Αρχείο

Up ] Next ]    

Μέρος Ι:

Α

Αριθμός Νόμου

Συνοπτικός Τίτλος

102

Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

130

Ο περί Αλλοδαπών Δικαστικών Αποφάσεων (Αμοιβαία Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

36

Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Ευθύνη Μεταφορέων) Νόμος του 2000

47

Ο περί Αμιάντου (Ασφάλεια και Υγεία Προσώπων στην Εργασία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

112

Ο περί Αναγραφής της Τιμής Πώλησης και της Μοναδιαίας Τιμής των Προϊόντων που προσφέρονται στους Καταναλωτές Νόμος του 2000

111

Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

62

Ο περί Αναγνωρίσεως Όλων των Αγώνων του Κυπριακού Λαού για Ελευθερία και Δημοκρατία (Τιμητικές Διακρίσεις) Νόμος του 1999

158

Ο περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

27

Ο περί Αναστολής Πλήρωσης Θέσεων Πρώτου Διορισμού στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2000

179

Ο περί Αναστολής Πλήρωσης Θέσεων Πρώτου Διορισμού στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

19

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

20

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2000

39

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2000

42

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2000

49

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ.5) Νόμος του 2000

50

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός(Αρ.6) Νόμος του 2000

136

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός (Αρ.7) Νόμος του 2000

137

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός (Αρ.8) Νόμος του 2000

141

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός (Αρ.9) Νόμος του 2000

142

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός (Αρ.10) Νόμος του 2000

175

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός (Αρ.11) Νόμος του 2000

21

Ο περί Απασχολήσεως Παιδιών και Νεαρών Προσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

10

Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

121

Ο περί Αποφάσεων Αλλοδαπών Δικαστηρίων (Αναγνώριση, Εγγραφή και Εκτέλεση Δυνάμει Συμβάσεως) Νόμος του 2000

59

Ο περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Παροχή Οικονομικής Βοήθειας σε Κοινότητες που Γειτνιάζουν με την Περιοχή Βασιλικού) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

35

Ο περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Αύξηση Μισθών των Υπαλλήλων) Νόμος 2000

93

Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

29

Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

127

Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος του 2000

Β

119

Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμος του 2000

Δ

31

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

48

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2000

83

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2000

131

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2000

69

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

156

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2000

54

Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

71

Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2000

123

Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2000

172

Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2000

174

Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ.5) Νόμος του 2000

104

Ο περί της Διατήρησης και Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων κατά τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή Τμημάτων Επιχειρήσεων ή Εγκαταστάσεων Νόμος του 2000

63

Ο περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

180

Ο περί Διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας Νόμος του 2000

41

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

79

Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

153

Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

22

Ο περί Διορισμού Έκτακτων Υπαλλήλων στο Δήμο Πάφο Νόμος του 2000

Ε

17

Ο περί Εγγραφής Γεωπόνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

173

Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Νόμος του 2000

18

Ο περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμος του 2000

28

Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

86

Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2000

103

Ο περί Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Νόμος του 2000

70

Ο περί Ειδικού Τέλους επί των Απολαβών των Λιμενεργατών και Σημειωτών Νόμος του 2000

9

Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

38

Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2000

168

Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2000

8

Ο περί Εκτάκτου Προσφυγικής Επιβαρύνσεως (Εισαγόμενα Εμπορεύματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

113

Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

92

Ο περί Ελέγχου και Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμος του 2000

154

Ο περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

125

Ο περί της Ελεύθερης Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που Σχετίζονται με Θέματα Περιβάλλοντος Νόμος του 2000

116

Ο περί Εμπορευμάτων και Υπηρεσιών (Κανονισμός και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

32

Ο περί Εμπορίας Πατατών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

108

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Απογραφή των Ναυτικών και Μητρώο Ναυτικής Απογραφής) Νόμος 2000

106

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ασφαλής Επάνδρωση, Ώρες Εργασίας και Τήρηση Φυλακής) Νόμος 2000

109

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμος 2000

107

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ιατρική Εξέταση Ναυτικών και Έκδοση Πιστοποιητικών) Νόμος 2000

105

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ποινική και Πειθαρχική Ευθύνη των Ναυτικών, Αναστολή ή Επικύρωση Πιστοποιητικών) Νόμος 2000

148

Ο περί Εμπορικών Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

176

Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

56

Ο περί Εμπόρων Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000

100

Ο περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουνένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόμος του 2000

147

Ο περί Εντάξεως Εκτάκτων Υπαλλήλων στην Υπηρεσία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντος Νόμος του 2000

82

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

1

Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999

2

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

135

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2000

151

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2000

101

Ο περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία Κρέατος Πουλερικών Νόμος του 2000

118

Ο περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία Αυγών Νόμος του 2000

Ζ

115

Ο περί Ζώων (Επιστημονικά Πειράματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

Ι

89

Ο περί Ιατρικών Ιδρυμάτων (Ρύθμισις και Τέλη) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

133

Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

144

Ο περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για Εργασία Ίσης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

Κ

3

Ο περί Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων και περί Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Ανηλίκων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

68

Ο περί της Κατοχής, Χρήσης και Ανακοίνωσης Προνομιακών Εμπιστευτικών Πληροφοριών, περί της Εποπτικής Αρμοδιότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περί Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

124

Ο περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

166

Ο περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2000

163

Ο περί Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

90

Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

98

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

99

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2000

51

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

52

Ο περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2000

146

Ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

46

Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

139

Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2000

Μ

53

Ο περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμος του 2000

150

Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

16

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλεια υπέρ Τρίτου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

96

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμος του 2000

61

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

80

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2000

81

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2000

110

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2000

Ν

5

Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

Ξ

91

Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

170

Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2000

Ο

33

Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

58

Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

26

Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

132

Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2000

7

Οι περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόμος του 2000

Π

84

Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

34

Ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

129

Ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμος του 2000

78

Ο περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (Φορολογικές Διατάξεις) Νόμος του 2000

178

Ο περί Πετρελαιοειδών (Αναπροσαρμογή της Λιανικής Τιμής Πωλήσεως) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

30

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

43

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2000

77

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2000

162

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2000

169

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ.5) Νόμος του 2000

181

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ.6) Νόμος του 2000

44

Ο περί Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών Νόμος του 2000

128

Ο περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Ίδρυση Αντιναρκωτικού Συμβουλίου και Ταμείου) Νόμος του 2000

120

Ο περί Προστασίας και Ανάπτυξης Θηραμάτων και Αγρίων Πτηνών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

87

Ο περί Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

155

Ο περί Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2000

45

Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

72

Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

165

Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2000

75

Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

40

Ο περί Προσφορών του Δημοσίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

164

Ο περί Προσφορών του Δημοσίου (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2000

177

περί Προσφορών του Δημοσίου (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2000

6

Ο περί Προσφύγων Νόμος του 2000

138

Ο περί Πυροβόλων Όπλων Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

Ρ

24

Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

37

Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Επιβολή Εισφοράς) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

64

Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Επιβολή Εισφοράς) (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2000

23

Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

55

Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2000

134

Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2000

57

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

66

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2000

73

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2000

126

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2000

157

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ.5) Νόμος του 2000

149

Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπευομένου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

160

Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

Σ

167

Ο περί Σκυροκονιάματος (Ενθάρρυνση και Έλεγχος Βιομηχανίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

15

Ο περί Στατιστικής Νόμος του 2000

85

Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

143

Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2000

152

Ο περί Συγκάλυψης Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

14

Ο περί της Σύναψης Καταναλωτικών Συμβάσεων εξ Αποστάσεως Νόμος του 2000

13

Ο περί της Σύναψης Καταναλωτικών Συμβάσεων Εκτός Εμπορικού Καταστήματος Νόμος του 2000

140

Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

171

Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2000

60

Ο περί Σχολικών Κυλικείων Νόμος του 2000

Τ

161

Ο περί Τέκνων (συγγένεια και Νομική Υπόσταση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

11

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

25

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 2000 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

114

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 2000 (Τροποποιητικός) (2) Νόμος του 2000

94

Ο περί Τραπεζικών Εργασιών

4

Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

122

Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000

Υ

117

Ο περί Υδατοκαλλιέργειας Νόμος 2000

159

Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

Φ

145

Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

67

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

76

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2000

74

Ο περί Φορολογίας των Κληρονομιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

65

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

88

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2000

95

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμος του 2000

Χ

12

Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000

97

Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2000

 

     

Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων