Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2000

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.
spacer.gif (92 bytes)

14(Ι) του 1993
32(Ι) του 1993
91(Ι) του 1994
45(Ι) του 1995
74(Ι) του 1995
50(Ι) του 1996
16(Ι) του 1997
62(Ι) του 1997
71(Ι) του 1997
83(Ι) του 1997
29(Ι) του 1998
137(Ι) του 1999
19(Ι) του 2000
20(Ι) του 2000
39(Ι) του 2000
42(Ι) του 2000
49(Ι) του 2000
50(Ι) του 2000
... του 2000.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως (Αρ. 7) του 2000 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμοι του 1993 έως (Αρ. 8) του 2000.
Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη ειδικής διάταξης αναφορικά με τις συνεχείς υπο- χρεώσεις των επενδυ- τικών οργανισμών. 2. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου ή οποιωνδήποτε κανονισμών εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, ο εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών αρχομένων από την 1η Ιουλίου εκάστου έτους σταθμικός μέσος όρος σε ρευστά διαθέσιμα επενδυτικού οργανισμού ο οποίος έχει εισηγμένους τίτλους του στο Χρηματιστήριο δε δύναται να υπερβαίνει το ποσοστό του είκοσι επί τοις εκατόν (20%) του ενεργητικού του:

Νοείται ότι ο έλεγχος ως προς τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου θα διενεργηθεί για πρώτη φορά στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2001.

Νοείται περαιτέρω ότι για τους σκοπούς του πρώτου ελέγχου ο σταθμικός μέσος όρος των ρευστών διαθεσίμων θα αφορά το χρονικό διάστημα των δώδεκα μηνών που αρχίζει την 1η Ιουλίου του 2000.

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων