Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 2000

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος. 

14(Ι) του 1993 
32(Ι) του 1993 
91(Ι) του 1994 
45(Ι) του 1995 
74(Ι) του 1995 
50(Ι) του 1996 
16(Ι) του 1997 
62(Ι) του 1997 
71(Ι) του 1997 
83(Ι) του 1997 
29(Ι) του 1998 
137(Ι) του 1999 
19(Ι) του 2000 
20(Ι) του 2000 
39(Ι) του 2000 
42(Ι) του 2000 
49(Ι) του 2000
50(Ι) του 2000 
...(Ι) του 2000 
... (Ι) του 2000
... (Ι) του 2000.

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως (Αρ. 9) του 2000 (που στο εξής θα αναφέρονται ως “ο βασικός νόμος”) και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμοι του 1993 έως (Αρ. 10) του 2000.

Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου.

 

2. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της υφιστάμενης επιφύλαξης από το εδάφιο (6) αυτού με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: “Νοείται ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα διοριστεί για την περίοδο που αρχίζει την 28η Οκτωβρίου 2000 λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2000, εκτός αν στο μεταξύ ψηφιστεί νέα νομοθεσία, η οποία να διέπει τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οπότε η θητεία των μελών της Επιτροπής, τα οποία θα διοριστούν με βάση τον παρόντα Νόμο, λήγει με το διορισμό των νέων μελών της Επιτροπής.”.

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων