Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 43 και 71

14(Ι) του 1993
32(Ι) του 1993
91(Ι) του 1994
45(Ι) του 1995
74(Ι) του 1995
50(Ι) του 1996
16(Ι) του 1997
62(Ι) του 1997
71(Ι) του 1997
83(Ι) του 1997
29(Ι) του 1998
137(Ι) του 1999
19(Ι) του 2000
20(Ι) του 2000
39(Ι) του 2000
42(Ι) του 2000
49(Ι) του 2000
50(Ι) του 2000.
  Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 43 και 71 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων 1993 έως 2000, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς που καταρτίστηκαν από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και υποβλήθηκαν σ΄ αυτό προς έγκριση:
Συνοπτικός τίτλος.
spacer.gif (92 bytes)

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας,

Παράρτημα Τρίτο

Μέρος (Ι):
28.7.1995.
7.11.1997.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμούς του 1995 και 1997 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμοί του 1995 έως 2000.
Τροποποίηση του Κανονισμού 13 των βασικών κανονισμών. 2.(1) Ο Κανονισμός 13 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:
 

 

 

  (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (3) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«(3) Απαγορεύεται σε Μέλος του Χρηματιστηρίου, το οποίο ενεργεί δι’ ίδιον λογαριασμό, να κατέχει ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, πέραν του δύο επί (2%) τοις εκατόν του εκδοθέντος κεφαλαίου εισηγμένης εταιρείας, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Συμβουλίου.

Κατοχή κεφαλαίου από:

(ι) Τον ή τη σύζυγο ή από πρόσωπο που συνδέεται με σχέση συγγένειας εξ αίματος μέχρι δεύτερου βαθμού με το χρηματιστή ή από το διευθυντή ή το χρηματιστηριακό εκπρόσωπο του Μέλους και τον ή τη σύζυγο ή συγγενή του μέχρι δεύτερου βαθμού, ή

(ιι) Εταιρεία, η οποία κατέχει ποσοστό πέραν του είκοσι πέντε επί τοις εκατόν (25%) του κεφαλαίου του Μέλους,

λογίζεται ως κατοχή κεφαλαίου από το ίδιο το Μέλος», και

    (β) με την αντικατάσταση, από την παράγραφο (4) αυτού, των λέξεων «είκοσι πέντε» με τη λέξη «πέντε».
  (2) Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού τίθενται σε ισχύ έξι μήνες μετά τη δημοσίευση των παρόντων Κανονισμών στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Τροποποίηση του Κανονισμού 19 των βασικών κανονισμών. 3. Ο Κανονισμός 19 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:
 

 

 

 

  (α) Με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος της παραγράφου (3) αυτού και την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «συναλλαγές», (τρίτη γραμμή), του ακόλουθου κειμένου:

«και κατά την εκτέλεση εντολών να ακολουθούν την αυστηρή χρονολογική σειρά με την οποία δόθηκαν οι εντολές χωρίς να μπορούν να εκτελούν εντολές συγκεκριμένου εντολέα κατά προτίμηση έναντι άλλου εντολέα, συμμορφούμενοι με την εντολή για το σύνολο των κινητών αξιών που περιλαμβάνει η εντολή ή για το μέγιστο μέρος των αξιών, αν η εντολή επιτρέπει την κατάτμησή της σε αριθμό χωριστών εντολών.»,

    (β) με τη διαγραφή, από την παράγραφο (6) αυτού, της φράσης «κατά αυστηρή χρονολογική σειρά και" (πρώτη και δεύτερη γραμμή),
 

 

 

  (γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (7) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο (7):

«(7) Δεν επιτρέπεται στα Μέλη να προκαθορίζουν ελάχιστο ή ανώτατο αριθμό κινητών αξιών ως προϋπόθεση για την αποδοχή εντολής»,

 

 

  (δ) με τη διαγραφή από την παράγραφο (8) αυτού, των λέξεων «δεν» και «αδικαιολόγητη» (πρώτη και τρίτη γραμμή, αντίστοιχα) και της τελείας στο τέλος αυτής, και την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη "συχνότητα" (τρίτη γραμμή), της φράσης «τεκμηριωμένη και δικαιολογημένη για το συμφέρον του εντολέα»,
36(Ι) του 1999
68(Ι) του 2000.
  (ε) με την προσθήκη, μετά την παράγραφο (10) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (11) και την αναρίθμηση των υφιστάμενων παραγράφων (11) και (12) σε παραγράφους (12) και (13), αντίστοιχα:

« (11) Απαγορεύεται σε Μέλος να χρησιμο- ποιεί ή να αναφέρει πληροφορίες που έχει στην κατοχή του σχετικά με διεργασίες υπό εξέλιξιν σε εταιρεία της οποίας οι τίτλοι είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο, αν αυτές οι πληροφορίες δεν είναι επίσημα και δημόσια γνωστές.

Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής μια πληροφορία λογίζεται ότι κατέστη “δημόσια γνωστή“ στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3(3) και (4) του περί της Κατοχής, Χρήσης και Ανακοίνωσης Προνομιακών Εμπιστευτικών Πληροφοριών, περί της Εποπτικής Αρμοδιότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περί ΄Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου.»,

 

 

 

  (στ) με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος της επαναριθμηθείσας παραγράφου (12) αυτού και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης φράσης:

«και ιδιαίτερα όσον αφορά τον αριθμό και την τιμή των αξιών που διατέθηκαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο συναλλαγών, την ημερομηνία και ακριβή ώρα που λήφθηκε και εκτελέστηκε αντίστοιχα η εντολή και το ποσό των αντίστοιχων μεσιτικών δικαιωμάτων τους.»,

    (ζ) με τη διαγραφή της υφιστάμενης παραγράφου (13),
 

 

  (η) με τη διαγραφή, από την παράγραφο (14) αυτού, των λέξεων «συνδυάσουν αριθμό εντολών σε μια συναλλαγή», (πρώτη και δεύτερη γραμμή), την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτής με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι η κατάτμηση του αριθμού των κινητών αξιών μιας εντολής σε πέραν της μίας συναλλαγής, καταγράφεται αμέσως στα βιβλία που τηρεί το Μέλος το οποίο και υποχρεούται να αποστείλει σχετική ειδοποίηση στον εντολέα με απαρίθμηση της κατάτμησης στην οποία έχει προβεί εντός της ίδιας ημέρας που καταρτίστηκε η συναλλαγή και με αναφορά στον κωδικό της πράξης ή των πράξεων οι οποίες έγιναν.»,

 

 

 

 

  (θ) με την προσθήκη, στο τέλος της παραγράφου 18 αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου:

«Το Συμβούλιο δύναται να εκδίδει ειδικό έντυπο, όπως ειδικότερα καθορίζεται με απόφαση του που δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, το οποίο να περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α) μέχρι (λ) και περαιτέρω να καθορίζει ότι η χρήση του εν λόγω εντύπου είναι υποχρεωτική για τα συμβαλλόμενα μέρη.»,

    (ι) με την αντικατάσταση, από την παράγραφο (19) αυτού, της λέξης «έξι» (2η γραμμή), με τη λέξη «τριών»,
    (ια) με τη διαγραφή, από το τέλος της παραγράφου (20) αυτού, της τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, των λέξεων «ή κατά τρόπο περιέχοντα ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία.», και
    (ιβ) με την προσθήκη, μετά την παράγραφο (20) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (21):
     

«21.(α) Το Μέλος οφείλει να τηρεί και να φυλάττει για χρονικό διάστημα ενός τουλάχιστον έτους το αρχείο εντολών του σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκυκλίους ή υποδείξεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

(β) Οι εντολές πρέπει να υποβάλλονται στο Μέλος γραπτά ή, αν αυτές υποβάλλονται προφορικά, πρέπει να ηχογραφούνται με ευθύνη του Μέλους, σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκυκλίους ή υποδείξεις του Συμβουλίου ή της Επιτροπής.»

Τροποποίηση του Κανονισμού 21 των βασικών κανονισμών. 4. Ο Κανονισμός 21 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:
    (α)

 

 

 

(β)

Με την προσθήκη, στην παράγραφο (2) αυτού, μετά τη λέξη «ελεγκτές» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «και τους κατά καιρούς καθορισμένους με εγκύκλιο του Συμβουλίου,»,

με τη διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος της υποπαραγράφου (δ) της παραγράφου (2) αυτού και την προσθήκη αμέσως των λέξεων «απαριθμώντας ταυτόχρονα τις κινητές αξίες κατά ιδιοκτήτη, σε περίπτωση που οι κινητές αξίες αποτέλεσαν αντικείμενο εντολής που δόθηκε από τον ιδιοκτήτη των αξιών στο Μέλος·», και

    (γ) με την προσθήκη, στις παραγράφους (4) και (5) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Συμβούλιο» αντίστοιχα (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «και στην Επιτροπή».
     
Τροποποίηση του Κανονισμού 61 των βασικών κανονισμών. 5. Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 61 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:
 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Παράρτημα

Τρίτο (Ι):

 

  (α)

(i) Με την αντικατάσταση, από την υποπαράγραφο (γ) αυτής, του σημείου και αριθμού «£600.000» (δεύτερη γραμμή) με το σημείο και αριθμό «£2.000.000» και με τη διαγραφή της φράσης:

«ή τίτλων μικρότερης αξίας, εάν κατά την κρίση του Συμβουλίου εξασφα-λίζεται ικανοποιητική εμπορευσιμότητα των τίτλων αυτών στο Χρηματιστήριο.»·

(δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γραμμή):

(ii) με τη διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος της υποπαραγράφου (γ) αυτής, την ένθεση κόμματος και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης φράσης και επιφύλαξης:

«αξίας τουλάχιστον £600,000:

Νοείται ότι για εκδότες, οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση προς εισαγωγή τίτλων τους στο Χρηματιστήριο, η οποία εκκρεμεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2000, ή πρόκειται να υποβάλουν αίτηση προς εισαγωγή τίτλων τους στο Χρηματιστήριο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2001, η αναμενόμενη συνολική χρηματιστηριακή αξία των προς εισαγωγή τίτλων τους, εξακολουθεί να είναι για σκοπούς εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο τουλάχιστον £600.000, ενώ για εκδότες οι οποίοι κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών δεν έχουν υποβάλει αίτηση για εισαγωγή των τίτλων τους στο Χρηματιστήριο, ως έναρξη της ισχύος του παρόντος Κανονισμού τίθεται η 1η Ιανουαρίου 2001.

  (β) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (ε) αυτής μετά τη λέξη «δραστηριότητες» (πρώτη γραμμή) της λέξης «συναφείς», την προσθήκη μετά τη λέξη «έτη» (τρίτη γραμμή) των λέξεων «και διατηρούσε θετική καθαρή θέση για το τελευταίο έτος της περιόδου αυτής», με τη μετατροπή του σημείου της «τελείας» μετά τη λέξη «έτη» (τρίτη γραμμή) σε άνω τελεία και τη διαγραφή του κειμένου που ακολουθεί από τις λέξεις «κατ’ εξαίρεση», (τρίτη γραμμή) ως τη λέξη «τίτλων·» (όγδοη γραμμή)
 

 

 

  (γ) με την προσθήκη, μετά την υποπαράγραφο (ε) αυτής, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου.»,

«(ε1) έχει προβεί στις δέουσες διευθετήσεις για το άνοιγμα ειδικού δεσμευμένου και τοκοφόρου τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο κατατίθενται τα χρηματικά ποσά τα οποία εμβάζονται από αιτητές στον εκδότη για την αγορά δικαιωμάτων, νέων μετοχών, ή αξιών:

Νοείται ότι ο εκδότης έχει υποχρέωση μαζί με τους τίτλους να αποστέλλει στον αιτητή οποιαδήποτε αχρησιμοποίητα ποσά ως και όλους τους τόκους επί των πιο πάνω ποσών, οι οποίοι έχουν κερδηθεί από την ημερομηνία λήψεως των εν λόγω χρηματικών ποσών μέχρι την τελευταία ημερομηνία αποστολής των τίτλων στον αιτητή.»,

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Παράτημα Τρίτο Μέρος (Ι) 2000.   (δ) με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (ζ) αυτής των λέξεων «εβδομήντα» και «είκοσι πέντε» όπου αυτές απαντώνται με τις λέξεις «εξήντα» και «τριάντα πέντε» αντίστοιχα και με την προσθήκη μετά τη φράση «από το Συμβούλιο» (δέκατη γραμμή) του ακόλουθου νέου κειμένου και επιφύλαξης:

«και που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, η διαπραγμάτευση τίτλων του εκδότη αναστέλλεται αυτόματα μέχρι την επίτευξη συμμόρφωσης προς ικανοποίηση του Συμβουλίου και το Συμβούλιο διατηρεί περαιτέρω το δικαίωμα να διαγράψει τους εν λόγω τίτλους από το Χρηματιστήριο:

Νοείται ότι για εταιρείες οι οποίες έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για εισαγωγή τίτλων τους στο Χρηματιστήριο ή πρόκειται να υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή τίτλων τους στο Χρηματιστήριο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2001 ή έχουν ήδη εισηγμένους τίτλους τους στο Χρηματιστήριο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2000, η συμμόρφωση προς τις πιο πάνω διατάξεις όσον αφορά το ποσοστό που ένας μέτοχος από μόνος του δύναται να κατέχει και τη διασπορά προς το ευρύ κοινό, δύναται να γίνει σταδιακά και εν πάση περιπτώσει να ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία αυτή.

    (στ) Με την προσθήκη μετά την υποπαράγραφο (ιγ) αυτής της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (ιδ):

«(ιδ) ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι διαθέτει ή μπορεί να εξασφαλίσει υπηρεσίες διακίνησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών, που λαμβανομένων υπόψη της φύσης της επιχείρησης και του μεγέθους του εκδότη το Συμβούλιο κρίνει ότι είναι στελεχωμένες και εξοπλισμένες ικανοποιητικά, ώστε να είναι δυνατό να εγγράφει συναλλαγές και να εκδώσει τίτλους μέσα στις χρονικές περιόδους που προβλέπονται στους Κανονισμούς αυτούς, ανεξάρτητα από τον αριθμό συναλλαγών που δυνατό να υποβάλλονται σε περίοδο αιχμής:

Νοείται ότι το Συμβούλιο, καθ’ οιονδήποτε χρόνο μετά την εισαγωγή τίτλων του εκδότη στο Χρηματιστήριο και λαμβανομένης υπόψη της διακίνησης ή της προβλεπόμενης διακίνησης τίτλων, δύναται να απαιτεί από τον εκδότη την ενδυνάμωση των υπηρεσιών εγγραφής συναλλαγών, ώστε να είναι πρακτικά δυνατή η τήρηση των χρονικών περιόδων που αναφέρονται πιο πάνω και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το Συμβούλιο δικαιούται να αναστέλλει τη διαπραγμάτευση των τίτλων του εκδότη για τέτοια χρονική περίοδο την οποία το Συμβούλιο ήθελε με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής κρίνει πρέπουσα ή και να διαγράφει τους εν λόγω τίτλους από το Χρηματιστήριο.».

       
Τροποποίηση του Κανονισμού 63 των βασικών κανονισμών. 7. Ο Κανονισμός 63 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση της υφιστάμενης παραγράφου (3) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

   
Παράτημα Β

Μέρος ΙΙ

«(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει υποχρέωση ανά εξαμηνία να προβαίνει σε έλεγχο των δραστηριοτήτων των επενδυτικών οργανισμών που έχουν εισαγάγει τίτλους τους στο Χρηματιστήριο με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς και τις τριμηνιαίες εκθέσεις που με βάση την παράγραφο 7 του Παραρτήματος Β, Μέρος ΙΙ υποβάλλουν οι επενδυτικοί οργανισμοί και επιτόπιων ελέγχων εάν το κρίνει αναγκαίο και να ενημερώνει το κοινό, με ανακοίνωση σε συνοπτική μορφή για τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών:
   
  Νοείται ότι η Επιτροπή προβαίνοντας στον έλεγχο αυτό, ελέγχει κατά κύριο λόγο κατά πόσο οι επενδύσεις των επενδυτικών οργανισμών αποτελούνται από τα στοιχεία με αναφορά σε αριθμούς αξιών, ενεργητικού και διαθέσιμων ρευστών που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (3) του Παραρτήματος Β του Μέρους ΙΙ του Κανονισμού 63 των Χρηματιστηριακών Κανονισμών και κατά πόσο οι επενδυτικοί αυτοί οργανισμοί με αναφορά σε αριθμούς,
  όπου υπάρχουν, ενεργητικού, διαθέσιμων ρευστών, τίτλων άμεσα ρευστοποιήσιμων, κινητών αξιών του ιδίου εκδότη, μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του ίδιου εκδότη, ομολογιακών αξιών του ίδιου εκδότη, μεριδίων άλλου επενδυτικού οργανισμού, συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις των υποπαραγράφων (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) της παραγράφου
  (3) του Παραρτήματος Β του Μέρους ΙΙ του Κανονισμού 63 των Χρηματιστηριακών Κανονισμών· και
   

(β) με την προσθήκη αμέσως μετά των ακόλουθων νέων παραγράφων (4), (5) και (6):

   
  «(4) Η Επιτροπή εκδίδει και δημοσιοποιεί τις ανακοινώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πιο πάνω το αργότερο σαράντα ημέρες μετά τη λήξη εκάστης εξαμηνίας αντίστοιχα, στις οποίες αναφέρεται σε συνοπτική μορφή στα αποτελέσματα των ελέγχων που διεξήγαγε σχετικά με τις δραστηριότητες των επενδυτικών οργανισμών για το τελευταίο εξάμηνο, στο οποίο εκάστη αναφέρεται.
   
  (5) Επενδυτικοί οργανισμοί οι οποίοι κατά τον έλεγχο που διεξάγεται από την Επιτροπή ανευρίσκεται ότι δεν πληρούν οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις τους οι οποίες απορρέουν από τις διατάξεις του Παραρτήματος Β του Μέρους ΙΙ του Κανονισμού 63, έχουν υποχρέωση για πλήρη συμμόρφωση μέσα σε τακτή προθεσμία ενός μηνός, η οποία τάσσεται από την Επιτροπή, διαφορετικά υπόκεινται σε αναστολή εμπορίας ή/και σε διαγραφή των κινητών αξιών τους από το Χρηματιστήριο σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 29 και 30 αντίστοιχα.
   
  (6) Η Επιτροπή, δύναται σε περιπτώσεις παράλειψης συμμόρφωσης από τους επενδυτικούς οργανισμούς οι οποίοι έχουν τίτλους τους εισηγμένους στο Χρηματιστήριο, με τις υποχρεώσεις που προνοούνται στα πιο πάνω εδάφια ή σε περιπτώσεις άλλων παραβάσεων υποχρεώσεων που απορρέουν από το Παράρτημα Β Μέρος ΙΙ του Κανονισμού 63, να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι είκοσι χιλιάδες
  λίρες ή μέχρι χίλιες λίρες για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.».
Τροποποίηση του Κανονισμού 88 των βασικών κανονισμών. 8. Ο Κανονισμός 88 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:
    (α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (1) αυτού των λέξεων «τα δικαιώματα επί συναλλαγών που καταρτίζονται στο Χρηματιστήριο ή ανακοινώνονται προς αυτό» (τρίτη, τέταρτη, και πέμπτη γραμμή),
 

 

 

 

 

  (β) με την προσθήκη μετά την παράγραφο (1) αυτού, της πιο κάτω νέας παραγράφου (2) και την αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου (2) σε παράγραφο (3):

«(2) Με απόφασή του που δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθεται σε ισχύ μετά πάροδο δεκαπέντε ημερών από της δημοσιεύσεώς της, το Συμβούλιο έχει εξουσία να ορίζει ή να τροποποιεί τα δικαιώματα επί συναλλαγών που καταρτίζονται στο Χρηματιστήριο ή ανακοινώνονται προς αυτό, συμπεριλαμβα- νομένων των μεσιτικών δικαιωμάτων που είναι πληρωτέα στα Μέλη για τις συναλλαγές που καταρτίζουν και τις υπηρεσίες που προσφέρουν:

Νοείται ότι το Συμβούλιο δύναται να ορίζει ότι τα Μέλη μπορούν να συμφωνούν ελεύθερα με τους εντολείς τα πληρωτέα προς αυτά μεσιτικά δικαιώματα:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που τα πληρωτέα προς τα Μέλη μεσιτικά δικαιώματα συνίστανται σε ποσοστό επί του συνολικού ποσού συναλλαγής, σε καμιά περίπτωση το ποσοστό αυτό δύναται να υπερβαίνει το ένα επί τοις εκατόν.», και

    (γ) με αντικατάσταση, από την αναριθμηθείσα παράγραφο (3), των λέξεων «στην προηγούμενη παράγραφο» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «στις προηγούμενες παραγράφους».
Τροποποίηση του Κανονισμού 98 των βασικών κανονισμών. 9. Ο Κανονισμός 98 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση, από την παράγραφο (1) αυτού, του σημείου και αριθμού «£10.000» (δεύτερη γραμμή) με το σημείο και αριθμό «£30.000».
     
Τροποποίηση του Παραρτήματος Β - Μέρος ΙΙ των βασικών κανονισμών. 10. Το Παράρτημα Β, Μέρος ΙΙ, των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο 1 αυτού της δεύτερης παραγράφου αυτής η οποία αρχίζει από τις λέξεις «Κατ’ εξαίρεση (πρώτη

    γραμμή) και τελειώνει με τις λέξεις «...βραχυ- πρόθεσμης λήξεως» (δέκατη γραμμή).

(β) Με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 5 αυτού της ακόλουθης νέας υποπαρα- γράφου (γ):

   

«(γ) Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής ο όρος “επένδυση” περιλαμβάνει τα διαθέσιμα ρευστά ή/και καταθέσεις σε πιστωτικούς, τραπεζικούς ή άλλους οργανισμούς στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό και όπου γίνεται αναφορά σε “μερίσματα” στην παράγραφο (α) (ν) πιο πάνω, για την περίπτωση των ρευστών ή καταθέσεων του επενδυτικού οργανισμού αυτή, θα ερμηνεύεται ως αναφορά σε τόκους.».

     
Τροποποίηση του Παραρτήματος Ε - Σχέδιο Ι των βασικών   κανονισμών. 11. Το Κεφάλαιο 7 του Παραρτήματος Ε Σχέδιο (Ι) των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:
   

(α) Με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος της παραγράφου 7.2 αυτού και την προσθήκη αμέσως μετά του ακόλουθου κειμένου:

   

«... ως και στοιχεία (π.χ. ύψος, γενικές κατηγορίες, χρηματοδότηση, κλπ.), σχετικά με τις μελλοντικές επενδύσεις που αναμένει να

   

διενεργήσει ο εκδότης και το χρονικό πλαίσιο στο οποίο αυτές αναμένονται να γίνουν, διευκρινίζοντας, με συγκεκριμένες αναφορές στις συνθήκες της αγοράς και άλλων παραγόντων εάν υπάρχουν, τις περιπτώσεις όπου οι επενδύσεις αυτές δε θα διενεργηθούν άμεσα.»· και

     
   

(β) με την προσθήκη στο τέλος αυτού της ακόλουθης νέας παραγράφου 7.3.:

     
   

«7.3. Προκειμένου περί εκδότη ο οποίος κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης έχει προβεί σε αύξηση του εκδοθέντος κεφαλαίου του ή προκειμένου περί

   

εκδότη ο οποίος έχει ήδη εισηγμένες αξίες στο Χρηματιστήριο, στοιχεία για τον τρόπο αξιοποίησης του κεφαλαίου το οποίο έχει αντληθεί εάν έχει ήδη αυτό αξιοποιηθεί ή τα σχέδια της μελλοντικής αξιοποίησής του αν αυτό δεν έχει τύχει ήδη αξιοποίησης.».

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων