Αρχείο

    

Ερωτήσεις  

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.001, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστερεί η ολοκλήρωση της παραχώρησης των οικοπέδων επί χάρτου στους δικαιούχους πρόσφυγες στην κοινότητα Τερσεφάνου και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.002, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους ο άδειος δημόσιος χώρος στο πλευρό του εμπορικού κέντρου στο συνοικισμό Τερσεφάνου βρίσκεται σε μια τέτοια ακάθαρτη κατάσταση, κατά πόσο προτίθεται η αρμόδια αρχή να προχωρήσει στον καθαρισμό του εν λόγω χώρου και πότε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.003, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το κράτος να προχωρήσει εκ νέου σε διαχωρισμό οικοπέδων για παραχώρησή τους σε δικαιούχους πρόσφυγες στην κοινότητα Τερσεφάνου και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί ο διαχωρισμός.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.004, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν ενιαία κριτήρια στη βάση των οποίων επιβάλλονται οι φορολογίες από τα κοινοτικά συμβούλια (π.χ. κοινοτικές υπηρεσίες, σκύβαλα, φόροι κοιμητηρίου και υδατοπρομήθειας) και, αν όχι, σε ποια βάση τα κοινοτικά συμβούλια καθορίζουν τις φορολογίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.005, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2010, των βουλευτών κ. Γιάννου Λαμάρη και Σταύρου Ευαγόρου εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού και Αμμοχώστου, αντίστοιχα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ακριβές ποσό των οφειλών της Εκκλησίας της Κύπρου στο κράτος αξιολογώντας και τα στοιχεία που καταγράφονται στην έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας αναφορικά με το θέμα. Ακόμη ζητείται όπως κατατεθούν όλα τα στοιχεία για τη φορολόγηση της Εκκλησίας, καθώς και για τα έσοδά της διαχρονικά, μέχρι και σήμερα.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.006, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Κυπριανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τα συμβόλαια που έχουν συναφθεί μεταξύ του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και εργοληπτικών εταιρειών. Παρακαλώ όπως περιοριστείτε σε συμβόλαια που έχουν υπογραφεί τα τελευταία πέντε χρόνια και για ποσά που ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Παρακαλώ επίσης όπως αναφέρετε για τα πιο πάνω έργα αρχικό και τελικό ποσό συμβολαίου το οποίο να συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε επιπρόσθετες εργασίες ή κόστος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.007, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το χωριό Ποταμιά ταλαιπωρείται από τη λειτουργία του χοιροστασίου Ζαβού, που λειτουργεί στα όρια του δήμου Ιδαλίου και γειτνιάζει με την κοινότητα. Μετά από υποβολή σχετικής πρότασης από τον Υπουργό Εσωτερικών, το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2010, έκρινε ότι το δημοτικό συμβούλιο Ιδαλίου παρέλειψε να εφαρμόσει τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για εφαρμογή του διατάγματος κατεδάφισης και αποκατάσταση της νομιμότητας. Λαμβάνοντας υπόψη την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να ασκήσει τις εξουσίες του με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 21 του νόμου και να προχωρήσει στα ακόλουθα:

1. Να εκδώσει διάταγμα προς καθορισμό χρονικής προθεσμίας τριάντα ημερών, μέσα στην οποία ο δήμος Ιδαλίου, ως αρμόδια αρχή με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, οφείλει να θεραπεύσει την παράλειψη, δηλαδή να λάβει τα απαιτούμενα από τον νόμο δικαστικά μέτρα εναντίον της εταιρείας “Θεοδόσης Π. Ζαβός και Υιοί Λτδ” για παρακοή εφαρμογής διατάγματος κατεδάφισης αυθαίρετων κτηνοτροφικών υποστατικών.

2. Σε περίπτωση που ο δήμος Ιδαλίου δεν προβεί στις κατάλληλες ενέργειες εντός της καθορισθείσας προθεσμίας, να διορίσει τον έπαρχο Λευκωσίας, για να θεραπεύσει την ενδεχόμενη παράλειψη, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά γεγονότα και τα νομικά πλαίσια της υπόθεσης.

Όπως ενημερώθηκα, ο δήμος Ιδαλίου με επιστολή του, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2010, ενημέρωσε το Υπουργείο Εσωτερικών ότι το δημοτικό συμβούλιο σε συνεδρία του, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2010, αποφάσισε όπως καθορίσει νέα προθεσμία μετακίνησης του εν λόγω χοιροστασίου μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2011. Το Υπουργείο Εσωτερικών, θεωρώντας ότι η πιο πάνω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν ικανοποιεί την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, απέστειλε στις 26 Απριλίου 2010 επιστολή προς τον έπαρχο Λευκωσίας με την οποία τον καλεί όπως εξασφαλίσει από το δήμο Ιδαλίου τους διοικητικούς φακέλους της υπόθεσης και ενεργήσει με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ο έπαρχος Λευκωσίας έχει προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες χειρισμού της υπόθεσης και ποιες είναι αυτές, υλοποιώντας την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.008, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε διάφορα σημεία της Κύπρου οι κρατικές υπηρεσίες συγκεντρώνουν εμπορευματοκιβώτια στα οποία έχουν αποθηκευτεί φύλλα αμιάντου ή άλλα υλικά που περιέχουν αμίαντο, τα οποία έχουν αφαιρεθεί από κτίρια που κατεδαφίζονται και δεν μπορεί να απορριφθούν σε σκυβαλότοπους ή χωματερές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποια σημεία της Κύπρου γίνεται αυτή η οργανωμένη αποθήκευση, πώς έγινε η επιλογή τους και ποια μέτρα λαμβάνονται, ώστε να μην προκύψει οποιοδήποτε θέμα ασφάλειας και υγείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.009, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μέχρι το Δεκέμβριο του 2008 λειτουργούσε το καταφύγιο της οργάνωσης Στίγμα” για τα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εμπορίας προσώπων. Η οργάνωση ζήτησε από το κράτος όπως αυτό αναλάβει την κάλυψη των εξόδων διαμονής και διατροφής των θυμάτων στο καταφύγιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το κράτος κάλυψε τα τροφεία στο καταφύγιο για την περίοδο από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 7 Ιουνίου 2007, ενώ για την υπόλοιπη χρονική περίοδο, παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις, αρνείται και καθυστερεί την καταβολή των τροφείων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού οφείλεται αυτή η καθυστέρηση στην καταβολή των τροφείων για τα θύματα κακοποίησης που φιλοξενήθηκαν από την οργάνωση Στίγμα” από τον Ιούνιο του 2007 μέχρι το Δεκέμβριο του 2008 και πότε προτίθεται να ικανοποιήσει το δικαιολογημένο αίτημα της οργάνωσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.010, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι συνολικά για την περίοδο 2010-2011 θα διατεθούν περίπου 1 300 000 λαμπτήρες φθορισμού. Υπολογίζεται ότι το 2007 είχαν επίσης διατεθεί 300 000 οικονομικοί λαμπτήρες και το 2008 άλλοι 360 000 λαμπτήρες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο ήταν το κόστος για τη δημόσια οικονομία του προγράμματος παροχής δωρεάν λαμπτήρων και το υπολογιζόμενο όφελος; Ποια είναι η ανάλογη      πρόβλεψη για το νέο πρόγραμμα 2010-2011;

2. Πόσοι και ποιοι ήταν οι προμηθευτές των λαμπτήρων και σε ποια τιμή αγοράστηκαν κατά περίπτωση οι λαμπτήρες;

                   3. Ποιοι αναλαμβάνουν την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων λαμπτήρων φθορισμού, οι οποίοι, ως γνωστόν, περιέχουν τοξικές ουσίες και πρέπει να                       τυγχάνουν διαχείρισης ως τοξικό απόβλητο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.011, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Κυπριανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων στοιχεία για έργα άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ που κατακυρώθηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετούς διακυβέρνησης του Γλαύκου Κληρίδη, κατά την πενταετή διακυβέρνηση του Τάσσου Παπαδόπουλου και κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα διακυβέρνησης του Δημήτρη Χριστόφια.

Παρακαλώ επίσης όπως στην κατάθεση στοιχείων συμπεριλάβετε έργα του δημόσιου τομέα, του ημιδημόσιου τομέα, των συμβουλίων αποχετεύσεων και υδατοπρομήθειας, των δημοτικών και κοινοτικών αρχών, του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Παρακαλώ τέλος όπως για όλα τα έργα αναφέρετε τον επιτυχόντα εργολάβο και το ποσό του συμβολαίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.012, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Τελευταία έχω γίνει δέκτης αρκετών παραπόνων σχετικά με την ακαταλληλότητα του οδοστρώματος του δρόμου Τέρας-Κρίτου Τέρας στην επαρχία Πάφου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο βελτίωσης του οδοστρώματος του δρόμου Τέρας-Κρίτου Τέρας και, αν ναι, ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.013, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει παραχωρηθεί άδεια για το κλείσιμο των προσβάσεων προς την παραλία από το δρόμο Τίμης-αεροδρομίου Πάφου στην περιοχή του δάσους Τίμης κοντά στο αεροδρόμιο Πάφου.

Το κλείσιμο των προσβάσεων αυτών έχει στερήσει τη δυνατότητα στους πολίτες που θέλουν να προσεγγίσουν την παραλία με το αυτοκίνητό τους για σκοπούς θαλάσσιων μπάνιων και ψαρέματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.014, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο υπολογίζονται τα επιδόματα αναπηρίας που λαμβάνουν γονείς με αναπηρίες στο κατά κεφαλήν εισόδημα των οικογενειών, όταν εξετάζονται από το ΤΕΠΑΚ αιτήσεις για διαμονή στις φοιτητικές εστίες, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση οι φοιτητές που έχουν γονείς με αναπηρίες.

Παρακαλείται επίσης να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο αυτό ισχύει και στη διαδικασία υποβολής αίτησης για χορηγία από το φοιτητικό πακέτο στοχευμένων μέτρων στήριξης των φοιτητών και οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Επισυνάπτω σχετική επιστολή της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.015, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Υπάρχουν πληροφορίες ότι στην Κύπρο διαμένουν ασυνόδευτα παιδιά (κάτω των 18 ετών), αιτητές ασύλου, τα οποία παραμένουν στη χώρα μας μέχρι να εξεταστούν οι αιτήσεις τους. Κατά την παραμονή τους στην Κύπρο οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας αναλαμβάνουν τα έξοδα διαμονής τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν όντως υπάρχουν ασυνόδευτα παιδιά στην Κύπρο, πόσα είναι σε αριθμό, πού βρίσκονται ανά επαρχία και για πόσο χρονικό διάστημα παραμένουν εδώ, μέχρι να εξεταστούν οι αιτήσεις τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.016, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα ανεγερθεί εμπορικό κέντρο στον οικισμό Αγίου Γεωργίου στη Λάρνακα, αφού τα σπίτια έχουν δοθεί ως μόνιμη κατοικία σε άλλους πρόσφυγες, μετά το τέλος της αναδόμησης των οικισμών Τσιακκιλερού, Κοκκίνων και Αγίων Αναργύρων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.017, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει σχεδιασμός και ανάλογο κονδύλι, για αξιοποίηση του χώρου ο οποίος βρίσκεται πίσω από το εμπορικό κέντρο του συνοικισμού Λιοπετρίου, για να δημιουργηθεί πάρκο ή χώρος πρασίνου, ή αν πρόκειται απλά να ασφαλτοστρωθεί, για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.018, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι έχει γίνει πρόσληψη εκατόν είκοσι ειδικών αστυφυλάκων για τις ανάγκες του αεροδρομίου Λάρνακας και την ασφάλειά του. Ένας αριθμός εξ αυτών δε χρησιμοποιείται, για να καλύπτει τις ανάγκες του αεροδρομίου, και υπηρετεί εκτός αυτού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.019, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ταμείο Θήρας τάσσεται υπέρ της παραχώρησης άδειας κυνηγιού για υδρόβια πουλιά (π.χ. πάπιες) όχι μόνο στους λιγοστούς και απειλούμενους υγροβιότοπους, αλλά ακόμη και μέσα στη θάλασσα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το Ταμείο Θήρας έχει καταλήξει σ’ αυτή τη θέση και αν θεωρεί ότι οι απόψεις του Ταμείου Θήρας εκφράζουν την κυβερνητική πολιτική επί του θέματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.020, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι πρόσφατα έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων σε μια μικρή απόσταση του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Κοκκινοτριμιθιάς μεταξύ των δύο ανισόπεδων κόμβων Αρχαγγέλου και Ανθουπόλεως. Παραμένει όμως χωρίς ηχοπετάσματα η περιοχή γύρω από τον ανισόπεδο κόμβο Αρχαγγέλου, όπου παρατηρείται σοβαρή τροχαία κίνηση και όπου η γύρω περιοχή είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζεται η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στην περιοχή του κόμβου Αρχαγγέλου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.021, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε συνάντηση του Συνδέσμου Αποφοίτων της Σχολής Μελκονιάν, που πραγματοποιήθηκε περίπου πριν από ένα χρόνο με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, ο υπουργός φέρεται να είχε υποσχεθεί ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατό, έτσι ώστε να βρεθούν τρόποι να επαναλειτουργήσει η Σχολή Μελκονιάν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο βρίσκεται η υλοποίηση της δέσμευσής του προς το Σύνδεσμο Αποφοίτων της Σχολής Μελκονιάν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.022, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την ημέρα της διεξαγωγής του τελικού κυπέλλου ποδοσφαίρου οι οπαδοί ποδοσφαιρικής ομάδας, οι οποίοι κατευθύνονταν προς το νέο ΓΣΖ στη Λάρνακα, άναψαν φωτιές κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λάρνακας, με αποτέλεσμα να καεί σημαντική έκταση της παρόδιας βλάστησης. Θεωρώ ότι η συμπεριφορά αυτή είναι κολάσιμη και συνιστά ποινικό αδίκημα. Πρόκειται περί εμπρησμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν διερευνήθηκαν αυτές οι υποθέσεις εμπρησμού και αν οι ένοχοι προσήχθησαν ενώπιον της δικαιοσύνης ή αν δεν έγινε τίποτα από τα πιο πάνω, γιατί το επεισόδιο αφορούσε οπαδούς δημοφιλούς ποδοσφαιρικής ομάδας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.023, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από τον Αγρό μέχρι τη Λευκωσία δεν υπάρχει σταθμός ασθενοφόρων, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι των γύρω περιοχών να ανησυχούν για την ασφάλεια και την υγεία τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα και αν υπάρχουν σχέδια για αντιμετώπισή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.024, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Τουρκική Εθνοσυνέλευση πρόσφατα επικύρωσε τη ρωσοτουρκική συμφωνία για κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Άκκιουγιου της νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας, παρά τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής και των περιβαλλοντιστών της Τουρκίας και της Ευρώπης. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει τεθεί το θέμα εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν έχουν γίνει διαβήματα προς τη φίλη ρωσική κυβέρνηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.025, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στα πλαίσια των μελετών που ετοιμάζονται για την αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στις επαρχίες Πάφου, Λάρνακας και Αμμοχώστου πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις αναφορικά με την ποιότητα των υδάτων και του εδάφους. Δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις έγιναν και στα στραγγίσματα που εντοπίστηκαν σε ορισμένους ΧΑΔΑ.

Όπως πληροφορήθηκα από την απάντηση του αρμόδιου υπουργού στην ερώτησή μου, που υποβλήθηκε μέσω της Βουλής των Αντιπροσώπων, με αρ. 23.06.009.04.130, στα ΧΑΔΑ στα οποία οι μελετητές έκριναν αναγκαίο διερευνήθηκαν η οξύτητα, η ηλεκτρική αγωγιμότητα, τα ολικά λίπη, τα λάδια και η παρουσία διαφόρων μετάλλων στο έδαφος και στο νερό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών αυτών, καθώς και των χημικών αναλύσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.026, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα κατά την υποδοχή ξένου ποδοσφαιριστή στο αεροδρόμιο Λάρνακας προκλήθηκε αναστάτωση, σε βαθμό που ανεστάλησαν οι λειτουργίες του αεροδρομίου, λειτούργησαν οι αυτόματοι πυροσβεστήρες, καθυστέρησε η εξυπηρέτηση των επιβατών κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα, για να μην επαναληφθούν τα επεισόδια, και, εάν υπήρξαν ζημιές από τα γεγονότα, ποιος ανέλαβε να τις καλύψει και να πληρώσει αποζημιώσεις ή δεν έγινε τίποτα από τα πιο πάνω, γιατί το επεισόδιο αφορούσε δημοφιλή ομάδα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.027, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μεγάλη διεθνής εταιρεία, ολλανδικών και μαλαισιανών συμφερόντων, προγραμματίζει να δημιουργήσει στην περιοχή Βασιλικού ένα τεράστιο τερματικό εισαγωγής και διανομής πετρελαιοειδών αξίας πέραν των €100 εκατομ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι σχεδιασμοί της εν λόγω εταιρείας και αν έχουν ήδη εκπονηθεί μελέτες εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.028, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ένας αριθμός ανεμογεννητριών από το έργο του αιολικού πάρκου στην Αγία Άννα εμπίπτει στην επιταγμένη για το πεδίο βολής Καλού Χωριού περιοχή. Οι ιδιοκτήτες της περιοχής διαμαρτύρονται για το πώς είναι δυνατό για το αιολικό πάρκο να μην ισχύει η σχετική με το πεδίο βολής επίταξη και να ισχύει για άλλου είδους αναπτύξεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πράγματι μέρος του αιολικού πάρκου της Αγίας Άννας εμπίπτει στα όρια του πεδίου βολής Καλού Χωριού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.029, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει περιορίσει το χρόνο συνδικαλιστικής εργασίας του προέδρου, του γενικού γραμματέα και των μελών του Συνδέσμου Αστυνομικών Κύπρου. Επίσης, έχω πληροφορηθεί ότι αρνήθηκε να παραχωρήσει υπηρεσιακή άδεια απουσίας, για να συμμετάσχουν οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Αστυνομικών Κύπρου στο συνέδριο εργασίας των Ελεύθερων Αστυνομικών Συνδικάτων της Ευρώπης (CESP), που πραγματοποιήθηκε στη Σλοβενία τον Ιούνιο. Ως αποτέλεσμα της άρνησης του Αρχηγού Αστυνομίας, ο πρόεδρος και ο γραμματέας του συνδέσμου Αστυνομικών Κύπρου μετέβησαν στο συνέδριο αξιοποιώντας την προσωπική τους άδεια απουσίας. Από τις δεκαεννέα αντιπροσωπίες που συμμετείχαν στο συνέδριο μόνο η κυπριακή αντιπροσωπία μετέβη στη Σλοβενία με χρήση της προσωπικής άδειας των αστυνομικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, ώστε να σταματήσουν οι διώξεις των συνδικαλιστών και γενικώς για να δημιουργηθεί θετικό κλίμα για την ανάπτυξη του υγιούς συνδικαλισμού στην αστυνομική δύναμη της Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.030, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για σκοπούς επίλυσης του κυκλοφοριακού προβλήματος που δημιουργείται στον Πρωταρά κατά τους θερινούς μήνες και πότε υπολογίζεται να τεθούν σε ισχύ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.031, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Στις επιμέρους δράσεις του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013 στον τομέα της δημόσιας υγείας, κεφάλαιο “Ψυχική Υγεία”, αναφέρεται η ανάπτυξη Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Κοινωνικό Αποκλεισμό.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα η ανάπτυξη του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.032, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Σε απάντηση, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2010, που δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για το θεσμό του σχολικού κοινωνικού λειτουργού αναφέρεται ότι ο θεσμός αυτός εφαρμόστηκε πιλοτικά σε δέκα σχολεία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποια σχολεία εφαρμόστηκε ο θεσμός αυτός, αν έχει γίνει αξιολόγησή του και αν ο θεσμός αυτός θα επεκταθεί και σε άλλες σχολικές μονάδες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.033, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Στις επιμέρους δράσεις του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013 στον τομέα της δημόσιας υγείας, με υπότιτλο “Αλκοολισμός”, αναφέρεται η λειτουργία θεραπευτικής μονάδας για εξαρτημένα από το αλκοόλ άτομα, δυνατότητας 10 κλινών, για εσωτερικό πρόγραμμα απεξάρτησης και αποκατάστασης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα η λειτουργία της μονάδας αυτής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.034, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Στις επιμέρους δράσεις του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013 στον τομέα της δημόσιας υγείας, με υπότιτλο “Ανάπτυξη και βελτίωση”, αναφέρεται η προώθηση ανάπτυξης γηριατρικών υπηρεσιών και κατ’ οίκον φροντίδας υγείας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα η ανάπτυξη γηριατρικών υπηρεσιών και κατ’ οίκον φροντίδας υγείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.035, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Έχω πληροφορίες ότι τους τελευταίους τέσσερις μήνες υπήρξαν ελάχιστοι μέχρι και καθόλου πτωματικοί δότες σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις διαδικασίες που ακολουθούν οι συντονιστές μεταμοσχεύσεων ως προς την ενημέρωση οικογενειών πιθανών πτωματικών δοτών, με σκοπό τη συγκατάθεσή τους στη δωρεά οργάνων των συγγενών τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.036, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Στις επιμέρους δράσεις του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013 στον τομέα της δημόσιας υγείας, κεφάλαιο “Μεταφορές - Υγεία και Ασφάλεια”, αναφέρεται η πραγματοποίηση μελέτης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στα εντοπισμένα μελανά σημεία του οδικού δικτύου (2006-2007).

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια είναι τα μελανά σημεία του οδικού δικτύου που έχουν εντοπιστεί;

2. Πώς μεριμνάται η βελτίωση και τήρηση της οδικής ασφάλειας σε αυτά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.037, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος Αγίου Δομετίου προβληματίζεται με την κατάσταση που επικρατεί στον οχετό ομβρίων υδάτων, πιο γνωστό ως ποταμό Κλήμο, ο οποίος διέρχεται από κατοικημένες περιοχές του δήμου και ρέει προς τα κατεχόμενα. Όπως έχω πληροφορηθεί υπάρχουν σκέψεις όπως το έργο της διαμόρφωσης της κοίτης του ξεροπόταμου, που πραγματοποιήθηκε στη δημοτική περιοχή Έγκωμης και στη συνέχεια σε μέρος του δήμου Αγίου Δομετίου, επεκταθεί στη Νεκρή Ζώνη και στις κατεχόμενες περιοχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, για την επίτευξη του σκοπού αυτού πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και με τις τουρκοκυπριακές αρχές στο Λήδρα Πάλας. Δυστυχώς, οι συναντήσεις αυτές έχουν σταματήσει και η προσπάθεια φαίνεται να ναυαγεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το συγκεκριμένο θέμα εγείρεται στις επαφές με τους εκπροσώπους της τουρκοκυπριακής κοινότητας στις απευθείας διαπραγματεύσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.038, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αρ. 48.753, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 1998, δόθηκαν οδηγίες για επαναδιαπραγμάτευση της υφιστάμενης Συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου στη βάση αγοράς υπηρεσιών και μετά από έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών.

Το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τότε τους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών όπως επαναδιαπραγματευθούν την υφιστάμενη ιδρυτική πράξη με την Τράπεζα Κύπρου και το Υπουργείο Υγείας ανέλαβε να υποβάλει προσχέδιο συμφωνίας για νομοτεχνική επεξεργασία.

Μετά από παρέλευση πέντε χρόνων, το Σεπτέμβριο του 2003, ετοιμάστηκε το προσχέδιο συμφωνίας το οποίο επιθεωρήθηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία ανέφερε, μεταξύ άλλων, το εξής: “Η νέα προσέγγιση για αγορά υπηρεσιών από το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου συνιστά σημαντική βελτίωση σε σχέση με το υφιστάμενο”.

Ακολούθως, τον Αύγουστο του 2004, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ετοίμασε, μετά από πολλαπλές συναντήσεις με αρμοδίους, το προσχέδιο συμφωνίας. Έκτοτε, δυστυχώς, τίποτε δεν έγινε και το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου επιχορηγείται από το κράτος σε βάρος των κρατικών ογκολογικών υπηρεσιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την τύχη του σχεδίου επαναδιαπραγμάτευσης με το εν λόγω κέντρο και γιατί μέχρι σήμερα, δώδεκα χρόνια από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δεν προχώρησε η επαναδιαπραγμάτευση της υφιστάμενης συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης και του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.039, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός για επέκταση του εμπορικού κέντρου του συνοικισμού Λιοπετρίου, πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί και αν θα συμπεριληφθεί σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό του 2011 για το εν λόγω έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.040, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι η σημαδούρα που πόντισαν οι κατοχικές δυνάμεις στη θαλάσσια περιοχή Κάτω Πύργου-Λιμνίτη παραβιάζοντας το status quo της Νεκρής Ζώνης, γεγονός που καταδίκασε ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στην ετήσιά του έκθεση για την UNFICYP, παραμένει στη θέση της. Το γεγονός αυτό προκαλεί σοβαρά προβλήματα στους ψαράδες της περιοχής, οι οποίοι περιορίζονται κατά τρόπο απόλυτο από την ύπαρξη της σημαδούρας. Η σημαδούρα δε διαθέτει νυκτερινό φωτισμό και αποτελεί κίνδυνο για τους ψαράδες, Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους, που εργάζονται στην περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ιστορικό της εγκατάστασης της σημαδούρας αυτής, ποια είναι η θέση των Ηνωμένων Εθνών για το θέμα και ποιες είναι οι ενέργειες της κυβέρνησης για απομάκρυνση της επικίνδυνης σημαδούρας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.041, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τοποθετήθηκε ένα τεράστιο φουσκωτό σκάφος το οποίο φέρει διαφημιστική πινακίδα στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας του ξενοδοχείου “Asterias Beach Hotel” στην Αγία Νάπα. Οι κίνδυνοι για τους ναυτιλλομένους είναι εμφανείς, αφού η πλωτή διαφήμιση δε φέρει σήμανση ούτε τα απαιτούμενα φώτα για τη νύκτα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που έχουν ληφθεί για το συγκεκριμένο θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.042, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατεδάφισης στο παλιό Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς η εταιρεία που ανέλαβε την κατεδάφιση διαχειρίστηκε τα απόβλητα/μπάζα της κατεδάφισης. Ειδικότερα, παρακαλώ όπως ενημερωθούμε ακριβώς πόσα φορτηγά με μπάζα μεταφέρθηκαν, πού ακριβώς απορρίφθηκαν και ποιο ποσοστό κατέληξε τελικά στο σκυβαλότοπο του Κοτσιάτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.043, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι την 21η Ιουλίου ομάδα 15 νεαρών, που φορούσαν τους μελανούς χιτώνες της οργάνωσης ΕΛΑΜ (Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο), επιτέθηκε και προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη σε Νιγηριανό φοιτητή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες ενέργειες έχουν γίνει για διερεύνηση του θέματος, ποια τα πορίσματα του ανακριτικού έργου και αν τελικά έχουν αποδοθεί ευθύνες στη συγκεκριμένη οργάνωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.044, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο προτίθεται η αρμόδια αρχή να προχωρήσει στην επιδιόρθωση του καφενείου που βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο του συνοικισμού Αγίων Αναργύρων Β΄, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να αρχίσει η διαδικασία για την παραχώρηση και λειτουργία του και, εάν όχι, τι προτίθεται να κάνει με τον εν λόγω χώρο,

                    2. κατά πόσο έχει προγραμματιστεί η αντικατάσταση των παραθύρων, που είναι σήμερα από ξύλο, με παράθυρα από αλουμίνιο στον εν λόγω συνοικισμό και                     ποιο το σχετικό χρονοδιάγραμμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.045, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί ότι το εξωτερικό ιατρείο που βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο του συνοικισμού Αγίων Αναργύρων Β΄ δε λειτουργεί σε προγραμματισμένη συνεχόμενη βάση, ώστε να εξυπηρετεί τους κατοίκους του συνοικισμού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα προχωρήσει στη στελέχωση του ιατρείου αυτού και με ποιο τρόπο θα συνεχίσει να λειτουργεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.046, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα κατά την υποδοχή ξένου ποδοσφαιριστή στο αεροδρόμιο Λάρνακας προκλήθηκε αναστάτωση, σε βαθμό που αναστάλθηκαν οι λειτουργίες του αεροδρομίου, λειτούργησαν οι αυτόματοι πυροσβεστήρες, καθυστέρησε η εξυπηρέτηση των επιβατών κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων προέκυψε οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, αν έγιναν συλλήψεις ή προσήχθη οποιοσδήποτε ενώπιον της δικαιοσύνης ή δεν έγινε τίποτα από τα πιο πάνω, γιατί το επεισόδιο αφορούσε δημοφιλή ποδοσφαιρική ομάδα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.047, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πειράματα που έγιναν σε εγκεφαλικά κύτταρα ποντικών έδειξαν ότι η επαφή με μια συγκεκριμένη χημική ουσία, η οποία περιέχεται σε πολλά προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, εμποδίζει την ανάπτυξη των νευρικών κυττάρων.

Πρόκειται για τη χημική ουσία methylisothiazolinone (MIT), η οποία ανήκει στην ομάδα ουσιών που ονομάζονται βιοκτόνα και χρησιμοποιείται ευρέως σε κρέμες χειρός, σαμπουάν, βαφές μαλλιών και άλλα καλλυντικά, για να αποθηκεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να αναπτύσσονται σ’ αυτά βακτήρια. Ανάμεσα σε άλλα, χρησιμοποιείται και σε εργοστάσια παραγωγής χρωμάτων, κόλλας, καθώς και σε βιομηχανικά συστήματα ψύξης νερού ως μικροβιοκτόνο. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η διαπίστωση ότι τα προϊόντα ευρείας χρήσεως που αναφέρθηκαν πιο πάνω χρησιμοποιούνται και από έγκυες γυναίκες και υπάρχει η υποψία ότι μπορεί να επηρεάζεται η φυσιολογική ανάπτυξη των εμβρύων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του αυτές τις πληροφορίες και αν έχουν γίνει αναλύσεις για εντοπισμό της χημικής αυτής ουσίας σε προϊόντα που κυκλοφορούν στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.048, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συναντίληψης που υπογράφτηκε στις 14 Ιανουαρίου 2000 μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι Βρετανοί δικαιούνται να χρησιμοποιούν για δέκα ημέρες το πεδίο βολής της Εθνικής Φρουράς στο Καλό Χωριό της επαρχίας Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε έγινε έκτοτε χρήση του πεδίου βολής Καλού Χωριού από τους Βρετανούς και αν αληθεύουν οι πληροφορίες ότι έχουν ζητήσει επέκταση του αριθμού των ημερών άσκησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.049, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης διενεργεί μελέτες για την ομαλή επανεγκατάσταση των προσφύγων στις περιοχές τους μετά τη λύση του Κυπριακού. Οι δήμοι της μείζονος περιοχής Λευκωσίας, και ιδιαίτερα οι δήμοι Λευκωσίας, Αγίου Δομετίου και Αγλαντζιάς, έχουν σημαντικό μέρος της έκτασής τους στις κατεχόμενες περιοχές ή στη Νεκρή Ζώνη. Ιδιαίτερα για το δήμο Αγίου Δομετίου το πρόβλημα είναι πολύ πιο μεγάλο, αφού τα τρία τέταρτα της έκτασης του δήμου είναι κατεχόμενα. Οι πολίτες του δήμου Αγίου Δομετίου και των άλλων δήμων αναμένουν ότι το κράτος έπρεπε να αρχίσει από τώρα μελέτες μελλοντικής οικιστικής, εμπορικής, βιοτεχνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης. Ανάλογη ευθύνη ανήκει και στο Πολεοδομικό Συμβούλιο, το οποίο εξετάζει αυτή την εποχή τις τροποποιήσεις του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του την ανάγκη του δήμου Αγίου Δομετίου και των άλλων δήμων που τέμνονται από τη Γραμμή Αττίλα για ενιαία και ολοκληρωμένη ανάπτυξη που να περιλαμβάνει και τις κατεχόμενες περιοχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.050, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι την 21η Ιουλίου 2010 ομάδα δεκαπέντε νεαρών που φορούσαν τους μελανούς χιτώνες της οργάνωσης ΕΛΑΜ (Ελληνικό Λαϊκό Μέτωπο) επιτέθηκαν και προκάλεσαν πραγματική σωματική βλάβη σε Νιγηριανό φοιτητή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες ενέργειες έχουν γίνει για διερεύνηση του θέματος, ποια τα πορίσματα του ανακριτικού έργου και αν τελικά έχουν αποδοθεί ευθύνες στη συγκεκριμένη οργάνωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.051, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δημόσιος χώρος πρασίνου στη λεωφόρο Αγαπήνωρος στην Πάφο, ο οποίος κατά τις πληροφορίες μου δημιουργήθηκε σε τουρκοκυπριακή περιουσία και έχει ονομαστεί “Πάρκο των Ηνωμένων Εθνών”, έχει καταπατηθεί από το γειτονικό εστιατόριο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του, ώστε να αρθεί η καταπάτηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.052, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην Ελλάδα εξετάζεται το ενδεχόμενο οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική να προκλήθηκαν από σπινθήρες πυλώνων της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, έχω διαβάσει στον ελληνικό τύπο ότι ο αρμόδιος για υποθέσεις περιβάλλοντος εισαγγελέας πρωτοδικών Δημήτρης Γκύζης έχει διατάξει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να διευκρινιστεί αν οι συγκεκριμένες πυρκαγιές οφείλονται σε πλημμελή συντήρηση πυλώνων της ΔΕΗ, γιατί έχει στοιχεία που συγκλίνουν στο ενδεχόμενο ότι οι πυρκαγιές στο Βαρνάβα και στο Μικροχώρι Καπανδριτίου, που ξέσπασαν στις 17 Ιουλίου 2010, οφείλονται σε αυτό το λόγο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν συνεχίζεται και εφέτος η εφαρμογή ειδικού προγράμματος για τη συντήρηση των γραμμών της ΑΗΚ στις δασικές περιοχές στη βάση σχετικών πρωτοκόλλων που συμφωνήθηκαν με το Τμήμα Δασών και αν έχει η ΑΗΚ πληρώσει για την καταστροφική πυρκαγιά του 2007 στο Σαϊττά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.053, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε γίνει δέκτες παραπόνων από εκπροσώπους τουριστικών γραφείων ότι η διαμόρφωση της πορείας εξόδου των επιβατών στο αεροδρόμιο Λάρνακας προκαλεί σύγχυση και ταλαιπωρία, τόσο στους ίδιους τους επιβάτες όσο και στους εκπροσώπους των εταιρειών που τους αναμένουν. Η τοποθέτηση των πάγκων αναμονής βρίσκεται σε λάθος χώρο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε διορθωτικά μέτρα σχετικά με το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.054, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους, σε αντίθεση με άλλες χρονιές, ζητείται από τους παραγωγούς να πληρώσουν ασφάλιστρα στον ΟΓΑ για το 2009, παρά τη μέχρι σήμερα ρύθμιση της πληρωμής τους με αποκοπή από τον ΚΟΑΠ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.055, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο θα διεξαχθεί η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων για το Μέτρο 1.5.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.056, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ολοκλήρωση του κοιμητηρίου στην κοινότητα Αυδήμου, τους λόγους καθυστέρησης και πότε υπολογίζεται να τελειώσει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.057, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το κράτος να δημιουργήσει ενδιάμεσους αποθηκευτικούς χώρους πόσιμου νερού, πέραν αυτού του Φρεννάρους, για ύδρευση της περιοχής Αμμοχώστου και, εάν ναι, ποιο το σχετικό χρονοδιάγραμμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.058, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ελέγχει τις περιπτώσεις όπου δίνεται σύνταξη σε Τουρκοκυπρίους που δε διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές και οι οποίοι μπορεί να μη βρίσκονται εν ζωή και πότε ενημερώνεται για την ακριβή ημερομηνία θανάτου τους, ώστε να τερματίζεται η σύνταξη των ατόμων αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.059, ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Κατόπιν επίσκεψής μου στο συνοικισμό Μακάριος Γ΄ στις Καμάρες στη Λάρνακα, έχω διαπιστώσει προβλήματα σχετικά με τις επιδιορθώσεις που γίνονται στις πολυκατοικίες του συνοικισμού αυτού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η αρμόδια αρχή να προβεί εκ νέου και με ολοκληρωμένο πρόγραμμα στην απομόνωση των ταρατσών των πολυκατοικιών, επειδή συνεχίζει το νερό να εισρέει από τις στέγες, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η υγεία των κατοίκων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.060, ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην αποκατάσταση του χώρου του λατομείου στο Αυγόρου μετά και από το άνοιγμα του εργοστασίου ΧΥΤΥ στην Κόσιη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.061, ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόνοια στις συμφωνίες με το διαχειριστή του αεροδρομίου Λάρνακας για δημιουργία στεγασμένου χώρου αναμονής λεωφορείων και ταξί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.062, ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Κυπριανού

«Αναφέρομαι στην απαντητική επιστολή του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη, με ημερομηνία 14 Ιουνίου 2010, στην ερώτηση μου με αρ. 23.06.009.04.1016, με ημερομηνία 8 Απριλίου 2010, σχετικά με την πρόσληψη/αξιοποίηση τεσσάρων φιλολόγων και παρακαλώ όπως ο έντιμος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Αν έχει τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας στον κατάλογο αδιόριστων εκπαιδευτικών στον τομέα της ελληνικής φιλολογίας για τους 10-15 με τους οποίους, όπως αναφέρεται στην απαντητική επιστολή, είχαν γίνει τηλεφωνικές επικοινωνίες. Εάν όχι, παρακαλώ να αναφερθούν οι λόγοι.

2. Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των 10-15 αδιόριστων εκπαιδευτικών με τους οποίους, όπως αναφέρεται στην απάντηση, έγιναν τηλεφωνικές επικοινωνίες για εκδήλωση ενδιαφέροντος;

                  3. Παρακαλώ επίσης όπως ο έντιμος υπουργός ενημερώσει για το ποσό των συμβολαίων που υπογράφηκαν με τους επιτυχόντες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.063, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Από δημοσιεύματα στον τύπο πληροφορούμαι ότι ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην έναρξη των κατασκευαστικών έργων της παραλιακής οδού Πιαλέ Πασά στη Λάρνακα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσο βάσιμες είναι οι πληροφορίες για καθυστερήσεις;

2. Πότε αναμένεται να κατακυρωθούν οι προσφορές και να ξεκινήσουν τα κατασκευαστικά έργα;

3. Πότε αναμένεται η αποπεράτωσή τους;

                    4. Σε ποια φάση βρίσκεται ο διάλογος για τη μετακίνηση των κέντρων αναψυχής που επηρεάζονται;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.064, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Έχω γίνει αποδέκτης παραπόνων και καταγγελιών ότι, λόγω της αλόγιστης χρήσης φυτοφαρμάκων και των συνεχών ψεκασμών σε καλλιέργειες, παρατηρείται αποδεκατισμός των μελισσών, καθώς και επιβάρυνση της ποιότητας του μελιού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι συγκεκριμένες καταγγελίες είναι βάσιμες και ποια τα μέτρα που λαμβάνονται, προκειμένου να προστατευθεί η κυπριακή μελισσοκομία και οι παραγωγοί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.065, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο συνεχίζονται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια μεταξύ του συριακού λιμανιού της Λαττάκειας και του κλειστού λιμανιού της Αμμοχώστου.

2. Κατά πόσο το θέμα αυτό απασχόλησε τις συνομιλίες που ο Υπουργός Εξωτερικών είχε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Δαμασκό.

3. Εάν υπάρχουν ενδείξεις από τη συριακή πλευρά για διακοπή του συγκεκριμένου δρομολογίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.066, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η ευρύτερη περιοχή Σταυροβουνίου, που περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό κοινοτήτων, χαρακτηρίζεται από την εντατική ελαιοκαλλιέργεια από αρχαιοτάτων χρόνων και το σημαντικό αριθμό ελαιόδενδρων. Στην περιοχή έχουν εντοπιστεί ελαιόδενδρα που, σύμφωνα με την παράδοση, έχουν ηλικία εκατοντάδων χρόνων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική ίδρυσης και λειτουργίας στην εν λόγω περιοχή θεματικού μουσείου ελιάς που να αναδεικνύει τη διαχρονική σημασία της ελαιοκαλλιέργειας για την Κύπρο και την ιστορική της εξέλιξη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.067, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προγραμματίζονται οποιαδήποτε αναπτυξιακά έργα στο λιμάνι Βασιλικού και, αν ναι, για το είδος και το κόστος των έργων που προγραμματίζονται, καθώς και για τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.068, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η πρόταση του Παγκύπριου Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων για ανάκαμψη του χειμερινού τουρισμού, κατά πόσο έχει ενσωματωθεί στα σχέδια του ΚΟΤ και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.069, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα για τα εξής αναφορικά με τη χρήση του Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας από τη Βρετανική Πολεμική Αεροπορία:

1. Παρέχει η συμφωνία αυτή δικαίωμα προσγείωσης/απογείωσης βρετανικών πολεμικών αεροσκαφών σε περιόδους αιχμής στην κίνηση του αεροδρομίου, όπως είναι η τουριστική περίοδος;

2. Σε ποια δικαιολογητική βάση στηρίχθηκε η παραχωρηθείσα άδεια και η συνομολόγηση αυτής της συμφωνίας που αφορά τη χρήση ενός πολιτικού αεροδρομίου από στρατιωτικά αεροσκάφη;

                             3. Πώς αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ακύρωσης ή αναθεώρησης αυτής της συμφωνίας, δεδομένων των δικαιολογημένων αντιδράσεων που υπήρξαν από το                             πρόσφατο περιστατικό χρήσης του αερολιμένα Λάρνακας από βρετανικό πολεμικό αεροσκάφος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.070, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Κυπριανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, την ημερομηνία έναρξης εργασιών των πιο κάτω έργων, καθώς και ποια από αυτά προτίθεται να συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του 2011:

1. Κατασκευή αρχαιολογικού πάρκου Αμαθούντας.

2. Κατασκευή αποβάθρας στο χώρο του αρχαίου λιμανιού της αρχαίας Αμαθούντας.

3. Κατασκευή παρακαμπτήριου δρόμου στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου Αμαθούντας.

4. Ανακατασκευή τουριστικού παραλιακού δρόμου από το ξενοδοχείο “Atlantica” μέχρι το ξενοδοχείο “Elias”.

                     5. Κατασκευή δύο παράλληλων κυματοθραυστών έναντι των ξενοδοχείων “Four Seasons”, “Mediterranean” και “Amathus”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.071, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο γνωστός Έλληνας τραγουδιστής Νότης Σφακιανάκης διαμαρτύρεται δημοσίως ότι καθυστερεί η έκδοση άδειας ανέγερσης μνημείου του Σολωμού Σολωμού στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου. Συγκεκριμένα, ο καλλιτέχνης ισχυρίζεται ότι, προτού αναθέσει την κατασκευή του μνημείου σε καλλιτέχνη, ζήτησε και εξασφάλισε προφορική έγκριση από διάφορες κρατικές υπηρεσίες. Στη συνέχεια ο καλλιτέχνης που ανέλαβε την κατασκευή του μνημείου επισκέφθηκε την Κύπρο και μελέτησε τον περιβάλλοντα χώρο για τον οποίο προοριζόταν και μετά το κατασκεύασε. Στη συνέχεια και ενώ ήταν έτοιμος να μεταφέρει το μνημείο στην Κύπρο για τοποθέτηση -όλα με δικά του έξοδα- πήρε το μήνυμα να περιμένει, μέχρι να εξασφαλιστεί σχετική άδεια. Αυτή η άδεια όμως μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί και έτσι το μνημείο μένει ξεχασμένο σε αποθήκη στην Αθήνα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η έκδοση της άδειας για την ανέγερση του μνημείου του Σολωμού Σολωμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.072, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από δημοσιεύματα και καταγγελίες πολιτών ότι πρόσφατα βρετανικά πολεμικά αεροσκάφη που σταθμεύουν στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου έχουν διεξαγάγει άσκηση στον αεροδιάδρομο του Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας, προκαλώντας την αντίδραση των ανυποψίαστων πολιτών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το περιστατικό και επίσης να εξηγήσει βάσει ποιας διευθέτησης επιτρέπεται στα βρετανικά πολεμικά αεροσκάφη να ασκούνται σε ένα διεθνές πολιτικό αεροδρόμιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.073, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό συμβούλιο Ορόκληνης και όλα τα οργανωμένα σύνολα της κοινότητας έχουν αποφασίσει να εγείρουν ξανά έντονα την αντίθεσή τους στη λειτουργία λατομείου στην περιοχή του βουνού της Ορόκληνης. Οι εργασίες στο λατομείο θεωρούνται παράνομες, αφού σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου οι εργασίες λατόμησης θα έπρεπε να είχαν τερματιστεί από την 31η Δεκεμβρίου 2006.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών για τερματισμό της παρανομίας και επαναφορά του περιβάλλοντος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.074, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο αντιμετωπίζεται θετικά η προοπτική ίδρυσης και λειτουργίας στη Λάρνακα πανεπιστημιακής σχολής θαλάσσιας βιολογίας ή στέγασης στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Ωκεανογραφικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου, λαμβάνοντας υπόψη ότι στη θαλάσσια περιοχή της Λάρνακας υπάρχει ήδη η κατάλληλη υποδομή (ερευνητικός σταθμός του Τμήματος Αλιείας στο Μενεού) και δεν έχει χωροθετηθεί καμιά άλλη δημόσια ανώτατη σχολή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.075, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο υδροβιότοπος Ακρωτηρίου βρίσκεται εντός των βρετανικών βάσεων και δεν ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί ευρωπαϊκό έδαφος και δεν μπορεί να ενταχθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία στο ευρωπαϊκό δίκτυο “Φύση 2000”. Παρ’ όλα αυτά, οι βρετανικές βάσεις έχουν εφαρμόσει δύο νομοθεσίες οι οποίες είναι αντίστοιχες αυτών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτές είναι οι “Law for the protection and management of nature and wildlife” και “Law for the protection and management of game and wild birds”. Βάσει των πιο πάνω νομοθεσιών, όπως έχω πληροφορηθεί, οι βρετανικές βάσεις θα δημιουργούσαν περιοχές για την προστασία των ειδών και οικοτόπων για τις οποίες οι πρόνοιες θα συνάδουν με αυτές του δικτύου “Φύση 2010”. Μια από αυτές τις περιοχές αναφέρθηκε ότι θα είναι και ο υγροβιότοπος του Ακρωτηρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ετοιμαστεί και εφαρμοστεί διαχειριστικό σχέδιο για τον υγροβιότοπο του Ακρωτηρίου και αν υπάρχει πρόθεση ετοιμασίας διαχειριστικών σχεδίων για περιοχές που βρίσκονται εντός των βρετανικών βάσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.076, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από δημοσιεύματα ότι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει μισθώσει ιδιωτικό τζετ για τις μετακινήσεις του, για το οποίο ο Κύπριος φορολογούμενος πληρώνει €6.000 την ώρα, ακόμη και όταν το αεροσκάφος δε χρησιμοποιείται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα και ποιοι είναι οι όροι της σύμβασης ενοικίασης ιδιωτικού τζετ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.077, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο εκπρόσωπος της θρησκευτικής ομάδας των Αρμενίων στη Βουλή των Αντιπροσώπων κ. Βαρτκές Μαχτεσιάν διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι ο διορισμός, το 2009, των μελών της Σχολικής Εφορίας Αρμενικών Σχολείων “Ναρέκ” έγινε χωρίς να ληφθεί υπόψη η γνώμη του εκλεγμένου εκπροσώπου της θρησκευτικής ομάδας των Αρμενίων. Το ίδιο συνέβη πρόσφατα στην περίπτωση αναπληρωματικού διορισμού μέλους της σχολικής εφορίας στη θέση άλλου που παραιτήθηκε.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία διορισμού της Σχολικής Εφορίας Αρμενικών Σχολείων, τους λόγους για τους οποίους δεν έχει υιοθετηθεί ένα σύστημα εκλογής, όπως συμβαίνει με τα ελληνικά σχολεία, και δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι εισηγήσεις του εκπροσώπου της θρησκευτικής ομάδας των Αρμενίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.078, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην κτηνοτροφική περιοχή Ξυλοτύμπου υπάρχει μεγάλος αριθμός από μικρά κτηνοτροφικά υποστατικά γαλακτοφόρων αγελάδων. Σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών, τις οποίες επιβεβαιώνει το κοινοτικό συμβούλιο, οι κτηνοτρόφοι της περιοχής δεν απομακρύνουν τις κοπριές των αγελάδων, με αποτέλεσμα αυτές να παρασύρονται με τις βροχές σε μεγάλες ποσότητες μέσα στις γειτονικές καλλιέργειες. Αυτό έχει δυσμενείς συνέπειες για τα δέντρα και προκαλεί ρύπανση του εδάφους και των νερών. Από τη ρύπανση κινδυνεύει και το αντιπλημμυρικό φράγμα της Βάτενας στην Ορμίδεια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ρύπανσης από την κτηνοτροφική περιοχή Ξυλοτύμπου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.079, ημερομηνίας 16 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε υπολογίζεται να αρχίσει η ανέγερση προσφυγικών κατοικιών στους ελεύθερους χώρους που έχουν δημιουργηθεί μετά τις αναδομήσεις στους οικισμούς που βρίσκονται στις κοινότητες Σωτήρας, Λιοπετρίου και Φρεννάρους, καθώς και πόσες κατοικίες (ενός, δύο και τριών υπνοδωματίων) υπολογίζεται να ανεγερθούν στην επαρχία Αμμοχώστου γενικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.080, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση να κηρυχθεί το παλιό γεφύρι στο χωριό Κούρδαλι διατηρητέο, δεδομένου ότι χρονολογείται από τη βυζαντινή περίοδο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.081, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε συνέχεια της ερώτησής μου με αριθμό 23.06.009.04.1021 για το θέμα της ευρωπαϊκής έρευνας για το ποσοστό μόλυνσης των σφαγίων πουλερικών με σαλμονέλα στην Κύπρο, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχει συνεχιστεί ο έλεγχος αυτός σε όλα τα πτηνοσφαγεία που λειτουργούν σήμερα και, αν ναι, ποια είναι τα αποτελέσματα;

2. Υπήρχαν σφαγεία όπου το ποσοστό μόλυνσης ξεπερνούσε τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια ήταν η διακύμανση των ποσοστών μόλυνσης στα κυπριακά πτηνοσφαγεία; Μπορούν να δοθούν αναλυτικά στοιχεία;

                             3. Ποια ήταν τα ποσοστά μόλυνσης από σαλμονέλα σε κάθε χώρα, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.082, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην ετήσια έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το 2008 αναφέρεται ότι η εθελοντική δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση ύψους 21% στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών και για μείωση 5% στους τομείς εκτός του συστήματος (γεωργία, μεταφορές, διαχείριση αποβλήτων κ.ά.) καθιστά απαραίτητη τη θέσπιση μηχανισμού παρακολούθησης της εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τον Περιορισμό των Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2003. Η Γενική Ελέγκτρια εισηγήθηκε τη θέσπιση μηχανισμού ελέγχου μέσω της υιοθέτησης σχετικής νομοθεσίας. Παράλληλα, εισηγήθηκε την άμεση τροχοδρόμηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για επίτευξη των ποσοτικών στόχων που τέθηκαν για την περίοδο 2013-2020, αφού η κοινοτική νομοθεσία προνοεί την ετήσια μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά γραμμικό συντελεστή τόσο στην περίπτωση των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών όσο και στους υπόλοιπους τομείς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η νομοθετική ρύθμιση του μηχανισμού ελέγχου της εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τον Περιορισμό των Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου, καθώς και για το σημερινό βαθμό υλοποίησης των στόχων ανά τομέα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.083, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κατά τα έτη 2006, 2007 και 2008 αποστάλθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιητικές επιστολές σχετικά με τη μη έγκαιρη υποβολή από την Κυπριακή Δημοκρατία των εκθέσεων σε σχέση με τις εκπομπές αερίων που επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ότι η χώρα μας, αφού δεν είναι ενταγμένη στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών ούτε στο Παράρτημα Β΄ του Πρωτοκόλλου του Κιότο, δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Η Γενική Ελέγκτρια της Δημοκρατίας, εξαιτίας της διχογνωμίας που παρατηρείται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, είχε εισηγηθεί όπως γίνουν ενέργειες για διευκρίνιση του όλου θέματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξακολουθεί να υπάρχει θέμα με την έγκαιρη υποβολή των εκθέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.084, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει απορρίψει αίτημα παροχής οικονομικής βοήθειας σε ιδιοκτήτη κατοικίας η οποία υπέστη σοβαρότατες ζημιές κατά την πρόσφατη θεομηνία και τις πλημμύρες στην κοινότητα Αστρομερίτη της επαρχίας Λευκωσίας, με το αιτιολογικό ότι δεν εμπίπτει στα κριτήρια που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, αναφέρεται το εξής σε επιστολή της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας προς τον αιτητή: “Δεν μπορεί να σας παραχωρηθεί οικονομική βοήθεια, επειδή οι ζημιές έγιναν σε υποστατικό που δε χρησιμοποιείται για μόνιμη διαμονή ιδιοκατοίκησης αλλά ως ενοικιαζόμενη κατοικία”. Σημειώνεται ότι κατά το χρόνο της καταστροφής η κατοικία ήταν σε χρήση από ενοικιαστές και ότι οι ζημιές ήταν τόσο εκτεταμένες, που το υποστατικό κρίθηκε επικίνδυνο και κατεδαφίστηκε.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που απορρίφθηκε η λογική αίτηση για παροχή οικονομικής βοήθειας στη συγκεκριμένη περίπτωση και ποια είναι τα ακριβή κριτήρια με βάση τα οποία αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο να παρέχει οικονομική βοήθεια για τις ζημιές σε υποστατικά στην περίπτωση του Αστρομερίτη ή και άλλων περιοχών 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.085, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στην ερώτησή μου με αριθμό 23.06.009.04.742 ότι η ετοιμασία προσχεδίου κανονισμών αποβλήτων ελαστικών έχει ολοκληρωθεί και, στα πλαίσια διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, πραγματοποιήθηκε και συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων για συζήτηση του θέματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να καταθέσει στο σώμα τους κανονισμούς για διαχείριση αποβλήτων ελαστικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.086, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την απάντηση που δόθηκε στην ερώτησή μου με αριθμό 23.06.009.04.843, τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα από τη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων του αερολιμένα Λάρνακας συλλέγονται από αδειοδοτημένο διαχειριστή στερεών αποβλήτων και μεταφέρονται για απόρριψη στη χωματερή της Κλαυδιάς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνεται έλεγχος της διαδικασίας αυτής, ποιος είναι ο αδειοδοτημένος ανακυκλωτής που ανέλαβε τη διαδικασία και ποιος διεξάγει τον έλεγχο αυτό.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.087, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στην εκδίκαση της υπόθεσης που αναφέρεται στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.842, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2010, σε σχέση με τη διαρροή επικίνδυνων υγρών που παρατηρήθηκε στον υδροβιότοπο της Αλυκής Λάρνακας.

Η διαδικασία, όπως πληροφορήθηκα από την απάντηση στην προαναφερθείσα ερώτησή μου, βρίσκεται ενώπιον του δικαστηρίου. Έχουν περάσει ήδη πέραν των έξι μηνών και προφανώς πρέπει να έχει προκύψει κάποιο αποτέλεσμα ή απόφαση του δικαστηρίου.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.088, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει προχωρήσει σε προκήρυξη προσφορών για την εξασφάλιση υπηρεσιών συμβούλου μηχανικού για την καταγραφή αξιοποιήσιμου υδροδυναμικού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την ελεύθερη Κύπρο και ιδιαίτερα στον ποταμό Καρκώτη και, αν όχι, πότε σκοπεύει να προχωρήσει στην προκήρυξη προσφορών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.089, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στη γραφική και ήσυχη παραλία Μαϊστράλι του Πρωταρά επιχείρηση σκαφών αναψυχής τοποθέτησε όγκους μπετόν και σιδερένια υποστυλώματα μέσα στη θάλασσα και έχει δημιουργήσει παράνομη αποβάθρα.

Η παράνομη και επισφαλής αποβάθρα χρησιμοποιείται για την επιβίβαση τουριστών σε μικρά σκάφη αναψυχής και κρουαζιέρας. Το θέμα καταγγέλθηκε από πολίτες και το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών στην Επίτροπο Διοικήσεως. Μετά από ενδελεχή μελέτη των καταγγελιών η επίτροπος κατέληξε ότι οι καταγγελίες ήταν βάσιμες.

Σημειώνει μάλιστα στην έκθεσή της ότι έγιναν παράνομες επεμβάσεις στην παραλία, που κατέστρεψαν ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον. Η επίτροπος καταλογίζει ευθύνες σε όλες τις αρμόδιες αρχές (δήμο Παραλιμνίου, αστυνομία, Επαρχιακή Διοίκηση, Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας κ.λπ.).

Σημειώνεται ότι με την έκθεσή της η Επίτροπος Διοικήσεως καλεί τις αρμόδιες αρχές να προβούν σε κατεδάφιση της παράνομης αποβάθρας.

Όσα περιγράφονται πιο πάνω έλαβαν χώρα το καλοκαίρι του 2009. Έχουν περάσει δώδεκα ολόκληροι μήνες και η παράνομη αποβάθρα δεν έχει κατεδαφιστεί. Αντίθετα, έχει ενισχυθεί και αναβαθμιστεί, ενώ η χρήση της είναι συνεχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχουν εφαρμοστεί οι εισηγήσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως στην περίπτωση της παράνομης αποβάθρας στην παραλία Μαϊστράλι στον Πρωταρά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.090, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η βρετανική Υπηρεσία Ελέγχου Τροφίμων επιβεβαίωσε ότι το κρέας ενός αρσενικού μοσχαριού που είχε γεννηθεί στη Βρετανία από έμβρυο κλωνοποιημένης αμερικανικής αγελάδας διατέθηκε στην αγορά και καταναλώθηκε πέρυσι το καλοκαίρι. Η αποκάλυψη έγινε στο πλαίσιο έρευνας για τη διάθεση στη βρετανική αγορά γάλακτος από κλωνοποιημένο ζώο.

Δεδομένου ότι έρευνες της κυπριακή κοινής γνώμης απέδειξαν ότι και οι Κύπριοι καταναλωτές δε δέχονται τα “νέα τρόφιμα” στο πιάτο τους, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία στο θέμα της εφαρμογής όλων των δυνατών μέτρων αντιμετώπισης των “νέων τροφίμων”, δηλαδή των κλωνοποιημένων και των γενετικά τροποποιημένων. Παρακαλώ επίσης όπως πληροφορηθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυπριακή κυβέρνηση προτίθεται να ακολουθήσει το παράδειγμα πέντε άλλων ευρωπαϊκών χωρών και να κηρύξει τη χώρα μας σε περιοχή ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.091, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τη διαδικασία και τους όρους διεξαγωγής των εξετάσεων που απαιτούνται για τη διακρίβωση του επιπέδου γνώσεων και ικανότητας για απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγού Μηχανοκίνητων Οχημάτων.

                   2. Κατά πόσο οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται, πέραν της ελληνικής, και σε άλλες ξένες γλώσσες.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.092, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ο πληθυσμός στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου αυξάνεται κάθετα (τουρισμός, Κύπριοι παραθεριστές).

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτελεσματική αστυνόμευση της περιοχής κατά την περίοδο αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.093, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. για το συνολικό ποσό που καταβάλλει το κράτος για την ενοικίαση οικημάτων για τη στέγαση των διάφορων τμημάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου.

2. με ποιους τρόπους προωθείται η οριστική και αποτελεσματική επίλυση του ζητήματος στέγασης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.094, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με το σοβαρό έγκλημα (φόνοι, βιασμοί, αδικήματα κατά περιουσίας κ.λπ.) στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και ποιος είναι ο βαθμός εξιχνίασής του,

2. ποια συγκεκριμένα μέτρα λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του σοβαρού εγκλήματος ειδικά στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.095, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις μέχρι τώρα αξιολογήσεις του θεσμού της κοινοτικής αστυνόμευσης στις κοινότητες Σωτήρας και Λιοπετρίου και κατά πόσο διαπιστώνεται η ανάγκη επέκτασης του θεσμού σε άλλες κοινότητες της περιοχής 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.096, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. για τα στοιχεία που διαθέτει το κράτος σχετικά με τον παράνομο ηλεκτρονικό τζόγο στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και

2. σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί μέχρι σήμερα οι αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό και την πάταξη των κρουσμάτων ηλεκτρονικού τζόγου στην περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.097, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρά την πρόοδο της σύγχρονης τεχνολογίας απεικόνισης, η ακριβής διάγνωση του καρκίνου του μαστού εξακολουθεί να παρουσιάζει πρόβλημα, με αποτέλεσμα η ανίχνευση να γίνεται σε στάδιο που η θεραπεία καθίσταται πολύ δύσκολη ή και αδύνατη.

Όπως ανακοινώθηκε, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα χρηματοδοτήσει σταθμό κλινικής εργασίας που αποσκοπεί στην ανίχνευση με ακρίβεια του καρκίνου του μαστού. Συγκεκριμένα, η ΕΕ θα επενδύσει 3,1 εκατομμύρια ευρώ στο ερευνητικό έργο ΗΑΜΑΜ, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη καλύτερων και ταχύτερων μεθόδων διάγνωσης του καρκίνου του μαστού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το Υπουργείο Υγείας είναι ενήμερο για το πρόγραμμα αυτό και αν υπάρχει πρόθεση και δυνατότητα συμπερίληψης της Κύπρου στις δράσεις του έργου αυτού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.098, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα στοιχεία που υπάρχουν σε σχέση με τα τροχαία δυστυχήματα και γενικότερα τα τροχαία αδικήματα στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.099, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω διαπιστώσει ότι σε ορισμένα πεζοδρόμια, κυρίως στη Λάρνακα, τοποθετούνται ειδικά βοηθητικά πλακάκια, τα οποία έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση των πεζών που είναι τυφλοί. Παρ όλο που γίνεται η επένδυση και χρησιμοποιούνται τα πλακάκια αυτά στα πεζοδρόμια, η τοποθέτησή τους γίνεται με λανθασμένο τρόπο, με αποτέλεσμα το μόνο που προσφέρουν να είναι διακόσμηση και καμία εξυπηρέτηση των τυφλών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να επιλύσει το εν λόγω θέμα και τι μέτρα προτίθεται να λάβει μελλοντικά, ώστε να μην επαναληφθεί το πιο πάνω φαινόμενο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.100, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον ακριβή αριθμό των Τουρκοκυπρίων που είναι εγγεγραμμένοι στα γραφεία εργασίας ως άνεργοι για κάθε μήνα τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς και τις διευθύνσεις που δηλώνουν.

Παράλληλα, παρακαλείται όπως ενημερώσει το σώμα για τους ελέγχους που γίνονται για τη μη απασχόληση των εν λόγω ανέργων.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.101, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχει σημειωθεί διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή Κάππαρη, στο Παραλίμνι, στο μέσο της τουριστικής περιόδου. Δυστυχώς, αυτό το φαινόμενο το τελευταίο διάστημα είναι επαναλαμβανόμενο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της διακοπής, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται με στόχο την ελαχιστοποίηση της επανάληψης του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.102, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει ληφθεί πρόνοια, κατά το σχεδιασμό του νοσοκομείου Αμμοχώστου, για τη μετακίνηση των τυφλών ασθενών από τα εξωτερικά ιατρεία προς το κυρίως κτίριο του νοσοκομείου, καθώς και ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν, ώστε οι τυφλοί να μην ταλαιπωρούνται κατά τη διακίνησή τους στους εν λόγω χώρους.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.103, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα συμπεριληφθεί στο τοπικό σχέδιο Παραλιμνίου το ΣΤ΄ Δημοτικό Σχολείο και, αν ναι, πότε θα γίνει αυτό.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.104, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα για δημιουργία κλειστής αίθουσας αθλοπαιδιών στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί το έργο.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.105, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα έργα τα οποία πραγματοποιούνται μπροστά από το οίκημα της ΣΕΚ στον προσφυγικό συνοικισμό Τσιακκιλερό στη Λάρνακα, καθώς και το χρονοδιάγραμμα διεκπεραίωσής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.106, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει η αστυνομία για υποβοήθηση της τροχαίας κίνησης στις τουριστικές περιοχές Αγίας Νάπας και Πρωταρά τις καλοκαιρινές περιόδους, κατά τις ώρες αιχμής, καθώς και τι προτίθενται να κάνουν οι αρμόδιες αρχές για άμβλυνση του μεγάλου κυκλοφοριακού προβλήματος στις εν λόγω περιοχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.107, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση κατασκευής οδικού δικτύου που είναι απαραίτητο για το Ε΄ Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου και κατά πόσο έχουν γίνει οι αναγκαίες για το σκοπό αυτό απαλλοτριώσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.108, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει συμπεριληφθεί στο τοπικό σχέδιο Παραλιμνίου το Β΄ Γυμνάσιο Παραλιμνίου και, αν όχι, τι χρειάζεται να γίνει, ποιες θα είναι οι ενέργειες των αρμόδιων αρχών για τη συμπερίληψή του και ποιο θα είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.109, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Με την έναρξη των μαθημάτων και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς η κυκλοφορία στον εμπορικό δρόμο Κοραή στο Παραλίμνι θα είναι αυξημένη, με αποτέλεσμα την επιδείνωση του κυκλοφοριακού προβλήματος, καθώς και την έκθεση σε κίνδυνο των πεζών (μαθητών) κατά τη διασταύρωση του δρόμου αυτού. Παρατηρείται επί καθημερινής βάσης ένα χάος στο συγκεκριμένο δρόμο. Έχει γίνει διάβημα από τη Σχολική Εφορία Παραλιμνίου για απαλλοτρίωση του τεμαχίου με αριθμό 436, που βρίσκεται πίσω από το Λύκειο Παραλιμνίου, με σκοπό να χρησιμοποιείται ως δεύτερος δρόμος ή ως είσοδος για τους μαθητές στο σχολείο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να παραχωρήσει την έγκριση για απαλλοτρίωση του εν λόγω τεμαχίου και πότε προτίθεται να ανακοινώσει την απόφασή του, ως επίσης και τι άλλα μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αποτρέψει δυστυχήματα στο συγκεκριμένο δρόμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.110, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προτίθεται να συγκατατεθεί στο να αποκτήσει η Σχολική Εφορία Παραλιμνίου το τεμάχιο με αριθμό 386, για να δημιουργήσει χώρο στάθμευσης έξω από το Γυμνάσιο Παραλιμνίου, καθώς και πότε προτίθεται να γνωστοποιήσει την απόφασή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.111, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστερεί η υλοποίηση του έργου για το Cargo Village στο νέο αεροδρόμιο Λάρνακας, καθώς και το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του.»   

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.112, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει ή προτίθεται να λάβει για μείωση του κόστους παραγωγής στους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, ούτως ώστε να γίνουν τα κυπριακά γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα πιο ανταγωνιστικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.113, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της μελέτης και η έναρξη των εργασιών για βελτίωση των λεωφόρων Γρίβα Διγενή και Γρηγόρη Αυξεντίου, από την εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού μέχρι την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, καθώς και ποια μέτρα λαμβάνονται για επίσπευση του εν λόγω έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.114, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Σε αρκετά σημεία της ακτογραμμής της Λάρνακας και συγκεκριμένα μεταξύ των περιοχών του λιμανιού και του ξενοδοχείου Λένιος παρατηρείται φέτος ιδιαίτερα έντονη διάβρωση της παραλίας. Επισκέφθηκα την περιοχή και διαπίστωσα ότι η θάλασσα έχει φτάσει στις αυλές κατοικιών και έχει αποκαλύψει τις ρίζες των δένδρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνονται προς αντιμετώπιση της διάβρωσης, για το χρόνο υλοποίησης των μέτρων αυτών, καθώς και τους σχεδιασμούς κατασκευής κυματοθραυστών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.115, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη φάση στην οποία βρίσκονται τα έργα για οριοθέτηση και προστασία της λίμνης στην Ορόκληνη και κατά πόσο υπάρχει πρόθεση για υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης της λίμνης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.116, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Έχω ενημερωθεί από κοινοτάρχες ότι σε αρκετές περιοχές της Ορεινής κυρίως Λάρνακας ανεγείρονται αυθαίρετα οικοδομές και υποστατικά χωρίς προηγούμενη εξασφάλιση σχετικών αδειών και μάλιστα σε περιοχές που δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι δρόμοι, με το επιχείρημα ότι υπάρχει αίτημα εγγραφής των δρόμων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν περιέλθει εις γνώση του ανάλογα περιστατικά, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται για αντιμετώπιση του φαινομένου της αυθαίρετης δόμησης στις εν λόγω περιοχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.117, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Στην περιοχή του Μεταλλείου Αμιάντου βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια του Τμήματος Δασών για αποκατάσταση και τοπιοτέχνηση του χώρου. Στη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής μου πληροφορήθηκα ότι υπάρχουν ακόμη αρκετά κτίρια της εταιρείας που διαχειριζόταν το μεταλλείο τα οποία ακόμη δεν έχουν περιέλθει στην κυριότητα του κράτους, ώστε να αποκατασταθούν, να ανακαινιστούν και να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς κοινής ωφελείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Αληθεύουν οι ανωτέρω πληροφορίες;

2. Πόσα είναι τα κτίρια και από ποιους κατέχονται παράνομα;

3. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει το κράτος προκειμένου τα κτίρια να περιέλθουν στην κυριότητά του;

                    4. Ποιος σχεδιασμός υπάρχει για αξιοποίηση των κτιρίων αυτών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.118, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Σε αρκετές αναπτυγμένες χώρες του εξωτερικού και στην Ελλάδα καταβάλλεται ειδικό επίδομα στους οροθετικούς, δεδομένης της δεινής, πολλές φορές, κατάστασης της υγείας τους, που δεν τους επιτρέπει την εργασία, αλλά και τις συνθήκες κοινωνικής προκατάληψης που περιορίζουν τις δυνατότητες εργοδότησής τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Tι κίνητρα εργοδότησης οροθετικών παρέχονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα;

2. Yπάρχει πρόθεση καταβολής επιδόματος στους οροθετικούς στην Κύπρο, όπου υπολογίζεται ότι είναι γύρω στους χίλιους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.119, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η χρησιμότητα των ναυαγοσωστών έχει πολλές φορές τεκμηριωθεί. Το επάγγελμα ωστόσο του ναυαγοσώστη δεν είναι ακόμη κατοχυρωμένο, ενώ η ναυαγοσωστική υπηρεσία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στελέχωσης, ωραρίου λειτουργίας και υλικοτεχνικής υποδομής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχει πρόθεση για προώθηση, το ταχύτερο δυνατόν, του θέματος της επαγγελματικής κατοχύρωσης των ναυαγοσωστών;

2. Υπάρχει πρόθεση για επέκταση του ωραρίου λειτουργίας της ναυαγοσωστικής υπηρεσίας;

                   3. Τι προμήθειες προγραμματίζεται να παρασχεθούν σε υλικό και εξοπλισμό, δεδομένου ότι οι ναυαγοσώστες στην επαρχία Λάρνακας δε διαθέτουν πλωτά                        μέσα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.120, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Εδώ και χρόνια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας υπάρχει Θάλαμος Υπερβαρικού Οξυγόνου για αντιμετώπιση καταδυτικών ατυχημάτων. Ο θάλαμος αυτός δυστυχώς ουδέποτε λειτούργησε, άλλοτε λόγω μη στελέχωσης και άλλοτε λόγω κακής συντήρησης και μη λειτουργίας του εξοπλισμού.

Δεδομένου ότι η Λάρνακα με το ναυάγιο του πλοίου Ζηνοβία είναι ο σημαντικότερος καταδυτικός προορισμός στην Κύπρο και από τους σημαντικότερους στον κόσμο, με περίπου 45 000 επισκέψεις ετησίως, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για την ταχύτερη δυνατή και συνεχή λειτουργία του Θαλάμου Υπερβαρικού Οξυγόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.121, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην επιδιόρθωση και ασφαλτόστρωση του αγροτικού δρόμου στα Κάτω Πολεμίδια Λεμεσού που αρχίζει από την εκκλησία της Παναγίας Καρμιώτισσας και καταλήγει στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης και, εάν ναι, ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα, καθώς και κατά πόσο υπάρχει κονδύλι στον προϋπολογισμό για το εν λόγω έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.122, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι τα νόμιμα δικαιώματα των τραπεζών για την είσπραξη τελών από τους πελάτες τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.123, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Η πολυκατοικία στην οδό Δωδεκανήσου 13 στον Κυβερνητικό Οικισμό Αγίου Ελευθερίου στα Λατσιά, ως επίσης σειρά άλλων πολυκατοικιών στον ίδιο οικισμό βρίσκονται σε ιδιαίτερα τραγική κατάσταση από πλευράς στατικής επάρκειας του κτιρίου. Παράλληλα, στην ίδια πολυκατοικία τα αποχετευτικά συστήματα είναι προβληματικά, με αποτέλεσμα τα υγρά απόβλητα από αποχωρητήρια των πάνω διαμερισμάτων να εισχωρούν στα κάτω διαμερίσματα. Παρ’ όλο που το πρόβλημα αυτό έχει κατ’ επανάληψη αναφερθεί στις αρμόδιες αρχές, μέχρι σήμερα δεν έχει παρθεί κανένα μέτρο, ενώ, απ’ ό,τι μας έχουν ενημερώσει, το υπουργείο έχει περικόψει κάθε πόρο που σκοπό έχει τις επιδιορθώσεις σε κυβερνητικούς προσφυγικούς οικισμούς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το εν λόγω πρόβλημα, που θέτει σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια των ενοίκων, καθώς και κατά πόσο το προβλεπόμενο κονδύλι των επιδιορθώσεων έχει χρησιμοποιηθεί και, αν όχι, πότε προτίθεται να το χρησιμοποιήσει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.124, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το κράτος διασφαλίζει την ασφάλεια των ενοίκων της κατοικίας στην οδό 143ος Δρόμος, αρ. 48, στα Πάνω Πολεμίδια, κατόπιν διαπίστωσης από τους αρμόδιους μηχανικούς των κρατικών υπηρεσιών για πρόβλημα στατικής επάρκειας της κατοικίας, μετά την πρόσφατη πτώση μέρους της στέγης, που είχε ως αποτέλεσμα την οξίδωση της σκελέτωσης του σπιτιού. Παρακαλείται επίσης να πληροφορήσει το σώμα τι μέτρα προτίθεται να λάβει για επιδιόρθωση του εν λόγω σπιτιού, καθώς και το σχετικό χρονοδιάγραμμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.125, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί ότι υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης νέας ασθένειας στην κυπριακή πατατοκαλλιέργεια μετά την εισαγωγή φορτίου πατατών από τη Βουλγαρία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Ποια μέτρα είχαν ληφθεί για την εκφόρτωση του φορτίου αυτού;

2. Θα ανασταλούν οι εισαγωγές από την εν λόγω χώρα;

3. Ποια είναι η ακριβής ασθένεια που έχει εισαχθεί;

4. Ποια προληπτικά μέτρα λαμβάνονται για την αποφυγή μετάδοσή της στην ντόπια καλλιέργεια;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.126, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην απάντηση της Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ερατώς Κοζάκου Μαρκουλλή στην ερώτηση της βουλευτού κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά με αρ. 23.06.009.04.805 αναφέρονται τα εξής: “Με την ανάληψη της διαχείρισης των αερολιμένων από την εταιρεία ‘Hermes προωθείται νέα χαρτογράφηση του θορύβου, που υπολογίζεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2010. Αναμένεται να υπάρχει διαφοροποίηση της χαρτογράφησης σχετικά με μείωση του μεγέθους των ζωνών με επίπεδο/στάθμη υψηλού θορύβου και αυτό λόγω της απαγόρευσης των αεροσκαφών του κεφαλαίου 2 και της χρήσης πιο σύγχρονων αεροσκαφών του κεφαλαίου 3” του παραρτήματος 16 της Συνθήκης του Σικάγου, που αναφέρεται στην περιβαλλοντική προστασία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η νέα χαρτογράφηση του θορύβου και αν έγινε η μείωση του μεγέθους των ζωνών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.127, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Αρχή Λιμένων Κύπρου έχει αναθέσει στον ελληνικό οίκο εμπειρογνωμόνων ΡΟΓΚΑΝ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ την ετοιμασία γενικού ρυθμιστικού σχεδίου (Master Plan), καθώς και μελέτη βιωσιμότητας για την κατασκευή ενός βιομηχανικού λιμανιού στην περιοχή του Βασιλικού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί και υποβληθεί στην Αρχή Λιμένων Κύπρου η υπό αναφορά μελέτη και, αν ναι, ζητείται όπως αυτή κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.128, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, κάθε κράτος με Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) πρέπει να κάνει τα ακόλουθα:

“1. Να καθορίσει ποιες περιοχές του θαλάσσιου χώρου περιλαμβάνονται στη δική του ΑΟΖ.

2. Να επιχειρήσει, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να εκτιμήσει τις διαφορετικές χρήσεις των πλουτοπαραγωγικών πηγών, καθώς και την αλληλεπίδρασή τους στην ΑΟΖ.

3. Να επιχειρήσει την καθιέρωση στόχων και προτεραιοτήτων, υιοθετώντας πολιτική που να προάγει αυτούς τους στόχους και να ενσωματώνει αυτές τις προτεραιότητες.

4. Να επιχειρήσει να ρυθμίσει τις διάφορες δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα στην ΑΟΖ, ώστε αυτές οι δραστηριότητες να προσαρμόζονται στις εθνικές επιλογές και δραστηριότητες.

5. Να καθιερώσει θεσμικό μηχανισμό για τη διαμόρφωση των αποφάσεων και τη διαχείριση της ΑΟΖ.

6. Να προσδιορίζει αυτά τα προβλήματα ή τις ευκαιρίες που δεν μπορούν να επιλυθούν ή από τις οποίες δεν μπορούν να επωφεληθούν λόγω των περιορισμών που υφίστανται στην ΑΟΖ. Να αναπτύξουν στρατηγική, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τέτοιου είδους απώλειες.”

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει, σημείο προς σημείο, ποια από τα πιο πάνω και σε ποιο βαθμό έχει υλοποιήσει η Κυπριακή Δημοκρατία στη δική της ΑΟΖ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.129, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όσον αφορά παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Μιχάλη Πολυνείκη με αρ. 23.06.009.04.285 σχετικά με το μετεωρολογικό ραντάρ στο Θρονί στον Κύκκο και τους ισχυρισμούς ότι βρίσκεται εκτός λειτουργίας εδώ και τρία χρόνια, πληροφορήθηκα ότι μετά το χτύπημα από κεραυνό τον Απρίλιο του 2009 η επισκευή του ραντάρ δεν ήταν δυνατή, γιατί δε διατίθενται ανταλλακτικά μετά τη λήξη της δεκαπενταετούς συμφωνίας με την κατασκευάστρια εταιρεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει προχωρήσει σε αντικατάσταση του άχρηστου ραντάρ στο Θρονί του Κύκκου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.130, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας έχει γνωματεύσει ότι ο νόμος απαγορεύει το κάπνισμα σε όλους τους χώρους που καθορίζονται στο σχετικό άρθρο, χωρίς να γίνεται διάκριση αν το κάπνισμα γίνεται με τσιγάρο, πούρο, πίπα, ναργιλέ ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η χρήση λοιπόν ναργιλέ σε κλειστούς δημόσιους χώρους ή η χρήση του από ανήλικα άτομα απαγορεύεται και τα υποστατικά που επιτρέπουν σε τέτοιας ηλικίας άτομα να κάνουν χρήση ναργιλέ παρανομούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έγιναν καταγγελίες από την αστυνομία σχετικά με την παράνομη χρήση ναργιλέ από ανήλικα άτομα ή ενήλικα από άτομα σε κλειστούς χώρους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.131, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως είναι γνωστό, στις ηρωικές μάχες της Τηλλυρίας έλαβαν μέρος και δυο ακταιωροί της νεοσύστατης Εθνικής Φρουράς. Η μία από αυτές, η ακταιωρός “Φαέθων”, βυθίστηκε μετά από άνιση επική μάχη με τα τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη. Η βύθιση της ακταιωρού “Φαέθων” προκάλεσε το θάνατο έξι ναυτικών από την Ελλάδα, μελών του πληρώματος της ακταιωρού, και ενός Κύπριου εθελοντή από τη Μόρφου. Ο κυβερνήτης της ακταιωρού “Φαέθων” και οι επιζήσαντες άντρες και των δύο ακταιωρών διατύπωσαν δημοσίως το παράπονο ότι η κυπριακή πολιτεία δεν έχει τιμήσει ποτέ επισήμως αυτούς που πολέμησαν και αυτούς που έπεσαν πολεμώντας στα δυο αυτά σκάφη για την προάσπιση της κυπριακής ελευθερίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να εξηγήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει τιμήσει δεόντως τους νεκρούς και τους επιζώντες που έλαβαν μέρος με τις ακταιωρούς “Φαέθων” και “Αρίων”στις ηρωικές μάχες της Τηλλυρίας το 1964.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.132, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χαρίλαου Σταυράκη σε παλαιότερή μου ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.861 ότι, για σκοπούς ενίσχυσης της διαφάνειας στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων στη δημόσια υπηρεσία, το Υπουργείο Οικονομικών θα ζητούσε από την Ειδική Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημοσίευσης των, κατά σειρά επιτυχίας, αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων ονομαστικά, αντί με αριθμό πολιτικής ταυτότητας, αφού πρώτα έπαιρνε τις απόψεις του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ζητηθεί οι απόψεις της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ποιες είναι αυτές και αν έχει ζητηθεί από την Ειδική Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημοσίευσης της σειράς επιτυχίας των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων ονομαστικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.133, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν βρίσκεται σε ισχύ ο περί Αγροφυλάκων Νόμος (Κεφ. 287), καθώς και πόσες κοινότητες ή συμπλέγματα κοινοτήτων διαθέτουν σήμερα αγροφύλακα ή αγροφύλακες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.134, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την απάντηση που δόθηκε στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.843, η διαχείριση των απορροφητικών υλικών στον αερολιμένα Λάρνακας, που περιλαμβάνονται στα επικίνδυνα στερεά και υγρά απόβλητα από τη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων του αερολιμένα, περιλαμβάνει τη συλλογή και προσωρινή αποθήκευσή τους σε μεταλλικό κάδο και μεταφορά τους στο τσιμεντοποιείο Βασιλικού για καύση μέχρι την έκδοση άδειας απόρριψης αποβλήτων από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Κατά τη διαδικασία της εξέτασης της αίτησης για έκδοση άδειας ζητήθηκαν από το Φορέα Εκμετάλλευσης κάποια επιπλέον στοιχεία αναφορικά με τη διαχείριση κάποιων ρευμάτων αποβλήτων (χρησιμοποιημένα μηχανέλαια, συσσωρευτές).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν δοθεί τα επιπλέον στοιχεία για τη διαχείριση των ρευμάτων των χρησιμοποιημένων μηχανελαίων και συσσωρευτών και αν έχει εκδοθεί άδεια απόρριψης αποβλήτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.135, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την απάντηση που δόθηκε στην ερώτησή μου με αριθμό 23.06.009.04.843, τα όμβρια ύδατα από τον παλαιό χώρο στάθμευσης των αεροσκαφών, μέσω ενός υπόγειου συστήματος συλλογής ομβρίων υδάτων, καταλήγουν στη μικρή αλυκή παραπλήσια του αερολιμένα Λάρνακας. Επίσης, έχω πληροφορηθεί ότι τα όμβρια ύδατα από το νέο χώρο στάθμευσης των αεροσκαφών και το χώρο στάθμευσης οχημάτων στον αερολιμένα Λάρνακας οδηγούνται, μέσω ενός δικτύου σωλήνων και οχετών, σε ένα σύστημα ελαιοδιαχωριστήρων για την κατακράτηση τυχόν πετρελαιοειδών πριν διοχετευτούν τελικά και αυτά στις αλυκές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν επηρεάζεται το περιβάλλον λόγω των λαδιών των αεροπλάνων και των οχημάτων που περιέχουν τα όμβρια ύδατα και γιατί αυτά δεν έχουν συνδεθεί με το κεντρικό σύστημα αποχέτευσης της πόλης της Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.136, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό πολεοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί με τη διαδικασία του “κόκκινου φακέλου” και το μέσο όρο του χρονικού διαστήματος που απαιτήθηκε για την έκδοσή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.137, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κυπερούντας για παραχώρηση άμεσης κρατικής οικονομικής βοήθειας για κάλυψη μέρους των οφειλών του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Κυπερούντας προς την ΑΗΚ, δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος τερματισμού της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος προς το βιολογικό σταθμό και το κεντρικό αντλιοστάσιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.138, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Στην Ετήσια Έκθεση του Γραφείου του Επιτρόπου Διοικήσεως για το 2009 γίνεται αναφορά στην ανεπαρκή παροχή ιατρικής περίθαλψης που παρατηρείται στις Κεντρικές Φυλακές, η οποία οφείλεται στην έλλειψη του αναγκαίου ιατρικού προσωπικού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ιατρών που απασχολείται στις Κεντρικές Φυλακές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.139, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον κώδικα πρακτικής των υπηρεσιών ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που τηρείται στα κρατικά νοσηλευτήρια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.140, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Στην ετήσια έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως για το έτος 2009 αναφέρεται ότι, παρ’ όλο που ο Υπουργός Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο με βάση την οποία το διαζύγιο ή η ακύρωση του γάμου δε συνεπάγονται ακύρωση του δικαιώματος διαμονής στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των μελών της οικογένειας του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία δεν είναι υπήκοοι κρατών μελών, συνεχίζουν να παρουσιάζονται προβλήματα στη διαδικασία ανανέωσης αδειών παραμονής σε συζύγους Κυπρίων ή Ευρωπαίων πολιτών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι μέτρα λαμβάνει για απάμβλυνση των προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία ανανέωσης αδειών παραμονής των εν λόγω προσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.141, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Στην ετήσια έκθεση 2009 της Επιτρόπου Διοικήσεως αναφέρεται ότι παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση αιτήσεων δημόσιου βοηθήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, με αποτέλεσμα να πλήττονται τα άτομα που υπέβαλαν την αίτηση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πόσος χρόνος χρειάζεται συνήθως για την εξέταση των αιτήσεων δημόσιου βοηθήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.142, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Την 21η Ιουλίου εικοσιενάχρονη Βρετανίδα, μόνιμη κάτοικος Αγίας Νάπας, έχασε τη ζωή της, καθώς περπατούσε αμέριμνη σε πεζοδρόμιο, όταν κτυπήθηκε από τετράτροχη μοτοσικλέτα που παρεξέκλινε της πορείας της, την οποία οδηγούσε δεκαεπτάχρονος τουρίστας από το Ισραήλ. Λίγες μέρες πριν ένας δεκατριάχρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε ελεγχόμενη διάβαση πεζών στη Λάρνακα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων όλα τα στοιχεία που αφορούν σοβαρά δυστυχήματα στα οποία εμπλέκονται πεζοί, ιδιαίτερα, εάν υπάρχουν, στοιχεία που αφορούν τροχαία ατυχήματα όπου πεζοί κτυπήθηκαν από οχήματα σε σημεία όπως πεζοδρόμια, πεζόδρομοι ή διαβάσεις πεζών, όπου δηλαδή την αποκλειστική ευθύνη για το ατύχημα είχε ο οδηγός του οχήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.143, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε συνάντηση των μελών του Συνδέσμου Αποφοίτων και Φίλων της Σχολής Μελκονιάν, που πραγματοποιήθηκε περίπου πριν από ένα χρόνο, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού φέρεται να είχε υποσχεθεί ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατό, έτσι ώστε να βρεθούν οι τρόποι να επαναλειτουργήσει η Σχολή Μελκονιάν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο βρίσκεται η υλοποίηση της δέσμευσής του προς το Σύνδεσμο Αποφοίτων και Φίλων της Σχολής Μελκονιάν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.144, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως έχω πληροφορηθεί, η Οδηγία 2009/28/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2010.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προβλέπεται να κατατεθεί το εναρμονιστικό νομοσχέδιο έγκαιρα, ώστε να ψηφιστεί η σχετική εθνική νομοθεσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.145, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη σε προηγούμενή μου ερώτηση (αρ. 23.06.009.04.680) σχετικά με την υπόθεση αυθαίρετων αναπτύξεων στο εμπορικό κέντρο “Madisons”, πληροφορήθηκα ότι η πολεοδομική αρχή ζήτησε τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ως προς τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης, καθώς και λήψη δικαστικών μέτρων. Πληροφορήθηκα επίσης ότι εναντίον των ειδοποιήσεων για επιβολή προστίμου και την επιβολή διοικητικών προστίμων, οι ιδιοκτήτες υπέβαλαν στο Υπουργείο Εσωτερικών ισάριθμες ιεραρχικές προσφυγές, με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 47 και 48 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα για το παραπάνω θέμα και να ενημερώσει το σώμα για την εξέλιξη της υπόθεσης των ιεραρχικών προσφυγών που υπέβαλαν οι εν λόγω ιδιοκτήτες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.146, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης παραπόνων ότι το τέλος σύνδεσης των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με το δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου είναι πάρα πολύ υψηλό σε σύγκριση με άλλες χώρες, όπου λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως το τέλος σύνδεσης είναι υψηλό και αν θα μπορούσε να μειωθεί, προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο νησί μας.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.147, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα λειτουργήσει το νευροχειρουργικό τμήμα στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου και, αν ναι, πότε υπολογίζεται να προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό για τη λειτουργία του, ώστε να εξυπηρετούνται οι ασθενείς της επαρχίας Αμμοχώστου.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.148, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στο δρόμο Θεοδώρου Τσομαλούρη στο Φρένναρος, που είναι σε κατοικημένη περιοχή, παρατηρείται αυξημένη τροχαία κίνηση. Ο δρόμος αυτός έχει μετεξελιχθεί στον κεντρικό δρόμο που διοχετεύει την τροχαία κίνηση από το Αυγόρου προς τη Σωτήρα και τη Δερύνεια μέσω Φρεννάρους, προκειμένου πολλοί αυτοκινητιστές να παρακάμπτουν τους δρόμους παρά τη βιομηχανική περιοχή που οδηγούν προς το Φρένναρος. Να τονίσω ότι στο συγκεκριμένο δρόμο έχει σημειωθεί τροχαίο θανατηφόρο δυστύχημα. Οι ταχύτητες που αναπτύσσονται στο συγκεκριμένο δρόμο είναι πολύ μεγάλες και θέτουν σε κίνδυνο παιδιά και κατοίκους της περιοχής, που κατοικείται από νεαρά κυρίως ζευγάρια. Η δημιουργία κυρτωμάτων θεωρώ ότι είναι η μοναδική λύση για τον περιορισμό της ταχύτητας και της χρήσης του συγκεκριμένου δρόμου.

Λόγω αυξημένων παραπόνων των κατοίκων, θα ήθελα να πληροφορηθώ ποια είναι η αρμόδια αρχή που θα φέρει την ευθύνη για τυχόν νέο δυστύχημα μέχρι τη δημιουργία κυρτωμάτων.

Επίσης, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η αρμόδια αρχή να δημιουργήσει κυρτώματα και, αν ναι, πότε, και, εάν όχι, ποια άλλα μέτρα προτίθεται το κράτος να λάβει, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.149, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Μετά από καταγγελίες που δέχτηκα από ασθενείς, πληροφορήθηκα ότι το μηχάνημα για την εξέταση της οστεοπόρωσης στο νοσοκομείο Αμμοχώστου δε λειτουργεί εδώ και έναν περίπου χρόνο, με αποτέλεσμα ασθενείς των οποίων έχει προγραμματιστεί η συγκεκριμένη εξέταση να αναμένουν χωρίς ανταπόκριση εδώ και πολλούς μήνες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ισχύει η συγκεκριμένη πληροφορία και, αν ναι, να απαντήσει στα ακόλουθα:

1. Πότε αναμένεται η επισκευή του μηχανήματος;

2. Πόσοι είναι οι ασθενείς που αναμένουν εξέταση και για πόσο χρονικό διάστημα;

                   3. Τι μέτρα λαμβάνονται για την επιτάχυνση των εξετάσεων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.150, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Έχω ενημερωθεί γραπτώς από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου ότι, μετά από παράπονα, δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί φέτος ούτε ένα κρουαζιερόπλοιο στην Κύπρο που να διαθέτει υποδομή κατάλληλη για άτομα με κινητικές αναπηρίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. αν έχουν διενεργηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες έλεγχοι, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα κυπριακά κρουαζιερόπλοια διαθέτουν υποδομές και προσβάσεις για άτομα με κινητικές αναπηρίες,

2. αν έχουν υπάρξει σχετικά παράπονα και καταγγελίες,

                    3. για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε μια κατεξοχήν τουριστική χώρα όπως η Κύπρος να αποκτήσει σε όλους τους τουριστικούς χώρους, περιλαμβανομένων                     και των κρουαζιεροπλοίων, κατάλληλες προσβάσεις και υποδομές για άτομα με κινητικές αναπηρίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.151, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. για τον αριθμό των αυτιστικών παιδιών που υπάρχουν σήμερα στην Κύπρο και

                              2. για τα μέτρα που λαμβάνει η πολιτεία σε επίπεδο εκπαίδευσης και υπηρεσιών υγείας για την ομαλή κοινωνική τους ένταξη και την παροχή της                               κατάλληλης υποστήριξης τόσο σε αυτά όσο και στις οικογένειές τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.152, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει γίνει έλεγχος και μέτρηση της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς εργασιακούς χώρους του νέου κτιρίου όπου μεταστεγάστηκε η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου μετά το πρόβλημα εξαερισμού που παρουσιάστηκε και, εάν ναι, παρακαλώ όπως μας κοινοποιηθούν τα σχετικά αποτελέσματα.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.153, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Κατά τις επισκέψεις μου σε διάφορα κρατικά νοσηλευτήρια έχω διαπιστώσει ότι παρατηρείται μια αναρχία στους χώρους στάθμευσης. Αυτοκίνητα σταθμεύουν εντελώς αυθαίρετα σε όλους τους διαθέσιμους χώρους, στις ειδικές θέσεις για άτομα με κινητικές αναπηρίες, σε προσβάσεις πεζών, σε πεζοδρόμια, σε ράμπες από όπου διακινούνται πεζοί, τροχοκαθίσματα, μητέρες με μικρά παιδιά, ανάπηροι κ.ο.κ. Επίσης, λόγω αυτής της αναρχίας παρουσιάζεται σοβαρή παρεμπόδιση της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών, πολλές δε φορές και των ασθενοφόρων ή άλλων ιδιωτικής χρήσης οχημάτων που μεταφέρουν ασθενείς ή τραυματίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

Ποιος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο των χώρων στάθμευσης στα κρατικά νοσηλευτήρια;

Ποια μέτρα λαμβάνονται για την εξάλειψη αυτής της αυθαιρεσίας;

Ποιες κυρώσεις επιβάλλονται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις οχημάτων που καταλαμβάνουν θέσεις αναπήρων και παρεμποδίζουν προσβάσεις και ράμπες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.154, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Επισκέφθηκα κατ’ επανάληψη την παράλια περιοχή των Περβολιών και της Ορόκληνης και περπάτησα κατά μήκος της με κατοίκους των εν λόγω περιοχών, για να διαπιστώσω το μέγεθος της διάβρωσης της παραλίας που έχει επέλθει τους τελευταίους μήνες. Πληροφορήθηκα ότι έχουν αρχίσει, τόσο στην περιοχή Περβολιών όσο και στην περιοχή Ορόκληνης, μικρής κλίμακας και προσωρινού χαρακτήρα έργα με την τοποθέτηση ογκόλιθων για την ανάσχεση της διάβρωσης μέχρι να προχωρήσει η κατασκευή των κυματοθραυστών.

Όπως μου καταγγέλθηκε ωστόσο από τους κατοίκους, σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν αυθαίρετες παρεμβάσεις στις παραλίες με την τοποθέτηση ογκόλιθων από ιδιοκτήτες κατοικιών και υποστατικών επί της ακτογραμμής και όχι εντός της θάλασσας χωρίς μελέτη και σχεδιασμό και αρκετές φορές με υλικά ακατάλληλα, όπως η χαβάρα, που διαλύεται και μετατρέπεται σε λάσπη που θολώνει το νερό και καταστρέφει τη θαλάσσια ζωή.

Υπό το φως των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Την εξέλιξη των έργων για ανάσχεση της διάβρωσης.

2. Αν τα προσωρινά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη πραγματοποιούνται με ολοκληρωμένη μελέτη και σχεδιασμό, ώστε να αποτραπεί η καταστροφή της παραλίας.

3. Αν τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι τα κατάλληλα και αν γίνεται χρήση χαβάρας.

                   4. Αν διασφαλίζεται η προσβασιμότητα στις παραλίες και αποτρέπεται η καταστροφή τους από την ανεξέλεγκτη και αυθαίρετη τοποθέτηση ογκόλιθων επί της                     ακτογραμμής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.155, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στη στελέχωση της μονάδας βραχείας νοσηλείας του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου με νοσηλευτικό προσωπικό και, αν ναι, πότε αναμένεται να γίνουν οι σχετικές προσλήψεις και πόσες θέσεις θα καλύπτουν αυτές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.156, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον αριθμό των νοσηλευτών που θα προσληφθούν στα νοσοκομεία Αμμοχώστου και Λάρνακας, πότε υπολογίζεται να αναλάβουν τα καθήκοντά τους και σε ποια τμήματα θα τοποθετηθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.157, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι Κυπριακές Αερογραμμές προτίθενται να αναθεωρήσουν το υλικό προβολής και διαφήμισης της Κύπρου και να συμπεριλάβουν την περιοχή Πρωταρά του δήμου Παραλιμνίου σε έντυπα της εν λόγω εταιρείας, όπως το «Sunjet», καθώς η περιοχή αυτή συμβάλλει στην κυπριακή οικονομία και δικαιούται την ανάλογη προβολή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.158, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει στην ανανέωση των συμβολαίων τεσσάρων αεροπλάνων του στόλου της Eurocypria.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το κράτος θα δεσμευτεί να ανανεώσει τα συμβόλαια αεροπλάνων, δεδομένων της κακής οικονομικής κατάστασης και των δύο αερομεταφορέων και της προσπάθειας που γίνεται για τη συγχώνευση των δύο εταιρειών. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό των χρημάτων που θα στοιχίσει στο κράτος η ανανέωση του στόλου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.159, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το μεταχρωματικό έλκος, που προκαλείται από τον παθογόνο μύκητα ceratocystis platani, είναι η πλέον καταστρεπτική ασθένεια του πλατάνου διεθνώς προκαλώντας ολική νέκρωση των δέντρων. Σε πόλεις της Γαλλίας και της Ιταλίας η ασθένεια έχει λάβει επιδημικές διαστάσεις και έχει καταστρέψει το 80%-90% των δέντρων του πλατάνου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εντοπιστεί κρούσματα του συγκεκριμένου μύκητα στην κυπριακή βιοποικιλότητα και, εάν ναι, ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του φαινομένου και ποια μέτρα λαμβάνονται για τον έλεγχο φυτικού υλικού που εισέρχεται στην Κυπριακή Δημοκρατία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.160, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, παρά τη μέχρι σήμερα εντύπωση ότι το πουλί “κλόκκαρος” (Corvus corax) έχει εξαφανιστεί από το νησί μας, πρόσφατα εντοπίστηκαν τέσσερα ζευγάρια από αυτό το είδος κορακοειδών, το οποίο κάποτε ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Κύπρο. Ο κλόκκαρος είναι ένα ολόμαυρο πουλί, το μεγαλύτερο μέλος της οικογένειας των κορακοειδών, με άνοιγμα φτερούγων που μπορεί να φθάνει μέχρι και εκατό τριάντα εκατοστά. Είναι μονογαμικό πουλί και τρέφεται κυρίως με ψοφίμια. Όπως και για τους γύπες, η επιβίωση του είδους είναι ιδιαίτερα προβληματική, αφού η σύγχρονη μορφή της σταβλισμένης κτηνοτροφίας και τα μέτρα ορθής υγειονομικής πρακτικής έχουν περιορίσει στο ελάχιστο την παρουσία νεκρών ζώων στην ύπαιθρο. Τα μεγάλα αυτά πτωματοφάγα πουλιά λιμοκτονούν και απειλούνται από την ανεξέλεγκτη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων.

Είναι προφανές ότι η προστασία του είδους με τα κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα και η ενημέρωση του κοινού είναι απαραίτητες, εάν ως πολιτεία επιθυμούμε να διατηρήσουμε το είδος αυτό στο νησί μας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει τέτοια απόφαση από πλευράς πολιτείας και πώς υλοποιούνται μέτρα προστασίας των κλοκκάρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.161, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Χατζηνικόλα

«Έχω πληροφορηθεί από πολίτες που χρησιμοποιούν τακτικά το δρόμο Παρεκκλησιάς-Κελλακίου ότι στο δρόμο αυτό παρατηρείται πολύ μεγάλη κίνηση και κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω των πολλών οχημάτων που τον χρησιμοποιούν, η οποία αυξάνεται από το μεγάλο αριθμό φορτηγών από τα λατομεία της περιοχής, με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το υπουργείο του για την άμβλυνση του προβλήματος αυτού, μετά και τα πολλά παράπονα που γίνονται από όσους χρησιμοποιούν τον εν λόγω δρόμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.162, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Χατζηνικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τα προβλήματα που παρουσιάζονται στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού προς Λεμεσό και συγκεκριμένα από την έξοδο Παρεκκλησιάς και μετά. Λόγω έργων της ΑΗΚ υπάρχει μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ουρές αυτοκινήτων για κάποια χιλιόμετρα. Επειδή δεν πιστεύω ότι τα έργα που γίνονται στο δρόμο προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς και επειδή υπάρχει μεγάλη δυσφορία από όλους που χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο αυτό, παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το αρμόδιο υπουργείο για την απάμβλυνση του προβλήματος αυτού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.163, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μετά τις συνεχιζόμενες περιόδους καύσωνα αυτού του καλοκαιριού πληροφορηθήκαμε ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκδίδει ανακοινώσεις και όχι διατάγματα στο γενικότερο πλαίσιο του νόμου για την ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας, ώστε οι εργοδότες να διακόπτουν εργασίες που εκθέτουν τους εργαζομένους τους στον ήλιο. Ουσιαστικά, πρόκειται για παραινέσεις και οδηγίες προς τους εργοδότες, που πολλές φορές δεν εισακούονται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση του υπουργείου για θεσμοθέτηση με νομοθετική ρύθμιση των διαταγμάτων αναστολής εργασιών κατά τη διάρκεια περιόδων καύσωνα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.164, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έπειτα από συλλογή υπογραφών από τους κατοίκους του συνοικισμού Πάνω Πολεμιδιών σχετικά με το κλείσιμο του καφενείου του συνοικισμού (ΣΚΕ Πάνω Πολεμιδιών), παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το κοινοτικό συμβούλιο έχει προχωρήσει σε τέτοια απόφαση, κατά πόσο είχε εξουσία να προβεί σε τέτοια πράξη, καθώς και κατά πόσο η Πολεοδομία έχει εγκρίνει την αλλαγή της χρήσης του εν λόγω υποστατικού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.165, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω διαπιστώσει ότι ο χώρος των γραφείων της Επαρχιακής Διοίκησης, του Φόρου Είσπραξης και του Γραφείου Εργασίας της Αμμοχώστου είναι προβληματικός, λόγω του ότι οι προδιαγραφές αφορούσαν εμπορικούς χώρους. Η μετατροπή τους σε γραφεία είναι ανεπαρκής ως προς το θόρυβο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το κράτος, προκειμένου το πρόβλημα αυτό να ξεπεραστεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.166, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα κριτήρια της απόφασης της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και για τον τρόπο επιλογής και εκπροσώπησης της Κύπρου στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στο Νέο Δελχί.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.167, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το σύστημα εξαερισμού στο αεροδρόμιο Λάρνακας είναι μικρής δυναμικότητας και δεν μπορεί να προσφέρει ταυτόχρονα τις αναγκαίες ποσότητες αέρα σε όλους τους χώρους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Ευσταθεί η πληροφορία και, αν ναι, ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν;

                    2. Έχουν γίνει μετρήσεις για την επάρκεια του εξαερισμού σε κάθε γραφείο χωριστά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.168, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση προτάσσει την ανάγκη για καλύτερη χρήση συστημάτων και συνεργασία για καταπολέμηση της διακίνησης των ναρκωτικών και άλλων παράνομων ουσιών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) και των τελωνειακών αρχών και άλλων υπηρεσιών, προκειμένου να γίνεται αποτελεσματικότερος έλεγχος των ατόμων που διακινούν παράνομες ουσίες μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.169, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με:

1. τον τρόπο χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος από την εταιρεία “Hermes Airport” προς τις κρατικές υπηρεσίες που στεγάζονται στο νέο αεροδρόμιο Λάρνακας για καθεμιά χωριστά,

2. το ποσό που έχουν χρεωθεί οι υπηρεσίες αυτές ξεχωριστά κατά τα τελευταία τρία χρόνια και το συνολικό ποσό που πληρώθηκε,

                   3. τη σύγκριση του κόστους (μείωση ή αύξηση) για τις εν λόγω υπηρεσίες με το κόστος στο παλιό αεροδρόμιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.170, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν υπάρχει φρούρηση στην έξοδο του τελωνείου στο αεροδρόμιο Λάρνακας και τι προτίθεται να κάνει για το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.171, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό που πληρώνει το κράτος προς την εταιρεία “Hermes Airport” για υπηρεσίες τηλεφώνου, φαξ και διαδικτύου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.172, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε αναβάθμιση του καρνάγιου στη Λεμεσό, το οποίο εξυπηρετεί τόσο τα σκάφη των υπόλοιπων μαρίνων της Κύπρου όσο και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής Μεσογείου, και, αν όχι, τι σχέδια υπάρχουν για το εν λόγω καρνάγιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.173, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Κυπριανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

α. Οι υπηρεσίες του υπουργείου του διαθέτουν στατιστικά στοιχεία για τα κρούσματα των σημαντικότερων μορφών καρκίνου;

β. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ποσοστιαία αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου;

γ. Ποιο είναι, με βάση τα στοιχεία που έχουν, αν έχουν, το μέσο προσδόκιμο ζωής στην Κύπρο μετά τη διάγνωση και την προσπάθεια θεραπείας των διαφόρων μορφών καρκίνου;

                   δ. Συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει αδικαιολόγητα σοβαρή αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου, που πιθανόν να οφείλεται σε ειδικά τοπικά                     αίτια;» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.174, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού καταλήγουν τα προσωπικά αντικείμενα των αγνοουμένων που ανασύρονται με τα λείψανά τους από τους ομαδικούς τάφους. Θεωρώ ότι πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο της φύλαξης και έκθεσής τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Μουσείο   Αγώνος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.175, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Μετά την αλλαγή της νομοθεσίας που αφορά το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (ΣΕΚΠ), αλλά και την υποχρέωση του ΣΕΚΠ να καλύπτει από μόνο του τα έξοδά του, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

Πώς προτίθεται το κράτος να καλύψει τους μισθούς του προσωπικού από την 1η Σεπτεμβρίου 2010;

Ένα σχέδιο εθελοντικής αφυπηρέτησης του προσωπικού ως βοήθεια από το κράτος λόγω αλλαγής του καθεστώτος και προσαρμογής του στην ελεύθερη αγορά αποτελεί κρατική ενίσχυση; Εάν ναι, τι προτίθεται το κράτος να κάνει και πότε και, εάν όχι, γιατί το κράτος δεν ετοιμάζει ένα τέτοιο σχέδιο;

Το ΣΕΚΠ θα προχωρήσει σε προσφορά υπηρεσιών προς το κράτος; Ποιες θα είναι αυτές οι υπηρεσίες και πώς αποτρέπεται η κρατική επιδότηση αυτών των οικονομικών δραστηριοτήτων;

Ποιοι οι λόγοι για τους οποίους το ΣΕΚΠ προτίθεται να συστήσει θυγατρική εταιρεία; Αυτή η δυνατότητα πηγάζει από την υφιστάμενη νομοθεσία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.176, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους το κράτος έχει σταματήσει να πληρώνει τη μεταφορά προς και από την Κύπρο των φοιτητών που σπουδάζουν στις στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας, τη στιγμή που στο ποσό της υποτροφίας που δίνεται στους εν λόγω φοιτητές συμπεριλαμβάνεται και η κάλυψη των εξόδων των ταξιδιών μέχρι το τέλος των σπουδών τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.177, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν ελεγχθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στο Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (ΣΕΚΠ). Αν ναι, ποιες οι παρατηρήσεις του υπουργείου και, εάν όχι, πότε προτίθεται να διενεργήσει το σχετικό έλεγχο, αφού ο σημερινός χώρος εργασίας έχει μετά από μετατροπή άλλη χρήση. Παρακαλώ επίσης να μας πληροφορήσει κατά πόσο το ΣΕΚΠ έχει πάρει σχετική έγκριση για αλλαγή χρήσης του χώρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.178, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κορυφαίοι επιστήμονες της Αυστραλίας ζήτησαν την απαγόρευση της κυκλοφορίας του παυσίπονου “Βολταρέν” (Voltaren) έπειτα από μια νέα μελέτη που έγινε στη Δανία και κατέδειξε ότι το συγκεκριμένο παυσίπονο αυξάνει τις πιθανότητες εκδήλωσης εγκεφαλικού επεισοδίου ακόμα και σε υγιείς ανθρώπους. Το Βολταρέν διατίθεται χωρίς ιατρική συνταγή και είναι από τα δημοφιλέστερα παυσίπονα, αλλά, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι επικίνδυνο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη δική του πληροφόρηση για το εν λόγω θέμα και αν προτίθεται να κάνει κάτι επί τούτου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.179, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Επειδή έχει διαπιστωθεί μείωση των ωρών στήριξης σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες κατά τη φετινή σχολική χρονιά σε σύγκριση με πέρσι, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ωρών στήριξης κατά μαθητή για τη φετινή σχολική χρονιά σε σχέση με πέρσι, καθώς και για τους λόγους της απόφασης αυτής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.180, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Τις τελευταίες μέρες είδαν το φως της δημοσιότητας αντιφατικές δηλώσεις αναφορικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις της Εκκλησίας της Κύπρου απέναντι στο κράτος. Είχε προηγηθεί η διατύπωση βαρύτατων κατηγοριών και απαξιωτικών χαρακτηρισμών εις βάρος του προκαθήμενου της Εκκλησίας από κυβερνητικούς και πολιτειακούς παράγοντες.

Επειδή το θέμα κρίνεται εξαιρετικά σοβαρό, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για το ακριβές ποσό των φορολογικών υποχρεώσεων της Εκκλησίας, αν υπάρχει, και αν προτίθεται να προχωρήσει σε διορισμό ανεξάρτητης επιτροπής, για να διερευνήσει το θέμα και να αποφανθεί για τους λόγους που υπάρχουν διαφορετικές απόψεις αναφορικά με τα χρωστούμενα ποσά της Αρχιεπισκοπής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.181, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της Σχολικής Εφορίας Σολέας, του συνδέσμου γονέων και όλων των κοινοταρχών της Σολιάς για παροχή του δικαιώματος στους μαθητές που προέρχονται από την Κυπερούντα να επιλέγουν ελεύθερα αν θα φοιτήσουν στο Γυμνάσιο Αγρού ή στο Γυμνάσιο Σολέας και στους μαθητές από τον Αστρομερίτη αν θα φοιτήσουν στο Γυμνάσιο Σολέας ή στο Γυμνάσιο Ακακίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.182, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Ευρύχου για άμεση έναρξη των εργασιών που αφορούν τα κατασκευαστικά έργα του αυτοκινητοδρόμου Αστρομερίτη-Εύρυχου και σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.183, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα για δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη στην κοινότητα Ευρύχου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.184, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζεται το αίτημα της κοινότητας Ευρύχου για λειτουργία του γραφείου του Κτηματολογίου δύο φορές την εβδομάδα (αντί μίας φοράς που λειτουργούσε), που στόχο έχει την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.185, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου0*

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Ευρύχου για αναβάθμιση των υπηρεσιών του κέντρου υγείας και για επίσκεψη έστω και μια φορά την εβδομάδα ιατρών ειδικότητας, όπως καρδιολόγου, οφθαλμιάτρου και γυναικολόγου, καθώς και για ένα ακτινολογικό μηχάνημα, έτσι ώστε οι ασθενείς να μην αναγκάζονται να μεταβαίνουν στο νοσοκομείο Κυπερούντας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.186, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Ευρύχου για δημιουργία Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών εντός του αναδασμού σε ιδιόκτητη γη του Υπουργείου Γεωργίας για αναβάθμιση της περιοχής και στήριξη της υπαίθρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.187, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Ευρύχου για αγορά του τεμαχίου γης με αρ. 219, Φ./Σχ. 28/45, στην Ευρύχου, και παραχώρηση της κρατικής γης με αρ. 220 από τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης για αξιοποίησή τους με σκοπό την παραχώρηση επιχορηγημένων οικοπέδων ή προκατασκευασμένων κατοικιών σε δικαιούχα ζευγάρια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.188, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα για μείωση του ποσοστού συνεισφοράς της κοινότητας Ευρύχου για την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων από 20% σε 10%.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.189, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο προγραμματισμός για ανέγερση του γυμνασίου στη Δρομολαξιά, ποια είναι η τελική επιλογή χωροθέτησής του και μέχρι πού βρίσκονται οι διαδικασίες απαλλοτρίωσης του τεμαχίου γης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.190, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σε πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ανισότητα των φύλων στην εκπαίδευση στις ευρωπαϊκές χώρες (Gender Differences in Educational Outcomes: Study on the Measures Taken and the Current Situation in Europe) η Κύπρος παρουσιάζεται να μην έχει ουσιαστικά την ισότητα των φύλων ως στόχο του εκπαιδευτικού συστήματος.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Κατά πόσο και με ποιο τρόπο λαμβάνεται υπόψη στην ανανέωση του περιεχομένου της κυπριακής εκπαίδευσης (αναλυτικά προγράμματα, παιδαγωγική-διδακτική διαδικασία, επιμόρφωση εκπαιδευτικών) η πτυχή της προαγωγής της ισοτιμίας των δύο φύλων, δεδομένου ότι διακηρυγμένος στόχος της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης είναι η προώθηση των πανανθρώπινων αξιών και ιδανικών και η διαμόρφωση ανθρώπων με δημοκρατικές αξίες και ηθικοπολιτικές αρετές.

2. Εκπονείται πολιτική και, αν ναι, ποια είναι αυτή για αναμόρφωση του επαγγελματικού προσανατολισμού που παρέχεται στο σχολείο, ώστε να αντιμετωπιστούν τα στερεότυπα με βάση το φύλο που υπάρχουν σε σχέση με τις επαγγελματικές επιλογές;

                   3. Πώς αξιολογείται η πολιτική ενίσχυσης της γυναικείας συμμετοχής στη διεύθυνση των σχολικών μονάδων και ευρύτερα στα κέντρα λήψης αποφάσεων στο                     κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.191, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγγελου Βότση

«Έχω παρατηρήσει ότι σε δύο κεντρικά σημεία στη Λεμεσό, λόγω μη σωστής χρονικής ρύθμισης των φώτων τροχαίας, δημιουργείται σοβαρή κυκλοφοριακή συμφόρηση σε ώρες αιχμής, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι πολίτες που διακινούνται. Πρόκειται για τα φώτα τροχαίας του Εναερίου στην παραλιακή λεωφόρο και τα φώτα τροχαίας νοτίως του κυκλοφοριακού κόμβου της Μέσα Γειτονιάς (παρά το κατάστημα “Super Home Center”).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το πιο πάνω πρόβλημα έχει εντοπιστεί από τον Κλάδο Κυκλοφοριακών Μελετών και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το υπουργείο του για την επίλυση του προβλήματος αυτού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.192, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Σε συνέχεια της απάντησης στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.1249, ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2010, σχετικά με το οδικό δίκτυο Αγρού, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιες ενέργειες προέβη το Τμήμα Δημοσίων Έργων προς επίσπευση της ολοκλήρωσης της περιβαλλοντικής μελέτης;

                    2. Ποιο το κόστος, οι όροι και οι προϋποθέσεις της ανάθεσης της περιβαλλοντικής μελέτης σε ιδιώτες μελετητές;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.193, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Σε συνέχεια της απάντησης ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2010 στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.1334, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2010, αναφορικά με την καταστροφή γεωργικών καλλιεργειών από το έντομο “tuta absoluta”, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το δεύτερο μέρος της ερώτησης, κατά πόσο δηλαδή θα αποζημιωθούν οι πληγέντες παραγωγοί.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.194, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Η αγροτική έρευνα θεωρείται η ατμομηχανή που σέρνει τα βαγόνια της αγροτικής παραγωγής προς την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό, την αύξηση και συντήρηση της ανταγωνιστικότητας. Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, χρόνια τώρα, βρίσκεται με τα προγράμματά του μακριά από τα ζητούμενα της κυπριακής γεωργικής παραγωγής και πρακτικά χωρίς εφαρμοσμένη έρευνα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα προσαρμόσει το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών τις δραστηριότητές του στα πεδία έρευνας με άμεση εφαρμογή στα κυπριακά δεδομένα, καθώς και για το ερευνητικό πρόγραμμα και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του στην κυπριακή γεωργία και κτηνοτροφία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.195, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2010 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.664, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με την κατά κεφαλήν επιβολή quota στην κατανάλωση νερού, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, μέσω του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, έχει προχωρήσει στη διαδικασία ανάθεσης Σύμβασης για τη Μελέτη για την Επιβολή Μέτρου Εξοικονόμησης Πόσιμου Νερού με το Σύστημα Τέλους Υπερκατανάλωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η προαναφερόμενη μελέτη έχει ολοκληρωθεί και, εάν η απάντηση είναι θετική, παρακαλώ να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.197, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό αριθμό των αλλοδαπών που έχουν λάβει το καθεστώς του πολιτικού πρόσφυγα, για το συνολικό αριθμό των αιτητών πολιτικού ασύλου και πώς κατανέμεται ο αριθμός των πιο πάνω στις διάφορες επαρχίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.196, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Στις 15 Σεπτεμβρίου 2010 εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα προγράμματα των κρατών μελών για τη βελτίωση της παραγωγής και της εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας για την περίοδο 2011-2013. Για την Ελλάδα η ετήσια συνδρομή της Κοινότητας καθορίστηκε σε €2,8 εκατομ. και καλύπτει το 50% του κόστους του προγράμματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η Κύπρος έχει επωφεληθεί και σε ποιο βαθμό από το πρόγραμμα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.198, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για το έτος 2009, αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις τουριστών κατά επαρχία δυστυχώς η Λάρνακα παρουσιάζει με διαφορά τη χειρότερη εικόνα, σε σύγκριση με τις άλλες παραθαλάσσιες πόλεις. Το 2009 σε σύνολο δεκατριών και πλέον εκατομμυρίων διανυκτερεύσεων η Λάρνακα εξασφάλισε μόλις 6,9% έναντι 43% της Αμμοχώστου, 33,9% της Πάφου και 12,7% της Λεμεσού.

Υπό το φως των πιο πάνω στοιχείων παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ανάπτυξη της τουριστικής κίνησης στη Λάρνακα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.199, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει σοβαρή και ολοκληρωμένη πρόταση από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταδυτικών Κέντρων (Cyprus Dive Centre Association) για αξιοποίηση του κατεστραμμένου αεροσκάφους των Κυπριακών Αερογραμμών τύπου “Hawker Siddeley HS121 Tritent” που βρίσκεται εγκλωβισμένο στο παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος είναι ένα από τα τρία που κτυπήθηκαν από την τουρκική αεροπορία κατά την τουρκική εισβολή το 1974. Η εισήγηση αφορά την πόντιση του απογυμνωμένου και κατάλληλα επεξεργασμένου σκελετού του σκάφους σε θαλάσσια περιοχή στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, για να ενισχυθεί ο αλιευτικός πλούτος και να αναπτυχθεί η καταδυτική δραστηριότητα. Γνωρίζω ότι η εισήγηση έχει αντιμετωπιστεί θετικά από το δήμο Παραλιμνίου και το Τμήμα Αλιείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζεται από τις αρμόδιες αρχές το σχέδιο για πόντιση του κατεστραμμένου αεροσκάφους των Κυπριακών Αερογραμμών και δημιουργία ελεγχόμενου τεχνητού υφάλου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.200, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η τυποποίηση ονομάτων αποτελεί παγκόσμιο πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, που υλοποιείται από τις μόνιμες επιτροπές τυποποιήσεως όλων των κρατών εδώ και πενήντα χρόνια. Κάθε επιτροπή καταθέτει έκθεση στις σχετικές διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών για την πρόοδο της διαδικασίας τυποποίησης στη χώρα της. Η τυποποίηση των ονομάτων, που διεξάγεται από εντεταλμένη επιτροπή, εγκρίνεται από τα Ηνωμένα Έθνη και γίνεται νόμος τους κράτους. Πρέπει να εφαρμόζεται από το ίδιο το κράτος και από όλα τα άλλα κράτη. Έχω παρατηρήσει ότι στην ετήσια έκθεση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού η επίσημη τυποποίηση των ονομάτων εφαρμόζεται σε μερικά κείμενα, ενώ σε άλλα δεν εφαρμόζεται πιθανώς από άγνοια των υποχρεώσεων του αρμόδιου υπουργείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην ετήσια έκθεση του 2009 δε συμπεριλαμβάνει και τις δραστηριότητες της Μόνιμης Κυπριακής Επιτροπής Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων, γιατί δεν έχει μέχρι σήμερα εκδώσει εγκύκλιο για την εφαρμογή της τυποποίησης στη δημόσια υπηρεσία, και ιδιαίτερα στο ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, και για ποιο λόγο στο κείμενο της ετήσιας έκθεσης δεν εφαρμόζονται οι αρχές της τυποποίησης όπως αυτές εγκρίθηκαν από τη Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.201, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η Οδηγία 2009/28/ΕΚ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προνοεί την ετοιμασία και την υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010 του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Σύμφωνα με την Οδηγία, του καταρτισμού του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έπρεπε να είχε προηγηθεί μια ολοκληρωμένη μελέτη που να λαμβάνει υπόψη, ανάμεσα σε άλλα, τις ανάγκες της χώρας και τις προοπτικές της στον τομέα της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποια μελέτη και ποιων ειδικών στηρίχθηκε η εκπόνηση του σχεδίου δράσης, αν έγινε δημόσια διαβούλευση, αν το σχέδιο δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, για να κατατεθούν σχόλια από τους ενδιαφερομένους, και για πόσο χρονικό διάστημα και, εάν υπήρξε συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση, να γίνει λεπτομερής ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των οργανώσεων και των ατόμων που συμμετείχαν σε αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.202, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν στοιχεία για τις πωλήσεις καπνικών προϊόντων για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2010.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.203, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Περιστερώνας για συμπερίληψη της κοινότητας στο Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο της κυβέρνησης.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.204, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Περιστερώνας για οικονομική στήριξη των πατατοπαραγωγών των οποίων οι σοδειές έχουν πληγεί από την πολυομβρία και τις φυτικές ασθένειες και των εσπεριδοκαλλιεργητών από τους οποίους έχουν αποκοπεί τα επιδόματα, παρά τις ζημιές που έχουν υποστεί.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.205, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Περιστερώνας για αλλαγή σωλήνων υδατοπρομήθειας στους συνοικισμούς, οι οποίοι τοποθετήθηκαν πριν από τριάντα τέσσερα χρόνια, δεδομένου ότι έχει ήδη υποβάλει αίτημα στο Τμήμα Υδάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.206, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Σε πρόσφατη συνάντηση που είχα με εγκλωβισμένους κατοίκους της Αγίας Τριάδας μού υποβλήθηκε εκ νέου η παράκληση για αποστολή ιερέως στην κοινότητα, ο οποίος να εγκατασταθεί μονίμως εκεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες και τα διαβήματα στα οποία προβαίνει, προκειμένου να ικανοποιήσει το εν λόγω αίτημα των εγκλωβισμένων.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.207, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Από πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον τύπο έχω μάθει ότι σε περιοχές της επαρχίας Λάρνακας και όχι μόνο διεξάγονται έρευνες για εντοπισμό χρυσού και άλλων μεταλλευμάτων.

Υπό το φως των πληροφοριών αυτών παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιος ο αριθμός των αδειών που έχουν παραχωρηθεί;

2. Ποιες οι γεωγραφικές περιοχές στις οποίες διεξάγονται οι έρευνες;

3. Υπάρχουν θετικές ενδείξεις από τη μέχρι σήμερα πορεία των ερευνών;

4. Προβλέπεται η παραχώρηση αντισταθμιστικών μέτρων στις κοινότητες όπου διεξάγονται οι έρευνες;

Τέλος, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το νομοθετικό καθεστώς που διέπει ευρύτερα την παραχώρηση αδειών έρευνας και τη διαδικασία εξόρυξης μεταλλευμάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.208, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την πρωτοβουλία των Υπουργών Περιβάλλοντος Ελλάδας και Ιταλίας για μορατόριουμ στην εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη θάλασσα της Μεσογείου. Η πρωτοβουλία των δύο υπουργών σκοπεύει να παγώσει τις ενέργειες της βρετανικής εταιρείας BP η οποία πολύ σύντομα αρχίζει την εξόρυξη πετρελαίου από τη θάλασσα του κόλπου της Σύρτης στη Λιβύη. Πρόκειται για την ίδια εταιρεία που ευθύνεται για την τεραστίων διαστάσεων ρύπανση του Κόλπου του Μεξικού, που έχει συνταράξει την υφήλιο. Σημειώνεται ότι ένα τέτοιας έκτασης ατύχημα στη Μεσόγειο θα καταστρέψει το θαλάσσιο περιβάλλον και θα τερματίσει την τουριστική και αλιευτική δραστηριότητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η συνεργασία των Υπουργών Περιβάλλοντος Ελλάδας και Ιταλίας θα υποστηριχθεί από την κυπριακή κυβέρνηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.209, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην παραλία της ακτής του Αγίου Ερμογένους παρά το αρχαίο Κούριο παρουσιάζονται τα δύο τελευταία χρόνια ζωικά περιττώματα. Η ρύπανση έχει προκαλέσει τη φυσιολογική αντίδραση των λουομένων. Πρόσφατα, ορισμένοι προώθησαν την πληροφορία ότι τα περιττώματα αυτά προέρχονται τάχα από χιλιάδες χελώνες που έχουν κατακλύσει την περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει αναλύσεις που να αποδεικνύουν ότι είναι περιττώματα χελώνων, αν όντως εντοπίστηκαν χιλιάδες χελώνες στη θαλάσσια περιοχή Κουρίου και, εάν ναι, γιατί δεν τοποθετήθηκε ένα αντιρρυπαντικό φράγμα, για να μη φθάνουν αυτά τα περιττώματα στην περιοχή των λουομένων.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.210, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Μετόχι Αγίου Προκοπίου στην Έγκωμη Λευκωσίας έχει παραδεχτεί δημοσίως ότι διαθέτει ζωολογικό κήπο, τον οποίο επισκέπτονται χιλιάδες επισκέπτες. Εφόσον ομολογείται ότι ένας ζωολογικός κήπος διαθέτει άγρια ζώα και τα επιδεικνύει προς το κοινό, τότε αυτόματα πρέπει να εφαρμοστεί η νομοθεσία, ενώ οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα έπρεπε, μετά από αίτηση, να εκδώσουν άδεια (αν πληρούνται οι όροι της νομοθεσίας) για λειτουργία ζωολογικού κήπου

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Μετόχι Αγίου Προκοπίου έχει άδεια λειτουργίας του εν λόγω ζωολογικού κήπου, και, εάν όχι, ποια μέτρα έχουν πάρει οι αρμόδιες αρχές, για να σταματήσει η παράνομη λειτουργία του ζωολογικού κήπου ή να αδειοδοτηθεί καταλλήλως.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.211, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα Μπάνια Πάφου έχει παρατηρηθεί ρύπανση της θάλασσας από σκουπίδια και κόπρανα. Υπάρχουν υποψίες ότι λίγο έξω από την περιοχή τα τουριστικά πλοιάρια/κρουαζιερόπλοια δε λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για ορθολογιστική διαχείριση των σκουπιδιών τους, ενώ φαίνεται να συμβαίνει το ίδιο με σηπτικές δεξαμενές χερσαίων υποστατικών της περιοχής με τα απόβλητά τους, με αποτέλεσμα να αφήνονται στη θάλασσα και οι κολυμβητές της περιοχής να “απολαμβάνουν” το μπάνιο τους παρέα με αυτά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το φαινόμενο αυτό είναι εις γνώση των αρμόδιων αρχών και αν λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, ούτως ώστε να σταματήσει η ρύπανση της θάλασσας και των παραλιών μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.212, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς θα επιλύσει το υπουργείο του το πρόβλημα που δημιουργείται σε μαθητές που κάνουν αίτηση για φοίτηση σε αγγλικά πανεπιστήμια, καθώς η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Ιανουαρίου, οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα αποστολής των βαθμών του πρώτου τριμήνου μετά την αλλαγή των τριμήνων σε τετράμηνα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.213, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου ενημερώθηκα ότι υπάρχει έγκριση για δημιουργία σταθμού ασθενοφόρων στο δήμο Πέγειας, ο οποίος θα στεγαστεί στο χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να λειτουργήσει ο νέος σταθμός, καθώς και πότε θα τεθεί σε ισχύ ο θεσμός των διασωστών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.214, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου ενημερώθηκα ότι ο δήμος Πέγειας έχει ήδη ενταχθεί στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου (ΣΑΠΑ), αλλά δεν έχει ακόμα διοριστεί ο εκπρόσωπος του δήμου σ’ αυτό.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να διοριστεί ο εκπρόσωπος του δήμου Πέγειας στο ΣΑΠΑ 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.215, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα του δημοτικού συμβουλίου για επίσπευση της διαδικασίας εκπόνησης των σχεδίων για την Α΄ φάση του παραλιακού πεζόδρομου (από Κισσόνεργα προς Κόλπο των Κοραλλίων) που προγραμματίζεται να κατασκευαστεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εκπόνησης των σχεδίων για την Α΄ φάση του εν λόγω πολεοδομικού έργου.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.216, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε συνέχεια της απάντησης του Υπουργού Εσωτερικών στην ερώτηση με αριθμό 23.06.009.03.602, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2009, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο διαχωρισμός των οικοπέδων για σκοπούς αυτοστέγασης εκτοπισθέντων στην κοινότητα Αυδήμου;

2. Τα ζευγάρια που ήδη κατοικούν στην Αυδήμου ή τους έχουν παραχωρηθεί ήδη αλλού οικόπεδα θα μπορέσουν να πάρουν από αυτά της Αυδήμου, εάν και εφόσον προχωρήσει ο διαχωρισμός τους, έτσι ώστε να παραμείνουν στην κοινότητα αυτή;

                    3. Πόσα θα είναι τα οικόπεδα αυτά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.217, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

«Θα επιθυμούσα όπως ενημερωθώ για τα ακόλουθα θέματα, τα οποία αφορούν την Ε΄ φάση αναδόμησης του συνοικισμού Αγίων Αναργύρων Α΄ στη Λάρνακα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της Ε΄ φάσης αναδόμησης του συνοικισμού Αγίων Αναργύρων Α΄ στη Λάρνακα και πώς αυτή θα εξελιχθεί (χρονοδιαγράμματα) με βάση τους σχεδιασμούς σας;

2. Πώς οι πραγματικές ανάγκες των δικαιούχων κατοίκων ικανοποιούνται με το σχέδιο αναδόμησης σε σχέση με την αστική διακυβέρνηση και το στόχο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης;

3. Ποιος ο αριθμός κάθε τύπου (ως προς το εμβαδό και τα υπνοδωμάτια) διαμερισμάτων και μονοκατοικιών;

4. Όσον αφορά το εμπορικό κέντρο, ποιος ο χαρακτήρας του, ο αριθμός των καταστημάτων, ο προσανατολισμός του και ποιοι οι δημόσιοι ανοικτοί κοινόχρηστοι χώροι του;

5. Πώς το υπουργείο σχεδιάζει, μέσα από την τακτική αυτή, να αναγάγει την όλη προσπάθεια σε ολοκληρωμένη παρέμβαση αστικής ανάπτυξης του εν λόγω συνοικισμού (ένταξη στη γύρω προαστιακή περιοχή), έτσι ώστε οι συνοικισμοί να είναι ενταγμένοι στον αστικό ιστό και να αποτρέπεται κάθε κοινωνικός αποκλεισμός;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.218, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω επισκεφθεί πρόσφατα τον αναπαλαιωμένο σιδηροδρομικό σταθμό της Ευρύχου, ένα πολύ όμορφο κτίριο, στο οποίο έγινε μια πολύ καλή και ενδιαφέρουσα εργασία αναπαλαίωσης και συντήρησης. Μου έκανε όμως ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση το γεγονός ότι το κτίριο παραμένει κλειστό και αναξιοποίητο. Στο μεταξύ, έχω πληροφορηθεί ότι το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Λαϊκής Τράπεζας είναι διατεθειμένο να προσφέρει το υλικό που διαθέτει για τον κυπριακό σιδηρόδρομο, όπως το γνωρίσαμε όλοι μέσα από μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση πριν από λίγα χρόνια, για να δημιουργηθεί ένα μόνιμο θεματικό μουσείο και πάρκο για τον κυπριακό σιδηρόδρομο στην Ευρύχου. Σημειώνω ότι υπάρχει και θέμα πρόσβασης στο χώρο, αφού δεν έχω εντοπίσει δρόμο πρόσβασης εκτός από έναν άθλιο χωματόδρομο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το κτίριο του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού της Ευρύχου μένει αναξιοποίητο, πόσο στοίχισε η αναπαλαίωσή του, γιατί δεν υπάρχει ικανοποιητική πρόσβαση και στάθμευση και πότε θα απαντήσει θετικά στην προσφορά του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Λαϊκής Τράπεζας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.219, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις 28 Ιουλίου 2010 η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναγνώρισε επίσημα το δικαίωμα στην πρόσβαση στο καθαρό νερό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αυτό το ψήφισμα επηρεάζει εθνικές μας νομοθεσίες και αν προτίθεται να παρουσιάσει νομοθετικές ρυθμίσεις που να μας εναρμονίζουν με το ψήφισμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.220, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις 28 Ιουλίου 2010 η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) αναγνώρισε επίσημα το δικαίωμα στην πρόσβαση στο καθαρό νερό. Κατά τη διαδικασία της επίσημης ψηφοφορίας στη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ υπέρ του δικαιώματος τάχθηκαν εκατόν είκοσι δύο κράτη και εναντίον κανένα. Ωστόσο, σαράντα ένα κράτη διαφώνησαν, απέχοντας επιδεικτικά, μεταξύ των οποίων και η Κυπριακή Δημοκρατία.

Έχω επίσης πληροφορηθεί ότι τουλάχιστο μία περιβαλλοντική οργάνωση που δραστηριοποιείται και στην Κύπρο, συγκεκριμένα οι “Φίλοι της Γης”, είχε απευθύνει εγκαίρως έκκληση τόσο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος όπως η Κύπρος ταχθεί υπέρ του συγκεκριμένου ψηφίσματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη στάση σε ένα τόσο σημαντικό θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.221, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2010, του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην ερώτηση του βουλευτή κ. Τάσου Μητσόπουλου με αρ. 23.06.009.04.1370, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2010, πληροφορήθηκα ότι πραγματοποιούνται συχνές επιθεωρήσεις από εντεταλμένους επιθεωρητές της Υπηρεσίας Ενέργειας. Συγκεκριμένα, μέχρι τον Ιούνιο του 2010 πραγματοποιήθηκαν 181 επιθεωρήσεις στα γραφεία των οικοδομικών αρχών και 290 επιθεωρήσεις επιτόπου σε ανεγειρόμενες οικοδομές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα των εν λόγω επιθεωρήσεων στα γραφεία οικοδομικών αρχών και των επιθεωρήσεων σε ανεγειρόμενες οικοδομές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.222, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το ενεργειακό ισοζύγιο (energy balance) κάθε ευρωπαϊκής χώρας, αν είναι υποχρεωτικό για τη χώρα μας και αν έχουμε καταρτίσει ενεργειακό ισοζύγιο. Παρακαλώ όπως πληροφορηθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για το ενεργειακό ισοζύγιο της Κύπρου για τα έτη 2005-2009 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.223, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Κυπριανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό αριθμό των ληπτών δημόσιου βοηθήματος και το συνολικό αριθμό μη Ελληνοκυπρίων ληπτών δημόσιου βοηθήματος.

Παρακαλείται επίσης όπως παραθέσει συγκριτικά στοιχεία (αν υπάρχουν) για τα έτη 2007, 2008, 2009 και 2010 αναφορικά με τις πιο πάνω κατηγορίες.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.224, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν ανεγερθεί σε τουρκοκυπριακή γη οι κατοικίες που βρίσκονται στον Κυβερνητικό Οικισμό Αγίου Γεωργίου στη Λάρνακα και συγκεκριμένα στην οδό Κομοτηνής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.225, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το κράτος δίνει επίδομα ρεύματος σε άτομα με αναπηρίες και συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα ή, αν όχι, αν προτίθεται να δώσει τέτοιο επίδομα. Επίσης, να πληροφορήσει αν προτίθεται να επιχορηγήσει την αγορά συσκευών κλιματισμού για τα σπίτια αυτών των ατόμων (για καλοκαίρι και χειμώνα), καθώς και αν στο σχέδιο αυτό θα συμπεριλαμβάνεται και η εγκατάσταση των εν λόγω συσκευών.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.226, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα σχετικά με την πορεία του φακέλου του χαλλουμιού:

1. Έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές τα ερωτήματα και οι διευκρινίσεις που αφορούν τον εν λόγω φάκελο;

2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των απαντήσεων και των επόμενων βημάτων που σχετίζονται με την πορεία του;

                    3. Ποια ήταν τα ερωτήματα που αφορούσαν το θέμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις κυπριακές αρμόδιες αρχές;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.227, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η ΑΗΚ έχει προχωρήσει στην ετοιμασία έκθεσης μετρήσεων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και θορύβου που δημιουργούνται από τις εγκαταστάσεις του υποσταθμού μεταφοράς της στον Άγιο Γεώργιο Λάρνακας και, αν ναι, ποια είναι τα αποτελέσματα και μέχρι πού βρίσκεται η διαδικασία για μετατροπή του εν λόγω υποσταθμού από ανοικτού σε κλειστού τύπου.»

Απάντηση   


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.228, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Το πρόσφατο περιστατικό της πυρκαγιάς που ξέσπασε στη Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό προκάλεσε επικίνδυνες αναθυμιάσεις από την καύση χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και τη συντήρηση πισινών. Παράλληλα, μελετώντας το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας της πιο διαδεδομένης μορφής χλωρίνης (Calcium Hypochlorite) φαίνεται ξεκάθαρα ότι η χλωρίνη αυτού του τύπου, η οποία είναι πιθανόν να αποθηκεύεται ακόμα και σε κατοικημένες περιοχές, μπορεί να αυτοαναφλεγεί μόνο κατά την επαφή της με νερό.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Σε πόσα υποστατικά στην Κύπρο φυλάσσονται χημικά πισίνας ή άλλης χρήσης/μορφής;

2. Υπάρχουν μητρώα καταγραφής του είδους, της ποσότητας και της επικινδυνότητας αυτών των χημικών ουσιών;

3. Σε ποιες περιοχές (βιομηχανικές ή μη) πρέπει να φυλάσσονται τα χημικά αυτά;

4. Κάθε πόσο χρονικό διάστημα επιθεωρούνται τα υποστατικά αυτά και από ποιους;

5. Πόσες από αυτές τις επιχειρήσεις επιθεωρήθηκαν; Παρουσιάστηκαν οι σχετικές μελέτες εκτίμησης κινδύνου;

6. Τι μέτρα έλαβε η πολιτεία για την προστασία του πολίτη στην περίπτωση καύσης μορφών χλωρίνης και δη Sodium Dichloroisocyanurate, που ελευθερώνει στην ατμόσφαιρα τοξικά αέρια;

7. Υπήρχε αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης στο συγκεκριμένο υποστατικό, όπως άλλωστε προβλέπεται;

                   8. Από τις 4.00 π.μ. που αναφλεγόταν η συγκεκριμένη αποθήκη ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και το αρμόδιο υπουργείο, ώστε να μη λειτουργήσει το                    παρακείμενο σχολείο;»

Απάντηση   


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.229, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση, ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2010, του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.771, ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2010, με θέμα τη διαμόρφωση του κτιρίου στο χώρο του παλιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας το οποίο αποτέλεσε το πρώτο κτίριο γραφείων της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Κύπρου, ώστε να φιλοξενήσει τα εκθέματα του Μετεωρολογικού Μουσείου, πληροφορήθηκα ότι η Μετεωρολογική Υπηρεσία απέστειλε επιστολή προς το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2010, στην οποία και εκφραζόταν το ενδιαφέρον για μετατροπή του πιο πάνω ιστορικού κτιρίου σε μουσειακό χώρο. Στην ίδια επιστολή η Μετεωρολογική Υπηρεσία ζητούσε να ενημερωθεί κατά πόσο το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων συμφωνούσε με την πρόταση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την απάντηση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων σε σχέση με το θέμα και ποιες είναι οι ενέργειες και διαδικασίες για μετατροπή του ιστορικού αυτού κτιρίου σε ένα σύγχρονο μουσείο μετεωρολογίας στην Κύπρο

Απάντηση   


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.230, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.809, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2010, σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των εργατών του σφαγείου της εταιρείας CYPRA LTD στην Κάτω Μονή Λευκωσίας, πληροφορήθηκα μεταξύ άλλων ότι η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας προωθεί τη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον του ιδιοκτήτη των τεμαχίων.

Παρακαλώ τον υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας έχει πάρει μέτρα εναντίον των ιδιοκτητών και των εργοδοτών και ποια ήταν η κατάληξη των ενεργειών των αρμόδιων αρχών

Απάντηση   


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.231, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο παλιός βιολογικός σταθμός της Κακοπετριάς προκαλεί σοβαρά προβλήματα δυσοσμίας και οχληρίας στους περιοίκους ιδιαίτερα το καλοκαίρι λόγω της συγκέντρωσης παραθεριστών. Υποτίθεται ότι το πρόβλημα θα λυθεί οριστικά με τη λειτουργία του αποχετευτικού της Σολιάς, αλλά στο μεταξύ φαίνεται ότι κάποιοι πολίτες ταλαιπωρούνται ιδιαίτερα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να σταματήσει η λειτουργία του αποχετευτικού της Κακοπετριάς και αν υπάρχει οποιοσδήποτε τρόπος να μειωθεί στο μεταξύ η οχληρία.»

Απάντηση   


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.232, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με πληροφορίες μου, η ΑΗΚ υποβάλλει στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ετήσια έκθεση με τα αποτελέσματα των μετρήσεων των οργάνων συνεχούς μέτρησης που έχει εγκαταστήσει στα έξι φουγάρα του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού Δεκέλειας, σύμφωνα με σχετικό όρο της άδειας εκπομπής, τα οποιά αφορούν τις συγκεντρώσεις οξιδίων του αζώτου και σκόνης. Η ΑΗΚ έχει επίσης την υποχρέωση να προβαίνει σε μετρήσεις της συγκέντρωσης διοξιδίου του θείου στις εκπομπές κάθε μονάδας του σταθμού Δεκέλειας μόνο μία φορά ανά τρίμηνο. Σύμφωνα με πληροφορίες μου, στην έκθεση για το 2008 καταγράφονται κατά διαστήματα υπερβάσεις των ορίων εκπομπής σκόνης και οξιδίων του αζώτου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε γίνεται συνεχής καταγραφή των εκπομπών του διοξιδίου του θείου από τα φουγάρα του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού της ΑΗΚ στη Δεκέλεια. Επίσης, παρακαλώ όπως κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων η έκθεση της ΑΗΚ για τα επίπεδα των ρύπων για το 2008, αλλά και για το 2009.»

Απάντηση   


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.233, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων είχε προκηρύξει επτά θέσεις Αρχαιολογικών Λειτουργών από τον Απρίλιο του 2010.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Αρχαιοτήτων προτίθεται να πληρώσει με την ίδια διαδικασία και τις δύο κενωθείσες θέσεις Αρχαιολογικού Λειτουργού που προέκυψαν από τις δύο προαγωγές στη θέση Αρχαιολογικού Λειτουργού Α΄ που έγιναν νωρίτερα αυτό το χρόνο.» 

Απάντηση   


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.234, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει προκηρύξει επτά θέσεις αρχαιολογικών λειτουργών και δεκαέξι θέσεις τεχνικών από τον Απρίλιο του 2010.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα προχωρήσει η διαδικασία με τη διεξαγωγή εξετάσεων για την πλήρωση των θέσεων αυτών.»

Απάντηση   


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.235, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μετά την εγκατάσταση των τριών μηχανών εσωτερικής καύσης στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Δεκέλειας εκπέμπονται συχνά ρύποι χρώματος κίτρινου-καφέ. Η παρατήρηση αυτή προκαλεί ιδιαίτερες ανησυχίες σε εργαζομένους και κατοίκους της πέριξ περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις μετρήσεις των επιπέδων των ρύπων πριν και μετά τη λειτουργία των μηχανών καύσης, αν έχει παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλαγή ή διακύμανση και αν εξηγείται η αλλαγή στο χρώμα του εκπεμπόμενου καπνού.

Επίσης, να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί στην ευρύτερη περιοχή Ορμίδειας, Ξυλοτύμπου και Ξυλοφάγου δεν έχει τοποθετηθεί μονάδα μέτρησης του ατμοσφαιρικού αέρα από το αρμόδιο τμήμα του κράτους, με αποτέλεσμα τα μόνα στοιχεία που υπάρχουν να προέρχονται από τη μονάδα μέτρησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.236, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη απάντηση της Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ερατώς Κοζάκου Μαρκουλλή στις ερωτήσεις μου με αριθμούς 23.06.009.04.125 και 23.06.009.04.126 σχετικά με τη μη ιονίζουσα ακτινοβολία που εκπέμπουν διάφορες τηλεπικοινωνιακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Βρετανών στην Κύπρο, καταγράφηκε ότι μετρήσεις που έγιναν μπροστά από τις εγκαταστάσεις του ραδιοσταθμού στο Ζύγι με κατεύθυνση τη θάλασσα μέσα σε ιδιωτικό κομμάτι γης καταδεικνύουν ότι ο συντελεστής έκθεσης υπερβαίνει τα επίπεδα αναφοράς που καθορίζονται στη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1999/519/ΕΕ και των προτύπων της Διεθνούς Επιτροπής Προστασίας από Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP). Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των λειτουργών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, καθώς και εκπροσώπων του British East Mediterranean Relay System και του “BBC World”, στην οποία οι Βρετανοί παραδέχθηκαν την ύπαρξη του προβλήματος και πρότειναν διάφορα μέτρα για οριστική διευθέτησή του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει επέλθει συμφωνία με τους Βρετανούς για το σταθμό του ΒΒΕ στο Ζύγι και έχουν εφαρμόσει αποτελεσματικά μέτρα μείωσης της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας;

2. Συνεχίζεται η παρακολούθηση και οι μετρήσεις της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του υπουργείου στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, αλλά και σε όλες τις άλλες;

                   3. Γιατί η λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων στο Ζύγι δε διέπεται από τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002 μέχρι 2006;»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.237, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη σε προηγούμενη ερώτησή μου μέσω της Βουλής των Αντιπροσώπων (αρ. 23.06.009.04.680), σχετικά με την υπόθεση των αυθαίρετων αναπτύξεων στο εμπορικό κέντρο “Madison” στη Λευκωσία, ομολογείται ότι η υφιστάμενη νομοθεσία δεν προβλέπει μέτρα άμεσης παύσης της λειτουργίας, κατάσχεσης μηχανημάτων ούτε κλείσιμο παράνομων εγκαταστάσεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρά τις ενέργειες της πολεοδομικής αρχής, ομολογείται ότι οι παράνομες δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν και η εγκατάσταση λειτουργεί κανονικά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί στα πλαίσια της νέας τροποποίησης της πολεοδομικής νομοθεσίας, γνωστή και ως “πολεοδομική αμνηστία”, δεν έχουν εισαχθεί στη νομοθεσία τέτοιου είδους πρόνοιες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.238, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2010, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.663, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με την ετοιμασία και έκδοση του δεύτερου διατάγματος που θα αφορά τα απαιτούμενα προσόντα των μελετητών που εκπονούν Μελέτες Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει προχωρήσει στην ετοιμασία προσχεδίου δεύτερου διατάγματος το οποίο ορίζει τα προσόντα αυτών των μελετητών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το δεύτερο διάταγμα έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και αν το διάταγμα αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, για να κατατεθούν σχόλια από τους ενδιαφερόμενους και για πόσο χρονικό διάστημα. Επίσης, αν υπάρχει συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση, να γίνει λεπτομερής ενημέρωση του σώματος για τον αριθμό των οργανώσεων και των ατόμων που συμμετείχαν σε αυτή.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.239, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα τελευταία χρόνια φαίνεται να υπάρχει στα κράτη μέλη, αλλά και στο επίπεδο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης η τάση για ποινικοποίηση της σύστασης καρτέλ. Αυτή η τάση φαίνεται από τα παραδείγματα της Ιρλανδίας και της Αγγλίας. Στην Ιρλανδία οι παραβιάσεις της εθνικής νομοθεσίας θεωρούνται ποινικά αδικήματα τιμωρητέα με πρόστιμα για τις επιχειρήσεις και με φυλάκιση ή/και με πρόστιμα για διευθυντικά στελέχη. Ένα συγκρίσιμο σύστημα έχει υιοθετηθεί στην Εσθονία. Στην Αγγλία στον περί εταιρειών Νόμο του 2002 έχει προστεθεί μια νέα πρόνοια, που περιορίζεται όμως στα καρτέλ σκληροπυρηνικής μορφής, για τιμωρία με φυλάκιση ή/και με πρόστιμα μόνο σε άτομα, καθώς και μια κύρωση έκπτωσης από διευθυντική θέση.

Η Κύπρος διαθέτει μια οικονομία με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπου η προσυνεννόηση μεταξύ των ανταγωνιστών στην αγορά δημιουργεί συνθήκες ολιγοπωλίου, εξαφάνισης του υγιούς ανταγωνισμού και φαινόμενα αισχροκέρδειας. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό για την εξυγίανση της κυπριακής οικονομίας να εφαρμοστούν όλες οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες που αντιμετωπίζουν την προσυνεννόηση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση εφαρμογής των αναφερόμενων ευρωπαϊκών νομοθεσιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.240, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Μεγάλη Βρετανία, συνυπάρχουν τρεις εντελώς διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες επιστημόνων διατροφής, που η καθεμιά έχει διαφορετικό ρόλο στη διασφάλιση και προώθηση της υγείας του λαού. Οι τρεις αυτές ομάδες είναι θεραπευτές διατροφολόγοι, διαιτολόγοι και διατροφολόγοι.

Ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο προχωρεί η θεσμική ρύθμιση των τριών αυτών κατηγοριών, για να μη δημιουργούνται προβλήματα. Σύμφωνα με τον Επίτροπο Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η θεραπευτική διατροφολογία ή, όπως άλλως αναφέρεται ο κλάδος αυτός, η διατροφολογική ιατρική αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση να προχωρήσει στη συμπερίληψη μιας νέας κατηγορίας, εκείνης των επιστημόνων διατροφολόγων θεραπευτών, στο Μητρώο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων, η οποία θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από εκείνη των διαιτολόγων, αφού είναι εντελώς διαφορετική ειδικότητα με διαφορετικές σπουδές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.241, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγγελου Βότση

«Με αφορμή δημοσιεύματα, αλλά και πληροφορίες που μου έχουν κοινοποιηθεί για χορήγηση αδειών εξόρυξης χρυσού, παρακαλώ όπως με ενημερώσετε αν όντως έχουν δοθεί τέτοιες άδειες σε ξένη ή κυπριακή εταιρεία και, αν ναι, με ποιους όρους, αν διασφαλίζονται τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και για την προστασία της υγείας των κατοίκων της περιοχής, αφού είναι γνωστό ότι σε τέτοιου είδους έρευνες χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες και υλικά 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.242, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων βάσει ποιας νομοθεσίας ή ποιων κανονισμών συμπληρώνεται το έντυπο Β, ΥΠΠ 15.25.03.1/3, που φέρει τον τίτλο “Δήλωση επιθυμίας για μετακίνηση/τοποθέτηση καθηγητών (Λευκωσία)” και διανέμεται από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης. Το σχετικό έντυπο επισυνάπτεται.

Παρακαλείται επίσης να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο τηρείται απαρέγκλιτα ο όρος συμπλήρωσης τουλάχιστον οκτώ χρόνων συνεχούς υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.243, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, μέχρι πρόσφατα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων χορηγούσε άδειες εκπομπής αερίων αποβλήτων, με βάση τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμους του 2002 μέχρι 2009, ακόμη και σε περιπτώσεις εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί πολεοδομική άδεια. Μετά από πρόσφατη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα για το θέμα αυτό, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποφάσισε ότι δε θα χορηγούνται πλέον άδειες εκπομπής αερίων αποβλήτων σε νέες εγκαταστάσεις οι οποίες δεν έχουν εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια. Όμως, ένας ανυπολόγιστος αριθμός από βιομηχανικές εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων λειτουργεί χωρίς πολεοδομική άδεια, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συνεχίσει να παρέχει άδεια εκπομπής στις εγκαταστάσεις αυτές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση για τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε να καταστεί υποχρεωτική για όλες τις εγκαταστάσεις η πολεοδομική άδεια πριν από την έγκριση της άδειας εκπομπών αερίων αποβλήτων, δίνοντας βεβαίως και λογικό χρόνο προσαρμογής σε όλες τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.244, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε δώδεκα από τις είκοσι επτά χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καθοριστεί ως οριακή τιμή για τα αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 2,5 μm τα 25 μg/m3. Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ατμοσφαιρική ρύπανση από τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10), αφού σημειώνονται σημαντικές υπερβάσεις. Ένα σημαντικό ποσοστό των PM10 -γύρω στο 60%- προέρχεται, σύμφωνα με τις μετρήσεις, από PM 2,5 σωματίδια. Τα PM 2,5 είναι τα πλέον επικίνδυνα αιωρούμενα σωματίδια, αφού με την αναπνοή εισέρχονται στους πνεύμονες και μέσω των κυψελίδων μεταφέρονται στις αρτηρίες προκαλώντας σοβαρά προβλήματα υγείας. Τα αιωρούμενα σωματίδια PM 2,5 θεωρούνται ως ο πραγματικός φονιάς που προκαλεί η ατμοσφαιρική ρύπανση, αφού, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος, υπολογίζεται ότι 455 000 Ευρωπαίοι πολίτες βρίσκουν πρόωρο θάνατο από ασθένειες που σχετίζονται με την αναπνοή των PM 2,5.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κύπρος συμπεριλαμβάνεται στις δώδεκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν θεσπίσει όριο για τα PM 2,5 και ποιες είναι οι ενέργειες που γίνονται για την αντιμετώπιση αυτής της φονικής ρύπανσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.245, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το δρομολόγιο λεωφορείων από τη Λευκωσία προς το αεροδρόμιο Λάρνακας με στάσεις στα διάφορα χωριά έχει καταργηθεί. Αντιλαμβάνομαι ότι η λεωφορειακή γραμμή απευθείας σύνδεσης της Λευκωσίας με το αεροδρόμιο Λάρνακας, που έχει ήδη καθιερωθεί, μπορεί να συνυπάρξει με τη λεωφορειακή γραμμή που εξυπηρετεί και τις κοινότητες των επαρχιών Λευκωσίας και Λάρνακας. Είναι, νομίζω, άδικο για τους κατοίκους των μεγάλων κοινοτήτων και δήμων των επαρχιών Λευκωσίας και Λάρνακας, από το Δάλι μέχρι την Αραδίππου, να πρέπει να ταξιδεύουν προς τη Λευκωσία ή απευθείας στο αεροδρόμιο Λάρνακας και να μην έχουν τη δυνατότητα χρήσης λεωφορείων με τον τρόπο που γινόταν μέχρι πριν από λίγους μήνες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει η δυνατότητα επαναλειτουργίας της εν λόγω καταργηθείσας γραμμής Λευκωσίας-αεροδρομίου Λάρνακας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.246, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την απάντηση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Σωτηρούλας Χαραλάμπους σε ερώτηση του βουλευτή κ. Τάσου Μητσόπουλου με αρ. 23.06.009.04.595, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, για να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρούνται τα όρια εκπομπής αερίων, που είχαν καθοριστεί στην άδεια εκπομπής του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Δεκέλειας, διεξάγει μετρήσεις σε περιοδική βάση. Σύμφωνα με την κ. Χαραλάμπους, το 2009 έγιναν μόνο τρεις μετρήσεις εκπομπών αερίων (26/4, 14/10, 21/10) στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Δεκέλειας, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν παραβάσεις και ζητήθηκε η λήψη ποινικών μέτρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν προχωρήσει τα μέτρα και ποια ήταν αυτά σε σχέση με την παραβίαση των ορίων εκπομπής των αερίων που θέτει η άδεια εκπομπής του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Δεκέλειας, καθώς και, εάν συνεχίστηκαν οι μετρήσεις αυτές μέσα στο 2010, ποια ήταν τα αποτελέσματά τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.247, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα άτομα με μόνιμη αναπηρία υποχρεούνται να ανανεώνουν την κάρτα νοσηλείας τους κάθε δύο χρόνια και, εάν ναι, για ποιους λόγους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.248, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει ρητή υποχρέωση από πλευράς του κοινοτάρχη να γνωστοποιεί τις επιστολές που απευθύνονται στον πρόεδρο και τα μέλη των κοινοτικών συμβουλίων και στα μέλη και ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί, όταν πολλές αποφάσεις του κοινοτάρχη δε βασίζονται στη στήριξη των κοινοτικών συμβούλων, λόγω του ότι δεν ενημερώνονται προηγουμένως, όπως π.χ. συνέβη στο κοινοτικό συμβούλιο Αγκλεισίδων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.249, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα ποια τα χρονοδιαγράμματα της κατασκευής και αποπεράτωσης του αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη-Ατσά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.250, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κακοπετριάς για άμεση δημιουργία αποχετευτικού συστήματος, ούτως ώστε οι εργασίες του να τελειώσουν μέχρι το 2012, όπως προνοεί και η σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.251, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός για να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κακοπετριάς για δημιουργία βιοτεχνικής ζώνης Κακοπετριάς-Γαλάτας και άλλων κοινοτήτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.252, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κακοπετριάς για δημιουργία περιφερειακού σχολείου και νηπιαγωγείου, που θα εξυπηρετεί τις κοινότητες της Κακοπετριάς, της Γαλάτας, των Καλιανών, του Σινά Όρους, των Σπηλιών και των Κουρδάλων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.253, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κακοπετριάς για μείωση της κοινοτικής συνεισφοράς στα αναπτυξιακά έργα από 30% σε 10%, όπως ισχύει και με τα υπόλοιπα πρώην συμβούλια βελτιώσεως της περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.254, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κακοπετριάς για κατασκευή γέφυρας παρά το βιολογικό σταθμό, η οποία θα συμβάλει στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση στο κέντρο της κοινότητας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.255, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κακοπετριάς για δημιουργία γραφείου εξυπηρέτησης του πολίτη στην κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψιν ότι η Κακοπετριά έχει όλες τις προϋποθέσεις, ακόμα και τις κτιριακές, για να φιλοξενήσει και να εξυπηρετεί τους κατοίκους των περιοχών της Σολιάς, της Μαραθάσας και της Πιτσιλιάς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.256, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κακοπετριάς για δημιουργία γραφείου ΚΟΤ στην κοινότητα. Δεδομένου ότι η κοινότητα διαθέτει γραφείο για τη στέγαση κλιμακίου του ΚΟΤ, η δημιουργία του θα εξυπηρετήσει χιλιάδες παραθεριστές που επισκέπτονται την κοινότητα της Κακοπετριάς, η οποία είναι ένας από τους καλύτερους τουριστικούς προορισμούς της Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.257, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κακοπετριάς για δημιουργία προσβάσεων στον υπεραστικό δρόμο.

Σημειώνεται ότι η ανατολική πλευρά της κοινότητας Κακοπετριάς δεν είναι ανεπτυγμένη λόγω μη υπάρξεως προσβάσεων σ’ αυτήν από τον υπεραστικό δρόμο. Ως εκ τούτου, οι κάτοικοι της κοινότητας ζητούν τη δημιουργία τριών προσβάσεων, όπως έχει συμφωνηθεί με το Τμήμα Δημοσίων Έργων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.258, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κακοπετριάς να της παραχωρηθεί άδεια από το Τμήμα Υδάτων για άντληση νερού από τον ποταμό Καρκώτη και όχι από τις διατρήσεις.

Δεδομένου ότι οι κοινότητες Κακοπετριάς και Γαλάτας έχουν συμφωνήσει με την κυβέρνηση εδώ και πολλά χρόνια ότι δε θα ωφεληθούν από το φράγμα της κοινότητας Λινούς, αλλά θα παίρνουν νερό από τον ποταμό Καρκώτη, οι δύο κοινότητες αναμένουν την εφαρμογή της πιο πάνω συμφωνίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.259, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κακοπετριάς για επέκταση του δικτύου υδατοπρομήθειας της κοινότητας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.260, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει εφαρμοστεί, σε πιλοτική/ερευνητική φάση, σε μια μικρή περιοχή που υδροδοτείται από το δήμο Πάφου το πρωτοποριακό σύστημα ελέγχου των διαρροών δικτύου υδατοπρομήθειας μέσω δορυφορικής παρατήρησης και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το σύστημα, πέραν των μεθόδων που ήδη εφαρμόζουν τα συμβούλια υδατοπρομήθειας, κάνει χρήση δορυφορικών δεδομένων για πλήρη χωρική κάλυψη της υπό μελέτη περιοχής. Η ερευνητική ομάδα έχει υποβάλει πρόταση για εφαρμογή του συστήματος, σε ολοκληρωμένη βάση, στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, η οποία, όπως έχω πληροφορηθεί, έχει εγκριθεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υιοθετηθεί η πρόταση για εφαρμογή του συστήματος ελέγχου των διαρροών δικτύου υδατοπρομήθειας μέσω δορυφορικής παρατήρησης και ηλεκτρονικών υπολογιστών και πότε προβλέπεται να μπει σε εφαρμογή.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.261, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτικά για τα αποτελέσματα των αναλύσεων που έγιναν σε δείγμα αυγών, κρέατος, κοτόπουλων, ψαριών, γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων και μελιού όσον αφορά τα επίπεδα διοξινών και pcbs για το έτος 2009 από το Γενικό Χημείο του Κράτους, το εργαστήριο “Wessling Ktf” Ουγγαρίας και το εργαστήριο “Balint Ktf” Ουγγαρίας, καθώς και για τα επιτρεπτά όρια. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έγιναν εργαστηριακές εξετάσεις για τη χημική ουσία pcbs πέριξ του σκυβαλότοπου Κοτσιάτη και αν έχει ολοκληρωθεί το Εθνικό Πρόγραμμα Καταλοίπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.262, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί, σύμφωνα με παλαιότερή μου ερώτηση, με αρ. 23.06.009.04.718, ότι έχει γίνει μελέτη για αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του στρατοπέδου της Εθνικής Φρουράς Σάββα Ροτσίδη στους Αγίους Τριμιθιάς και αφαίρεση των στεγών από αμίαντο. Μάλιστα, στην απάντηση του Υπουργού Άμυνας κ. Κώστα Παπακώστα, στις 22 Φεβρουαρίου 2010, αναφερόταν: “[…] Εκτιμάται ότι το προσεχές Φθινόπωρο θα αρχίσουν οι εργασίες με ολοκλήρωση περί τα τέλη του 2011”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν προκηρυχθεί προσφορές και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ολοκλήρωσης των εργασιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.263, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η διυπουργική επιτροπή για τους εορτασμούς των 50χρονων της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει απορρίψει χωρίς επαρκή δικαιολογία προτάσεις για διοργάνωση εκδηλώσεων από πολύ σοβαρούς φορείς, ενώ αντίθετα φαίνεται να έχει επιχορηγήσει πλήθος άλλων εκδηλώσεων ποικίλου περιεχομένου. Πολλά επίσης έχουν γραφτεί για το κόστος της λεγόμενης “εμβληματικής εκδήλωσης” της 1ης Οκτωβρίου στο στάδιο “Τάσσος Παπαδόπουλος-Ελευθερία”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα κριτήρια επιλογής των συγκεκριμένων εκδηλώσεων και φορέων, καθώς και όπως καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον πλήρη κατάλογο των εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν και των χορηγιών που δόθηκαν για τα 50χρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.264, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Κύπριος δημοσιογράφος κ. Μάριος Δημητρίου κατάγγειλε δημόσια ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Συρία κρατήθηκε και ανακρίθηκε από τις συριακές αρχές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εξεταστεί οι καταγγελίες του κ. Δημητρίου και αν έχουν γίνει οποιαδήποτε διαβήματα προς τη γειτονική φιλική χώρα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.265, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η αρμόδια αρχή να προχωρήσει σε αλλαγή ζώνης για τα τεμάχια (Αρ. Εγγραφής 0/5546, Φ/Σχ 2-281-372, Τμήμα 11) που βρίσκονται από την πάνω πλευρά του δρόμου-άξονα στην περιοχή ποταμού Λιοπετρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.266, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

          «Λόγω της ακρίβιας, διάφορες κατηγορίες του πληθυσμού, όπως αυτές με χαμηλά εισοδήματα, καθώς τα άτομα με αναπηρίες και άλλες παθήσεις, τα επιδόματα των οποίων είναι χαμηλά (π.χ. €319 για άτομα με βαριά κινητική αναπηρία), δέχονται πολλές οικονομικές πιέσεις.

          Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η κυβέρνηση προτίθεται να αυξήσει στοχευόμενα τόσο τα επιδόματα όσο και το δημόσιο βοήθημα που λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.267, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι μικρές αρχές υδατοπρομήθειας στερούνται τεχνικής υποδομής και καταρτισμένου προσωπικού για ολοκληρωμένη και σωστή διαχείριση, καθώς και για παρακολούθηση των δικτύων τους με τον τρόπο που γίνεται στα συμβούλια υδατοπρομήθειας. Για να αντιμετωπιστεί σε κάποιο βαθμό αυτό το πρόβλημα, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων με πληροφόρησε ότι σκοπεύει να συντάξει ενιαίο κώδικα καλής πρακτικής διαχείρισης και λειτουργίας δικτύων σε συνεργασία με τα συμβούλια υδατοπρομήθειας, την Ένωση Δήμων και την Ένωση Κοινοτήτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του ενιαίου κώδικα καλής πρακτικής διαχείρισης και λειτουργίας δικτύων και πώς προγραμματίζεται να προωθηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.268, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση δίνει γη και ύδωρ” στους επιχειρηματίες γης, επαναλαμβάνοντας αυτά που έκανε στη λίμνη Παραλιμνίου και θέτοντας την Κύπρο σε κίνδυνο τιμωρίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από μια ατέλειωτη σειρά αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου ευνοούνται οι επιχειρηματίες γης, ενώ κανείς δεν μπορεί να δικαιολογήσει τον αριθμό των 14 γηπέδων γκολφ. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε εξηγήσεις από την κυπριακή κυβέρνηση, γιατί προωθεί την πολιτική για τα γήπεδα γκολφ χωρίς την εκπόνηση ολοκληρωμένης γενικής μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον [Νόμος αρ. 102 (Ι)/ 2005].

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση έχει αποφασίσει την εκμίσθωση δασικής γης που εντάσσεται στο δίκτυο “Natura 2000” και που αποτελεί το 6% της προτεινόμενης περιοχής στο Κάβο Γκρέκο για τη δημιουργία γηπέδων γκολφ και, αν ναι, με βάση ποια κριτήρια πάρθηκε αυτή η απόφαση.

Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα αν αποφασίστηκε παραχώρηση άδειας για κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης εντός περιοχής που προστατεύεται με τη Συνθήκη Ραμσάρ για την εξυπηρέτηση υπό αδειοδότηση γηπέδου γκολφ στο Φασούρι, καθώς επίσης και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αδειοδότηση των δύο γηπέδων γκολφ που συζητούνται για την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.269, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για την ανέγερση του κολυμβητηρίου Αμμοχώστου και κατά πόσο έχει συμπεριληφθεί σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό για το 2011.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.270, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Δεδομένης της απόφασης για δημιουργία ενεργειακού κέντρου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν μετακινηθεί μέχρι σήμερα από τη Λάρνακα η κρατική εταιρεία ΚΕΤΑΠ και οι εταιρείες πετρελαιοειδών, καθώς και για το ακριβές χρονοδιάγραμμα μετακίνησής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.271, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους δεν εκδόθηκε ο κατάλογος του ΚΟΤ για το 2010, κατά πόσο οι εκτυπώσεις του εν λόγω καταλόγου γίνονται στο εξωτερικό, και, εάν ναι, για ποιους λόγους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.272, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος είναι ο αριθμός των Κυπρίων που εργοδοτούνται στα κατασκευαστικά έργα για τη μαρίνα Λεμεσού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.273, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η ΑΗΚ να ενημερώνει καθημερινώς τους καταναλωτές της για την τιμή χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.274, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς κατανεμήθηκε το κονδύλι του 2010 για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.275, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Μπορούν οι εγκλωβισμένοι να μεταφέρουν το παραγόμενο ελαιόλαδο και μέλι τους στις ελεύθερες περιοχές και σε ποιες ποσότητες;

                    2. Έχουν σταλεί στους εγκλωβισμένους οι εκταρικές και η κατά κεφαλήν επιδοτήσεις και, εάν όχι, πότε υπολογίζεται να σταλούν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.276, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Είναι πλέον συχνό έως καθημερινό το φαινόμενο ένας ασθενής να πρέπει να μεταφερθεί στο εξωτερικό για εγχείρηση. Η οικονομική διάσταση αυτού του προβλήματος είναι τεράστια, αφού ένας μεγάλος αριθμός πολιτών δε διαθέτει την οικονομική δυνατότητα να το πράξει και καταφεύγει οπουδήποτε για βοήθεια. Σίγουρα, ο τρόπος αυτός δεν είναι ούτε ο σωστός αλλά ούτε και ο ιδανικός, μάλιστα αν ληφθεί υπόψη ότι, μέχρι να ολοκληρωθεί η συλλογή χρημάτων, μπορεί ο ασθενής να αποβιώσει. Πρόσθετα, δεν είναι σίγουρο το ενδεχόμενο να μαζευτεί το αναγκαίο ποσό χρημάτων, αλλά ούτε και ελέγχεται από κανέναν αν μαζευτεί ένα ποσό χρημάτων μεγαλύτερο από το αναγκαίο.

Το κράτος στο πλαίσιο της αρχής της αλληλεγγύης συχνά, αλλά όχι και πάντοτε, ανταποκρίνεται στα καλέσματα αυτά, ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία. Πολλές φορές ωστόσο η διαδικασία που αφορά την οικονομική διάσταση του θέματος είναι χρονοβόρα, αλλά και αβέβαιη μέχρι τη λήψη της τελικής απόφασης.

Θεωρώ ότι η δημιουργία θεσμοθετημένου ταμείου παροχής άμεσης βοήθειας προς ασθενείς είναι επιβεβλημένη και θα βοηθήσει τη σημερινή κατάσταση πραγμάτων. Το ταμείο αυτό θα μπορούσε να συσταθεί στη βάση νομοθεσίας με υποχρεωτικό τέλος βασισμένο στην κατανάλωση ενέργειας, αφού πολλά από αυτά τα νοσήματα έχουν αποδεδειγμένα επιστημονικά τα αίτιά τους σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει” θεωρώ ότι στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να έχει άμεση εφαρμογή, ώστε το σύστημα φορολόγησης για περιβαλλοντική συνέπεια να είναι δικαιότερο. Προκειμένου να μην επιβαρυνθεί ο καταναλωτής, θα μπορούσε το τέλος αυτό να αποκοπεί από το πάγιο τέλος του ρεύματος.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το εν λόγω θέμα και κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε δημιουργία τέτοιου ταμείου.»   

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.277, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε πληροφορηθεί πως το πάρκο πίσω από την εκκλησία Αγίου Βαρνάβα στο συνοικισμό Δερύνειας βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους γονείς και τα παιδιά του εν λόγω συνοικισμού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους για τους οποίους το εν λόγω πάρκο βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει η αρμόδια υπηρεσία σε καθαρισμό και επιδιορθώσεις των εγκαταστάσεων του πάρκου (παγκάκια, παιδική χαρά) και, αν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει αυτό 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.278, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η ΑΗΚ προτίθεται να εφαρμόσει φθηνότερη τιμολογιακή πολιτική για την κατανάλωση αγροτικού ρεύματος κατά τις βραδινές ώρες, όπου η ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος είναι μειωμένη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.279, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους καθυστέρησης των έργων στο δρόμο από την αστυνομία των βρετανικών βάσεων Δεκέλειας μέχρι τον κυκλοφοριακό κυκλικό κόμβο Δεκέλειας, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης των επιδιορθώσεων στον εν λόγω δρόμο και κατά πόσο οι βρετανικές βάσεις διαθέτουν το απαιτούμενο κονδύλι για την ολοκλήρωση των έργων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.280, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών (ΠΟΒΕΚ) για δημιουργία εγγυοδοτικού μηχανισμού από το κράτος για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.281, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της ΠΟΒΕΚ Λάρνακας για δημιουργία χώρου στάθμευσης στο εμπορικό κέντρο της πόλης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.282, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της ΠΟΒΕΚ Λάρνακας για ορθή διαφώτιση των Λαρνακέων με στόχο να πεισθούν να χρησιμοποιούν τα λεωφορεία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.283, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της ΠΟΒΕΚ Λάρνακας για κατάργηση του καθεστώτος του πεζόδρομου στην εμπορική οδό Ερμού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.284, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα της μετακίνησης των πετρελαιοδεξαμενών της Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.285, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα παράπονα που διατυπώνει η Παγκύπρια Οργάνωση Βιοτεχνών Επαγγελματικών Καταστηματαρχών (ΠΟΒΕΚ) για μη εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τα ξεπουλήματα, καθώς και για ύπαρξη παραπλανητικών διαφημίσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.286, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών (ΠΟΒΕΚ) Λάρνακας για ορθή διαχείριση των πλατειών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.287, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα αιτήματα του Συνδέσμου Ψαράδων Κάτω Πάφου για:

1. εισαγωγή σχεδίου ρύθμισης χρεών των ψαράδων, κατά το πρότυπο του σχεδίου που εφαρμόστηκε για τα αγροτικά χρέη,

2. εισαγωγή εκ νέου σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης των ψαράδων και

                   3. επιδοτήσεις προς τους ψαράδες για σκοπούς εκσυγχρονισμού των αλιευτικών τους σκαφών.»   

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.288, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα για τα εξής:

1. Είναι αληθές ότι οι υπηρεσίες/γραφεία του ΟΗΕ στην Κύπρο απέστειλαν πρόσκληση στο λεγόμενο πρέσβη της Τουρκίας στην κατεχόμενη Κύπρο να παρευρεθεί στην τελετή εγκαινίων του οδοφράγματος του Λιμνίτη;

2. Είναι αληθές ότι, παρά την αντίδραση και τις παραστάσεις της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα Ηνωμένα Έθνη αρνήθηκαν ή/και αμέλησαν ή/και παρέλειψαν να ανακαλέσουν την παράνομη πρόσκληση;

3. Είναι αληθές ότι, αντί ανάκλησης της πρόσκλησης, τα Ηνωμένα Έθνη υπέπεσαν σε νέο ολίσθημα/ατόπημα με ανάκληση όλων των προσκλήσεων που διαβιβάστηκαν στους πρέσβεις των χωρών/μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

                  4. Δεδομένου ότι η ενέργεια των Ηνωμένων Εθνών να αποστείλουν πρόσκληση προς τον παράνομο Τούρκο πρέσβη στα κατεχόμενα συνιστά ευθεία και σαφή                   παραβίαση των Ψηφισμάτων 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε ποιες ενέργειες, διαβήματα και παραστάσεις έχει προβεί ή προτίθεται να                   προβεί η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.289, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τα τελευταία χρόνια αρχίζουν να πυκνώνουν οι καταγγελίες για περιστασιακή εμφάνιση διάφορων αποβλήτων (π.χ. περιττώματα) σε παραλίες και θαλάσσιες περιοχές λουομένων στην Κύπρο. Κατά την εξέταση αυτών των υποθέσεων και των καταγγελιών αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει κρατική υπηρεσία η οποία να είναι αρκούντως εξουσιοδοτημένη, αλλά και εξοπλισμένη, ώστε να εφαρμόζει σε τέτοιες περιπτώσεις μέτρα αντιρρύπανσης κατά τον ίδιο οργανωμένο τρόπο που φαίνεται να μπορεί να γίνει σε περίπτωση εμφάνισης πετρελαιοκηλίδας.

Τίθενται πολύ σοβαρά ερωτήματα όσον αφορά τη στελέχωση και τον αριθμό προσωπικού μιας τέτοιας υπηρεσίας, τον εξοπλισμό με σκάφη και ιδιαίτερα με κατάλληλα (state of the art) εργαλεία εντοπισμού ρύπανσης και καθαρισμού της θάλασσας. Ιδιαίτερα, αμφιβάλλω αν υπάρχει δυνατότητα άμεσης τοποθέτησης αντιρρυπαντικού πλωτού τείχους (anti-pollution boom), ώστε -όσο είναι εφικτό, έστω και προσωρινά- η ρύπανση, επιφανείας τουλάχιστον, να μην επιτρέπεται να εισχωρεί στις περιοχές προστασίας των λουομένων, μέχρι να ανακαλυφθεί η πηγή και να λυθεί το πρόβλημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει το κενό που υπάρχει σε σχέση με την αρμοδιότητα κάποιας κρατικής υπηρεσίας για περισυλλογή και αφαίρεση αποβλήτων από τη θάλασσα όπως είναι τα σκουπίδια, τα περιττώματα, οι πλαστικές σακούλες και οποιοδήποτε άλλο υλικό προκαλεί ρύπανση της θάλασσας που δεν είναι κατ’ ανάγκη ρύπανση από πετρελαιοειδή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.290, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η αρμόδια αρχή να τροποποιήσει τη λειτουργία του προειδοποιητικού ήχου που έχει εγκατασταθεί και ενεργοποιείται, όταν ξεκινά ο κάθε ιμάντας, για να μεταφέρει τις αποσκευές στην αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου Λάρνακας και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει και ποια θα είναι η τροποποίηση που θα γίνει, έτσι ώστε να μη δημιουργείται αχρείαστη ηχορρύπανση στην εν λόγω αίθουσα.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.291, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το νερό στην κοινότητα Αγκλεισίδες κρίθηκε από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες ως ακατάλληλο, και, εάν ναι, ποια μέτρα έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα και ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν, εάν συνεχίζεται η ακαταλληλότητα του νερού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.292, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι διαδραστικοί πίνακες έχουν τοποθετηθεί σε δημόσια σχολεία με μέριμνα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και πόσοι με μέριμνα των συνδέσμων γονέων αναλυτικά για κάθε σχολείο μέχρι σήμερα. Επίσης, να ενημερώσει το σώμα ποιες είναι οι προθέσεις του υπουργείου για τη νέα σχολική χρονιά στην εισαγωγή των διαδραστικών πινάκων.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.293, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο ενισχύει η πολιτεία τους χορευτές μας οι οποίοι εκπροσωπούν επάξια την πατρίδα μας σε παγκόσμιους διαγωνισμούς στο εξωτερικό και τυγχάνουν και μεγάλης προβολής από διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία και ΜΜΕ.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.294, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε εγκύκλιο του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2010, προς όλο το φοροθετικό προσωπικό καθορίζεται η φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας προς την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ανάμεσα σε άλλα, αναφέρεται ότι ο ιδιοκτήτης κτιρίου ή υποστατικού στο οποίο έχει εγκατασταθεί μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα, όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για σκοπούς επιδότησης, δεν υπόκειται σε φορολογία. Εάν όμως το κτίριο ή υποστατικό αυτό εκμισθωθεί σε τρίτους, τότε αποτελεί μέρος οικονομικής δραστηριότητας και τα έσοδα από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας υπόκεινται σε φορολογία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί υπάρχει αυτή η αυστηρή φοροθετική ρύθμιση, που μετατρέπει σε αντικίνητρο την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικοδομές, κτίρια και υποστατικά, όταν αυτά εκμισθωθούν σε τρίτους (μέρος ή όλο). Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν εφαρμόζεται έστω και μόνο σε αυτό το αρχικό στάδιο της ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών στην Κύπρο ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς ως κίνητρο για την υποβοηθούμενη έναρξη (take off) της χρήσης της ηλιακής αυτής τεχνολογίας.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.295, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτικής φύσεως.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.296, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Στη συμβολή των λεωφόρων Ομήρου και Βύρωνος, σε ένα από τα κεντρικά και επίκαιρα σημεία της πρωτεύουσας, δίπλα στο κτίριο του Κυπριακού Μουσείου Λευκωσίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς και στον περίβολο του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας βρίσκονται δύο εξαιρετικά δείγματα αποικιακής αρχιτεκτονικής. Τα κτίρια, όπως παρουσίασε και με σχετικό ρεπορτάζ του ο δημοσιογράφος Αριστείδης Βικέτος στην εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος”, βρίσκονται σήμερα υπό κατάρρευση. Η οπτική εικόνα των κτιρίων αυτών είναι απογοητευτική και προκαλεί χείριστη εντύπωση σε ντόπιους και ξένους περαστικούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχει πρόθεση άμεσης παρέμβασης, για να αποτραπεί η κατάρρευση των εν λόγω κτιρίων;

2. Υπάρχει σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση των κτιρίων και για μελλοντική τους χρήση;

                    3. Ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτιρίων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.297, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το κτίριο του παλαιού νοσοκομείου Λάρνακας αποτελεί αρχιτεκτονικό στολίδι και βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης. Μετά την κατασκευή του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, το κτίριο φιλοξενεί αριθμό εξωτερικών ιατρείων, παραμένει ωστόσο ουσιαστικά αναξιοποίητο και ασυντήρητο. Το ίδιο συμβαίνει και με τον περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος θα μπορούσε με την κατάλληλη τοπιοτέχνηση να μετατραπεί σε έναν αξιόλογο πνεύμονα πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Κατά καιρούς έχουν ακουστεί διάφορες σκέψεις για αλλαγή χρήσης του κτιρίου του παλαιού νοσοκομείου, όπως η φιλοξενία του δημαρχείου κ.λπ.

Υπό το φως των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχει πρόθεση αξιοποίησης του κτιρίου του παλαιού νοσοκομείου, δεδομένου ότι αυτό παραμένει σήμερα, στο μεγαλύτερο μέρος του, αναξιοποίητο και εγκαταλελειμμένο;

2. Υπάρχει πρόθεση συντήρησης και ανακαίνισης του κτιρίου, ώστε να αναδειχθεί η αρχιτεκτονική του αξία και να προβληθεί η ιστορικότητά του;

3. Υπάρχουν σχέδια αξιοποίησης του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να καταστεί επισκέψιμος χώρος και πραγματικός πνεύμονας πρασίνου στο κέντρο της Λάρνακας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.298, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ακριβές ύψος των οφειλών της κυβέρνησης προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και για το χρονοδιάγραμμα σταδιακής αποπληρωμής των οφειλών αυτών.»   

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.299, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πότε αναμένεται να αρχίσουν τα κατασκευαστικά έργα για τα Ε΄ και Στ΄ Δημοτικά Σχολεία Αραδίππου.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.300, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανέφερε στη γενική συνέλευση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΒΕ) Λάρνακας στις 6 Οκτωβρίου 2010 ότι το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 8 Οκτωβρίου 2010 θα αποφάσιζε οριστικά την έναρξη των εργασιών για άμεση μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από τη Λάρνακα και μάλιστα ότι τα έργα θα ξεκινούσαν στις 9 Οκτωβρίου 2010.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο έχει ληφθεί οριστική και τελεσίδικη απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 8 Οκτωβρίου 2010 για έναρξη των εργασιών για μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από τη Λάρνακα,

2. κατά πόσο έχει επέλθει συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και εταιρειών πετρελαιοειδών,

3. πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν τα κατασκευαστικά έργα στο Βασιλικό και

                    4. πότε αναμένεται να μετακινηθούν οι εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και υγραερίου, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα εμείς οι Λαρνακείς έχουμε ακούσει κατά                         καιρούς διάφορες και διαφορετικές ημερομηνίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.301, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την προοπτική το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων να αποκτήσει ανεξάρτητη διαχειριστική επιτροπή, ώστε να πάψει διαχειριστής του ταμείου να είναι ο εκάστοτε Υπουργός Οικονομικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.302, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτικά για το ύψος των οφειλών των δήμων προς τα ταμεία συντάξεως των υπαλλήλων. Υποβάλλεται η παράκληση όπως δοθούν αναλυτικά τα στοιχεία κατά δήμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.303, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του κράτους, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στην επαρχία Λάρνακας έχει σημειώσει θεαματική αύξηση, της τάξης του 120%, μεταξύ 2009 και 2010.

Υπό το φως των στοιχείων αυτών, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το οξύ ανεργιακό πρόβλημα στην επαρχία Λάρνακας, και ειδικά για τα έργα ανάπτυξης που προγραμματίζεται να ξεκινήσουν εντός του 2011, τα οποία αναμένεται να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.304, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση, μέσα στα πλαίσια του νέου θεσμικού πλαισίου που προωθείται για την αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, να θεσμοθετηθεί η δημοτική αστυνομία για καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων:

1. αστυνόμευσης των αστικών περιοχών,

2. βεβαίωσης τροχονομικών παραβάσεων, όπως η στάθμευση μηχανοκίνητων τροχοφόρων επί πεζοδρομίων,

3. βεβαίωσης αγορανομικών παραβάσεων,

4. επιβάρυνσης της αστυνομικής δύναμης Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.305, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει διαδικασία απαλλοτρίωσης της τουρκοκυπριακής γης που έχει δοθεί ως οικόπεδα (π.χ. Α4, Α5) σε πρόσφυγες για ανέγερση κατοικιών στο συνοικισμό αυτοστέγασης Ζυγίου και, εάν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.306, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε τοποθέτηση ανελκυστήρων στις τρεις πολυκατοικίες της οδού Συρίου, με αριθμούς 18, 20, και 22, στο συνοικισμό Αγίων Αναργύρων Β΄ στη Λάρνακα, λόγω του ότι διαμένουν πολλοί ηλικιωμένοι σε αυτές, και, εάν ναι, ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.307, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί, δέκα και πλέον μήνες μετά την ψήφιση του νόμου για εναρμόνιση της περί Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ) νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36/ΕΚ, τόσο ο ίδιος όσο και οι λειτουργοί του υπουργείου του καταστρατηγούν το νόμο και δεν επιτρέπουν στις ΙΣΤΕ να λειτουργήσουν στα πλαίσια της δικαιόχρησης προγραμμάτων σπουδών με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα ζημιές χιλιάδων ευρώ για τις ΙΣΤΕ.

Παρακαλείται επίσης να ενημερώσει το σώμα γιατί ο ίδιος και οι λειτουργοί του υπουργείου του, ενώ έχουν στα χέρια τους από τον περασμένο Ιούνιο συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή σχετική με τον υπό αναφορά νόμο, ουδεμία ενημέρωση ή πρόταση έκαναν στη Βουλή για διόρθωση του νόμου και αντ’ αυτού εν κρυπτώ και παραβύστω έστειλαν απαντητική επιστολή, που στην ουσία εις ουδέν απαντά.

Καλείται ο υπουργός να απαντήσει άμεσα στις ΙΣΤΕ, όπως προνοεί ο νόμος, ότι ενημερώθηκε, να εγκρίνει τη λειτουργία τους στα πλαίσια του πιο πάνω χωρίς άλλη κωλυσιεργία και να καταθέσει άμεσα στη Βουλή τόσο τη συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή όσο και την απάντηση και τυχόν άλλες ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.308, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε συνέχεια της ερώτησης με αρ. 23.06.009.04.1015, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2010, που αφορούσε την τοποθέτηση φώτων τροχαίας στην είσοδο του οικισμού “Κόκκινες” στη Λάρνακα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το σχέδιο που ετοίμασε παλαιότερα το Τμήμα Δημοσίων Έργων για το εν λόγω θέμα, αν σήμερα μπορεί να εφαρμοστεί και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.309, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε συνέχεια της ερώτησης με αρ. 23.06.009.04.1331, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2010, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν έχει ετοιμαστεί μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κάβο Γκρέκο και πώς θα καλύπτεται τώρα το οικονομικό κόστος του κέντρου 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.310, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Κυπριανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως απαντήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιες είναι οι συνολικές υποχρεώσεις που έχει το κράτος για πληρωμή αποζημιώσεων για απαλλοτριώσεις από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας;

2. Με ποιο ποσό επιβαρύνεται κάθε χρόνο το κράτος για τόκους από τη μη πληρωμή αποζημιώσεων για απαλλοτριώσεις;

3. Για ποιο ποσό έχουν εκδοθεί αποφάσεις δικαστηρίων και θα πρέπει το κράτος να ανταποκριθεί άμεσα;

                   4. Ποιο ποσό συμπεριλαμβάνει για το πιο πάνω θέμα ο προϋπολογισμός του 2011;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.311, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το ύψος των συντάξεων που καλείται να πληρώσει το κράτος για κρατικούς αξιωματούχους ως ακολούθως:

1. Συνολικό ύψος των συντάξεων των κρατικών αξιωματούχων.

2. Αναλυτική κατάσταση ανά σύνταξη με δικαιούχους πρώην υπουργούς, βουλευτές και ανώτατους κρατικούς αξιωματούχους.

                    3. Ποσοστό του ως άνω ποσού στο συνολικό ποσοστό των συντάξεων του κρατικού τομέα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.312, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα, που αφορούν το Λύκειο Αγίου Γεωργίου στη Λάρνακα:

1. Ποιοι οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει καθυστέρηση στα έργα που διεξάγονται;

2. Ποιο ήταν το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων και ποιο είναι το πραγματικό;

3. Ποιο είναι το συνολικό κόστος ανακαίνισης, ποιο ήταν το προβλέψιμο κόστος και πού έχει ανέλθει αυτό στη συνέχεια;

                    4. Σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτιρίου, θα κόστιζε λιγότερο ή το ίδιο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.313, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ο ιδιώτης ο οποίος έχει αδειοδοτηθεί για τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων κατεδαφίσεων και οικοδομών στην Πάφο έχει προχωρήσει στη χρήση της σχετικής άδειας  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.314, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Κυπροβάσας-Μαχαιρά στις 22 Αυγούστου, οι Υπουργοί Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και Εσωτερικών με δηλώσεις τους απέρριψαν κάθε διασύνδεση της παρουσίας χιλιάδων κυνηγών στην περιοχή με τη μεγάλη καταστροφή. Η αιτία της πυρκαγιάς, όπως είπαν, ήταν κακόβουλος εμπρησμός. Διερωτάται κανείς γιατί οι υπουργοί απέκλεισαν εξαρχής το ενδεχόμενο ανάμεσα στους εκατοντάδες κυνηγούς που διακινούνταν στην περιοχή να υπήρχε ένας εγκληματίας ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο να έχει προβεί σε αυτή την εγκληματική πράξη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μετά από δυο μήνες οι έρευνες της πυροσβεστικής και της αστυνομίας έχουν δώσει έστω και ενδείξεις σχετικά με τους υποτιθέμενους εμπρηστές που προκάλεσαν τη μεγάλη καταστροφή.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.315, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η χημική ουσία “ενδοκρινικός διαταρράκτης Δισφαινόλη Α” (BPA) χρησιμοποιείται ευρύτατα στο θερμικό χαρτί αποδείξεων από ταμειακές μηχανές και αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές. Έρευνες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πιστοποιούν την παρουσία ισχυρών συγκεντρώσεων της ουσίας αυτής στο 40% των αποδείξεων ταμειακών μηχανών που δοκιμάστηκαν σε εργαστήριο. Εργαζόμενοι στο λιανικό εμπόριο που χειρίζονται τις ταμειακές μηχανές και έρχονται σε συχνή επαφή με το θερμικό χαρτί είχαν 30% περισσότερη BPA στο σώμα τους από το μέσο όρο των ενηλίκων των ΗΠΑ και 34% περισσότερη BPA από τους άλλους εργαζομένους. Μάλιστα, έρευνα για λογαριασμό του “Environmental Working Group” στις ΗΠΑ διαπίστωσε ότι στο 40% των αποδείξεων ταμειακών μηχανών που δοκιμάσθηκαν σε εργαστήριο βρέθηκε καθαρή BPA σε συγκεντρώσεις μεταξύ 0,8% έως και σχεδόν 3%.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εξεταστεί οι επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων και των καταναλωτών από την παρουσία BPA στα προϊόντα από θερμικό χαρτί και αν σκοπεύει να προχωρήσει στην εκπόνηση σχετικού σχεδίου δράσης.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.316, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού προς το βουλευτή κ. Νίκο Τορναρίτη (ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.168) ότι η δωρεάν διανομή φρούτων στα δημοτικά σχολεία επρόκειτο να εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2009-2010 στα δημοτικά σχολεία Πάφου και Λάρνακας και ότι προγραμματίζεται η εφαρμογή του θεσμού αυτού σε παγκύπρια βάση κατά τη σχολική χρονιά 2010-2011.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εφαρμοστεί η υπουργική δέσμευση προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.317, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα των ελέγχων για την ποιότητα του νερού ύδρευσης στις πιο κάτω περιπτώσεις:

1. Γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται από διανομείς και πωλητές νερού και ντεπόζιτα με κερματοδέκτες.

2. Γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες εμφιάλωσης νερού.

3. Εμφιαλωμένο νερό σε πλαστικές μπουκάλες.

                    4. Ντεπόζιτα από τα οποία υδροδοτούνται κοινότητες και δήμοι.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.318, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Συλικιώτη σε παλαιότερή μου ερώτηση με αριθμό 23.06.009.04.1391 ότι ο υπουργός παραχωρεί άδεια κυνηγιού κορακοειδών κατά παρέκκλιση. Όπως πληροφορήθηκα, η παρέκκλιση δεν έχει εφαρμοστεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους η εν λόγω παρέκκλιση δεν έχει εφαρμοστεί.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.319, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 12 του περί Δασών Νόμου έχει καθοριστεί σημαντικός αριθμός δέντρων για τα οποία απαγορεύεται όχι μόνο η εκκοπή, αλλά και το κλάδεμα ή και οι εργασίες που επηρεάζουν το ριζικό σύστημα των δέντρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι εργολάβοι των επαρχιακών διοικήσεων έχουν ενημερωθεί για τις νέες πρόνοιες της νομοθεσίας και αν εξασφαλίζουν τις απαραίτητες άδειες από το διευθυντή του Τμήματος Δασών, όπως ορίζει το άρθρο 12 του περί Δασών Νόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.320, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντώνη Αντωνίου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το αίτημα του Γυμνασίου Καθολικής στη Λεμεσό για τοποθέτηση ανελκυστήρα, ο οποίος θα εξυπηρετεί τις ανάγκες μετακίνησης παιδιών με κινητικά προβλήματα στους χώρους διδασκαλίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.321, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να αιτιολογήσει με περισσότερη πειστικότητα τους λόγους άρνησης του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως να παραχωρήσει άδεια οικοδομής σε αθλητικό σύλλογο (αρ. αιτήσεως ΛΕΥ/01389/2010).

Επισυνάπτεται η επιστολή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στην οποία παρατίθενται οι λόγοι άρνησης χορήγησης της άδειας.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.322, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο περιλαμβάνονται στις προγραμματισμένες φυτεύσεις του Τμήματος Δασών και μελισσοκομικά φυτά και, αν, ναι, με ποιο τρόπο γίνεται ο προγραμματισμός των φυτεύσεων στις συγκεκριμένες περιοχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.323, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Ο Σύνδεσμος Αδειούχων Αχθοφόρων στο λιμάνι Λάρνακας, πάντα κατόπιν παρότρυνσης και σχετικής έγκρισης από την Αρχή Λιμένων, έχει προβεί σε αγορά εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των γερανογεφυρών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ο εν λόγω εξοπλισμός θα μεταφερθεί και αυτός στο λιμάνι της Λεμεσού και θα δοθεί αποζημίωση και, εάν όχι, ποιος θα επωμισθεί το κόστος, αφού θα καταστούν αχρείαστα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.324, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα τούβλα που χρησιμοποιούνται για την ανέγερση του Ε΄ Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς προέρχονται από τα κατεχόμενα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι διαπιστωμένο ότι όντως τα τούβλα που χρησιμοποιούνται από τον εργολάβο έχουν παραχθεί σε τουβλοποιείο στα κατεχόμενα ή είναι παράνομα εισηγμένα από την Τουρκία ή άλλη τρίτη χώρα κατά παράβαση του κανονισμού της Πράσινης Γραμμής. Παράλληλα, παρακαλώ όπως ενημερωθούμε αν έχουν διενεργηθεί εξετάσεις για τη δομική ικανότητα των συγκεκριμένων τούβλων και αν τηρούν όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για τα συγκεκριμένα προϊόντα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.325, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κάτω Πύργου Τηλλυρίας να επιτρέπεται η διακίνηση αγαθών από την περιοχή Τηλλυρίας μέσω κατεχομένων προς την επαρχία Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.326, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα για διάνοιξη δρόμου μέσω Κοκκίνων, που θα συντομεύσει δραστικά την απόσταση από την Πόλη Χρυσοχούς προς τον Πύργο Τηλλυρίας και αντίστροφα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.327, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κάτω Πύργου Τηλλυρίας για αύξηση της κυβερνητικής συνεισφοράς στην εκτέλεση κοινοτικών έργων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.328, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, παρ’ όλο που έχουν δοθεί υποσχέσεις από τους αρμόδιους υπουργούς και άλλους αξιωματούχους για απομάκρυνση των κεραιών από την περιοχή του χωριού Δρούσεια, αυτές δεν έχουν υλοποιηθεί. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου μάλιστα φαίνεται να μην έχει υπόψη του τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις που δόθηκαν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ζητήσει τη μετακίνηση των κεραιών από την περιοχή της Δρούσειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.329, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών στοχεύει στην επαναφορά της χρήσης του γρι-γρι στις κυπριακές θάλασσες. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και τις επιστημονικές πληροφορίες, τα αλιευτικά πεδία των κυπριακών νερών δεν μπορούν να αντέξουν τη μαζική και αστόχευτη αλίευση. Οι επαγγελματίες ψαράδες βρίσκονται ήδη σε απελπιστική κατάσταση και συνεπώς η χρήση του γρι-γρι θα αποτελέσει τη χαριστική βολή που θα εξοντώσει τελειωτικά τα ήδη εξαντλημένα αλιευτικά αποθέματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επανεξετάσει το ενδεχόμενο της μη επαναφοράς της χρήσης του γρι-γρι στις κυπριακές θάλασσες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.330, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι είκοσι και πλέον κροκόδειλοι που εισήχθησαν πρόσφατα από εισαγωγέα ζώων έχουν θανατωθεί. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ευθανασία των ζώων, γιατί, παρ’ όλες τις προειδοποιήσεις προς τον εισαγωγέα να τα στείλει πίσω στη χώρα προέλευσής τους (στην Ολλανδία συγκεκριμένα), αυτό δεν έγινε κατορθωτό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ήταν αναγκαίο το μέτρο της ευθανασίας, ποιος έχει την ευθύνη για αυτή την εξέλιξη, αν έχει αποσυρθεί η άδεια εισαγωγής ζώων από τον εισαγωγέα και για τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν κατορθωτό να σταματήσει έγκαιρα η εισαγωγή των ζώων στην Κύπρο.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία χώρων κράτησης των ζώων και ποιες θα είναι οι κυρώσεις, εάν υπάρχουν, στον εισαγωγέα, ούτως ώστε να μην εισάγει πλέον ζώα στην Κύπρο, εάν εκ των προτέρων δεν εξασφαλίσει άδεια από τις αρμόδιες αρχές του κράτους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.331, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ορισμένοι γεωργοί αγνοούν ότι τα καψαλίσματα των αγρών, των χόρτων και των κλαδεμάτων είναι απαγορευμένα και συνεχίζουν ακατάπαυστα αυτή την επικίνδυνη δραστηριότητα. Τα καψαλίσματα αποτελούν συχνή αιτία πρόκλησης πυρκαγιών και επίσης με τα καψαλίσματα απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα επικίνδυνες ουσίες για την υγεία. Γι’ αυτούς τους λόγους και με βάση τη σχετική συμφωνία της Στοκχόλμης, την οποία υπέγραψε και η χώρα μας και η οποία αποτελεί πλέον νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας, απαγορεύεται η ελεύθερη καύση κάθε οργανικής ύλης, δηλαδή ξύλων, χόρτων, κλαδεμάτων κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει ειδικά σεμινάρια, ώστε να ενημερωθούν οι γεωργοί για τις πιο οικολογικές διαδικασίες αξιοποίησης των κλαδεμάτων για παραγωγή κομπόστ. Επίσης, παρακαλώ όπως πληροφορηθεί η Βουλή αν οι αρμόδιες αρχές προτίθενται να χρηματοδοτήσουν προγράμματα απόκτησης από τους γεωργούς ειδικών μηχανημάτων για ανακύκλωση των κλαδεμάτων, των ξύλων και των χόρτων.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.332, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητεί αυτή την περίοδο μια ούτω καλούμενη “τεχνική λύση” στο πρόβλημα της διείσδυσης των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην ευρωπαϊκή αγορά, δηλαδή ποιο θα είναι το επιτρεπόμενο ποσοστό παρουσίας μη εγκεκριμένων μεταλλαγμένων συστατικών στις ζωοτροφές, με δεδομένο ότι η ευρωπαϊκή κτηνοτροφία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές σόγιας και καλαμποκιού από την Αμερική, όπου γίνεται εκτεταμένη καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων φυτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσανατολίζεται στην καθιέρωση του ορίου 0,1% έως 0,2% στην παρουσία μη εγκεκριμένων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στις ζωοτροφές. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει την παροχή της δυνατότητας στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή και να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τμήμα ή στο σύνολο της επικράτειάς τους, με αντιστάθμισμα το ότι δε θα μπορούν να προβάλουν κανένα εμπόδιο στη διακίνηση στην αγορά μεταλλαγμένων προϊόντων που έχουν λάβει κοινοτική έγκριση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κυπριακή Δημοκρατία προτίθεται να μην αποδεκτεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να προχωρήσει άμεσα στην κήρυξη της Κύπρου σε ζώνη ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.»  

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.333, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών για πάταξη του φαινομένου της μη χρήσης ταξίμετρου από ασυνείδητους οδηγούς ταξί, με αποτέλεσμα να παρατηρείται το φαινόμενο αισχροκέρδειας εις βάρος κυρίως των ξένων τουριστών που χρησιμοποιούν ταξί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.334, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται η έναρξη κατασκευής και η αποπεράτωση των αιθουσών πολλαπλής χρήσης των Δημοτικών Σχολείων Ξυλοφάγου Α΄ και Β΄ και ποιο θα είναι το κόστος κατασκευής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.335, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη για παραχώρηση οικοπέδων σε φτωχές οικογένειες στην ακριτική κοινότητα Τρούλλων και πότε αυτά αναμένεται να παραχωρηθούν;

2. Πόσα οικόπεδα θα διαχωριστούν;

                    3. Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν και πόσες θα ικανοποιηθούν;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.336, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια μέτρα λαμβάνει ή προτίθεται να λάβει, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της κερδοσκοπίας των μεσαζόντων χονδρεμπόρων κατά την εμπορία αγροτικών προϊόντων και τη διάθεσή τους από τους παραγωγούς στους καταναλωτές;

2. Προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία οργανισμού προώθησης γεωργικών προϊόντων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.337, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει ή που προτίθεται να λάβει για μείωση της τιμής παραχώρησης των οικοπέδων του σχεδίου για τις φτωχές οικογένειες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.338, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει αναφορικά:

1. με την αξιοποίηση του χώρου του φυτωρίου του πρώην επαρχιακού γραφείου του Τμήματος Γεωργίας Λάρνακας,

2. με τα εγκαταλειμμένα γραφεία που βρίσκονται στον ίδιο χώρο,

3. με την προστασία των αιωνόβιων δέντρων και με τα άλλα φυτά τα οποία ξηραίνονται, καθώς και

4. με τον καθαρισμό και την απαλλαγή του χώρου από τα τρωκτικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.339, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η απαλλοτρίωση του χώρου, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση του έργου κατασκευής αθλητικών υποδομών για τις ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου Χοιροκοιτίας.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.340, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι όλοι οι συνταξιούχοι που προέρχονται από άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πλείστοι των οποίων είναι Άγγλοι, και διαμένουν στην Κύπρο κάνουν χρήση των κρατικών νοσοκομείων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Η παροχή αυτής της υπηρεσίας γίνεται με αποκλειστικό στοιχείο την ιδιότητα του συνταξιούχου ή λαμβάνεται υπόψη το ύψος της σύνταξής του, για να είναι δικαιούχος ή όχι;

2. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός συνταξιούχων κατοίκων που προέρχονται από άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν εξυπηρετηθεί μέχρι σήμερα, καθώς και ποιο είναι το συνολικό κόστος ανά έτος από το 2004;

3. Η αρμόδια αρχή έχει πάρει τα χρήματα για τη χρήση αυτή;

4. Παραχωρείται σ’ αυτούς δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη;

5. Τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης οι Κύπριοι συνταξιούχοι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες;

                   6. Τι πολιτική προτίθεται το κράτος να ακολουθήσει για το εν λόγω θέμα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.341, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι Άγγλοι πολίτες που διαμένουν και εργάζονται στις βρετανικές βάσεις, καθώς επίσης και στρατιώτες των βάσεων, εξυπηρετούνται από τα κρατικά νοσοκομεία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο αυτό ευσταθεί και, εάν ναι, ποιος είναι ο αριθμός των επισκέψεων μέχρι σήμερα, ποιο είναι το συνολικό κόστος και με ποιους τρόπους αυτό καλύπτεται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.342, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Όπως μας έχουν ενημερώσει, έχει γίνει μια συμφωνία μεταξύ Αρχής Λιμένων Κύπρου και Συνδέσμου Αδειούχων Αχθοφόρων με την παρότρυνση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με την οποία, ωσότου αναλάβει ο επενδυτής τη λειτουργία του λιμανιού Λάρνακας, καθώς επίσης και τη ρύθμιση της αποζημίωσης από τον επενδυτή προς τους αχθοφόρους, η Αρχή Λιμένων Κύπρου θα παραχωρούσε δάνειο ύψους μισού εκατομμυρίου ευρώ, με σκοπό να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία του λιμανιού κατά την ενδιάμεση περίοδο μέχρι την ανάληψή της από τον επενδυτή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το εν λόγω θέμα, τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η υλοποίηση της συμφωνίας και το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης των συμφωνηθέντων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.343, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν διαχωριστεί βιοτεχνικά οικόπεδα, για να παραχωρηθούν σε βιοτεχνίες που βρίσκονται εντός του οικισμού του Μουττάλλου, και, εάν ναι, σε ποιους δόθηκαν και κατά πόσο αυτοί έχουν ήδη μετακινηθεί. Εάν όχι, προτίθεται η αρμόδια αρχή να προχωρήσει σε διαχωρισμό τέτοιων οικοπέδων και πότε, έτσι ώστε να τερματιστεί η παρενόχληση των κατοίκων από την οχληρία και τις οσμές που δημιουργούνται από τις εργασίες που γίνονται;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.344, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο μέχρι σήμερα δεν έχουν προχωρήσει οι εργασίες ανάπλασης της Πλατείας Ηρώων στην κοινότητα Ξυλοφάγου, πού οφείλονται οι καθυστερήσεις και πότε αναμένεται η έναρξη και η αποπεράτωση των εργασιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.345, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα πιο κάτω αιτήματα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων:

1. Ετήσια πραγματική ανανέωση της αγοραστικής αξίας των επιδομάτων.

2. Άμεση υλοποίηση των αποφάσεων για καθιέρωση ευέλικτου ωραρίου εργασίας της γυναίκας-μητέρας.

3. Αναβάθμιση και αύξηση του αριθμού των κρατικών βρεφονηπιακών σταθμών.

4. Δημιουργία χώρων φύλαξης για επίβλεψη από παιδαγωγούς των βρεφών και νηπίων ανά γειτονιά.

                    5. Δημιουργία χώρων δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.346, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του σχετικά με τα αιτήματα των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΑΤΙ.

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή από τους ενδιαφερομένους και παρακαλώ απαντήστε στα ερωτήματά τους.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.347, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Μετά από επίσκεψή μου στην περιοχή που διεξάγονται τα έργα για τη μαρίνα Λεμεσού, παρατήρησα ένα μεγάλο πρόβλημα. Από τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής σκυροδέματος στο χώρο που παραχωρήθηκε από το δήμο Λεμεσού στους αναδόχους του έργου απελευθερώνεται σκόνη, η οποία δημιουργεί προβλήματα στην εν λόγω περιοχή (καταστήματα, βιοτεχνίες κ.τ.λ.).

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η σχετική μονάδα έχει άδεια λειτουργίας και, αν ναι, ποια μέτρα έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν για περιορισμό της σκόνης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.348, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη της Φτώχιας και του Ευρωπαϊκού Έτους Καταπολέμησης της Φτώχιας προτάθηκε από την ευρωβουλευτή Ilda Figueiredo όπως οριστεί ελάχιστο όριο εισοδήματος. Προτάθηκε επίσης να τεθεί ως ελάχιστο όριο εισοδήματος το 60% του μέσου όρου αποδοχών της κάθε χώρας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση προτίθεται να υιοθετήσει τα μέτρα που έχει εισηγηθεί η ευρωβουλευτής Ilda Figueiredo.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.349, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κατάσταση στα υποστατικά της γνωστής φάρμας “Melios Pet Park Ltd” στους Αγίους Τριμιθιάς όσον αφορά την ευημερία των ζώων είναι απαράδεκτη. Ο ιδιοκτήτης έχει συγκεντρώσει εκεί μεγάλο αριθμό ζώων τα οποία δεν μπορεί να μεταπωλήσει, γιατί δεν του το επιτρέπουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Ισχυρίζεται ότι τα έχει εισαγάγει νόμιμα, αλλά οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διατείνονται ότι η εισαγωγή τους έχει επιτραπεί υπό τον όρο ότι θα φιλοξενηθούν στο ζωολογικό κήπο, ο οποίος όμως δεν έχει ακόμη αδειοδοτηθεί. Η κατάσταση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία, γιατί ο ιδιοκτήτης απειλεί ότι θα απελευθερώσει τα ζώα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση στη φάρμα “Melios Pet Park Ltd”, τις πιθανές ευθύνες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, καθώς και τον τρόπο που σκοπεύουν να χειριστούν την επικίνδυνη κατάσταση στην εν λόγω φάρμα.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.350, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο οι εξετάσεις που διεξήχθησαν για πλήρωση κενών ωρομίσθιων θέσεων Βοηθού Τελωνειακού, κλίμακα Ε6, στο Τμήμα Τελωνείων για τη στελέχωση του σημείου διέλευσης Κάτω Πύργου-Καραβοστασίου πραγματοποιήθηκαν με αξιοκρατικά και αδιάβλητα κριτήρια, με δεδομένο ότι τρεις από τους πρωτεύσαντες στις εν λόγω γραπτές εξετάσεις αποκλείστηκαν από το διορισμό.

Σας επισυνάπτω το γραπτό παράπονο των ενδιαφερομένων, τις επιστολές τους προς την Επίτροπο Διοικήσεως, καθώς και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό. 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.351, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους δεν έχει διοριστεί λογοθεραπευτής στο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πύργου.

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.352, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η αρμόδια αρχή σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδιώξει αλλαγή των επιτρεπόμενων ορίων αφλατοξίνης στο γάλα και στις πρώτες ύλες ζωοτροφών και κατά πόσο μπορεί να δοθεί η δυνατότητα στην αρμόδια αρχή να παίρνει άμεσα μέτρα για αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως στις περιπτώσεις των διοξινών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.353, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ακολουθείται η σωστή διαδικασία χυσίματος του γάλακτος, στις περιπτώσεις όπου εντοπίζεται μολυσμένο από αφλατοξίνες γάλα, και η καταστροφή του γάλακτος γίνεται σύμφωνα με τη διαχείριση υγρών αποβλήτων; Όπως με έχουν πληροφορήσει, ανοίγεται το στόμιο του ψυγείου και αφήνεται το γάλα να ρέει στο δρόμο.

2. Προτίθεται η κυβέρνηση να αποζημιώσει τους κτηνοτρόφους για το γάλα της φετινής χρονιάς, ως επίσης και της περσινής και, εάν όχι, γιατί και πού στηρίζεται αυτή η απόφαση;

3. Έχει υποχρέωση η αρμόδια αρχή να αναγράφει στο έντυπο δέσμευσης/κατάσχεσης γάλακτος τη δυνατότητα ενστάσεως από τον παραγωγό; Δίνεται το δικαίωμα στον παραγωγό να υποβάλει ένσταση και, εάν όχι, ποιοι οι λόγοι για τους οποίους δεν μπορεί να το κάνει;

4. Οι αναλύσεις του γάλακτος από τις επηρεαζόμενες κτηνοτροφικές μονάδες έχουν γίνει με διαπιστευμένη μέθοδο, ποιο είναι το ποσοστό λάθους της μεθόδου και λαμβάνεται αυτό υπόψη; Ποιες είναι αυτές οι κτηνοτροφικές μονάδες και από ποιες χύθηκε το γάλα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.354, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει αλλάξει η υφιστάμενη πολιτική της κυβέρνησης όσον αφορά την παραχώρηση προσφυγικών κατοικιών στις ελεύθερες περιοχές στους εγκλωβισμένους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.355, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η παράνομη απαγόρευση πτήσεων των Κυπριακών Αερογραμμών στους αεροδιαδρόμους της Τουρκίας αποτελεί μοναδικό φαινόμενο σήμερα ανά τον κόσμο. Ένα προηγούμενο περιστατικό που αφορούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Κούβα τερματίστηκε έπειτα από προσφυγή στα αρμόδια διεθνή όργανα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ιστορικό των προηγούμενων περιστατικών και γιατί δεν έχει προσφύγει ακόμα στους ανάλογους διεθνείς οργανισμούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.356, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κηρύξει το 2010 έτος κατά της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ποσοστά των Κυπρίων συνταξιούχων και των νέων κάτω των τριάντα ετών, γυναικών και αντρών, που ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας τα τελευταία πέντε χρόνια συγκριτικά με τα ποσοστά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.357, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Βάσει ερευνητικών αποτελεσμάτων είναι αποδεδειγμένο ότι οι περισσότεροι μαθητές με ειδική μαθησιακή δυσκολία-δυσλεξία αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, όταν εξετάζονται προφορικά, ενώ σε γραπτές εξετάσεις δυσκολεύονται ή και αδυνατούν να ανταποκριθούν λόγω των δυσκολιών τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Έχει θεσμοθετηθεί η προφορική εξέταση των παιδιών με ειδική μαθησιακή δυσκολία-δυσλεξία στην Κύπρο; Αν όχι, γιατί δεν ακολουθείται το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, για να θεσμοθετηθεί, ώστε να σταματήσουν να παραβιάζονται τα δικαιώματα των μαθητών με δυσλεξία για ισότιμη εκπαίδευση;

                   2. Πότε θα εφαρμοστεί η χρήση του προδιαγνωστικού εξεταστικού δοκιμίου (“screening test”) για παιδιά, το οποίο έχει ανακοινωθεί εδώ και δύο χρόνια;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.358, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κύπρος δεν έχει οποιεσδήποτε ποσοτικοποιημένες δεσμεύσεις σχετικά με τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, αφού δε συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της σύμβασης για τις κλιματικές μεταβολές και δεν εντάχθηκε στο Παράρτημα Β΄ του Πρωτοκόλλου του Κιότο, όπου αναφέρονται οι χώρες που έχουν υποχρέωση μείωσης των εκπομπών τους. Η Κύπρος αποτελεί την τελευταία χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία δεν έχει ενταχθεί στο Παράρτημα Ι της σύμβασης για τις κλιματικές αλλαγές.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Κύπρος ως κράτος μέλος έχει ποσοτικούς στόχους στα πλαίσια των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών της ως ακολούθως:

1. Μείωση από ενεργοβόρους τομείς της τάξης του 21% μέχρι το 2020 με έτος αναφοράς το 2005.

2. Μείωση από άλλους τομείς, όπως η γεωργία, οι μεταφορές και τα απόβλητα, της τάξης του 5% μέχρι το 2020 με έτος αναφοράς το 2005.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε η Κύπρος θα σταματήσει να είναι η παραφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πότε θα ενταχθεί στο Παράρτημα Ι της σύμβασης για τις κλιματικές αλλαγές και στο Παράρτημα Β΄ του Πρωτοκόλλου του Κιότο.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.359, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα έχει δοθεί υπό μορφή δωρεάς προς το δήμο Λευκωσίας από το συμπατριώτη μας Άγγελο Τσιρίδη πολύτιμη συλλογή απολιθωμάτων, μετεωριτών, ορυκτών, ακόμη και οστών δεινοσαύρων. Στόχος είναι η δημιουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στην πρωτεύουσα. Όμως με μεγάλη λύπη πληροφορήθηκα ότι γίνονται διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για παραχώρηση των εγκαταστάσεων του Ελένειου Δημοτικού Σχολείου για τη στέγαση της συλλογής. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει στον τερματισμό μιας πολύχρονης ιστορικής προσφοράς ενός από τα πιο κλασικά εκπαιδευτήρια της πρωτεύουσας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αυτές οι καταγγελίες αληθεύουν και γιατί δεν αναζητείται λύση με αναπαλαίωση κάποιων από τα εκατοντάδες ετοιμόρροπα αλλά αρχιτεκτονικά αξιόλογα κτίρια στο κέντρο της πρωτεύουσας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.360, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 20 Οκτωβρίου 2010 νομοθετική πρόταση για αναθεώρηση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία και την ασφάλεια των εγκύων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων για τον καθορισμό της ελάχιστης άδειας μητρότητας και πατρότητας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της άδειας μητρότητας τουλάχιστον 20 βδομάδων με πλήρεις αποδοχές και ενέκρινε άδεια πατρότητας 2 βδομάδων με πλήρεις απολαβές.

Στην Κύπρο μια μητέρα μισθωτή δικαιούται άδεια μητρότητας 18 συνεχόμενων εβδομάδων. Σ’ ό,τι αφορά τις απολαβές κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος παραπέμπει στη νομοθεσία κοινωνικών ασφαλίσεων. Με βάση τη νομοθεσία αυτή, η ασφαλισμένη μητέρα (μισθωτή ή αυτοτελώς εργαζόμενη) δικαιούται επίδομα μητρότητας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφόσον πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις εισφορών και άλλα κριτήρια. Το επίδομα μητρότητας είναι ίσο με το 75% των ασφαλιστέων αποδοχών της, που υπολογίζονται με βάση το προηγούμενο έτος εισφορών. Για τον πατέρα δεν υπάρχει πρόνοια για άδεια μετ’ απολαβών. Περαιτέρω, κάθε γονέας δικαιούται να πάρει άδεια χωρίς απολαβές μέχρι και 13 βδομάδες λόγω της γέννησης του παιδιού, με σκοπό τη φροντίδα και την ανατροφή του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση προτίθεται να υιοθετήσει τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου για καλύτερη προστασία των εγκύων γυναικών, αύξηση της άδειας μητρότητας σε 20 βδομάδες με πλήρεις αποδοχές και άδεια πατρότητας 2 βδομάδων με πλήρεις απολαβές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.361, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η τελευταία ημερομηνία μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού κώδικα είναι η 26η Δεκεμβρίου 2010.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ετοιμαστεί το σχετικό νομοσχέδιο και πότε προτίθεται η αρμόδια υπηρεσία να το καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.362, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η Σύμβαση της Βιέννης για την Τροχαία Κίνηση στοχεύει στη διευκόλυνση της διεθνούς οδικής κυκλοφορίας και την αύξηση της οδικής ασφάλειας με την τυποποίηση κοινών κανονισμών οδικής κυκλοφορίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είχε μεν εκπροσωπηθεί στη συνάντηση της ειδικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών το 1968 για την εξαγγελία της Τελικής Πράξης της Σύμβασης της Βιέννης για την Τροχαία Κίνηση (Vienna Convention on Road Traffic-Final Act) και θεωρείται συμβαλλόμενο μέρος, αλλά δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση μέχρι σήμερα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχει προχωρήσει στην κύρωση της συγκεκριμένης σύμβασης μέχρι τώρα και πότε σκοπεύει να την προωθήσει στο σώμα για επικύρωση.»   

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.363, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες εμφανίζονται ιδιαίτερα ευάλωτες στις καθυστερήσεις πληρωμών από τους πελάτες τους, εξασφάλισε την αναγκαία συμφωνία με το συμβούλιο για την τροποποίηση/επικαιροποίηση της Οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών, ώστε να γίνουν αυστηρότεροι οι κανόνες που διέπουν τις προθεσμίες πληρωμών. Συγκεκριμένα, ως γενικός κανόνας, η προθεσμία για την πληρωμή ενός λογαριασμού για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών δε θα επιτρέπεται να ξεπερνά τις τριάντα ημέρες. Αυτό θα ισχύει τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο τομέα. Στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων θα είναι δυνατή η επέκταση της προθεσμίας πληρωμής στις εξήντα ημέρες, εφόσον και οι δύο πλευρές συμφωνούν και εφόσον αυτό αναφέρεται στο συμβόλαιο, και θα μπορεί να επεκταθεί ακόμη περισσότερο, εάν κάτι τέτοιο δεν είναι “ιδιαιτέρως επιβαρυντικό” για τον πιστωτή. Για τους δημόσιους οργανισμούς οι κανόνες θα είναι αυστηρότεροι: Οποιαδήποτε επέκταση της προθεσμίας πληρωμής θα πρέπει όχι μόνο να συμφωνείται ρητά, αλλά και να “στοιχειοθετείται με αντικειμενικά επιχειρήματα”. Επιπλέον, οι δημόσιες αρχές δε θα μπορούν να καθυστερούν τις πληρωμές τους πέρα από το όριο των εξήντα ημερών. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια, προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή τα νέα μέτρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να θέσει η Κυπριακή Δημοκρατία σε εφαρμογή την Οδηγία αυτή, ιδιαίτερα όσον αφορά τους δημόσιους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.364, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι παρά τον υδατοφράκτη Πολεμιδιών, στον κύριο δρόμο που οδηγεί από τη Λεμεσό προς τις ημιορεινές και ορεινές περιοχές του Τροόδους, έχουν μαζευτεί σωροί από κάθε είδους άχρηστα αντικείμενα, οικιακά σκουπίδια, ξηρά χόρτα και κλαδιά, πλαστικά μπουκάλια, τενεκεδάκια, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές κτλ. Όπως πληροφορήθηκα, πολίτες, κυρίως τις βραδινές ώρες, έχουν μετατρέψει το χώρο σε σκυβαλότοπο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σκοπεύει να ζητήσει αύξηση των αστυνομικών περιπολιών ή των περιπολιών των “πράσινων επιθεωρητών” του Υπουργείου Εσωτερικών στην περιοχή όπου βρίσκεται το φράγμα των Πολεμιδιών και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την αποκατάσταση του χώρου.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.365, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του υπουργείου του σχετικά με τα ακόλουθα πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν την ειδική αγωγή στα δημόσια σχολεία και παρακαλώ όπως απαντηθεί το κάθε θέμα ξεχωριστά:

1. Απουσία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στα γυμνάσια και λύκεια.

Γιατί δεν εργοδοτούνται καθηγητές μέσης εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο στην ειδική εκπαίδευση, αλλά αντ’ αυτού δίνεται απλή στήριξη από ανειδίκευτους καθηγητές;

2. Γιατί μειώνεται ο αριθμός προσλήψεων δασκάλων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στα δημοτικά σχολεία, ενώ τα περιστατικά αυξάνονται κάθε χρόνο;

(Δεν ενδείκνυται η ειδική εκπαίδευση να λειτουργεί με απλές μαθηματικές δηλώσεις του τύπου πρέπει όλοι οι μαθητές να πάρουν από δύο σαραντάλεπτα ειδικής εκπαίδευσης την εβδομάδα.)

3. Απουσία εργοθεραπείας/φυσικοθεραπείας στα πλαίσια της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία.

Γιατί δε δημιουργούνται πολυθεματικά κέντρα παροχής τέτοιων υπηρεσιών;

4. Γιατί υπάρχει ελλιπής παρουσία και ελλιπής στήριξη από εκπαιδευτικό/κλινικό ψυχολόγο/παιδοψυχίατρο, όταν και όπου χρειάζεται, ενώ προτείνονται ξεκάθαρα από τη νομοθεσία;

5. Γιατί υπάρχει απουσία μηχανισμών στήριξης παιδιού και γονέων, όταν και όπου χρειάζεται, ενώ θα έπρεπε από τη στιγμή της διάγνωσης να παρέχονται υποστηρικτικές υπηρεσίες;

6. Γιατί παρατηρείται τρομερή καθυστέρηση στην παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης; (Σύμφωνα με στοιχεία, συχνά χρειάζονται μέχρι και δύο χρόνια από τη στιγμή της παραπομπής.)

7. Γιατί με την έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς παρατηρείται καθυστέρηση στην έναρξη των μαθημάτων ειδικής αγωγής; (Τα μαθήματα ειδικής αγωγής και λογοθεραπείας αρχίζουν μετά από δύο μήνες, αφού αρχίσει η νέα σχολική χρονιά.)

8. Γιατί υπάρχει ελλιπής ενημέρωση του εκπαιδευτικού γενικής αγωγής για τις δυσκολίες των παιδιών στα οποία παρέχεται ειδική αγωγή που βρίσκονται στην τάξη του;

9. Γιατί δε γίνεται πολύ συχνά συνδιδασκαλία με τον ειδικό δάσκαλο στην τάξη και μείωση του αριθμού των παιδιών, όταν και όπου χρειάζεται;

10. Γιατί πολύ συχνά γίνεται ομαδοποίηση παιδιών με ανόμοιες και διαφορετικές μαθησιακές δυσκολίες στις ίδιες ομάδες ειδικής αγωγής;

11. Γιατί για παιδιά τα οποία βρίσκονται στην προδημοτική εκπαίδευση δεν υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία διάγνωσης προβλήματος από την υπηρεσία ειδικής εκπαίδευσης και έτσι συχνά ασκούνται πιέσεις στους γονείς για αναστολή φοίτησης του παιδιού; (Η αναστολή στη φοίτηση δεν είναι πάντα η πανάκεια όλων των προβλημάτων.)

12. Γιατί παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) κάποτε μεταφέρονται σε μονάδες-περιβάλλοντα εντελώς ακατάλληλα για τα παιδιά αυτά;

13. Γιατί, ενώ υπάρχουν διαθέσιμες ώρες ειδικού δασκάλου ή λογοθεραπευτή, κλείνονται οι φάκελοι παιδιών τα οποία έχουν εγκριθεί;

14. Γιατί οι καθηγητές στο γυμνάσιο και λύκειο δεν ξέρουν πώς να χειριστούν παιδιά με ΔΕΠΥ, μαθησιακές δυσκολίες ή άλλα σύνδρομα και συχνά αποβάλλουν τα παιδιά αυτά, τα οποία στιγματίζονται και ως τα “άτακτα” παιδιά της τάξης, ενώ η νομοθεσία καθαρά προβλέπει σεμινάρια και διαλέξεις για την ενημέρωσή τους;

15. Γιατί στο γυμνάσιο και στο λύκειο δε δίνεται επιπρόσθετος χρόνος στα παιδιά αυτά κατά τη διεξαγωγή διαγωνισμάτων; (Συνήθως δίνονται μόνο δέκα λεπτά ως επιπρόσθετος χρόνος.)

Γιατί δεν υπάρχει ευχέρεια διαφοροποίησης των οδηγιών ή της ύλης σε διαγωνίσματα ή σε τελικές εξετάσεις ούτε ευχέρεια για τα παιδιά με δυσλεξία για προφορικές εξετάσεις;

                   16. Γιατί γονείς οι οποίοι επισκέφθηκαν το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, για να απαιτήσουν τις ώρες της ειδικής αγωγής που δικαιούνται τα παιδιά τους,                    παραπέμφθηκαν από επιθεωρητή ειδικής αγωγής στο Υπουργείο Οικονομικών για την έγκριση κονδυλίων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.366, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος χορήγησης υποκατάστατων ουσιών εξάρτησης και πιο συγκεκριμένα για τα ακόλουθα:

1. Ποιος ο αριθμός των χρηστών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα;

2. Ποιος ο αριθμός των χρηστών που στη συνέχεια εντάχθηκαν σε προγράμματα απεξάρτησης;

                   3. Ποια η συνολική αξιολόγηση του προγράμματος και τα συμπεράσματα που προκύπτουν;»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.367, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Σε σημαντικό αριθμό δικαιούχων σε κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας έχουν παραχωρηθεί οικόπεδα που προορίζονται για άπορες οικογένειες. Το ποσό που καλούνται σήμερα να καταβάλουν οι δικαιούχοι έχει αναπροσαρμοστεί και διαφοροποιηθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν και ανέρχεται σε μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Δεδομένου ότι πολλές οικογένειες αδυνατούν να καταβάλουν το ποσό αυτό λόγω και της οικονομικής κρίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να μειώσει το ποσό αυτό και να διευκολύνει τους δικαιούχους στην αποπληρωμή του.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.368, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Όπως λέχθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας δε διαθέτει μέσα για εντοπισμό της ρύπανσης των θαλάσσιων υδάτων πέραν των δορυφόρων, που δεν καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες αυτές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο κενό;

2. Υπάρχει σχεδιασμός για την προμήθεια σύγχρονων μέσων;

                    3. Υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με γειτονικές χώρες ή κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.369, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Περί τα τέλη Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να υποβάλουν προσχέδιο εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού με έμφαση σε δύο στόχους:

1. Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των ατόμων ηλικίας μεταξύ 20-74 ετών άνω του 75%.

2. Μείωση του ποσοστού φτώχιας.

Υπό το φως των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαβούλευση,

2. αν στη διαδικασία σύνταξης του προσχεδίου έχουν εμπλακεί οι κοινωνικοί εταίροι,

                     3. αν στη διαδικασία διαβούλευσης έχει εμπλακεί το εθνικό κοινοβούλιο, όπως έχει συμβεί και στα υπόλοιπα κράτη μέλη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.370, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Τα τελευταία χρόνια πυκνώνουν τα περιστατικά ρύπανσης των θαλασσών. Ανάλογα φαινόμενα αντιμετωπίζει και η Κύπρος εξαιτίας της εκτεταμένης ακτογραμμής της και των ανοιχτών της θαλασσών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. για τον αριθμό και τον τύπο των αντιρρυπαντικών μέσων που διαθέτουν σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης,

2. αν τα μέσα αυτά θεωρούνται επαρκή ή θεωρείται αναγκαία η ενίσχυσή τους,

                    3. κατά πόσο υπάρχουν πρωτόκολλα συνεργασίας με γειτονικές χώρες για την από κοινού αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.371, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Στις 15 Νοεμβρίου 2010 λήγει η διάρκεια της θεσμικής διαβούλευσης που όρισε η επιτροπή για το μέλλον των συντάξεων και των συνταξιοδοτικών συστημάτων στην ΕΕ στη βάση σχετικής πράσινης βίβλου. Από τη διαβούλευση αυτή θα προκύψουν δεσμευτικές αποφάσεις, που θα ενσωματωθούν στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Υπό το φως των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. αν η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας συμμετέχει στη διαβούλευση αυτή και, αν ναι, με ποιο τρόπο,

2. αν έχει πραγματοποιηθεί διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους και, αν ναι, αν έχουν υποβληθεί σχετικές απόψεις στην επιτροπή,

                   3. αν έχει πραγματοποιηθεί διαβούλευση με το εθνικό κοινοβούλιο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.372, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την αντισεισμικότητα των διαφόρων κρατικών κτιρίων και συγκεκριμένα για το ποια από τα κτίρια αυτά διαθέτουν σύγχρονη, αντισεισμική θωράκιση και ποια όχι, π.χ. υπουργεία, νοσοκομεία, ΓΕΕΦ, Αρχηγείο Αστυνομίας, κτίρια κεντρικών κυβερνητικών υπηρεσιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.373, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το κυβερνητικό νομοσχέδιο για την αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ως γνωστόν έχει παγώσει, παρά τη σχετική προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης. Παρά ταύτα, το πρόβλημα με τους επαρχιακούς διευθυντές της υπηρεσίας εξακολουθεί να υφίσταται, με αποτέλεσμα αξιωματικοί χαμηλότερου βαθμού από τον προβλεπόμενο να εκτελούν χρέη επαρχιακών διευθυντών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε προτίθεται να καταργήσει το πάγωμα της διαδικασίας ψήφισης του σχετικού με την αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας νομοσχεδίου;

2. Υπάρχει εν τω μεταξύ πρόσθεση λήψης μέτρων, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που υπάρχει με τους επαρχιακούς διευθυντές;» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.374, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη φάση στην οποία βρίσκεται η μελέτη για την αναβάθμιση του Επαρχιακού Μουσείου Λάρνακας και κατά πόσο έχει τοποθετηθεί σε αυτό αρχαιολογικός λειτουργός.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.375, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Στον προϋπολογισμό του 2011 του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων περιλαμβάνεται ποσό ύψους €250.000 για σκοπούς αναβάθμισης του συστήματος LEFCO, το οποίο δεν έχει ακόμη παραληφθεί από το κράτος.

Υπό το φως των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των αναβαθμίσεων και των τροποποιήσεων του αρχικού συμβολαίου του 2004 που έχουν μέχρι τώρα γίνει και για τα ποσά που έχουν διατεθεί για το σκοπό αυτό για ένα σύστημα που δεν έχει ακόμη επισήμως παραληφθεί από το κράτος 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.376, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Ο ευρύτερος χώρος που περιλαμβάνει τον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνα βρίσκεται σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας. Φιλοξενεί τάφους μεγάλων μορφών της νεότερης κυπριακής ιστορίας και αξιόλογα ταφικά μνημεία και παρά ταύτα παραμένει εντελώς αναξιοποίητος, εστία αισθητικής οχληρίας, μια μαύρη τρύπα κυριολεκτικά στο κέντρο της Λευκωσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου;

                    2. Υπάρχουν σχέδια αναμόρφωσης και τοπιοτέχνησης του χώρου, ώστε να καταστεί πνεύμονας πρασίνου και να αναδειχθεί η ιστορικότητά του, και, εάν ναι,                    υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την αναμόρφωσή του;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.377, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Στον ευρωπαϊκό χώρο τα τελευταία χρόνια διευρύνεται η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, σύμφωνα με την οποία δημόσιες εταιρείες ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικού περιεχομένου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η κυβέρνηση έχει αναλάβει την εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και, αν ναι, πότε θα υποβληθεί σε δημόσια διαβούλευση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.378, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο ισχύουν οι υποσχέσεις που έδωσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για ανακατασκευή του 10ου Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού στην περιοχή Χαλκούτσας στη Μέσα Γειτονιά.

Επισυνάπτω σχετική επιστολή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προς το σύνδεσμο γονέων του ως άνω σχολείου.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.379, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τα πιο κάτω αιτήματα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων:

                     1. Τη θέσπιση επιδόματος για απόκτηση τρίτου, τέταρτου κ.ο.κ. τέκνου, ύψους €10.000.

2. Την άμεση υλοποίηση της υπόσχεσης του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ετήσια πραγματική ανανέωση της αγοραστικής αξίας των επιδομάτων.

3. Την άμεση υλοποίηση θεσμών για ευέλικτο ωράριο εργασίας της γυναίκας μητέρας.

4. Την αναβάθμιση και αύξηση του αριθμού των κρατικών βρεφονηπιακών σταθμών.

5. Τη δημιουργία χώρων παιδαγωγικής φύλαξης και προσοχής βρεφών και νηπίων ανά γειτονιά.

                    6. Τη δημιουργία χώρων δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.380, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πότε θα καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς επικύρωση τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων ενάντια στην Εξαναγκαστική Εξαφάνιση, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε το 2007 και η οποία υιοθετήθηκε στα πλαίσια του ΟΗΕ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.381, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πάνω από 2 000 εμπορευματοκιβώτια χάνονται κάθε χρόνο στα ευρωπαϊκά ύδατα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους από πλοία. Όπως αναφέρεται σε πρόσφατη ανακοίνωση του Ευρωκοινοβουλίου, οι βουλευτές ζήτησαν περαιτέρω μέτρα πρόληψης της απώλειας εμπορευματοκιβωτίων στη θάλασσα. Αυτό πρέπει να γίνει μέσω βελτίωσης της πρόσδεσης των εμπορευματοκιβωτίων και διασφάλισης ότι όλα τα εμπορευματοκιβώτια ζυγίζονται στο λιμάνι και στοιβάζονται ορθά πριν από τον απόπλου. Οι ευρωβουλευτές προτείνουν ακόμη να ερευνηθεί η χρήση αυτόματα ενεργοποιούμενων σημαντήρων, για να διευκολύνεται ο εντοπισμός των εμπορευματοκιβωτίων, αλλά και να επικαιροποιηθεί το καθεστώς αποζημίωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός και διαδικασίες στα κυπριακά λιμάνια, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος απώλειας εμπορευματοκιβωτίων, και αν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το πρόβλημα όσον αφορά τις μεταφορές από και προς την Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.382, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί μελέτη σχετικά με την προώθηση των πρασίνων δημόσιων συμβάσεων στην Κύπρο από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να κοινοποιήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη μελέτη αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.383, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προτίθεται να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα στις επιφάνειες των κυπριακών τεχνητών λιμνών και των φραγμάτων.

Υπάρχει η άποψη ότι οι συνέπειες από την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων στις επιφάνειες των φραγμάτων θα είναι καταστροφικές για τα οικοσυστήματα που αναπτύσσονται στα φράγματα. Μια τέτοια ενέργεια θα μειώσει την ηλιακή ακτινοβολία στο βυθό των φραγμάτων, με αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής φυτοπλαγκτού, που είναι η βάση της τροφικής αλυσίδας. Επιπρόσθετα, θα επηρεαστούν αρνητικά πολλά είδη ντόπιων και μεταναστευτικών πουλιών που εξαρτώνται από τα ψάρια των υδατοφρακτών για τροφή. Παράλληλα, θα μειωθεί η υδρόβια και παρόχθια βλάστηση στα φράγματα και θα επηρεαστούν αρνητικά πολλά πτηνά, τα οποία προσεγγίζουν τις λίμνες για τροφή και αναπαραγωγή. Θα επέλθει επίσης μείωση της θερμοκρασίας του νερού, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιβιώσουν χιλιάδες είδη οργανισμών και, ως εκ τούτου, να μειωθεί η οξυγόνωση του νερού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διεξαχθεί περιβαλλοντική μελέτη για τις συνέπειες στα οικοσυστήματα των φραγμάτων από την ολική ή μερική κάλυψη των επιφανειών των λιμνών με φωτοβολταϊκά συστήματα και, εάν ναι, ποια τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.384, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Περιορισμό των Εκπομπών Aερίων του Θερμοκηπίου από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να κοινοποιήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη μελέτη αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.385, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κοπάδια ζώων βόσκουν στον παλιό σκυβαλότοπο της Πάφου. Συγκεκριμένα, στον εγκαταλελειμμένο σκουπιδότοπο της Αγίας Μαρινούδας θεάθηκαν κοπάδια αιγών να βόσκουν αμέριμνα μέσα στα μισοσκεπασμένα με χώμα παλιά σκουπίδια. Λόγω της πολύχρονης χρήσης του χώρου ως σκυβαλότοπου το λιγοστό χόρτο της περιοχής αποτελεί ουσιαστικά φορέα κάθε επικίνδυνου ρυπαντή οικιακών λυμάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι αρμόδιες υπηρεσίες προτίθενται να περιφράξουν τον παλιό σκουπιδότοπο, ούτως ώστε να αποτραπεί η βόσκηση και, αν ναι, πότε υπολογίζεται να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση και διαμόρφωση του χώρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.386, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι επιβλήθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία πρόστιμο ύψους €125.000 από την Ευρωπαϊκή Ένωση για υπερβάσεις των εθνικών ποσοστώσεων παραδόσεων γάλακτος για την περίοδο 2009-2010.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το ποιος ευθύνεται για την υπέρβαση και αν θα απαιτήσει το πρόστιμο με κάποιο τρόπο από τους υπεύθυνους. Παράλληλα, παρακαλώ όπως ενημερωθούμε για τα πρόστιμα που έχει πληρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι σήμερα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για υπερβάσεις των ποσοστώσεών μας για προηγούμενες περιόδους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.387, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Κυπριανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια είναι τα στάδια και οι διαδικασίες που ακολουθεί το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας από την ημερομηνία υποβολής αίτησης οριζόντιου ή κάθετου διαχωρισμού ιδιοκτησίας μέχρι και την έκδοση τίτλων της;

2. Πόσες υποθέσεις οριζόντιου ή κάθετου διαχωρισμού εκκρεμούν ενώπιον των επαρχιακών κτηματολογικών γραφείων;

                   3. Σε μία περίοδο δύσκολη για τα έσοδα του κράτους και με δεδομένη την τεράστια καθυστέρηση που παρατηρείται στην έκδοση τίτλων και κατά συνέπεια στις                    μεταβιβάσεις, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί, για να επισπεύσει τις πιο πάνω διαδικασίες και να βοηθήσει την οικοδομική βιομηχανία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.388, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ταυτοποίησης του κυπριακού μελιού και πότε προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.389, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πάγιο αίτημα των μελισσοκόμων είναι η ανάπτυξη της καλλιέργειας δασικών ή γεωργικών μελισσοκομικών ειδών. Το Τμήμα Δασών και το Τμήμα Γεωργίας οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το θέμα, γιατί αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης της κυπριακής μελισσοκομίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν ειδικά προγράμματα ανάπτυξης δασικών ή γεωργικών μελισσοκομικών ειδών και πόσα εκτάρια γης έχουν φυτευτεί τα τελευταία χρόνια με τέτοια δέντρα, θάμνους ή φυτά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.390, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, κατά την άποψη πολλών μελισσοκόμων, το πρόβλημα του υπερπληθυσμού της σφήκας στην Κύπρο αποτελεί το μεγαλύτερο κίνδυνο για την επιβίωση της κυπριακής μελισσοκομίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού της σφήκας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.391, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με απάντηση σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.421 σχετικά με την κατασκευή γηπέδου γκολφ στην περιοχή Τερσεφάνου στη Λάρνακα πληροφορήθηκα ότι για τη χορήγηση της πολεοδομικής άδειας και αναφορικά με τον επηρεασμό αρχαιοτήτων από την κατασκευή του γηπέδου γκολφ λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Όρο με αρ. 544, και συγκεκριμένα το Παράρτημα με αρ. 10, και τις δύο επιστολές του Τμήματος Αρχαιοτήτων, με ημερομηνίες 19/11/2009 και 9/2/2010, του Παραρτήματος 10, που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα και αναφέρονται στη σχετική απάντηση του υπουργού προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.392, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτικής φύσεως.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.393, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προμηθεύσει την ομάδα εθελοντών της Πολιτικής Άμυνας Ορεινής Λάρνακας (Κοινότητα Ορά) με διπλοκάμπινο αυτοκίνητο το οποίο θα μεταφέρει εξοπλισμό κατάσβεσης πυρκαγιών και, αν ναι, πότε προτίθεται να το κάνει. Η ομάδα εθελοντών, που με ζήλο έχει οργανωθεί και εκπαιδευτεί, φέρνει θετικά αποτελέσματα στην κατάσβεση πυρκαγιών, με τη χρήση όμως ιδιωτικών οχημάτων για το σκοπό αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.394, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει για την αξιοποίηση του χώρου του Διανέλλειου Γυμνασίου στη Λάρνακα και αν είναι στους στόχους και τους προγραμματισμούς του η δημιουργία νέου γυμνασίου στον υφιστάμενο χώρο.»

Απάντηση 


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.395, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πέραν των πολιτικών προσφύγων, ποιες άλλες κατηγορίες αλλοδαπών δικαιούνται να παραμένουν μόνιμα στην Κύπρο;

2. Ποιος έχει το δικαίωμα να εγκρίνει την παραμονή τους στη χώρα μας και με ποια κριτήρια εγκρίνεται;

3. Πόσοι έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα για παραμονή από τους διαμένοντες, για συμπληρωματική προστασία και ανθρωπιστικούς λόγους, αλλοδαπούς και ποια είναι τα δικαιώματά τους;

4. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των νομικά διαμενόντων στην Κύπρο αλλοδαπών κατά κατηγορία;

                    5. Ποιο είναι το συνολικό ποσό με το οποίο επιβαρύνθηκε ο προϋπολογισμός του κράτους τα τελευταία δέκα χρόνια; Παρακαλώ όπως δοθεί αναλυτικός                     κατάλογος κατά χρονολογία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.396, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Προτίθεται να προχωρήσει στην ίδρυση δεύτερου νηπιαγωγείου στην εκπαιδευτική περιφέρεια Δροσιάς;

                    2. Ποια μέτρα λαμβάνει για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το δημόσιο νηπιαγωγείο Δροσιάς Λάρνακας σχετικά με την επέκταση του                        υπαίθριου χώρου του νηπιαγωγείου (απαλλοτρίωση γειτονικού οικοπέδου) και την οδική ασφάλεια των παιδιών (διάβαση πεζών, φώτα τροχαίας, ρύθμιση της                        κυκλοφορίας κτλ.);»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.397, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η θητεία του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής έχει λήξει από τον περασμένο Ιούλιο και μέχρι στιγμής δεν έχει διοριστεί νέο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ετοιμαστεί και αποσταλεί πρόταση για το νέο διοικητικό συμβούλιο προς το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και αν υπάρχει πρόθεση να υπάρξει εκπρόσωπος από μη κυβερνητική οργάνωση στο διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε υπολογίζεται τελικά να διοριστεί το νέο διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.398, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα οργανώθηκε το 3ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχα από το Σύνδεσμο Γυμναστών Κύπρου, κάποιες από τις βασικές συστάσεις της Λευκής Βίβλου για το ρόλο του αθλητισμού στην παιδεία είναι οι εξής:

1. Αύξηση των ωρών φυσικής αγωγής (τουλάχιστον τρεις) στο ωρολόγιο πρόγραμμα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (άρθρο 10).

2. Διδασκαλία του μαθήματος φυσικής αγωγής από επιστήμονες πτυχιούχους φυσικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (άρθρο 24).

3. Βελτίωση της αντίληψης για την αξία της άσκησης και φυσικής αγωγής στην κοινωνία και το σχολείο (άρθρο 21).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα συγκεκριμένα μέτρα που προτίθεται να εφαρμόσει, ώστε να υλοποιηθούν οι πιο πάνω συστάσεις της Λευκής Βίβλου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.399, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου 2010, στη μαρίνα της Λάρνακας, η διαβάθρα με αριθμό Ε6 επί της αποβάθρας πλαγιοδέτησης μεγάλων σκαφών E-F υποχώρησε, με αποτέλεσμα να προκληθούν ελαφρές ζημιές σε σκάφος. Αμέσως μετά υποχώρησε και το παράλληλο σκέλος έναντι της διαβάθρας.

Ως συνέπεια της περιθωριοποίησης και παραγνώρισης εξειδικευμένων λειτουργών του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, καθώς και της απάθειας και της λήψης λανθασμένων αποφάσεων από πλευράς διοικητικού συμβουλίου, έχει προκληθεί χαοτική κατάσταση στη μαρίνα της Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. αν έχουν αποδοθεί ευθύνες στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για τις λανθασμένες αποφάσεις που ελήφθησαν για τα θέματα της μαρίνας της Λάρνακας,

                   2. για τους συγκεκριμένους λόγους περιθωριοποίησης/φίμωσης των ειδικών σε θέματα διεύθυνσης μαρίνων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.400, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από το βιβλίο-καταγγελία του Συνδέσμου Καρκινοπαθών ΕΛ.Α.ΖΩ ότι έγινε εισήγηση για ταυτόχρονη δημιουργία ακτινοθεραπευτικών τμημάτων στα νοσοκομεία Λευκωσίας και Λεμεσού, κάτι που θα απέφερε εξοικονόμηση πολλών εκατομμυρίων και ταυτόχρονα πληρέστερη εξυπηρέτηση των καρκινοπαθών, όπως εξάλλου αναφέρεται και στο κείμενο της Στρατηγικής Αντιμετώπισης του Καρκίνου στην Κύπρο, που εγκρίθηκε από τη Βουλή και το Υπουργικό Συμβούλιο και εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας το Νοέμβριο του 2009.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του προς εκπλήρωση των διακηρύξεων όπως αυτές περιλαμβάνονται στην εν λόγω στρατηγική.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.401, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Στις 17 Νοεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα δημόσια παρουσίαση των σχεδίων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για αντιμετώπιση της διάβρωσης της παραλιακής περιοχής Λάρνακας-Ορόκληνης με την κατασκευή κυματοθραυστών με ογκόλιθους. Στη διάρκεια της παρουσίασης τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο θα ήταν πιο συμφέρουσα λύση, αντί της χρήσης ογκόλιθων, να χρησιμοποιηθεί η σύγχρονη μέθοδος τοποθέτησης “techno reefs”. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, θεωρείται πιο οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον, αφού δεν απαιτείται λατόμηση ογκόλιθων, ενώ υποβοηθείται η ανάπτυξη της θαλάσσιας ζωής. Τέλος, ο χρόνος κατασκευής είναι πολύ μικρότερος. Ο παριστάμενος εκπρόσωπος του ΕΜΠ συμφώνησε με τα πλεονεκτήματα της μεθόδου “techno reefs” και παρέπεμψε στην κυβέρνηση για λήψη σχετικής απόφασης.

Υπό το φως των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει μελετήσει τη συγκεκριμένη μέθοδο “techno reefs” και τα πλεονεκτήματά της και κατά πόσο υπάρχει πρόθεση εφαρμογής της και στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.402, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Οι πλείστες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν ολοκληρωμένα κρατικά σχέδια επιχορηγήσεων-επιδοτήσεων για σκοπούς εξοικονόμησης ενέργειας τόσο στον οικιακό όσο και στο βιομηχανικό τομέα. Ανάλογα σχέδια εφαρμόστηκαν αποσπασματικά και στην Κύπρο, όπως π.χ. επιδότηση υβριδικών αυτοκινήτων, θερμομονώσεις κατοικιών σε ορεινές περιοχές κ.λπ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια συγκεκριμένα σχέδια υλοποιήθηκαν κατά το 2010;

2. Ποια σχέδια περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2011;

3. Έγινε αξιολόγηση της αποδοτικότητας των διάφορων σχεδίων και ποιου βαθμού εξοικονόμηση ενέργειας έχει προκύψει από την εφαρμογή τους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.403, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Χρήστου Πουργουρίδη

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνονται ώστε να επισπευθούν οι εργασίες τοποθέτησης υπόγειων καλωδίων από την ΑΗΚ στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, από τον ηλεκτρικό σταθμό Μονής προς τη Λεμεσό. Οι εργασίες για την τοποθέτηση των εν λόγω καλωδίων προχωρούν με απαράδεκτα αργούς ρυθμούς, γεγονός που προκαλεί αφάνταστη ταλαιπωρία σε όσους χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.404, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να εργοδοτηθεί γιατρός νευρολόγος στο νοσοκομείο Αμμοχώστου και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει. Επιπλέον, παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά με το πώς καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών για τον εν λόγω γιατρό μέχρι σήμερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.405, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των Τουρκοκύπριων γυναικών που έχουν δηλώσει ότι είναι διαζευγμένες και είναι λήπτριες δημόσιου βοηθήματος, τις διευθύνσεις στις οποίες έχουν δηλώσει ότι διαμένουν, καθώς και ποιο είναι το ύψος της βοήθειας που τους έχει παρασχεθεί μέχρι σήμερα από το 2004.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.406, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα γίνει η τοπιοτέχνηση του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Γερίου και πότε θα δημιουργηθούν χώροι σκίασης για τους μαθητές.

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή του συνδέσμου γονέων του πιο πάνω σχολείου.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.407, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα επιλύσει τα ακόλουθα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το δημόσιο νηπιαγωγείο Δροσιάς στη Λάρνακα:

1. Επέκταση του υπαίθριου χώρου του Νηπιαγωγείου.

2. Ίδρυση δεύτερου νηπιαγωγείου στην εκπαιδευτική περιφέρεια Δροσιάς.

3. Ανάγκη κατασκευής φωτοελεγχόμενης διάβασης πεζών.

                   Επισυνάπτεται σχετική επιστολή του συνδέσμου γονέων του νηπιαγωγείου Δροσιάς.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.408, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι εκατόν είκοσι έκτακτοι αγροτοπυροσβέστες κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ανεργιακό επίδομα, γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να τερματίσει τις υπηρεσίες τους την 31η Οκτωβρίου. Στη συνέχεια η κυβέρνηση ανανέωσε το συμβόλαιό τους για ακόμη 15 μέρες, από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. Οι αγροτοπυροσβέστες ζητούν ανανέωση του συμβολαίου τους μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου, για να συμπληρώσουν το απαιτούμενο εξάμηνο συνεχούς υπηρεσίας. Οι άνθρωποι αυτοί θα περάσουν έναν άσχημο χειμώνα, αφού εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι θα μείνουν χωρίς εισόδημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί αυτή τη χρονιά οι εκατόν είκοσι αγροτοπυροσβέστες θα μείνουν χωρίς το απαραίτητο και ουσιώδες ανεργιακό επίδομα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.409, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου συνεργάζονται με πανεπιστημιακά ιδρύματα που λειτουργούν παράνομα στις κατεχόμενες περιοχές. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι το ίδιο το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται σε επαφή με αυτά τα πανεπιστημιακά ιδρύματα των κατεχομένων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι πληροφορίες αυτές ευσταθούν και ποια μέτρα λαμβάνονται για την αντιμετώπιση αυτών των ενεργειών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.410, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε το 2007 τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων ενάντια στην Εξαναγκαστική Εξαφάνιση, η οποία υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Η σύμβαση αυτή ρυθμίζει, κατά νομικά δεσμευτικό τρόπο, μια σειρά από θέματα που αφορούν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αγνοούμενων προσώπων και των οικογενειών τους. Ανάμεσα στις καινοτόμους πρόνοιές της είναι και η καθιέρωση, στο άρθρο 24, του “δικαιώματος στην αλήθεια”. Παρά την υπογραφή της, έχουν παρέλθει σχεδόν τέσσερα χρόνια χωρίς η σύμβαση να έχει κυρωθεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ετοιμαστεί σχετικό νομοσχέδιο και πότε σκοπεύει το υπουργείο του να προωθήσει την κύρωση της σύμβασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.411, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Νίκου Κλεάνθους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ποσά που καταβάλλονται σε Κύπριους δικαιούχους είτε υπό μορφή εκταρικής επιδότησης είτε ως χορηγία από επενδυτικά προγράμματα στα οποία συνεισφέρει το κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση φορολογούνται και, αν ναι, βάσει ποιας νομοθετικής πρόνοιας προκύπτει κάτι τέτοιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.412, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να βοηθήσει οικονομικά τους πατατοπαραγωγούς των οποίων οι πατατοφυτείες υπέστησαν ζημίες από τις κακές καιρικές συνθήκες την περίοδο 2009-2010, για να αντιμετωπίσουν τα πολλαπλά οικονομικά προβλήματα που προέκυψαν, ούτως ώστε να συνεχίσουν τις εργασίες τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.413, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δημιούργησε το European Globalisation Adjustment Fund με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας και την ομαλή επανένταξη στην αγορά εργασίας απολυμένων εργαζομένων ή εργαζομένων που λόγω της παγκοσμιοποίησης και της κρίσης έχουν απολυθεί ως υπεράριθμοι από τις επιχειρήσεις και εταιρείες στις οποίες εργάζονταν. Το συγκεκριμένο ταμείο προικοδοτείται από τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ με το ποσό των 500 εκατομ. ευρώ. Μέχρι σήμερα πολλά από τα κράτη μέλη έχουν αξιοποιήσει το ταμείο για σκοπούς καταβολής αποζημιώσεων στους εργαζομένους που απολύονται και για σκοπούς επανακατάρτισης.

Έχω ενημερωθεί ότι τους τελευταίους μήνες μόνο η Ολλανδία έχει αποταθεί στο ταμείο για έξι συγκεκριμένες περιπτώσεις που αφορούν εκατοντάδες εργαζομένους που έχουν απολυθεί ως υπεράριθμοι, προκειμένου να καλύψει το 65% των αποζημιώσεών τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. για τον αριθμό των περιπτώσεων που η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει αποταθεί στο ταμείο,

2. για τις περιπτώσεις που έχουν εγκριθεί και τα ποσά που έχουν καταβληθεί ως αποζημιώσεις σε εργαζομένους ή για σκοπούς επανακατάρτισης και επανένταξης στην αγορά εργασίας και

                   3. για το κατά πόσο έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα για εξασφάλιση μέρους των αποζημιώσεων των απολυθέντων από τη Eurocypria

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.414, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο πρόκειται να ανεγερθούν υπερυψωμένες συμβολές στην οδό Μιχαήλ Κάσιαλου, μπροστά από το δημοτικό, το νηπιαγωγείο και τον προσφυγικό συνοικισμό Αγίας Νάπας, ως επίσης και κατά μήκος της οδού Τεύκρου Ανθία και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.415, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η αρμόδια αρχή κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας οδήγησης να συμπεριλάβει στις εξεταστικές της πράξεις και ανάγκες τη χρήση πλοηγού (Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.416, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Όπως έχω πληροφορηθεί, υπάρχει η δυνατότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου μη κρατικοί φορείς, κατά κύριο λόγο θρησκευτικοί, να μπορούν να συστήσουν και να λειτουργήσουν θρησκευτικά σχολεία διάφορων βαθμίδων εκπαίδευσης. Η χρηματοδότηση αυτών των σχολείων γίνεται από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την πολιτική του υπουργείου του όσον αφορά την αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας που παρέχεται στον τομέα της εκπαίδευσης για την ομογένεια στο κράτος του Ηνωμένου Βασιλείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.417, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Όπως με έχουν πληροφορήσει, οι Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ασκούν υπερβολικούς ελέγχους σε κατόχους κυπριακών ταυτοτήτων, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικά έγγραφα, με το αιτιολογικό ότι έχουν εντοπιστεί πλαστές ταυτότητες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι κυπριακές Αρχές είναι ενημερωμένες για το εν λόγω θέμα και ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.418, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Στις 10 Νοεμβρίου 2009 συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας της Βουλής το θέμα της άρνησης των αθλητικών ομοσπονδιών να εγγράψουν στο ενεργητικό τους αθλητικά σωματεία. Κατά τη συζήτηση προέκυψαν θέματα όπως η “καλή διακυβέρνηση”, η χρηματοδότηση των ομοσπονδιών από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ), η ανάγκη για εναρμόνιση των καταστατικών των ομοσπονδιών με τον ΚΟΑ και άλλα.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο διασφαλίζει την εναρμόνιση των καταστατικών των ομοσπονδιών με τον ΚΟΑ και τις πρακτικές για “καλή διακυβέρνηση”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.419, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πρόγραμμα προστασίας του περιβάλλοντος στην κατεχόμενη Καρπασία και τις δράσεις που αυτό συμπεριλαμβάνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.420, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει ορίσει άτομο υπεύθυνο για το συντονισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και των συστημάτων των σχολείων της παροικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο να μελετά, να αξιολογεί και να συμβουλεύει το υπουργείο και τους εμπλεκόμενους φορείς για τα θέματα αυτά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.421, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της ανεργίας στον τόπο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.422, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση σχετικά με τη διαχείριση των χρεών που δημιουργήθηκαν σε άτομα λόγω της ανεργίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.423, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η κυβέρνηση να εφαρμόσει πρόγραμμα παραχώρησης διευκολύνσεων για αγορά κατοικίας από Κύπριους απόδημους, έστω και εάν αυτοί δεν έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στην Κύπρο, με σκοπό να τονωθεί η αγορά, καθώς αρκετός κόσμος οδηγήθηκε στην ανεργία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.424, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποια η πολιτική της κυβέρνησης σχετικά με το μέλλον και τη διασύνδεση των γενεών των Κυπρίων μεταναστών στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αυστραλία και ενδεχομένως σε άλλες χώρες;

                     2. Προτίθεται το κράτος να δώσει κίνητρα επαναπατρισμού τους;

3. Προτίθεται το κράτος να δημιουργήσει γέφυρες με τις νέες γενεές Κυπρίων μεταναστών στις χώρες διαμονής τους, ώστε να μην απομακρυνθούν οι νεότερες γενεές από τις ρίζες τους;

                    4. Σήμερα αρχίζουν οι νέοι απόδημοι, τρίτης και πέρα γενεάς, να μην αισθάνονται δέσιμο με την Κύπρο. Πώς και με ποια πολιτική προτίθεται το κράτος να                      αντιμετωπίσει το θέμα αυτό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.425, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται και πότε πρόκειται να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του σκυβαλότοπου της Αγίας Μαρινούδας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.426, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μετακίνηση του εργοταξίου του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων από την κατοικημένη περιοχή της κοινότητας Τίμης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.427, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή πεζοδρομίων σε δρόμους που εφάπτονται τουρκοκυπριακών περιουσιών στην κοινότητα Τίμης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.428, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα μπορούσε να ικανοποιηθεί το αίτημα της κοινότητας Γιόλου για τοποθέτηση δεικτικών πινακίδων προς το κέντρο της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.429, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πρόκειται να αλλάξουν τα κριτήρια, ώστε να έχουν δυνατότητα συμμετοχής οι κάτοικοι της κοινότητας Γιόλου στα ακόλουθα κρατικά σχέδια:

1. Σχέδιο επιδότησης για θέρμανση.

2. Στεγαστική πολιτική, ώστε να βοηθηθούν τα νέα ζευγάρια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.430, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα μπορούσε να συνδεθεί η περιοχή Πόλης Χρυσοχούς με απευθείας δρομολόγια λεωφορείων με τη Λευκωσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.331, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ορισμένοι γεωργοί αγνοούν ότι τα καψαλίσματα των αγρών, των χόρτων και των κλαδεμάτων είναι απαγορευμένα και συνεχίζουν ακατάπαυστα αυτή την επικίνδυνη δραστηριότητα. Τα καψαλίσματα αποτελούν συχνή αιτία πρόκλησης πυρκαγιών και επίσης με τα καψαλίσματα απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα επικίνδυνες ουσίες για την υγεία. Γι’ αυτούς τους λόγους και με βάση τη σχετική συμφωνία της Στοκχόλμης, την οποία υπέγραψε και η χώρα μας και η οποία αποτελεί πλέον νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας, απαγορεύεται η ελεύθερη καύση κάθε οργανικής ύλης, δηλαδή ξύλων, χόρτων, κλαδεμάτων κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει ειδικά σεμινάρια, ώστε να ενημερωθούν οι γεωργοί για τις πιο οικολογικές διαδικασίες αξιοποίησης των κλαδεμάτων για παραγωγή κομπόστ. Επίσης, παρακαλώ όπως πληροφορηθεί η Βουλή αν οι αρμόδιες αρχές προτίθενται να χρηματοδοτήσουν προγράμματα απόκτησης από τους γεωργούς ειδικών μηχανημάτων για ανακύκλωση των κλαδεμάτων, των ξύλων και των χόρτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.432, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προγραμματίζεται η παραχώρηση κρατικής γης για κατασκευή κοινοτικού γηπέδου στην κοινότητα Αργάκας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.433, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζεται η ολοκλήρωση του γενικού σχεδίου (Μaster Plan) για την περιοχή Αργάκας, το οποίο προνοεί την κατασκευή παράλληλων κυματοθραυστών σε τμήμα της ακτής με σκοπό τη δημιουργία κοινοτικής πλαζ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.434, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκπόνηση της μελέτης του ρυθμιστικού σχεδίου της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην κοινότητα Αργάκας;

                    2. Προγραμματίζεται η κατασκευή κυρτωμάτων στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην κοινότητα Αργάκας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.435, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα γίνει αποδεκτό το αίτημα της κοινότητας Λετύμπου για προσθήκη πολιτιστικού κέντρου στο υπό ανέγερση έργο των κοινοτικών κτιρίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.436, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα γίνει αποδεκτό το αίτημα της κοινότητας Λετύμπου για συμπερίληψη όλης της κοινότητας στις περιοχές που έχουν πληγεί από τον καύσωνα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.437, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκμίσθωση τουρκοκυπριακών τεμαχίων για την ανάπλαση της πλατείας στην κοινότητα Χούλου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.438, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του παρακαμπτηρίου δρόμου στη Χούλου και πότε αναμένεται η ολοκλήρωση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.439, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαμόρφωση του πλατειακού χώρου και του χώρου πρασίνου στο κέντρο της κοινότητας της Αγίας Μαρινούδας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.440, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα αντιμετωπιστεί θετικά το αίτημα της κοινότητας Αγίας Μαρίνας για κήρυξη παραδοσιακής κατοικίας σε διατηρητέα και μετατροπή της σε μουσείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.441, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα μπορούσε να ικανοποιηθεί το αίτημα της κοινότητας Αγίας Μαρινούδας για βελτίωση (διαπλάτυνση, ευθυγράμμιση και ασφαλτόστρωση) της λεωφόρου Αγίας Μαρίνας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.442, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζεται η μετακίνηση του χώρου απόρριψης αδρανών υλικών από τη Μαραθούντα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.443, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το υπουργείο του προτίθεται να ξαναμελετήσει το θέμα της αύξησης ενοικίων γεωργικών κλήρων στην κοινότητα Τίμης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.444, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ομόδους είναι υποστελεχωμένο εδώ και δύο μήνες -οι δάσκαλοι μειώθηκαν από τρεις σε δύο- παρ’ όλο που αυξήθηκαν οι μαθητές του σχολείου.

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή του συνδέσμου γονέων του πιο πάνω σχολείου.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.445, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Έχω πληροφορηθεί πως η καθυστέρηση που παρατηρείται στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελλάδας για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού (ομογενείς) σε αρκετές περιπτώσεις καθιστά αδύνατη ή/και περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα διεκδίκησης υποτροφίας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στα μέσα Οκτωβρίου, με επακόλουθο οι επιτυχόντες να απουσιάζουν από τα μαθήματα για έναν περίπου μήνα. Σε αρκετές περιπτώσεις η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και η απουσία των εν λόγω φοιτητών από τα μαθήματα δεν τους επιτρέπει να παρακαθίσουν την εξέταση στο μάθημα, καθώς δε συμπληρώνουν τον ελάχιστο αριθμό παρουσιών που απαιτείται, με αποτέλεσμα να αποτυγχάνουν αυτομάτως στο μάθημα.

Σύμφωνα με το ΙΚΥ, στις περιπτώσεις που η συνολική περίοδος των σπουδών υπερβαίνει το ένα ακαδημαϊκό έτος, η υποτροφία ανανεώνεται από χρόνο σε χρόνο, εφόσον ο υπότροφος σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο. Συγκεκριμένα, ο υπότροφος πρέπει να μην έχει αποτύχει σε περισσότερα από δύο μαθήματα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, σε αρκετές περιπτώσεις όπου τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά, η δυνατότητα των φοιτητών να διεκδικήσουν υποτροφία περιορίζεται σημαντικά και σε αρκετές περιπτώσεις είναι αδύνατη, καθώς εκ των πραγμάτων θα αποτύχουν σε περισσότερα από δύο μαθήματα, χωρίς να έχουν οι ίδιοι την ευθύνη.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο διασφαλίζεται η δυνατότητα διεκδίκησης/ανανέωσης υποτροφίας για αυτή τη μερίδα φοιτητών, καθώς και αν προτίθεται να προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα προς το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, προκειμένου τα αποτελέσματα να δημοσιεύονται νωρίτερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.446, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποιες είναι οι ακριβείς θέσεις της κυβέρνησης για το θέμα του περιουσιακού, όπως αυτό προκύπτει με βάση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να συστήσει η Τουρκία επιτροπή στην οποία να απευθύνονται οι επηρεαζόμενοι πολίτες;

2. Γίνεται από πλευράς της κυπριακής κυβέρνησης συγκεκριμένη εισήγηση, ώστε οι πολίτες να απευθύνονται ή όχι στην επιτροπή; Εάν ναι, ποια καθοδήγηση δίνεται; Εάν όχι, τι εισηγείται η κυβέρνηση; Ποια η ευθύνη του κυπριακού κράτους σχετικά με το τι θα πράξουν οι πολίτες;

3. Έχει προβεί η κυβέρνηση σε ενδιάμεση αξιολόγηση του έργου αυτής της επιτροπής, ποια συμπεράσματα έχουν βγει και πώς αυτά τα συμπεράσματα αξιοποιούνται;

Ένας μεγάλος αριθμός πολιτών βρίσκεται σε απόγνωση λόγω της διαφορετικότητας των νομικών τοποθετήσεων. Επίσης, σε απόγνωση βρίσκεται ακόμη ένας άλλος αριθμός πολιτών, λόγω του ότι τα έξοδα προσφυγής είναι πολύ υψηλά και η εκμετάλλευση των πολιτών γίνεται πλέον χωρίς όρια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.447, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Η κυβέρνηση μελετά ή προτίθεται να προβεί σε σταδιακή κρατικοποίηση ιδιωτικής γης στα κατεχόμενα (νοείται πάντοτε σε εθελοντική βάση) στο πλαίσιο ενός χρονοδιαγράμματος μέχρι τη λύση του κυπριακού προβλήματος;

2. Θεωρεί η κυβέρνηση ότι μπορεί να προχωρήσει σε σταδιακή κρατικοποίηση κατεχόμενης ιδιωτικής γης με προτεραιότητα στις περιπτώσεις αιτητών ιδιοκτητών που έχουν προβλήματα υγείας, αλλά και άλλα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα;

3. Η σταδιακή κρατικοποίηση κατεχόμενης ιδιωτικής γης θα μπορούσε να αποτελέσει μέτρο που να αποτρέπει τους ιδιοκτήτες κατεχόμενης γης από το να αποτείνονται στην επιτροπή της Τουρκίας που εδρεύει στα κατεχόμενα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.448, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι στην περιοχή του δάσους Πάφου, όπου βρίσκεται ο βιότοπος των αγρινών, όταν πραγματοποιήθηκαν οδικά έργα (π.χ. δρόμος Ορκόντα-Κάμπου, Κάμπου-Κάτω Πύργου), δε λήφθηκε σοβαρά υπόψη η ανάγκη διέλευσης των προστατευόμενων αυτών θηλαστικών. Δεν έχω παρατηρήσει στα περάσματα των αγρινών να έχουν δημιουργηθεί υπόγειες διαβάσεις, ώστε τα ζώα να διασχίζουν το δρόμο χωρίς να κινδυνεύουν να κτυπηθούν από τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Το πρόβλημα ενδεχομένως να είναι γενικό και αφορά το ερώτημα αν, όταν σχεδιάζονται δρόμοι, προνοούνται περάσματα ζώων ή ερπετών και αν δημιουργούνται υπόγειες διαβάσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προνοούνται διαβάσεις ζώων και ερπετών στο σχεδιασμό των δρόμων στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.449, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κάθε χρόνο χιλιάδες μέλισσες βρίσκουν το θάνατο λόγω ανεξέλεγκτων ψεκασμών εσπεριδοειδών και άλλων φυτειών. Σχετικά διαβήματα και αντιδράσεις έχουν γίνει από τους μελισσοκόμους. Το θέμα συζητήθηκε κατ’ επανάληψη και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν παρθεί έγκαιρα προληπτικά μέτρα και, αν ναι, ποια, για να αποτραπεί φέτος η “σφαγή των μελισσών”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.450, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν παρέλαβε σε τιμητική εκδήλωση στην Τρίπολη της Λιβύης το Βραβείο Αλ-Καντάφι για την Ειρήνη και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνώριζε και από πότε την πρόθεση της φίλης χώρας Λιβύης να τιμήσει τον κατοχικό Πρωθυπουργό, αν προέβη σε αποτρεπτικά διαβήματα και ποιες γενικά είναι οι ενέργειες της κυπριακής κυβέρνησης για το θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.451, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κύπρος πιθανόν να βρεθεί κάτω από την αντιπυραυλική ασπίδα του ΝΑΤΟ, χρησιμοποιώντας τα εδάφη όπου εδρεύουν οι βρετανικές βάσεις. Η κάλυψη της Κύπρου θεωρείται αναγκαία εκ των πραγμάτων για τη γενικότερη ασφάλεια της συμμαχίας και την αποτρεπτική ικανότητά της σχετικά με απειλές προερχόμενες από τη Μέση Ανατολή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αυτές οι ενέργειες επηρεάζουν την εξέλιξη των συνομιλιών για το Κυπριακό και την εξωτερική μας πολιτική γενικότερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.452, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα οι Τούρκοι κατακτητές απαγόρευσαν στο Μητροπολίτη Καρπασίας Χριστόφορο να λειτουργήσει στην κατεχόμενη μονή του Αποστόλου Ανδρέα στην Καρπασία, ανήμερα της εορτής του αγίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έγιναν διαβήματα για το περιστατικό στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια ήταν η απάντηση ή ανταπόκριση των διεθνών οργανισμών.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.453, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Δημότες Λευκωσίας διαμαρτύρονται έντονα για την πρόθεση του δήμου Λευκωσίας να προχωρήσει σε ανακατασκευή αριθμού δρόμων (σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερ. 25.11.2009, αρ. 4395-γνωστοποίηση αρ. 2324) με αναμενόμενη δυσβάστακτη χρέωση των πιο πάνω δημοτών-ιδιοκτητών κατοικιών στους υπό ανακατασκευή δρόμους, με βάση το άρθρο 17 του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

Οι δημότες υποστηρίζουν ότι η σχετική πρόνοια του νόμου είναι αναχρονιστική, υιοθετήθηκε με βάση πεπαλαιωμένα πολεοδομικά και συγκοινωνιακά δεδομένα και είναι κατάφωρα άδικη ως προς τον τρόπο καταμερισμού της προτιθέμενης δαπάνης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα για τις απόψεις του ως προς την ανάγκη τροποποίησης της συγκεκριμένης πρόνοιας του νόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.454, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου από τη μη λειτουργία του μηχανήματος ελέγχου της οστεοπόρωσης και πότε αναμένεται να επιδιορθωθεί και να τεθεί ξανά σε λειτουργία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.455, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Τα επιδόματα τα οποία σήμερα παραχωρούνται από τις κρατικές υπηρεσίες υπό μορφή βοηθήματος στους αιτητές πολιτικού ασύλου και τους πολιτικούς πρόσφυγες είναι ελκυστικά και θεωρούνται κίνητρο για την υποβολή και άλλων αιτήσεων για τη χορήγηση του καθεστώτος του πολιτικού πρόσφυγα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση αναθεώρησης της υφιστάμενης πολιτικής παραχώρησης βοηθημάτων στην εν λόγω κατηγορία πολιτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.456, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό ποσοστό ατόμων στους οποίους αναγνωρίζεται καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα, ανθρωπιστικό καθεστώς και καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς επίσης για τους αριθμούς των ατόμων στους οποίους έχουν παραχωρηθεί τα πιο πάνω καθεστώτα κατά κατηγορία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.457, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Είναι σε όλους γνωστό ότι στην Κύπρο λειτουργεί αριθμός ηλεκτρονικών καζίνων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:

1. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των ηλεκτρονικών καζίνων;

2. Πώς κατανέμεται στις διάφορες επαρχίες;

3. Με ποιο τρόπο ασκεί έλεγχο το κράτος κυρίως για την παρεμπόδιση εισόδου ανηλίκων στα εν λόγω υποστατικά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.458, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρόνο έναρξης των εργασιών αναβάθμισης και βελτίωσης του δρόμου Καλού Χωριού-Ριζοελιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.459, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Ο δρόμος που συνδέει την κοινότητα Ξυλοτύμπου μέσω του αστυνομικού σταθμού Δεκέλειας και του κυκλικού κόμβου στην είσοδο των βρετανικών βάσεων με τον παραλιακό δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας παραμένει κλειστός εδώ και έναν περίπου χρόνο. Η διοίκηση των βάσεων επικαλείται το υψηλό κόστος επιδιόρθωσης των καθιζήσεων που δημιουργήθηκαν. Ωστόσο, ο δρόμος αυτός είναι σημαντικός για την κοινότητα Ξυλοτύμπου, η οποία είναι εγκλωβισμένη στο έδαφος των βάσεων, ενώ επίσης η λειτουργία του δρόμου αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Βρετανίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. για τα διαβήματα στα οποία το κράτος προβαίνει, προκειμένου να επαναλειτουργήσει ο εν λόγω δρόμος,

                   2. κατά πόσο υπάρχει πρόθεση συμβολής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επιδιόρθωση του δρόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.460, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Βάσει πληροφοριών από ιατρικούς κύκλους ένας μεγάλος αριθμός χρηστών σκευασμάτων και συναφών φαρμάκων που υποβοηθούν τη σεξουαλικότητα ανδρών και γυναικών οδηγείται σε θάνατο μετά από αλόγιστη χρήση των φαρμάκων αυτών, τα οποία χορηγούνται από σειρά φαρμακείων χωρίς ιατρική συνταγή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πιο πάνω θέμα και τον αριθμό των θανάτων οι οποίοι έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα εξαιτίας της χρήσης των εν λόγω σκευασμάτων και φαρμάκων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.461, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το υπουργείο του προτίθεται να ενεργήσει άμεσα για τη συντήρηση και τον καθαρισμό του αρχαιολογικού οικισμού της Αλάμπρας.

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή που έχω λάβει από τον οργανισμό “Cyprus Highlights” και παρακαλώ να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα και οι προτάσεις που τίθενται.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.462, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του υπουργείου του για τα πιο κάτω θέματα που αφορούν την κυπριακή χορευτική κοινότητα:

1. Πότε και με ποιο τρόπο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σκοπεύει να κατοχυρώσει το επάγγελμα του χορογράφου και του χορευτή; Με ποιο τρόπο θα κάνει πράξη το θεμελιώδες δικαίωμά τους στην κοινωνική ασφάλιση και την πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη; Υπάρχει επεξεργασμένη επί του θέματος πρόταση που αναλύει το απαιτούμενο οικονομικό κόστος;

2. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σκοπεύει να δημιουργήσει το τόσο απαραίτητο για την πρόοδο του χορού δημόσιο κέντρο ή στέγη χορού στη Λευκωσία; Έχουν γίνει συγκεκριμένες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση; Εάν ναι, τι αποτελέσματα έχουν αποδώσει;

                    3. Θα αυξηθούν, όπως αρμόζει σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, οι επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις των ομάδων χορού, ώστε να μπορούν να επιτυγχάνουν                     υψηλότερους καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς στόχους; Υπάρχουν επεξεργασμένα σχέδια με τα οποία να δημιουργηθούν επιτέλους αξιόπιστα στοιχεία                     αξιολόγησης και ιεράρχησης των χορηγούμενων φορέων, τερματίζοντας τη δικαιολογημένη καχυποψία της συντριπτικής πλειοψηφίας της κυπριακής χορευτικής                     κοινότητας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.463, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα οι Τούρκοι στρατιώτες που επανδρώνουν το στρατιωτικό οχυρό στο θύλακα των Κοκκίνων έριξαν δεκαπέντε πυροβολισμούς κατά ψαράδων που προσπαθούσαν να μαζέψουν τα δίκτυά τους στη θαλάσσια περιοχή της Τηλλυρίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έγιναν διαβήματα για το περιστατικό στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια ήταν η απάντηση ή ανταπόκρισή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.464, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει κυκλοφορήσει εγκύκλιος στα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης στην αρχή της σχολικής χρονιάς με την εξής αναφορά: “Με βάση σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, όλοι οι τουρκόφωνοι μαθητές (Τουρκοκύπριοι, Κούρδοι, Αθίγγανοι, Τούρκοι) που φοιτούν στα δημόσια σχολεία, καθώς και όλοι οι μαθητές που φοιτούν στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Φανερωμένη Λευκωσίας, Δ΄ Λεμεσού, ΙΗ΄ Λεμεσού, Δ΄ Πάφου, Ε΄ Πάφου, Στ΄ Πάφου, Άγιος Λάζαρος Β΄ Λάρνακας, Καλό Χωριό Λάρνακας μαζί με τα αντίστοιχα νηπιαγωγεία) δικαιούνται δωρεάν συσσίτιο”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους τουρκόφωνους μαθητές και γιατί, πέραν των μαθητών που φοιτούν στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, δικαιούνται δωρεάν συσσίτιο μαθητές που φοιτούν σε άλλα σχολεία, ανεξαρτήτως αν είναι άποροι ή όχι. Πώς μπορεί να δικαιολογηθεί αυτή η διάκριση, η οποία τελικά υπάρχει κίνδυνος να χαρακτηριστεί και ως ρατσιστική;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.465, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η άδεια κυκλοφορίας του φυτοφαρμάκου “Roundup”, του φυτοφαρμάκου με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο, που έχει σχεδιαστεί ειδικά, για να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με καλλιέργειες μεταλλαγμένων ποικιλιών, ανανεώνεται για πέντε ακόμη χρόνια, πριν προλάβουν να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η δραστική ουσία “glyphosate” που βρίσκεται στο φυτοφάρμακο “Roundup” προκαλεί δυσπλασίες σε πειραματόζωα εμβρύων βατράχου και κοτόπουλα, σε δόσεις πολύ χαμηλότερες από αυτές που χρησιμοποιούνται στους γεωργικούς ψεκασμούς και πολύ πιο κάτω από τα ανώτατα όρια κατάλοιπων σε προϊόντα που ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η λήξη καταχώρισης της δραστικής ουσίας “glyphosate” αναβάλλεται μέχρι το τέλος του 2015 και αν η Κυπριακή Δημοκρατία είναι διατεθειμένη να πραγματοποιήσει άμεσα νέα ανάλυση ρίσκου για το “glyphosate” στη βάση όσων επιστημονικών δεδομένων ανάφερα πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.466, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι με τις εργασίες για διαπλάτυνση του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού έχει αφαιρεθεί μεγάλος αριθμός δέντρων. Σε κάποια σημεία τα δέντρα αυτά, όπως έχω παρατηρήσει, έχουν αντικατασταθεί με φοινικιές. Όπως πληροφορήθηκα, το Τμήμα Δασών έχει ετοιμάσει κατάλογο με κυπριακά δέντρα κατάλληλα για φύτεμα σε δρόμους και πεζοδρόμια, τα οποία μάλιστα δεν έχουν υψηλές απαιτήσεις σε νερό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχουν φυτευτεί κυπαρίσσια ή πεύκα, που αποτελούν κομμάτι του κυπριακού περιβάλλοντος, και προτιμήθηκαν οι φοινικιές, των οποίων η συντήρηση στοιχίζει πολύ περισσότερο από τη συντήρηση του πεύκου ή του κυπαρισσιού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.467, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Υγείας κ. Χρίστου Πατσαλίδη σε ερώτησή μου με αριθμό 23.06.009.05.01.047 ότι στην Κύπρο υπάρχουν εγγεγραμμένα δύο προϊόντα τα οποία περιέχουν τη χημική ουσία methylisothiazolinone (MIT).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα δύο προϊόντα που περιέχουν την ουσία methylisothiazolinone (MIT).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.468, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από την απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.05.01.088 ότι η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών για παροχή υπηρεσιών για διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα υφιστάμενα φράγματα της Κύπρου ήταν η 27η Σεπτεμβρίου 2010.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα υποβολής των προσφορών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.469, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Την Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010, ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανέγνωσε προ ημερησίας διατάξεως στην ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ομόφωνη δήλωση του σώματος μέσω της οποίας όλα τα κόμματα ομόφωνα καταδίκασαν την αναφορά του γενικού γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κ. Μπαν Κι-μουν στην τελευταία έκθεσή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας περί βουλευτικών εκλογών στη “νότια Κύπρο”. Συγκεκριμένα, η δήλωση του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, ανάμεσα σε άλλα, έλεγε τα εξής: “Ο γενικός γραμματέας με την αναφορά αυτή, που προκαλεί ερωτήματα και απορίες ως προς τη σκοπιμότητά της, διέπραξε σφάλμα και δη έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία είναι ανεξάρτητο κράτος, μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να ληφθεί ως εξίσωση του νόμιμου και διεθνώς αναγνωρισμένου κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας με την αποσχισθείσα στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου οντότητα, η οποία έχει καταδικαστεί από τον ίδιο τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έπρεπε να είχε αποφευχθεί.”

Γνωρίζω ότι ο κατοχικός ηγέτης Έρογλου διαμαρτυρήθηκε με επιστολή του στο γενικό γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κ. Μπαν Κι-μουν, γιατί στην ίδια έκθεση αναφέρεται σε “κυπριακό λαό”, υποδεικνύοντάς του ότι στην Κύπρο τάχα υπάρχουν δύο λαοί. Είναι αξιοθαύμαστο το θράσος των κατακτητών! Το παράνομο, σύμφωνα με αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, κατοχικό προτεκτοράτο απευθύνεται προς το γενικό γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του υποδεικνύει να συμμορφωθεί με την παρανομία, κατά παράβαση και της υποτιθέμενης συμφωνημένης βάσης για λύση του Κυπριακού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει αποστείλει παρόμοια επιστολή εκ μέρους της κυπριακής κυβέρνησης, ώστε να θέσει ενώπιον του γενικού γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τη διαμαρτυρία της Βουλής των Αντιπροσώπων για την ατυχή αναφορά του περί “νότου” και να απαντήσει στην πρόκληση του Έρογλου, καθώς και αν υπάρχουν πληροφορίες για την αντίδραση της γραμματείας του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με την προκλητική επιστολή του Έρογλου.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.470, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κύπρος παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί δεν έχει συμμορφωθεί με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζει τα όρια ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια (PM10-PM2,5). Η έρευνα του Institute of Process Engineering and Power Plant Technology (IVD), Department of Air Quality Control, Universität Stuttgart, με τίτλο “Προκαταρκτική εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην Κύπρο (τελική έκθεση 2004)” παραθέτει σοβαρά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η συνολική συνεισφορά των εξωγενών παραγόντων περιορίζεται μόνο σε ένα ποσοστό του 10-15%. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τις τελευταίες εκατόν ημέρες είχαμε στην Κύπρο υπερβάσεις των ορίων σχεδόν όλες τις ημέρες, χωρίς να υπάρχει ούτε ένα σοβαρό περιστατικό μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα. Υπάρχουν σοβαροί λόγοι, που έχουν να κάνουν με την υπερβολική χρήση των ιδιωτικών αυτοκινήτων, την έλλειψη πεζοδρομίων, την ύπαρξη πολλών άδειων οικοπέδων στις πόλεις μας, την έλλειψη χώρων πρασίνου στις αστικές περιοχές κ.λπ., που επιδεινώνουν την ήδη βεβαρημένη κατάσταση από το ξηρό κλίμα, την ανομβρία και τους άλλους φυσικούς παράγοντες (π.χ. το άλας της θάλασσας ή τα περιστατικά αμμοθύελλας).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυπριακή κυβέρνηση προτίθεται να λάβει μέτρα για τη μείωση των ορίων της συγκέντρωσης σκόνης (αιωρούμενων σωματιδίων) στην ατμόσφαιρα της Κύπρου και για τον περιορισμό των ανθρωπογενών πηγών πρόκλησης της ρύπανσης.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.471, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ατμόσφαιρα και τις Κλιματικές Αλλαγές, για λογαριασμό της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδόν μισό εκατομμύριο Ευρωπαίοι πολίτες (στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) πεθαίνουν κάθε χρόνο από συγκεκριμένες ασθένειες, λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα αιωρούμενα σωματίδια, κυρίως από τα σωματίδια PM2.5. Για τα μικρότερα σωματίδια των PM2.5, δηλαδή αυτά που έχουν διάμετρο μικρότερη από 2,5μm, (δηλαδή έχουν περίπου 20 φορές μικρότερη διάμετρο από το πάχος μιας ανθρώπινης τρίχας), δεν υπάρχει ακόμα δεσμευτικό όριο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά μόνο ενδεικτικοί στόχοι. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έθεσε ως όριο τα 10μg/m3. Οι μετρήσεις για την Κύπρο έδειξαν ότι ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές σημειώνονται υπερβάσεις αυτού του ορίου σχεδόν καθημερινά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν καταγραφεί θάνατοι που να οφείλονται σε καρδιαγγειακές παθήσεις και καρκίνο του πνεύματος από τη ρύπανση από τα PM2.5.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.472, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση της ερώτησής μου με αριθμό 23.06.009.05.01.229, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, μου δόθηκε να καταλάβω ότι το πρώτο κτίριο γραφείων της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Κύπρου, που αυτή τη στιγμή είναι εγκαταλειμμένο και έχει υποπέσει σε αχρηστία, δεν μπορεί να παραχωρηθεί στη Μετεωρολογική Υπηρεσία, ώστε να αναπαλαιωθεί και να φιλοξενήσει τα εκθέματα του Μετεωρολογικού Μουσείου. Ο λόγος που αναφέρεται στη σχετική επιστολή είναι ότι στο χώρο του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου που βρίσκεται το εν λόγω κτίριο θα ανεγερθεί το νέο Κυπριακό Μουσείο και ότι οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης του από συναφείς λειτουργίες ενδέχεται να δημιουργήσει αντικειμενικές δυσκολίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει το συγκεκριμένο κτίριο, αν σκοπεύει να το αναπαλαιώσει ή να το κατεδαφίσει, για να προχωρήσει με τα σχέδια για το νέο Κυπριακό Μουσείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.473, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε δρόμους της Γεροσκήπου διαρρέουν λύματα από βόθρους πολυκατοικίας. Όπως έχω επίσης πληροφορηθεί, οι παραπονούμενοι έχουν απευθυνθεί στο δήμο Γεροσκήπου και στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου, έχουν καλέσει την αστυνομία και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, χωρίς ωστόσο να λυθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει δοθεί προτεραιότητα στη σύνδεση με το αποχετευτικό των πολυκατοικιών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με διαρροή λυμάτων και αν έχουν ληφθεί μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού, που εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.474, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι τελευταίες πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν μέσω του ιστότοπου της “wikileaks” επιβεβαιώνουν το γεγονός της παράνομης χρήσης του αεροδρομίου των βρετανικών βάσεων Ακρωτηρίου από αμερικανικά πολεμικά και κατασκοπευτικά αεροπλάνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διέρρευσαν, οι Αμερικανοί διεξήγαγαν το 2008 αριθμό κατασκοπευτικών πτήσεων στο Λίβανο μέσω του αεροδρομίου της βρετανικής βάσης Ακρωτηρίου. Σύμφωνα με τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν επιτρέπεται η χρήση των βρετανικών βάσεων από δυνάμεις άλλων χωρών ούτε βεβαίως για επιθετικές ενέργειες. Η χρήση των βάσεων επιτρέπεται κατά τη συνθήκη μόνο για την άμυνα της Βρετανίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνεται χρήση του αεροδρομίου των βρετανικών βάσεων για τις υπερπτήσεις αεροσκαφών που ευθύνονται για τους χημικούς αεροψεκασμούς, καθώς και αν έχουν διερευνηθεί οι πληροφορίες που αφορούν τη χρήση των βρετανικών βάσεων από ξένες δυνάμεις (π.χ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) για επιχειρήσεις σε βάρος άλλων τρίτων χωρών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.475, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δεκάδες ιδιοκτήτες γης είναι “εγκλωβισμένοι” σε περίκλειστες ιδιοκτησίες, οι οποίες χάνουν την αξία τους, με αποτέλεσμα οι ίδιοι να γίνονται θύματα εκμετάλλευσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιοσδήποτε τρόπος, στα πλαίσια της πολεοδομικής μεταρρύθμισης, να “ελευθερωθούν” τα περίκλειστα οικόπεδα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.476, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο σκουπιδότοπο στο Βατί Λεμεσού σημειώνονται περιστατικά καύσης σκουπιδιών, των οποίων ο μολυσμένος καπνός δηλητηριάζει ολόκληρη ζώνη από κατοικίες και χωριά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυπριακή κυβέρνηση προτίθεται να εκπονήσει μελέτη για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων της περιοχής από την πολύχρονη λειτουργία του σκυβαλότοπου στο Βατί, καθώς και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, για να σταματήσουν οι πυρκαγιές στην περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.477, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι μέρος του μόλου στο αλιευτικό καταφύγιο της Αγίας Τριάδας στο Παραλίμνι έχει υποχωρήσει, με αποτέλεσμα να διατρέχουν άμεσο κίνδυνο οι πεζοί και η διέλευση των αυτοκινήτων των επαγγελματιών ψαράδων να έχει καταστεί αδύνατη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το θέμα αυτό και κατά πόσο έχουν προγραμματιστεί έργα για το εν λόγω αλιευτικό καταφύγιο και, εάν ναι, ποια είναι αυτά και πότε υπολογίζεται να αρχίσουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.478, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Το κοινοτικό συμβούλιο Λειβαδιών έχει πάρει έγκριση για ανέγερση μνημείου πεσόντων και αγνοουμένων. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το κράτος.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Ποιοι οι λόγοι για τους οποίους στη συνέχεια η απόφαση άλλαξε και περιορίστηκε σε μνημείο πεσόντων και όχι αγνοουμένων;

2. Η χρηματοδότηση του έργου έχει αναπροσαρμοστεί;

3. Ποιοι οι λόγοι για τους οποίους έχουν εξαιρεθεί οι αγνοούμενοι από το μνημείο;

                   4. Προτίθεται η αρμόδια αρχή να επανορθώσει για το απαράδεκτο αυτό λάθος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.479, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ρίκκου Ερωτοκρίτου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος του ποσού που λαμβάνει η Κύπρος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο μεταναστευτικό πυλώνα, καθώς και σε ποιον ή ποιους κατανέμεται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.480, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσοι Κύπριοι ασθενείς έτυχαν ιατρικής περίθαλψης τα τελευταία πέντε χρόνια σε ιατρικά κέντρα του εξωτερικού βάσει του σχεδίου αποστολής ασθενών στο εξωτερικό;

2. Σε ποιο ποσό ανήλθε το ολικό κόστος της πενταετούς δαπάνης και τι ποσό δαπανήθηκε κατά έτος;

3. Για ποιους λόγους το αρμόδιο υπουργείο δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα σε υπογραφή συμφωνίας με εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα του εξωτερικού για κατευθείαν αποστολή ασθενών για ιατρική περίθαλψη προς όφελος του δημοσίου;

4. Ποια μέτρα λαμβάνονται για αντιμετώπιση του φαινομένου της υπερχρέωσης από τους εν Κύπρω αντιπροσώπους αυτών των ιατρικών κέντρων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.481, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα για τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των πιο κάτω έργων στην κοινότητα Λυμπιών:

1. Ανάπλαση της πλατείας Αγίου Γεωργίου.

2. Ολοκλήρωση του αποχετευτικού συστήματος της κοινότητας Λυμπιών.

3. Αντικατάσταση σωλήνων πόσιμου νερού.

4. Ολοκλήρωση των εργασιών από το Κτηματολόγιο για την εκμίσθωση της γης που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία κτηνοτροφικής περιοχής.

5. Δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων για τις ανάγκες της κοινότητας.

                   6. Δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.482, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 17 Δεκεμβρίου 2010 η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε συμφωνία με το Ισραήλ για καθορισμό του ορίου των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ) μεταξύ των δύο χωρών. Αντιλαμβάνομαι πως παρόμοιες συμφωνίες έχουν συναφθεί και με την Αίγυπτο και το Λίβανο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιες άλλες γειτονικές χώρες εκκρεμεί ο καθορισμός των ορίων των ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και για ποιους λόγους παρατηρείται καθυστέρηση στην επίτευξη τελικών συμφωνιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.483, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τους χώρους στάθμευσης που απαιτούνται για την έκδοση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών οικιών και ιδιαίτερα πολυκατοικιών. Όπως είναι σήμερα η κατάσταση, τα περισσότερα αυτοκίνητα των ενοίκων δεν καλύπτονται από τους αδειούχους χώρους στάθμευσης. Ως αποτέλεσμα, τα περισσότερα οχήματα σταθμεύονται στους δρόμους, κατά μήκος οδών, επί των πεζοδρομίων κ.ο.κ., παρεμποδίζοντας έτσι τη διακίνηση των πεζών, κυρίως των ηλικιωμένων, των παραπληγικών και των γονέων με παιδικά καροτσάκια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αναγνωρίζει το πρόβλημα και αν υπάρχει η πρόθεση να τροποποιηθεί η νομοθεσία, ώστε να καλύπτονται όλα ή σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα των ενοίκων από τους απαιτούμενους χώρους στάθμευσης, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις πολυκατοικιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.484, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δεν έχει εγκριθεί οποιαδήποτε χορηγία για το πρόγραμμα “Καταναλωτική αγωγή γονέων και παιδιών”, που υπέβαλε ο Σύνδεσμος Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως πληροφορήθηκα, πέρσι είχε μεγάλη επιτυχία στη Λευκωσία και στόχος του Συνδέσμου Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής ήταν να επεκταθεί και σε άλλες επαρχίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αποφάσισε να μην εγκρίνει τη χορηγία για το πρόγραμμα “Καταναλωτική αγωγή γονέων και παιδιών”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.485, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα ποια είναι η θέση του ως προς το αίτημα των Συνδέσμων Γονέων Γαλάτας και Κακοπετριάς, καθώς και των προέδρων και των μελών των κοινοτικών συμβουλίων του συμπλέγματος για ανέγερση νέου περιφερειακού δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου στην τοποθεσία Αγίου Γεωργίου, μεταξύ Κακοπετριάς και Γαλάτας.

Δεδομένου ότι υπάρχει ήδη μεγάλη καθυστέρηση, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός για το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.486, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει σχετικά και καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτικά στοιχεία για τις αντιμισθίες όλων των δημάρχων και δημοτικών συμβούλων για το έτος 2010.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.487, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί ότι κατά την πρόσφατη κακοκαιρία έχει υποστεί ζημιές μονάδα εκτροφής κοτόπουλων στην κτηνοτροφική περιοχή Δρομολαξιάς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να παραχωρήσει τόσο στη συγκεκριμένη μονάδα όσο και στις άλλες μονάδες στην περιοχή, που έχουν επίσης υποστεί ζημιές από την κακοκαιρία, οικονομική βοήθεια για την κάλυψη των ζημιών τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν κανονικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.488, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα ολοκληρωθεί ο δρόμος LadiesMile-Ακρωτηρίου, ποιοι οι λόγοι της καθυστέρησης και ποιο το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του εν λόγω έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.489, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει ανάγκη επανεκτίμησης της επιδημιολογικής μελέτης για τις επιπτώσεις από τις κεραίες στο Ακρωτήρι μετά και την πάροδο των δέκα χρόνων λειτουργίας τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.490, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο αυτοτελώς εργαζόμενος, π.χ. οδηγός ταξί, ο οποίος εργάζεται πέραν των έξι μηνών δικαιούται ανεργιακό επίδομα κατά τη διάρκεια της κλειστής περιόδου και, εάν όχι, για τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να το λάβει, καθώς και αν πρόκειται να γίνει τροποποίηση, για να καταστεί και αυτός λήπτης.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.491, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι πολλές διαζευμένες γυναίκες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με τις περιπτώσεις εκείνες όπου οι διαζευμένοι σύζυγοι αρνούνται να πληρώσουν τη δεδικασμένη διατροφή. Μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, οι μονογονεϊκές αυτές οικογένειες αντιμετωπίζουν μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Μια πιθανή λύση θα ήταν το Τμήμα Ευημερίας να καλύπτει τη διαφορά και ο διαζευμένος σύζυγος να χρωστά πλέον στο κράτος. Διερωτώμαι αν υπάρχει τέτοια πιθανότητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση αυτού του υπαρκτού προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.492, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Mε παλαιότερη απάντηση του αρμόδιου υπουργού στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.934, που αφορούσε την εφαρμογή του πρωτοποριακού συστήματος ελέγχου των διαρροών του δικτύου υδατοπρομήθειας Πάφου μέσω δορυφορικής παρατήρησης και ηλεκτρονικών υπολογιστών, πληροφορήθηκα ότι “το Τ.Α.Υ. προχώρησε στη σύνταξη ʽΕνιαίου Κώδικα Καλής Πρακτικής Διαχείρισης και Λειτουργίας Δικτύωνʼ σε συνεργασία με τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, την Ένωση Δήμων και την Ένωση Κοινοτήτων”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του εν λόγω κώδικα και, εάν ναι, όπως τον αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.493, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην ερώτησή μου ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2010 με αρ. 23.06.009.04.1349 ζητούσα στοιχεία για την επιτυχία του προγράμματος ενημέρωσης και προώθησης αγροτικών “προϊόντων καλαθιού”, που υλοποιήθηκε από τον Παναγροτικό Σύνδεσμο Κύπρου. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι στην απάντηση του αρμόδιου υπουργού ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2010 γίνεται αναφορά σε στοιχεία που αφορούν την επιτυχία άλλου προγράμματος το οποίο διαχειρίστηκε ο Παναγροτικός και όχι αυτά που ζήτησα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με τον ίδιο αναλυτικό τρόπο για την επιτυχία του προγράμματος προώθησης “προϊόντων καλαθιού”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.494, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι γυναίκες οι οποίες εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, όταν παίρνουν άδεια μητρότητας, λαμβάνουν μειωμένο επίδομα θερινής άδειας κατά τη διάρκεια του χρόνου εξαιτίας της παροχής του επιδόματος μητρότητας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αναφέρει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες αυτές λαμβάνουν μειωμένο μισθό κατά τη διάρκεια της θερινής τους άδειας και αν η κυβέρνηση προτίθεται να αλλάξει τη νομοθεσία, για να σταματήσει αυτή η διάκριση εις βάρος των γυναικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.495, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή Αγίων Τριμιθιάς στην επαρχία Λευκωσίας λειτουργεί ζωολογικός κήπος, ανοικτός στο κοινό, στον οποίο φιλοξενείται σημαντικός αριθμός ζώων, περιλαμβανομένων και αγρινών, για τον οποίο δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί άδεια λειτουργίας ως ζωολογικός κήπος από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Όπως πληροφορήθηκα, έχει εκδοθεί πρόσφατα πολεοδομική άδεια και αναμένεται η εξέταση της μελέτης επιπτώσεων στο περιβάλλον, πριν να εξεταστεί το θέμα αδειοδότησής του. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Διατήρηση Άγριων Ζώων σε Ζωολογικούς Κήπους) Κανονισμούς του 2002 (Κ.Δ.Π. 81/2002), οποιοδήποτε είδος ζώου το οποίο δεν αποτελεί ζώο συντροφιάς, μπορεί να διατηρείται μόνο σε εγκεκριμένες και αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί η μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον και ποια ήταν η γνωμάτευση, καθώς επίσης και αν έχει εξεταστεί το θέμα αδειοδότησης του ζωολογικού κήπου στην περιοχή Αγίων Τριμιθιάς, και, αν δεν έχει αδειοδοτηθεί, γιατί εξακολουθεί να φιλοξενεί και να επιδεικνύει άγρια ζώα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.496, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εξελίξεις της υπόθεσης κατεδάφισης του παράνομου υποστατικού Ζαβού στην περιοχή του δήμου Ιδαλίου, το οποίο επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα ζωής των κατοίκων της κοινότητας Ποταμιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.497, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη δραστηριότητα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στον τομέα της μελισσοκομίας, κατά πόσο πραγματοποιείται έρευνα στον εν λόγω τομέα και αν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με άλλα ερευνητικά κέντρα και, εάν ναι, τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, ενώ, εάν όχι, τι προτίθεται το ινστιτούτο να πράξει μελλοντικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.498, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Η αρμόδια αρχή (δήμος Πολεμιδιών) προτίθεται να προβεί σε καθαρισμό του προαυλίου της πολυκατοικίας με αριθμό 14 στην οδό 26ος δρόμος στο συνοικισμό Μακαρίου Γ΄ στη Λεμεσό και, αν ναι, πότε;

                   2. Η εν λόγω αρμόδια αρχή (δήμος Πολεμιδιών) λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για εφαρμογή της νομοθεσίας για τους σκύλους που είναι στο προαύλιο της                    πολυκατοικίας αυτής και προτίθεται να προχωρήσει σε απομάκρυνσή τους;» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.499, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, για θέματα σήμανσης οι Υγειονομικές Υπηρεσίες επέβαλαν για το 2009 διοικητικό πρόστιμο ή παρουσίασαν στο δικαστήριο 25 υποθέσεις και επεβλήθη συνολικό πρόστιμο €7.240, ενώ από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 επεβλήθη συνολικό πρόστιμο €17.000 για 61 περιπτώσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες υποθέσεις οδηγήθηκαν στο δικαστήριο και ποια ήταν η κατάληξη των υποθέσεων αυτών. Επίσης να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογος όλων των υποθέσεων με τις αντίστοιχες καταδίκες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.500, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεν αντιμετώπισε με τη δέουσα προσοχή και ενδιαφέρον την πρόταση του αναγνωρισμένου Κύπριου σκηνοθέτη Χρίστου Σιοπαχά για δημιουργία ταινίας αφιερώματος στον ποιητή Κυριάκο Χαραλαμπίδη, με αποτέλεσμα η προσπάθεια να κινδυνεύει με ματαίωση. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προβάλλει διάφορες γραφειοκρατικές δικαιολογίες για αυτή την απόφαση, η οποία προκαλεί έκπληξη και απορία. Είναι γεγονός ότι υπήρχε τρόπος, όπως συνέβη και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές δυσκολίες και η ταινία ντοκιμαντέρ να τύχει επαρκούς χρηματοδότησης από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Κινηματογράφου ή το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε χρηματοδοτήθηκε επαρκώς η ταινία αφιέρωμα στον καταξιωμένο Κύπριο ποιητή και λογοτέχνη Κυριάκο Χαραλαμπίδη, καθώς και αν υπάρχει τρόπος να προχωρήσει ομαλά η δημιουργία της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.501, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή του Γαρύλλη μεταξύ Πάνω Πολεμιδιών και Παλόδιας γίνεται παράνομη απόρριψη μπάζων, αδρανών υλικών και οικιακών αποβλήτων. Παρά το γεγονός ότι έχουν αρχίσει τα έργα ανάπλασης της κοίτης του ποταμού Γαρύλλη και μετατροπής του σε γραμμικό πάρκο, στην περιοχή, η οποία βρίσκεται εκτός σχεδίων ανάπλασης, η κατάσταση είναι τραγική, αφού έχει μετατραπεί σε ανεξέλεγκτη χωματερή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση προτίθεται να λάβει μέτρα προς άρση της παρανομίας η οποία γίνεται σε βάρος του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.502, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα ΜΜΕ, για την αντιμετώπιση της εκτεταμένης φοροδιαφυγής η ελληνική κυβέρνηση προτίθεται μεταξύ άλλων να εφαρμόσει πιο αυστηρά κριτήρια διαβίωσης, να αυξήσει τα οικονομικά πρόστιμα και τις ποινές φυλάκισης για όσους φοροδιαφεύγουν και να επιταχύνει τις διαδικασίες εκδίκασης υποθέσεων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

Δεδομένων της εκτεταμένης φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής που παρατηρείται στην Κύπρο, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο προτίθεται να υιοθετήσει κάποια από τα ανωτέρω μέτρα, όπως είναι τα κριτήρια διαβίωσης,

2. ποια μέτρα λαμβάνει για την αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής,

                   3. πόσες περιπτώσεις φοροδιαφυγής έχουν παραπεμφθεί στα δικαστήρια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.503, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Μελετώντας την ετήσια έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, έχω διαπιστώσει ότι αρκετοί δήμοι της Κύπρου έχουν οφειλές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στα ταμεία συντάξεων των υπαλλήλων τους. Αναφέρω ενδεικτικά τους ακόλουθους δήμους:

1. Δήμος Λεμεσού: €73.195.446.

2. Δήμος Λευκωσίας: €34.691.116.

3. Δήμος Λάρνακας: €30.761.000.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Το θέμα αυτό απασχολεί την κυβέρνηση;

2. Ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται, για να υποχρεωθούν οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης να καλύψουν τις συγκεκριμένες οφειλές;

3. Υπάρχουν εποπτικοί μηχανισμοί που να αποτρέπουν ανάλογα φαινόμενα υπέρογκων ελλειμμάτων;

                  4. Οι οφειλές αυτές των δήμων συνυπολογίζονται στο δημοσιονομικό έλλειμμα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.504, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Με παλαιότερο αναλυτικό υπόμνημά μου προς τον πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), το οποίο επισυνάπτεται, είχα υποδείξει σειρά σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το κλειστό αθλητικό κέντρο “Κίτιον” στη Λάρνακα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που το κράτος λαμβάνει, ώστε να επιλυθούν τα συγκεκριμένα λειτουργικά προβλήματα, που δυστυχώς περιορίζουν τη δυνατότητα πλήρους λειτουργίας του κέντρου και ομαλής άσκησης της νεολαίας και των αθλητών.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.

Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.505, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην υλοποίηση της προγραμματικής δέσμευσης για τη μείωση της θητείας των οπλιτών στην Εθνική Φρουρά και, αν ναι, βάσει ποιου χρονοδιαγράμματος.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.506, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το Κέντρο Υγείας Αθηένου εξυπηρετεί ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό πολιτών. Φιλοξενείται σήμερα σε ένα παλαιό, εντελώς ακατάλληλο και μη λειτουργικό κτίριο της περιόδου της αγγλοκρατίας, γι’ αυτό και επείγει η κτιριολογική αναβάθμισή του, ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και η ενίσχυση του προσωπικού του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Υπάρχει σχεδιασμός ανέγερσης νέου και σύγχρονου κτιρίου για το Κέντρο Υγείας;

2. Υπάρχει σχεδιασμός κτιριολογικής αναβάθμισης του υφιστάμενου πεπαλαιωμένου κτιρίου;

3. Ποια μέτρα προβλέπεται να ληφθούν εντός του 2011 για εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και ενίσχυση του προσωπικού του κέντρου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.507, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Όπως έχω πληροφορηθεί, στις ένοπλες δυνάμεις σύγχρονων κρατών διεξάγονται περιοδικά στατιστικές έρευνες για τις απόψεις των μονίμων στελεχών για το στρατό και το στρατιωτικό επάγγελμα. Βάσει αυτών των ερευνών και των ευρημάτων τους, σχεδιάζονται σύγχρονες πολιτικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κάθε στρατεύματος.

Στις έρευνες αυτές διερευνώνται, μεταξύ άλλων, θέματα που έχουν να κάνουν με τις μεταθέσεις, τις προαγωγές, την αξιοκρατία, τη μισθοδοσία, τις συνθήκες εργασίας, το επίπεδο του ηθικού και την εκπαίδευση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει διεξαχθεί παρόμοια έρευνα στην Εθνική Φρουρά και, αν ναι, ποια είναι τα πορίσματά της ή, αν όχι, κατά πόσο υπάρχει πρόθεση να διεξαχθεί ανάλογη έρευνα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.508, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το 2009, στο δήμο Λάρνακας λειτουργούν δεκαοκτώ πρατήρια πετρελαιοειδών με άδεια λειτουργίας που εκδόθηκε αντικανονικά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε τι συνίσταται η εν λόγω αντικανονικότητα;

2. Λαμβάνονται μέτρα συμμόρφωσης των πρατηρίων με τους όρους και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας;

                   3. Η αντικανονική λειτουργία των πρατηρίων εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.509, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο η αστυνομία έχει καταρτίσει κατάλογο αλλοδαπών -Ευρωπαίων και υπηκόων τρίτων χωρών- που, σύμφωνα με πληροφορίες, ενδείξεις ή καταγγελίες, μπορεί να ενέχονται στη διάπραξη αδικημάτων και σε παραβατικές συμπεριφορές.

2. Κατά πόσο έχει ζητηθεί από την αστυνομία να κινηθούν διαδικασίες απέλασής τους.

                    3. Ποια τα διαβήματα στα οποία έχουν προβεί οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.510, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, δεδομένης και της ανάγκης ταχείας προσαρμογής στην επικείμενη πλήρη απελευθέρωση του τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.511, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προχώρησε στη δημιουργία ενός επιστημονικού και παγκοσμίως αποδεκτού συστήματος κατάταξης και ταξινόμησης της αναπηρίας με βάση τη λειτουργικότητα. Το επίπεδο αναπηρίας του ατόμου με προβλήματα υγείας προκύπτει από την αξιολόγηση όλων των παραγόντων (σωματική βλάβη, κοινωνική συμμετοχή, ικανότητα απόδοσης) αντανακλώντας το επίπεδο της λειτουργικότητάς του.

Οι εφαρμογές του νέου συστήματος αναφέρονται στους τομείς υγείας, κοινωνικής ασφάλισης, εκπαίδευσης, εργασίας, οικονομικών και ανάπτυξης, νομοθεσίας κ.ά. Στη βάση αυτού του συστήματος εκδίδεται η Κάρτα Λειτουργικότητας Ατόμων με Αναπηρία, η οποία αφορά την αξιολόγηση του ατόμου με αναπηρία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας της αναπηρίας, καθορίζει τις κοινωνικές παροχές και την περίοδο επαναξιολόγησής του και αποτελεί εν τέλει το “κλειδί” για όλες του τις συναλλαγές με τις υπηρεσίες του δημοσίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο:

1. έχει τεθεί σε ισχύ στην Κύπρο το σύστημα του ΠΟΥ για κατάταξη και ταξινόμηση της αναπηρίας με βάση τη λειτουργικότητα κι, αν όχι, πότε το σύστημα αυτό θα τεθεί σε ισχύ, καθώς και

                    2. κατά πόσο υπάρχει σχεδιασμός για τη συνακόλουθη καθιέρωση-εισαγωγή της Κάρτας Λειτουργικότητας Ατόμων με Αναπηρία.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.512, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο υπάρχει ειδική διαδικασία για το διορισμό ως εκπαιδευτικών ατόμων με αναπηρίες.

2. Ποια κριτήρια ισχύουν για το διορισμό τους.

                   3. Πόσα άτομα με αναπηρίες υπηρετούν στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης ως εκπαιδευτικοί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.513, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Σε αρκετές ευρωπαϊκές και άλλες χώρες το δικαίωμα ψήφου έχει επεκταθεί και στους πολίτες ηλικίας δεκαέξι ετών για τις τοπικές εκλογές σε μια προσπάθεια ενθάρρυνσης των νέων για ενεργότερη συμμετοχή στα κοινά.

Ενόψει των μεταρρυθμίσεων που προγραμματίζονται στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει σχεδιασμός ή έστω πρόθεση εκ μέρους της κυβέρνησης για παραχώρηση του δικαιώματος ψήφου στους δεκαεξάχρονους για τις επόμενες εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης το 2011.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.514, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η λειτουργία του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας LEFCO εκκρεμεί εδώ και χρόνια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε αναμένεται η οριστική λειτουργία του συστήματος;

2. Κατά πόσο ξεπεράστηκαν τα τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα που εντοπίστηκαν στο δοκιμαστικό στάδιο;

3. Τι έχουν δείξει οι τελευταίες δοκιμές;

                   4. Κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η πληροφορία ότι το λογισμικό του συστήματος είναι γραμμένο σε γλώσσα προγραμματισμού που έπαψε                   πλέον να χρησιμοποιείται;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.515, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα οικόπεδα που θα παραχωρηθούν στους πρόσφυγες που διαμένουν σε τουρκοκυπριακά σπίτια στο δήμο Λευκάρων θα βρίσκονται στον εν λόγω δήμο, ώστε οι πρόσφυγες να παραμείνουν σ’ αυτόν, σύμφωνα και με το αίτημά τους, και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να τους παραχωρηθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.516, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους για τους οποίους, όταν απολυθεί ένας έφεδρος ή εθνοφύλακας ταγματάρχης ή λοχαγός, στο απολυτήριό του υποβαθμίζεται ο βαθμός του και αναγράφεται εκείνος του υπολοχαγού. Παρακαλείται επίσης όπως ενημερώσει το σώμα αν αυτό πρόκειται να τροποποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.517, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Ένας μεγάλος αριθμός αιτητών πολιτικού ασύλου ισχυρίζεται στους διαδρόμους των νοσοκομείων, αλλά και σε πολλούς άλλους χώρους ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να ελέγξει τα στοιχεία τα οποία προσκομίζουν, με αποτέλεσμα να σημειώνονται καταχρήσεις δημοσίου χρήματος. Δυστυχώς, μετά από έρευνα που έχω κάνει, διαπίστωσα ότι οι υπηρεσίες του κράτους ελέγχουν τα αποδεικτικά στοιχεία των αιτητών μόνο από το γραφείο και καμία άλλη επαλήθευση δε γίνεται.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Πώς γίνεται η διασταύρωση και επαλήθευση των στοιχείων που υποβάλλουν αλλοδαποί αιτητές για απόκτηση άδειας παραμονής στην Κύπρο ή για χορήγηση πολιτικού ασύλου, καθώς και για τη λήψη δημοσίου βοηθήματος ή άλλων συναφών οικονομικών βοηθημάτων;

2. Πώς γίνεται η διασταύρωση και επαλήθευση των στοιχείων που προσκομίζουν Τουρκοκύπριοι, για να γίνουν λήπτες κρατικών οικονομικών βοηθημάτων;

3. Πώς μπορεί ένας μεγάλος αριθμός ληπτών δημοσίου βοηθήματος ή επιδόματος ανεργίας να διαμένει στις κατεχόμενες περιοχές και να παρουσιάζεται στις ελεύθερες περιοχές μόνο κατά την παραλαβή της επιταγής;

4. Ο μη αποτελεσματικός έλεγχος των στοιχείων που προσκομίζονται αποτελεί διοικητική απόφαση;

                    5. Ποια μέτρα προτίθεται το κράτος να λάβει για τον πραγματικό έλεγχο των στοιχείων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.518, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Κυπριανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τις δεσμεύσεις για αύξηση των κλινών που ενοικιάζει το Υπουργείο Υγείας στη Μονάδα Αποκατάστασης του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ, οι οποίες σήμερα ανέρχονται στις δεκατρείς, ενώ οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.519, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το κράτος να μειώσει το ποσό που απαιτεί για αγορά προσφυγικών οικοπέδων από επαναπατριζομένους στο Δασάκι Άχνας, βάσει του προηγούμενου παραδείγματος που εφαρμόστηκε στις περιπτώσεις των οικοπέδων που παραχωρήθηκαν σε άπορες οικογένειες, ώστε να διευκολύνει τους επαναπατριζομένους στην αποπληρωμή του ποσού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.520, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Οι υδρίτες μεθανίου αποτελούν τη νέα μορφή ενεργειακών πόρων που αναδύονται στην παγκόσμια αγορά και αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από γεωπολιτικής και τεχνολογικής πλευράς. Οι εκτιμήσεις αποθεμάτων ξεπερνούν κατά πολύ τις εκτιμήσεις των αποθεμάτων όλων των λοιπών συμβατικών ενεργειακών αποθεμάτων. Με την υπάρχουσα εξέλιξη τεχνογνωσίας η αξιοποίηση και εκμετάλλευσή τους αναμένεται τα επόμενα 10-15 χρόνια να κυριαρχήσει στην παγκόσμια αγορά. Υδρίτες μεθανίου έχουν εντοπίσει και εντός του ελληνικού υποθαλάσσιου χώρου, και ιδιαίτερα στην περιοχή του Καστελόριζου, με τις όποιες γεωστρατηγικής φύσεως συνέπειες για τις πολιτικές αποφάσεις της Ελλάδας και της Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν πληροφορίες για ύπαρξη κοιτασμάτων υδρίτων μεθανίου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.521, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε ερώτηση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη με αρ. 23.06.009.05.01.227 πληροφορήθηκα ότι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου προγραμματίζει την αντικατάσταση του υποσταθμού κατασκευής ανοικτού τύπου στον Άγιο Γεώργιο Λάρνακας με άλλου κλειστού τύπου, που να συνάδει με την ανάπτυξη της περιοχής, όταν και όποτε εξαντλήσει την ωφέλιμη ζωή του ο νυν εξοπλισμός του σταθμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να εξαντλήσει την ωφέλιμη ζωή του ο νυν εξοπλισμός του σταθμού στον Άγιο Γεώργιο Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.522, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην κατεχόμενη κοινότητα της Άχνας έχει ανεγερθεί παράνομα από τις κατοχικές αρχές κεραία τηλεπικοινωνιών. Αυτή η ενέργεια αποτελεί τη συνέχεια μιας τακτικής προσπάθειας των Τούρκων να κατακτήσουν και τηλεπικοινωνιακά το σύνολο της κυπριακής επικράτειας. Η κοινοτική αρχή, καθώς επίσης και οι κάτοικοι της Άχνας δικαιολογημένα αντιδρούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας προτίθενται να λάβουν μέτρα και να προχωρήσουν σε άμεσες και αποτελεσματικές διαμαρτυρίες για το συγκεκριμένο περιστατικό και αν υπάρχει σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της τηλεπικοινωνιακής διείσδυσης των τουρκικών εταιρειών στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.523, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ενεργώντας ως πολεοδομική αρχή, απέρριψε το αίτημα του σωματείου “Ευαγόρας Παλληκαρίδης” Αγίων Τριμιθιάς για ανέγερση ιδιόκτητου εντευκτηρίου για τα μέλη του. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στο σύλλογο, ο οποίος αποτελεί ενεργητικό κύτταρο για την κοινότητα και κοιτίδα υγιούς απασχόλησης των νέων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επανεξετάσει το δίκαιο αίτημα του συλλόγου Ευαγόρα Παλληκαρίδη Αγίων Τριμιθιάς Λευκωσίας για απόκτηση ιδιόκτητου χώρου εντευκτηρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.524, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες και πωλούνται στην Κύπρο δεν έχουν όλα ορθή σήμανση για τον τόπο προέλευσής τους. Η ανεπαρκής ή παραπλανητική σήμανση έχει οδηγήσει πολλές φορές σε προβλήματα υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών. Επίσης, οδήγησε κάποιες μη ευρωπαϊκές χώρες στο να περιορίσουν το εμπόριό τους σε ορισμένες μόνο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σήμανση για τη χώρα προέλευσης (“Made in”) είναι σήμερα υποχρεωτική μόνο για κάποια αγροτικά προϊόντα. Σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η σαφής σήμανση στα προϊόντα για τη χώρα προέλευσής τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να μπορούν οι καταναλωτές να λαμβάνουν αποφάσεις βασισμένες στην ορθή πληροφόρηση, αλλά και να προστατεύονται έναντι των ενδεχόμενων κινδύνων για την υγεία, έναντι των προϊόντων απομίμησης και του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση προτίθεται να καταθέσει νομοσχέδιο που να καθιστά υποχρεωτική τη σήμανση για τη χώρα προέλευσης (“Made in”) όχι μόνο στα αγροτικά προϊόντα, αλλά και σε προϊόντα όπως υφάσματα, φαρμακευτικά είδη, εργαλεία, έπιπλα κ.τ.λ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.525, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι περισσότερες από 100 000 γυναίκες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν λάβει επίσημη προστασία με βάση την εθνική νομοθεσία των χωρών τους, επειδή αποτελούν θύματα βίας. Όπως πληροφορήθηκα, πολλές χώρες επιθυμούν να επεκτείνουν την προστασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω μιας ευρωπαϊκής εντολής προστασίας την οποία θα εκδίδει κάθε κράτος μέλος, αλλά θα αναγνωρίζεται πανευρωπαϊκά, ώστε το θύμα να προστατεύεται σε όποιο κράτος μέλος και αν βρεθεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κύπρος είναι σε θέση να παρέχει προστασία σε θύματα εγκληματικών ενεργειών τα οποία μετοικούν στην Κύπρο από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία έχουν λάβει επίσημη προστασία με βάση την εθνική νομοθεσία των χωρών τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.526, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί παράπονα ότι μετά από πρόσφατες εργασίες για ολοκλήρωση του δικτύου πεζοδρομίων στα όρια του δήμου Λάρνακας -και συγκεκριμένα στην περιοχή Αγίου Λαζάρου- έχουν επηρεαστεί τόσο οι φυσικές κατωφέρειες των δρόμων όσο και η απορροφητικότητα των οχετών ομβρίων υδάτων. Αποτέλεσμα των αλλαγών που έχουν προκύψει ήταν το να πλημμυρίσουν σπίτια και υποστατικά στην αρχή αυτού του μήνα λόγω των βροχών και της μη ικανοποιητικής λειτουργίας του δικτύου οχετών ομβρίων υδάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι καταγγελίες αυτές και κατά πόσο πλημμύρισαν υποστατικά είτε λόγω κατασκευαστικών λαθών είτε λόγω αμέλειας των αρμόδιων αρχών να καθαρίσουν εγκαίρως τους οχετούς ομβρίων υδάτων. Παράλληλα, παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχουν ληφθεί, για να αποφευχθεί η επανάληψη των προβλημάτων που προέκυψαν, καθώς και για το κατά πόσο οι επηρεαζόμενοι πολίτες θα λάβουν οποιαδήποτε αποζημίωση για τις ζημιές που έχουν υποστεί οι περιουσίες τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.527, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Τουρκία έχει κηρύξει το 2011 έτος της λεγόμενης “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου”. Κατά τη διάρκεια αυτού του έτους η Τουρκία αποφάσισε να προωθήσει την κατεχόμενη Κύπρο ως τουριστικό προορισμό. Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο πρόγραμμα για το 2010, το οποίο η Τουρκία είχε κηρύξει “Έτος της Τουρκίας”, σημείωσε εξαιρετική επιτυχία, αφού πολλές χώρες υιοθέτησαν επισήμως τις εκδηλώσεις και συνεργάστηκαν δυναμικά με την Τουρκία στην οργάνωση και επιτυχία τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να λάβει προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των τουρκικών ενεργειών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.528, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να μισθώσει υπηρεσίες παιδονευρολόγου, επειδή ο παιδονευρολόγος με τον οποίο συνεργαζόταν το Μακάρειο Νοσοκομείο πρόσφατα έχει αποβιώσει, και κατά πόσο θα συνεχίσει το νοσοκομείο να παραχωρεί τις επαναληπτικές συνταγές μέχρι τότε, καθώς σε αντίθετη περίπτωση η περίοδος αναμονής για εξέταση θα ξεπερνά τον ένα χρόνο και θα προκαλέσει ανυπέρβλητα προβλήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.529, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το 2004 ψηφίστηκε ο Νόμος αρ. 229(Ι)2004, που προνοούσε την υποβολή αίτησης στους κατά τόπους επάρχους από αγοραστές οικοδομών, για έκδοση ειδικού πιστοποιητικού έγκρισης για οικοδομές στις οποίες λόγω ορισμένων παρατυπιών δεν μπορούσε να δοθεί τελική έγκριση, να εγκριθεί έκδοση τίτλου και τιτλοποίηση. Σκοπός του νόμου ήταν η έκδοση τίτλων και η τιτλοποίηση χιλιάδων αγορών οικοδομών (σε αγοραστές εσωτερικού και εξωτερικού) που εκκρεμούσαν για χρόνια και η προσκόμιση εσόδων στο κράτος. Όλοι οι αιτητές πλήρωσαν με την υποβολή αίτησής τους, σύμφωνα με το νόμο, τέλος που καθορίστηκε τότε στις £250.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα σε παγκύπριο και επαρχιακό επίπεδο:

1. Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν στις κατά τόπους επαρχιακές διοικήσεις;

2. Για πόσες οικοδομές εγκρίθηκε η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού έγκρισης;

3. Για πόσες οικοδομές εκδόθηκαν ειδικά πιστοποιητικά έγκρισης;

4. Για πόσες οικοδομές εκδόθηκαν τίτλοι ιδιοκτησίας από το Κτηματολόγιο, μετά την έκδοση ειδικού πιστοποιητικού έγκρισης;

5. Για πόσες οικοδομές έγιναν μεταβιβάσεις τίτλων στους αγοραστές;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.530, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι λάμπες της πόλης εμποδίζουν τη διάσπαση των ρυπογόνων ουσιών που μαζεύονται στη διάρκεια της ημέρας μέχρι και σε ποσοστό 7%, σύμφωνα με προκαταρκτικά πορίσματα μελέτης επιστημόνων της Αμερικανικής Εθνικής Ωκεανογραφικής και Ατμοσφαιρικής Υπηρεσίας, καθώς και του Πανεπιστημίου του Κολοράντο. Συγκεκριμένα, τα φώτα της πόλης καταστρέφουν σημαντικές ποσότητες από τα υπάρχοντα στον αέρα νιτρικά ιόντα, τα οποία θα επενεργούσαν, αν δεν είχαν καταστραφεί, στη διάλυση των μολυσμένων αερίων από αυτοκίνητα και καπνοδόχους, που συσσωρεύονται στη διάρκεια της ημέρας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν στοιχεία που αφορούν την κατάσταση στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.531, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το 2003 υπογράφτηκε διακρατική συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία αυτή ήταν ευρέος φάσματος και κάλυπτε πληθώρα θεμάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο η συμφωνία προέβλεπε τη δυνατότητα διενέργειας ερευνών στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων.

2. Κατά πόσο προέβλεπε τη δυνατότητα συμπράξεων για τη συνεκμετάλλευση πιθανών κοιτασμάτων.

3. Κατά πόσο προέβλεπε την ανάπτυξη στρατιωτικής συνεργασίας και αν, ναι, σε ποιο επίπεδο έχει προχωρήσει η συνεργασία αυτή.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.532, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Έχει κατατεθεί πρόσφατα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Λάρνακα, εισήγηση από το γνωστό εκτιμητή ακινήτων και διαχειριστή έργων ανάπτυξης Αντώνη Λοΐζου πρόταση για κατασκευή στην περίμετρο της μεγάλης αλυκής της Λάρνακας ποδηλατοδρόμου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει σχεδιασμός ή πρόθεση για την κατασκευή ενός τέτοιου ποδηλατοδρόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.533, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προβλέπεται, μέσα στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση, η σύσταση μόνιμων συμβουλίων πρόληψης της παραβατικότητας σε κάθε δήμο, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν φαινόμενα παραβατικότητας. Σε αυτά, πέραν των συναρμόδιων δημοτικών και κρατικών υπηρεσιών, θα μπορούσαν να συμμετέχουν επίσης και μη κυβερνητικές οργανώσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.534, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η ανακατασκευή και ανάπλαση των κεντρικών πλατειών στην Αθηένου είναι έργο ζωτικής σημασίας για το δήμο, το οποίο εκκρεμεί εδώ και χρόνια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποια φάση βρίσκεται η υλοποίηση του έργου;

2. Έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα που υπήρχαν;

                    3. Πότε αναμένεται να ξεκινήσουν τα κατασκευαστικά έργα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.535, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η Λάρνακα ως η τρίτη σε μέγεθος πόλη της Κύπρου, με πολύ αξιόλογη πνευματική και εκπαιδευτική παράδοση, διεκδικεί την εγκατάσταση τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή πανεπιστημιακής σχολής. Όπως είχα παλαιότερα επισημάνει σε σχετική συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, η Κύπρος, παρότι διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στον κόσμο εμπορικούς στόλους, δεν έχει μια ναυτική ακαδημία που να προετοιμάζει επαγγελματικά αξιωματικούς για το εμπορικό μας ναυτικό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχει σχεδιασμός για την ίδρυση και λειτουργία στην Κύπρο ναυτικής ακαδημίας;

                    2. Υπάρχει πρόθεση μια τέτοια ναυτική ακαδημία να εγκατασταθεί στη Λάρνακα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.536, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Στην Κύπρο το νερό είναι πολύτιμο αγαθό. Στα επόμενα χρόνια εκτιμάται ότι θα μειωθεί η συχνότητα των βροχών και θα ενταθούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν είναι λίγες εξάλλου οι φορές που οι αστικές κυρίως περιοχές αντιμετωπίζουν φαινόμενα πλημμυρών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο:

1. υπάρχει ενιαία πολιτική αειφόρου διαχείρισης των ομβρίων υδάτων για αποφυγή πλημμυρών και αξιοποίησή τους,

2. οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους έχουν προχωρήσει στην εκπόνηση ενιαίου σχεδίου διαχείρισης ομβρίων υδάτων, στο οποίο να στηρίζονται οι λειτουργοί που εξετάζουν τις αιτήσεις για σκοπούς έκδοσης αδειών οικοδομής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.537, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Πρόσφατα ο δήμαρχος Λάρνακας μας ενημέρωσε ότι, μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού είναι έτοιμος να καταθέσει στο Υπουργικό Συμβούλιο πρόταση για την εγκατάσταση της έδρας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚ) στη Λάρνακα.

Δεδομένου ότι, όπως έχουμε πληροφορηθεί, η προσωρινή διοικούσα επιτροπή του ΑΠΚ προχώρησε στην ενοικίαση μεγάλου κτιρίου στην περιοχή Λατσιών για τη στέγαση των υπηρεσιών του, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο υπάρχει όντως η πολιτική βούληση για την εγκατάσταση του ΑΠΚ στη Λάρνακα;

                    2. Κατά πόσο έχει κατατεθεί σχετική πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο και ποια τα μέτρα που λαμβάνονται προς την κατεύθυνση αυτή;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.538, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες με τις οποίες σκοπεύει να τιμήσει στην Κύπρο τη μνήμη του μεγάλου λογοτέχνη Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, του οποίου στις 3 Ιανουαρίου συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από το θάνατό του, καθώς επίσης και τη μνήμη του δεύτερου νομπελίστα μας Οδυσσέα Ελύτη, του οποίου φέτος το Νοέμβριο συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.539, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο (ΑΞΙΚ) αναζητεί χώρο για την ανέγερση ιδιόκτητων κτιρίων που θα στεγάσουν τις δραστηριότητές του. Δεδομένου ότι οι φορείς της Λάρνακας εδώ και χρόνια διεκδικούν την εγκατάσταση στην πόλη τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή πανεπιστημιακής σχολής, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο συνηγορεί στην εγκατάσταση του ΑΞΙΚ στην πόλη της Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.540, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις διευθετήσεις που γίνονται, ώστε, με την επάνοδο κατά τις αρχές του 2011 των δύο ιατρών που έχει στείλει το Υπουργείο Υγείας για εξειδίκευση στην παιδοκαρδιολογία, να είναι έτοιμη για επαναλειτουργία η Παιδοκαρδιολογική Κλινική στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ από πλευράς σύγχρονου εξοπλισμού και στελέχωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.541, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Υπάρχει ένας ουσιαστικός αριθμός ασθενών που λόγω της φύσης της ασθένειά τους αναγκαστικά πρέπει να πηγαίνουν στο εξωτερικό για ιατρική παρακολούθηση και θεραπεία περισσότερο από μία φορά το χρόνο. Η εφαρμογή των κριτηρίων του υφιστάμενου Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Αρωγής για υπηρεσίες που δεν προσφέρονται στο δημόσιο τομέα στις περιπτώσεις αυτές προϋποθέτει σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τον ασθενή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση να τεθούν ειδικά οικονομικά κριτήρια για αυτή την ομάδα των ασθενών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.542, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Την περίοδο αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του πάρκου επί του περιμετρικού δρόμου της αλυκής προς το αεροδρόμιο Λάρνακας, που θα είναι αφιερωμένο στην ΕΛΔΥΚ. Δίπλα ακριβώς από το χώρο του πάρκου υπάρχουν παλαιές αποθήκες του Τμήματος Δημοσίων Έργων, στις οποίες φυλάσσονται διάφορα υλικά και άλλα αντικείμενα, η παρουσία των οποίων δε συνάδει με την αναβαθμισμένη αισθητική του χώρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Υπάρχει προγραμματισμός για τη μετακίνηση των αποθηκών αυτών;

2. Υπάρχει σχεδιασμός για την επέκταση του πάρκου στο χώρο τον οποίο καταλαμβάνουν σήμερα οι παρακείμενες αποθήκες του Τμήματος Δημοσίων Έργων;

                    3. Ποια τα χρονοδιαγράμματα αποπεράτωσης της ανάπλασης και παράδοσης του πάρκου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.543, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για ποιο λόγο δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα η απόφαση για την ανέγερση του νέου δημοτικού σχολείου Περβολιών;

2. Πότε προγραμματίζεται η έναρξη και ολοκλήρωση του πιο πάνω έργου;

                    3. Ποιο το προβλεπόμενο κόστος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.544, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε παλαιότερη απάντηση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Σωτηρούλας Χαραλάμπους σε ερώρησή μου με αρ. 23.06.009.05.01.246 πληροφορήθηκα ότι στις μετρήσεις συγκέντρωσης εκπεμπόμενων ρύπων που έγιναν στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ορίων εκπομπής οξιδίων του αζώτου. Όπως πληροφορήθηκα ο διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας εισηγήθηκε τη λήψη ποινικών μέτρων εναντίον της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης που καταχωρίστηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για τις παραβιάσεις αυτές έχει ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.545, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το υπουργείο του προτίθεται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει πρόγραμμα εμπλουτισμού της κυπριακής χλωρίδας με μελισσοκομικά φυτά, τα οποία θα ωελήσουν τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και το μελισσοκομικό κλάδο.»   

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.546, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη μεθοδολογία που τηρήθηκε για τον τρόπο αξιολόγησης των αιτήσεων, ως βιώσιμες ή μη βιώσιμες, του καθεστώτος 1.5.1 που υποβλήθηκαν το 2008, κατηγορίας Β, του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, που αφορούσαν την καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, ως επίσης και πόσες αιτήσεις αξιολογήθηκαν ως βιώσιμες και πόσες ως μη βιώσιμες στην κατηγορία Β που αφορούσαν την καλλιέργεια αποκλειστικά και μόνον αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.547, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προωθεί ή επεξεργάζεται προγράμματα για πρόληψη και καταπολέμηση του φαινομένου της ερημοποίησης και, εάν ναι, ποια είναι τα κίνητρα που δίνει στους επαγγελματίες γεωργούς, για να μετατρέπουν χέρσα γη σε καλλιεργήσιμη με αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά του τόπου μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.548, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει σχέδιο για ανάπτυξη και ολοκληρωμένη εκμετάλλευση-διαχείριση της καλλιέργειας των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Κύπρου και ποια κίνητρα δίδονται σε επαγγελματίες γεωργούς για την ανάπτυξη του τομέα αυτού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.549, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πολιτική από πλευράς του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για ταυτοποίηση του κυπριακού δυόσμου, τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και τι προτίθεται να πράξει στο εξής ως προς το θέμα αυτό.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.550, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πολιτική από πλευράς του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για την προώθηση καινοτόμων μεθόδων καλλιέργειας, όπως η αεροπονία, και ποια κίνητρα δίδει σε επαγγελματίες γεωργούς που θα ήθελαν να εφαρμόσουν τέτοιες μεθόδους παραγωγής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.551, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.1013 πληροφορήθηκα ότι εξετάζεται το θέμα διασύνδεσης των φραγμάτων της επαρχίας Πάφου (Ασπρόκρεμμου, Ευρέτου και Κανναβιούς) με το Νότιο Αγωγό μέσω του φράγματος Αρμίνου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει οι απαραίτητες μελέτες για την επίτευξη της διασύνδεσης των φραγμάτων και ποια τα πορίσματα των μελετών αυτών.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.552, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χαρίλαου Σταυράκη, ημερ. 2 Νοεμβρίου 2010, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.05.01.132, πληροφορήθηκα ότι το θέμα δημοσίευσης των αποτελεσμάτων γραπτών εξετάσεων ονομαστικά αντί με τον αριθμό πολιτικής ταυτότητας έχει τεθεί στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία έχει την ευθύνη δημοσίευσης των αποτελεσμάτων γραπτών εξετάσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση του θέματος και ποιες είναι οι απόψεις της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.553, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην απάντηση που έλαβα από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2010, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.1023 πληροφορήθηκα ότι ο περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων Νόμος βρισκόταν σε διαδικασία εκσυγχρονισμού. Συγκεκριμένα, πληροφορήθηκα ότι είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία ετοιμασίας τροποποιητικού νομοσχεδίου και το νομοσχέδιο βρισκόταν στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνική επεξεργασία. Στόχος, όπως αναφέρθηκε στην απάντηση της υπουργού, ήταν η προώθηση της ψήφισής του στη Βουλή των Αντιπροσώπων μέσα στο 2010.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η κατάθεση του εν λόγω νομοσχεδίου στη Βουλή και πότε αναμένεται να κατατεθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.554, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Δεδομένης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα αρχίσει να διδάσκεται το μάθημα της πολιτικής αγωγής από πτυχιούχους του κλάδου των Πολιτικών Επιστημών σύμφωνα και με την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.555, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

          «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχει προχωρήσει το υπουργείο σε νομοθετική ρύθμιση για υποχρεωτική  εγκατάσταση κυκλοφορητών ζεστού νερού στις νέες πολυκατοικίες που ανεγείρονται και πόσες αιτήσεις επιχορήγησης έχουν γίνει για εγκατάσταση του πιο πάνω μέτρου εξοικονόμησης νερού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.556, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προγράμματα και τις δράσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που εφαρμόζονται μέσα στα πλαίσια της ένταξης αλλόγλωσσων στα σχολεία και ευρύτερα στην κοινωνία μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.557, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις της κυβέρνησης ως προς τα αιτήματα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας. Επισυνάπτω σχετική επιστολή-υπόμνημα της οργάνωσης προς τον αρμόδιο υπουργό.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.558, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσοι οδηγοί εξυπηρετούν τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Λακατάμιας για μεταφορά αίματος, αναλωσίμων κ.ο.κ.;

2. Σε πόσα άλλα κέντρα υγείας παρέχεται η πιο πάνω εξυπηρέτηση από τους οδηγούς του Κέντρου Υγείας Λακατάμιας;

3. Πόσα αυτοκίνητα χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια των πιο πάνω εργασιών και ποιος είναι ο τύπος των εν λόγω αυτοκινήτων;

                   4. Πώς μεταφέρεται το αίμα στα διάφορα κέντρα υγείας; Υπάρχει συνεργασία με γραφεία ταξί για τη μεταφορά;» 

Απάντηση 


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.559, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα σε ποιες ενέργειες έχει προβεί τους τελευταίους δεκατρείς μήνες που η νέα συνθήκη της Λισαβόνας βρίσκεται σε ισχύ, ώστε να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες που ενδεχομένως να προσφέρονται από την ενεργοποίηση του άρθρου για κοινοτική αρωγή σε σχέση με τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή κυπριακών εδαφών.

Καλείται επίσης ο υπουργός να διαφωτίσει το σώμα ως προς τις ενέργειές του σε σχέση με την ερώτηση του Ιταλού ευρωβουλευτή Francesco Enrico Spreroni προς το Συμβούλιο για τη μη ενεργοποίηση προς όφελος της Κύπρου των διατάξεων του άρθρου 42, παράγραφος 7, της συνθήκης, όπως και για το ρόλο της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες στην ετοιμασία της απάντησης του Συμβουλίου προς τον εν λόγω ευρωβουλευτή.

Τέλος, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα κατά πόσο διαθέτει επί τούτω νομική υπηρεσία για τη μελέτη διεθνών και ευρωπαϊκών συνθηκών και κατά πόσο υπήρξε μελέτη της Συνθήκης της Λισαβόνας προς το σκοπό αξιοποίησης προνοιών που μπορεί να βοηθήσουν την κυπριακή υπόθεση και να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»  

Απάντηση 


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.560, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παραθέτουμε επισυνημμένα το ιστορικό που κατέληξε στο χαμό του αποβιώσαντος Λοΐζου Ττοφή Κκίμη και παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το εν λόγω συμβάν, κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε διερεύνηση του εν λόγω περιστατικού, ως επίσης κατά πόσο οφείλεται σε αμέλεια των θεραπόντων γιατρών των κρατικών νοσηλευτηρίων.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση 


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.561, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, με τίτλο “Κοινό μυστικό: Πληθαίνουν οι ενδείξεις για τη συνενοχή της Ευρώπης σε παραδόσεις και μυστικές κρατήσεις”, ότι γίνονται μυστικές επιχειρήσεις παράνομης κράτησης και μεταφοράς ανθρώπων από τη CIA. Αρκετοί άνθρωποι έχουν υποστεί εξαναγκαστικές εξαφανίσεις, συμπεριλαμβανομένης της μυστικής κράτησης από τη CIA, και τα ίχνη ορισμένων παραμένουν άγνωστα. Όλα τα θύματα παράδοσης που έχουν δώσει συνέντευξη στη Διεθνή Αμνηστία έχουν δηλώσει ότι βασανίστηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλου είδους κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.

Πληροφορήθηκα επίσης ότι η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχει συνδράμει στην παράνομη κράτηση και την επακόλουθη παράδοση στο Αφγανιστάν, υπό την ηγεσία της CIA, του Γερμανού υπηκόου Khaled el-Marsi, ο οποίος έχει οδηγήσει την υπόθεση κατά της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, πριν από την παράδοση του Γερμανού υπηκόου από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στο Αφγανιστάν, το αεροπλάνο, τύπου “Boeing 737”, που τον μετέφερε σταμάτησε στην Ιρλανδία, στην Κύπρο και στην Ισπανία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι εις γνώση της Κυπριακής Δημοκρατίας οι προσγειώσεις αεροπλάνων της CIA που μεταφέρουν παράνομα υπόπτους και αν, ναι, όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους η Κύπρος γίνεται συνένοχη στην έκνομη μεταφορά, τις εξαναγκαστικές εξαφανίσεις και τα βασανιστήρια ανθρώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.562, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα συνδεθούν μεμονωμένα σπίτια, τα οποία έχουν ανεγερθεί σε ιδιωτική γη στο Δασάκι Άχνας και στις άλλες προσφυγικές κοινότητες της επαρχίας Αμμοχώστου, με το αποχετευτικό δίκτυο.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.563, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να αναφέρει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους δε λαμβάνουν το σήμα της Cyta τα κινητά τηλέφωνα σε μερικές περιοχές της κοινότητας Σωτήρας Αμμοχώστου.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.564, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε εξοπλισμό του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου και ειδικότερα του θαλάμου υπερβαρικού οξυγόνου με ένα επιπλέον εξάρτημα, για να μπορεί να εφαρμόζεται το “hood”, έτσι ώστε να γίνεται πλήρης θεραπεία και να δίνεται το αναγκαίο οξυγόνο στα παιδιά με αυτισμό.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.565, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του υπουργείου του σχετικά με τα αιτήματα της Ομάδας Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικών, η οποία εκπροσωπεί τους εκπαιδευτικούς που κλήθηκαν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κατά τα σχολικά έτη 1999-2000 και 2000-2001.

Επισυνάπτονται τα αιτήματα, καθώς και το παράπονο με αρ. Α/Π 1549/2010, που υποβλήθηκε στο Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό. 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.566, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ανδρέα Μουσκάλλη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το χρονοδιάγραμμα έναρξης και αποπεράτωσης του αποχετευτικού συστήματος στον κυβερνητικό οικισμό “Μακάριος Γ΄” στη Λάρνακα.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.567, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρ’ όλους τους ελέγχους που ανακοινώνεται ότι γίνονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για παράνομους εργάτες στις οικοδομές, η απασχόληση παράνομων εργατών οργιάζει.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν, προκειμένου να γίνουν αποτελεσματικότεροι οι έλεγχοι;

2. Πόσοι παράνομοι εργάτες έχουν εντοπιστεί;

                   3. Πόσες καταγγελίες έχουν γίνει και πόσες από αυτές έχουν καταλήξει στο δικαστήριο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.568, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών για τροποποίηση του περί Ειδικών Χορηγιών Νόμου, έτσι ώστε η ειδική χορηγία που παρέχεται στους τυφλούς από το 1996 να αυξηθεί από €306,29 σε €500,00 το μήνα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.569, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα αιτήματα της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών για:

1. αύξηση του ανώτατου ποσού που παραχωρείται στους τυφλούς ως επίδομα διακίνησης από €102 σε €200 το μήνα και

                    2. επέκταση της παραχώρησης του επιδόματος διακίνησης σε όλους τους τυφλούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.570, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα εφαρμοστεί η υπόσχεση που δόθηκε για μείωση του αριθμού των μαθητών του ενιαίου ολοήμερου δημοτικού σχολείου “Πεύκιος Γεωργιάδης”. Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2009, Αρ. Φακ. 7.11.11.2.9. Το συγκεκριμένο σχολείο παρουσιάζει μεγάλα λειτουργικά προβλήματα και προβλήματα στέγασης λόγω του μεγάλου αριθμού μαθητών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.571, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί οι τελειόφοιτοι του Πανεπιστημίου Λευκωσίας που παρακολούθησαν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα κλινικής ψυχολογίας και έχουν ολοκληρώσει τον τριετή κύκλο ακαδημαϊκών σπουδών αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την έναρξη της πρακτικής τους άσκησης στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας εδώ και αρκετούς μήνες. Επίσης, να ενημερωθεί το σώμα κατά πόσο υπήρξε άνιση μεταχείριση των πιο πάνω φοιτητών σε σχέση με τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου του αντίστοιχου προγράμματος.

Επισυνάπτεται σχετική αλληλογραφία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.572, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Ένα από τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες του προσφυγικού οικισμού της ΑΗΚ στη Δεκέλεια είναι η ύπαρξη πυλώνων και εναέριων γραμμών μεταφοράς ρεύματος υπερύψηλης τάσης της ΑΗΚ. Οι πυλώνες διέρχονται κατοικημένες περιοχές, γεγονός που ελλοχεύει κινδύνους για την υγεία των κατοίκων, γι’ αυτό το λόγο επανέρχομαι σε προηγούμενη ερώτησή μου σχετικά με την ανάγκη απομάκρυνσης των πυλώνων, οι οποίοι μάλιστα βρίσκονται σε απόσταση λίγων μέτρων από σπίτια, γεγονός που έχει προκαλέσει την αντίδραση πολιτών και τοπικών φορέων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία απομάκρυνσης των πυλώνων και εναέριων γραμμών μεταφοράς ρεύματος υπερύψηλης τάσης της ΑΗΚ;

                    2. Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των πυλώνων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.573, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Ένα από τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στα Πολεμίδια είναι η ύπαρξη πυλώνων και εναέριων γραμμών μεταφοράς ρεύματος πολύ ψηλής τάσης της ΑΗΚ. Οι πυλώνες διέρχονται από κατοικημένες περιοχές, γεγονός που ελλοχεύει κινδύνους για την υγεία των κατοίκων. Για αυτό το λόγο επανέρχομαι σε προηγούμενη ερώτησή μου σχετικά με την ανάγκη απομάκρυνσης των πυλώνων, οι οποίοι μάλιστα είναι σε απόσταση λίγων μέτρων από τις κρεβατοκάμαρες των κατοίκων, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση πολιτών.

Το αίτημα των πολιτών ξεκίνησε να ικανοποιείται με την απομάκρυνση της μιας γραμμής και με τη σταδιακή απομάκρυνση πυλώνων από κατοικημένες περιοχές. Τώρα αυτό που απομένει είναι το έργο αυτό να προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς και να απομακρυνθεί και η δεύτερη γραμμή, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των κατοίκων και να μην επιβαρύνεται η καθημερινότητά τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία απομάκρυνσης των πυλώνων και εναέριων γραμμών μεταφοράς ρεύματος πολύ ψηλής τάσης στα Πολεμίδια;

2. Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των πυλώνων;»

                                                                                               Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.574, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους τα τρία πάρκα στο συνοικισμό Παραλιμνίου έχουν παραμεληθεί και δεν καθαρίζονται, με αποτέλεσμα να φαίνονται εγκαταλειμμένα, και κατά πόσο προτίθενται οι αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν σε καθαρισμό και αναβάθμιση των πάρκων αυτών.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.575, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα της διάνοιξης του δρόμου Ακακίου-Ατσιάς και πότε προβλέπεται να υλοποιηθεί το εν λόγω έργο;

                   2. Πώς προχωρεί το θέμα της ασφαλτόστρωσης και τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων στο δρόμο Παμπατσιάς-Γαλάτας και εντός ποιων χρονοδιαγραμμάτων θα                       ολοκληρωθεί το έργο αυτό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.576, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση της Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ερατώς Κοζάκου Μαρκουλλή στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.1138 με θέμα το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που έγινε την 1η Μαΐου 2010 στην Αμμόχωστο, πληροφορήθηκα ότι η υπόθεση διερευνάτο από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Όπως πληροφορήθηκα, το τμήμα έχει αποστείλει επιστολή προς τους δύο αδειούχους τηλεπικοινωνιακούς παροχείς Cyta και MTN, καθώς και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την ύπαρξη τεχνικών όρων και προδιαγραφών για παραχώρηση άδειας εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε στέγες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις απόψεις των τηλεπικοινωνιακών παροχέων Cyta και ΜΤΝ, καθώς και για τις απόψεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την ανάγκη να τίθενται τεχνικοί όροι και προδιαγραφές για παραχώρηση άδειας για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε στέγες, ώστε να αποφεύγονται τα εργατικά ατυχήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.577, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Προηγούμενη απάντηση της υπουργού Ερατώς Κοζάκου Μαρκουλλη σε ερώτηση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη με αρ. 23.06.009.05.01.167 αναφέρει τα εξής: “Μετά από παράπονα που εκφράστηκαν από το προσωπικό του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας που εργάζεται στο Αεροδρόμιο Λάρνακας για δυσφορία, πονοκεφάλους, ερεθισμό στα μάτια κ.λπ., το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας προχώρησε στη διεξαγωγή μελέτης με ιδιωτική εταιρεία σε σχέση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αέρα σε όλα ανεξαίρετα τα γραφεία της Υπηρεσίας. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των αναλύσεων που έγιναν κατέδειξαν ότι σε ‘συγκεκριμένα γραφεία του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας οι εναλλαγές του αέρα δεν ήταν ικανοποιητικές, ενώ κάποια χαρακτηριστικά ήταν πέραν των επιτρεπτών ορίων’. Ενόψει των πιο πάνω διαπιστώσεων ζητήθηκε από τη διαχειρίστρια εταιρείας Hermes η λήψη διορθωτικών μέτρων. Η εταιρεία έχει προβεί στη λήψη διορθωτικών μέτρων ακολουθώντας τις υποδείξεις τόσο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών όσο και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας”. Στη συνέχεια η κ. υπουργός καταλήγει στο καταληκτικό συμπέρασμα “τα προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί έχουν επιλυθεί”, χωρίς να έχει γίνει μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, καμία ανεξάρτητη μέτρηση της ποιότητας του αέρα μετά την πρώτη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να διεξαχθεί δεύτερη ανεξάρτητη μέτρηση της ποιότητας του αέρα στα γραφεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο νέο αεροδρόμιο της Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.578, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, αν και η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών κατά της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης και Σεξουαλικής Κακοποίησης (Σύμβαση “Lanzarote”) υπεγράφη στις 25 Οκτωβρίου 2007 από την Κυπριακή Δημοκρατία, ακόμη δεν έχει κατατεθεί σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων για επικύρωσή της.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί παρατηρείται η σχετική καθυστέρηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.579, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι συνεχίζονται οι παραβάσεις στην παραθαλάσσια ζώνη προστασίας στην περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών στο δήμο Πέγειας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, πέρυσι ξεκίνησε μεγάλη οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών. Οι εργολάβοι έχουν ανασκάψει πολύ μεγάλη περιοχή ακριβώς δίπλα στον παραθαλάσσιο γκρεμνό, σε προστατευόμενη παραθαλάσσια περιοχή. Έχουν σκάψει με εκσκαφείς πολλά μέτρα κάτω από το επίπεδο που θα κατασκευαστούν οι νέες εξοχικές κατοικίες, αλλάζοντας δραματικά τη φυσική μορφολογία της περιοχής, και έχουν καταστρέψει τη φυσική ακτογραμμή. Οι αρμόδιοι του δήμου Πέγειας ισχυρίζονται ότι αυτή η ανάπτυξη θα αποτελέσει μέρος ενός παραθαλάσσιου μονοπατιού, που θα εκτείνεται από τον Κόλπο των Κοραλλίων μέχρι τον Άγιο Γεώργιο. Αν τέτοιες πρακτικές επιτραπεί να συνεχιστούν, δε θα υπάρχει μέλλον για αυτή την πανέμορφη, μέχρι πρότινος ανέπαφη, ακτογραμμή της Πέγειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι αρμόδιες αρχές προτίθενται να λάβουν μέτρα, για να θέσουν τέρμα στην καταστροφή της παράκτιας ζώνης της Πέγειας, εφαρμόζοντας έτσι το νόμο και προστατεύοντας το περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.580, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ανδρέα Δημητρίου σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.05.01.316 πληροφορήθηκα ότι από τις 8 Νοεμβρίου 2010 σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας οι μαθητές λαμβάνουν μία φορά τη βδομάδα φρούτο ή λαχανικό σε ατομική συσκευασία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους έχει μειωθεί η διανομή των φρούτων ή λαχανικών στους μαθητές των δημοτικών σχολείων από δύο φορές τη βδομάδα, όπως ίσχυε, όταν είχε λειτουργήσει το πρόγραμμα κατά την πιλοτική εφαρμογή, σε μία φορά τη βδομάδα. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν προδιαγραφές στην προμήθεια των φρούτων ή λαχανικών, ώστε τα φρούτα ή λαχανικά να είναι βιολογικά, δηλαδή απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων και άλλων χημικών ουσιών, και να διασφαλίζεται ότι προέρχονται από ντόπιους παραγωγούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.581, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η Κύπρος βρίσκεται στη μειοψηφία του 30% των χωρών ανά το παγκόσμιο που εξακολουθούν να φθοριώνουν το πόσιμο νερό. Σύμφωνα με διάφορες ιατρικές μελέτες, η φθορίωση του πόσιμου νερού προκαλεί μείωση του δείκτη νοημοσύνης των παιδιών, μπορεί να προκαλέσει Αλτσχάιμερ και καρκίνο και επιπρόσθετα είναι δυνατόν να προκαλέσει δηλητηριάσεις παιδιών. Πολλές χώρες έχουν ξεκινήσει να χρησιμοποιούν το όζον για την απολύμανση του πόσιμου νερού. Το όζον εξουδετερώνει τα μικρόβια και καταπολεμά τις τοξικές ουσίες (π.χ. φυτοφάρμακα) που περιέχονται συχνά στο νερό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυπριακή κυβέρνηση μελετά το ενδεχόμενο προσθήκης όζοντος στο νερό για την απολύμανσή του, δεδομένων όλων των αρνητικών συνεπειών που προκαλεί η φθορίωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.582, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, η εγκατάσταση των μονάδων φωτοεπισήμανσης πρέπει να γίνεται στα λεγόμενα “μελανά σημεία” του οδικού δικτύου, δηλαδή στα σημεία όπου συμβαίνουν ατυχήματα. Σύμφωνα μάλιστα με την αστυνομία, η φωτοεπισήμανση στο παρελθόν έχει μειώσει τα ατυχήματα σε ποσοστό 40%. Είναι λοιπόν προφανές ότι η τοποθέτηση των μονάδων φωτοεπισήμανσης σε σημεία πέραν των λεγόμενων μελανών σημείων μπορεί να μην είναι προτεραιότητα και προφανώς δεν εξυπηρετεί την οδική ασφάλεια. Δίνεται μάλιστα η εντύπωση ότι η τοποθέτηση των μονάδων φωτοεπισήμανσης στο οδικό δίκτυο πέραν των λεγόμενων μελανών σημείων γίνεται με στόχο τις μικροπαραβάσεις και έχει εισπρακτικό χαρακτήρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιος είναι ο αριθμός και οι τοποθεσίες των λεγόμενων μελανών σημείων;

2. Έχουν καλυφθεί όλα αυτά τα σημεία με μονάδες φωτοεπισήμανσης στο παρελθόν;

3. Σε ποια άλλα σημεία τοποθετήθηκαν στο παρελθόν μονάδες φωτοεπισήμανσης;

                    4. Υπάρχει πρόθεση να ακολουθηθεί η ίδια τακτική στο μέλλον;»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.583, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ορισμένες φιλοζωικές οργανώσεις διατηρούν καταστήματα πώλησης διάφορων σχετικών με τα ζώα ειδών, με σκοπό τη συγκέντρωση πόρων για επίτευξη του σκοπού τους, που δεν είναι άλλος από την προστασία και ευημερία των ζώων. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά τα καταστήματα βοηθούν στις εργασίες των καταφυγίων αδέσποτων ή άρρωστων ζώων, αφού λειτουργούν και ως γραφεία εξυπηρέτησης των ενδιαφερόμενων φιλόζωων. Οι άνθρωποι που εργάζονται σ’ αυτά τα καταστήματα είναι εθελοντές και τα εισοδήματα που προέρχονται από τις πωλήσεις χρησιμοποιούνται για διάφορους αγαθοεργούς σκοπούς, όπως η κτηνιατρική περίθαλψη των κακοποιημένων, πληγωμένων και άρρωστων ζώων, η προσωρινή φύλαξη και μεταφορά των αδέσποτων και εγκαταλελειμμένων ζώων στα καταφύγια κ.ο.κ.

Δυστυχώς, η Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας επιμένει να ζητά την είσπραξη ΦΠΑ από τις υπηρεσίες και τις πωλήσεις προϊόντων των καταστημάτων αυτών. Επισημαίνω ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ τα εισοδήματα των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που ασχολούνται με την ευημερία των ζώων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει περίπτωση να εξεταστεί το αίτημα των φιλοζωικών οργανώσεων, για να εξαιρεθούν από την καταβολή ΦΠΑ τα καταστήματα που λειτουργούν οι φιλοζωικές οργανώσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.584, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.05.01.319, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Δασών έχει ξεκινήσει τη διενέργεια εντατικών ελέγχων για την εφαρμογή των προνοιών της δασικής νομοθεσίας όσον αφορά την υλοτομία δέντρων και θάμνων εντός και εκτός των κρατικών δασών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων που διενεργεί το Τμήμα Δασών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.585, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να αναφέρει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους παραμένει κλειστό και εγκαταλελειμμένο το κέντρο νεότητας του συνοικισμού Παραλιμνίου. Παρακαλείται επίσης να ενημερώσει το σώμα τι προτίθενται οι αρμόδιες αρχές να πράξουν σχετικά με τη λειτουργία του κέντρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.586, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Καθυστερήσεις πληρωμών εκταρικών επιδοτήσεων και ειδικά προγράμματα, όπως αγροπεριβαλλοντικά 2008-2010.

                    2. Το πρόβλημα που δημιουργείται για τα διπλοαιτούμενα.

Εισηγούμαστε επίλυσή του, ώστε να μην επηρεαστούν οι εκκρεμείς πληρωμές, και να ισχύει ό,τι ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια.

3. Συνεχής μείωση της καλλιεργήσιμης έκτασης και λανθασμένες μετρήσεις της καλλιεργημένης γης για πληρωμή της εκταρικής επιδότησης.

Παρακαλούμε να μας δοθούν στοιχεία για τη συνολική έκταση που επιδοτήθηκε πέρσι και συγκριτικά στοιχεία με φέτος.

4. Η περιοχή της Παπούτσας στο Παλαιχώρι δεν επιδοτείται πλέον, με δικαιολογία ότι εμπίπτει στο σχέδιο “Natura”.

Παρακαλούμε όπως δοθούν εξηγήσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.587, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα αποτελέσματα που είχε η αναθεώρηση της πολιτικής έκδοσης αδειών εισόδου για παραμονή και απασχόληση αλλοδαπών καλλιτέχνιδων, σε σχέση με το σκοπό της που ήταν η καταπολέμηση της σωματεμπορίας προσώπων στον τόπο μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.588, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα στοιχεία που διαθέτει το κράτος σχετικά με τις προσλήψεις που έγιναν με βάση το νόμο για την ποσόστωση στις προσλήψεις στη δημόσια υπηρεσία υπέρ των ατόμων με αναπηρία, καθώς και για το ενδιαφέρον που έχει επιδειχθεί από άτομα με αναπηρία για τη ρύθμιση αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.589, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η διάθεση του κονδυλίου της ΑΗΚ προς τους δικαιούχους αιτητές στο πλαίσιο του προγράμματος της μεταστέγασής τους από το Μαρί στο Ζύγι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.590, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η ΑΗΚ εφαρμόζει τον αυτόματο τρόπο πληρωμής (standing order) και, εάν ναι, κατά πόσο προτίθεται να τον εφαρμόσει πάνω σε αναγκαστική βάση.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.591, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η ανέγερση οικίσκων για τους ηλικιωμένους που διαμένουν στο Μαρί στο πλαίσιο του προγράμματος μεταστέγασής τους στο Ζύγι και πότε υπολογίζεται η ανέγερσή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.592, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η παροχή στεγαστικής προσφυγικής βοήθειας προς τους δικαιούχους του σχεδίου μεταστέγασης από το Μαρί στο Ζύγι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.593, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Χολετριών για τη δημιουργία οικοπέδων για φτωχές οικογένειες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.594, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στη βελτίωση του δρόμου που συνδέει την κοινότητα της Επισκοπής (Πάφου) με το δρόμο Αμαργέτης-Παναγιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.595, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στη βελτίωση των δρόμων εντός της κοινότητας της Επισκοπής (Πάφου).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.596, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να βελτιώσει τους δρόμους που συνδέουν την κοινότητα της Άρμους με τις κοινότητες Κονιών, Τσάδας και Μέσα Χωριού.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.597, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν εξεταστεί τα αιτήματα της κοινότητας Λεμώνας Πάφου για ανέγερση κοινοτικών κτιρίων και αίθουσας εκδηλώσεων, καθώς και για ανάπλαση της πλατείας της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.598, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προγραμματίζεται η βελτίωση της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης στην κοινότητα Τραχυπέδουλα (Πάφου).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.599, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η προώθηση έργων στην τουρκοκυπριακή κοινότητα Πραστιού της επαρχίας Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.600, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να εγκρίνει το αίτημα της κοινότητας Καλλέπειας για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες των νέων της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.601, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να μελετήσει το αίτημα των κατοίκων της κοινότητας Επισκοπής Πάφου για μείωση της έκτασης της περιοχής που επηρεάζεται από το σχέδιο “Φύση 2000”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.602, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στη βελτίωση των δρόμων που συνδέουν την κοινότητα Χολετριών Πάφου με την κοινότητα Φασούλας και την περιοχή αναδασμού της κοινότητας.»   

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.603, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

          «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το κράτος να θέσει σε εφαρμογή σχέδιο εθελοντικής αποχώρησης από το επάγγελμα του οδηγού ταξί και κατάργηση της σχετικής άδειας, λόγω των νέων δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή της Αγίας Νάπας και του Πρωταρά, και, εάν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.604, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα της δημογραφικής πολιτικής;

2. Πότε ήταν η τελευταία φορά που έγινε σύγκληση του Εθνικού Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής;

3. Ποιες ήταν οι συγκεκριμένες εισηγήσεις που προέκυψαν από τη μελέτη που έγινε από το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.605, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

            «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσοστό του εισοδήματος των κυπριακών νοικοκυριών που δαπανάται στον πολιτισμό και πώς το ποσοστό αυτό συγκρίνεται με το μέσο όρο και τα αντίστοιχα ποσοστά άλλων ευρωπαϊκών χωρών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.606, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το 2009, παρατηρούνται καθυστερήσεις στην είσπραξη των ετήσιων μισθωμάτων του κράτους. Συγκεκριμένα, εκκρεμούσαν μισθώματα ύψους περίπου €4,5 εκατομ. για χρονική περίοδο δέκα ετών.

Παρατηρείται επίσης το φαινόμενο διάφορες εταιρείες που εκμισθώνουν κρατική γη, και μάλιστα σε τιμές πολύ κατώτερες από αυτές της αγοράς, να μην καταβάλλουν εκ συστήματος τις καθυστερημένες οφειλές τους.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για τον άμεσο τερματισμό αυτής της κατάστασης και την είσπραξη των οφειλόμενων προς το κράτος μισθωμάτων.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.607, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της στην Κύπρο και, αν ναι, τι ακριβώς περιλαμβάνει το σχέδιο αυτό, ιδιαίτερα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της προστασίας των δασών, της υπαίθρου και της βιοποικιλότητας, καθώς και της αστικής αναγέννησης.»   

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.608, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

          «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1.      Ποιο είναι το μισθολογικό κόστος (πόσο δηλαδή στοιχίζει) ενός μαθητή ανά εκπαιδευτική βαθμίδα για το κράτος και πώς συγκρίνεται το κόστος αυτό με τα αντίστοιχα των χωρών μελών του ΟΟΣΑ που περιλαμβάνονται στην έκθεση “Education at a glance 2010”.

2.      Ποια είναι η αποδοτικότητα-αποτελεσματικότητα των δαπανών αυτών και αν είναι ανάλογη του ύψους τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.609, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Ο μέσος όρος πρασίνου στις αστικές περιοχές ανά κάτοικο στον ευρωπαϊκό χώρο είναι 7,2 τ.μ. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικό, αφού συνιστά ουσιαστικά δείκτη ποιότητας ζωής. Ανάμεσα στις διάφορες πόλεις το ποσοστό φυσικά ποικίλλει: από 27 τ.μ. στο Λονδίνο σε 10,2 τ.μ. στη Ρώμη και μόλις 2,7 τ.μ. στην Αθήνα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην Κύπρο είναι κάτω του επιθυμητού, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία για τις κυπριακές πόλεις και, εάν ναι, τι ακριβώς περιλαμβάνουν τα στοιχεία αυτά σχετικά με το μέσο όρο πρασίνου ανά κάτοικο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.610, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο προώθησης και στήριξης της πράσινης επιχειρηματικότητας και, εάν ναι, τι διαλαμβάνει το σχέδιο αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.611, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει ειδικό, ολοκληρωμένο πρόγραμμα με αντικείμενο αυτό που στην Ευρώπη αποκαλείται “πράσινος τουρισμός” για την ενθάρρυνση και ανάπτυξη επενδύσεων, μέσω παροχής ελκυστικών κινήτρων, για τη δημιουργία πράσινων και φιλικών προς το περιβάλλον υποδομών στις τουριστικές επιχειρήσεις και τα ξενοδοχειακά καταλύματα.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.612, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων το οποίο είχε συσταθεί επί διακυβέρνησης Τάσσου Παπαδόπουλου εξακολουθεί να υφίσταται, αν ναι, ποια η αποστολή του και ποια η σύνθεσή του και, αν όχι, ποιοι οι λόγοι που επέβαλαν την κατάργησή του.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.613, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, ο Κυπριακός Οργανισμός Προσέλκυσης Επενδύσεων (ΚΟΠΕ) έχει καταρτίσει κατάλογο μεγάλων αναπτυξιακών έργων για τα οποία αναζητούνται επενδυτές από χώρες του εξωτερικού. Έχουμε διαπιστώσει ότι από τον κατάλογο αυτό απουσιάζουν εντελώς αναπτυξιακά έργα της Λάρνακας, ωσάν και η Λάρνακα να μην είναι επαρχία της Κύπρου. Το γεγονός αυτό προκαλεί έντονη δυσφορία στους τοπικούς φορείς και τους πολίτες της Λάρνακας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Με ποια κριτήρια καταρτίστηκε ο συγκεκριμένος κατάλογος;

2. Ο ΚΟΠΕ ήρθε σε επαφή με τους τοπικούς φορείς, π.χ. το δήμο, το ΕΒΕ Λάρνακας;

                    3. Γιατί απουσιάζει η Λάρνακα από τον κατάλογο αυτό;»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.614, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει γίνει αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος “FreD goes net” στην Κύπρο και, αν ναι, ποια είναι τα βασικά στοιχεία αυτής της αξιολόγησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.615, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει γίνει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της εφαρμογής του θεσμού της κοινοτικής εργασίας μέχρι σήμερα, αν ναι, ποια είναι τα συμπεράσματα αυτής της αξιολόγησης και κατά πόσο χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στην υφιστάμενη νομοθεσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.616, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει γίνει αξιολόγηση του προγράμματος μείωσης της βλάβης και υποκατάστασης οπιοειδών και, αν ναι, ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα αυτής της αξιολόγησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.617, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς υλοποιείται η απόφαση που ελήφθη από διυπουργική επιτροπή και ανακοινώθηκε στους φορείς της Λάρνακας για τη γεωγραφική διασπορά 1 100 περίπου πολιτικών προσφύγων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.618, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη φάση στην οποία βρίσκεται το αίτημα του Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας και φορέων της πόλης για τη δημιουργία ιστιοπλοϊκού κέντρου παρά τις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας.

Να ληφθεί υπόψη ότι το συγκεκριμένο αίτημα είχε αρχικώς εγκριθεί από τον ΚΟΑ και σχετικό ποσό είχε κατά καιρούς περιληφθεί στους ετήσιους προϋπολογισμούς του κράτους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.619, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει παραχωρηθεί προσφυγική ταυτότητα σε Τουρκοκυπρίους και, εάν ναι, πόσοι έχουν λάβει την εν λόγω ταυτότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.620, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε πόσους Τουρκοκύπριους έχει παραχωρηθεί δικαίωμα χρήσης ή μίσθωσης για ιδιοκατοίκηση, ανά επαρχία ξεχωριστά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.621, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι Τουρκοκύπριοι που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες είναι λήπτες δημοσίου βοηθήματος, καθώς και στο βοήθημα πόσων από αυτούς συμπεριλαμβάνεται επίδομα ενοικίου.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.622, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τίθεται θέμα ασφάλειας για τους μαθητές του σχολείου “Junior School” λόγω της αντισεισμικής αναβάθμισης που πραγματοποιείται και ειδικότερα της αφαίρεσης του αμιάντου από τη στέγη του κτιρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.623, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαδικασία γνωστοποίησης του καταλόγου προτεινόμενων για προαγωγή εκπαιδευτικών προς τους ενδιαφερόμενους αιτητές, διότι με την υπάρχουσα διευθέτηση ουσιαστικά παρεμποδίζεται το δικαίωμά τους να υποβάλουν ένσταση όπως προνοεί ο περί της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμος (N. 10/1969). Έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαραίτητη η παραλαβή του καταλόγου από τον κάθε αιτητή, ώστε να υποβάλλει την ένστασή του με βάση όλα τα στοιχεία.

Επισυνάπτεται ο κατάλογος πενήντα ενός υποψηφίων για τη θέση Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, όπου φαίνεται ότι δεν υπάρχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά στοιχεία απαραίτητα για εφαρμογή της νομοθεσίας. Αναφέρεται ότι τα στοιχεία είναι πάρα πολλά και δυσδιάκριτα για έλεγχο στο χώρο της εισόδου του Υπουργείου Παιδείας ή στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία, χωρίς να δίδεται το δικαίωμα για φωτοτύπηση στους ενδιαφερομένους.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.624, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να εισηγηθεί στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μια πιο διαφανή διαδικασία για την πλήρωση θέσεων αντικαταστατών, που προκύπτουν λόγω απουσίας εκπαιδευτικών.

Έχουν εκφραστεί παράπονα ότι η σειρά του καταλόγου διοριστέων παρακάμπτεται, με τη δικαιολογία ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνονται θετικά οι ενδιαφερόμενοι ή ότι μικρές σε διάρκεια άδειες εξελίσσονται σε μακράς διάρκειας και τις καταλαμβάνουν άτομα που βρίσκονται πολύ πιο κάτω στον κατάλογο.

Εισηγούμαι την ανάρτηση καταλόγου με τις αντικαταστάσεις που αφορούν άδειες μητρότητας και τη δημιουργία καταλόγου ενδιαφερομένων για αντικαταστάσεις μικρής διάρκειας, ώστε να εξαλειφθεί και το φαινόμενο να μένουν χωρίς αντικαταστάτες σχολεία της υπαίθρου, ορεινών και υποβαθμισμένων περιοχών. Επίσης, να καθορίζεται στον κατάλογο διοριστέων έως ποιο αριθμό είναι οι διορισμένοι σε θέση συμβασιούχων και σε θέση αντικαταστάτη έστω και σε εβδομαδιαία βάση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.625, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να πάρει η αστυνομία για τη σωστή αστυνόμευση των κοινοτήτων Καλλέπειας, Λετύμπου, Λεμώνας, Χούλου, Πολεμίου κ.λπ., όπου τελευταία έχουν αυξηθεί τα κρούσματα κλοπών και χρήσης ναρκωτικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.626, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει παραχωρηθεί χώρος προσπέλασης προς το τεμάχιο όπου το κοινοτικό συμβούλιο Άρμου (επαρχία Πάφου) προτίθεται να κατασκευάσει κοινοτικό χώρο στάθμευσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.627, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η βελτίωση του παρακαμπτήριου δρόμου που οδηγεί προς το ΧΥΤΑ Μαραθούντας (Πάφου).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.628, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν ληφθεί οι απαραίτητες αποφάσεις σε σχέση με το αίτημα για μετακίνηση του χοιροστασίου που λειτουργεί στην κοινότητα Μαραθούντας της επαρχίας Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.629, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν ληφθεί οι απαραίτητες αποφάσεις για μετακίνηση του χώρου αδρανών υλικών που λειτουργεί στην κοινότητα Μαραθούντας Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.630, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα μπορούσε να ικανοποιηθεί το αίτημα των κατοίκων της κοινότητας Άρμους (Πάφου) για κατάργηση της ζώνης προστασίας που επηρεάζει την περιοχή στο βόρειο μέρος της κοινότητας.»,

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.631, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα μπορούσε να ικανοποιηθεί το αίτημα της κοινότητας Άρμου (επαρχία Πάφου) για κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από πέτρα ή/και τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στους δρόμους για προστασία των πεζών και των τροχοφόρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.632, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην επένδυση των τοίχων κατά μήκος των δρόμων της κοινότητας Λεμώνας με πέτρα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.633, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πολιτική του υπουργείου για το μέλλον της αμπελουργίας στην Κύπρο, καθώς είναι γνωστό ότι κάθε χρόνο διαπιστώνεται ότι τα προβλήματα του κλάδου αυξάνονται (διάθεση σταφυλιών και τιμή αγοράς).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.634, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις πρόνοιες που υπάρχουν εντός των σχολικών μονάδων στις περιπτώσεις όπου ένα παιδί παρουσιάζει διαταραχές ψυχικής υγείας, έχει παιδοψυχιατρική παρακολούθηση, αλλά μέχρι να παρουσιάσει βελτίωση παραμένει στο σχολικό πλαίσιο με μεγάλα προβλήματα για το ίδιο, αλλά και για τα υπόλοιπα παιδιά.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.635, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις πρόνοιες που παρέχονται σε παιδιά με εξαιρετικές ικανότητες (gifted), για το πώς αξιολογούνται τα παιδιά αυτά και αν υπάρχει δυνατότητα ένα παιδί που ανήκει σε αυτή την ομάδα να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό σύστημα με ξεχωριστούς ρυθμούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.636, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς του υπουργείου του σε σχέση με την αναγκαιότητα αναβάθμισης των εσπερινών σχολείων και επίλυσης των διαχρονικών προβλημάτων τους. (Επισυνάπτεται αντίγραφο επιστολής, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2011, που έχω λάβει από τον πρόεδρο του κεντρικού μαθητικού συμβουλίου του εσπερινού σχολείου Λευκωσίας.)

Παρακαλώ να ενημερωθεί το σώμα για τις ενέργειες του υπουργείου.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.637, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχει σταλεί μέχρι σήμερα η ετήσια επιχορήγηση για σίτιση των άπορων μαθητών στα υποχρεωτικά ολοήμερα σχολεία, η οποία αποστέλνεται στις σχολικές εφορίες κάθε χρόνο περί τα τέλη Οκτωβρίου.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.638, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σχεδιάζει να ενισχύσει τα ιδρύματα που διοργανώνουν εκπαιδευτικές συναυλίες και παρουσιάζουν στην Κύπρο ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκδόσεις.

Επισυνάπτεται σημείωμα από το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.639, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

          «Έχω πληροφορηθεί ότι μετά την ψήφιση του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου έχουν εκδοθεί 275 εξώδικα για παραβίαση προνοιών του.  Όπως πληροφορήθηκα, τα στοιχεία που αφορούν το όνομα της επιχείρησης ή του ατόμου που έχει καταγγελθεί, καθώς και η τοποθεσία όπου διαπράχθηκε το αδίκημα δεν έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο.  Έχω πληροφορηθεί επίσης ότι, με σκοπό να διερευνηθεί η δυνατότητα δημοσίευσης στο διαδίκτυο όλων των πληροφοριών για τις εξώδικες καταδίκες που επιβάλλονται στα πλαίσια εφαρμογής του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου, έχει ζητηθεί γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας.  

          Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας και ποια τα πορίσματά της  αναφορικά με το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.640, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Κυπριανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια κτίρια, με βάση τη χωροθέτηση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, έχετε αποφασίσει να απαλλοτριώσετε. Παρακαλώ όπως παραθέσετε κατάλογο.

2. Πότε αναμένετε ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία απαλλοτρίωσης και η καταβολή των αποζημιώσεων.

                   3. Κατά πόσο έχετε αξιολογήσει το ποσό των αποζημιώσεων για κλείσιμο επαγγελματικής στέγης, για φήμη και πελατεία (good will), αλλά και για διαφεύγον                    κέρδος, καθώς οι πλείστοι των επιχειρηματιών στο κέντρο της πόλης δεν είναι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων κτιρίων αλλά ενοικιαστές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.641, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Κυπριανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους παρατηρείται καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων απολυθέντων λόγω πλεονασμού. Με βάση τις πληροφορίες μας, η εξέταση των ανωτέρω αιτήσεων ξεπερνά τους δώδεκα μήνες.

Παρακαλώ επίσης όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί μετά την έγκριση μιας αίτησης δεν καταβάλλεται επιτόκιο στο δικαιούχο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.642, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε και με ποιο τρόπο το υπουργείο του θα εναρμονιστεί στην πράξη με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου με αρ. 503/2009 για τους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών. Στη συγκεκριμένη απόφαση αναφέρονται ρητά η παραβίαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας των φύλων και η διάκριση εις βάρος των ανδρών υποψηφίων.

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.643, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατό να εξαιρεθεί ο ΦΠΑ από τα αναγνωρισμένα “ορφανά” φάρμακα (orphan drugs) για σπάνιες ασθένειες ως μια προσπάθεια να μειωθεί το υπέρογκο κόστος των φαρμάκων αυτών.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.644, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν έχει ακόμη ηλεκτροδοτηθεί ο σταθμός της ΑΤΗΚ στην κοινότητα Κλαυδιά και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί η σύνδεσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.645, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών στους κατοίκους του χωριού Αγία Βαρβάρα των οποίων οι κατοικίες υπέστησαν ζημιές κατά τη θεομηνία του Οκτώβρη του 2009 και, εάν ναι, για τα ποσά που έχουν δοθεί και τον αριθμό των κατοίκων που έχουν αποζημιωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.646, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι για βαρέα αυτοκινούμενα οικοδομικά μηχανήματα, τα οποία ουδέποτε ή πολύ σπάνια χρησιμοποιούν το δημόσιο οδικό δίκτυο, απαιτείται άδεια κυκλοφορίας που σε ορισμένες περιπτώσεις ανέρχεται σε πολλές εκατοντάδες ευρώ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να εξηγήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους για αυτά τα οχήματα, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι σχεδόν ακίνητα ή κινούνται μόνο εντός εργοταξίων, πρέπει να καταβάλλεται τόσο υψηλό τέλος άδειας κυκλοφορίας και να αναφέρει αν υπάρχει κάποιο σχέδιο για αλλαγή αυτής της κατάστασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.647, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Για 36 χρόνια η Τουρκία δεν επιτρέπει στους κατοίκους της Αθηένου (εμπόρους, βιοτέχνες, αγρότες και κτηνοτρόφους) να πηγαινοέρχονται στη Λευκωσία μέσω Πυροϊού. Αυτό το γεγονός επιβαρύνει τους πολίτες με πολύ σημαντικό κόστος, το οποίο μέχρι σήμερα η πολιτεία δεν έχει αναγνωρίσει. Με την ίδια λογική οι Κυπριακές Αερογραμμές αναμένεται να αποζημιωθούν με ειδική χορηγία λόγω της απαγόρευσης πτήσεων πάνω από τον εναέριο χώρο της Τουρκίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση μελετά το ενδεχόμενο αποζημίωσης των κατοίκων της Αθηένου για την οικονομική επιβάρυνση που υπόκεινται καθημερινά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.648, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σε παλαιότερη ερώτησή μου, με αρ. 23.06.009.05.01.135, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος ετοιμάζει προσχέδιο άδειας απόρριψης των αποβλήτων που θα ρυθμίζει το θέμα των ομβρίων υδάτων του αεροδρομίου Λάρνακας. Όπως πληροφορήθηκα, παλαιότερα τα όμβρια ύδατα από τον παλαιό χώρο στάθμευσης των αεροσκαφών κατέληγαν στη μικρή παραπλήσια αλυκή του αερολιμένα της Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τελικά δόθηκε η άδεια απόρριψης αποβλήτων που ρυθμίζει το θέμα των ομβρίων υδάτων από τον παλαιό χώρο στάθμευσης των αεροσκαφών και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο διοχέτευσης των ομβρίων υδάτων, μετά από κάποια επεξεργασία, στη θάλασσα.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.649, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Έπειτα από πληροφορίες που είχα, οι σιτοπαραγωγοί της περιοχής Καλού Χωριού παρά το πεδίο βολής αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα με τις ασκήσεις που γίνονται από την Εθνική Φρουρά στο πεδίο βολής, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται οι καλλιέργειές τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. αν αποζημιώνονται οι τυχόν ζημιές που γίνονται στις καλλιέργειες και

2. κατά πόσο ανταποκρίνεται θετικά στο αίτημα των σιτοπαραγωγών για τον περιορισμό ή και παύση των ασκήσεων κατά την εποχή της σποράς, που είναι το μήνα Νοέμβριο, και του θέρους, που είναι το μήνα Μάιο, έτσι ώστε να μπορούν να διεκπεραιώνουν με ασφάλεια τη δουλειά τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.650, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Μετά την παρέλευση αρκετών μηνών από τη διάλυση της Eurocypria και την κήρυξη της εταιρείας σε χρεοκοπία εξακολουθούν να παραμένουν σοβαρά και αναπάντητα ερωτηματικά.

Υπό το φως των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται η αποζημίωση των υπαλλήλων, πόσοι έχουν αποζημιωθεί και με ποια ποσά;

2. Τι συμβαίνει με την προοπτική απορρόφησης υπαλλήλων της Eurocypria είτε στις Κυπριακές Αερογραμμές είτε σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου;

                    3. Υπάρχει ενδιαφέρον για εξαγορά της Eurocypria και από ποιες εταιρείες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.651, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να προχωρήσει στην υλοποίηση της απόφασης για κατασκευή αποχετευτικού συστήματος στην κοινότητα Καλού Χωριού Λάρνακας.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.652, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Σύμφωνα με πληροφορίες που είχα από το κοινοτικό συμβούλιο και τους τοπικούς φορείς της κοινότητας Καλού Χωριού Λάρνακας, εκκρεμεί το αίτημα της κοινότητας για έναρξη των εργασιών για τη διαμόρφωση του ελληνοκυπριακού και του τουρκοκυπριακού κοιμητηρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε σκοπείται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την υλοποίηση των έργων αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.653, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται το υπουργείο του να προχωρήσει στην υλοποίηση της απόφασης εξωραϊσμού της πλατείας του Αγίου Βασιλείου και διαμόρφωσης της πλατείας του κοινοτικού συμβουλίου στο Καλό Χωριό Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.654, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο συνεχίζει να εφαρμόζεται η συλλογική σύμβαση του γεωργικού τομέα, η οποία ίσχυε μέχρι το τέλος του 2010.

2. Κατά πόσο βρίσκεται σε εξέλιξη νέα σύμβαση και αν σ’ αυτήν έχουν αρθεί οι αδικίες σε βάρος των γεωργών, οι οποίοι πληρώνουν διπλή ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.655, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πότε προτίθεται να καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για αλλαγή του συστήματος διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση;

                    2. Σε ποιες κατευθύνσεις και αρχές θα στηρίζεται το νέο σύστημα διορισμού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.656, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί το Υπουργείο Παιδείας να καταθέσει νομοθεσία για την αναγνώριση της υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας όσων εκπαιδευτικών εργάστηκαν σε αναγνωρισμένα ιδιωτικά φροντιστήρια, στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και στο πρόγραμμα “Αθλητισμός για Όλους”.

Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία, για να αρθεί μια αδικία που γίνεται σε βάρος των εκπαιδευτικών αυτών και να αποκατασταθεί η ίση μεταχείριση.

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή από την Κίνηση Καθηγητών ΔΙΕΚΔΙΚΩ.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.657, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η Κύπρος και η Ελλάδα είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στη δημιουργία ανεξάρτητων υπηρεσιών πολιτικής αεροπορίας. Το γεγονός αυτό προκαλεί πολλά και σοβαρά προβλήματα και εκθέτει την Κύπρο στη διαρκή κριτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα προχωρήσει στην κατάθεση ολοκληρωμένης νομοθετικής πρότασης για τη σύσταση ανεξάρτητης υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, όπως εξάλλου έχει δημοσίως δεσμευτεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.658, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Πληροφορήθηκα ότι, μετά από παραστάσεις και διαβήματα, έχει γίνει αποδεκτό από τις βρετανικές αρχές να διαθέσουν αυξημένο ποσό για την επισκευή του δρόμου ο οποίος, διαμέσου της βάσης Δεκέλειας, οδηγεί στις κοινότητες Ξυλοτύμπου, Δάσους Άχνας κ.λπ.

Υπό το φως των πιο πάνω πληροφοριών, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο όντως υπάρχει διαθέσιμο αυξημένο ποσό εκ μέρους των Βρετανών.

2. Ποιες ενέργειες γίνονται εκ μέρους των αρχών της Δημοκρατίας για έναρξη των έργων και αποκατάσταση της κυκλοφορίας μέσω του συγκεκριμένου δρόμου.

                    3. Πότε προβλέπεται να αρχίσουν και πότε να αποπερατωθούν τα επισκευαστικά έργα.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.659, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού βρίσκεται το θέμα της λήψης τελικής απόφασης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελλάδος για το πολύ σοβαρό πρόβλημα της παραχώρησης του δικαιώματος μετεγγραφής σε Κυπρίους φοιτητές που σπουδάζουν στην Ελλάδα. Επισημαίνεται ότι η Υπουργός Παιδείας της Ελλάδας κ. Άννα Διαμαντοπούλου, κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στο κυπριακό κοινοβούλιο, δήλωσε ότι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα βρεθεί λύση στο πρόβλημα αυτό που ταλαιπωρεί πολλές οικογένειες συμπολιτών μας.»

Απάντηση


-Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.660, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντώνη Αντωνίου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτικά για τα ακόλουθα:

1. Τον αριθμό των ατόμων με αναπηρία κατά επαρχία, μορφή αναπηρίας και επίπεδο εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια).

2. Τη χωρητικότητα, αλλά και την πληρότητα των κέντρων φροντίδας και απασχόλησης κατά επαρχία.

3. Τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα κέντρα φροντίδας και απασχόλησης κατά επαρχία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.661, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να αναφέρει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους δεν παραχωρήθηκαν ακόμα οι αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστησαν οι ανοικτές καλλιέργειες των παραγωγών το 2008, καθώς και πότε θα δοθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.662, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζεται η επιδιόρθωση του δρόμου Στατού-Αγίου Φωτίου προς Παναγιά, στην περιοχή Αγίου Λουκά, ο οποίος έχει υποστεί ζημιές λόγω κατολισθήσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.663, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία διαχωρισμού οικοπέδων για φτωχές οικογένειες στην κοινότητα Αναρίτας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.664, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το νερό του υπό κατασκευή ντεποζίτου στην περιοχή της κοινότητας Στατού-Αγίου Φωτίου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με τρόπο που το μισό της χωρητικότητάς του να χρησιμοποιείται για κάλυψη των αναγκών ύδρευσης των κατοίκων της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.665, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα πιο κάτω έργα της κοινότητας Αναρίτας:

1. Η κατασκευή του παρακαμπτήριου δρόμου προς το ΚΕΝ.

2. Η κατασκευή οχετών ομβρίων υδάτων στην περιοχή του ΚΕΝ.

3. Η βελτίωση του δρόμου που οδηγεί από τη βιοτεχνική περιοχή Αναρίτας προς την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

4. Η βελτίωση του δρόμου Τίμης-Αναρίτας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.666, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα πραγματοποιηθούν τα πιο κάτω έργα στην κοινότητα Αμαργέτης:

1. Η βελτίωση του κύριου δρόμου της κοινότητας Αμαργέτης παρά τη διασταύρωση προς Νατά.

2. Η διαπλάτυνση του δρόμου Αμαργέτης-Λεμώνας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.667, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα απαγορευτεί το κυνήγι της τζίκλας σε περιοχές που γειτνιάζουν με κατοικίες στην κοινότητα Αμαργέτης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.668, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πρόκειται να προχωρήσει με το διαχωρισμό οικοπέδων για νέα ζευγάρια στη χαλίτικη γη της κοινότητας Αμαργέτης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.669, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα ενισχυθεί ο αστυνομικός σταθμός Παναγιάς, ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει στις σημερινές πιεστικές ανάγκες της γύρω περιοχής.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.670, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει πρόθεση να προβεί σε συντηρήσεις τουρκοκυπριακών κατοικιών και αντικαταστάσεις των αμιάντων στις στέγες τους στη Χούλου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.671, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα αναθεωρήσει ο ΚΟΑΠ τον υπολογισμό των εμβαδών των αγροτικών τεμαχίων της κοινότητας Θελέτρας. Ισχυρίζονται οι ιδιοκτήτες αγροτικών τεμαχίων ότι ο υπολογισμός έγινε με λάθος τρόπο και ότι τους έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.672, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα δημιουργηθεί αίθουσα ειδικής εκπαίδευσης στο Λοϊζίδειο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Στροβόλου.

Δυστυχώς, τα μαθήματα ειδικής εκπαίδευσης και λογοθεραπείας γίνονται σε διαμορφωμένο χώρο στον προθάλαμο του σχολείου χωρίς τα απαραίτητα εποπτικά μέσα και υλικά, με αποτέλεσμα την περιορισμένη προσοχή και συγκέντρωση των μαθητών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.673, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία τοπιοτέχνησης των κεντρικών πλατειών των κοινοτήτων και δήμων της επαρχίας Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.674, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η τοπιοτέχνηση της κεντρικής πλατείας και του παραλιακού μετώπου της κοινότητας Σωτήρας Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.675, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες και σε ποιους προγραμματισμούς έχει προβεί το υπουργείο του για τους εορτασμούς των διακοσίων χρόνων από την ίδρυση του Παγκυπρίου Γυμνασίου (Ελληνική Σχολή).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.676, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το Παγκύπριο Γυμνάσιο και ο χώρος που το περιβάλλει εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί Διατηρητέων και τι προστατεύει η νομοθεσία αυτή.

Επίσης, να ενημερώσει το σώμα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Παγκυπρίου Γυμνασίου.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.677, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Με επιστολή του προς πολίτη τον Απρίλιο του 1996, στην οποία γινόταν αναφορά στα σχέδια που ο πολίτης είχε υποβάλει για αυτοστέγασή του σε κυβερνητικό οικόπεδο στο Συνοικισμό Αυτοστέγασης Μουτταγιάκας-Φάση Κ, ο υπουργός τον πληροφορούσε ότι δεν υπήρχε ένσταση για ανέγερση κατοικίας με συγκεκριμένους όρους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Τα οικόπεδα στον εν λόγω συνοικισμό είναι σε χαλίτικη γη κρατικής ιδιοκτησίας, όπως αναγράφεται και στην άδεια που παραχωρείται; Εάν όχι, μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάπτυξη (ανέγερση κατοικιών) στα οικόπεδα αυτά; Tι πρόκειται να γίνει για αντιμετώπιση των συνεπειών για τον κάτοχο στην περίπτωση που η γη δεν είναι χαλίτικη;

                   2. Θα παραχωρηθεί τίτλος ιδιοκτησίας στους κατόχους οικοπέδων που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω φάση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.678, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο τα θέματα πολιτικής αγωγής και τα θέματα της ισότητας των φύλων δεν περιλαμβάνονται στα υποχρεωτικά προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.679, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρμογή της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής;

2. Ποια μέτρα λαμβάνονται για ενημέρωση των πολιτών και ενθάρρυνσή τους στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων;

3. Ποια μέτρα λαμβάνονται για βελτίωση της πρόσβασης στην τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών και για μείωση των τιμών χρήσης της;

4. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μηχανογράφηση των δημόσιων υπηρεσιών;

5. Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της μηχανογράφησης στα νοσοκομεία;

                    6. Ποια μέτρα λαμβάνονται για υιοθέτηση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας στη δημόσια υπηρεσία, έτσι ώστε να περιοριστεί η άσκοπη σπατάλη χαρτιού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.680, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Οι οικογένειες των υπηρετούντων εθνοφρουρών υφίστανται μια έμμεση φορολόγηση, τόσο με την υποστήριξη των παιδιών τους κατά τη διάρκεια της θητείας όσο και για άλλα επιπλέον απρογραμμάτιστα έξοδα. Όλα αυτά εν μέσω οικονομικής κρίσης, που μας έχει επηρεάσει όλους.

Από καιρό έπρεπε να είχε διευθετηθεί μια λογική και δικαιότερη αντιμισθία για το χρόνο και την προσπάθεια των εθνοφρουρών, οπωσδήποτε πάνω από τον ελάχιστο μισθό, που να καλύπτει τα τρέχοντα έξοδά τους και να απαλλάσσει τις οικογένειές τους από αυτά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση προτίθεται να αυξήσει τη μισθοδότηση των εθνοφρουρών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.681, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τριακόσιοι είκοσι δύο εγκλωβισμένοι Καρπασίτες και Μαρωνίτες αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην άσκηση του δημοκρατικού τους δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Οι πλείστοι από αυτούς βρίσκονται στην τρίτη ηλικία, αντιμετωπίζουν κινησιακά προβλήματα και είναι αδύνατον να μεταφερθούν στις ελεύθερες περιοχές, για να ψηφίσουν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί στους εγκλωβισμένους το δικαίωμα να ψηφίσουν στις 22 Μαΐου σε εκλογικά κέντρα στο Ριζοκάρπασο, στην Αγία Τριάδα και στον Κορμακίτη αντί στη Λευκωσία, στη Λάρνακα και στη Λεμεσό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.682, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην κοινότητα Αθηένου γίνεται ανεξέλεγκτη απόρριψη οικιακών βοθρολυμάτων, υγρών καταλοίπων γαλακτοβιομηχανιών, καθώς και άλλων υγρών ακαθαρσιών σε τοποθεσίες πολύ κοντά στην οικιστική ζώνη. Εδώ και μήνες πανέμορφες αγροτικές και αρχαιολογικές περιοχές στην Αθηένου υποφέρουν και μολύνονται εξαιτίας της ασυνείδητης δράσης κάποιων οδηγών βυτιοφόρων, οι οποίοι, αντί να μεταφέρουν τα λύματα στο σταθμό επεξεργασίας στη Βαθειά Γωνιά, προτιμούν να τα απορρίπτουν έξω από την κοινότητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες των αρμόδιων τμημάτων για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου προβλήματος που έχει μετατρέψει τη ζωή εκατοντάδων κατοίκων της Αθηένου σε κόλαση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.683, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το πολυδύναμο κέντρο στην κοινότητα Πάνω Πολεμιδιών έχει κτιστεί σε χώρο πρασίνου, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί πολεοδομική άδεια. Παράλληλα, έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει παραχωρήσει άδεια, για να δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης για το πολυδύναμο κέντρο και πάλι σε χώρο πρασίνου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το Υπουργικό Συμβούλιο έχει παραχωρήσει άδεια στην κοινότητα για δημιουργία χώρου στάθμευσης σε χώρο πρασίνου. Παρακαλώ επίσης όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες είχε προβεί, ώστε να σταματήσει την παράνομη ανέγερση του πολυδύναμου κέντρου.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.684, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Πόσες Τουρκοκύπριες είναι λήπτριες του επιδόματος οικοκυράς;

2. Πόσοι λήπτες δημόσιου βοηθήματος έχουν πέραν της μίας δηλωμένες συζύγους, τι βοήθημα λαμβάνουν και πώς αυτό τεκμηριώνεται;

3. Πόσοι αιτητές πολιτικού ασύλου έχουν τουρκικό διαβατήριο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.685, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει καταβληθεί ο 13ος μισθός στους υπαλλήλους του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου, βάσει της δέσμευσης που έχει πάρει ο πρόεδρος του συμβουλίου κατά τη συζήτηση του θέματος στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή της Βουλής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.686, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι είναι οι προγραμματισμοί του υπουργείου σε σχέση με τα δημόσια και κοινοτικά νηπιαγωγεία. Επίσης, καλείται να απαντήσει στα ερωτήματα της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων. Επισυνάπτεται σχετική επιστολή.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.687, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Σε απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2011, στην ερώτηση υπ’ αριθμόν 23.06.009.05.01.445, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2010, που αφορούσε θέματα υποτροφιών προς τους Έλληνες ομογενείς, αναφέρεται πως “μια πτυχή του προβλήματος που αφορά τις υποτροφίες θα μπορούσε πιθανόν να επιλυθεί από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου με εισαγωγή ειδικής ρύθμισης που να αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη κατηγορία φοιτητών και το Υ.Π.Π. προτίθεται να προβεί σε ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.”

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί το υπουργείο για την επίλυση του προαναφερθέντος προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.688, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν ληφθεί υπόψη οι έντονες ανησυχίες και η ένσταση του δήμου Λατσιών για την επέκταση του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού από τέσσερις σε έξι λωρίδες κυκλοφορίας, χωρίς να υπάρξει η όποια ρύθμιση για τις υφιστάμενες προσβάσεις από την αερογέφυρα Λατσιών.

Επισυνάπτονται σχετικές επιστολές που έχει αποστείλει ο δήμος Λατσιών και η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων Περιοχής Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου και καλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει σε όλα τα θέματα που θίγονται.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.689, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πολλές εταιρείες οργανικών-βιολογικών καλλυντικών και ευρωπαϊκοί οργανισμοί πιστοποίησης έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια για παραπλάνηση των καταναλωτών, αφού ορισμένα από τα πρότυπα σήματα που χρησιμοποιούν επιτρέπουν την παρουσία παραγώγων πετρελαίου που μολύνουν το προϊόν με διοξίνη 1-4. Μάλιστα, ερευνητές υποστηρίζουν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι οι συνδυασμένες επιδράσεις που έχουν οι χημικές ουσίες είναι δυνατό να προκαλέσουν γενετικές ανωμαλίες, νευρολογικές διαταραχές και καρκίνο. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο πλέον ένα κοινώς αποδεκτό σήμα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας το οποίο θα εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως πληροφορούμαι, οι διαφορετικοί πιστοποιητικοί οργανισμοί που εκδίδουν διάφορα σήματα συμφώνησαν στο πρότυπο “Cosmus”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εκκρεμούν υποθέσεις καταγγελιών καταναλωτών ενάντια σε εταιρείες οργανικών-βιολογικών καλλυντικών. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει πληροφορηθεί για το σχετικό ISO που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς έχει αυτό διαμορφωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.690, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα θέσει σε συζήτηση το σχέδιο ψηφίσματος της εισηγήτριας κ. Άννυς Ποδηματά σχετικά με τις επιλογές που υπάρχουν για την αύξηση των εσόδων από τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των εκπομπών CO2. Τα φορολογικά μέσα αυτού του τύπου θα μπορούσε επίσης να αποθαρρύνουν την κερδοσκοπία και να μειώσουν τη ρύπανση.

Στο σχέδιο ψηφίσματος προτείνεται η υιοθέτηση ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά περίπου €200 δις ετησίως και να καταστήσει τις κερδοσκοπικές συναλλαγές λιγότερο ελκυστικές. Στο ίδιο ψήφισμα ζητείται ακόμη να ληφθούν περισσότερα μέτρα για τη μείωση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης και προτείνεται η μεγαλύτερη ενσωμάτωση της αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει” στη φορολογική πολιτική, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις εκπομπές CO2.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυπριακή κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο υιοθέτησης ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών με βάση τη φορολογική επιβάρυνση των εκπομπών CO2.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.691, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση συμπερίληψης της κοινότητας Αυγόρου στο Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο, που σχετίζεται με την περιφερειακή πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

1. Απαιτείται χρόνος πέραν των σαράντα πέντε λεπτών μέχρι το κέντρο της Λάρνακας, παρ’ όλο ότι η Αυγόρου απέχει περίπου 32 χμ. από το κέντρο της Λάρνακας.

2. Η κάθε διαδρομή προς τη Λάρνακα γίνεται διαμέσου του κέντρου της κοινότητας Ορμίδειας ή της κοινότητας του Δάσους Άχνας.

3. Οι δύο πιο πάνω διαδρομές πρόσβασης σε αυτοκινητοδρόμους γίνονται μέσα από στενούς, ελικοειδής και με απότομες στροφές δρόμους, που εφάπτονται φυτειών και κτηνοτροφικών υποστατικών.

                   4. Η κοινότητα Αυγόρου έχει πληθυσμό 6 000 κάτοικων, μεγάλη έκταση της γης της είναι υπό τουρκική κατοχή και ένα άλλο μέρος ανήκει στις βρετανικές                     βάσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.692, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την επίσκεψή μου στις κοινότητες του διαμερίσματος Πόλης Χρυσοχούς μού τέθηκε το αίτημα των γεωργών της περιοχής πέριξ του φράγματος της Αργάκας για εφαρμογή του προνομίου που τους παραχωρήθηκε, μετά από σχετική απόφαση δικαστηρίου, να χρησιμοποιούν δωρεάν μέχρι το τέλος Μαΐου το νερό της υπερχείλισης του φράγματος της Αργάκας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν παραχωρήθηκε δωρεάν τα τελευταία χρόνια το νερό της υπερχείλισης του φράγματος της Αργάκας, καθώς και για το αν θα υλοποιηθεί, τουλάχιστον για φέτος, η σχετική απόφαση του δικαστηρίου για δωρεάν παραχώρηση του νερού της υπερχείλισης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.693, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του υπουργείου του σε σχέση με τους ωρομίσθιους γενικούς βοηθούς που εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία. Σας επισυνάπτω τρισέλιδη επιστολή που έχω λάβει από την ομάδα ωρομίσθιων γενικών βοηθών των δημόσιων νοσοκομείων.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.694, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πόσοι δικαιούχοι έχουν επωφεληθεί από το σχέδιο νεανικής επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος “Αειφόρος ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα 2007-2013” τα τελευταία δύο χρόνια;

2. Προτίθεται η κυβέρνηση να επαναξιολογήσει το συγκεκριμένο σχέδιο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.695, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο το υπουργείο σχεδιάζει να ενισχύσει τα ιδρύματα που διοργανώνουν εκπαιδευτικές συναυλίες και παρουσιάζουν στην Κύπρο ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκδόσεις βιβλίων.

Επισυνάπτεται σημείωμα από το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.696, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται τρομερές καθυστερήσεις αλλά και ταλαιπωρίες όσον αφορά την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες. Υπάρχουν καθυστερήσεις μέχρι και για ενάμιση χρόνο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή για τα εξής:

1. Ποιοι είναι οι λόγοι των καθυστερήσεων;

2. Πότε αναμένεται να καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά και για ποιους λόγους δεν καταβάλλονται αυτά τα ποσά εντός τριών μηνών, όπως προβλέπεται από το νόμο;

3. Γιατί δεν υπάρχει ενιαία πολιτική στην εφαρμογή του νόμου και αυτή αφήνεται στην καλή θέληση του κάθε λειτουργού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.697, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τα τελευταία δύο χρόνια έχει εντοπιστεί ότι αριθμός οπλοβομβίδων ARGES EM 01, ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, ήταν ελαττωματικές και αν έχει αποσυρθεί αριθμός από αυτές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.698, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντώνη Αντωνίου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτικά για τις ενέργειες που έγιναν μετά τη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας του θέματος για την έλλειψη αξιοποίησης των δομών των ειδικών σχολείων και την ανάγκη επέκτασης του σχολικού ωραρίου (ολοήμερο), του θερινού σχολείου και των θεραπειών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.699, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να προχωρήσει στην απαλλοτρίωση κατάλληλου χώρου για κατασκευή ντεποζίτου, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της κοινότητας Λυσού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.700, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται η ολοκλήρωση των έργων αναδασμού που επηρεάζουν τις κοινότητες Κεδάρων και Πραιτωρίου στην επαρχία Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.701, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να λυθεί το πρόβλημα διαρροών στο υδρευτικό δίκτυο της κοινότητας Πραιτωρίου στην επαρχία Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.702, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η διάνοιξη δρόμων εντός των ορίων ανάπτυξης της κοινότητας Πραιτωρίου στην επαρχία Πάφου, για να εξυπηρετηθούν οι ιδιοκτήτες περίκλειστων τεμαχίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.703, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα ανακοινωθεί σχέδιο εκρίζωσης οπωροφόρων δέντρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.704, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πρόκειται να λάβει μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης κατά μήκος του κεντρικού δρόμου της κοινότητας Κέδαρες στην επαρχία Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.705, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα μπορούσε να λειτουργήσουν δρομολόγια που να εξυπηρετούν τις κοινότητες Κεδάρων, Πραιτωρίου και Φιλούσας προς και από την πόλη της Λεμεσού με λεωφορείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.706, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα υλοποιηθούν τα πιο κάτω έργα, τα οποία αφορούν το οδικό δίκτυο της κοινότητας Λυσού στην επαρχία Πάφου:

1. Βελτίωση του δρόμου Λυσού-Κινούσας.

2. Συντήρηση του δρόμου Περιστερώνας-Λυσού.

3. Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στο δρόμο Λυσού-Πελαθούσας.

4. Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στο δρόμο Σταυρού της Ψώκας.

                    5. Βελτίωση του δρόμου Λυσού-Αγίου Χαραλάμπους (προς το τουρκοκυπριακό χωριό Ινστιντζιώ).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.707, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προγραμματίζονται έργα συντήρησης του δρόμου Στενής-Περιστερώνας στην επαρχία Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.708, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο διαχωρισμός οικοπέδων για άπορες οικογένειες της κοινότητας Αχέλειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.709, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Έχω δεχθεί παράπονα από κατοίκους της κοινότητας Αχέλειας για την οχληρία που προκαλεί το εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει προς επίλυση του πιο πάνω προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.710, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προγραμματίζεται βελτίωση του κοινοτικού γηπέδου Αναρίτας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.711, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την αντιμετώπιση των πιο κάτω προβλημάτων της κοινότητας Αχέλειας:

1. Ανάγκη μετακίνησης του καταφυγίου σκύλων.

2. Προβλήματα οχληρίας από τα κτηνοτροφικά υποστατικά του Τμήματος Γεωργίας.

                    3. Προβλήματα καθαριότητας του ποταμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.712, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πρόκειται να παραχωρηθεί κρατική γη για δημιουργία κοινοτικού πάρκου στην κοινότητα Αναρίτας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.713, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο χωριό Καλοπαναγιώτης πρόκειται να ξεκινήσουν έργα που περιλαμβάνουν τη δημιουργία προβόλου πλάτους τριών μέτρων σε ένα από τα πλέον γραφικά δρομάκια του χωριού για τη δημιουργία πέντε χώρων στάθμευσης. Ο πρόβολος θα στηριχτεί σε πυλώνες ύψους περίπου δέκα μέτρων και θα αλλοιώσει το χαρακτήρα της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ετοιμαστεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή των αναφερόμενων έργων, καθώς και αν έχει εκδοθεί πολεοδομική άδεια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.714, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η παραχώρηση τίτλων ιδιοκτησίας στους πρόσφυγες που διαμένουν στο συνοικισμό Αγίων Αναργύρων Α΄ και πότε υπολογίζεται να τους παραχωρηθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.715, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως όλοι γνωρίζουμε, στις 10 Δεκεμβρίου 2009 ψηφίστηκε ο περί της Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος [Ν.146(Ι)/2009], ο οποίος ουσιαστικά προνοεί ότι στους διορισμούς στη δημόσια υπηρεσία θα τηρείται η ποσόστωση 10% για ανάπηρα άτομα. Συμπληρώθηκε ήδη ένας χρόνος από την ψήφιση και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εφαρμογή του περί της Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου που αφορά την ποσόστωση των αναπήρων και συγκεκριμένα πόσα ανάπηρα άτομα προσλήφθηκαν με βάση αυτή τη νομοθεσία, καθώς και αν τηρήθηκε η αναλογία του 10% επί του συνόλου των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.716, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση του Υπουργού Υγείας κ. Χρίστου Πατσαλίδη, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2010, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.01.005, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2006, πληροφορήθηκα ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας προέβησαν κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2006 σε έλεγχο 561 κολυμβητικών δεξαμενών με τη λήψη δειγμάτων νερού για εργαστηριακές εξετάσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του κράτους έχουν προβεί σε λήψη δειγμάτων νερού από τις κολυμβητικές δεξαμενές τον τελευταίο χρόνο. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων του τελευταίου χρόνου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.717, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το χωριό Νατά, αλλά και τα γύρω χωριά της επαρχίας Πάφου αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα με την παρουσία ποντίκας στα χωράφια. Η κατάσταση μάλιστα έχει οξυνθεί τόσο πολύ, που τα τρωκτικά έχουν επιτεθεί στα δέντρα, με αποτέλεσμα αυτά να ξηραίνονται το ένα μετά το άλλο. Όπως πληροφορήθηκα, το Τμήμα Γεωργίας δεν μπορεί να τις καταπολεμήσει, επειδή βρίσκονται εντός οικιστικών ζωνών. Ενόψει του καλοκαιριού και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, που προκαλούν αύξηση της αναπαραγωγής, το πρόβλημα αναμένεται να οξυνθεί ακόμη περισσότερο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων εντός οικιστικών περιοχών, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνουν οι υπηρεσίες αυτές για την απάλειψη του συγκεκριμένου προβλήματος στις προαναφερθείσες περιοχές της επαρχίας Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.718, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το ενδεχόμενο εφαρμογής μέτρων αναδασμού σε τμήμα ξηρικής περιοχής στην κοινότητα Βουνιού της επαρχίας Λεμεσού και στην κοινότητα Κάτω Κουτραφά της επαρχίας Λευκωσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τεκμηριώνεται μέσω στρατηγικής μελέτης επιπτώσεων στο περιβάλλον ότι ο αναδασμός επιβάλλεται να γίνει, αν θα είναι βιώσιμος και αν αποσκοπεί πραγματικά στην αγροτική ανάπτυξη. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το αρμόδιο υπουργείο ετοιμάζει νομοσχέδιο, έτσι ώστε οι περιοχές στις οποίες εκπονείται αναδασμός να μην μετατρέπονται τελικά σε δούρειο ίππο της οικιστικής ανάπτυξης και να μην επιτρέπεται οικοδόμηση για μη αγροτικούς σκοπούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.719, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόκειται να τροποποιηθεί το κυπριακό πρότυπο σκυροδέματος. Η τροποποίηση των απαιτήσεων ενός τεχνικού προτύπου είναι εκ της φύσης της ένα ουσιωδώς τεχνικό θέμα. Όπως πληροφορήθηκα, οι εισηγήσεις που έγιναν από τις αρμόδιες τεχνικές επιτροπές που διορίστηκαν, για να μελετήσουν το θέμα, δεν έχουν γίνει αποδεκτές. Συγκεκριμένα, έχουν γίνει εισηγήσεις για τροποποίηση συγκεκριμένων παραμέτρων που αφορούν τη μέγιστη θερμοκρασία του σκυροδέματος και τη μέγιστη περιεκτικότητα ιόντων χλωρίου. Η επέμβαση στα όρια αυτά μειώνει την ποιότητα του σκυροδέματος και συνεπώς και την ασφάλεια των κατασκευών στην Κύπρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους δεν έγιναν αποδεκτές οι εισηγήσεις των αρμόδιων τεχνικών επιτροπών για τροποποίηση συγκεκριμένων παραμέτρων που αφορούν τη μέγιστη θερμοκρασία του σκυροδέματος και τη μέγιστη περιεκτικότητα ιόντων χλωρίου.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.720, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η ετήσια έκθεση του διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που γίνονται στην Κύπρο σχετικά με την αρχαιολογία και βρίσκονται κάτω από την εποπτεία του τμήματος αυτού (ανασκαφές, εκθέσεις, αναστηλώσεις κλπ). Η έκθεση αυτή, ενώ συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα, εκδίδεται σε βιβλίο στην αγγλική. Παλαιότερα εκδιδόταν σε υποδεέστερη μορφή (δακτυλογραφημένο κείμενο σε κόλλες Α4 και χωρίς φωτογραφίες) και στην ελληνική γλώσσα. Τα τελευταία χρόνια καταργήθηκε και αυτή η υποτυπώδης ελληνική έκδοση.

Αν το Τμήμα αρχαιοτήτων θέλει με την αγγλική έκδοση να εξυπηρετεί τους ξένους που ασχολούνται με την αρχαιολογία της Κύπρου, γιατί δεν εκδίδει την ετήσια έκθεσή του σε ένα έντυπο με δίγλωσση μορφή, ελληνικά και αγγλικά, όπως γίνεται με άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ώστε να μην υποβαθμίζεται κατάφορα η ελληνική γλώσσα, η οποία είναι η γλώσσα της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίοι, μέσω των φορολογιών τους, συντηρούν το Τμήμα Αρχαιοτήτων και τις δραστηριότητες του;

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η ετήσια έκθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων εκδίδεται μόνο στην αγγλική γλώσσα και πότε θα σταματήσει αυτή η έκνομη πρακτική.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.721, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ανδρέα Δημητρίου σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.05.01.580 πληροφορήθηκα ότι δεν έχει συμπεριληφθεί πρόνοια στους όρους του σχετικού διαγωνισμού για τη διανομή βιολογικών φρούτων και λαχανικών, λόγω του ότι η εγχώρια παραγωγή δε θα μπορούσε να καλύψει τις ποσότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση του Σχεδίου Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους δεν περιλήφθηκε στους όρους του διαγωνισμού όρος, ώστε ένα ποσοστό των φρούτων ή των λαχανικών που διανέμονται δωρεάν στα δημοτικά σχολεία να είναι βιολογικά. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος του ποσού που δίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση του πιο πάνω σχεδίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.722, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινόπωρου των ετών 2004, 2005 και 2006 έγιναν από τρεις ανεξάρτητες ερευνητικές ομάδες δειγματοληψίες μητρικού γάλακτος από γυναίκες που είχαν γεννήσει στο νοσοκομείο του Πανεπιστημίου της Γυναίκας στη Βασιλεία. Οι συμμετέχουσες συμπλήρωσαν ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις που είχαν ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη διερεύνηση σε βάθος ζητημάτων σχετικών με τη χρήση διάφορων τύπων καλλυντικών προϊόντων.

Έγιναν συνολικά ογδόντα εννιά αναλύσεις ανά δείγμα γάλακτος. Χημικά από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων έμμονων οργανικών ρύπων (POP), εντοπίστηκαν στα εργαστήρια ανάλυσης στο Freiburg, στο Erlangen και στο Baden. Ο κατάλογος περιελάμβανε τα καλλυντικά φίλτρα UV, συνθετικά αρώματα μόσχου, φυτοφάρμακα, φθαλικά άλατα, parabens, επιβραδυντικά φλόγας (πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες) και πολυχλωριωμένα διαφαινύλια (PCB). Τα χημικά στοιχεία στα δείγματα γάλακτος μελετήθηκαν σε σχέση με τις πληροφορίες που λήφθηκαν μέσω του ερωτηματολογίου.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι στο ανθρώπινο γάλα περιέχεται ένα ευρύ φάσμα χημικών ρυπαντών, ουσίες οι περισσότερες από τις οποίες είναι γνωστό ότι αλληλεπιδρούν με το ενδοκρινικό σύστημα. Η μελέτη αποδεικνύει για πρώτη φορά ότι η εσωτερική έκθεση του ανθρώπου στα καλλυντικά φίλτρα UV είναι ευρέως διαδεδομένη. Καλλυντικά φίλτρα UV βρέθηκαν στο 85% των δειγμάτων ανθρώπινου γάλακτος σε συγκεντρώσεις παρόμοιες με τα PCB.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν υπόψη τους αυτή την έρευνα, η οποία αφορά την παρουσία επικίνδυνων ουσιών που προέρχονται από τα αντηλιακά φίλτρα UV στο ανθρώπινο γάλα, και ποια μέτρα λαμβάνονται προς την κατεύθυνση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.723, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο νέο αεροδρόμιο Λάρνακας καταγράφονται βασικές ελλείψεις και αδυναμίες όσον αφορά την προσβασιμότητα του αεροδρομίου για άτομα με αναπηρίες, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που επιβάλλεται διεξαγωγή έρευνας, για να διαπιστωθεί αν το αεροδρόμιο είναι κτισμένο βάσει των προνοιών του σχετικού νόμου.

Ένα βασικό πρόβλημα που παρατηρείται είναι η κλίση των γεφυρών του κτιρίου προς και από την πόρτα από την οποία ξεκινούν οι φυσούνες που ενώνονται με τα αεροπλάνα. Ακόμα πιο μεγάλη είναι η κλίση στις γέφυρες αναχωρήσεων. Επίσης, ενώ υπάρχει βοηθητικό κάγκελο-χειρολαβή στο ύψος του χεριού ανθρώπου που περπατά, δεν υπάρχει δεύτερο κάγκελο πιο χαμηλά, για να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα σε τροχοκάθισμα. Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα είναι το γεγονός ότι στο χώρο αφίξεων του αεροδρομίου υπάρχει μόνο ένας ανελκυστήρας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επιβάτη με τροχοκάθισμα, η χωρητικότητα του οποίου είναι για μόνο δύο τροχοκαθίσματα, χωρίς να υπάρχει χώρος για άλλα άτομα/συνοδούς. Ένα επιπλέον πρόβλημα εντοπίζεται στους ηλεκτρικούς διαδρόμους, οι οποίοι είναι τόσο στενοί, με αποτέλεσμα, όταν χρησιμοποιούνται από άτομο σε τροχοκάθισμα, να είναι αδύνατο για κάποιον πεζό να το προσπεράσει. Τέλος, ένα πάγιο πρόβλημα των παραπληγικών δε λήφθηκε υπόψη και αυτό αφορά τις ενδείξεις βάρους των αποσκευών στους χώρους ελέγχου αποσκευών, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί ψηλά και οι επιβάτες σε τροχοκάθισμα δεν μπορούν να τις διαβάσουν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει προκειμένου να επιλυθούν όλα τα πιο πάνω προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραπληγικοί. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα αν προτίθεται να διατάξει έρευνα, για να διαπιστωθεί κατά πόσο το αεροδρόμιο είναι κτισμένο βάσει των προνοιών του νόμου που αφορά τα δικαιώματα των αναπήρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.724, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει το μορατόριουμ του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη γεωμηχανική. Τα προτεινόμενα σχέδια γεωμηχανικής συχνά εισάγονται ως μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και έχουν σχέση με ύποπτους αεροψεκασμούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι περιλαμβάνει ακριβώς το μορατόριουμ του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη γεωμηχανική και ποιος το έχει υπογράψει εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία εφαρμόζει το μορατόριουμ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.725, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει ετοιμαστεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτη σχετικά με τη λειτουργία κέντρων δηλητηριάσεων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.726, ημερομηνίας 8 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών των φυτών από την επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών κιβωτίων από τους αγρότες και τους εμπόρους. Αρκετές άλλες χώρες έχουν καταργήσει τα επαναχρησιμοποιούμενα κιβώτια ακριβώς γι’ αυτό το λόγο και έχουν καταφύγει στα ανακυκλώσιμα χάρτινα ή στα ξύλινα κιβώτια. Υπάρχει βεβαίως πάντα και η λύση της απολύμανσης των πλαστικών κιβωτίων πριν αυτά ξαναχρησιμοποιηθούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το θέμα αυτό έχει προβληματίσει τις αρμόδιες αρχές και αν έχουν προβλεφθεί σχετικά μέτρα προστασίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.727, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να επανεξετάσει την απόφασή του για συμπλεγματοποίηση τάξεων στο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πύργου κατά τη σχολική χρονιά 2011-2012.

Θεωρώ ότι πρέπει να επανεξεταστεί άμεσα αυτό το θέμα και να αναθεωρηθεί η απόφαση αυτή. Ο Κάτω Πύργος είναι ένα ακριτικό χωριό και, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, πρέπει να δοθούν κίνητρα όχι μόνο για την παραμονή, αλλά και για την επιστροφή κατοίκων σε αυτό.

Επισυνάπτω σχετικές επιστολές.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.728, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει αδικηθεί αθλητής ιστιοσανίδας R.S.X. κατά την επιλογή αθλητών που θα συμμετάσχουν στους αγώνες VOLVO που θα διεξαχθούν στην Κροατία 7-16 Ιουλίου 2011. Επισυνάπτω σχετική επιστολή.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.729, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2011, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Μισιαούλη και Ντίνας Ακκελίδου και του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Παρακαλούμε όπως μεταβιβάσετε στο αρμόδιο υπουργείο την πιο κάτω ερώτηση:

Επειδή την τελευταία εβδομάδα δημιουργήθηκε αναστάτωση με τη δημοσιοποίηση για αλλαγή στον τρόπο που θα γίνουν οι προσλήψεις νοσηλευτών σε έκτακτη βάση (δεκαπενθήμερα συμβόλαια), παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε τα ακόλουθα:

1. Αν έχει δημοσιευτεί το μητρώο για το 2010 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως προβλέπει ο νόμος περί Νοσηλευτικής (άρθρο 6).

2. Να μας κοινοποιηθούν τα κριτήρια βάσει των οποίων έχουν γίνει οι τροποποιήσεις στην πρόσληψη εκτάκτων.

                    3. Να μας κοινοποιηθούν τα κριτήρια πρόσληψης των εκτάκτων κατά την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2011.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.730, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει ληφθεί απόφαση από το αρμόδιο κρατικό τμήμα για υλοτόμηση ογδόντα ενήλικων πεύκων στην περιοχή Βίρσαρη στην κοιλάδα του Διαρίζου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που έχουν οδηγήσει το συγκεκριμένο τμήμα στη λήψη αυτής της καταστροφικής περιβαλλοντικά κατά την άποψή μου απόφασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.731, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί πως οι υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κύπρου έχουν ειδοποιηθεί ότι θα τερματιστούν οι υπηρεσίες της Γραμμής του Πολίτη του ινστιτούτου στις 22 Ιουλίου 2011. Δεδομένου ότι έχει μηδενιστεί η χορηγία προς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου στον προϋπολογισμό του κράτους για το έτος 2011, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για το ποιοι ακριβώς είναι οι σχεδιασμοί του κράτους για το συγκεκριμένο ινστιτούτο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι μέλλει γενέσθαι με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου, πώς θα διαχειριστούν τις ευθύνες που έχουν έναντι των υπαλλήλων του ινστιτούτου και ποια κρατική υπηρεσία θα αναλάβει τη διεκπεραίωση των υπηρεσιών που πρόσφερε μέχρι σήμερα ο οργανισμός αυτός.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.732, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί μειώθηκε η ετήσια χορηγία που παρέχει το κράτος στον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Επίσης καλείται να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους τρόπους με τους οποίους το υπουργείο σχεδιάζει να ενισχύσει τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη μη κομματική εθελοντική οργάνωση νεολαίας στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.733, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το υπουργείο του προτίθεται να επανεξετάσει το θέμα της συμπερίληψης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ανοικτού Πανεπιστημίου Ελλάδος στον κατάλογο των ιδρυμάτων που οι φοιτητές τους δικαιούνται να διεκδικήσουν τη φοιτητική χορηγία και κρατικές υποτροφίες.

Θεωρώ ότι, από τη στιγμή που τα ανοικτά πανεπιστήμια είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και από το ΚΥΣΑΤΣ, δικαιωματικά θα πρέπει οι φοιτητές τους να είναι λήπτες της φοιτητικής χορηγίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.734, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί οι μαθητές της κοινότητας Ακρωτηρίου δε θα έχουν δικαίωμα να φοιτήσουν στο Λύκειο Κολοσσίου στα δυτικά της Λεμεσού.

Σας επισυνάπτω σχετικό σημείωμα του κοινοτικού συμβουλίου Ακρωτηρίου, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2011, που αναλύει με κάθε σοβαρότητα την αναγκαιότητα φοίτησης των μαθητών της κοινότητας στο νεόδμητο λύκειο.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.735, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα παραχωρηθούν τίτλοι ιδιοκτησίας στους πρόσφυγες που διαμένουν στο τμήμα της Α΄ φάσης του συνοικισμού Αγίου Νικολάου στα Κάτω Πολεμίδια και, εάν όχι, κατά πόσο προωθείται η απαλλοτρίωση της εν λόγω γης (π.χ. οικόπεδο 91), έτσι ώστε να δοθούν στους δικαιούχους κανονικοί τίτλοι και όχι πιστοποιητικά μίσθωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.736, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή κοινότητας Ξυλοτύμπου κατά τη διάρκεια εργασιών για αποκατάσταση του αποχετευτικού έχει αποκαλυφθεί αρχαίος τάφος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το είδος της ανασκαφής και κατά πόσο έχει αξιολογηθεί η ηλικία και η σημασία του συγκεκριμένου ταφικού μνημείου.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.737, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η ανάδειξη και αξιοποίηση των ορεινών όγκων της Κύπρου, μεταξύ αυτών και της περιοχής Ορεινής της επαρχίας Λάρνακας, πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για το κυπριακό κράτος. Στα πλαίσια αυτά φρονούμε ότι είναι αναγκαία η προώθηση και υλοποίηση ενός ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος. Στην κατεύθυνση αυτή θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αντίστοιχες εμπειρίες από άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα, όπου εφαρμόζεται ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα στην Πίνδο, το οποίο ανατέθηκε και εκπονήθηκε από την Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών (ΕΤΑΜ).

Δε γίνεται κατανοητός ο λόγος της καθυστέρησης στην εκπόνηση και εφαρμογή μιας επιστημονικής μελέτης, η οποία να προσδιορίζει επακριβώς τις δράσεις και τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν, προκειμένου να αλλάξουν τα δυσμενή δεδομένα των ορεινών περιοχών.

Για τους λόγους αυτούς παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο υπάρχει ολοκληρωμένο ειδικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη των ορεινών μας περιοχών και ειδικά για την περιοχής Ορεινής της επαρχίας Λάρνακας.

2. Κατά πόσο υπάρχει πρόθεση εκπόνησης ενός τέτοιου σχεδίου και αξιοποίησης σχετικών εμπειριών από την Ελλάδα και άλλες χώρες.

3. Για τα μέτρα που λαμβάνονται για τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού, δεδομένου ότι στην Ορεινή Λάρνακας τα σχολεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο και ο σχολικός και συνακόλουθα και ο γενικός πληθυσμός φθίνει σταθερά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.738, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Οι κάτοικοι των κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής Βασιλικού ανησυχούν σοβαρά για το γεγονός ότι παρατηρείται σημαντική συγκέντρωση οχληρών και ρυπογόνων βιομηχανιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένη και ανεξάρτητη επιστημονική έρευνα αναφορικά με τις σωρευτικές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει στην ποιότητα του αέρα και του περιβάλλοντος, αλλά και στη δημόσια υγεία η ταυτόχρονη λειτουργία υφιστάμενων και νέων βιομηχανιών.

Παρακαλώ επίσης να ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, για να διασκεδαστούν οι ανησυχίες των κατοίκων και να αντιμετωπιστεί η ατμοσφαιρική ρύπανση.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.739, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει νομοθεσία που διέπει την κατασκευή κυματοθραυστών και τις ποιοτικές τους προδιαγραφές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.740, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Με την κατασκευή μεγάλων αναπτυξιακών έργων στην Κύπρο, π.χ. μαρίνες και επέκταση λιμανιών, υπολογίζεται ότι θα προκύψουν αυξημένες ανάγκες λατομικών υλικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες λατόμησης.

2. Αν προτίθεται να παραχωρήσει νέες άδειες λατομείων και σε ποιες περιοχές.

3. Αν υπάρχει πρόθεση αξιοποίησης του ανακυκλωμένου σκυροδέματος στην κατασκευή των εν λόγω έργων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.741, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το 2013 θα τερματιστεί η πρακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην επιβάλλει πρόστιμο για ένα ποσοστό ρύπων που εκπέμπει η Κύπρος. Υπολογίζεται συναφώς ότι το πρόστιμο που σήμερα η Κύπρος καταβάλλει θα αυξηθεί περίπου κατά 10%.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς η κυβέρνηση σκοπεύει να αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη, ορατή πλέον, προοπτική.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.742, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι φωτογραφίες του αγνοούμενου καταδρομέα Κωνσταντίνου Μανδράλη σε ορισμένες μονάδες της Εθνικής Φρουράς έχουν καταστραφεί, ενώ σε άλλες υπάρχει λανθασμένη φωτογραφία πάνω από το όνομά του, παρ’ όλο που πριν από δύο χρόνια υπήρξε προσπάθεια διόρθωσής τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο και πότε το υπουργείο θα προχωρήσει σε αλλαγή των λανθασμένων φωτογραφιών και αντικατάσταση αυτών που έχουν καταστραφεί.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.743, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει το υπουργείο του, για να επιλύσει τα προβλήματα που αφορούν τους τεχνολόγους νοσοκομειακών εργαστηρίων και το Μικροβιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Σχετικές επιστολές του προσωπικού του τμήματος επισυνάπτονται.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.744, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα αιτήματα του Συνδέσμου Θεατρολόγων ΟΕΛΜΕΚ.

Σας επισυνάπτω σχετικό σημείωμα που μου έχει κατατεθεί.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό

Απάντηση


.

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων