Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Απάντηση 23.06.008.02.424

Απάντηση ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2003 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ανδρέα Χρίστου στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.424, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσου Μιχαηλίδη.

«Σχετικά με τον προγραμματισμό ανέγερσης νέου κτιρίου για τη στέγαση του Επαρχιακού Κτηματολογίου Λάρνακας, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Ο προγραμματισμός της ανέγερσης νέων κτιρίων για τη στέγαση του Επαρχιακού Κτηματολογίου Λάρνακας και του Επαρχιακού Γραφείου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως εξαρτάται άμεσα από το χρόνο μετακίνησης/μεταστέγασης των εργαστηρίων του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών από το χώρο του παραλιακού μετώπου, όπου βρίσκονται σήμερα. Η μετακίνηση των εν λόγω υπηρεσιών έχει καθυστερήσει ήδη σημαντικά και το Υπουργείο Εσωτερικών προγραμματίζει να αναλάβει πρωτοβουλία σε συνεννόηση με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ώστε να ληφθούν οι αναγκαίες τελικές και οριστικές αποφάσεις έστω και για προσωρινή ενδιάμεση μεταστέγαση των πιο πάνω εργαστηρίων σε άλλους κατάλληλους χώρους.

Κατά συνέπεια, το χρονοδιάγραμμα ανέγερσης των αναφερόμενων νέων κτιρίων θα διαμορφωθεί μετά τη λήψη των πιο πάνω αποφάσεων.» 

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων