Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2000

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.
spacer.gif (92 bytes)

14(Ι) του 1993
32(Ι) του 1993
91(Ι) του 1994
45(Ι) του 1995
74(Ι) του 1995
50(Ι) του 1996
16(Ι) του 1997
62(Ι) του 1997
71(Ι) του 1997
83(Ι) του 1997
29(Ι) του 1998
37(Ι) του 1999
19(Ι) του 2000
20(Ι) του 2000
39(Ι) του 2000
42(Ι) του 2000
49(Ι) του 2000
50(Ι) του 2000.

1.

 

 

 

 

 

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως (Αρ. 6) του 2000 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμοι του 1993 έως (Αρ. 7) του 2000.

 

Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου. 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του όρου και της ερμηνείας του ορισμού «Διευθυντής» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:
    «Γενικός Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Χρηματιστηρίου και οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο και στους κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς στο «Διευθυντή» λογίζεται ως αναφορά στο «Γενικό Διευθυντή».
Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου. 3. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου 1(α):
    «(1α) Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής σύμφωνα με το εδάφιο (1), η Επιτροπή δύναται να ασκεί τις εξουσίες που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (8), τηρουμένων των αναλογιών, αναφορικά με εταιρείες, μέλη του συμβουλίου τους ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα εισπράττουν οποιοδήποτε χρηματικό ή άλλο αντάλλαγμα με την προοπτική ή την υπόσχεση της απόκτησης τίτλων της εταιρείας ή αφότου έχει ανακοινωθεί η πρόθεση της εταιρείας για εισαγωγή τίτλων της στο Χρηματιστήριο.».
Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου. 4. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (8) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (9):
    «(9) Ο Γενικός Διευθυντής μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδρίες του Συμβουλίου ή οποιασδήποτε επιτροπής ή υποεπιτροπής το Συμβούλιο διορίζει, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 17.».
Τροποποίηση του άρθρου 22 του βασικού νόμου.

 

5.

 

 

 

 

Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη μετατροπή της τελείας στο τέλος της παραγράφου (γ) του εδαφίου (6) αυτού σε διπλή τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι εκδότης ο οποίος παραλείπει να καταβάλει στο Χρηματιστήριο το πρόστιμο που επιβλήθηκε από το Γενικό Διευθυντή βάσει της παραγράφου αυτής, υπόκειται, ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σε προσωρινή αναστολή της εμπορίας των αξιών του στο Χρηματιστήριο για χρονικό διάστημα μέχρι δεκαπέντε ημερών.».

Τροποποίηση του άρθρου 35 του βασικού νόμου.

 

6. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού των ποσών "£25.000", "£50.000" και "£200.000" που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) αυτού με τα ποσά "£50.000", "£100.000" και "£450.000" αντίστοιχα?

(β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού του ποσού "£200.000" με το ποσό "£450.000"? και

(γ) με την αντικατάσταση της φράσης «στο προηγούμενο εδάφιο» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «στα προηγούμενα εδάφια».

Τροποποίηση του άρθρου 58 του βασικού νόμου. 7. Το εδάφιο (1) του άρθρου 58 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή από αυτό των λέξεων «που το πρώτο» (δεύτερη γραμμή)? και

(β) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (β) αυτού των ακόλουθων νέων παραγράφων:

   

 

«(γ) Ο εκδότης ο οποίος προτίθεται να εισάξει τίτλους στο Χρηματιστήριο,

    1. για τους οποίους έκαμε δημόσια πρόσκληση προς το κοινό για εγγραφή κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν από την υποβολή της αίτησής του για εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο, ή
    2. για τους οποίους προτίθεται να κάμει δημόσια πρόσκληση πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο,

δεν προσφέρει, με τη δημόσια πρόσκλησή του προς το κοινό ποσοστό τουλάχιστον σαράντα τοις εκατόν (40%) των τίτλων τους οποίους έχει εκδώσει και παραχωρήσει, κατά την περίοδο που αρχίζει δώδεκα μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο και των οποίων η συνολική αξία, με βάση την τιμή έκδοσής τους, είναι τουλάχιστον διακόσιες πενήντα χιλιάδες λίρες:

   

Νοείται ότι για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής στο πιο πάνω προβλεπόμενο ποσοστό του σαράντα τοις εκατόν (40%) δε συμπεριλαμβάνονται οι οποιεσδήποτε αμετάκλητες αιτήσεις εντολέων για την απόκτηση τίτλων:

     
   

Νοείται περαιτέρω ότι, για τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού που προβλέπεται να προσφερθεί στο κοινό με βάση το ποσοστό του σαράντα τοις εκατόν (40%), εξαιρούνται οποιοδήποτε ποσό εκδοθέντος και καταβληθέντος κεφαλαίου για σκοπούς συγχωνεύσεων

   

και εξαγορών και τίτλοι οι οποίοι έχουν εκδοθεί και παραχωρηθεί έναντι μη χρηματικού ανταλλάγματος ή δωρεάν προς υφιστάμενους μετόχους.

     
   

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, δημόσια πρόσκληση σημαίνει πρόσκληση η οποία απευθύνεται γενικά προς το κοινό ή σε οποιαδήποτε μερίδα του κοινού, από πρόσωπο το οποίο εκδίδει πρόσκληση για εγγραφή, η οποία είναι του ίδιου τύπου για όλα τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνεται, και δύναται να χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς διακρίσεις:

     
   

Νοείται ότι η πρόσκληση δε θεωρείται δημόσια, αν κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις δύναται να θεωρηθεί ότι δεν προορίζεται να καταλήξει άμεσα ή έμμεσα στη διάθεση των τίτλων για εγγραφή ή αγορά από πρόσωπα άλλα από εκείνα τα οποία παραλαμβάνουν την πρόσκληση ή άλλως θεωρείται εσωτερική υπόθεση των προσώπων τα οποία την παραλαμβάνουν και αυτών οι οποίοι απευθύνουν την πρόσκληση.

     
   

(δ) Οι διατάξεις της παραγράφου (γ) δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις:

     
 

...του 2000

 

(i) Αιτήσεων για εισαγωγή τίτλων που εκκρεμούν κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών (Τροποποιητικού) (Αρ. 7) Νόμου του 2000, νοουμένου ότι οι εκδότες που τις υπέβαλαν δε θα ζητήσουν οποιαδήποτε τροποποίησή τους,

   
  1. αιτήσεων για εισαγωγή τίτλων που είναι ήδη εισηγμένοι σε αναγνωρισμένο και εγκεκριμένο από τον Υπουργό Χρηματιστήριο της αλλοδαπής, και
  2. II. αιτήσεων για εισαγωγή τίτλων θυγατρικής εταιρείας εκδότη, ο οποίος έχει ήδη εισηγμένους τίτλους του στο Χρηματιστήριο και οι οποίοι προσφέρονται στους κατόχους τίτλων του εκδότη κατά το χρόνο της έγκρισης της αίτησης.
   

(ε) Εκδότης δεν έχει δικαίωμα αποκλεισμού οποιουδήποτε προσώπου ανταποκρίνεται στη δημόσια πρόσκληση για εγγραφή και σε περίπτωση που το ενδιαφέρον για εγγραφή είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό των τίτλων που προσφέρονται είναι υπόχρεος να ικανοποιήσει αυτό κατ’ αναλογίαν:

   

Νοείται ότι απαγορεύεται ο καθορισμός από τον εκδότη ελάχιστου αριθμού αξιών που θα παραχωρεί σε κάθε αιτητή, αν ανακοινώνει τον ελάχιστο αριθμό με την πρόσκλησή του για εγγραφή.».

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων