Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2000

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος. 

14(Ι) του 1993 
32(Ι) του 1993 
91(Ι) του 1994 
45(Ι) του 1995 
74(Ι) του 1995 
50(Ι) του 1996 
16(Ι) του 1997 
62(Ι) του 1997 
71(Ι) του 1997 
83(Ι) του 1997 
29(Ι) του 1998 
37(Ι) του 1999 
19(Ι) του 2000 
20(Ι) του 2000 
39(Ι) του 2000
42(Ι) του 2000
49(Ι) του 2000
50(Ι) του 2000
...(Ι) του 2000
...(Ι) του 2000.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως (Αρ. 8) του 2000 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμοι του 1993 έως (Αρ. 9) του 2000.

Τροποποίηση του άρθρου 58 του βασικού νόμου.

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 58 του βασικού νόμου όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικό) (Αρ. 7) Νόμο του 2000 τροποποιείται ως ακολούθως:

   

... του 2000.

(α) Με την τροποποίηση της παραγράφου (γ) αυτού ως ακολούθως: (i) Τη διαγραφή της φράσης και συμβόλου «σαράντα τοις εκατόν (40%)» όπου αυτή απαντάται και την αντικατάστασή της με τις λέξεις και σύμβολο «τριάντα τοις εκατόν (30%)? και (ii) με την προσθήκη στο τέλος αυτής της ακόλουθης επιφύλαξης: «Νοείται ότι στις περιπτώσεις αιτήσεων για εισαγωγή τίτλων που εκκρεμούν κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών (Τροποποιητικού) (Αρ. 7) Νόμου του 2000 το ποσοστό των τίτλων που υποχρεούται να προσφέρει ο εκδότης με τη δημόσια πρόσκληση προς το κοινό καθορίζεται στο δεκαπέντε τουλάχιστον τοις εκατόν (15%) των τίτλων που έχουν εκδοθεί με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1).».

   
 

(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: «(δ) Οι διατάξεις της παραγράφου (γ) δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις: (i) αιτήσεων για εισαγωγή τίτλων που είναι ήδη εισηγμένοι σε αναγνωρισμένο και εγκεκριμένο από τον Υπουργό Χρηματιστήριο της αλλοδαπής, και

   
 

(ii) αιτήσεων για εισαγωγή τίτλων θυγατρικής εταιρείας εκδότη, ο οποίος έχει ήδη εισηγμένους τίτλους του στο Χρηματιστήριο και οι οποίοι προσφέρονται στους κατόχους τίτλων του εκδότη κατά το χρόνο της έγκρισης της αίτησης.»

   

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη ειδικής διάταξης.

3.(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 58Α, 58Β και 58Γ του βασικού νόμου, εκδότης, ο οποίος υπέβαλε ή υποβάλλει αίτηση για εισαγωγή τίτλων του στο Χρηματιστήριο οι οποίοι δεν έχουν εκδοθεί μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2000, έχει υποχρέωση να επιστρέψει στο πρόσωπο που το απαιτεί γραπτώς οποιαδήποτε χρηματικά ποσά εισπράχθηκαν με προοπτική την παροχή τίτλων ή και με παραστάσεις εισαγωγής

 

των τίτλων αυτών στο Χρηματιστήριο, το αργότερο μέσα σε διάστημα επτά ημερών από την ημερομηνία που αυτά απαιτούνται, εντόκως προς έξι τοις εκατόν (6%) από την ημερομηνία είσπραξής τους.

 

(2) Αίτημα για την επιστροφή χρηματικών ποσών δυνάμει του εδαφίου(1) μπορεί να υποβληθεί από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2000.

 

(3) Εκδότης, ο οποίος παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι δύο έτη ή σε πρόστιμο μέχρι πενήντα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων