Αρχείο

Up ] Next ]    

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΟΜΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1994 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 1999.

  

Συνοπτικός

τίτλος.

 

 

  71(Ι) του 1994

  22(Ι) του 1996

  54(Ι) του 1997

  76(Ι) του 1999

123(Ι) του 1999.

 

1.      Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμους του 1994 έως (Αρ. 2) του 1999 (που στο εξής θα αναφέρονται ως “ο βασικός Νόμος”) και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμοι του 1994 έως 2001.

 

Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου.

      2.   Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

            (α)    Με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:                    

 

 

 

 

 

Παράρτημα.

 

 

 “(γ)     Οι Τοπικές Επιτροπές, που εκλέγονται ανά μία Επιτροπή σε κάθε δήμο και σε κάθε κοινότητα και ξεχωριστά στους κυβερνητικούς οικισμούς στέγασης προσφύγων, που αναφέρονται στο Πρώτο Πίνακα, Παράρτημα ανεξάρτητα αν αυτοί εμπίπτουν στα όρια οποιουδήποτε δήμου ή οποιασδήποτε κοινότητας.”.

 

            (β)    Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

 

 

     72 του 1979

     73 του 1980

     16 του 1981

   124 του 1985

   164 του 1987

   297 του 19875

107(Ι) του 1992

  71(Ι) του 1995

  11(Ι) του 1996

118(Ι) του 1996

101(Ι) του 1997

  45(Ι) του 2001

  56(Ι) του 2001.

 

 

 

 “(4)     Οι διατάξεις των περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων του 1979 έως 2001 Νόμων,  πλην των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 18, του εδαφίου (5) του άρθρου 19  και του εδαφίου (3) του άρθρου 27 αυτού, συμπεριλαμβανομένων όμως των διατάξεων που αφορούν την ανάρτηση των γνωστοποιήσεων σε περίοπτα μέρη των οικείων δήμων και κοινοτήτων, και οι διατάξεις των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτούς, που αφορούν γενικά την ψηφοφορία και ειδικά τις διευθετήσεις πριν την ψηφοφορία, τη διαδικασία κατά την ψηφοφορία, την περάτωση της ψηφοφορίας και τη διαλογή των ψήφων, καθώς και οποιαδήποτε άλλα θέματα για τα οποία δε γίνεται ρητή πρόνοια στον παρόντα Νόμο, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στις εκλογές των οργάνων της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων.”.

 

 

            (γ)     Με την προσθήκη μετά το εδάφιο (5) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου (6):

 

 

                     “(6)                    

Τα μέλη των Τοπικών Επιτροπών εκλέγονται από ειδικό εκλογικό κατάλογο, μεταξύ των προσφύγων/εκλογέων, που καταρτίζεται με βάση τον τόπο διαμονής τους, ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής τους.”.

 

Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού  νόμου.

   3.      Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

 

 

“(4) (α) Τα μέλη κάθε Επαρχιακής Επιτροπής εκλέγουν με το σύστημα της απλής αναλογικής ενδεκαμελή  Γραμματεία.       

     (β) Στις περιπτώσεις όπου τα μέλη Επαρχιακής Επιτροπής είναι λιγότερα των έντεκα τότε τα μέλη αποτελούν την οικεία Γραμματεία.

       (γ) Τα μέλη της Γραμματείας εκλέγουν μεταξύ τους με μυστική ψηφοφορία  τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Οικονομικό Διαχειριστή.”.

 

Αντικατάσταση του άρθρου 16 του βασικού  νόμου.

   4.      Το άρθρο 16 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο:

 

 

 

“Εκλογές των οργάνων της Ένωσης.

 16.(1)    Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων της Ένωσης  διενεργούνται κατόπιν διατάγματος του Υπουργού Εσωτερικών,  που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας,  και με το οποίο ορίζεται ως ημέρα εκλογής οποιαδήποτε ημέρα εντός του μηνός Δεκεμβρίου.

 

 

 

(2)         Το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές των οργάνων της Ένωσης έχουν όλα τα μέλη της Ένωσης που είναι εγγεγραμμένα στον ειδικό εκλογικό κατάλογο που τηρείται από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου.

 

 

                                   

     (3)     Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

 

 

     (4)(α)Ο ειδικός εκλογικός κατάλογος για τις εκλογές των οργάνων της Ένωσης   είναι ο εκλογικός κατάλογος που καταρτίζεται και εκάστοτε αναθεωρείται από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου.  

 

     

Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων