Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ

1. Συνοπτικός τίτλος

 

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2. Ερμηνεία
3. Εφαρμογή του παρόντος Νόμου

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

4. Ίδρυση και σύνθεση Συμβουλίου
5. Λειτουργία Συμβουλίου

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

6. Μητρώο

 

ΜΕΡΟΣ IV - ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

7. Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο
8. Προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο
9. Διαγραφή από το Μητρώο

 

ΜΕΡΟΣ V - ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

10. Άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού
11. Ποινικά αδικήματα και ποινές

 

ΜΕΡΟΣ V - ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

12. Πειθαρχικό Συμβούλιο
13. Πειθαρχική δίωξη
14. Πειθαρχική έρευνα
15. Πειθαρχική διαδικασία
16. Πειθαρχικές ποινές.

 

ΜΕΡΟΣ V - ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

17. Κανονισμοί
18. Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

 

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Νόμος του 2000.

   

ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

   

Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά:

   
 

“εγγεγραμμένος Κοινωνικός Λειτουργός” σημαίνει επαγγελματία Κοινωνικό Λειτουργό ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο∙

   
 

“επαγγελματίας Κοινωνικός Λειτουργός” σημαίνει τον Κοινωνικό Λειτουργό ο οποίος κατά την άσκηση του έργου του επιδιώκει, με τη χρησιμοποίηση μεθόδων κοινωνικής εργασίας, αυτοδύναμα και με τη συνεργασία γιατρών, ψυχολόγων, συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού, κοινωνιολόγων, εκπαιδευτικών, νοσηλευτικών λειτουργών και άλλων ειδικών να συμβάλει στην πρόληψη ή στην αντιμετώπιση και θεραπεία κοινωνικοοικονομικών και συναισθηματικών προβλημάτων ατόμων ή κοινωνικών ομάδων, στη διατήρηση ή στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντος αυτού (οικογενειακού, κοινωνικού), όπως και στην εν γένει κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία∙

   
 

“καθορισμένος” σημαίνει καθορισμένος με Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, και “καθορίζεται” ερμηνεύεται ανάλογα∙

   
 

“Μητρώο” σημαίνει το Μητρώο Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών που προβλέπεται στο άρθρο 6 του παρόντος Νόμου.

   

Εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος του επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού.

   

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

   

Ίδρυση και σύνθεση Συμβουλίου.

4.(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών (που στο εξής θα αναφέρεται ως “το Συμβούλιο”) το οποίο αποτελείται από επτά μέλη τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ως μέλη διορίζονται:

   
 

(α) Τρεις εγγεγραμμένοι επαγγελματίες Κοινωνικοί Λειτουργοί οι οποίοι κατέχουν θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας.

   
 

(β) Τέσσερις εγγεγραμμένοι επαγγελματίες Κοινωνικοί Λειτουργοί οι οποίοι εκλέγονται για το σκοπό αυτό από τη γενική συνέλευση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου:

   
 

Νοείται ότι το πρώτο Συμβούλιο το οποίο διορίζεται μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι έχει νομίμως συσταθεί, εφόσον ως μέλη του διοριστούν:

   
 

(α) Τρεις επαγγελματίες Κοινωνικοί Λειτουργοί που κατέχουν τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 8.

   
 

(β) Τέσσερις επαγγελματίες Κοινωνικοί Λειτουργοί που κατέχουν τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 8, οι οποίοι εκλέγονται για το σκοπό αυτό από τη γενική συνέλευση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου.

   
 

(2) Το Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και η θητεία του είναι διετής.

   
 

(3) Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγουν μεταξύ τους ένα από αυτά ως πρόεδρο του Συμβουλίου.

   
 

(4) Τα ονόματα των προσώπων τα οποία απαρτίζουν το Συμβούλιο δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

   

Λειτουργία Συμβουλίου.

5.(1) Το Συμβούλιο συνέρχεται σε τόπο και χρόνο που καθορίζονται από τον πρόεδρό του. Τέσσερα παρόντα μέλη αποτελούν απαρτία.

   
 

(2) Ο πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και προεδρεύει αυτών. Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, τα παρόντα μέλη εκλέγουν μεταξύ τους ένα από αυτά, για να προεδρεύσει της συνεδρίασης.

   
 

(3) Ο πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει συνεδρίαση του Συμβουλίου, αν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον μέλη του.

   
 

(4) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

   
 

(5) Τα μέλη του Συμβουλίου μπορούν να παραιτηθούν οποτεδήποτε από τη θέση τους με επιστολή που απευθύνεται προς το Υπουργικό Συμβούλιο, στην περίπτωση του προέδρου, και προς τον πρόεδρο του Συμβουλίου ο οποίος τη διαβιβάζει στο Υπουργικό Συμβούλιο, στην περίπτωση των υπόλοιπων μελών.

   
 

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου.

   
 

(7) Το Συμβούλιο λειτουργεί ανεξάρτητα από τη χηρεία οποιασδήποτε θέσης του, εφόσον ο αριθμός των θέσεων που χηρεύουν δεν υπερβαίνει τις δύο.

   
 

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο ρυθμίζει τα σχετικά με τις εργασίες του θέματα και καθορίζει τα σχετικά με τη σύγκληση των συνεδριάσεών του θέματα, τη διδόμενη για το σκοπό αυτό ειδοποίηση, τη διαδικασία που τηρείται κατά τις συνεδριάσεις του και τον τρόπο τήρησης των πρακτικών.

   

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

   

Μητρώο.

6.(1) Το Συμβούλιο μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου καταρτίζει και μετέπειτα τηρεί Μητρώο Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών (που στο εξής θα αναφέρεται ως “το Μητρώο”) στο οποίο καταχωρίζει το όνομα, τη διεύθυνση και τα προσόντα κάθε προσώπου το οποίο υποβάλλει αίτηση και δικαιούται να εγγραφεί, δυνάμει του παρόντος Νόμου, ως επαγγελματίας Κοινωνικός Λειτουργός, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία το Συμβούλιο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο να συμπεριληφθούν στο Μητρώο.

   
 

(2) Το Συμβούλιο διατηρεί το Μητρώο ενημερωμένο και διενεργεί σε αυτό όλες τις αναγκαίες αλλαγές σε σχέση με το όνομα, τη διεύθυνση ή τα προσόντα οποιουδήποτε εγγεγραμμένου σε αυτό προσώπου ή τα υπόλοιπα στοιχεία που πρέπει να καταχωρίζονται σε αυτό και διαγράφει από το Μητρώο το όνομα κάθε προσώπου το οποίο απεβίωσε ή έπαυσε να κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα ή του οποίου το όνομα διαγράφτηκε από το Μητρώο, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

   
 

(3) Αντίγραφο του ενημερωμένου Μητρώου δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η πρώτη δημοσίευση του Μητρώου γίνεται μέσα σε δύο χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και στη συνέχεια κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε χρόνου.

   
 

(4) Η δημοσίευση του αντιγράφου του Μητρώου αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι τα κατονομαζόμενα σε αυτό πρόσωπα είναι εγγεγραμμένοι επαγγελματίες Κοινωνικοί Λειτουργοί.

   

ΜΕΡΟΣ IV

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

   

Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο.

7.(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εγγραφεί, δυνάμει του παρόντος Νόμου, στο Μητρώο υποβάλλει προς το Συμβούλιο αίτηση η οποία συνοδεύεται από το καθορισμένο τέλος και τα αναγκαία για την υποστήριξη της αίτησης αποδεικτικά στοιχεία.

   
 

(2) Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, το Συμβούλιο καταχωρίζει την εγγραφή του αιτητή στο Μητρώο και εκδίδει σε αυτόν πιστοποιητικό εγγραφής, σύμφωνα με τον οριζόμενο από το Συμβούλιο τύπο.

   

Προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο.

8.(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο, αν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι: (α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο.

   
 

(β) Έχει λευκό ποινικό μητρώο.

   
 

(γ) Είναι κάτοχος πτυχίου: (i) Αναγνωρισμένης ανώτερης ή ανώτατης σχολής κοινωνικής εργασίας. (ii) Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας.

   
 

(2) Πρόσωπο το οποίο δεν κατέχει τα αναφερόμενα στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου προσόντα δικαιούται να υποβάλει αίτηση εγγραφής μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο, εφόσον ασκεί αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού ή είναι Λειτουργός Ευημερίας στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, νοουμένου ότι με την αποχώρησή του από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας διαγράφεται από το Μητρώο.

   

Διαγραφή από το Μητρώο.

9.(1) Το Συμβούλιο διαγράφει από το Μητρώο το όνομα εγγεγραμμένου επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού αν:

   
 

(α) Αυτός ζητήσει με επιστολή του προς το Συμβούλιο τη διαγραφή του.

   
 

(β) Το όνομά του γράφτηκε στο Μητρώο λόγω πλάνης ή σφάλματος ή ψευδούς παραστάσεως.

   
 

(γ) Απεβίωσε.

   
 

(δ) Επιβλήθηκε σε αυτόν η ποινή της διαγραφής από το Μητρώο δυνάμει του παρόντος Νόμου.

   
 

(2) Σε περίπτωση διαγραφής από το Μητρώο του ονόματος εγγεγραμμένου επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού, το εκδοθέν σε αυτόν πιστοποιητικό εγγραφής ακυρώνεται και αυτός υποχρεούται να το παραδώσει στο Συμβούλιο.

 

ΜΕΡΟΣ V

ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

   

Άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού.

10. Μετά την πάροδο ενός έτους από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, κανένα πρόσωπο δε δικαιούται να ασκεί το επάγγελμα του επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού, εκτός αν είναι εγγεγραμμένος επαγγελματίας Κοινωνικός Λειτουργός.

   

Ποινικά αδικήματα και ποινές.

11. Κάθε πρόσωπο το οποίο: (α) με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις προκαλεί ή αποπειράται να προκαλέσει την εγγραφή του ιδίου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο Μητρώο,

   
 

(β) λαμβάνει ή χρησιμοποιεί τον τίτλο “εγγεγραμμένος επαγγελματίας Κοινωνικός Λειτουργός”, ενώ το όνομά του δεν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο,

   
 

(γ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου,

   
 

(δ) ασκεί το επάγγελμα του επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού ή προβάλλει τον εαυτό του ως επαγγελματία Κοινωνικό Λειτουργό ή ενεργεί με οποιοδήποτε τρόπο ως επαγγελματίας Κοινωνικός Λειτουργός, ενώ το όνομά του δεν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο

   
 

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

 

ΜΕΡΟΣ VI

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

   

Πειθαρχικό Συμβούλιο.

12.(1) Συνιστάται Πειθαρχικό Συμβούλιο για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας σε σχέση με τους εγγεγραμμένους επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς.

   
 

(2) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από:

   
 

(α) Ένα μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου που υποδεικνύεται από αυτόν ως πρόεδρος.

   
 

(β) Τρεις άλλους εγγεγραμμένους επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού πέντε τουλάχιστον χρόνια, τους οποίους διορίζει το Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη τυχόν εισηγήσεις του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου.

   
 

(3) Η θητεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής.

   
 

(4) Ο πρόεδρος και δύο άλλα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου αποτελούν απαρτία.

   
 

(5) Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών.

   
 

(6) Σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του προέδρου ή άλλου μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο μπορεί να διορίσει, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), άλλο μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με τη σύμφωνη γνώμη του τελευταίου ή άλλο εγγεγραμμένο επαγγελματία Κοινωνικό Λειτουργό, για να ασκεί τις εξουσίες και να εκτελεί τα καθήκοντα του προέδρου ή του μέλους κατά τη διάρκεια της απουσίας ή του κωλύματός του, ανάλογα με την περίπτωση.

   
 

(7) Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του και προεδρεύει αυτών.

   

Πειθαρχική δίωξη.

13.(1) Εγγεγραμμένος επαγγελματίας Κοινωνικός Λειτουργός υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη:

   
 

(α) Αν καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

   
 

(β) Αν επέδειξε, κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, επονείδιστη ή ασυμβίβαστη προς το επάγγελμα του επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού διαγωγή.

   
 

(γ) Αν παραβεί τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε αυτόν από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

   
 

(2) Αν ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον κοινωνικού λειτουργού, καμιά πειθαρχική δίωξη εναντίον του δεν επιτρέπεται να ασκηθεί ή να συνεχιστεί για λόγους που σχετίζονται με την ποινική δίωξη, μέχρις ότου αυτή λήξει οριστικά.

   
 

(3) Κοινωνικός λειτουργός ο οποίος έχει διωχθεί για ποινικό αδίκημα και δεν έχει βρεθεί ένοχος δεν μπορεί να διωχθεί πειθαρχικά για την ίδια κατηγορία, μπορεί όμως να διωχθεί για πειθαρχικό παράπτωμα που προκύπτει από τη διαγωγή του η οποία σχετίζεται με την ποινική υπόθεση, αλλά δεν εγείρει το επίδικο θέμα όπως εκείνο της κατηγορίας κατά την ποινική δίωξη.

   
 

(4) Η διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών η οποία περιλαμβάνεται σε απόφαση ποινικού δικαστηρίου η οποία εκδόθηκε σε υπόθεση στην οποία ο επαγγελματίας Κοινωνικός Λειτουργός ήταν κατηγορούμενος γίνεται δεκτή από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ως εκ πρώτης όψεως απόδειξη.

   

Πειθαρχική έρευνα.

14.(1) Αν καταγγελθεί στο Συμβούλιο ή περιέλθει εις γνώσιν του Συμβουλίου ότι εγγεγραμμένος επαγγελματίας Κοινωνικός Λειτουργός μπορεί να έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα, το

 

Συμβούλιο ορίζει εγγεγραμμένο επαγγελματία Κοινωνικό Λειτουργό (που στο παρόν άρθρο θα αναφέρεται ως “ερευνών λειτουργός”) για να διεξαγάγει έρευνα.

   
 

(2) Ο ερευνών λειτουργός διεξάγει την έρευνα το ταχύτερο και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από δύο μήνες και κατά τη διεξαγωγή της έχει την εξουσία να ακούσει οποιουσδήποτε μάρτυρες ή να λάβει εγγράφως καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο. Κάθε πρόσωπο οφείλει να δώσει κάθε πληροφορία που έχει περιέλθει εις γνώσιν του αναφορικά με τα γεγονότα της υπόθεσης.

   
 

(3) Ο καταγγελθείς επαγγελματίας Κοινωνικός Λειτουργός δικαιούται να γνωρίζει την εναντίον του υπόθεση, ενώ παρέχεται σε αυτόν η ευκαιρία να ακουστεί.

   
 

(4) Μετά τη συμπλήρωση της έρευνας ο ερευνών λειτουργός υποβάλλει έκθεση μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα στο Συμβούλιο, το οποίο τη διαβιβάζει στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για γνωμοδότηση.

   
 

(5) Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας συμβουλεύει το Συμβούλιο σχετικά με το αν είναι δυνατή ή μη η διατύπωση πειθαρχικής κατηγορίας κατά του καταγγελθέντος και, σε περίπτωση καταφατικής γνωμοδότησης, προβαίνει στη διατύπωση της κατηγορίας.

   

Πειθαρχική διαδικασία.

15.(1) Μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία λήψης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της πειθαρχικής κατηγορίας, αυτό μεριμνά ώστε να εκδοθεί και να επιδοθεί στον καταγγελθέντα κλήση, σύμφωνα με τον καθοριζόμενο τύπο.

   
 

(2) Τηρουμένων των αναλογιών, η υπόθεση εκδικάζεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά τον ίδιο τρόπο όπως η ακρόαση ποινικής υπόθεσης η οποία εκδικάζεται συνοπτικά:

   
 

Νοείται ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να αποδεχθεί οποιαδήποτε μαρτυρία, έστω και αν αυτή δε θα γινόταν δεκτή σε ποινική ή πολιτική διαδικασία.

   
 

(3) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει την εξουσία:

   
 

(α) Να καλεί μάρτυρες και να απαιτεί την προσέλευσή τους, καθώς και την προσέλευση του καταγγελθέντος, όπως στις συνοπτικά διεξαγόμενες δίκες.

   
 

(β) Να απαιτεί την προσαγωγή κάθε εγγράφου το οποίο σχετίζεται με την κατηγορία.

   
 

(4) Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να υπογράφεται από τον πρόεδρό του.

   
 

(5) Κάθε απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου λογίζεται ως διάταγμα δικαστηρίου το οποίο ασκεί συνοπτική διαδικασία και εκτελείται με τον ίδιο τρόπο όπως το διάταγμα δικαστηρίου.

   

Πειθαρχικές ποινές.

16.(1) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που κρίνει τον

 

καταγγελθέντα ένοχο πειθαρχικού αδικήματος, μπορεί να επιβάλει σε αυτόν μία από τις ακόλουθες ποινές:

   
 

(α) Διαγραφή του ονόματός του από το Μητρώο.

   
 

(β) Καταβολή υπό τύπον προστίμου χρηματικού ποσού που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες.

   
 

(γ) Προφορική ή γραπτή επίπληξη.

   
 

(2) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει διάταγμα για την καταβολή των εξόδων της ενώπιόν του διαδικασίας από τον καταγγελθέντα.

   
 

(3) Κάθε ποσό το οποίο καταβάλλεται, δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, κατατίθεται στο ταμείο του Συμβουλίου για τους σκοπούς αυτού.

   

ΜΕΡΟΣ VII

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

   

Κανονισμοί.

17.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με εισήγηση του Συμβουλίου, να εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για τον καθορισμό κάθε

 

θέματος το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, είναι δυνατό ή πρέπει να καθοριστεί.

   
 

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν:

   
 

(α) Να καθορίζουν κάθε ζήτημα ή τέλος το οποίο χρήζει ή είναι επιδεκτικό καθορισμού.

   
 

(β) Να ρυθμίζουν τη δεοντολογία του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού.

   

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

18. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Μαρτίου του 2001.

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων