Αρχείο

Back ] Up ]    

Οι περί Κέντρων Ενηλίκων Κανονισμοί του 2000

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1.

Συνοπτικός τίτλος

2.

Ερμηνεία

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΩΝ

3.

Τύπος αίτησης εγγραφής Κέντρου. Πρώτος Πίνακας

4.

Τύπος πιστοποιητικού εγγραφής Κέντρου. Δεύτερος Πίνακας

5.

Συλλειτουργία Στέγης Ηλικιωμένων και Αναπήρων με Κέντρο Ενηλίκων

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ

6.

Προσόντα προσωπικού

7.

Ωράριο Διευθύνοντος Προσώπου

 

ΜΕΡΟΣ IV - ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

8.

Καταλληλότητα υποστατικών

9.

Εξωτερικός χώρος

10.

Διευθετήσεις ύπνου, ανάπαυσης και ειδικοί χώροι

11.

Χώροι υγιεινής

12.

Ράμπες

13.

Κουζίνα

14.

Χώροι κοινής χρήσης

15.

Εξοπλισμός

16.

Υλικό απασχόλησης των ενοίκων

17.

Φωτισμός και θερμοκρασία

18.

Κιβώτιο πρώτων βοηθειών

 

ΜΕΡΟΣ V - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ

19.

Καθαριότητα του Κέντρου

20.

Απασχόληση ενοίκων

21.

Διατροφή

22.

Μεταδοτικές ασθένειες

23.

Αρχεία

24.

Αναλογία προσωπικού προς ενοίκους

 

ΜΕΡΟΣ VI - ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

25.

Υφιστάμενο προσωπικό σε Κέντρα Ενηλίκων

26.

Παροχή κατ’ οίκον φροντίδας και διανομή ζεστού φαγητού

27.

Αδικήματα και ποινές

 

Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ

---------------

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 9

 

38(Ι) του 1997.

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 9 του περί Κέντρων Ενηλίκων Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

     
   

ΜΕΡΟΣ Ι - ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

     

Συνοπτικός τίτλος.

 

1. Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Κέντρων Ενηλίκων Κανονισμοί του 2000.

     

Ερμηνεία.

 

2. Στους Κανονισμούς αυτούς, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

     
   

“ένοικος” σημαίνει το πρόσωπο το οποίο εξυπηρετείται από το Κέντρο∙

     
   

“Νόμος” σημαίνει τον περί Κέντρων Ενηλίκων Νόμο∙

     
   

“Υπεύθυνος Ομάδας” σημαίνει το μέλος του προσωπικού του Κέντρου το οποίο εξυπηρετεί και φροντίζει τους ενοίκους.

     
   

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΩΝ

     

Τύπος αίτησης εγγραφής Κέντρου. Πρώτος Πίνακας.

 

3. Κάθε αίτηση για εγγραφή Κέντρου που υποβάλλεται με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του Νόμου είναι σύμφωνη με τον τύπο που εκτίθεται στον Πρώτο Πίνακα των παρόντων Κανονισμών.

     

Τύπος πιστοποιητικού εγγραφής Κέντρου. Δεύτερος Πίνακας.

 

4. Κάθε πιστοποιητικό εγγραφής που εκδίδεται με βάση το εδάφιο (3) του άρθρου 4 του Νόμου είναι σύμφωνο με τον τύπο που εκτίθεται στο Δεύτερο Πίνακα των παρόντων Κανονισμών.

     

Συλλειτουργία Στέγης Ηλικιωμένων και Αναπήρων με Κέντρο Ενηλίκων. 222 του 1991 64(Ι) του 1994.

 

5. Στις περιπτώσεις που το Κέντρο αποτελεί ενιαία μονάδα με Στέγη Ηλικιωμένων και Αναπήρων, υποβάλλονται δύο αιτήσεις: μία για εγγραφή Στέγης, με βάση τον περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμο, και μία για εγγραφή Κέντρου Ενηλίκων, με βάση το Νόμο.

     
   

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ

     

Προσόντα προσωπικού.

 

6.(1) Όλα τα μέλη του προσωπικού του Κέντρου πρέπει-

   

(α) να ικανοποιούν το Διευθυντή ότι διαθέτουν την κατάλληλη προσωπικότητα και τις απαιτούμενες ικανότητες επικοινωνίας και προσέγγισης, ώστε να παρέχουν την απαιτούμενη φροντίδα και απασχόληση στους ενοίκους∙

     
   

(β) να είναι άτομα σωματικά, διανοητικά και ψυχολογικά κατάλληλα να αναλάβουν την ευθύνη για παροχή περίθαλψης και υπηρεσιών στους ενοίκους. Η καταλληλότητά τους βεβαιώνεται κατά την πρόσληψή τους με ιατρικό πιστοποιητικό, που εκδίδεται από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό και ανανεώνεται κάθε χρόνο από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό είτε από ιδιώτη ιατρό∙

     
   

(γ) να έχουν πείρα ή κατάρτιση ανάλογη με τα καθήκοντά τους και τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των ενοίκων.

     
   

(2) Επιπρόσθετα από τις πρόνοιες της παραγράφου (1)-

     
   

(α) Το Διευθύνον Πρόσωπο πρέπει να κατέχει αναγνωρισμένο δίπλωμα ή πιστοποιητικό τριετούς τουλάχιστο φοίτησης στην κοινωνική εργασία ή στη διεύθυνση ιδρυμάτων κοινωνικής ευημερίας ή στην κοινωνιολογία ή στην ψυχολογία ή στην ψυχιατρική ή στην εργασιοθεραπεία ή στη γεροντολογία ή οποιοδήποτε άλλο κατά την κρίση του Διευθυντή σχετικό ή κατάλληλο προσόν:

     
   

Νοείται ότι το Διευθύνον Πρόσωπο δεν είναι απαραίτητο να κατέχει το προσόν που αναφέρεται στην παρούσα υποπαράγραφο, αν αυτό έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και εποπτεία Κέντρου που λειτουργεί σε κοινότητα, όπου, αποδεδειγμένα λόγω ιδιαζουσών συνθηκών, δεν είναι δυνατό να εξευρεθεί πρόσωπο με το εν λόγω προσόν.

     
   

(β) Ο Υπεύθυνος Ομάδας πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτος αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης. Υπεύθυνοι Ομάδας μπορεί να είναι εθελοντές ή άτομα που απασχολούνται μερικώς, νοουμένου ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των υποπαραγράφων (α) και (β) της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού.

     
   

(3) Ο ιδιοκτήτης του Κέντρου έχει την ευθύνη-

     
   

(α) για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα πρώτων βοηθειών σε διάστημα έξι μηνών από την πρόσληψή του∙ και

     
   

(β) για τη διαχρονική επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα που άπτονται των καθηκόντων του.

     

Ωράριο Διευθύνοντος Προσώπου.

 

7. Το Διευθύνον Πρόσωπο πρέπει να παραμένει στο Κέντρο κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας ή τουλάχιστο για επτά συνολικά ώρες. Αν παραστεί ανάγκη επείγουσας ολιγόωρης απουσίας του για υπηρεσιακούς ή άλλους λόγους, προβαίνει σε διευθετήσεις αντικατάστασής του από μέλος του υφιστάμενου προσωπικού. Σε περιπτώσεις απουσίας πέραν της μίας ημέρας, ορίζεται αντικαταστάτης του από το πλήρως απασχολούμενο προσωπικό, ο οποίος θα έχει τουλάχιστον τα προσόντα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (2) του Κανονισμού 6 των παρόντων Κανονισμών.

     
   

ΜΕΡΟΣ IV - ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

     

Καταλληλότητα υποστατικών.

 

8. Η καταλληλότητα των υποστατικών κάθε Κέντρου πρέπει να πιστοποιείται-

     
   

(α) κάθε χρόνο από την Υγειονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας για την υγειονομική τους κατάσταση∙

     
   

(β) κάθε χρόνο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την πυρασφάλειά τους∙

     
   

(γ) κάθε 5 χρόνια μετά την πρώτη πιστοποίηση από το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για την κατασκευή τους∙ και

     
   

(δ) κάθε χρόνο από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία ή από ηλεκτρολόγο εγκεκριμένο από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία για τις ηλεκτρικές τους εγκαταστάσεις.

     

Εξωτερικός χώρος.

 

9. Το Κέντρο πρέπει να διαθέτει περιφραγμένο εξωτερικό χώρο για άνετη και ασφαλή χρήση από τους ενοίκους.

     

Διευθετήσεις ύπνου, ανάπαυσης και ειδικοί χώροι.

 

10.(1) Κέντρο που λειτουργεί όλη την ημέρα ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας πρέπει να διαθέτει ειδικές αίθουσες ανάπαυσης και να παρέχει διευκολύνσεις ύπνου που να εξασφαλίζουν άνεση, λαμβανομένων υπόψη του αριθμού των ενοίκων και των ειδικών τους αναγκών.

     
   

(2) Η αναλογία του εμβαδού κάθε υπνοδωματίου δεν πρέπει να είναι μικρότερη των τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων για κάθε ένοικο, χωρίς να περιλαμβάνονται σ’ αυτά ο χώρος για ερμάρια και νιπτήρες. Η απόσταση των κρεβατιών μεταξύ τους δεν πρέπει να είναι μικρότερη του ενός μέτρου.

     
   

(3) Σε περίπτωση όπου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων (1) και (2), το Κέντρο πρέπει να διαθέτει κατάλληλο χώρο για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ή περιστατικών.

     

Χώροι υγιεινής.

 

11.(α) Το Κέντρο πρέπει να διαθέτει καθαρά και κατάλληλα εξοπλισμένα αποχωρητήρια και νιπτήρες, σε τέτοιο αριθμό ώστε για κάθε αποχωρητήριο και νιπτήρα να αναλογούν δέκα άτομα, λαμβανομένου υπόψη του μέσου αριθμού των ενοίκων κατά την πρώτη ημέρα κάθε μήνα.

     
   

(β) Σε περιπτώσεις όπου το Κέντρο δέχεται άτομα με ειδικές ανάγκες ή προσφέρει στους ενοίκους υπηρεσίες ατομικής καθαριότητας (μπάνιο), πρέπει να υπάρχει μπανιέρα ή ντους με αναλογία ενός μπάνιου ή ντους για κάθε δέκα ενοίκους.

     
   

(γ) Σε περιπτώσεις όπου το Κέντρο δέχεται και άτομα με σοβαρές κινητικές αναπηρίες, τα αποχωρητήρια και οι νιπτήρες που αναλογούν σ’ αυτά πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ατόμων αυτών και η αναλογία να είναι ένα αποχωρητήριο και ένας νιπτήρας για κάθε πέντε ενοίκους.

     
   

(δ) Το Κέντρο πρέπει να διαθέτει πρόσθετο αποχωρητήριο και νιπτήρα για το προσωπικό.

     

Ράμπες.

 

12.(α) Το Κέντρο πρέπει να διαθέτει ράμπες για εύκολη πρόσβαση ατόμων με κινητικές αναπηρίες.

     
   

(β) Η διαρρύθμιση του εσωτερικού χώρου πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπει την πρόσβαση με τροχοκάθισμα.

     

Κουζίνα.

 

13. Το Κέντρο πρέπει να διαθέτει κουζίνα κατάλληλα εξοπλισμένη για την ετοιμασία και το σερβίρισμα του φαγητού, όταν αυτό ετοιμάζεται στα υποστατικά του.

     

Χώροι κοινής χρήσης.

 

14.(α) Το Κέντρο πρέπει να διαθέτει χώρους κοινωνικών δραστηριοτήτων και ξεχωριστό, κατάλληλα εξοπλισμένο, χώρο σίτισης των ενοίκων.

     
   

(β) Η αναλογία του χώρου προς ένοικο, για κάθε χώρο που αναφέρεται πιο πάνω, δεν πρέπει να είναι μικρότερη των δύο τετραγωνικών μέτρων.

     
   

(γ) Σε περίπτωση που υπάρχουν ειδικοί λόγοι, ο Διευθυντής μπορεί να ζητήσει να αυξηθεί η αναλογία του χώρου προς ένοικο.

     

Εξοπλισμός.

 

15. Τα έπιπλα και ο εξοπλισμός του Κέντρου πρέπει να είναι επαρκή και κατάλληλα σε σχέση με τις ανάγκες των ενοίκων και τις πιθανές ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν.

     

Υλικό απασχόλησης των ενοίκων.

 

16. Το Κέντρο πρέπει να διαθέτει επαρκές υλικό και να παρέχει στους ενοίκους ευκαιρίες και διευκολύνσεις απασχόλησης και συμμετοχής σε κοινωνικές δραστηριότητες.

     

Φωτισμός και θερμοκρασία.

 

17.(α) Ο φωτισμός του Κέντρου πρέπει να είναι επαρκής και η θερμοκρασία σταθερή και ανάλογη με τις ανάγκες των ενοίκων.

     
   

(β) Σε έναν τουλάχιστον κοινόχρηστο χώρο πρέπει να υπάρχει σύστημα κλιματισμού.

     

Κιβώτιο πρώτων βοηθειών.

 

18. Το Κέντρο πρέπει να διαθέτει κατάλληλα εξοπλισμένο κιβώτιο πρώτων βοηθειών.

     
   

ΜΕΡΟΣ V - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ

     

Καθαριότητα του Κέντρου.

 

19. Τα υποστατικά και ο εξοπλισμός του Κέντρου πρέπει να διατηρούνται πάντοτε καθαρά και να είναι απαλλαγμένα από δυσάρεστες οσμές, τα δε έπιπλα και ο εξοπλισμός του να βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

     

Απασχόληση ενοίκων.

 

20. Το Κέντρο λειτουργεί με βάση προγράμματα ομαδικά και εξατομικευμένα και προγράμματα απασχόλησης, ανάλογα με τις ανάγκες και δυνατότητες των ενοίκων. Οι ένοικοι ενθαρρύνονται για εθελοντική συμμετοχή στην οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου. Σε περίπτωση που ένοικοι απασχολούνται συστηματικά με εργασίες του Κέντρου, αυτοί αμείβονται ανάλογα.

     

Διατροφή.

 

21. Στους ενοίκους του Κέντρου παρέχονται πρόγευμα, γεύμα, δείπνο και ενδιάμεσα ροφήματα ή άλλα εδέσματα προσαρμοσμένα στις διαιτητικές τους ανάγκες.

     

Μεταδοτικές ασθένειες.

 

22. (α) Άτομο που δεν έχει αναρρώσει από μεταδοτική ασθένεια δε γίνεται δεκτό σε Κέντρο.

     
   

(β) Οι φορείς μεταδοτικών ασθενειών δεν αποκλείονται, εφόσον η πάθησή τους δεν είναι ενεργός με βάση ιατρική βεβαίωση.

     

Αρχεία.

 

23. Σε κάθε Κέντρο πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα αρχεία:

     
   

(α) Μητρώο, στο οποίο να καταχωρίζονται-

     
   

(i) το ονοματεπώνυμο και η ημερομηνία γέννησης του ενοίκου∙

     
   

(ii) η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ενοίκου∙

     
   

(iii) το όνομα, η διεύθυνση κατοικίας και το τηλέφωνο του πλησιέστερου συγγενή του ενοίκου ή άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου ή οργανισμού∙

     
   

(iv) η ημερομηνία εγγραφής και αποχώρησης του ενοίκου από το Κέντρο και ο λόγος αποχώρησης∙ και

     
   

(v) παρατηρήσεις.

     
   

(β) Προσωπικός φάκελος εμπιστευτικής φύσεως για κάθε ένοικο, στον οποίο, μεταξύ άλλων, να καταχωρίζεται ετησίως και πιστοποιητικό της κατάστασης της υγείας του ενοίκου.

     
   

(γ) Φάκελος, στον οποίο να περιέχονται τα εβδομαδιαία προγράμματα φαγητών.

     
   

(δ) Ατομικός φάκελος για κάθε μέλος του προσωπικού του Κέντρου, ο οποίος να περιλαμβάνει-

     
   

(i) ονοματεπώνυμο και δελτίο ταυτότητας∙

     
   

(ii) πιστοποιητικά σπουδών∙ και

     
   

(iii) ιατρικό πιστοποιητικό.

     

Αναλογία προσωπικού προς ενοίκους.

 

24.(1)(α) Κατά τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου, πρέπει απαραίτητα να απασχολείται σ’ αυτό ένας Υπεύθυνος Ομάδας για κάθε είκοσι ενοίκους, αν αυτοί μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.

     
   

(β) Σε περίπτωση που οι ένοικοι παρουσιάζουν αναπηρίες και έχουν σοβαρή εξάρτηση από το προσωπικό, η αναλογία ενοίκων ανά Υπεύθυνο Ομάδας είναι ανάλογη με την κατάσταση των ενοίκων, αλλά όχι πέραν των δώδεκα.

     
   

(γ) Για την εκάστοτε ισχύουσα αναλογία ενημερώνεται γραπτώς ο ιδιοκτήτης.

     
   

(2) Το Διευθύνον Πρόσωπο δεν υπολογίζεται στον αριθμό του προσωπικού, αν ο αριθμός του απαιτούμενου μόνιμου προσωπικού πλήρους απασχόλησης είναι πάνω από πέντε μέλη.

     
   

(3) Το Διευθύνον Πρόσωπο του Κέντρου, στις περιπτώσεις που αυτό αποτελεί μέρος ενιαίας μονάδας με Στέγη Ηλικιωμένων και Αναπήρων, μπορεί να εκτελεί και καθήκοντα Διευθύνοντος Προσώπου της Στέγης, νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός των εξυπηρετουμένων στη Στέγη και στο Κέντρο Ενηλίκων δεν υπερβαίνει τους πενήντα. Στην περίπτωση αυτή το Διευθύνον Πρόσωπο δεν υπολογίζεται στον αριθμό των Υπευθύνων Ομάδων.

     
   

ΜΕΡΟΣ VI - ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

     

Υφιστάμενο προσωπικό σε Κέντρα Ενηλίκων.

 

25. Πρόσωπο το οποίο, κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης των παρόντων Κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, υπηρετούσε σε Κέντρο Ενηλίκων ως Διευθύνον Πρόσωπο ή ως Υπεύθυνος Ομάδας, μπορεί να εξακολουθήσει να εκτελεί τα ίδια καθήκοντα στο εν λόγω Κέντρο ή σε οποιοδήποτε άλλο Κέντρο, έστω και αν δεν κατέχει τα προσόντα που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη θέση στους παρόντες Κανονισμούς, νοουμένου ότι είναι απόφοιτος αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης και του παρέχεται επιμόρφωση που εγκρίνει ο Διευθυντής. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν επίσης κατ’ αναλογία οι πρόνοιες της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (2) του Κανονισμού 6.

     

Παροχή κατ’ οίκον φροντίδας και διανομή ζεστού φαγητού.

 

26.(1) Το Κέντρο μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας και διανομής ζεστού φαγητού σε άτομα που διαμένουν στην κοινότητα όπου ευρίσκεται το Κέντρο και έχουν ανάγκη αυτών των υπηρεσιών.

     
   

(2) Σε τέτοια περίπτωση λαμβάνεται πρόνοια για ανάλογους χώρους για το προσωπικό και για τρόπους υγιεινής φύλαξης και μεταφοράς του φαγητού.

     

Αδικήματα και ποινές.

 

27. Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε πρόνοια των Κανονισμών αυτών είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £500 ή και στις δύο αυτές ποινές.

 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
(Κανονισμός 3)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ημερομηνία: ......................

Διευθυντή
Τμήματος Υπηρεσιών
Κοινωνικής Ευημερίας
Λευκωσία

Έντιμε κύριε,

Παρακαλώ να εγγράψετε το πιο κάτω Κέντρο ως Κέντρο Ενηλίκων με βάση τον περί Κέντρων Ενηλίκων Νόμο.
Επωνυμία Κέντρου Ενηλίκων: ...........................................................................................
Διεύθυνση υποστατικών Κέντρου: ....................................................................................
Τηλέφωνο Κέντρου: ...........................................................................................................
Όνομα Διευθύνοντος Προσώπου Κέντρου: .......................................................................
Αριθμός ταυτότητας: .........................................................................................................

Με τιμή

Υπογραφή αιτητή: ...............................
Όνομα αιτητή: ......................................
Διεύθυνση: ...........................................
Τηλέφωνο: ...........................................

 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Κανονισμός 4)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Ο Διευθυντής Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας πιστοποιεί ότι τα υποστατικά που βρίσκονται στη ................................................, οδός ........................................................, αριθμός ...................., με την επωνυμία ......................................................, στα οποία γίνονται δεκτά άτομα με βάση το εδάφιο (3) του άρθρου 4 του περί Κέντρων Ενηλίκων Νόμου του 1997, εγγράφονται ως Κέντρο, με τον όρο ότι θα λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του πιο πάνω Νόμου και των Κανονισμών που εκδόθηκαν με βάση αυτόν.

 

Υπογραφή: ................................

Διευθυντής
Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

     

Back ] Up ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων