Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις:

Α

Αρ. ΚΔΠ

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

186 Οι περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμοί του 2001
331 Οι περί Αεροδρομίων (Επιβατικό Τέλος) Κανονισμοί του 2001
495 Οι περί Αεροδρομίων (Επιβατικό Τέλος) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2001
332 Οι περί Αεροπλοΐας (Τέλη Αεροδρομίου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001
496 Οι περί Αεροπλοίας (Τέλη Αεροδρομίου) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2001
408 Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001
498 Οι περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001
394 Οι περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001
507 Οι περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισμοί του 2001
129 Οι περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001
139 Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001
329 Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) (Αρ.3) Κανονισμοί του 2001
330 Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Δημόσια Πρόταση για Εξαγορά ή Αγορά Τίτλων και Συγχώνευση Εταιρειών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001
414 Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Δημόσια Πρόταση προς Εξαγορά ή Αγορά Τίτλων και Συγχώνευση Εταιρειών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2001
161 Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Καταχώρηση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση ΄Αϋλων Κινητών Αξιών) Κανονισμοί του 2001
306 Οι περί Αποχετεύσεων Λάρνακας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001
62 Οι περί Αποχετεύσεων Πάφου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001
307 Οι περί Αποχετεύσεων Πέρα Χωριού - Νήσου Κανονισμοί του 2001
94 Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον υπό Εργοδοτών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001
409 Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Εξαρτωμένους τους) (Τροποποιητικοί ) Κανονισμοί του 2001
101 Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Καταβλητέα Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001
442 Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001
144 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισμοί του 2001
153 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) Κανονισμοί του 2001
267 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χειρονακτική Διακίνηση Φορτίων) Κανονισμοί του 2001
268 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμοί του 2001
305 Οι περί Ασφαλιστικών Εταιρειών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001

Β

95 Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Καθίδρυση Εφοριακού Συμβουλίου) Κανονισμοί του 2001
187 Οι περί Βελτίωσης των Ζώων (Σύνδεσμοι Εκτροφέων, Κριτήρια Εγγραφής στα Γενεαλογικά Βιβλία και Όροι Αποδοχής των Βοοειδών Καθαρής Φυλής) Κανονισμοί του 2001
188 Οι περί Βελτίωσης των Ζώων (Σύνδεσμοι Εκτροφέων, Κριτήρια Εγγραφής στα Γενεαλογικά Βιβλία ή Μητρώα και Όροι Αποδοχής Χοιροειδών Καθαρής Φυλής και Υβριδικών Χοίρων) Κανονισμοί του 2001
189 Οι περί Βελτίωσης των Ζώων (Σύνδεσμοι Εκτροφέων, Κριτήρια Εγγραφής στα Γενεαλογικά Βιβλία και Όροι Αποδοχής των Αιγοπροβατοειδών Καθαρής Φυλής) Κανονισμοί του 2001
190 Οι περί Βελτίωσης των Ζώων (Σύνδεσμοι Εκτροφέων, Κριτήρια Εγγραφής στα Γενεαλογικά Βιβλία, Αγώνες Ιπποειδών Κανονισμοί του 2001
191 Οι περί Βελτίωσης των Ζώων (Διαδικασία και Προϋποθέσεις Έγκρισης Εισαγωγής Ζώων και Γενετικού Υλικού από Τρίτες Χώρες) Κανονισμοί του 2001
192 Οι περί Βελτίωσης των Ζώων (Διαδικασία και Προϋποθέσεις Έγκρισης Εξαγωγής Ζώων και Γενετικού Υλικού σε Τρίτες Χώρες) Κανονισμοί του 2001
193 Οι περί Βελτίωσης των Ζώων (Κανόνες Συντονισμού Συνδέσμων Ιπποειδών) Κανονισμοί του 2001
506 Οι περί Βιολογικής Παραγωγής (Σήμανση, Παραγωγή, Έλεγχος και Εμπορία) Κανονισμοί του 2001

Γ

61 Οι περί Γλυκαντικών Ουσιών στα Τρόφιμα Κανονισμοί του 2001

Δ

295 Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης των Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001
146 Οι περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Ανώτατο Ποσό για την Κάλυψη Αναγκών) Κανονισμοί του 2001
156 Οι περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Ανώτατο Ποσό για την Κάλυψη Αναγκών) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2001
443 Οι περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Ονομάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας Κανονισμοί του 2001
273 Οι περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001
92 Οι περί της Διεθνούς Συμβάσεως EUROCONTROL Κανονισμοί του 2001
127 Οι περί Δικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001

Ε

444 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμοί του 2001
470 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας) Κανονισμοί του 2001
138 Οι περί Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών (Ταμείο Προνοίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001
195 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη) Κανονισμοί του 2001
196 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Επαγγελματική Εκπαίδευση) Κανονισμοί του 2001
194 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις) Κανονισμοί του 2001
298 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Δημόσιες Ενισχύσεις που Χορηγούνται με τη Μορφή Εγγυήσεων) Κανονισμοί του 2001
299 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001
300 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Επαγγελματική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001
301 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001
302 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Προστασία του Περιβάλλοντος) Κανονισμοί του 2001
303 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Διάσωση και Αναδιάρθρωση Προβληματικών Επιχειρήσεων) Κανονισμοί του 2001
297 Οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Επίσημα Ημερολόγια, Ναυτολόγια και Εξαμηνιαίες Καταστάσεις) Κανονισμοί του 2001
465 Οι περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001
445 Οι περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001
117 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Καρυδιών Κανονισμοί του 2001
118 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Καρυδόψιχας Κανονισμοί του 2001
119 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Αμυγδάλων Κανονισμοί του 2001
120 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Αμυγδαλόψιχας Κανονισμοί του 2001
121 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Δαμασκήνων Κανονισμοί του 2001
122 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Φουντουκιών Κανονισμοί του 2001
123 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Φουντοκόψιχας Κανονισμοί του 2001
124 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Χαλεπιανών Κανονισμοί του 2001
125 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Ψίχας Χαλεπιανών Κανονισμοί του 2001
126 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Φοινικιών Κανονισμοί του 2001
132 Οι Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Αιτήσεις και Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001
440 Οι περί Εταιρειών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001

Ζ

131 Οι περί Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Κανονισμοί του 2001

Ι

141 Οι περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για Εργασία Ίσης Αξίας (Σύνθεση και Όροι Εντολής της Τεχνικής Επιτροπής) Κανονισμοί του 2001

Κ

476 Οι περί Καζεϊνών και Καζεϊνικών Αλάτων Κανονισμοί του 2001
296 Οι περί Καλλυντικών Προϊόντων (Μέθοδοι Δειγματοληψίας και Ανάλυσης) Κανονισμοί του 2001
469 Οι περί Κατεργασμένων Τροφίμων διά Ιονίζουσας Ακτινοβολίας Κανονισμοί του 2001
304 Οι περί Κεντρικής Υπηρεσίας Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών (Ίδρυση, Οργάνωση και Λειτουργία) Κανονισμοί του 2001
478 Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001
325 Οι περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Διαδικασία και Περιεχόμενο Εξετάσεων για Άδεια Χονδρεμπορίου) Κανονισμοί του 2001
322 Οι περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Κανόνες Καλής Παρασκευής) Κανονισμοί του 2001
324 Οι περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Τέλη) Κανονισμοί του 2001
323 Οι περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Χρωστικές Ουσίες) Κανονισμοί του 2001
  Οι περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμοί του 2001
116 Οι περί Κυπριακού Οργανισμού (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και στους Εξαρτώμένους τους Όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης Κανονισμοί του 2001
327 Οι περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα -Τροποποίηση Έκτης Σειράς) Κανονισμός του 2001
497 Ο περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητος (Καθορισμένα Πρότυπα-Τροποποίηση Εικοστής Τρίτης Σειράς) Κανονισμός του 2001

Λ

150 Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001
168 Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2001
328 Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ.3) Κανονισμοί του 2001
413 Οι περί Λογιστικής Διαχείρισης Δαπανών για Έργα Υποδομής στον Τομέα των Μεταφορών Κανονισμοί του 2001

Μ

110 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Διακρίβωση των Δεξαμενών Πλωτών Μέσων) Κανονισμοί του 2001
272 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Μετρητές Όγκου Αερίου) Κανονισμοί του 2001
500 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Μετρητές Θερμού Νερού) Κανονισμοί του 2001
499 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Μετρητές Ψυχρού Νερού) Κανονισμοί του 2001
477 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Υλοποιημένα Μέτρα Μήκους) Κανονισμοί του 2001
151 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Φιάλες - Μετροδοχεία) Κανονισμοί του 2001
412 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Συστήματα Μέτρησης Υγρών εκτός από το Νερό) Κανονισμοί του 2001
185 Οι περί Μηχανισμού Έγκαιρης Εντόπισης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμοί του 2001
40 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001
109 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2001
128 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ.3) Κανονισμοί του 2001
167 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ.4) Κανονισμοί του 2001
441 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 5) Κανονισμοί του 2001
494 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 6) Κανονισμοί του 2001

Π

145 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Ανέλιξη και Ανανέωση Συμβάσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001
107 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001
108 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση των Πρώτων Τμημάτων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001
166 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση των Πρώτων Τμημάτων) (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2001
501 Οι περί Παρασκευασμάτων για Βρέφη και Παρασκευασμάτων Δεύτερης Βρεφικής Ηλικίας Κανονισμοί του 2001
140 Οι περί Πρόδρομων Ουσιών (Παρασκευή και Εμπορία) Κανονισμοί του 2001
326 Οι περί Προμήθειας Αντιβιοτικών για Γεωργικούς Σκοπούς (Κατάργηση) Κανονισμοί του 2001
111 Οι περί της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη Κανονισμοί του 2001
466 Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Εκτροφή Ωοπαραγωγών Ορνίθων σε Κλωβοστοιχίες) Κανονισμοί του 2001
468 Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Μοσχαριών που Προορίζονται για Εκτροφή και Πάχυνση) Κανονισμοί του 2001
467 Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Χοίρων που Προορίζονται για Εκτροφή και Πάχυνση) Κανονισμοί του 2001
157 Οι περί Προσφορών του Δημοσίου (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001
152 Οι περί Προσφορών του Δημοσίου (Προμήθειες Απόρρητης Φύσης) Κανονισμοί του 2001
147 Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Εμπορεύματα για Έκθεση, Πανήγυρη, Συνέδριο ή Παρόμοια Εκδήλωση) Κανονισμοί του 2001
148 Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Επαγγελματικό Υλικό) Κανονισμοί του 2001

Ρ

63 Οι περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2001
93 Οι περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Κώδικες Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας) Κανονισμοί του 2001
283 Οι περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων (Αλκοολούχα Ποτά) Κανονισμοί του 2001
284 Οι περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων (Καθορισμός και Έλεγχος Οίνων) Κανονισμοί του 2001
285 Οι περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων (Αρωματισμένα Ποτά) Κανονισμοί του 2001

Σ

160 Οι περί Σήμανσης των Προσθέτων Τροφίμων Κανονισμοί του 2001
505 Οι περί του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας Κανονισμοί του 2001
504 Οι περί του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού Κανονισμοί του 2001
503 Οι περί του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας Κανονισμοί του 2001
464 Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικοί) Θεσμοί του 2001
427 Οι περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001

Τ

149 Οι περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως (Συναλλαγματική Ισοτιμία, Μετατροπή Ξένου Συναλλάγματος) Κανονισμοί του 2001
502 Οι περί Τροφίμων που Προορίζονται για Ειδική Διατροφή Κανονισμοί του 2001

Υ

308 Οι περί Υδατοπρομήθειας (Ειδικά Μέτρα) Κανονισμοί του 2001
143 Οι περί Υγιεινής και του Επίσημου Ελέγχου των Τροφίμων Κανονισμοί του 2001
426 Οι περί Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων πάνω ή μέσα στα Τρόφιμα Κανονισμοί του 2001
309 Οι περί Υφαντουργικών Προϊόντων (Προσδιορισμός Ινικής Σύνθεσης) Κανονισμοί του 2001

Φ

177 Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Διαδικασία και Περιεχόμενο Εξετάσεων για Άδεια Χονδρικής Πώλησης) Κανονισμοί του 2001
175 Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Κανόνες Καλής Παρασκευής) Κανονισμοί του 2001
174 Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Παρουσίαση και Περιεχόμενο Αίτησης Έκδοσης Άδειας) Κανονισμοί του 2001
176 Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Τέλη) Κανονισμοί του 2001
173 Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Χρωστικές Ουσίες) Κανονισμοί του 2001
314 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2001
315 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Απαλλαγές για Εισαγόμενα Αγαθά) Κανονισμοί του 2001
321 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Απαλλαγές με βάση τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης της Δημοκρατίας) Κανονισμοί του 2001
318 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Διαγραφή Χρεών) Κανονισμοί του 2001
319 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Διεθνείς Οργανισμοί και Διπλωματικές Αποστολές) Κανονισμοί του 2001
316 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Διατάξεις) Κανονισμοί του 2001
317 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς Αγροτών) Κανονισμοί του 2001
320 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ενστάσεις) Κανονισμοί του 2001

Χ

60 Οι περί Χρωστικών Ουσιών στα Τρόφιμα Κανονισμοί του 2001

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων