφών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

191

Ο περί Εμπόρων Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

172

Ο περί Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

150

Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

182

Ο περί Εξαγωγής των Πολιτιστικών Αγαθών Νόμος του 2002

52

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

28

Ο περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

92

Ο περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002

231

Ο περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002

129

Ο περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα Νόμος του 2002

81

Ο περί Επικίνδυνων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

15

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

24

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2002

221

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002

183

Ο περί Επιστροφής των Πολιτιστικών Αγαθών Νόμος του 2002

168

Ο περί Επιστροφής Χρημάτων σε Επενδυτές Νόμος του 2002

157

Ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

148

Ο περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμος του 2002

214

Ο περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

65

Ο περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

76

Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002

66

Ο περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

72

Ο περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002

169

Ο περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002

46

O περί Εφαρμογής του περί Γάμου Νόμου Κεφ. 279 σε Μέλη της Τουρκικής Κοινότητας (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2002

47

Ο περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία του Κρέατος Πουλερικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

Ζ

53

Ο περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

Η

42

Ο περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

Ι

74

Ο περί Ιατρικών Επισκεπτών Νόμος του 2002

208

Ο περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείο Συντάξεων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

195

Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

211

Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2002

54

Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

177

Ο περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμος του 2002

205

Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος του 2002

133

Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης Νόμος του 2002

Κ

216

Ο περί Κανονισμών Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2002

113

Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος του 2002

34

O περί Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

77

Ο περί Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002

136

Ο περί Καταργήσεως Δασμολογικών Απαλλαγών Νόμος του 2002

126

Ο περί Καταργήσεως της Έκτακτης Προσφυγικής Επιβάρυνσης (Εισαγόμενα Εμπορεύματα) Νόμος του 2002

106

Ο περί Καταργήσεως του περί Απασχολήσεως Γυναικών εν Καιρώ Νυκτός Νόμου Νόμος του 2002

238

Ο περί Κατατάξεως Κινηματογραφικών Ταινιών Νόμος του 2002

138

Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμος του 2002

199

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

228

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002

71

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

132

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002

152

Ο περί Κόστους Εφοδιασμού του Αργού Πετρελαίου και των Τιμών των Πετρελαιοειδών Νόμος του 2002

236

Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

98

Ο περί Κτηνιατρικών Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εμπόριο και την Εισαγωγή από Τρίτες Χώρες Ζώων και Ζωικών Προϊόντων, καθώς και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2002

239

O περί Κτηνιατρικών Τελών Νόμος του 2002

51

Ο περί Κτηνιατριακών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

Μ

16

Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

20

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

237

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002

181

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος

Ν

165

Ο περί Νομικής Αρωγής Νόμος του 2002

4

Ο περί της Νομικής Προστασίας των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων Νόμος του 2002

5

Ο περί της Νομικής Προστασίας των Τοπογραφιών Προϊόντων Ημιαγωγών Νόμος του 2002

Ο

192

O περί των Οικιακών Συσκευών (Εκπομπές Αερόφερτου Θορύβου) Νόμος του 2002

7

Ο περί Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων Νόμος του 2002

225

O περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2002

63

Ο περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμος του 2002

201

Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

Π

53Α

Ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

143

Ο περί Παιδίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

90

Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

151

Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002

108

Ο περί Παραγραφής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

44

Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

9

Ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

125

Ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002

166

Ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002

10

Ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

167

Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002

8

Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002

170

Ο περί Πετρελαϊκών Κρίσεων (Έκτακτες Εξουσίες) Νόμος του 2002

12

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

85

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2002

144

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002

145

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2002

188

Ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμος του 2002

241

Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

213

Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 2002

67

Ο περί του Πολίτου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

114

Ο περί Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας (Χορηγίες και Γραφεία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

109

Ο περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην ΄Υπαιθρο (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

204

Ο περί Προλήψεως Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2002

142

Ο περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Ίδρυση Αντιναρκωτικού Συμβουλίου και Ταμείου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

171

Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

149

Ο περί Πρόσκλησης Επενδύσεων προς το Κοινό Νόμος του 2002

43

Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

115

Ο περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες Νόμος του 2002

64

Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

37

Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

235

Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002

75

Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2002

29

Ο περί Προσφορών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών Νόμος του 2002

6

Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

Ρ

146

Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμος του 2002

102

Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

186

Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2002

217

Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οδοντοτεχνιτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

21

Ο περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Λειτουργίας Γραφείων Ενοικίασης Μηχανοκίνητων Δικύκλων ή Τρικύκλων Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

155

O περί Ρυθμίσεως Μαρίνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

26

O περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

33

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2002

202

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002

19

Ο περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2002

105

Ο περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

3

Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

99

Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός)

(Αρ. 2) Νόμος του 2002

100

Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός)

(Αρ. 3) Νόμος του 2002

Σ

184

Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002

173

Ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

215

Ο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμος του 2002

39

Ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας και Δικονομία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

17

Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

89

Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002

91

Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002

111

Ο περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

32

Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμος του 2002

68

Ο περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχειρήσεων Νόμος του 2002

190

Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

193

Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

Τ

124

Ο περί Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής Νόμος του 2002

130

Ο περί Ταμείων Προνοίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

48

Ο περί της Ταξινόμησης της Ακατέργαστης Ξυλείας Νόμος του 2002

49

Ο περί Ταξινόμησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιμών Αυτών Νόμος του 2002

38

Ο περί Ταχυδρομείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

22

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 2002

50

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

54Α

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002

95

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002

96

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2002

97

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2002

214Α

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2002

224

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 2003

78

Ο περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

70

Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

79

Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002

159

Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002

212

Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2002

104

Ο περί της Τέταρτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2002

61

Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

153

Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002

156

Ο περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμος του 2002

84

Ο περί Τύπου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

Υ

189

Ο περί Υδατοκαλλιέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

13

Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

127

Ο περί Υπουργών και του Προέδρου, Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Αποζημίωση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

Φ

178

Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

83

Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

60

Ο περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) Νόμος του 2002

174

Ο περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

93

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

120

Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

123

Ο περί Φορολογίας Ακινήτου (Αστικής) Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

118

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος του 2002

116

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

230

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

119

Ο περί Φορολογίας των Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

14

Ο περί Φρεάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

Χ

121

Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

222

Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002

Ω

62

Ο περί Ωρών Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

131

Ο περί Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης Οδηγών Νόμος του 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων