Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Μέρος Ι:

Α

69 Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
94 Ο περί Άδειας Οδήγησης Νόμος του 2001
133 Ο περί Αεροδρομίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
123 Ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
61 Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
125 Ο περί Αλλοδαπών Δικαστηρίων (Μαρτυρία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
22 Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
164 Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001
161 Ο περί Αναστολής Πλήρωσης Θέσεων Πρώτου Διορισμού στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
67 Ο περί της Αντιμισθίας του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2001
52 Ο περί Αξιολόγησης Υποψήφιων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
9 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
37 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2001
42 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2001
66 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2001
79 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών (Τροποποιητικός) (Αρ.5) Νόμος του 2001
80 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών (Τροποποιητικός) (Αρ.6) Νόμος του 2001
81 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών (Τροποποιητικός) (Αρ.7) Νόμος του 2001
82 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών (Τροποποιητικός) (Αρ.8) Νόμος του 2001
105 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών (Τροποποιητικός) (Αρ.9) Νόμος του 2001
119 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών (Τροποποιητικός) (Αρ.10) Νόμος του 2001
120 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών (Τροποποιητικός) (Αρ.11) Νόμος του 2001
62 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
121 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2001
84 Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
88 Ο περί Αρχείου Καταγραφής Μητρικών και Περιγεννητικών Θανάτων Νόμος του 2001
158 Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
115 Ο περί Ασφαλιστικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001

Β

86 Ο περί Βελτίωσης των Ζώων Νόμος του 2001
150 Ο περί Βιοηθικής (Ίδρυση και Λειτουργία Εθνικής Επιτροπής) Νόμος του 2001
160 Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2001
75 Ο περί Βοηθών Καταστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
93 Ο περί Βοηθών Καταστημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2001

Γ

89 Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος του 2001
68 Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001

Δ

142 Ο περί Δανείου (Ανάπτυξη) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
124 Ο περί Δασών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
13 Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
21 Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2001
162 Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2001
163 Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2001
4 Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
112 Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
127 Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001
128 Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2001
139 Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2001
153 Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2001
140 Ο περί Διαφάνειας των Τιμών Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας για τον Τελικό Βιομηχανικό Καταναλωτή Νόμος του 2001
35 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
152 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2001
146 Ο περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Τοπωνυμίων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
23 Ο περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα Νόμος του 2001
54 Ο περί Διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
85 Ο περί Διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2001
12 Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
32 Ο περί Δικαστηρίων Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
31 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001

Ε

130 O περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
29 Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος του 2001
154 Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
42 Ο περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
136 Ο περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμος του 2001
45 Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
56 Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2001
157 Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
57 Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος του 2001
30 Ο περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμος του 2001
122 Ο περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
155 Ο περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2001
46 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Αναγνώριση και Εξουσιοδότηση Οργανισμών) Νόμος του 2001
47 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κρατικός Έλεγχος Λιμένα) Νόμος του 2001
110 Ο περί Εμπορικών Περιγραφών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
97 Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος του 2001
16 Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
20 Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2001
92 Ο περί Εξομοίωσης Διπλωμάτων ή Τίτλων Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου (Συμπληρωματικές Σπουδές) Νόμος του 2001
148 Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
138 Ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001
167 Ο περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
64 Ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμος του 2001
91 Ο περί Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Διορισμός, Αρμοδιότητες, Ίδρυση και Λειτουργία Γραφείου) Νόμος του 2001
76 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
165 Ο περί Ετησίων Αδειών μετ΄ Απολαβών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
6 Ο περί Εφαρμογής της Γενικής Εκτίμησης για τους Σκοπούς του περί Κοινοτήτων Νόμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
144 Ο περί κατ’ Έφεση Ανατροπής Ποινής Φυλάκισης (Αποζημίωση) Νόμος του 2001

Ζ

34 Ο περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Νόμος του 2001

Ι

90 Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας Νόμος του 2001
99 Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001

Κ

24 Ο περί Καθιέρωσης της 15ης Ιουλίου 1974 ως ημέρας Μνήμης και Τιμής των Πεσόντων και Αγωνισθέντων για τη Δημοκρατία Νόμος του 2000
106 Ο περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμος του 2001
39 Ο περί Καταναλωτικής Πίστης Νόμος του 2001
166 Ο περί Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
107 Ο περί της Κατοχής, Χρήσης και Ανακοίνωσης Προνομιακών Εμπιστευτικών Πληροφοριών, περί της Εποπτικής Αρμοδιότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περί Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
147 Ο περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
5 Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
131 Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001
2 Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
51 Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2001
135 Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2001
143 Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2001
116 Ο περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμος του 2001

Λ

134 Ο περί Λογιστικής Διαχείρισης Δαπανών για Έργα Υποδομής στον Τομέα των Μεταφορών Νόμος του 2001

Μ

38 Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
98 Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2001

Ν

41 Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
71 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Συντάξιμη Υπηρεσία Υπαλλήλων που Υπηρέτησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
19 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001

Ο

108 Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
28 Ο περί Ομαδικών Απολύσεων Νόμος του 2001
11 Ο περί Οργανισμού Νεολαίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
63 Ο περί Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2001

Π

117 Ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
137 Ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2001
44 Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
103 Ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
36 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
104 Ο περί Πετρελαιοειδών (Αναπροσαρμογή της Λιανικής Τιμής Πωλήσεως) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
14 Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
27 Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
87 Ο περί Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμος του2001
72 Ο περί Πολιτικού Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
168 Ο περί Πολίτου της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
118 Ο περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
101 Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα νόμος του 2001
25 Ο περί της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη Νόμος του 2001
95 Ο περί της Προστασίας των Μαρτύρων Νόμος του 2001
48 Ο περί της Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμος του 2001
1 Ο περί Προσφορών του Δημοσίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
33 Ο περί Προσφορών του Δημοσίου (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2001
58 Ο περί Προσφορών του Δημοσίου (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2001
59 Ο περί Προσφορών του Δημοσίου (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2001

Ρ

7 Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
10 Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2001
60 Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2001
83 Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2001
18 Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
53 Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2001
65 Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2001
78 Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2001
126 Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2001
132 Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
17 Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
100 Ο περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
102 Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001

Σ

8 Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
141 Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
114 Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
145 Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001

Τ

73 Ο περί Ταχύπλοων Σκαφών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
50 Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
74 Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2001
96 Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2001
156 Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2001
49 Ο περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
26 Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
111 Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2001
40 Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
151 Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001
159 Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2001
55 Ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμος του 2001
77 Ο περί Τύπου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001

Υ

15 Ο περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
109 Ο περί της Υγείας των Ζώων Νόμος του 2001

Φ

70 Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος της Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001
3 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001

Χ

113 Ο περί Χρονομεριστικής ΜίσθωσηςΝόμος του 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων