Αρχείο

    

Ερωτήσεις  

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.001, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πυροσβεστικός σταθμός υπαίθρου στον Κάτω Πύργο εξαιτίας της μη επαρκούς στελέχωσής του από εποχιακούς εργάτες πυρόσβεσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στη στελέχωση του πυροσβεστικού σταθμού στον Κάτω Πύργο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.002, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από τα μέτρα που επέβαλε η Ρωσία ως απάντηση στις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επηρεάζονται οι εξαγωγές της Κύπρου σε γαλακτοκομικά προϊόντα, φρούτα και λαχανικά. Υπολογίζεται ότι η ζημιά για την Κύπρο θα ανέλθει γύρω στα 15 εκατομ. ετησίως.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε χρηματική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αντιμετώπιση αυτής της ζημιάς στις κυπριακές εξαγωγές, καθώς επίσης αν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη μέθοδος, για να πραγματοποιηθούν αυτές οι εξαγωγές, π.χ. όπως έκανε η Ελλάδα με τη δημιουργία μικτών εξαγωγικών εταιρειών με τη Ρωσία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.003, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από επιστολή του κοινοτικού συμβουλίου Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου προς το διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2015 αναφορικά με απόφαση του τμήματος για παροχή αρδεύσιμου νερού από το φράγμα σε δύο ακόμη χοιροστάσια της περιοχής Μενίκου. Στην επιστολή του το κοινοτικό συμβούλιο Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του με την εν λόγω απόφαση και παράλληλα υποδεικνύει τις παρανομίες που γίνονται με την ανοχή του τμήματος. Η εν λόγω επιστολή επισυνάπτεται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την άρση των παρανομιών, καθώς επίσης αν προτίθεται να ανακαλέσει την απόφαση για παροχή αρδεύσιμου νερού από το φράγμα σε δύο ακόμη χοιροστάσια της περιοχής Μενίκου

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.004, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η γονική αποξένωση είναι ένα σύνολο συμπεριφορών που είναι επιζήμιες στην ψυχική και στη συναισθηματική ευημερία των παιδιών, επηρεάζοντας τη σχέση του παιδιού με τον ένα γονέα. Ο ένας γονέας καθοδηγεί και πείθει τα παιδιά με άμεσους ή έμμεσους τρόπους να απαρνούνται την επαφή ή οποιαδήποτε άλλη σχέση με τον άλλο γονέα. Αποτέλεσμα σε όλες τις περιπτώσεις της γονικής αποξένωσης είναι η προηγουμένως υγιής σχέση του παιδιού με τον αποξενωμένο γονέα να καταστρέφεται, με δυσμενείς στην ψυχολογία και στην ανάπτυξη του παιδιού επιπτώσεις.

Σύμφωνα και με έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού με τίτλο Θέση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά με το Ρόλο των Κρατικών Υπηρεσιών σε Περιπτώσεις Προβλημάτων Επικοινωνίας Παιδιού-Γονέα του οποίου οι Γονείς είναι σε Διάσταση ή Διαζευγμένοι, το κράτος πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίζει ότι οι γονείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την ανατροφή του παιδιού και για την ανάπτυξή του. Στην έκθεσή της η επίτροπος εισηγείται την τροποποίηση του περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου, τον εκχσυγχρονισμό των διαδικασιών και πρακτικών σε ό,τι αφορά τα θέματα γονικής μέριμνας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία εκδίκαση υποθέσεων, την υποχρεωτική συμμόρφωση των γονέων σε σχέση με την εφαρμογή των διαταγμάτων με το διορισμό Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών για τήρηση της εφαρμογής τους, την υποχρεωτική συμμετοχή των μελών της οικογένειας σε θεραπευτικά ή/και εκπαιδευτικά προγράμματα και τη διατμηματική συνεργασία, ειδικότερα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, στη φάση της αξιολόγησης, καθώς και για το χειρισμό των διάφορων περιπτώσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα προχωρήσει στην τροποποίηση της πιο πάνω νομοθεσίας υιοθετώντας τις εισηγήσεις της επιτρόπου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.005, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού με τίτλο Θέση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά με το Ρόλο των Κρατικών Υπηρεσιών σε Περιπτώσεις Προβλημάτων Επικοινωνίας Παιδιού-Γονέα του οποίου οι Γονείς είναι σε Διάσταση ή Διαζευγμένοι (Ιούλιος 2012) γίνεται εισήγηση όπως οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας εξετάσουν τρόπους με τους οποίους να διασφαλίζονται η παροχή και η διαθεσιμότητα προγραμμάτων στήριξης, εκμάθησης και ανάπτυξης γονεϊκών δεξιοτήτων και προληπτικών προγραμμάτων για νεαρά ζευγάρια. Η επίτροπος εισηγείται επίσης όπως οι Λειτουργοί Ευημερίας που ασχολούνται με περιπτώσεις γονικής μέριμνας τυγχάνουν συνεχούς ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης και εκπαίδευσης για τα θέματα τα οποία χειρίζονται και όπως οι Υπηρεσίες Υγείας Παιδιών και Εφήβων εξετάσουν τους τρόπους με τους οποίους να διασφαλίζεται η ενεργός εμπλοκή τους στο στάδιο αξιολόγησης και στο στάδιο θεραπευτικής παρέμβασης στην οικογένεια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να υλοποιήσει τις πιο πάνω εισηγήσεις της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, όπως αυτές αναφέρονται πιο πάνω

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.006, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το ενδεχόμενο κατασκευής καταφυγίου για σκάφη αναψυχής και αγκυροβολίου στην περιοχή της Κάτω Πάφου και συγκεκριμένα στην παραλία “Παχιά Άμμος”. Δεδομένων των δυσμενών περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων που πιθανόν να προκύψουν από το εν λόγω έργο, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει παρθεί απόφαση για την υλοποίηση του πιο πάνω έργου, αν έχει κατατεθεί μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, ποια είναι η γνωμάτευση της περιβαλλοντικής αρχής, καθώς και αν έχει γίνει δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.007, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εισάγονται χρησιμοποιημένα τηγανέλαια από αδειοδοτημένους χρήστες και, αν ναι, ποιος είναι ο όγκος των τηγανελαίων που εισάγεται και ποιος ο όγκος των τηγανελαίων που ανακυκλώνεται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.008, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστερεί η δημιουργία Ταμείου Υδρογονανθράκων, η οποία αποτελεί και μνημονιακή υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, και πότε αναμένεται να κατατεθεί σχετικό νομοσχέδιο για τη δημιουργία του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.009, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η πολεοδομική άδεια που εξασφάλισε ο ιδιοκτήτης του πάρκου πουλιών και ζώων στην Πέγεια αναφέρει τα εξής: “Η ανάπτυξη (πάρκο εξωτικών πτηνών) θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη διατήρηση/έκθεση πτηνών και μικρού αριθμού ελαφιών, όπως δείχνεται στα εγκεκριμένα σχέδια. Σε καμία περίπτωση να μην τοποθετηθούν στο πάρκο είδη ζώων πλην των αναφερομένων”. Παρ’ όλα αυτά, όπως έχω πληροφορηθεί, πρόσφατα δύο ελέφαντες εισήχθηκαν στην Κύπρο και εκτίθενται στο εν λόγω πάρκο. Επίσης, σε προηγούμενες περιπτώσεις εισήχθηκαν και φιλοξενούνται στο πάρκο τίγρεις, καμηλοπαρδάλεις, καγκουρό κ.λπ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές άδειες εισαγωγής των δύο ελεφάντων, αν ο ιδιοκτήτης του εν λόγω πάρκου έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για την έκθεση των ελεφάντων στο πάρκο, αν έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, για να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας τόσο των ζώων όσο και των επισκεπτών, καθώς και κατά πόσο όλα τα πιο πάνω συνάδουν με τους όρους της πολεοδομικής άδειας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να δικαιολογήσει το γεγονός ότι αδειοδοτείται η κατοχή και η φιλοξενία ζώων από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε υποστατικά, όταν αυτά δεν έχουν την κατάλληλη πολεοδομική άδεια και την άδεια χρήσης από τις αρμόδιες αρχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.010, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την ύπαρξη του Διακανονισμού “Waseenaar” για τον Έλεγχο Εξαγωγής Συμβατικών Όπλων, Εμπορευμάτων και Τεχνολογιών Διπλής Χρήσεως (Waseennaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies). Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η συνθήκη αυτή έχει συσταθεί με σκοπό να συμβάλει στην περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα με την προώθηση της διαφάνειας και της μεγαλύτερης υπευθυνότητας στις μεταφορές συμβατικών όπλων και αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη επιδιώκουν, μέσω των εθνικών τους πολιτικών, να εξασφαλίζουν ότι οι μεταφορές μέσω των κρατών τους δε συμβάλλουν στην ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων. Η απόφαση μεταβίβασης ή άρνησης μεταβίβασης ενός είδους είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε συμμετέχοντος κράτους. Όπως έχω πληροφορηθεί, η Κύπρος δεν έχει υπογράψει τη συνθήκη αυτή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην εισαγωγή εξοπλισμού διπλής χρήσης, όπως τηλεσκοπίων, διοπτρών, κιαλιών κ.λπ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει υπογράψει τον πιο πάνω αναφερόμενο διακανονισμό, καθώς και πότε αναμένεται να το πράξει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.011, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τις νέες προθέσεις ιδιωτών αναφορικά με τη δημιουργία θεματικού πάρκου κροκοδείλων σε περιοχή εντός των κοινοτικών ορίων Ψεματισμένου και Τόχνης στην επαρχία Λάρνακας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η νέα πρόταση αφορά τη φιλοξενία και έκθεση 170 ως 220 κροκοδείλων του Νείλου (“crocodylus niloticus”).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ετοιμαστεί και κατατεθεί μελέτη για τη δημιουργία του εν λόγω θεματικού πάρκου, καθώς και ποια είναι η θέση της κυβέρνησης σε σχέση με το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.012, ημερομηνίας 17 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σχεδιασμός για αναβάθμιση της περιοχής “Κάππαρη” στο δήμο Παραλιμνίου, εάν ναι, ποιος είναι και αν έχει καθοριστεί σχετικό κονδύλι

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.013, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει αναλυτικά τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις μέχρι σήμερα οικονομικές υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με τη λειτουργία των βρετανικών βάσεων, καθώς και για τις συνολικές υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου για τις παρεχόμενες διευκολύνσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική αξία του χρήματος και το ρυθμό του πληθωρισμού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.014, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Δασών έχει διαπιστώσει ότι το ισχύον σύστημα που επιτρέπει τη διατήρηση τροχόσπιτων ολόχρονα σε κατασκηνωτικούς χώρους δημιουργεί προβλήματα και έχει αποφασιστεί η διαφοροποίηση του συστήματος με την έκδοση σχετικών κανονισμών. Όπως πληροφορήθηκα, στους κανονισμούς που θα εκδοθούν θα περιληφθούν πρόνοιες που μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν την απαγόρευση της διατήρησης τροχόσπιτων στο χώρο για περίοδο πέραν των 1-2 μηνών ετησίως. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει αναστάτωση σε δεκάδες φτωχές οικογένειες που παραδοσιακά έχουν ως χώρο διακοπών ένα τροχόσπιτο σε κατασκηνωτικό χώρο.

Δεδομένου ότι υπάρχει ανάγκη να διευθετηθεί το θέμα της ακαταστασίας και της παρανομίας στους κατασκηνωτικούς χώρους που λειτουργούν σε δασικές περιοχές ή υπό την εποπτεία δημοτικών αρχών ή και ιδιωτικών (μελλοντικά), παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κατατεθούν οι εν λόγω κανονισμοί στη Βουλή και ποιες είναι οι κυριότερες πρόνοιες που θα περιλαμβάνουν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.015, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ομάδα πρωτοβουλίας πολιτών STOP VIVISECTION (“Σταματήστε τη ζωοτομία”) κατάφερε να συλλέξει 1,17 εκατομμύρια υπογραφές από πολίτες και ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταργήσει την Οδηγία 2010/63/ΕΕ περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς και να υποβάλει μία νέα πρόταση, που θα αποσκοπεί στη σταδιακή κατάργηση της πρακτικής των πειραμάτων σε ζώα και στην υποχρεωτική χρήση στη βιοϊατρική και τοξικολογική έρευνα δεδομένων με άμεση συνάφεια με το ανθρώπινο είδος. Η πρωτοβουλία πολιτών ζητεί την έγκριση νέου νομοθετικού πλαισίου, με το οποίο να καταργούνται σταδιακά εντελώς τα πειράματα στα ζώα ως το 2020.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση της κυβέρνησης αναφορικά με την πιο πάνω πρόταση που υποβλήθηκε από την εν λόγω ομάδα πρωτοβουλίας πολιτών. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν εργαστήρια στην Κύπρο που χρησιμοποιούν ζώα για επιστημονικά πειράματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.016, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η έκδοση και παραχώρηση πιστοποιητικών μίσθωσης για τις οικιστικές μονάδες των προσφύγων που διαμένουν στον οικισμό Αγίων Αναργύρων Β΄ (πλησίον εκκλησίας Αγίας Θέκλης) και πότε υπολογίζεται να τους παραχωρηθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.017, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά το διήμερο 19 και 20 Ιουλίου 2015 φαίνεται ότι τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη παραβίασαν τον κυπριακό εναέριο χώρο για την πραγματοποίηση ασκήσεων και επιδείξεων πριν και κατά τη στρατιωτική παρέλαση των δυνάμεων κατοχής για την 41η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Στις 20 Ιουλίου επισκέφθηκε παράνομα την Κύπρο και ο πρόεδρος της Τουρκίας κ. Ερντογάν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή αν έγινε καταγγελία στα αρμόδια διεθνή όργανα για τις πιο πάνω αναφερόμενες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας εις βάρος της Κύπρου ή επικράτησε η πολιτική της ανοχής, προκειμένου να μη διασαλευτεί το ήπιο κλίμα των διαπραγματεύσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.018, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η αστυνομία σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία διερευνούν τα στοιχεία για καταγγελίες που αφορούν ατασθαλίες που γίνονταν στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) την περίοδο από το 2006 μέχρι το 2014. Όπως έχω πληροφορηθεί, από το 2009 μέχρι το 2014 το Ταμείο Συντάξεων των υπαλλήλων του ΚΟΑ δεν ενεγράφη στο μητρώο της εποπτικής αρχής των συνταξιοδοτικών ταμείων, ενώ οι διαχειριστές του Ταμείου, ο γενικός διευθυντής και ο λογιστής, δεν κατέβαλλαν ως όφειλαν τα χρήματα για κάλυψη του αναλογιστικού ελλείμματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν διερευνηθεί καταγγελίες για ατασθαλίες που έγιναν στον ΚΟΑ την περίοδο από το 2006 μέχρι το 2014 και αν έχουν προκύψει οποιεσδήποτε ποινικές ευθύνες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.019, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, παρά τη διόρθωση των εκτιμήσεων κάποιων ακινήτων που είχαν αρχικά εκτιμηθεί σε πιο υψηλές τιμές από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στη νέα γενική εκτίμηση ακίνητης περιουσίας του 2013, οι ενημερωμένες τιμές δεν εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό αρχείο τιμών ακινήτων που είναι προσβάσιμο στο κοινό μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του τμήματος. Με άλλα λόγια ο πολίτης δεν ενημερώνεται επίσημα αν έχει προκύψει νέα εκτίμηση ακίνητης περιουσίας, εκτός αν πάρει πρωτοβουλία να μεταβεί ο ίδιος σε επαρχιακό παράρτημα του τμήματος και απαιτήσει πληροφόρηση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αυτό αληθεύει και, εάν ναι, γιατί δεν ενημερώνεται το σύστημα άμεσα, όταν προκύψει επανεκτίμηση. Επιπλέον, παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο ποσοστό ακινήτων έχει προκύψει διαφοροποίηση των αρχικών αξιών που δόθηκαν το 2013, τον αριθμό των ακινήτων που επηρεάζονται και πόσες ενστάσεις και πόσες αιτήσεις για διόρθωση λάθους έχουν κατατεθεί μέχρι και τον Ιούλιο του 2015

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.020, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει τις περισσότερες από τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (International Atomic Energy Agency) όπως αυτές αναφέρονται στην έκθεση του οργανισμού για την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου στο Άκκιουγιου. Στην έκθεση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η Τουρκία πρέπει να αναπτύξει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για τις δραστηριότητες και τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων, ενώ τονίζεται ότι δεν υπήρξε επαρκής ενημέρωση του κοινού, αλλά ούτε έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα σε περίπτωση ατυχήματος.

Θεωρώ ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ως άμεσα επηρεαζόμενη χώρα, οφείλει να ζητήσει να ενημερωθεί για την εν λόγω έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και να προβεί στα απαραίτητα διαβήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να αποτρέψει την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου και, στην περίπτωση που η κατασκευή δεν αποτραπεί, να προβεί σε διαβήματα για τη λήψη των απαραίτητων τουλάχιστον μέτρων σε ζητήματα ασφάλειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για την εν λόγω έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και ποια είναι τα διαβήματα στα οποία έχει προβεί για την αποτροπή της κατασκευής του πυρηνικού εργοστασίου, καθώς και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για λήψη των απαραίτητων μέτρων σε ζητήματα ασφάλειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.021, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει συμπεριληφθεί η βελτίωση του δρόμου από το Παραλίμνι προς τη Σωτήρα στα έργα που υπολογίζεται σύντομα να γίνουν και, εάν ναι, πότε θα αρχίσουν οι εργασίες, ποιο το συνολικό κόστος του έργου και ποιο το συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.022, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για την κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με τα αλιευτικά αποθέματα στην κατεχόμενη Κύπρο και ποια είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συζητιούνται αναφορικά με τα θαλάσσια/ναυτιλιακά θέματα. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020 έχουν συμπεριληφθεί πρόνοιες για τη μείωση της παράνομης αλιείας και ποιες είναι αυτές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.023, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα της Κίνησης Πολιτών όπως απαγορευθεί το κάπνισμα κοντά στις εισόδους και στις εξόδους δημόσιων κτιρίων. Σε σχετική ανακοίνωση της Κίνησης Πολιτών, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2015, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι είναι απαράδεκτο και ενάντια στα δικαιώματα των πολιτών το κάπνισμα στις εισόδους/εξόδους νοσοκομείων και γενικά στις εισόδους/εξόδους κτιρίων δημόσιας χρήσης. Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι οι άνθρωποι που εισέρχονται ή εξέρχονται από δημόσια κτίρια εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα, ενώ ο καπνός μπορεί να εισρέει από τον εξωτερικό χώρο προς το εσωτερικό των κτιρίων. Η Κίνηση Πολιτών στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι το κάπνισμα πρέπει να απαγορεύεται τουλάχιστον εντός ακτίνας πέντε μέτρων από την είσοδο ή έξοδο πεζών σε δημόσια κτίρια, κτίρια τοπικής αυτοδιοίκησης, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, σχολεία, κολέγια, πανεπιστήμια, κοινοτικά κέντρα, θέατρα, κινηματογράφους, βιβλιοθήκες, πινακοθήκες, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους αναψυχής κ.ά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει το ενδεχόμενο τροποποίησης του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου με σκοπό την περίληψη σε αυτόν της εισήγησης της Κίνησης Πολιτών για απαγόρευση του καπνίσματος σε ακτίνα τουλάχιστον πέντε μέτρων από την είσοδο και έξοδο σε δημόσια και άλλα κτίρια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.024, ημερομηνίας 31ης Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την προσβολή μεγάλου αριθμού ευκαλύπτων από έντομο που εμφανίστηκε φέτος για πρώτη φορά στην Κύπρο και προκαλεί νέκρωση των φύλλων και έντονη φυλλόπτωση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, σε άλλες χώρες έχει καταγραφεί ότι το συγκεκριμένο έντομο, που οι αρχικές εκτιμήσεις του Τμήματος Δασών και του Τμήματος Γεωργίας υποδηλώνουν ότι πρόκειται για το μυζητικό έντομο “ψύλλα του ευκαλύπτου” (glycaspis brimblecombei), προκάλεσε προβλήματα στις αχλαδιές και στις ελιές, επειδή δεν αντιμετωπίστηκε έγκαιρα. Όπως έχω ενημερωθεί, παρ’ όλο που είναι σχεδόν βέβαιη η ταυτότητα του εντόμου, έχουν σταλεί δείγματα σε εξειδικευμένο εργαστήρι του εξωτερικού για ταυτοποίηση και επιβεβαίωση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του εντόμου που έχει προσβάλει μεγάλο αριθμό ευκαλύπτων στην Κύπρο;

2. Ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμησή του;

3. Έχει παρατηρηθεί προσβολή και άλλων φυτών και δένδρων;

4. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την προστασία των ελιών και των αχλαδιών, που αποδεδειγμένα έχει καταγραφεί ότι προσβάλλονται από το εν λόγω έντομο;

                    5. Σε ποιες περιοχές έχει παρατηρηθεί το πρόβλημα της προσβολής των ευκαλύπτων από το εν λόγω έντομο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.025, ημερομηνίας 31ης Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τους περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Κανονισμούς του 2014, η αγορά υπηρεσιακών οχημάτων διενεργείται βάσει προγράμματος το οποίο κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, το πρώτο πρόγραμμα κατατίθεται στη Βουλή μέχρι την 1η Ιουλίου 2015 και για τον καταρτισμό του λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση του στόλου των υφιστάμενων υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς επίσης και οι ανάγκες των υπουργείων, των τμημάτων, των υπηρεσιών και των ανεξάρτητων υπηρεσιών, όπως αυτές καθορίστηκαν και υποβλήθηκαν προηγουμένως στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η κατάθεση του εν λόγω προγράμματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αν έχει ετοιμαστεί και πότε αναμένεται να κατατεθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.026, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία για την επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το μέχρι στιγμής βαθμό υλοποίησης των πιο πάνω στόχων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.027, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη σε ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.010.04.479 αναφορικά με τον καθαρισμό και τη συντήρηση υφιστάμενων ερειπίων της εκκλησίας Αγίου Μάμα στο Νέο Χωριό Πάφου και τη συμπερίληψη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 2016 πληροφορήθηκα ότι το «Τμήμα Αρχαιοτήτων θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για περίληψη του καθαρισμού και της συντήρησης της εκκλησίας του Αγίου Μάμα στον προγραμματισμό εργασιών του 2016».

Δεδομένου ότι ο προγραμματισμός και η κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2016 έχει ήδη ξεκινήσει, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν συμπεριληφθεί σχετικές πιστώσεις για το πιο πάνω θέμα στον προϋπολογισμό του 2016

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.028, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το πρόβλημα με τον υπερπληθυσμό των γάτων έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Οι ίδιες οι φιλοζωικές οργανώσεις ζητούν απεγνωσμένα την εφαρμογή προγραμμάτων μαζικής στείρωσης των γάτων, για να περιοριστεί ο δραματικός αριθμός τους. Δυστυχώς, ένα ισχνό πρόγραμμα κρατικής χορηγίας για τη στείρωση των γάτων, που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια, έχει πλέον ουσιαστικά καταργηθεί. Οι φιλοζωικές οργανώσεις ζητούν από την κυβέρνηση την επαναφορά του κονδυλίου και την εφαρμογή, το συντομότερο δυνατόν, προγράμματος στείρωσης γάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα να εκταμιευθούν από τον προϋπολογισμό του 2015 κονδύλια για προγράμματα στείρωσης γάτων και αν υπάρχει πρόθεση στον προϋπολογισμό του 2016 να περιληφθεί πρόνοια για προγράμματα στείρωσης των γάτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.029, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι για δεύτερη χρονιά φέτος επιχειρείται η αλλοίωση της παραλιακής περιοχής του κόλπου Πόλης Χρυσοχούς στην περιοχή Αργάκας-Γιαλιάς, η οποία, ως γνωστόν, έχει καθοριστεί ως ευρωπαϊκός οικότοπος και προστατεύεται στα πλαίσια του δικτύου οικοτόπων Φύση 2000. Με πρόφαση τον ευπρεπισμό απομακρύνεται η αυτοφυής και προστατευόμενη χλωρίδα με μηχανικά μέσα, όπως εκσκαφείς, χορτοκοπτικές μηχανές κ.λπ., μετακινείται η άμμος κ.ο.κ.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές γίνονται μόλις λίγα μέτρα από το σταθμό του Τμήματος Δασών. Πρόσφατα επιχειρήθηκε από αρμόδιες αρχές και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι απόψεις του αρμόδιου Τμήματος Περιβάλλοντος να κατασκευαστεί πεζοδρόμιο κατά μήκος του παραλιακού δρόμου. Αντιλαμβάνομαι ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος επενέβη και έθεσε όρους για την κατασκευή του έργου, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στον οικότοπο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές οι οποίες είναι αναμειγμένες στο έργο αυτό και για ποιους λόγους δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία που προνοούν οι ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμοί. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων αντίγραφο των όρων που έθεσε το Τμήμα Περιβάλλοντος. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί επιτρέπεται η καταστροφή της προστατευόμενης χλωρίδας και ποιο είναι το αρμόδιο τμήμα το οποίο είναι υπεύθυνο να επιθεωρεί και να προστατεύει την παραθαλάσσια προστατευόμενη χλωρίδα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.030, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η καταβολή των χορηγιών στις φιλοζωικές οργανώσεις που διατηρούν καταφύγια ζώων/σκύλων και γάτων στην Κύπρο.

2. Το διαθέσιμο ποσό στον προϋπολογισμό για το 2015 και αν υπάρχει περιθώριο αύξησής του, δεδομένου του φόρτου εργασίας που αναλαμβάνουν αυτές οι εθελοντικές οργανώσεις.

3. Το σχεδιασμό για τις χορηγίες στις φιλοζωικές οργανώσεις που διατηρούν καταφύγια ζώων στον προϋπολογισμό του 2016.

                   4. Τον κατάλογο στον οποίο εμφανίζεται το ύψος των χορηγιών τα τελευταία πέντε χρόνια και οι οργανώσεις στις οποίες έχουν διανεμηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.031, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2014, του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου σε ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.010.04.060 αναφορικά με τις αποφάσεις που λήφθηκαν στη σύσκεψη των Υπουργείων Συγκοινωνιών και Έργων, Οικονομικών, Εσωτερικών, Άμυνας και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στις 27 Νοεμβρίου 2013, με θέμα συζήτησης τις ανάγκες της Δημοκρατίας σε πτητικά μέσα πληροφορήθηκα ότι συστάθηκαν δύο Τεχνικές Επιτροπές, οι οποίες ανέλαβαν να εξετάσουν εξ υπαρχής τις επιχειρησιακές ανάγκες της Αστυνομίας και την Επιτήρηση της Θαλάσσιας Ρύπανσης και τις δυνατότητες των εναέριων μέσων πυρόσβεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο υπουργός στην απάντησή του με πληροφορούσε ότι οι Τεχνικές Επιτροπές είχαν παρουσιάσει το προσχέδιο των εκθέσεών τους και είχαν υποβληθεί εισηγήσεις για προσθήκη συμπληρωματικών στοιχείων. Αφότου ολοκληρώνονταν οι εκθέσεις και αξιολογούνταν από την Υπουργική Επιτροπή, προγραμματιζόταν να προωθηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη τελικών αποφάσεων σε σχέση με την αναβάθμιση των πτητικών μέσων και της επιχειρησιακής ικανότητας της Δημοκρατίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τις εκθέσεις που ετοιμάστηκαν από τις Τεχνικές Επιτροπές για τα πιο πάνω θέματα. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ληφθεί οποιεσδήποτε αποφάσεις σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με την αναβάθμιση των πτητικών μέσων και της επιχειρησιακής ικανότητας της Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.032, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό συμβούλιο Κάμπου διαμαρτύρεται για την ανεξέλεγκτη παραχώρηση αδειών για ανόρυξη γεωτρήσεων για αρδευτικούς σκοπούς σε περιοχές που καλύπτονται από το αρδευτικό σύστημα της κοινότητας. Οι αρμόδιοι του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων φαίνεται να μην έλαβαν υπόψη ότι πολύ κοντά στις γεωτρήσεις για τις οποίες έδωσαν άδεια υπάρχουν πηγές που τροφοδοτούν το ρυάκι που διέρχεται τη γραφική πλατεία του χωριού, καθώς και γεώτρηση για ύδρευση του χωριού. Η αδυναμία άσκησης αποτελεσματικού ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω του απομακρυσμένου της κοινότητας επιτρέπει την ανεξέλεγκτη και πέραν των αδειοδοτημένων ορίων άντληση νερού από τις γεωτρήσεις. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να στερέψουν οι πηγές και να κινδυνεύει να σταματήσει η ροή του νερού στο ρυάκι της γραφικής πλατείας, ενώ είναι ανυπολόγιστες οι επιπτώσεις στην εικόνα του χωριού και στο προσφερόμενο τουριστικό προϊόν στους επισκέπτες. Δημιουργείται πρόβλημα στις γεωτρήσεις ύδρευσης και επιδεινώνεται το πρόβλημα οικονομικής βιωσιμότητας του αρδευτικού τμήματος, αφού οι γεωργοί δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους λόγω ικανοποίησης των αναγκών τους από τις γεωτρήσεις. Το νερό βρίσκεται μέσα στον υδατοφράκτη και δε διανέμεται, διότι όλο και πιο λίγοι γεωργοί το ζητούν για άρδευση λόγω των γεωτρήσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες του υπουργείου, ώστε να σταματήσει η ανεξέλεγκτη αδειοδότηση και λειτουργία γεωτρήσεων, που επηρεάζει αρνητικά την κοινότητα Κάμπου, τη βιωσιμότητα του αρδευτικού τμήματος και το τοπίο στο κέντρο της κοινότητας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.033, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των εργατών από τρίτες χώρες που παραμένουν παράνομα στην Κύπρο.

Πόσοι εργάτες από τρίτες χώρες ζητούν release (βεβαίωση αποδέσμευσης) από τους εργοδότες τους, πόσοι από αυτούς παραμένουν παράνομα στην Κύπρο και πόσοι εγκαταλείπουν τη χώρα εθελοντικά;

Θα θέλαμε επίσης πληροφορίες για τον αριθμό των παράνομων εργατών που συλλαμβάνονται για απέλαση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.034, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία θέσπισης νομοθεσίας για τη ρύθμιση της συμμετοχής των παιδιών σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες χωρίς αμοιβή.

Η συμμετοχή των παιδιών σε τέτοιες δραστηριότητες δε θεωρείται απασχόληση, γι’ αυτό και δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας για την προστασία των νέων στην απασχόληση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.035, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το έντομο Matsucoccus feytaudi προκαλεί εκτεταμένα προβλήματα καταστρέφοντας τα πεύκα. Το συγκεκριμένο έντομο έφτασε στην Τοσκάνη της Ιταλίας και έχει καταστρέψει ολόκληρα δάση, αφού, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, δεν υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος καταπολέμησής του. Όπως πληροφορούμαι, στο Γκροσέτο της Τοσκάνης, θα προχωρήσουν με την κοπή εκατοντάδων πεύκων, ώστε να αποτρέψουν μεγαλύτερη εξάπλωση του εντόμου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει παρατηρηθεί προσβολή των δασών της Κύπρου από το συγκεκριμένο έντομο και ποια προληπτικά μέτρα λαμβάνονται για την αποτροπή προσβολής των κυπριακών δασών από το έντομο αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.036, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, έχει παρουσιαστεί αύξηση του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τάξεως 0,22%, για το έτος 2014, δηλαδή στις αρχές του 2015 υπήρχαν 2,2 πολίτες στην ευρωπαϊκή οικογένεια για κάθε 1 000 πολίτες κατά το προηγούμενο έτος. Ο μεγαλύτερος ρυθμός πληθυσμιακής αύξησης καταγράφεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, στο Λουξεμβούργο (2,42%), στη Σουηδία (1,06%) και στη Μάλτα (0,93%). Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ο μεγαλύτερος ρυθμός μείωσης του πληθυσμού καταγράφηκε στην Κύπρο, αφού ο ετήσιος ρυθμός μείωσης του πληθυσμού της Κύπρου ήταν 12,8 ανά 1 000 κατοίκους, γεγονός που οφείλεται, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη φυγή μεγάλου αριθμού αλλοδαπών που διέμεναν και εργάζονταν στο νησί μας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο με τον αριθμό των Ελληνοκυπρίων, των Τουρκοκυπρίων, των Ευρωπαίων πολιτών και των υπηκόων τρίτων χωρών (ξεχωριστά) οι οποίοι μετανάστευσαν κατά τη διάρκεια του 2014 και κατά τα πέντε προηγούμενα έτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.037, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην Αθήνα τα επίπεδα του όζοντος στην ατμόσφαιρα είναι πολύ υψηλά και η ρύπανση ενισχύεται εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των πολύ ασθενών ανέμων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας, πραγματοποιούνται συνεχείς μετρήσεις ανά ώρα σε τέσσερις σταθμούς μέτρησης της πόλης και καταγράφονται οι υπερβάσεις των ορίων του όζοντος, ενώ εκδίδονται ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίες καλούν τα άτομα με αναπνευστικές και καρδιοαγγειακές παθήσεις και γενικότερα άτομα ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική ρύπανση να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους. Παράλληλα, καλούν τα παιδιά να αποφεύγουν την έντονη σωματική άσκηση, η οποία μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τα επίπεδα του όζοντος στην ατμόσφαιρα που καταγράφηκαν τους τελευταίους έξι μήνες στους σταθμούς μετρήσεων εντός της Λευκωσίας και των άλλων κυπριακών πόλεων.

2. Έχει παρατηρηθεί υπέρβαση των ορίων ασφάλειας που έχουν τεθεί;

3. Ποια μέτρα λαμβάνονται για τη μείωση των επιπέδων του όζοντος;

4. Ποια προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν στις περιπτώσεις έκθεσης σε περιβάλλον όπου παρουσιάζονται υπερβάσεις των ορίων ασφαλείας του όζοντος στην ατμόσφαιρα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.038, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες γης των οποίων οι περιουσίες βρίσκονται εντός απροσπέλαστων περιοχών στη Νεκρή Ζώνη εξαιτίας της ασάφειας που υπάρχει στην ερμηνεία του όρου απροσπέλαστη περιοχή. Αποτέλεσμα της ασάφειας αυτής είναι να δυσχεραίνεται το έργο που καλούνται να εκτελέσουν οι λειτουργοί των κρατικών υπηρεσιών κατά την εκτίμηση της αξίας τεμαχίων γης για σκοπούς φορολόγησης. Όπως έχω πληροφορηθεί, υπάρχουν ιδιοκτήτες γης σε περιοχές κατά μήκος της Νεκρής Ζώνης που δε χαρακτηρίζονται απροσπέλαστες και υπόκεινται σε μηδενικό ή μειωμένο συντελεστή φορολόγησης, παρ όλο που οι ιδιοκτήτες τους έχουν αναπτύξει σ αυτές δραστηριότητες που τους αποφέρουν κέρδη, και υπάρχουν ιδιοκτήτες γης των οποίων οι περιουσίες βρίσκονται εντός της Νεκρής Ζώνης και δεν έχουν αναπτύξει δραστηριότητες σε αυτές, αλλά η περιουσία τους υπόκειται σε φορολόγηση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ζητήσει την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας για την επίλυση του πιο πάνω προβλήματος, που δημιουργείται εξαιτίας της ασάφειας στην ερμηνεία του όρου απροσπέλαστη περιοχή, και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.039, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Τοπωνυμίων της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμου του 1998, όπως τροποποιήθηκε το 2013 (άρθρο 6), «Πρόσωπο το οποίο εκδίδει, εισάγει, κυκλοφορεί, προσφέρει, διανέμει ή εμπορεύεται στη Δημοκρατία χάρτες, βιβλία ή άλλα έγγραφα, συμβατικά ή ψηφιακά αποτυπωμένα, στα οποία περιέχονται γεωγραφικά ονόματα και τοπωνύμια περιοχών της Δημοκρατίας αποτυπωμένα διαφορετικά από αυτά που ορίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ή από αυτά που περιβάλλοντος στο Τοπωνυμικό Λεξικό διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές και όλα τα έγγραφα του αδικήματος υπόκεινται σε κατάσχεση και καταστροφή». Σύμφωνα με το εδάφιο (2) του εν λόγω άρθρου, «Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος «Τοπωνυμικό Λεξικό» σημαίνει τον ολοκληρωμένο κατάλογο (“Gazetteer”) όλων των γεωγραφικών ονομάτων και τοπωνυμιών τόσο στην ελληνική όσο και στην τουρκική γλώσσα, ο οποίος κατατέθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στο Πέμπτο Συνέδριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Τυποποίηση Γεωγραφικών Ονομάτων, που έγινε στο Μόντρεαλ του Καναδά το 1987».

Πρόσφατα έχει διανεμηθεί στους βουλευτές και τα πολιτικά κόμματα ένα έγγραφο με την επωνυμία “The Technical Committee on Cultural Heritage”, το οποίο εκδόθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο έγγραφο αυτό, το οποίο είναι στην αγγλική γλώσσα, συναντάμε συχνές αναφορές σε τοποθεσίες με διπλή αναφορά, π.χ. Deneia/Denya, Kalograia/Bahceli, Evretou/Evretu, Tserkezoi/Cerkez κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι διεθνείς αυτοί οργανισμοί έχουν πληροφορηθεί τις πρόνοιες της συγκεκριμένης νομοθεσίας και ποια ήταν η αντίδρασή τους. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί για συμμόρφωση προς τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.040, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τις τελευταίες μέρες η τουρκική αεροπορία πλήττει ανελέητα τις θέσεις των Κούρδων στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή. Οι αεροπορικές επιθέσεις των Τούρκων έχουν ήδη προκαλέσει βαριές απώλειες στους Κούρδους, οι οποίοι αγωνίζονται κατά των τρομοκρατών του ISIS. Δημιουργούνται βεβαίως και νέοι κίνδυνοι για κλιμάκωση της έντασης και των συγκρούσεων στην περιοχή με την εμπλοκή και άλλων χωρών. Όλη αυτή η αιματηρή επιχείρηση έχει να κάνει μάλλον με την εσωτερική κυβερνητική κρίση στην Τουρκία και τις προσωπικές φιλοδοξίες του Τούρκου προέδρου. Προκαλεί πάντως εντύπωση το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία τηρεί σιγήν ιχθύος, αφού δεν έχω διαπιστώσει οποιαδήποτε δημόσια καταδίκη των επιθέσεων της Τουρκίας κατά των Κούρδων. Ενδεχομένως, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αποφασίσει να ακολουθήσει πολιτική ανοχής απέναντι στην Τουρκία, ώστε να μη διαταραχθεί το καλό κλίμα των συνομιλιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επίσημη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας επί του θέματος των τουρκικών βομβαρδισμών στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί, σε συνεργασία και με άλλες χώρες, για καταδίκη της Τουρκίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.041, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υποβάλει αίτηση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Γεωπάρκων για την ένταξη του Τροόδους στον Παγκόσμιο Κατάλογο Γεωπάρκων. Σε πρόσφατη συνάντηση που είχα με ξένους εμπειρογνώμονες του Παγκόσμιου Οργανισμού Γεωπάρκων, οι οποίοι αξιολογούν την αίτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισα τη σημασία της ανάδειξης του γεωλογικού ενδιαφέροντος της Κύπρου. Θεωρώ επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να εξετάσει, στα πλαίσια του γεωλογικού αυτού ενδιαφέροντος, τη δημιουργία Σχολής Γεωλογίας σε ένα από τα κρατικά πανεπιστήμια της Κύπρου, καθώς και τη δημιουργία του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, που θα διέπει τη λειτουργία του γεωπάρκου Τροόδους, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, π.χ. Ιαπωνία, Ελλάδα κ.λπ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει αξιολογηθεί η αίτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Γεωπάρκων;

                    2. Ποια είναι η απόφαση του οργανισμού;

3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Κυπριακή Δημοκρατία, προκειμένου να προβληθεί η Κύπρος ως χώρα με ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον;

4. Προτίθεται η κυβέρνηση να καταθέσει στη Βουλή νομοσχέδιο που να διέπει τη λειτουργία του γεωπάρκου Τροόδους;

                    5. Προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να προωθήσει την ιδέα της δημιουργίας Σχολής Γεωλογίας σε ένα από τα κρατικά πανεπιστήμια της Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.042, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η επαρχία Λεμεσού αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα με τη διαχείριση των αδέσποτων σκύλων. Τα ιδιωτικά καταφύγια σκύλων είναι υπερπλήρη και διαχειρίζονται τεράστιο αριθμό ζώων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η δημιουργία του καταφυγίου ζώων στο Αρμενοχώρι της επαρχίας Λεμεσού, δεδομένου ότι έχει ήδη παραχωρηθεί κρατική γη. Παρακαλείται επίσης να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή και λειτουργία του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.043, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το σήμα του δικτύου Wi-Fi στις παραλίες του Πρωταρά είναι αδύναμο και κατά πόσο προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για επίλυση του προβλήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.044, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2015, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.086 αναφορικά με το νομικό και λειτουργικό κενό που υπάρχει εξαιτίας της ανυπαρξίας νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία των κτηνιατρικών κλινικών πληροφορήθηκα ότι ετοιμάζονταν κανονισμοί οι οποίοι θα ρύθμιζαν τη λειτουργία των κτηνιατρικών κλινικών. Οι εν λόγω κανονισμοί, όπως με πληροφορούσε με την απάντησή του ο υπουργός, ετοιμάζονταν από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σε συνεννόηση με το Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και τον Παγκύπριο Κτηνιατρικό Σύλλογο και θα υποβάλλονταν το ταχύτερο δυνατόν στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κατατεθούν επιτέλους οι εν λόγω κανονισμοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.045, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2014, του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.466 αναφορικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση της καθιέρωσης ελάχιστων συντελεστών φορολογίας για τα αειφόρα βιοκαύσιμα, οι οποίοι είναι αρκετά πιο χαμηλοί από τους αντίστοιχους φορολογικούς συντελεστές των συμβατικών καυσίμων που αντικαθιστούν, πληροφορήθηκα μεταξύ άλλων ότι δεν είχε ακόμη ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα, όσο η σχετική πρόταση Οδηγίας ήταν ακόμα υπό διαπραγμάτευση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση της σχετικής Οδηγίας και κατά πόσο έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πιο πάνω θέμα. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλώ τον κ. υπουργό να εξηγήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προχωρεί το αίτημα για παρέκκλιση, ώστε να εφαρμόσει χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές για τα βιοκαύσιμα που παράγονται στην Κύπρο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.046, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2015, του τέως Υπουργού Υγείας κ. Φίλιππου Πατσαλή στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.062 αναφορικά με τη λήψη μέτρων για την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας πληροφορήθηκα ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας είχε αποταθεί στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, το οποίο θα συμπεριλάμβανε και το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας σε διαγωνισμό που σκόπευε να προκηρύξει για έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Σύμφωνα με την απάντηση του τέως Υπουργού Υγείας, με βάση τα αποτελέσματα πιστοποιητικού και τις συστάσεις του ανάδοχου-ειδικού εμπειρογνώμονα, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών θα ενημέρωνε το νοσοκομείο για τα άμεσα και βιώσιμα μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης που θα έπρεπε να παρθούν, ώστε αυτά να ενταχθούν στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, ποια είναι τα μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, αν τα μέτρα αυτά έχουν κοστολογηθεί και κατά πόσο έχουν ενταχθεί τα ανάλογα ποσά στον προϋπολογισμό του 2016

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.047, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος των κρατικών ενισχύσεων που εκταμιεύθηκαν αναφορικά με τις συμβάσεις παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας εσωτερικών μεταφορών σε τακτικές γραμμές ανά οργανισμό τα τελευταία τρία χρόνια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.048, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2014, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.047 αναφορικά με την άρση παρανομιών και τη λήψη μέτρων εναντίον της κοινοτικής αρχής της Αργάκας για αυθαίρετα και παράνομα έργα που εκτέλεσε σε παραλία σε ζώνη προστασίας στα διοικητικά όρια της κοινότητας Αργάκας πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου, προέβη σε απομάκρυνση μέρους των παράνομων υποστατικών και ακολούθως ζήτησε από το Τμήμα Περιβάλλοντος να του υποδείξει ποιες ενέργειες είναι απαραίτητες, για να αποκατασταθούν οι καταστροφές που έχουν γίνει στην περιοχή. Το Τμήμα Περιβάλλοντος, όπως με πληροφορούσε στην απάντησή του ο υπουργός, απέστειλε στην επαρχιακή διοίκηση τα μέτρα και τις δράσεις που πρέπει να γίνουν με σκοπό την αποκατάσταση της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη την πρόνοια του διαχειριστικού σχεδίου της περιοχής του δικτύου “Natura 2000” που προβλέπει τη δημιουργία μιας παραλίας λουομένων στην κοινότητα Αργάκας. Όλα τα έργα/δράσεις που έχουν προταθεί θα έπρεπε να υλοποιηθούν την περίοδο μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, όπου δε θα υπήρχε όχληση στις θαλάσσιες χελώνες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι, ώστε να διαπιστωθεί ότι τα έργα και οι δράσεις που πρότεινε το Τμήμα Περιβάλλοντος αναφορικά με την αποκατάσταση της παραλίας στην Αργάκα έχουν διεκπεραιωθεί. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο των έργων και των δράσεων που πρότεινε το Τμήμα Περιβάλλοντος για την αποκατάσταση της παραλίας στην Αργάκα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.049, ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με τις σχετικές άδειες και τα πιστοποιητικά που βρίσκονται αναρτημένα στις αυτόματες μηχανές ανεφοδιασμού φιαλών νερού που βρίσκονται κατά μήκος των δρόμων και σε άλλους δημόσιους χώρους. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, σε κάποιες περιπτώσεις οι σχετικές άδειες που βρίσκονται προσκολλημένες στις αυτόματες μηχανές ανεφοδιασμού νερού είναι ληγμένες. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες πληροφορηθήκαμε ότι οι εταιρείες των αυτόματων μηχανών ανεφοδιασμού νερού είχαν προβεί στην καταχώριση όλων των απαραίτητων εντύπων στις Υγειονομικές Υπηρεσίες για την ανανέωση των σχετικών πιστοποιητικών και αδειών, αλλά υπήρξε καθυστέρηση στην ανανέωσή τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους υπάρχει καθυστέρηση στην ανανέωση των σχετικών πιστοποιητικών και αδειών που πρέπει να κατέχουν οι εταιρείες των αυτόματων μηχανών ανεφοδιασμού νερού και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την έγκαιρη ανανέωσή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.050, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Οι εκπρόσωποι του Κλάδου Επισιτιστικών Τεχνών της ΠΑΣΥΔΥ έχουν αποστείλει επιστολή, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2015, στον πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας με θέμα “Δημιουργία νέων θέσεων προαγωγής Κλινικών Διαιτολόγων”. Σύμφωνα με την επιστολή τους, παρά το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί οι ανάγκες των ιατρικών ειδικοτήτων για υπηρεσίες κλινικού διαιτολόγου στα κρατικά νοσηλευτήρια, δεν έχει προκηρυχθεί καμία νέα θέση Κλινικού Διαιτολόγου τα τελευταία δέκα χρόνια και δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη. Στην επιστολή γίνεται αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κρατικά νοσηλευτήρια εξαιτίας των ελλείψεων που υπάρχουν σε κλινικούς διαιτολόγους. Δεδομένου των επιδημικών τάσεων χρόνιων νοσημάτων φθοράς όπως είναι η παχυσαρκία και ο σακχαρώδης διαβήτης, είναι εμφανές ότι το Υπουργείο Υγείας χρειάζεται να ενισχύσει τις διαιτολογικές υπηρεσίες όσον αφορά την αντιμετώπιση και πρόληψη τέτοιων χρόνιων νοσημάτων. Αίτημα του Κλάδου Επισιτιστικών Τεχνών της ΠΑΣΥΔΥ είναι η άμεση πρόσληψη τριών κλινικών διαιτολόγων παγκύπρια, εκ των οποίων η μία θέση να είναι θέση προαγωγής για επαγγελματική ανέλιξη στον κλάδο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα του Κλάδου Επισιτιστικών Τεχνών της ΠΑΣΥΔΥ και να προχωρήσει με την προκήρυξη θέσεων Κλινικών Διαιτολόγων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.051, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του τέως Υπουργού Υγείας κ. Φίλιππου Πατσαλή στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.335 αναφορικά με τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών λόγω των αέριων αποβλήτων που απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα από πυρκαγιά σε αποθήκη μπαταριών που ξέσπασε στη Βιομηχανική Περιοχή Έγκωμης στις 7 Δεκεμβρίου 2014, καθώς και αν ήταν επιτρεπόμενη η χρήση του συγκεκριμένου υποστατικού πληροφορήθηκα μεταξύ άλλων ότι για λόγους ασφάλειας και υγείας των γύρω κατοίκων, αλλά και των εργαζομένων στη Βιομηχανική Περιοχή Έγκωμης πρέπει να γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι και να τηρούνται μέτρα ασφάλειας, ούτως ώστε, σε περίπτωση ατυχημάτων όπως το πιο πάνω, να μη χρειάζεται να δρούμε εκ των υστέρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στη Βιομηχανική Περιοχή Έγκωμης από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι σήμερα και αν έχει διαπιστωθεί παράβαση των μέτρων ασφάλειας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.052, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό που εισέπραξε το Τμήμα Φορολογίας από την πρόσφατη συμφωνία πώλησης του Εμπορικού Πάρκου Σιακόλα (Mall of Cyprus και Mall of Engomi) στο νοτιοαφρικανικό όμιλο “Atterbury” ως τέλη ή φορολογία. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η πρόσφατη ψήφιση της τροποποίησης των νόμων που αφορούν τα μεταβιβαστικά τέλη και το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών μείωσε το ποσό που εισέπραξε τελικά η Κυπριακή Δημοκρατία από την πώληση του Εμπορικού Πάρκου Σιακόλα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.053, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με θέματα ασφάλειας που τίθενται εξαιτίας της υπερφόρτωσης φορτηγών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υλικών από το μεταλλείο της Σκουριώτισσας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, γίνεται χρήση φορτηγών μεγαλύτερων από τα συμβατικά, τα οποία υπερφορτώνονται, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται θέματα ασφάλειας στην οδική κυκλοφορία της περιοχής, ενώ προκαλείται μεγαλύτερη φθορά στο οδικό δίκτυο εξαιτίας της υπερφόρτωσής τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για τα θέματα οδικής ασφάλειας που τίθενται εξαιτίας της υπερφόρτωσης των φορτηγών, αν γίνεται έλεγχος στα φορτηγά, για να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρείται το όριο του φορτίου που μπορούν να μεταφέρουν, καθώς και ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το εν λόγω πρόβλημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.054, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο στελέχωσης των ιατροσυμβουλίων, αν οι γιατροί που διορίζονται από τον υπουργό προέρχονται από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, καθώς και ποια είναι η αμοιβή τους ανά ώρα συνεδρίασης. Ποιο είναι το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε ανά έτος τα τελευταία πέντε χρόνια για τη λειτουργία των ιατροσυμβουλίων; Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με βάση ποια κριτήρια γίνεται ο διορισμός των μελών που απαρτίζουν τα ιατροσυμβούλια. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στην περίπτωση των ιατροσυμβουλίων που απαρτίζονται από γιατρούς που ανήκουν στο δημόσιο τομέα υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια σε νομοθεσία που να καθορίζει ότι οι συνεδριάσεις τελούνται κατά τις ώρες εργασίας των γιατρών ως μία προσπάθεια μείωσης των δημόσιων δαπανών από υπερωρίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.055, ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με την κατασκευή πολυτελούς κατοικίας επί της ζώνης προστασίας της παραλίας στην τοποθεσία Πυλός της Χλώρακας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο εργολάβος απαιτεί να διαμορφωθεί το πρανές κατά τέτοιο τρόπο, που να επεμβαίνει σε γειτονικό τεμάχιο, μέσω του οποίου διέρχεται ο παραλιακός πεζόδρομος. Εξ όσων πληροφορήθηκα, ζητά να αλλάξει η πορεία και το υψόμετρο του πεζοδρόμου, για να ικανοποιηθούν οι ιδιωτικές ανέσεις των μελλοντικών κατοίκων της πολυτελούς κατοικίας. Εάν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του εργολάβου, ο πεζόδρομος στο σημείο αυτό θα χάσει την οπτική επαφή με τη θάλασσα και θα μειωθεί σε μεγάλο βαθμό η αισθητική του αξία. Έχω επισκεφθεί την περιοχή και έχω διαπιστώσει επιτόπου το σοβαρό πρόβλημα που προκύπτει από τις απαιτήσεις του εργολάβου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αποτραπεί η αισθητική υποβάθμιση του παραλιακού πεζοδρόμου στην περιοχή Πυλός της Χλώρακας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.056, ημερομηνίας 17 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την 3η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων για την περίοδο από την 1η Φεβρουαρίου 2015 έως την 30ή Απριλίου 2015, το Φεβρουάριο ολοκληρώθηκε η υπογραφή των συμβάσεων με τέσσερις συμβούλους για το σχεδιασμό, τη διεύθυνση και την εφαρμογή της διαδικασίας προετοιμασίας και της επακόλουθης διαδικασίας εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή για την ΑΤΗΚ. Σύμφωνα με την έκθεση, οι διαγωνισμοί προσφορών διενεργήθηκαν με αυστηρή τήρηση των σχετικών προνοιών του νόμου, αφού πρώτα εξασφαλίστηκε η έγκριση της αρμόδιας διυπουργικής επιτροπής. Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς, όπως αναφέρεται στην έκθεση, ήταν ανοικτή διεθνώς για κάθε ενδιαφερόμενο που τηρούσε τα κριτήρια που είχαν τεθεί. Οι αξιολογήσεις έγιναν από επιτροπές αξιολόγησης που αποτελούνταν από δημόσιους υπαλλήλους με σχετική κατάρτιση, ενώ ακολούθησαν κατακυρώσεις από το Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Οικονομικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν στην επιλογή των ατόμων που συμμετείχαν στις επιτροπές αξιολόγησης, ποια άτομα επιλέχθηκαν να τις απαρτίζουν, καθώς και ποια ήταν η αμοιβή των ατόμων που συμμετείχαν στις επιτροπές αυτές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.057, ημερομηνίας 17 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την 3η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων για την περίοδο από την 1η Φεβρουαρίου 2015 έως την 30ή Απριλίου 2015, το Φεβρουάριο του 2015 ολοκληρώθηκε η υπογραφή των συμβάσεων με τέσσερις συμβούλους για το σχεδιασμό, τη διεύθυνση και την εφαρμογή της διαδικασίας προετοιμασίας και της επακόλουθης διαδικασίας εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή για την ΑΤΗΚ. Σύμφωνα με την έκθεση, χρηματοοικονομικός σύμβουλος ορίστηκε η εταιρεία “Citigroup Global Markets”, λογιστικός σύμβουλος ορίστηκε η κοινοπραξία των εταιρειών “PricewaterhouseCoopers Limited”, “PricewaterhouseCoopers Business Solutions SA” και “PricewaterhouseCoopers Sa”, νομικός σύμβουλος ορίστηκε η κοινοπραξία των δικηγορικών γραφείων “Antis Triantafyllides & Sons LLC” και “Shearman & Sterling (London) LLP” και τεχνικός σύμβουλος ορίστηκε η εταιρεία “Roland Berger Strategy Consultants Gmbh”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την περίοδο ισχύος των πιο πάνω συμβάσεων, καθώς και για τα ποσά τα οποία θα λάβουν οι πιο πάνω εταιρείες για τις υπηρεσίες που θα παράσχουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.058, ημερομηνίας 17 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την 3η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων για την περίοδο από την 1η Φεβρουαρίου 2015 έως την 30ή Απριλίου 2015, με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2015 (ΚΔΠ 112/2015), τα εμπορικά σήματα και λογότυπα των Κυπριακών Αερογραμμών που κατέχει το κράτος κηρύχθηκαν περιουσιακά στοιχεία υποκείμενα σε αποκρατικοποίηση. Σύμφωνα με την έκθεση, θα ξεκινούσε η διερεύνηση ενδιαφέροντος από πιθανούς αξιόπιστους επενδυτές σε σχέση με ενδεχόμενη αδειοδότηση ή παραχώρηση δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσης των λογοτύπων και εμπορικών σημάτων των Κυπριακών Αερογραμμών για εφαρμογή πτητικού προγράμματος από την Κύπρο. Στην έκθεση αναφέρεται ότι θα ετοιμάζονταν σχετικά έγγραφα διερεύνησης ενδιαφέροντος και η έναρξη της διαδικασίας για προσδιορισμό ενδιαφέροντος από αξιόπιστους επενδυτές προγραμματιζόταν για τις αρχές Ιουνίου 2015.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προσδιορισμού ενδιαφέροντος από επενδυτές σε σχέση με ενδεχόμενη αδειοδότηση ή παραχώρηση δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσης των λογοτύπων και εμπορικών σημάτων των Κυπριακών Αερογραμμών για εφαρμογή πτητικού προγράμματος από την Κύπρο, ποιο ήταν το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής, αν έχει ενημερωθεί η τρόικα για τα αποτελέσματα της διαδικασίας και ποια ήταν η αντίδρασή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.059, ημερομηνίας 17 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την 3η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων για την περίοδο από την 1η Φεβρουαρίου 2015 έως την 30ή Απριλίου 2015, η προθεσμία για την υποβολή προσφορών αναφορικά με το διαγωνισμό με αρ. Υ.Ο. 2015/03/Π που αφορούσε την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου τέθηκε για τις 29 Μαΐου 2015. Το αντικείμενο της σύμβασης, όπως αναφέρεται στην έκθεση, καθορίστηκε μετά από διαβουλεύσεις που περιελάμβαναν και συζητήσεις στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Οι διαβουλεύσεις ολοκληρώθηκαν στις 8 Μαΐου 2015 με την επίτευξη συμφωνίας για ένα κοινά αποδεκτό αντικείμενο σύμβασης από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αντικείμενο της σύμβασης όπως αυτό αποφασίστηκε μετά από διαβουλεύσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού, σε ποια εταιρεία έχει κατακυρωθεί η προσφορά, αν έχει υπογραφεί η σύμβαση, ποια η χρονική της διάρκεια και ποιο είναι το ύψος του ποσού που συμφωνήθηκε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.060, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να εκδώσει διάταγμα με βάση το οποίο οικιστικές εγκαταστάσεις, κατασκηνωτικοί χώροι και παλιά μεταλλεία στην περιοχή του Τροόδους κηρύσσονται κρατικές περιουσίες υποκείμενες σε αποκρατικοποίηση. Εξ όσων πληροφορούμαι, στόχος είναι να προχωρήσει η αξιοποίηση των κρατικών αυτών περιουσιών από ιδιώτες, χωρίς όμως το κράτος να απολέσει τα ιδιοκτησιακά του δικαιώματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και ειδικότερα το Τμήμα Δημοσίων Έργων, έχει επιλέξει εκατό τριάντα τρία κρατικά ακίνητα συνολικού εμβαδού 405 000 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή Τροόδους τα οποία θα μπορεί να διατεθούν σε ιδιώτες για αξιοποίηση και εκμετάλλευση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στους όρους πρόσληψης των συμβούλων εμπειρογνωμόνων περιλαμβάνεται όρος όπως καταθέσουν εισηγήσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το σχετικό χρονοδιάγραμμα, εάν υπάρχει. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ληφθεί υπόψη η υψηλή περιβαλλοντική αξία της περιοχής του Τροόδους, το γεγονός ότι έχει κηρυχθεί Εθνικό Δασικό Πάρκο, καθώς και το γεγονός ότι έχει ενταχθεί στο δίκτυο ευρωπαϊκών οικοτόπων “Natura”. Επίσης, υπενθυμίζω ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλα κυβερνητικά έργα στην περιοχή, όπως η ανάπλαση του μεταλλείου και των κατοικιών του Πάνω Αμιάντου και η δημιουργία του Γεωπάρκου Τροόδους, καθώς και η ένταξη στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο επηρεάζονται από τη διαδικασία αποκρατικοποίησης αυτά και άλλα κυβερνητικά έργα (π.χ. τελεφερίκ Τροόδους).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.061, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πληροφορούμαι ότι οι ξενοδοχειακές μονάδες στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας αντιμετώπισαν φέτος σοβαρό πρόβλημα με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων τους. Η καθημερινή άντληση με βοθροκαθαριστικό προκαλούσε οχληρία, θόρυβο και κακοσμία, που ενοχλούσαν τους επισκέπτες. Επίσης, οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων είχαν να αναλάβουν υψηλό κόστος, αφού το βοθροκαθαριστικό έπρεπε να ταξιδεύει μέχρι την Πόλη Χρυσοχούς, για να παραδώσει τα λύματα σε σταθμό διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Το πρόβλημα προέκυψε από την καθυστέρηση στην υλοποίηση της προγραμματισμένης κατασκευής συστήματος κεντρικού αποχετευτικού στον Κάτω Πύργο λόγω της επελθούσης στο μεταξύ οικονομικής κρίσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν παρακολουθείται η κατάσταση, ώστε να γίνεται ορθολογιστική διαχείριση των υγρών αποβλήτων από τις ξενοδοχειακές μονάδες στον Κάτω Πύργο, και αν υπάρχει η δυνατότητα οι επηρεαζόμενοι να τύχουν οικονομικής στήριξης, για να ελαφρυνθεί το βάρος του υψηλού κόστους αποκομιδής των οικιακών λυμάτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.062, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του πρώην Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2010, σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.1137 αναφορικά με τον κίνδυνο κατάρρευσης του μοναστηριού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αναλιόντα λόγω καθολικής υποχώρησης του υπεδάφους πληροφορήθηκα ότι τα προβλήματα των ρωγματώσεων που εμφανίζονται στη μονή απασχόλησαν παλαιότερα το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και ετοιμάστηκαν σχετικές μελέτες. Στις μελέτες αυτές περιλαμβάνονταν εισηγήσεις όπως οι εξής: Να σταματήσει οποιαδήποτε κατασκευή στη νοτιοανατολική περιοχή, γιατί σ αυτό το τμήμα υπάρχουν προβλήματα με ερπυσμό του εδάφους (creep movements), οι όποιες κατασκευές γίνουν στο μέλλον να γίνουν προς τα δυτικά και μακριά από την άκρια της ανατολικής πλαγιάς, καθώς και να γίνουν διάφορες κατασκευαστικές εργασίες προς επίλυση των προβλημάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν υλοποιηθεί οι πιο πάνω εισηγήσεις όπως διατυπώθηκαν στις σχετικές μελέτες και, εάν όχι, πότε αναμένεται να προωθηθεί η υλοποίησή τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.063, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό μέγεθος του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο έχει μεταναστεύσει στο εξωτερικό, καθώς και για τον αριθμό και την ηλικία των ατόμων που αποτελούν επιστημονικό προσωπικό και τον αριθμό των μακροχρόνια ανέργων που έχουν σταματήσει να προσέρχονται προς εγγραφή στα Γραφεία Εξευρέσεως Εργασίας λόγω τερματισμού της παροχής του ανεργιακού επιδόματος και μετανάστευσαν στο εξωτερικό. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των κοινοτικών εργαζομένων που επέστρεψαν στην πατρίδα τους λόγω της δυσκολίας που υπάρχει στην αγορά εξεύρεσης εργασίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.064, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησής μου με το διοικητικό συμβούλιο της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης μου μεταφέρθηκε το αίτημα για αύξηση και θεσμοθέτηση της κρατικής χορηγίας προς τη συνομοσπονδία, προκειμένου να καλύπτονται τα λειτουργικά της έξοδα. Έχω την ισχυρή άποψη ότι τα οικονομικά της χώρας επιτρέπουν την αύξηση της κρατικής χορηγίας μιας τόσο σημαντικής οργάνωσης, η οποία δεν έχει άλλους πόρους χρηματοδότησης. Ακόμα και αν η αύξηση αυτή καθυστερήσει, νομίζω ότι αυτό που δεν υπάρχει λόγος να καθυστερήσει είναι η θεσμοθέτηση της κρατικής χορηγίας, ώστε να υπάρχει η βεβαιότητα χρηματοδότησης των βασικών ετήσιων λειτουργικών της εξόδων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το δίκαιο αυτό αίτημα της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.065, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) χρηματοδοτεί την πρόσληψη άνεργων εκπαιδευτικών ως συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες στην ειδική δημοτική εκπαίδευση. Όμως η χρηματοδότηση της ΑνΑΔ λήγει στο μέσο της σχολικής χρονιάς και η αποχώρηση των συνοδών των παιδιών με ειδικές ανάγκες δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις εκπαιδευτικές μονάδες. Θα μπορούσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεννόηση με την ΑνΑΔ, να διαμορφώσει ειδικά το πρόγραμμα αυτό, για να καλύπτεται η ετήσια σχολική περίοδος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του σε σχέση με την επίλυση του θέματος αυτού, σε συνεργασία βεβαίως με την ΑνΑΔ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.066, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτικά σε ποιους κατεχόμενους δήμους και κοινότητες έχουν παραχωρηθεί υποστατικά σε προσφυγικούς συνοικισμούς ή σε τουρκοκυπριακές συνοικίες για τις ανάγκες τους ή τις ανάγκες των σωματείων τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.067, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Το τελευταίο διάστημα έχουν εμφανιστεί κυρίως στις παραλιακές περιοχές της Κύπρου ηλεκτρικά δίτροχα μηχανάκια. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποιες άδειες πρέπει να κατέχει ο ιδιοκτήτης που ενοικιάζει αυτά τα μηχανάκια;

2. Έχουν διενεργηθεί έλεγχοι για τη συμβατότητα της χρήσης τους σε πολυσύχναστες περιοχές;

3. Υπάρχει ηλικιακός περιορισμός στη χρήση τους;

4. Υπάρχουν μέχρι στιγμής καταγεγραμμένα ατυχήματα και καταγγελίες για τη χρήση τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.068, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γίνονται τοποθετήσεις άνεργων ατόμων με αναπηρία με ποσόστωση στα προγράμματα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που αφορούν τοποθέτηση ανέργων για κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής πείρας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.069, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η πληρότητα στα ορεινά θέρετρα έχει φθάσει το 90% εξαιτίας και του σχεδίου των επιχορηγημένων αδειών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, στο σχέδιο επιχορηγημένων αδειών δόθηκαν 600.000, σε σύγκριση με το 1,5 εκατομ. που δινόταν τα προηγούμενα χρόνια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατανομή του ποσού που διατέθηκε ανά περιοχή και ανά ξενοδοχείο. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους μειώθηκε για το 2015 το ποσό που διατέθηκε στο σχέδιο επιχορηγημένων αδειών συγκριτικά με προηγούμενα έτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.070, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα προέκυψε θέμα με την κυριότητα του ναυαγίου ΖΗΝΟΒΙΑ και την ευθύνη διαχείρισης του χώρου του ναυαγίου. Ως γνωστό, το ναυάγιο του πλοίου ΖΗΝΟΒΙΑ αποτελεί χώρο έλξης χιλιάδων δυτών από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Όσον αφορά τις επισκέψεις στο χώρο του ναυαγίου, προκύπτουν σοβαρά θέματα ασφάλειας. Πληροφορούμαι ότι ο κάθε δύτης πληρώνει αδρό τίμημα σε οργανωμένες καταδυτικές επιχειρήσεις, προκειμένου να συμμετάσχει σε κατάδυση στο ναυάγιο ΖΗΝΟΒΙΑ. Ως εκ τούτου, τίθεται θέμα εφαρμογής κανόνων χρήσης της θαλάσσιας περιοχής, δημιουργίας υποδομής και μηχανισμού ασφάλειας και λειτουργίας. Ήδη από την Αρχή Λιμένων και την ιδιοκτήτρια εταιρεία του ναυαγίου τίθεται θέμα καθιέρωσης τέλους χρήσης του θαλάσσιου χώρου του ναυαγίου ΖΗΝΟΒΙΑ, για να χρηματοδοτηθεί η δημιουργία της αναγκαίας υποδομής. Αυτή η πρόταση συναντά βεβαίως ποικίλες αντιδράσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την παρούσα κατάσταση στο χώρο του ναυαγίου, για τις αναγκαίες υποδομές και για το επίπεδο της ασφάλειας και του ελέγχου. Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν πληροφορίες για κυνήγι με ψαροτούφεκο. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το υπουργείο τη διαφωνία που προέκυψε αναφορικά με τη διαχείριση του χώρου του ναυαγίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.071, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή του ποταμού του Λιοπετρίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ο χώρος έχει γεμίσει με μπάζα, παράγκες, κοντέινερ, πεταμένα τροχόσπιτα, εγκαταλελειμμένα φορτηγά κ.ο.κ. Οι εκατοντάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή δεν μπορούν να απολαύσουν την ομορφιά της περιοχής, αφού ο ποταμός και η γύρω περιοχή έχει καλυφθεί από δεκάδες πρόχειρες αποβάθρες και πάρανομα καταλύματα. Ακόμη και τα δύο εστιατόρια που λειτουργούν στην περιοχή έχουν καλυφθεί από τα μπάζα και τα ξύλα που έχουν κουβαλήσει οι ψαράδες της περιοχής, οι οποίοι τα τοποθετούν ακόμη και στη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το έργο ανάπλασης της περιοχής αναμενόταν να ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2016 και στόχος είναι η περιοχή να αναδειχθεί σε τουριστικό προορισμό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου ο χώρος να καθαριστεί από τα σκουπίδια και τα παράνομα υποστατικά που έχουν ανεγερθεί, καθώς επίσης και αν έχουν επιβληθεί πρόστιμα στους παρανομούντες. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο ανάπλασης της περιοχής και τι θα περιλαμβάνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.072, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών που αφορούν τις πτήσεις στρατιωτικών ελικοπτέρων στην περιοχή της χερσονήσου του Ακάμα. Οι πληροφορίες μου μιλούν για νυκτερινές πτήσεις ελικοπτέρων και για ασκήσεις. Άλλοι αναφέρονται σε βρετανικά ελικόπτερα και άλλοι σε ελικόπτερα της Εθνικής Φρουράς. Έχω γίνει αποδέκτης και καταγγελίας για χαμηλές πτήσεις ελικοπτέρων ακόμα και στον κόλπο ωοτοκίας των χελωνών στην αμμουδερή παραλία της Λάρας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι πιο πάνω πληροφορίες και γιατί επιτρέπεται η διοργάνωση εκπαιδευτικών πτήσεων ελικοπτέρων σε χαμηλό ύψος στη χερσόνησο του Ακάμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.073, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, παρά το γεγονός ότι η Κύπρος είναι νησί, με αποτέλεσμα χιλιάδες ντόπιοι και ξένοι να ασχολούνται με τις καταδύσεις, δεν υπάρχει ειδική προς τούτο νομοθεσία. Γνωρίζω μάλιστα ότι στην Κύπρο λειτουργούν δεκάδες σχολές καταδύσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει στην Κύπρο ειδική νομοθεσία για τις καταδύσεις που να καθορίζει ανάμεσα σε άλλα τους όρους λειτουργίας των εκπαιδευτικών σχολών, τα προσόντα των εκπαιδευτών, την αναγκαία κατάρτιση, τον τεχνικό εξοπλισμό και υποδομή κ.ο.κ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.074, ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η επιστροφή του φόρου εισοδήματος για το 2014 στους δικαιούχους μισθωτούς που υπέβαλαν τις δηλώσεις τους σε έντυπη μορφή θα γίνει με καθυστέρηση έξι μηνών. Μόνο όσοι φορολογούμενοι μισθωτοί έχουν υποβάλει τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISNET θα λάβουν εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στο σχετικό νόμο την επιστροφή του φόρου εισοδήματος που τους αναλογεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, στις 30 Ιουνίου έληξε η προθεσμία που είχε στη διάθεσή του το κράτος, για να επιστρέψει τα ποσά που οφείλει σε φορολογούμενους που υπέβαλαν σε έντυπη μορφή τη φορολογική τους δήλωση. Οι λειτουργοί του Τμήματος Φορολογίας ακόμη μεταφέρουν τα στοιχεία των έντυπων δηλώσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα TAXISNET, για να ακολουθήσουν οι υπολογισμοί, αφού πρόκειται για μεγάλο όγκο εργασίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Τμήματος Φορολογίας, η ολοκλήρωση της ενημέρωσης του ηλεκτρονικού συστήματος θα γίνει εντός Νοεμβρίου, με στόχο να αρχίσουν οι επιστροφές φόρου στους δικαιούχους εντός Δεκεμβρίου. Τα επιστρεπτέα ποσά θα φέρουν και το νόμιμο τόκο που αναλογεί στο διάστημα των πέντε μηνών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην επιστροφή του φόρου εισοδήματος στους δικαιούχους που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους σε έντυπη μορφή, ποια μέτρα λαμβάνονται, ώστε να μην επαναληφθεί αυτή η καθυστέρηση και τον επόμενο χρόνο, και ποιο είναι το ποσό των τόκων που υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί να καταβάλει το κράτος σε όλους τους δικαιούχους εξαιτίας της εκπρόθεσμης επιστροφής του φόρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.076, ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτικό κατάλογο, ανά ηλικιακή ομάδα, με τον αριθμό των ατόμων που προέβησαν σε απόπειρα αυτοχειρίας, καθώς επίσης και τον αριθμό των θανάτων λόγω αυτοχειρίας τα τελευταία πέντε χρόνια, ανά έτος. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν διερευνηθεί τα αίτια που οδήγησαν τα άτομα αυτά σε απόπειρα αυτοχειρίας, καθώς επίσης και ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται για τη στήριξη των ατόμων αυτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.077, ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ετοιμάζεται να νομιμοποιήσει δεκαεννέα παράνομα φράγματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, δεκαέξι φράγματα εντοπίστηκαν στις επαρχίες Λευκωσίας, Πάφου και Αμμοχώστου και τρία μη αδειοδοτημένα φράγματα εντοπίστηκαν στην επαρχία Λεμεσού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει κατάλογο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όλων των παράνομων φραγμάτων ανά επαρχία και ανά τοποθεσία, αναφέροντας παράλληλα και το όνομα του ιδιοκτήτη. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει προχωρήσει στο παρελθόν στη νομιμοποίηση και άλλων παράνομων φραγμάτων, σε ποια τοποθεσία βρίσκονται τα φράγματα αυτά και ποια διαδικασία ακολούθησε για τη νομιμοποίησή τους. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν υπάρχει νομοθεσία που διέπει τη διαδικασία αδειοδότησης των ιδιωτικών φραγμάτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.078, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Δεδομένου ότι ο κόλπος της Λάρνακας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς για καταδυτικό τουρισμό στην Κύπρο και στην ευρύτερη ανατολική Μεσόγειο λόγω του ναυαγίου Ζηνοβία”, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας διαθέτει μονάδα αποσυμπίεσης. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια άλλα δημόσια νοσηλευτήρια διαθέτουν μονάδα αποσυμπίεσης και αν υπάρχουν ιδιωτικά νοσοκομεία που διαθέτουν τη σχετική μονάδα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.079, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με τη χρήση κάμερας και κλειστού κυκλώματος βιντεοπαρακολούθησης στις εισόδους κατοικιών, διαμερισμάτων και πολυκατοικιών. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι κάμερες αυτές λαμβάνουν και εικόνες μεταξύ άλλων από κοινόχρηστους χώρους, από γειτονικές κατοικίες και διαμερίσματα, καθώς και από πρόσωπα, οχήματα και δημόσιους χώρους (πεζοδρόμια, πάρκα, δρόμους κτλ.). Θεωρώ ότι η χρήση των κυκλωμάτων βιντεοπαρακολούθησης παραβιάζει την ιδιωτική ζωή των ατόμων που χωρίς την έγκρισή τους βιντεογραφούνται. Παρόμοιο θέμα τίθεται και με τη χρήση των γνωστών “helicopter drone”, που, ενώ είχαν ξεκινήσει να χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο σε γάμους και βαφτίσεις, έχει παρατηρηθεί ότι η χρήση τους είναι πλέον ευρύτερη και διαδεδομένη και σε ορισμένες περιπτώσεις παραβιάζει και την ιδιωτική ζωή πολιτών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει νομοθεσία που να ρυθμίζει την εγκατάσταση και χρήση κάμερας και κλειστού κυκλώματος βιντεοπαρακολούθησης, καθώς και αν η νομοθεσία προστατεύει τον πολίτη ο οποίος δεν επιθυμεί τη βιντεογράφηση της ιδιωτικής του ζωής. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η χρήση των “helicopter drone” διέπεται από νομοθεσία που να προστατεύει την ιδιωτική ζωή των πολιτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.080, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, “‘εταιρεία μικρού μεγέθους’ σημαίνει εταιρεία, της οποίας τουλάχιστον δύο εκ των κατωτέρω τριών μεγεθών δεν υπερβαίνουν, καθ’ όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους, τις ακόλουθες τιμές: (i) σύνολο των εμφανιζομένων στον ισολογισμό στοιχείων του ενεργητικού (και χωρίς να έχουν αφαιρεθεί στοιχεία του παθητικού) σε £2,000,000.

(ii) καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών £4,100,000.

(iii) αριθμός απασχολουμένων, κατά μέσο όρο, 50 άτομα”.

Το άρθρο 152Α του περί Εταιρειών Νόμου εξαιρεί από την υποχρέωση υποβολής των οικονομικών καταστάσεων για έλεγχο από ελεγκτή τις εταιρείες μικρού μεγέθους. Παρ’ όλα αυτά, η εξαίρεση αυτή δεν υπάρχει στον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο. Έτσι, δημιουργείται μία αντίφαση μεταξύ των δύο νομοθεσιών. Σύμφωνα με τον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο, κάθε εταιρεία οφείλει να τηρεί λογιστικά βιβλία και αρχεία, με βάση τα οποία να ετοιμάζει λογαριασμούς σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές αρχές, οι οποίοι να ελέγχονται σύμφωνα με αποδεκτές ελεγκτικές αρχές από πρόσωπο που έχει άδεια να διοριστεί ως ελεγκτής εταιρείας σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο εξετάζει το ενδεχόμενο τροποποίησης του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, έτσι ώστε οι εταιρείες μικρού μεγέθους, όπως αυτές ορίζονται στον περί Εταιρειών Νόμο ή όπως μπορεί να καθοριστούν με διαφορετικό ορισμό του όρου “εταιρεία μικρού μεγέθους”, να εξαιρούνται της διαδικασίας ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.081, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι πολλές τοπικές αρχές επιτρέπουν τη χρήση ή χρησιμοποιούν ως δημόσια μέσα μεταφοράς οχήματα υπό τη μορφή τρένου, όπως παραδείγματος χάριν το τρενάκι Λευκωσίας, για περιήγηση στο κέντρο των πόλεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αυτά τα τρενάκια έχουν όλες τις απαιτούμενες άδειες ως μηχανοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν σε δημόσιες οδούς, τις ασφαλιστικές καλύψεις για τους οδηγούς κ.ο.κ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.082, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου έγινε αποδεκτή η προσφυγή εταιρείας ιδιοκτήτριας διαμερισμάτων που ζητούσε ακύρωση μέρους των τελών αποκομιδής σκυβάλων που επέβαλε ο δήμος Πόλεως Χρυσοχούς, επειδή ένας μεγάλος αριθμός διαμερισμάτων της ήταν για αρκετό χρονικό διάστημα ακατοίκητα. Στην απόφασή του το δικαστήριο υπέδειξε ότι τα τέλη αποκομιδής σκυβάλων αποτελούν ανταποδοτικό τέλος και όχι φορολογία. Αποτελούν συναφώς το λογικό συσχετισμό των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τα έξοδα παροχής. Συνεπακόλουθα η εν λόγω επιβολή πρέπει να βασίζεται σε λογικά κριτήρια αναλόγως των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του αυτή την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και αν προτίθεται να εκδώσει σχετική οδηγία προς τις αρμόδιες αρχές, ώστε να μην επιβάλλουν τέλη αποκομιδής σκυβάλων σε ιδιοκτήτες ακατοίκητων υποστατικών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.083, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η χρηματοδότηση για τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης προέρχεται μέχρι στιγμής εξ ολοκλήρου από τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και εμμέσως από το κράτος (αποσπάσεις δημόσιων υπαλλήλων, παραχώρηση κτιρίου στέγασης στο φορέα, παραχώρηση IT support από το Υπουργείο Οικονομικών). Υπολογίζεται ότι όλα όσα αναφέρθηκαν ανέρχονται περίπου στα 200.000 ανά έτος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει αναλυτικά τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να τροποποιήσει το σχετικό νόμο, ώστε ο Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης να χρηματοδοτείται και από την Κεντρική Τράπεζα. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος των ποσών που έχει λάβει ο φορέας από τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις για τη λειτουργία του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.084, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δε χρησιμοποιούνται ταχογράφοι στα ρυμουλκά οχήματα. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η πιο πάνω πληροφόρηση, ποιοι είναι οι λόγοι που δε χρησιμοποιούνται πλέον ταχογράφοι στα ρυμουλκά οχήματα, καθώς και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο να γίνει υποχρεωτική η χρήση τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.085, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τρία νέα είδη ζωντανών οργανισμών, περιλαμβανομένων και ψαριών, προερχoμένων από την Ερυθρά Θάλασσα εμφανίζονται κάθε χρόνο στις θάλασσες της Κύπρου μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Μετά από τη διάνοιξη και της δεύτερης διώρυγας εκφράζονται φόβοι ότι στη Μεσόγειο θα μεταφερθούν και επικίνδυνα είδη για τη βιοποικιλότητα της θάλασσας που μας περιβάλλει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, μέσω της Διώρυγας του Σουέζ μεταφέρθηκαν μέχρι σήμερα στη Μεσόγειο Θάλασσα περίπου 500 νέοι οργανισμοί. Αρκετά είδη έχουν εκτοπίσει τοπικούς πληθυσμούς ψαριών και κάποια είναι επικίνδυνα. Σύμφωνα με δηλώσεις του υποδιευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν εξαρτώνται και από τα μέτρα που θα ληφθούν από τις αρχές της Αιγύπτου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προβεί σε οποιαδήποτε διαβήματα, έτσι ώστε να προληφθούν τα προβλήματα που πιθανόν να δημιουργηθούν στη βιοποικιλότητα της Μεσογείου εξαιτίας της εισόδου νέων ειδών και οργανισμών στις θάλασσες της Κύπρου σε συνεργασία και με τη φίλη γείτονα χώρα Αίγυπτο. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να εφαρμόσει, για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που πιθανόν να αντιμετωπίσουν οι Κύπριοι ψαράδες και το φυσικό θαλάσσιο περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.086, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η γαλλική βουλή προχώρησε με νομοθετική ρύθμιση στην απαγόρευση του ασύρματου δικτύου Wi-Fi σε παιδικούς σταθμούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η απαγόρευση περιλαμβάνεται στην ευρύτερη περιβαλλοντική νομοθεσία που εγκρίθηκε για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η έκθεση σε ραδιοσυχνότητες έχει συνδεθεί με ιδιαιτέρως σημαντικούς κινδύνους για την υγεία, όπως με καρκίνο του εγκεφάλου και των σιελογόνων αδένων, καθώς και με καρκίνο του μαστού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει το ενδεχόμενο ετοιμασίας νομοσχεδίου, ώστε να απαγορευτεί το ασύρματο δίκτυο Wi-Fi σε παιδικούς σταθμούς και σε σχολεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.087, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι μελισσοκόμοι διαμαρτύρονται για τις επιπτώσεις στον πληθυσμό των μελισσών από τη δράση των μελισσοφάγων. Ισχυρίζονται ότι υπόκεινται σε ζημιές ύψους €1,5 εκατομ. το χρόνο. Είναι δεδομένο ότι τα συγκεκριμένα πουλιά είναι προστατευόμενα και πολύ χρήσιμα για την οικολογική ισορροπία και δεν μπορεί η πολιτεία να καταφεύγει στην απραξία, γιατί δημιουργούνται περιθώρια για ακραίες αντιδράσεις και παράνομες πρακτικές.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της συμβολής των μελισσών στη γεωργία και στο περιβάλλον, την ανάγκη για προστασία των σπάνιων πουλιών, αλλά και το οικονομικό πρόβλημα που δημιουργείται για τους μελισσοκόμους, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για στήριξη και οικονομική ενίσχυση των μελισσοκόμων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.088, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα δρομολόγια των Κυπριακών Αερογραμμών που έχουν καλυφθεί από άλλες αεροπορικές εταιρείες, καθώς και για τα δρομολόγια των Κυπριακών Αερογραμμών που εξακολουθούν και παραμένουν ακάλυπτα (νεκρά δρομολόγια”).

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για την κάλυψη των νεκρών δρομολογίων των Κυπριακών Αερογραμμών, καθώς και αν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αεροπορικές εταιρείες για την κάλυψή τους. Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε αν έχουν προστεθεί νέα δρομολόγια, καθώς και αν έχουν γίνει οποιαδήποτε διαβήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να επιτρέπονται οι κρατικές ενισχύσεις στις αεροπορικές εταιρείες, ιδιαίτερα για δρομολόγια που δεν είναι άμεσα βιώσιμα, δεδομένου ότι οι νησιώτικες χώρες (π.χ. Κύπρος, Μάλτα) μειονεκτούν σε θέματα εμπορικών συναλλαγών σε σχέση με ηπειρωτικές χώρες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.089, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μη μόνιμοι κάτοικοι του τουρκοκυπριακού χωριού Φάλεια, που βρίσκεται στην επαρχία Πάφου, εξαιτίας της μη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, οι μη μόνιμοι κάτοικοι του χωριού έχουν κάνει μεγάλες προσπάθειες να αναστηλώσουν το εγκαταλελειμμένο χωριό και η μη παροχή βασικών αγαθών (νερό, ρεύμα, οδικό δίκτυο) δυσχεραίνει το έργο τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προβεί σε διαβήματα, έτσι ώστε οι μη μόνιμοι κάτοικοι του χωριού Φάλεια να αποκτήσουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, καθώς και αν προτίθεται να δώσει οδηγίες, έτσι ώστε να ξεκινήσει η επισκευή των δρόμων του χωριού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.090, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε παλαιότερη απάντηση, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2015, του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.599 αναφορικά με την τροποποίηση του περί Φυλακών Νόμου για εφαρμογή του μέτρου ηλεκτρονικής παρακολούθησης, πληροφορήθηκα ότι στο προσχέδιο των περί Φυλακών Νόμου και Κανονισμών περιλαμβάνεται πρόνοια η οποία δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής του μέτρου της ηλεκτρονικής παρακολούθησης για βαριά ασθενή ή κλινήρη κρατούμενο ηλικίας άνω των εβδομήντα χρόνων, καθώς και για κρατούμενους για χρέη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί και να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το εν λόγω νομοσχέδιο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.091, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την εισήγηση που έχει κατατεθεί από ακαδημαϊκούς αναφορικά με τη σύσταση επιτροπής για την πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση. Σκοπός της επιτροπής αυτής θα είναι η ετοιμασία εντός ενός χρονικού πλαισίου κοστολογημένης και δημοσιονομικά ουδέτερης πρότασης για σταδιακή εισαγωγή ενός φόρου άνθρακα. Στην επιτροπή, σύμφωνα με την εισήγηση των ακαδημαϊκών, πρέπει να συμμετέχουν το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καθώς και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα (ομοσπονδίες ή/και επιμελητήρια).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μελετήσει την πρόταση αυτή, η οποία έχει κατατεθεί από ακαδημαϊκούς, για τη σύσταση επιτροπής για την πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση και αν εξετάζει το ενδεχόμενο υλοποίησής της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.092, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 6 Αυγούστου 2015 τελέστηκαν τα εγκαίνια της νέας διώρυγας του Σουέζ. Το σχέδιο για την κατασκευή μιας νέας εβδομήντα δύο χιλιoμέτρων διώρυγας δίνει τη δυνατότητα αμφίδρομης κυκλοφορίας και διπλασιάζει την τρέχουσα ημερήσια δυναμικότητα μεταφοράς εμπορευμάτων. Η διώρυγα του Σουέζ θα αποτελέσει μία σημαντικότατη θαλάσσια εμπορική δίοδο, αφού θα παρέχει πρόσβαση σε 1,6 δισεκατομμύρια πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί η Κυπριακή Δημοκρατία, προκειμένου να εκμεταλλευθεί εμπορικά και οικονομικά την κατασκευή της νέας διώρυγας του Σουέζ, δεδομένης και της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου, που βρίσκεται στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.093, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα τελευταία χρόνια ορισμένοι γεωργοί τοποθετούν στα χωράφια τους ένα είδος συσκευής που ονομάζουν “κανόνι”, για να διώχνουν τα ενοχλητικά πουλιά. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σιδερένιο σωλήνα μήκους 50-60 εκατοστόμετρων και διαμέτρου 3-4 ιντσών, ο οποίος ενώνεται με λάστιχο με φιάλη υγραερίου. Ο σωλήνας αυτός, ανάλογα με τη ρύθμιση που γίνεται, εξαπολύει με δύναμη “κανονιά” κάθε τέσσερα περίπου λεπτά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, με σκοπό να απομακρύνονται τα πουλιά και τα ζώα που προκαλούν ζημιές στις καλλιέργειες. Σύμφωνα με καταγγελίες που έχω δεχθεί από κατοίκους οικιών που συνορεύουν με καλλιέργειες, η εκπυρσοκρότηση των εν λόγω συσκευών προκαλεί εκκωφαντικό θόρυβο, που μπορεί να προκαλέσει τόσο προβλήματα ακοής όσο και άλλα προβλήματα υγείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι νόμιμη η τοποθέτηση αυτών των κανονιών, αν απαιτείται αδειοδότηση και με ποιους όρους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.094, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή που απέστειλε στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ξεκαθάρισε ότι τα οικονομικά του κράτους δεν επιτρέπουν τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για τη λειτουργία τραμ, καθώς υπολογίζεται το κόστος να ανέλθει στα 80 εκατομ. για την επόμενη τριετία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η μελέτη που ετοιμάστηκε καταδεικνύει ότι το έργο είναι βιώσιμο και, σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με τη μέθοδο DBFOT (Design, Build, Finance, Operate and Transfer), ώστε να επιλεγεί στρατηγικός επενδυτής ο οποίος θα επωμιστεί το κόστος των υποδομών που δεν μπορεί να καλύψει το κράτος. Το υπουργείο, όπως πληροφορήθηκα, θεωρεί ότι για το έργο μπορούν να εξασφαλιστούν και ευρωπαϊκά κονδύλια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει το έργο για τη λειτουργία τραμ, δεδομένου ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος DBFOT και να εξασφαλιστούν ευρωπαϊκά κονδύλια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.095, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το έργο “Επιδότηση Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας στο Πλαίσιο Συμφιλίωσης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής” ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2015. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το συνολικό κονδύλι που δαπανήθηκε για την υλοποίηση του έργου ανήλθε στις €283.000. Στο έργο εντάχθηκαν ογδόντα τρεις γυναίκες και επιδοτήθηκε η φροντίδα εκατόν τεσσάρων παιδιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το έργο “Επιδότηση Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας στο Πλαίσιο Συμφιλίωσης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής” θα εφαρμοστεί και μετά τον Ιούνιο του 2015 και, εάν ναι, ποιο είναι το κονδύλι που προορίζεται για την υλοποίησή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.096, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2015, του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.262, αναφορικά με το ενδεχόμενο ανάκλησης της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου σε σχέση με τη στέγαση του Ινστιτούτου Υδρογονανθράκων, του Κέντρου Ωκεανογραφίας και του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Υδρογονανθράκων του Πανεπιστημίου Κύπρου στο χώρο του παλιού λεπροκομείου στη Λάρνακα, δεδομένου ότι η περιοχή όπου προγραμματίζεται η στέγαση των πιο πάνω τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου βρίσκεται εντός του δικτύου “Natura 2000”, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με νέα απόφασή του, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2015, εξουσιοδότησε τους Υπουργούς Εσωτερικών, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Υγείας να μελετήσουν εκ νέου το θέμα και να υποβάλουν νέα πρόταση προς αυτό.

Το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, ανέλαβε συντονιστικό ρόλο και ετοίμασε σχέδιο πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο μελετάται από τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα υπουργεία. Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου σε πρόσφατες δηλώσεις του ανέφερε ότι το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει ήδη υποβάλει επιχειρησιακό πλάνο για το έργο της στέγασης των πιο πάνω τμημάτων στο χώρο του παλιού λεπροκομείου στη Λάρνακα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και στους Υπουργούς Υγείας και Παιδείας και Πολιτισμού και στο δήμαρχο Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υποβληθεί νέα πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με τη στέγαση του Ινστιτούτου Υδρογονανθράκων, του Κέντρου Ωκεανογραφίας και του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Υδρογονανθράκων του Πανεπιστημίου Κύπρου στο χώρο του παλιού λεπροκομείου στη Λάρνακα και τι περιλαμβάνει η πρόταση αυτή. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πλάνο που υπέβαλε το Πανεπιστήμιο Κύπρου στα υπουργεία και ποια είναι η σχέση του επιχειρησιακού αυτού πλάνου με την αναγκαία μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.097, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τα παρακάτω αιτήματα του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων:

1. Τροποποίηση της νομοθεσίας του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, έτσι ώστε δικαιούχοι να είναι και οι μονογονιοί οι οποίοι αποδεδειγμένα βρίσκονται σε διάσταση.

2. Τροποποίηση της νομοθεσίας του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, έτσι ώστε να μη συνυπολογίζεται στο εισόδημα των μονογονιών η διατροφή που επιδικάζει το Οικογενειακό Δικαστήριο, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν εισπράττεται.

3. Επαναφορά του χριστουγεννιάτικου και πασχαλινού επιδόματος στους μονογονιούς.

4. Παραχώρηση διευκολύνσεων και εκπτώσεων που απολαμβάνουν άλλες ευπαθείς ομάδες και οι πολύτεκνοι (εκπτώσεις σε αθλητικές συμμετοχές, έκπτωση για συμμετοχή στο πρόγραμμα “Αθλητισμός για Όλους”, δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορεία).

5. Παραχώρηση έκτακτου βοηθήματος για επιδιόρθωση κατοικίας, όταν οι συνθήκες διαβίωσης είναι ακατάλληλες για τα παιδιά και το εισόδημα του μονογονιού είναι ανεπαρκές.

6. Παραχώρηση υπηρεσιών ή καταβολή του κόστους φύλαξης ανήλικων παιδιών, ώστε να μπορεί ο μονογονιός να εργαστεί σε εκτεταμένα ωράρια ή εάν χρειαστεί να νοσηλευτεί.

7. Διορισμός ειδικών λειτουργών του Γραφείου Κοινωνικής Ευημερίας οι οποίοι θα ασχολούνται αποκλειστικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μονογονεϊκές οικογένειες.

8. Ενίσχυση του ρόλου του Γραφείου Κοινωνικής Ευημερίας, έτσι ώστε το γραφείο να λειτουργεί διαμεσολαβητικά όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται εξαιτίας της διάλυσης ενός γάμου.

9. Οικονομική ενίσχυση του Ταμείου Νομικής Αρωγής, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία ίδρυσης από το σύνδεσμο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει προς υλοποίηση τα πιο πάνω αιτήματα του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.098, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Έπειτα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2015, και την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2015, για την εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων μιας (1) θέσης Διευθυντή Φυλακών (Κλ. Α15 και Α16) για τις ανάγκες του Τμήματος Φυλακών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί, ώστε να πληρωθεί η συγκεκριμένη θέση το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα σοβαρά προβλήματα εντός των φυλακών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.099, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με την ηχορρύπανση, τη φωτορρύπανση και άλλες παρεμβάσεις που προκαλούνται εξαιτίας της διεξαγωγής συναυλιών και χορευτικών συγκεντρώσεων στην παραλία (beach parties). Σύμφωνα με τις καταγγελίες, πραγματοποιούνται εργασίες στις παραλίες για προσωρινές ή και μόνιμες εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή στην παραλία τέτοιων εκδηλώσεων (beach parties), ενώ η ένταση στα ηχοσυστήματα που χρησιμοποιούνται ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια. Οι εκδηλώσεις αυτές οργανώνονται πολλές φορές ad hoc, αλλά σε πολλές περιπτώσεις οργανώνονται σε εγκαταστάσεις που αδειοδοτούνται να λειτουργούν επί των παραλιών (beach bars).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να διέπει τη διεξαγωγή πάρτι στην παραλία και τη λειτουργία επί της παραλίας των beach bars. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να ρυθμίσει το θέμα της διεξαγωγής πάρτι στις παραλίες και της λειτουργίας των beach bars.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.100, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Το κράτος θέλοντας να νομιμοποιήσει υπερβάσεις του δομήσιμου εμβαδού πολύ ορθά προχώρησε σε νομοθετική τροποποίηση, ώστε να ρυθμίζεται η μη δικαιωματική υπέρβαση. Ως εκ τούτου, παραχωρήθηκαν ποσοτικά κίνητρα που δημιουργούν δικαιοσύνη στην εξαγορά της υπέρβασης και επιλύουν τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και η οικονομία. Θεωρώ ότι στο ίδιο πνεύμα είναι δίκαιο και ορθό να κινηθεί η πολιτεία και στις περιπτώσεις που αποφασίζει το Υπουργικό Συμβούλιο μέσα από τη διαδικασία κατά παρέκκλιση”.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Είναι εφικτή η δυνατότητα καταβολής χρηματικού ποσού ως αντιστάθμισμα της υπέρβασης του δομήσιμου εμβαδού (κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου/κατά παρέκκλιση) όπως αυτό έχει υπολογιστεί με βάση τις εκτιμημένες αξίες στις περιπτώσεις της πολεοδομικής αμνηστίας; (βλ. επισυνημμένο πίνακα)

2. Προτίθεστε να τροποποιήσετε τον κανονισμό (σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου), ώστε η υπέρβαση σε συντελεστή δόμησης να δύναται να αντισταθμίζεται και με εξαγορά; Στο πλαίσιο αυτού του άρθρου η αντιστάθμιση επιτυγχάνεται μόνο με μεταφορά συντελεστή δόμησης από άλλο τεμάχιο ή από διατηρητέα οικοδομή. Αυτή η δυνατότητα ωστόσο είναι χρονοβόρα και υπερβολικά δαπανηρή. Με τη δυνατότητα ωστόσο της εξαγοράς θα μπορεί η αντιστάθμιση να δημιουργεί άμεσα οικονομικούς πόρους στο κράτος.

3. Υπάρχει πρόθεση για τροποποίηση των κανονισμών και, αν ναι, πότε προτίθεστε να το πράξετε;

                    4. Εάν δεν υπάρχει πρόθεση, η αντιστάθμιση μέσω εξαγοράς μπορεί να επιτευχθεί στο πλαίσιο της διακρατικής ευχέρειας που έχει η εκτελεστική εξουσία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.101, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την κατεδάφιση του παλιού νοσοκομείου στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, πρόκειται να ανεγερθούν μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα, των οποίων η χρήση είναι ακόμη άγνωστη. Η ανέγερση των κτιρίων ενδέχεται να χρηματοδοτηθεί από την αμερικανική κυβέρνηση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η πιο πάνω πληροφόρηση για ανέγερση κτιριακών συγκροτημάτων με χρηματοδότηση της αμερικανικής κυβέρνησης. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς προορίζεται να αξιοποιηθούν τα εν λόγω κτίρια, καθώς και αν έχει υποβληθεί μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.102, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε συνέχεια της απάντησης του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη σε κοινοβουλευτική ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.564, το περιεχόμενο της οποίας χαρακτηρίστηκε ως εμπιστευτικό, αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία εναντίον της εταιρείας “Hermes” σε σχέση με τη μη καταβολή των οφειλών της προς την Κυπριακή Δημοκρατία, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ποσά που καταβλήθηκαν στην εταιρεία “Hermes” ως απόρροια της συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της εταιρείας για τη λειτουργία του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου ανά έτος από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.103, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον προγραμματισμό και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται τα έργα βελτίωσης και ευθυγράμμισης των δρόμων Αυγόρου-Δάσους Άχνας και Αυγόρου-Ορμίδειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.104, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις μελέτες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου για την κατασκευή του δρόμου Δερύνειας-Σωτήρας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.105, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Υπάρχουν περιπτώσεις γυναικών οι οποίες, ενώ βρίσκονται σε διάσταση με το σύζυγό τους, πριν εκδοθεί το διαζύγιο από αυτούς, αποκτούν παιδί με άλλο σύντροφο. Σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων ο εν διαστάσει σύζυγος, ο σύντροφος και η μητέρα συμφωνούν για την πατρότητα του παιδιού. Σύμφωνα όμως με τη νομοθεσία, εάν δεν παρέλθουν τριακόσιες δύο (302) μέρες από την ημερομηνία έκδοσης του διαζυγίου μέχρι τη μέρα γέννησης του παιδιού, τότε τεκμαίρεται ότι το παιδί έχει πατέρα τον εν διαστάσει σύζυγο της γυναίκας, γεγονός το οποίο προκαλεί προβλήματα κατά την καταγραφή της γέννησης του παιδιού στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και επιπλέον προστριβές και ταλαιπωρία μεταξύ των εμπλεκομένων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πόσες τέτοιες περιπτώσεις έχουν παρουσιαστεί και με ποιο τρόπο έχουν αντιμετωπιστεί;

2. Προτίθεται να καταθέσει νομοσχέδιο το οποίο να επιλύει το συγκεκριμένο πρόβλημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.106, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία υλοποίησης της απόφασης για μεταφορά κυβερνητικών υπηρεσιών στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.107, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποια προγράμματα εφαρμόζονται στις Κεντρικές Φυλακές για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των κρατουμένων;

2. Ποια προγράμματα εφαρμόζονται ειδικά για τις γυναίκες κρατουμένους;

3. Ποιο είναι το οικονομικό κόστος υλοποίησης των προγραμμάτων και από πού χρηματοδοτούνται;

4. Πόσοι κρατούμενοι έχουν παρακολουθήσει μέχρι στιγμής τα συγκεκριμένα προγράμματα;

                    5. Ποια είναι τα κριτήρια συμμετοχής των κρατουμένων στα συγκεκριμένα προγράμματα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.108, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η μελέτη και ο προγραμματισμός για την ανέγερση κολυμβητηρίου στη Δερύνεια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.109, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την προτεινόμενη κατασκευή μαρίνας στην Αγία Νάπα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η προτεινόμενη κατασκευή σχεδιάζεται να γίνει σε περιοχή που αποτελεί μεταναστευτική διαδρομή πουλιών μεταξύ Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου. Στην περιοχή διαβιεί το είδος βραχοπλουμίδι” (charadrius leschenaultii), η ύπαρξη του οποίου αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα, ώστε να καθοριστεί η περιοχή ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, οι επιπτώσεις από την κατασκευή και τη λειτουργία της εν λόγω μαρίνας είναι ιδιαίτερα αρνητικές και μη αναστρέψιμες για την επιβίωση του είδους βραχοπλουμίδι”. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος είναι το μόνο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φιλοξενεί το είδος αυτό. Το τμήμα της ακτής το οποίο θα επηρεαστεί από το έργο αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο διαχείμασης εντός της ΖΕΠ. Σκοπός της περιοχής “Natura” είναι η προστασία δεκαοκτώ ειδών ορνιθοπανίδας, η διατήρηση και η προστασία ειδών που περιλαμβάνονται στο κόκκινο βιβλίο της χλωρίδας της Κύπρου, καθώς και η προστασία και η διατήρηση των φυσικών οικοτόπων της περιοχής.

Αξίξει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με ευρωπαϊκές Οδηγίες, για τη χορήγηση άδειας για έργο το οποίο παραβλάπτει την ακεραιότητα της προστατευμένης περιοχής πρέπει να ελλείπουν εναλλακτικές λύσεις και να συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος. Σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να ληφθούν αντισταθμιστικά μέτρα και να ενημερωθεί σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν εξεταστεί εναλλακτικές λύσεις, αν έχει ενημερωθεί σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν έχει ετοιμαστεί σχετική περιβαλλοντική μελέτη και ποιες θα είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και τη λειτουργία της μαρίνας στην Αγία Νάπα. Τέλος, παρακαλώ τον υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αντισταθμιστικά μέτρα και για το αν έχει ενημερωθεί σχετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.110, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2015, σε επιστολή μου αναφορικά με την κήρυξη κρατικής (χαλίτικης) γης σε κρατικό δάσος στην κοινότητα Μοσφιλωτής πληροφορήθηκα ότι έχει ετοιμαστεί προσχέδιο πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο για κήρυξη διάφορων κρατικών (χαλίτικων) εκτάσεων σε κύρια κρατικά δάση. Στο προσχέδιο της πρότασης, σύμφωνα με την απάντηση, συμπεριλαμβάνεται και το τεμάχιο αρ. 499 του κ.χ. σχεδίου 40/33 της κοινότητας Μοσφιλωτής με την επωνυμία δάσος Βυζακερή’”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προωθηθεί η εν λόγω πρόταση για κήρυξη διάφορων κρατικών (χαλίτικων) εκτάσεων σε κύρια κρατικά δάση προς το Υπουργικό Συμβούλιο και, αν ναι, αν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.111, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με ευρωπαϊκή Οδηγία που υπογράφηκε το Μάρτιο του 2015, απομονωμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ζητήσουν τον αποκλεισμό τους από την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Με βάση την ευρωπαϊκή Οδηγία, επιτρέπεται όπως οι χώρες που το επιθυμούν υποβάλουν αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μην επιτρέπεται η καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο έδαφός τους. Έχω πληροφορηθεί ότι η Ελλάδα και η Λεττονία έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, η οποία έχει εγκριθεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται και η Κυπριακή Δημοκρατία να υποβάλει αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να απαγορευτεί η καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο έδαφός της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.112, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2003, της πρώην Υπουργού Υγείας κ. Ντίνας Ακκελίδου στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.008.02.230 αναφορικά μεταξύ άλλων με τους όρους επιδημιολογικής μελέτης σχετικά με τις επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που δημιουργούν οι βρετανικές κεραίες στους κατοίκους του χωριού Ακρωτήρι πληροφορήθηκα ότι τα συμβόλαια για την διεξαγωγή της είχαν υπογραφεί στις 9 Μαΐου 2003, η έρευνα θα διαρκούσε είκοσι περίπου μήνες και σκοπό είχε τη διερεύνηση της κατάστασης της υγείας των κατοίκων των χωριών Ακρωτήρι και Ασώματος, η οποία θα συγκρινόταν με τα δεδομένα των κατοίκων των Πάνω Κιβίδων. Σύμφωνα με την απάντηση της υπουργού, θα αξιολογούνταν εκατό παράμετροι και θα δινόταν απάντηση σε σειρά ερωτημάτων που αφορούσαν μεταξύ άλλων κατά πόσο η επιβάρυνση που υπάρχει από τις ήδη εγκατεστημένες κεραίες στην περιοχή Ακρωτηρίου είχε ή θα έχει οποιεσδήποτε επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της περιοχής και κατά πόσο η πιθανώς βεβαρημένη υγεία των κατοίκων της περιοχής θα επιδεινωθεί περαιτέρω από την εγκατάσταση της νέας κεραίας με συνέπεια την υπέρβαση του αποδεκτού για την υγεία ορίου. Θα γινόταν επίσης αναδρομική εξέταση της αιτίας θανάτου για τα τελευταία δέκα χρόνια με σκοπό τον υπολογισμό των σταθμισμένων πηλίκων θνησιμότητας και τη συγκριτική αξιολόγησή τους για αρκετές ασθένειες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει με ετοιμασία νέας επιδημιολογικής μελέτης, για να διαπιστωθούν οι επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που δημιουργούν οι κεραίες που βρίσκονται εγκατεστημένες στις βρετανικές βάσεις στους κατοίκους της κοινότητας Ακρωτηρίου και των άλλων κοινοτήτων της περιοχής, δεδομένου ότι έχουν παρέλθει δέκα χρόνια από την ολοκλήρωση της πρώτης επιδημιολογικής μελέτης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.113, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Πολλοί συμπολίτες μας βρίσκονται σε λίστα αναμονής χρόνια, για να κάνουν μαγνητική τομογραφία στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Από αυτό φαίνεται ότι το δημόσιο δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υπάρχουσες ανάγκες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Το κράτος προτίθεται να προχωρήσει σε αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα;

2. Ποιο είναι το κόστος της μαγνητικής τομογραφίας για το κράτος;

3. Πόσα ιδιωτικά εργαστήρια έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την εν λόγω εξέταση;

                    4. Έχει γίνει μελέτη από το κράτος για αγορά και τοποθέτηση δεύτερου μηχανήματος σε νοσοκομείο άλλης επαρχίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.114, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους δεν υπάρχει μονάδα μέτρησης σκόνης στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, κατά πόσο προτίθεται η αρμόδια υπηρεσία να δημιουργήσει τέτοια μονάδα και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.115, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχουν σχέδια για τη δημιουργία διαύλου προσγείωσης/απογείωσης ελαφρών αεροσκαφών στην περιοχή του κρατικού δάσους της Σωτήρας. Κάτοικοι και ιδιοκτήτες γης στην πέριξ περιοχή αντιδρούν, προτάσσοντας θέματα καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος οχληρίας και ασφάλειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση της κυβέρνησης επί του θέματος αυτού και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέταση των σχεδίων αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.116, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι προγραμματίζεται η αδειοδότηση νέας χοιροτροφικής μονάδας στην περιοχή της κοινότητας Μενίκου, παρά τη δέσμευση του Υπουργού Εσωτερικών ότι θα τεθεί μορατόριουμ στην έκδοση νέων πολεοδομικών αδειών για χοιροστάσια στην ίδια περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που προωθείται η αδειοδότηση νέας χοιροτροφικής μονάδας στην περιοχή της κοινότητας Μενίκου, παρά τη δέσμευση του Υπουργού Εσωτερικών για μορατόριουμ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.117, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των πυρκαγιών που καταγράφηκαν ανά έτος και ανά μήνα τα τελευταία τρία χρόνια ανά επαρχία, την έκταση της καμένης γης που καταγράφηκε ανά έτος, ανά μήνα και ανά επαρχία, το είδος της βλάστησης που καταστράφηκε, καθώς και τα αίτια πρόκλησης των πυρκαγιών για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.018, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η αστυνομία σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία διερευνούν τα στοιχεία για καταγγελίες που αφορούν ατασθαλίες που γίνονταν στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) την περίοδο από το 2006 μέχρι το 2014. Όπως έχω πληροφορηθεί, από το 2009 μέχρι το 2014 το Ταμείο Συντάξεων των υπαλλήλων του ΚΟΑ δεν ενεγράφη στο μητρώο της εποπτικής αρχής των συνταξιοδοτικών ταμείων, ενώ οι διαχειριστές του Ταμείου, ο γενικός διευθυντής και ο λογιστής, δεν κατέβαλλαν ως όφειλαν τα χρήματα για κάλυψη του αναλογιστικού ελλείμματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν διερευνηθεί καταγγελίες για ατασθαλίες που έγιναν στον ΚΟΑ την περίοδο από το 2006 μέχρι το 2014 και αν έχουν προκύψει οποιεσδήποτε ποινικές ευθύνες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.119, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το σύμπλεγμα των χωριών της ορεινής επαρχίας Λευκωσίας ζητεί όπως επισπευσθεί η κατασκευή και λειτουργία σταθμού ασθενοφόρων/Πρώτων Βοηθειών που να καλύπτει όλη την περιοχή με επίκεντρο τις κοινότητες Κλήρου και Αρεδιού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση αυτού του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.120, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το σύμπλεγμα των χωριών της ορεινής επαρχίας Λευκωσίας ζητεί όπως επισπευσθεί η κατασκευή και λειτουργία πυροσβεστικού σταθμού που να καλύπτει όλη την περιοχή των κοινοτήτων με επίκεντρο τα χωριά Κλήρου και Αρεδιού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση αυτού του έργου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.121, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του νέου υπεραστικού δρόμου Παλαιχωρίου-Λευκωσίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.122, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με επιστολή του, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2015, ενημέρωσε την εταιρεία “Meydan Solutions Ltd” ότι ενέκρινε για πώληση και διάθεση στην κυπριακή αγορά προϊόντος της που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση των πετρελαιοκηλίδων στη θάλασσα. Το προϊόν ονομάζεται “MSL/SES Oil Dispersant”. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η εταιρεία αυτή εδρεύει στο Ισραήλ και οι αρμόδιες αρχές στο Ισραήλ εξέδωσαν ανακοίνωση απαγόρευσης πώλησης του προϊόντος αυτού. Παράλληλα, πληροφορούμαι ότι και οι αρμόδιες αρχές άλλων χωρών έχουν απαγορεύσει την κυκλοφορία των προϊόντων της εταιρείας αυτής στις χώρες τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει γίνει οποιαδήποτε έρευνα για την αξιοπιστία της εταιρείας αυτής, αν έχει ενημερωθεί για τους λόγους που απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των προϊόντων της σε άλλες χώρες και, αν ναι, ποιοι είναι αυτοί, καθώς και αν προτίθεται να ανακαλέσει την άδεια κυκλοφορίας που παραχωρήθηκε, δεδομένου ότι άλλες χώρες έχουν απαγορεύσει την κυκλοφορία των προϊόντων της συγκεκριμένης εταιρείας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.123, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με ευρωπαϊκή Οδηγία που υπογράφηκε το Μάρτιο του 2015, απομονωμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ζητήσουν τον αποκλεισμό τους από την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Με βάση την ευρωπαϊκή Οδηγία, επιτρέπεται οι χώρες που το επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μην επιτρέπεται η καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο έδαφός τους. Έχω πληροφορηθεί ότι η Ελλάδα και η Λεττονία έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση, η οποία έχει εγκριθεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται και η Κυπριακή Δημοκρατία να υποβάλει αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να απαγορεύσει την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο έδαφός της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.124, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2015 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.262, αναφορικά με το ενδεχόμενο ανάκλησης της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου σε σχέση με τη στέγαση του Ινστιτούτου Υδρογονανθράκων, του Κέντρου Ωκεανογραφίας και του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Υδρογονανθράκων του Πανεπιστημίου Κύπρου στο χώρο του παλιού λεπροκομείου στη Λάρνακα, δεδομένου ότι η περιοχή όπου προγραμματίζεται η στέγαση των πιο πάνω τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου βρίσκεται εντός του δικτύου “Natura 2000”, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με νέα απόφασή του, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2015, εξουσιοδότησε τους Υπουργούς Εσωτερικών, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Υγείας να μελετήσουν εκ νέου το θέμα και να υποβάλουν νέα πρόταση. Το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, ανέλαβε συντονιστικό ρόλο και ετοίμασε σχέδιο πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο βρίσκεται υπό μελέτη από τα εμπλεκόμενα υπουργεία. Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου σε πρόσφατες δηλώσεις του ανέφερε ότι το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει ήδη υποβάλει επιχειρησιακό πλάνο για το έργο της στέγασης των πιο πάνω τμημάτων στο χώρο του παλιού λεπροκομείου στη Λάρνακα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στους Υπουργούς Υγείας και Παιδείας και Πολιτισμού και στο δήμαρχο Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υποβληθεί νέα πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με τη στέγαση του Ινστιτούτου Υδρογονανθράκων, του Κέντρου Ωκεανογραφίας και του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Υδρογονανθράκων του Πανεπιστημίου Κύπρου στο χώρο του παλιού λεπροκομείου στη Λάρνακα και τι περιλαμβάνει η πρόταση αυτή. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πλάνο που υπέβαλε το Πανεπιστήμιο Κύπρου στα υπουργεία και ποια είναι η σχέση του επιχειρησιακού αυτού πλάνου με την αναγκαία μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.125, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Σύμφωνα με πληροφορίες, που απορρέουν από σχετικό δημοσίευμα στον τύπο, το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του στις 19 Αυγούστου αποφάσισε την εκταμίευση 25.000 ως εισφορά στους συγγενείς των καταδρομέων για αποκατάσταση του χώρου όπου είναι θαμμένοι καταδρομείς μετά την εκταφή των οστών και την ταυτοποίησή τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο Υπουργό όπως με ενημερώσει για το αν ισχύει η προαναφερθείσα πληροφορία και, εάν ναι, γιατί η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δεν έχει καταγραφεί ακόμη επισήμως στα πρακτικά ούτε και έχει δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.126, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρατηρείται το φαινόμενο διευθυντές ή μέτοχοι εταιρειών που κηρύσσουν πτώχευση να εγγράφουν είτε στο όνομά τους είτε σε συγγενικά τους πρόσωπα νέες εταιρείες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ο Έφορος Εταιρειών κατά την αίτηση για εγγραφή νέας εταιρείας ελέγχει το ιστορικό πτώχευσης (από άλλη εταιρεία) των μετόχων και διευθυντών της νέας εταιρείας, καθώς και κατά πόσο κατά τη νέα εγγραφή ελέγχονται και τα στενά συγγενικά άτομα (σύζυγοι και παιδιά).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.127, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Σε απάντησή του ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.430, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2015, όσον αφορά στη μεταφορά του κυρίου Σ. Βέργα σε χώρο εκτός των Κεντρικών Φυλακών για λόγους προστασίας της σωματικής του ακεραιότητας απάντησε επί λέξει μεταξύ άλλων:

1. «Τόσο το Υπουργείο Δικαιοσύνης όσο και το Τμήμα Φυλακών δεν γνωρίζουν τις ισχυριζόμενες απειλές που δέχτηκε ο κ. Βέργας.»

2. «Εντάχθηκε σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων για τους λόγους που έκριναν ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας στο πλαίσιο του Νόμου και αυτοί δεν μπορεί να συνδέονται με το επίπεδο ασφάλειας των Φυλακών. Οι οποιεσδήποτε απειλές εναντίον του κ. Βέργα δεν μπορούν να εκλαμβάνονται ως δεδομένη απειλή για την ασφάλειά του εντός των Φυλακών».

Εύλογα τίθεται το ερώτημα ως προς τις υφιστάμενες συνθήκες κράτησης του κ. Βέργα και καλούμε τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου το καθεστώς κράτησής του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.128, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δεν τηρούνται οι όροι σύμβασης για την προμήθεια φρούτων στην Εθνική Φρουρά.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν διεξαχθεί σχετικοί έλεγχοι για το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.129, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Μισιαούλη Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει γιατί δεν έχει προβεί μέχρι τώρα σε αντικατάσταση της γιατρού στο Αγροτικό Υγειονομικό Κέντρο Κάμπου. Η παρουσία γιατρού στο εν λόγω υγειονομικό κέντρο είναι επιβεβλημένη τόσο για την εξυπηρέτηση των κατοίκων των γύρω κοινοτήτων (Κάμπου, Τσακίστρας, Μυλικουρίου) όσο και για τους επισκέπτες που κατακλύζουν καθημερινά τη γειτονική Ιερά Μονή Κύκκου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.130, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει εκπονηθεί αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας για το επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σχέδιο της κυβέρνησης για το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, μετά και τις τελευταίες ρυθμίσεις που έχουν γίνει το 2012. Αν υπάρχει τέτοια μελέτη, παρακαλώ όπως μας αποσταλεί αντίγραφο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.131, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Το διάστημα 7-10 Σεπτεμβρίου 2015 η Κύπρος αντιμετώπισε το φαινόμενο της σκόνης στην ατμόσφαιρα. Ενώ το επιτρεπτό όριο φτάνει τα 50 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, οι μετρήσεις έδειξαν ότι σε συγκεκριμένες περιοχές ξεπέρασε τα 4000 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποια μέτρα έλαβε για την προστασία των εργαζομένων σε εξωτερικούς χώρους;

2. Υπήρξαν επιθεωρήσεις σε χώρους εργασίας, ώστε να εξεταστεί η συμμόρφωση των εργοδοτών;

3. Υπήρξαν καταγεγραμμένα περιστατικά όπου εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη;

4. Υπήρξαν καταγγελίες από εργαζόμενους;

5. Εκτιμά το υπουργείο ότι χρειάζεται αλλαγή στη νομοθεσία, ώστε να προστατεύει πιο αποτελεσματικά τους εργαζόμενους στην περίπτωση τέτοιων φαινομένων και, εάν ναι, ποιο χρονοδιάγραμμα θέτει το υπουργείο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.132, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποια προβλήματα παρουσιάζονται όσον αφορά την ενεργοποίηση της πρόνοιας που αφορά την εναλλακτική ποινή του κατ’ οίκον περιορισμού με τη χρήση συστήματος γεωεντοπισμού;

2. Ποια μέτρα έχει λάβει το υπουργείο για την αντιμετώπιση των κωλυμάτων που παρουσιάζονται;

3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αξιοποίηση των συστημάτων γεωεντοπισμού;

                   4. Πόσοι φυλακισμένοι πληρούν τα κριτήρια για τη χρήση του συστήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.133, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του αρμόδιου υπουργού, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2015, στην ερώτησή μου με αριθμό 23.06.010.04.184, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2014, γίνεται αναφορά στους υπό ετοιμασία κανονισμούς για το Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Η δημόσια διαβούλευση των συγκεκριμένων κανονισμών έγινε το Δεκέμβριο του 2014, αλλά ακόμη δεν έχουν κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για συζήτηση και έγκριση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία των εν λόγω κανονισμών και γιατί έχει καθυστερήσει τόσο πολύ η κατάθεσή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.134, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Πρόσφατα ενημερώθηκα ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι έτοιμα να ενεργοποιήσουν την πρόνοια για τους όρους επιμόρφωσης στον περί Κηδεμονίας και Άλλων Τρόπων Μεταχείρισης Αδικοπραγούντων Νόμο. Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποια προγράμματα θα καλούνται οι αδικοπραγούντες να παρακολουθήσουν;

2. Ποιοι είναι οι στόχοι επιμόρφωσης μέσα από τα συγκεκριμένα προγράμματα;

3. Κάποια εξ αυτών μπορούν να θεωρηθούν ως προγράμματα κατάρτισης και να προσφέρουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό;

                    4. Ποιο είναι το κόστος του συγκεκριμένου προγράμματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.135, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του αρμόδιου υπουργού, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2015, στην ερώτησή μου με αριθμό 23.06.010.04.184, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2014, γίνεται αναφορά σε πρόθεση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, και συγκεκριμένα του Τμήματος Περιβάλλοντος, να προωθήσει τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων Πληρώνω όσο πετάω (ΡΑΥΤ)μέσω των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και μέσω του Σχεδίου Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων. Στη συγκεκριμένη απάντηση αναφέρεται ότι η προκήρυξη αυτή θα γίνει το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και θα τεθεί σε εφαρμογή ένα με ενάμισι έτος μετά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία προκήρυξης του συγκεκριμένου έργου, πότε ακριβώς προτίθεται να το προκηρύξει, ποιο θα είναι το ποσοστό συγχρηματοδότησης και ποιο κονδύλι θα διατεθεί για τις ανάγκες τους συγκεκριμένου έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.136, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Με απάντησή του, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2015, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.421 ο Υπουργός Οικονομικών μάς πληροφορεί ότι ο Έφορος Φορολογίας, σε συνεργασία με το Γενικό Εισαγγελέα, επιλαμβάνεται του θέματος που εγείρεται στην εν λόγω ερώτηση.

Η ερώτηση απευθύνετο στον Υπουργό Οικονομικών και μ’ αυτή ζητούσα να πληροφορηθώ αν ο Έφορος Φορολογίας είχε προχωρήσει σε αυτεπάγγελτη έρευνα, ούτως ώστε να διαπιστωθεί με ποιο τρόπο οι εταιρείες από τις οποίες χρηματίζονταν άτομα, οι οποίες υπερχρέωναν υπηρεσίες στην υπόθεση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου (ΣΑΠΑ) και που το έχουν παραδεχθεί στη διάρκεια των ανακρίσεων παρουσίαζαν αυτές τις πληρωμές στα βιβλία που υπέβαλλαν στον Έφορο Φορολογίας.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εκ νέου αν όντως προτίθενται οι αρχές του κράτους να κινηθούν και να ελέγξουν τις εταιρείες αυτές. Είναι προφανές ότι, για να εξακολουθούν μέχρι σήμερα να υποβάλλουν προσφορές για έργα του δημοσίου, ουδεμία ενέργεια έχει γίνει ούτε από πλευράς Εφόρου Φορολογίας ούτε από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας.

Επιπρόσθετα, είχε αναληφθεί δέσμευση από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και τη Νομική Υπηρεσία για εξεύρεση τρόπων, ούτως ώστε οι εταιρείες που παραδέχτηκαν ότι χρημάτιζαν άτομα και υπερχρέωναν το δημόσιο να μην μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για έργα του δημοσίου, πράγμα που επίσης δεν έγινε μέχρι σήμερα.

Αναμένουμε ενημέρωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.137, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η εισήγηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας σε σχέση με το διαγωνισμό για τη βελτίωση της λεωφόρου Περνέρα στο Παραλίμνι (Αρ. Διαγωνισμού PS/C/718) θα εισακουσθεί ή κατά πόσο το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων θα επιμείνει στους όρους προκήρυξης, οι οποίοι δημιουργούν εύλογα ερωτήματα και υποψίες ότι φωτογραφίζουν συγκεκριμένες εταιρείες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.138, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015 ένα σύννεφο σκόνης κάλυψε ολόκληρη την Κύπρο. Το φαινόμενο της σκόνης διήρκεσε πέντε μέρες και προκάλεσε σειρά σοβαρών προβλημάτων. Ανησυχίες εκφράστηκαν για την πιθανή μεταφορά με τη σκόνη τοξικών ουσιών, ιών και μικροβίων από τα ανατολικά. Σχετική μελέτη είχε διεξαχθεί προ ετών από τη μονάδα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ στην Κύπρο, η οποία ανέδειξε τους γενικότερους κινδύνους μεταφοράς τοξικών ουσιών, ιών και μικροβίων μαζί με τη σκόνη. Ο κίνδυνος αυτός επιδεινώνεται από το γεγονός ότι η σκόνη προήλθε από τη Συρία, όπου τα τελευταία χρόνια διεξάγεται ένας ανελέητος πόλεμος με τη χρήση όλων των μορφών όπλων και τύπων βόμβων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του τη μελέτη του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και αν, ως εκ τούτου, θα προχωρήσει σε δειγματοληπτική ανάλυση της σκόνης που κάλυψε την Κύπρο για πέντε συνεχόμενες μέρες, ώστε να διερευνηθεί αν έχουν μεταφερθεί οποιεσδήποτε τοξικές ή μολυσματικές ουσίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.139, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην επαρχία Πάφου υπάρχουν τουριστικά καταλύματα και ξενοδοχεία τα οποία, ενώ πληρούν το κριτήριο του υψόμετρου, π.χ. η κοινότητα Παναγιάς, δεν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, δηλαδή στο πρόγραμμα επιχορηγημένων διακοπών, πλην της γνωστής περίπτωσης της Δρούσειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς δικαιολογείται αυτή η κατάσταση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.140, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015 ένα σύννεφο σκόνης κάλυψε ολόκληρη την Κύπρο. Το φαινόμενο της σκόνης διήρκεσε πέντε μέρες και προκάλεσε σειρά σοβαρών προβλημάτων. Ανησυχίες εκφράστηκαν για την πιθανή μεταφορά με τη σκόνη τοξικών ουσιών, ιών και μικροβίων από τα ανατολικά. Σχετική μελέτη είχε διεξαχθεί προ ετών από τη μονάδα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ στην Κύπρο, η οποία ανέδειξε τους γενικότερους κινδύνους μεταφοράς τοξικών ουσιών, ιών και μικροβίων μαζί με τη σκόνη. Ο κίνδυνος αυτός επιδεινώνεται από το γεγονός ότι η σκόνη προήλθε από τη Συρία, όπου τα τελευταία χρόνια διεξάγεται ένας ανελέητος πόλεμος με τη χρήση όλων των μορφών όπλων και τύπων βόμβων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να δικαιολογήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το φαινόμενο δεν είχε προβλεφθεί έγκαιρα και στην έκτασή του από την αρμόδια Μετεωρολογική Υπηρεσία και να ενημερώσει αν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε σε παρόμοια περίπτωση στο μέλλον να υπάρξει έγκαιρη πρόβλεψη

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.141, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ) καταγγέλλει τις ποινικές διώξεις εναντίον ξενοδοχειακών μονάδων από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ). Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΤΕΚ, οι εν λόγω ποινικές διώξεις είναι βεβιασμένες. Τα ξενοδοχεία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, υποχρεούνται βάσει των κανονισμών του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και της κείμενης νομοθεσίας να συγκροτούν και να λειτουργούν γυμναστήρια, ώστε να έχουν την απαιτούμενη κατάταξή τους. Σύμφωνα με τον ΚΟΑ, τα γυμναστήρια αυτά αποτελούν σχολές γυμναστικής (όπως αναφέρει η σχετική νομοθεσία που τα διέπει). Οι ξενοδόχοι φαίνεται να διαφωνούν και ισχυρίζονται ότι αυτά λειτουργούν για εξυπηρέτηση των πελατών τους χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Οι ξενοδόχοι ισχυρίζονται ότι οι μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι και οι μεγάλοι οργανωτές ταξιδιών, οι οποίοι λειτουργούν με πολύ αυστηρά πρότυπα ασφάλειας και υγείας ανά το παγκόσμιο, δε ζητούν την υποχρεωτική παρουσία γυμναστή στο χώρο του γυμναστηρίου, από τη στιγμή που το ξενοδοχείο διαθέτει ασφάλιση για το χώρο και για τους πελάτες του. Από την άλλη, σε συνθήκες σκληρής ανεργίας η εργοδότηση νέων γυμναστών στα ξενοδοχεία θα αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και την προσφορά εργασίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την άποψη των αρμόδιων υπηρεσιών αναφορικά με τη λειτουργία γυμναστηρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.142, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο έχουν υιοθετηθεί στο κυπριακό δίκαιο οι ευρωκώδικες που αφορούν θέματα πυροπροστασίας και με ποιο τρόπο εξασφαλίζεται η τήρησή τους στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.143, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δεν έχει θεσμοθετηθεί ποτέ νομοθετικό πλαίσιο σε σχέση με θέματα πυροπροστασίας. Συγκεκριμένα, έχω ενημερωθεί πως είχαν καταβληθεί κάποιες προσπάθειες το 1985 και αργότερα το 2003, όμως ποτέ δεν κατατέθηκε οτιδήποτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για διαβούλευση και ψήφιση. Η τελευταία προσπάθεια, αντιλαμβάνομαι, αφορά την ετοιμασία κώδικα πρακτικής πυροπροστασίας, που θα τεθεί υπό την ομπρέλα του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου και κατ’ επέκταση της αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν τελεσφόρησε η κατάθεση του νομοσχεδίου με την ονομασία «Ο περί Πυροπροστασίας Νόμος του 2003» και οι συνακόλουθοι κανονισμοί του. Επιπλέον, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία του κώδικα πρακτικής πυροπροστασίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.144, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

1. Πόσες εργοληπτικές εταιρείες (Α΄ Τάξης, Τεχνικά Έργα) έχουν εκτελέσει έργα οδοποιίας αξίας τουλάχιστον 4 εκατομ. τα τελευταία πέντε χρόνια (2010-2014); Παρακαλώ να παρατεθούν αναλυτικά.

2. Ποιες είναι αυτές οι εργοληπτικές εταιρείες;

3. Δεδομένων των περιοριστικών όρων που αναφέρονται σε κάποιες εκ των προκηρύξεων, όπως:

α. αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας (current ratio) κατά μέσο όρο τα έτη 2012, 2013 και 2014 τουλάχιστον ίσος με 1.1,

β. αριθμοδείκτης κάλυψης πληρωτέων τόκων (interest cover ratio) κατά μέσο όρο τα έτη 2012, 2013 και 2014 τουλάχιστον ίσος με 2,

γ. μέσος όρος γενικού κύκλου εργασιών τα έτη 202, 2013 και 2014 ίσος τουλάχιστον με 6 εκατομ.

δ. συμπλήρωση τουλάχιστον ενός έργου οδοποιίας αξίας τουλάχιστον 4 εκατομ. ευρώ τα τελευταία πέντε χρόνια,

δε θεωρείτε ότι ένεκα συνθηκών οικονομίας, καθώς και περιορισμένου αριθμού έργων για τα οποία προκηρύσσονται διαγωνισμοί, περιορίζεται η ευρύτητα συμμετοχής στο πλαίσιο υγιούς ανταγωνισμού; Δε θα έπρεπε και οι 25/27 εργοληπτικές εταιρείες που κατέχουν άδεια Τάξης Α΄ να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτούς τους διαγωνισμούς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.145, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015 ένα σύννεφο σκόνης κάλυψε ολόκληρη την Κύπρο. Το φαινόμενο της σκόνης διήρκεσε πέντε μέρες και προκάλεσε σειρά σοβαρών προβλημάτων. Κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών έχω δεχθεί καταγγελίες ότι δεν παρασχέθηκαν στους εργαζομένους σε ανοιχτούς χώρους τα στοιχειώδη για την προσωπική τους προστασία, όπως μάσκα και γυαλιά, ώστε να προστατευτούν από το φαινόμενο της σκόνης. Φαίνεται να υπάρχει νομοθετικό κενό στην έκδοση διατάγματος για διακοπή της όποιας εργασίας σε εξωτερικό χώρο από το Υπουργείο Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού δεν υπάρχει καμία πρόνοια για τα υψηλά επίπεδα σκόνης. Φαίνεται να υπάρχει πρόνοια μόνο για τις συνθήκες καύσωνα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με την κατάθεση νομοσχεδίου, έτσι ώστε να καλυφθεί το νομοθετικό κενό που υπάρχει όσον αφορά τη λήψη έκτακτων μέτρων σε περιπτώσεις περιστατικών ατμοσφαιρικής ρύπανσης (σκόνη, όζον κ.ο.κ.)

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.146, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Φύτη της επαρχίας Πάφου, ενημερώθηκα για το αίτημα των κατοίκων για επαναφορά του σχεδίου επιχορήγησης απόκτησης κατοικίας από νεαρά ζευγάρια σε κοινότητες κάτω των 200 κατοίκων.

Το σχέδιο αυτό θα ενθαρρύνει την κατοίκηση νεαρών ζευγαριών στην ύπαιθρο και θα συμβάλει θετικά στη συγκράτηση της αστυφιλίας και στην παραμονή των νέων της Κύπρου στην ύπαιθρο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να επαναφέρει το εν λόγο σχέδιο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.147, ημερομηνίας 21η Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στις κοινότητες Φύτη, Λάσα, Δρύμου και Δρυνιά της επαρχίας Πάφου, ενημερώθηκα για το αίτημα των κατοίκων για επαναφορά του σχεδίου επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να επαναφέρει το εν λόγο σχέδιο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.148, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Μισιαούλη Δημητρίου

«Μας ανησυχεί ιδιαίτερα το τεράστιο μέγεθος της λίστας αναμονής για υποβολή σε μαγνητική τομογραφία (MRI) στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας (12 000, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τύπο) και η ταλαιπωρία που υφίστανται οι ασθενείς καθημερινά, αλλά και οι ίδιοι οι λειτουργοί Υγείας που εργάζονται στο αρμόδιο τμήμα. Θέλουμε να μας ενημερώσει ο αρμόδιος υπουργός για το ποια μέτρα λαμβάνονται προς αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί, δεδομένων και των δηλώσεων του προέδρου του Κλάδου Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών, Φυσιοθεραπευτών, Εργοθεραπευτών και Πυρηνικής Ιατρικής, ότι θα κοστίσει πιο φθηνά η διεξαγωγή των MRI στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας παρά η αγορά σχετικών υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.149, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχει παρατηρηθεί ότι τα κτήρια του Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου Αμμοχώστου στην Ορμίδεια χρειάζονται άμεση επιδιόρθωση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται επιδιόρθωση ή, εφόσον κριθεί απαραίτητο, κατεδάφιση και εκ νέου ανέγερσή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.150, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχει παρατηρηθεί ότι η πρακτική εξάσκηση που γίνεται για ένα εξάμηνο από τεταρτοετής φοιτητές του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορεί να υλοποιηθεί μόνο σε δημόσια σχολεία της Λευκωσίας και σε επιλεγμένα σχολεία της Λάρνακας. Αυτό φαίνεται να δυσκολεύει τους φοιτητές των άλλων επαρχιών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούν οι φοιτητές να ασκούν την πρακτική τους και σε σχολεία άλλων επαρχιών, κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε αλλαγή της εν λόγω πολιτικής, ώστε να συμπεριληφθούν και σχολεία άλλων επαρχιών, για να γίνεται η πρακτική άσκηση και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει η εν λόγω αλλαγή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.151, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει πόσα κτίρια από αυτά που ενοικιάζονται από το κράτος για τη στέγαση κυβερνητικών οργανισμών και τμημάτων δεν έχουν τελική έγκριση. Όταν στον κάθε πολίτη επιβάλλεται η απόκτηση τελικής έγκρισης, δε θα έπρεπε το ίδιο το κράτος σε συμφωνίες που υπογράφει για ενοίκια εκατομμυρίων να επιβεβαιώνει πριν την υπογραφή συμβολαίων ότι όλα γίνονται σύμφωνα με τους νόμους του κράτους και να ζητείται από τον ιδιοκτήτη η τελική έγκριση; Τι διορθωτικά μέτρα λαμβάνει σχετικά ο Φορέας Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.152, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι καθυστερεί η κατάθεση νομοσχεδίου που τροποποιεί τον περί Προσφύγων Νόμο, που θα περιέχει τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να μπορεί να παραχωρείται νομική αρωγή σε αιτητές ασύλου και αιτητές συμπληρωματικής προστασίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η κατάθεση του νομοσχεδίου που τροποποιεί τον περί Προφύγων Νόμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.153, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για το ύψος του προϋπολογισμού που εγκρίθηκε για τις σχολικές εφορίες για τα έτη 2014 και 2015. Επίσης, παρακαλείται να μας ενημερώσει για τις πραγματικές δαπάνες που διενεργήθηκαν το 2014 σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του προϋπολογισμού των σχολικών εφοριών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.154, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διά μέσου του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας κ. Καρμένου Βέλα, έχει εκφράσει τις ανησυχίες της στην αναφορά που γίνεται στο στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπισης της παράνομης παγίδευσης άγριων πουλιών για την επιλεκτική θήρευση αμπελοπουλιών (Sylvia atricapilla). Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προειδοποιεί ότι είναι πρόωρο το Υπουργείο Εσωτερικών να δώσει το δικαίωμα για επιλεκτική θήρευση, χωρίς μάλιστα προηγουμένως να τεθεί σε λειτουργία το σχέδιο δράσης, ενώ προσθέτει ότι δίνεται η λανθασμένη εικόνα ότι τα μέτρα που προτείνονται δε θα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο κ. Καρμένου Βέλα φαίνεται ότι μέσω της επιστολής του ζητά από την κυπριακή κυβέρνηση να αφαιρέσει την επιλογή του εναλλακτικού σχεδιασμού και να ενισχύσει την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ακολουθήσει τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να αφαιρέσει την επιλογή του εναλλακτικού σχεδιασμού από το στρατηγικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της παράνομης παγίδευσης άγριων πουλιών. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων αντίγραφο της επιστολής του Ευρωπαίου επιτρόπου προς τον Υπουργό Εσωτερικών και όλη τη σχετική αλληλογραφία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.155, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Ο αγροτικός κόσμος είναι ανάστατος, επειδή έχει παρατηρηθεί τον τελευταίο χρόνο μια αυθαίρετη και παράνομη πολιτική αναφορικά με την έκδοση πολεοδομικών αδειών σε γεωργική γη ή σε γη του αναδασμού. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι να οδηγείται η ύπαιθρος σε μαρασμό και οι νέοι να εγκαταλείπουν τα χωρία τους.

Γι’ αυτό, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για ποιο λόγο έχει παρθεί αυτή η απόφαση και ποια η σκοπιμότητά της;

2. Πάνω σε ποια νομοθεσία βασίζεται, αφού δεν υπήρξε οποιαδήποτε αλλαγή στον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο;

3. Λήφθηκε υπόψη ότι με αυτή την απόφαση μηδενίζονται οι αξίες των περιουσιών των αγροτών προς όφελος των μεγαλοεπιχειρηματιών γης εντός των παραθεριστικών και οικιστικών περιοχών;

4. Ποια τα οφέλη και ποιες οι συνέπειες από την εφαρμογή αυτής της πολιτικής;

                    5. Πώς αυτή η πολιτική μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη της υπαίθρου και κατά πόσο μπορεί να ανακάμψει την πορεία της αστυφιλίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.156, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα ποσοστά παρουσίας, καθώς και τα ποσοστά της κατανάλωσης κυπριακών προϊόντων στην κυπριακή αγορά ολοένα και συρρικνώνονται. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ορισμένες υπεραγορές δεν επιθυμούν να τοποθετήσουν στα ράφια τους τρόφιμα από κυπριακές εταιρείες, με αποτέλεσμα τα κυπριακά προϊόντα να έχουν αντικατασταθεί από εισαγόμενα. Οι εισαγωγές τροφίμων στην Κύπρο την τελευταία δεκαετία έχουν τριπλασιαστεί, ενώ το κόστος της εισαγωγής έχει ξεπεράσει το 1 δις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για την προώθηση των κυπριακών προϊόντων στις υπεραγορές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.157, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σχεδιάζεται η κατασκευή πάρκου περιπέτειας (adventure park) στην περιοχή της Τροοδίτισσας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, πρόκειται για έργο που ανέλαβαν να υλοποιήσουν Νορβηγοί επενδυτές, οι οποίοι έχουν προχωρήσει στην ενοικίαση δασικής περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί η κατασκευή του εν λόγω πάρκου στην περιοχή της Τροοδίτισσας, καθώς και για τη διάρκεια της σύμβασης και το ύψος του ετήσιου ενοικίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.158, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από το 2004 μέχρι και το 2013 έχουν επωφεληθεί 45 000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τα κονδύλια που δόθηκαν από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το συνολικό ποσό που χορηγήθηκε ανέρχεται στα 135 εκατομ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των φυσικών προσώπων και για τον αριθμό των επιχειρήσεων που επωφελήθηκαν από τα κονδύλια που δόθηκαν από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, καθώς και για το ύψος των ποσών που χορηγήθηκαν στα φυσικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις ξεχωριστά. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα έργα που υλοποιήθηκαν από τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις σε σχέση με τα 135 εκατομ. που χορηγήθηκαν από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.159, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από το κοινοτικό συμβούλιο Κάτω Δευτεράς ότι οι κάτοικοι των χωριών της περιοχής αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα, που αφορά τη μη ανάπλαση της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄. Ο υπό αναφορά δρόμος είναι η κεντρική λεωφόρος των κοινοτήτων Πάνω και Κάτω Δευτεράς μέχρι τον Πεδιαίο ποταμό και εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό κοινοτήτων της επαρχίας Λευκωσίας. Ενώ η υλοποίηση του αναφερόμενου έργου είχε προγραμματιστεί για την περίοδο 2010-2011 με ένταξη των πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, εντούτοις λόγω των δημοσιονομικών προβλημάτων η υλοποίηση του έργου ανεστάλη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τα πεζοδρόμια είναι σε εξαιρετικά κακή κατάσταση, ενώ, σύμφωνα με σχετική επιστολή του κοινοτικού συμβουλίου Κάτω Δευτεράς, τον τελευταίο χρόνο υπήρξαν και τρεις τραυματισμοί κατοίκων της κοινότητας. Επιπρόσθετα, οι σωλήνες της υδατοπρομήθειας της λεωφόρου είναι πολύ παλιές, σπάζουν πολύ συχνά και το κόστος επιδιόρθωσής τους είναι τεράστιο, ενώ παράλληλα χάνονται μεγάλες ποσότητες νερού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει προς επίλυση το πιο πάνω αναφερόμενο ζήτημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.160, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποιο είναι το νομικό καθεστώς λειτουργίας του κέντρου νεότητας στην Αγία Φύλα Λεμεσού; Εντάσσεται σε κατηγορία ιδρυμάτων που λαμβάνουν χορηγία;

                            2. Ποιο είναι το νομικό καθεστώς λειτουργίας του πολιτιστικού ομίλου στην Αγία Φύλα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.161, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε συνέχεια της απάντησης του Υπουργού Εσωτερικών στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.246 παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι εργασίες για την επιδιόρθωση της πολυκατοικίας στην πάροδο της οδού Πιαλέ Πασά στη Λάρνακα θα υλοποιηθούν εντός του 2016 και αν για το σκοπό αυτό έχει συμπεριληφθεί σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό του εν λόγω έτους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.162, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαπλάτυνση του δρόμου δίπλα από τα γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Λεμεσού από όπου περνούν τα εκπαιδευτικά οχήματα και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.163, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Οι γεωργοί κάτοικοι του Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους όσον αφορά το θέμα της παραχώρησης νερού για σκοπούς άρδευσης. Η δυσαρέσκειά τους έγκειται στο γεγονός ότι έχουν μειωθεί οι παραχωρηθείσες ποσότητες νερού, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε απόγνωση, καθότι κινδυνεύουν να καταστραφούν οι καλλιέργειές τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:

1. Σε πόσους τόνους νερού άρδευσης αντιπροσωπεύουν οι φετινές δηλώσεις των αναγκών των παραγωγών Αγίου Θεοδώρου και πόσες οι παραχωρηθείσες προς αυτούς ποσότητες;

2. Πόσες συνολικά είναι οι παραχωρηθείσες ποσότητες νερού στους αγρότες τα τελευταία τέσσερα χρόνια; Παρακαλώ όπως δοθούν αναλυτικά οι παραχωρηθείσες ποσότητες ανά έτος για το 2012, 2013, 2014 και 2015.

3. Με ποιο τρόπο υπολογίζονται οι παραχωρηθείσες ποσότητες νερού, ανά δεκάριο, ανά φυτεία ή ισχύουν και άλλα κριτήρια; (Να ενημερωθεί η Βουλή λεπτομερώς για τον τρόπο παραχώρησης του νερού.)

4. Τι θα γίνει με τους γεωργούς οι οποίοι έχουν εξαντλήσει τις εγκριθείσες ποσότητές τους;

5. Είναι στις σκέψεις του υπουργείου να τους παραχωρήσει επιπρόσθετες ποσότητες νερού για κάλυψη των αναγκών τους καταργώντας την επιπρόσθετη επιβάρυνση;

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.164, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή, στις περιπτώσεις στρατευσίμων οι οποίοι υποφέρουν από παθήσεις για τις οποίες δικαιούνται απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας η απόφαση για απαλλαγή να λαμβάνεται έγκαιρα (ένα χρόνο πριν), ώστε να ευκολύνεται ο προγραμματισμός της ζωής των ατόμων αυτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.165, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Δημήτρη Συλλούρη

«Με βάση τα επίσημα στοιχεία, ο αριθμός των καρκινοπαθών αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, όπως και οι ανάγκες για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη.

Παρ’ όλες τις κατά καιρούς επίσημες διαβεβαιώσεις και δεσμεύσεις, οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους αναξιοπαθούντες αυτούς συμπολίτες μας, όχι μόνο δεν έχουν αναβαθμιστεί, αλλά αντίθετα φθίνουν, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα.

Το Oγκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, ενώ θα μπορούσε να αναμορφωθεί σε ίδρυμα προσφοράς εξειδικευμένων ογκολογικών υπηρεσιών, στο τέλος αντιμάχεται τις κρατικές ιατρικές υπηρεσίες, με όλες τις αρνητικές συνέπειες σε βάρος των καρκινοπαθών.

Υπό το φώς τον πιο πάνω, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή πώς το υπουργείο του αντιμετωπίζει το όλο πρόβλημα και ποιοι είναι οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι του για την όλη διαχείρισή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.166, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί η κρατική ρωσική εταιρεία “Rosatom” έχει προτείνει στην κυπριακή κυβέρνηση την κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο. Θεωρώ ότι ένα τέτοιο εγχείρημα εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για το νησί και δε θα έπρεπε να συνεχιστεί οποιαδήποτε συζήτηση και διαπραγμάτευση, έχοντας υπόψη και τον κίνδυνο ατυχημάτων τα οποία έχουν γίνει ανά το παγκόσμιο και την καταστροφή που έχουν προκαλέσει τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και στο περιβάλλον.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να συζητήσει την εισήγηση της κρατικής ρώσικης εταιρείας “Rosatom” για κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.167, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αγίας Βαρβάρας αναφορικά με την επιδιόρθωση και τη συντήρηση των αγροτικών δρόμων. Εισήγηση του κοινοτικού συμβουλίου είναι όπως τα έργα αυτά ενταχθούν στο πρόγραμμα για την αγροτική ανάπτυξη, αφού οι δρόμοι αυτοί χρησιμοποιούνται από τους γεωργούς για την καλλιέργεια των χωραφιών τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το πιο πάνω αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αγίας Βαρβάρας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.168, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω εντοπίσει ότι στον εθνικό κατάλογο για ποικιλίες γεωργικών ειδών για ποικιλίες λαχανικών εμφανίζεται στον κατάλογο των διατηρητών η γνωστή πολυεθνική εταιρεία των φυτοφαρμάκων και των γενετικά τροποποιημένων σπόρων “Monsanto”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ρόλο της πολυεθνικής εταιρείας “Monsanto” στην καταγραφή και διατήρηση του εθνικού καταλόγου ποικιλιών της Κύπρου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Σπόρων Νόμου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.169, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 7 Σεπτεμβρίου 2015 κοινοποιήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος επιστολή του διευθυντή της εταιρείας “Adnance Medical Waste Management” προς την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού με την οποία ζητούσε την ακύρωση του εξώδικου προστίμου με αρ. 13047 που επιβλήθηκε στην εταιρεία για μία υπόθεση που χρονολογείται πριν από δύο χρόνια. Όπως έχω αντιληφθεί και από την εν λόγω επιστολή, η εταιρεία δεν έχει εξοφλήσει το εξώδικο πρόστιμο και ζητεί την ακύρωσή του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν προχώρησε το υπουργείο στη λήψη νομικών μέτρων εναντίον της εταιρείας, δεδομένου του ότι έχουν παρέλθει δύο χρόνια από την επιβολή του εξώδικου προστίμου. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την είσπραξη του εν λόγω προστίμου. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη βουλή των Αντιπροσώπων αν οι εταιρείες οι οποίες δεν έχουν αποπληρώσει πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί δικαιούνται να συμμετέχουν στις δημόσιες προσφορές και κατά πόσο γίνεται ανανέωση των αδειών τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.170, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με δυσοσμία που προέρχεται από τη λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας με αγελάδες στην περιοχή Ορούντας δυτικά της κοινότητας Κάτω Μονής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και κατά πόσο τηρεί τους όρους των αδειών της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.171, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δέχεται πληθώρα καταγγελιών από πολίτες που για μήνες περιμένουν να εξεταστεί η αίτηση που υπέβαλαν για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ). Στις περιπτώσεις μάλιστα των ανάπηρων αιτητών η καθυστέρηση φαίνεται να είναι μεγαλύτερη, αφού δεν παραπέμπονται έγκαιρα για αξιολόγηση της αναπηρίας τους. Η Επίτροπος Διοικήσεως προχώρησε σε σχετική έκθεση με αφορμή παράπονο ανάπηρης γυναίκας. Στην έκθεσή της η επίτροπος τονίζει ότι ο σκοπός για τον οποίο θεσμοθετήθηκε το ΕΕΕ φαίνεται να μην επιτυγχάνεται και κάλεσε την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου όπως επισπεύσει τις σχετικές διαδικασίες, καθώς οι πολίτες και κυρίως τα άτομα με αναπηρία που αιτούνται για ΕΕΕ είναι άτομα που ενδεχομένως να μην έχουν άλλους πόρους, για να εξασφαλίσουν τα απολύτως απαραίτητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το υπουργείο εξακολουθεί να αδυνατεί να εξετάσει έγκαιρα τις αιτήσεις για το ΕΕΕ και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να ολοκληρώνεται έγκαιρα η εξέταση των αιτήσεων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από τον Αύγουστο του 2014 από άτομα με αναπηρίες, ποιος είναι ο αριθμός των ατόμων με αναπηρίες που έχουν παραπεμφθεί για αξιολόγηση της αναπηρίας τους και πόσες αιτήσεις έχουν εγκριθεί για χορήγηση του ΕΕΕ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.172, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για καταγγελία αγροτών αναφορικά με την είσοδο δεκαέξι τόνων ντομάτων τουρκικής προέλευσης στις ελεύθερες περιοχές μέσω των κατεχομένων. Σύμφωνα με ανακοίνωση των αγροτών, οι ντομάτες είναι ξεκάθαρο ότι είναι τουρκικής προέλευσης, αφού τόσο η ποικιλία τους όσο και η χρονική στιγμή της διάθεσης τους στην αγορά αποκλείουν το ενδεχόμενο να έχουν καλλιεργηθεί στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των αγροτών, οι έμποροι που προβαίνουν σε παράνομες διακινήσεις γεωργικών προϊόντων από την Τουρκία μέσω των κατεχομένων στις ελεύθερες περιοχές είναι γνωστοί και έχουν μάλιστα καταφέρει να προμηθεύσουν με ντομάτες τουρκικής προέλευσης ακόμα και την Εθνική Φρουρά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν διερευνηθεί οι εν λόγω καταγγελίες των αγροτών για παράνομη διακίνηση γεωργικών προϊόντων από την Τουρκία μέσω των κατεχομένων στις ελεύθερες περιοχές και ποια μέτρα λαμβάνονται εναντίων των εμπόρων που προβαίνουν στις παράνομες αυτές διακινήσεις γεωργικών προϊόντων. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ενισχύσει τα μέτρα που λαμβάνονται, έτσι ώστε να σταματήσει η παράνομη διακίνηση γεωργικών προϊόντων από την Τουρκία μέσω των κατεχομένων στις ελεύθερες περιοχές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.173, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την ανακοίνωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης “Compassion in World Farming” αναφορικά με τις συνθήκες της βιομηχανικής εκτροφής ζώων στην Κύπρο. Η οργάνωση θέτει θέμα για τον τρόπο διαβίωσης πολλών ορνίθων και των κλωβοστοίχων στα οποία φυλάσσονται τα πουλερικά. Οι συνθήκες διαβίωσής τους εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία τους, με αποτέλεσμα να αποτελούν κίνδυνο και για την υγεία των ανθρώπων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αναφορά ότι δε δόθηκε καμιά θεραπεία σε πουλερικά που είχαν προσβληθεί από ακάρεα και χρησιμοποιήθηκαν ως υλικό σε σούπες ή ως τροφή για ζώα συντροφιάς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχει λάβει για τη βελτίωση των συνθηκών της βιομηχανικής εκτροφής ζώων στην Κύπρο. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό όπως αποστείλει στη Βουλή των αντιπροσώπων διευκρινήσεις αναφορικά με τη χρησιμοποίηση των άρρωστων κοτόπουλων στη διατροφή ζώων συντροφιάς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.174, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω επισκεφθεί πρόσφατα τον προσφυγικό κυβερνητικό οικισμό Στρόβολος ΙΙ όπου διαπίστωσα ότι οι κατοικίες και πολυκατοικίες στις οδούς Παπαδιαμάντη, Αλαμάνας, Ησιόδου και Μάνης βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Επιβάλλεται η άμεση επιδιόρθωσή τους, γιατί οι συνθήκες διαβίωσης των ενοίκων είναι άθλιες και ανθυγιεινές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να προχωρήσει στην ανακατασκευή των κατοικιών και πολυκατοικιών στις οδούς Παπαδιαμάντη, Αλαμάνας, Αλεξάνδρας, Ησιόδου και Μάνης στον προσφυγικό οικισμό Στρόβολος ΙΙ στη Λευκωσία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.175, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κληρονόμοι προσφύγων που έτυχαν στέγασης σε κυβερνητικούς προσφυγικούς συνοικισμούς έχουν ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί της κατοικίας των εκλιπόντων προσφύγων, ανεξάρτητα αν οι ίδιοι δεν είναι πρόσφυγες ή αν είναι πρόσφυγες και έτυχαν άλλου είδους βοήθειας ή δανείου από το κράτος. Παιδιά εκλιπόντων προσφύγων που έκτισαν σπίτια μετά την εισβολή σε τουρκοκυπριακές ιδιοκτησίες ή κυβερνητική γη δεν τυγχάνουν του ίδιου ωφελήματος, ακόμα και αν δεν έτυχαν μέχρι σήμερα άλλης στεγαστικής βοήθειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο σκέφτεται να άρει αυτή την αδικία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.176, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι τεχνικές εργασίες, ώστε ανά πάσα στιγμή το δίκτυο υψηλής τάσης των ελεύθερων περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνδεθεί με το δίκτυο υψηλής τάσης στις κατεχόμενες περιοχές. Μάλιστα, λέγεται ότι τα αντλιοστάσια του δικτύου διανομής νερού που φθάνει στην κατεχόμενη Κύπρο μέσω αγωγού από την Τουρκία έχουν υψηλές ανάγκες σε ηλεκτρισμό και πολύ σύντομα πρόκειται να χρειαστεί να λειτουργήσει αυτή η διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων, για να συνδεθούν τα δίκτυα μεταξύ τους και να λειτουργήσουν τα αντλιοστάσια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι πληροφορίες και αν ετέθη το θέμα αποπληρωμής των χρεών της τουρκοκυπριακής κοινότητας ύψους πέραν των δύο δισεκατομμυρίων ευρώ, πριν παραχωρηθεί ξανά ηλεκτρικό ρεύμα από τις ελεύθερες περιοχές και την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.177, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Καθώς η στέγη της Τεχνικής Σχολής Αυγόρου παρουσιάζει πρόβλημα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για τη μόνωσή της, αν υπάρχει σχετικό κονδύλι και αν έχει προγραμματιστεί να γίνει πριν τη φετινή χειμερινή περίοδο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.178, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το προσχέδιο πρότασης για παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (χωρίς να απαιτείται η οποιαδήποτε συνεισφορά) συγκεκριμένων ατόμων και ομάδων πληθυσμού (άτομα με νοητική υστέρηση) στα κρατικά νοσηλευτήρια και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.179, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρου Κυπριανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα θέματα που αφορούν τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ):

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση της απόφασης του ΚΟΑΠ για ανάκληση των αναδόχων που παραχώρησε κατά την ίδρυσή του σε άλλους φορείς ο οργανισμός;

2. Να κατατεθεί με λεπτομέρεια η θέση του υπουργείου για το μέλλον του οργανισμού και να υπάρξει εκ νέου ενημέρωση για παλαιότερη τοποθέτηση του υπουργείου αναφορικά με υπαγωγή του οργανισμού στο αρμόδιο υπουργείο.

                   3. Υπάρχει σχεδιασμός και γίνονται ενέργειες για μείωση του προσωπικού που εργάζεται στον οργανισμό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.180, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρου Κυπριανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται η έγκριση και η υλοποίηση του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.181, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόγραμμα καταπολέμησης ψύλλων στις κτηνοτροφικές μονάδες, αν αυτό εφαρμόζεται και ποια είναι τα σχετικά αποτελέσματα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.182, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει και λειτουργεί κλάδος ζωοτεχνίας στις τεχνικές σχολές παράλληλα με τον κλάδο της γεωπονίας και, αν όχι, αν προτίθεται να δημιουργήσει τέτοιο κλάδο και πότε

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.183, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης έχουν γίνει αλλαγές στον προγραμματισμό της τεχνικής εκπαίδευσης, ώστε οι μαθητές των γεωργικών και τεχνικών σχολών να μπορούν να δίνουν εξετάσεις και να έχουν ισάξιες πιθανότητες με άλλους μαθητές για διεκδίκηση θέσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο ΤΕΠΑΚ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.184, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που δεν έχει επιδιορθωθεί και ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος στην οδό Ευαγόρα Παλληκαρίδη στην κοινότητα Απαισιά Λεμεσού, ο οποίος, επειδή είναι χωματόδρομος και χωρίς σήμανση, εγκυμονεί κινδύνους για τους κατοίκους της περιοχής. Παρακαλείται να μας πληροφορήσει και πότε υπολογίζεται να γίνει η επιδιόρθωσή του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.185, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πολλές ευρωπαϊκές μετεωρολογικές υπηρεσίες εκδίδουν αγροτοπεριβαλλοντικό δελτίο καιρού ή δελτίο καιρού για τους αγρότες, για να βοηθήσουν τους γεωργούς στη σωστή διαχείριση των καλλιεργειών τους. Στην Κύπρο φαίνεται ότι, παρά το γεγονός ότι έχει εντοπιστεί αυτή η ανάγκη, δεν έχει σχεδιαστεί ή προγραμματιστεί η έκδοση αγροτοπεριβαλλοντικού δελτίου καιρού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζεται η έναρξη έκδοσης αγροτοπεριβαλλοντικού δελτίου από τη μετεωρολογική υπηρεσία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.186, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι συγγενείς των θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος της εταιρείας “Ήλιος” έχουν διατυπώσει το παράπονο ότι οι αποζημιώσεις που τους είχαν δοθεί είχαν κατατεθεί σε τράπεζες που έτυχαν διαδικασίας απομείωσης των καταθέσεων (κούρεμα), με αποτέλεσμα να έχει ουσιαστικά εκμηδενιστεί η οικονομική τους δυνατότητα. Όπως έχω πληροφορηθεί, οι δικαιούχοι αντιμετωπίζουν βαριές φορολογίες, τις οποίες αδυνατούν να πληρώσουν. Αισθάνονται διπλά αδικημένοι, αφού έχασαν τα προσφιλή τους άτομα (κυρίως γονείς) από τα λάθη και τις εγκληματικές παραλείψεις άλλων -μεταξύ των οποίων και αρχών της πολιτείας- και τώρα καλούνται να πληρώσουν και δυσβάστακτους φόρους. Πρόσφατα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είχε εξαγγείλει τη δημιουργία επιτροπής για τη διαχείριση των ανθρωπιστικών θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας στο Μαρί. Διερωτώμαι αν μπορεί με την ίδια λογική αυτή η επιτροπή να χειριστεί και τα ανθρωπιστικά θέματα που αφορούν τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας του αεροπορικού δυστυχήματος της εταιρείας “Ήλιος”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει ειδική μεταχείριση για τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας του αεροπορικού δυστυχήματος της εταιρείας “Ήλιος” σε σχέση με τις φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις τους προς το κράτος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.187, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η τοποθέτηση οδικού φωτισμού στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού στην κοινότητα Κοφίνου και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί, ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος δυστυχήματος για τους πεζούς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.188, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αρκετές χιλιάδες πολίτες και τουρίστες ταξιδεύουν από τον Πρωταρά μέχρι την Πόλη Χρυσοχούς χρησιμοποιώντας τους αυτοκινητόδρομους. Τόσο ο αυτοκινητόδρομος Πρωταρά-Πάφου όσο και οι αυτοκινητόδρομοι Λάρνακας-Λευκωσίας και Λευκωσίας-Λεμεσού δε διαθέτουν κοινόχρηστες υπηρεσίες. Η κακή αυτή εικόνα αναπαράγεται μέσω των παραπόνων οδηγών και χρηστών. Τα διεθνή πρότυπα αυτοκινητόδρομων επιβάλλουν την ύπαρξη τέτοιων χώρων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να μελετήσει το ενδεχόμενο δημιουργίας στους αυτοκινητόδρομους κοινόχρηστων υπηρεσιών με άμεση πρόσβαση (εντός του περιφραγμένου χώρου, δίπλα από τον αυτοκινητόδρομο) και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνουν τέτοιοι χώροι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.189, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών πριν από περίπου ένα χρόνο συζητήθηκε η πιθανότητα νομοθετικής ρύθμισης της αυτόματης εγγραφής ψηφοφόρων στον εκλογικό κατάλογο της Κυπριακής Δημοκρατίας, όταν γίνονται δεκαοκτώ ετών. Όταν τέθηκε το ερώτημα γιατί δεν μπορούσε να γίνει αντίστοιχη διευθέτηση για όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ασχέτως της ηλικίας τους, μας αναφέρθηκε πως το αρχείο πληθυσμού δεν είναι επαρκώς ενημερωμένο. Συγκεκριμένα, μας λέχθηκε ότι δε γίνεται καμία ενημέρωση ούτε για θανάτους ούτε για τη μόνιμη μετοίκηση Κυπρίων πολιτών σε χώρες του εξωτερικού. Η αποκάλυψη αυτή είχε προκαλέσει έκπληξη τότε στα μέλη της συγκεκριμένης κοινοβουλευτικής επιτροπής. Μας είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις πως θα λαμβάνονταν μέτρα για διόρθωση του προβλήματος και πως το αρχείο πληθυσμού θα τύγχανε άμεσης ενημέρωσης, ενόψει και των επικείμενων ευρωεκλογών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αυτή η εργασία έχει διεκπεραιωθεί, για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον, καθώς και τα ονόματα πόσων νεκρών και μεταναστών έχουν αφαιρεθεί από τον εκλογικό κατάλογο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.190, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες παραιτήσεις/παύσεις προσωπικού των Κεντρικών Φυλακών (συμπεριλαμβανομένων δεσμοφυλάκων, αρχιδεσμοφυλάκων, λειτουργών, επιθεωρητών) υπήρξαν από την 1/1/2013 μέχρι και σήμερα και να δώσει ονομαστικό κατάλογο των παραιτηθέντων/παυθέντων ατόμων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.191, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μου ότι έναντι του χώρου αφίξεων του αεροδρομίου Λάρνακας λειτουργεί πρακτορείο του ΟΠΑΠ.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος έλαβε την απόφαση και έχει αδειοδοτήσει την εν λόγω τοποθέτηση, υπό ποιους όρους (να κατατεθεί η σύμβαση, αν υπάρχει) και με ποιο αντάλλαγμα για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Εκ δεύτερου, παρακαλώ να πληροφορηθούμε δυνάμει ποιας νομοθεσίας και με ποιου την απόφαση τοποθετήθηκαν μηχανές τυχερών παιγνίων σε διάφορους χώρους του αεροδρομίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.192, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει σε σχέση με τις μετεγγραφές παιδιών σε άλλο σχολείο λόγω ενδοοικογενειακής βίας.

Παρά τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2008, και την ενημέρωση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού από τον Αλέξανδρο Κουράτο, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2008, παρατηρούνται ακόμη προβλήματα σε σχέση με το υπό αναφορά θέμα.

Συγκεκριμένα, παρά το γεγονός ότι ο Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) έχει πετύχει, τις περισσότερες φορές που αυτό απαιτήθηκε, τη μετεγγραφή παιδιών τα οποία φιλοξενούνται στα καταφύγια με τις μητέρες τους, προκύπτουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τύχουν διαχείρισης από εσάς:

1. Το σχολείο αρνείται να δεχτεί το μαθητή, όταν οι θέσεις της τάξης έχουν συμπληρωθεί.

2. Αρνείται τη μετεγγραφή μαθητή, όταν πρόκειται να φοιτήσει για μικρό διάστημα και δε θα ολοκληρώσει τη σχολική χρονιά στο ίδιο σχολείο.

3. Μας έχει καταγγελθεί περίπτωση όπου το σχολείο ζήτησε συγκατάθεση από τον πατέρα/ύποπτο.

Το ζήτημα πρέπει να τύχει άμεσης διαχείρισης, ούτως ώστε τα παιδιά να επανεντάσσονται χωρίς ταλαιπωρία στο νέο σχολικό περιβάλλον. Τα επαρχιακά γραφεία ευημερίας πρέπει να συντονίζονται με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ούτως ώστε να μην αναγκάζονται μητέρες να επιστρέψουν στους υπόπτους, οι οποίοι χρησιμοποιούν την απουσία των παιδιών από το σχολείο ως μοχλό πίεσης (έχουμε σχετικές καταγγελίες).

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα για τα μέτρα τα οποία προτίθεστε να λάβετε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.193, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο εξετάζει θετικά την τροποποίηση της εντολής 03/2008 του Υπουργείου Εσωτερικών (συγκεκριμένα του άρθρου 4.3 αυτής), έτσι ώστε το Ταμείο Εξαγοράς Χώρων Πρασίνου να μπορεί να χρησιμοποιείται για σκοπούς ανάπτυξης χώρων πρασίνου που εκμισθώθηκαν ή ανήκουν σε δήμο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.194, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με ατασθαλίες του κοινοτικού συμβουλίου Παρεκκλησιάς. Οι καταγγελίες αφορούν πιθανή διασπάθιση δημόσιου χρήματος, καθώς και εργοδότηση υπεράριθμού προσωπικού σε σχέση με τις ανάγκες του κοινοτικού συμβουλίου. Όπως έχω πληροφορηθεί, η Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει διενεργήσει ήδη έλεγχο στο κοινοτικό συμβούλιο Παρεκκλησιάς και έχει δώσει οδηγίες στην Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού να διερευνήσει την υπόθεση και να ετοιμάσει σχετική έκθεση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν διερευνηθεί οι πιο πάνω καταγγελίες, τι διαπιστώθηκε από τη διερεύνηση της υπόθεσης και αν προκύπτουν οποιεσδήποτε ποινικές ευθύνες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.195, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 κοινοποιήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΠΑΣΕΕΞΕ) επιστολή αναφορικά με την ανάγκη αναβάθμισης της πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας. Στην εν λόγω επιστολή ο σύνδεσμος αναφέρει ότι παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται στα πλαίσια του σχεδίου “Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω”, με αποτέλεσμα η αγορά να παραμένει αδρανοποιημένη και οι επιχειρήσεις εξοικονόμησης ενέργειας να βρίσκονται σε δυσχερή θέση, αφού οι πελάτες τους αναμένουν την έγκριση των αιτήσεών τους για να ξεκινήσουν την επένδυσή τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων του σχεδίου “Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.196, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 κοινοποιήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΠΑΣΕΕΞΕ) επιστολή αναφορικά με την ανάγκη αναβάθμισης της πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας. Στην εν λόγω επιστολή ο σύνδεσμος εισηγείται τη θέσπιση επαγγελματικών κριτηρίων, τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή ποινών αναφορικά με τους εγκαταστάτες συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, ώστε να μην αφεθεί μία τέτοια δράση σε μη επαγγελματίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να υλοποιήσει την εισήγηση του ΠΑΣΕΕΞΕ, ρυθμίζοντας νομοθετικά το θέμα της θέσπισης επαγγελματικών κριτηρίων, της διενέργειας ελέγχων και της επιβολής ποινών αναφορικά με τους εγκαταστάτες συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.197, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 κοινοποιήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΠΑΣΕΕΞΕ) επιστολή αναφορικά με την ανάγκη αναβάθμισης της πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας. Στην εν λόγω επιστολή ο σύνδεσμος αναφέρει ότι το σχέδιο “Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω” στερεί τη δυνατότητα από πολλές επιχειρήσεις των οποίων η ηλεκτρική κατανάλωση βασίζεται στη χρήση μηχανημάτων να προβούν σε στοχευμένες και αποδοτικές επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Ο ΠΑΣΕΕΞΕ εισηγείται όπως τεχνολογίες που μπορούν να συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς να ενταχθούν σε ολοκληρωμένες λύσεις υιοθετηθούν άμεσα κάτω από το ξεχωριστό σχέδιο στήριξης. Σύμφωνα με την εισήγηση του συνδέσμου, το σχέδιο αυτό μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω της κατανομής του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας από μη εκταμιευμένες χορηγίες για έργα εξοικονόμησης ενέργειας που δεν προχώρησαν από το 2010 μέχρι το 2012, καθώς και της χρήσης των εσόδων από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει θετικά την πιο πάνω εισήγηση του ΠΑΣΕΕΞΕ και κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην υλοποίησή της

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.198, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αδάμου Αδάμου

«Τα εργοστάσια επεξεργασίας χρυσού συνιστούν βαριά βιομηχανία. Η ίδια η περιβαλλοντική μελέτη που κατατέθηκε από την εταιρεία KHRYSANERA LTD καταγράφει τη χρήση τοξικών στοιχείων στη διαδικασία απόπλυσης με αποτέλεσμα την παραγωγή διάφορων χημικών αποβλήτων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:

1. Πώς εκδόθηκε πολεοδομική άδεια για τέτοια ανάπτυξη σε β΄ βιομηχανική περιοχή;

2. Συνάδει αυτό με το τοπικό σχέδιο Αραδίππου και των γύρω περιοχών;

3. Πώς έγινε αλλαγή χωροταξικού σχεδίου;» 

                                                                                                                             Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.199, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες φορές έχει χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία “Air Ambulance” κατά τα έτη 2014-2015, ποιες διαδικασίες υπάρχουν ως προς τη λήψη της απόφασης, ποιος είναι ο προϋπολογισμός, εάν υπάρχει, και πόσα χρήματα έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα για την εν λόγω υπηρεσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.200, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Επειδή ο πληθυσμός της αλεπούς έχει αυξηθεί πάρα πολύ, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει το κράτος, για να περιοριστεί η αύξηση των αλεπούδων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.201, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την εξέταση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2015, απαντώντας στη σχετική ερώτησή μου, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε μελέτη αρμόδιας υπηρεσίας που αποδεικνύει ότι η αγορά νέων αυτοκινήτων πολυτελείας για κρατικούς αξιωματούχους είναι η πιο συμφέρουσα από κάθε άποψη απόφαση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη συγκεκριμένη μελέτη και να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν μελετηθεί άλλες εναλλακτικές λύσεις, όπως η αγορά μικρότερου κυβισμού αυτοκινήτων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η αγοραία τιμή των αυτοκινήτων αυτών και ποια η τιμή αγοράς, σύμφωνα με την κυβερνητική προσφορά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.202, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.096, αναφορικά με την υποβολή νέας πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με τη στέγαση του Ινστιτούτου Υδρογονανθράκων, του Κέντρου Ωκεανογραφίας και του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Υδρογονανθράκων του Πανεπιστημίου Κύπρου στο χώρο του παλιού λεπροκομείου στη Λάρνακα, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με νέα απόφασή του, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2015, μετά από πρόταση που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Υγείας, εξουσιοδότησε μεταξύ άλλων τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να συζητήσει με το Υπουργείο Οικονομικών και το Πανεπιστήμιο Κύπρου τις επιλογές ως προς το τμήμα ή τα τμήματα του πανεπιστημίου που είναι δυνατό να δημιουργηθούν στη συνολική περιοχής της Στέγης Αγίου Χαραλάμπους. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, το επιχειρησιακό πλάνο που υπέβαλε το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί μελέτη για τους χώρους και το κόστος της ανάπτυξης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη μελέτη για τους χώρους και το κόστος της ανάπτυξης που υπέβαλε το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναφορικά με το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.203, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι απόρρητη.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.204, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Για σκοπούς εξυπηρέτησης των βιομηχανιών το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού διατηρεί γραφεία στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Λάρνακα.Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο μεταφοράς των εν λόγω γραφείων στη Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.205, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Οι πατατοπαραγωγοί διαμαρτύρονται, καθότι μέχρι σήμερα δεν τους έχουν καταβληθεί ολόκληρες οι αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστησαν το 2010.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για ποιο λόγο δεν έχει καταβληθεί ολόκληρο το ποσό των αποζημιώσεων για τις ζημιές που υπέστησαν οι πατατοκαλλιέργειές τους από τις θεομηνίες του 2010;

2. Πότε αναμένεται να καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό των αποζημιώσεων στους επηρεαζομένους;

3. Πόσοι είναι οι δικαιούχοι αποζημιώσεων;

4. Ποιο είναι το συνολικό ύψος των ζημιών;

5. Τι ποσό έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα;

                   6. Η κυβέρνηση προτίθεται να καταβάλει όλο το ποσό και πότε

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.206, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντώνη Αντωνίου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δρομολόγηση της απευθείας σύνδεσης της λεωφορειακής γραμμής που συνδέει:

α. τον αναλυτικό τομέα της τουριστικής περιοχής Πάφου με την αγορά και

β. την περιοχή του Coral Bay με την αγορά;

2. Με την ανάπλαση της λεωφόρου Κένεντι είχε ληφθεί πρόνοια για δημιουργία στάσεων λεωφορείου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.207, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός για την ανέγερση των αιθουσών ψυχαγωγίας και εκδηλώσεων του Λυκείου Κοκκινοχωρίων και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί η ανέγερσή τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.208, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ιχνηλασιμότητα των κρεάτων που διατίθενται στην αγορά και στην κατανάλωση είναι μία βασική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Κατ’ ακρίβειαν, οι αρχές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα κρέατα που φτάνουν στον καταναλωτή ανιχνεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους από την κτηνοτροφική μονάδα μέχρι το πιάτο του καταναλωτή. Διατυπώνονται συχνά παράπονα ότι στην Κύπρο η διαδικασία της ανίχνευσης πάσχει. Διενεργούνται, σύμφωνα με τις καταγγελίες, εισαγωγές κρεάτων χωρίς υποβολή των αναγκαίων πιστοποιητικών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, εισάγονται κατεψυγμένα κρέατα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία αναμειγνύονται με κυπριακά (χοιρινό, κοτόπουλο) και προσφέρονται ως φρέσκα στους καταναλωτές. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών από την ψύξη/απόψυξη του κρέατος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ελέγχεται πλήρως η ιχνηλασιμότητα των κρεάτων που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν ελέγχονται οι καταγγελίες για την ανάμιξη κατεψυγμένου κρέατος με κυπριακό κρέας και αν έχουν γίνει οι κατάλληλοι έλεγχοι από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.209, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προτίθεται να χρησιμοποιήσει σκύλους για την αντιμετώπιση της οχλαγωγίας και του χουλιγκανισμού. Η αξιοποίηση σκύλων για αστυνομικά καθήκοντα είναι ευρέως διαδεδομένη στο εξωτερικό και γίνεται και στην Κύπρο στον τομέα της ανίχνευσης. Λίγες χώρες όμως χρησιμοποιούν σκυλιά και άλογα κατά διαδηλωτών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μελετηθεί το θέμα από όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένων και των απόψεων των φιλοζωικών οργανώσεων. Υπάρχει περίπτωση, αν τελικά προχωρήσει αυτή η ιδέα, να χρησιμοποιηθούν σκύλοι που έχουν διασωθεί και φιλοξενούνται σε καταφύγια σκύλων, τα οποία αντιμετωπίζουν μονίμως προβλήματα υπερπληρότητας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.210, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει σε σχέση με την αίτηση και τη Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για μετακίνηση της υφιστάμενης γραμμής μεταφοράς 132KV της ΑΗΚ με αρ. φακ. ΛΕΥ/00894/2014 στην περιοχή Ιδαλίου.

Σύμφωνα με επιστολή που μας απέστειλε η ΑΗΚ, έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες και διαβουλεύσεις με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς για τη μετακίνηση της εν λόγω γραμμής. Σύμφωνα με την ΑΗΚ, πολύχρονες και επίπονες ήταν και οι προσπάθειες για την έκδοση πολεοδομικής άδειας για τη νέα πορεία της γραμμής. Το θέμα φαίνεται να βρίσκεται ενώπιον του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το ερώτημα είναι μέχρι πότε θα περιμένουν οι κάτοικοι της περιοχής τις υπηρεσίες και τα υπουργεία να συνεννοηθούν μεταξύ τους για ένα θέμα που ταλαιπωρεί τους κατοίκους εδώ και τριάντα χρόνια.

Γνωρίζετε ότι η γραμμή υψηλής τάσης περνά πάνω από σπίτια, οι κάτοικοι των οποίων μαζί με το δήμο Ιδαλίου ζήτησαν να μετακινηθεί.

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την άμεση επίλυση του θέματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.211, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 5 Οκτωβρίου 2015 η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας ανάρτησε στην ιστοσελίδα της ανακοίνωση αναφορικά με νεκρά περδίκια εντός των πυρήνων (κλωβών) απελευθέρωσης. Στην εν λόγω ανακοίνωση η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας αναφέρει ότι κάθε χρόνο απελευθερώνει μερικές δεκάδες χιλιάδες περδίκια για σκοπούς κυνηγίου. Τα περδίκια αυτά, πριν την απελευθέρωσή τους στο φυσικό περιβάλλον, εφόσον διαπιστωθεί η καλή τους υγεία, τοποθετούνται για μικρό χρονικό διάστημα σε πυρήνες (κλωβούς) προσαρμογής. Κατά την περίοδο που βρίσκονται στους πυρήνες προσαρμογής, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στους φυσικούς τους εχθρούς (αλεπούδες, αρπακτικά πτηνά, αδέσποτοι σκύλοι) σε σύγκριση με τα άγρια περδίκια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μεγάλο βαθμό θνησιμότητας λόγω στρες, σε περίπτωση επίθεσης αρπακτικών σε περδίκια εντός πυρήνα απελευθέρωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει προκειμένου να εκμηδενιστούν οι απώλειες περδικιών εξαιτίας των επιθέσεων που δέχονται τα περδίκια εντός των πυρήνων προσαρμογής από αλεπούδες, αρπακτικά, αδέσποτους σκύλους κ.ά. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει διεξαχθεί οποιαδήποτε μελέτη αναφορικά με τον αριθμό των αδέσποτων σκύλων, τις επιπτώσεις στην άγρια πανίδα και στον άνθρωπο και αν έχουν αποφασιστεί μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.212, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει αν στοχευμένη πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι η ιστορική δικαίωση του Γεώργιου Γρίβα Διγενή, χρησιμοποιώντας για αυτό το σκοπό τον αγώνα της ΕΟΚΑ! Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου, ημερομηνίας 5.10.2015, αυτό εισηγείται επισκέψεις σε μνημεία της ΕΟΚΑ, ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το “Μουσείο Διγενή” στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στη Λεμεσό, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Ενθαρρύνετε και παροτρύνετε επισκέψεις στο συγκεκριμένο χώρο!

Επιχειρείται η ηρωοποίηση στα αθώα μάτια των παιδιών του Γεώργιου Γρίβα Δινενή, του οποίου ο βίος και η πολιτεία έχουν καταγραφεί στις μαύρες σελίδες της ιστορίας της Κύπρου, αλλά και της ιστορίας του ελληνικού έθνους; Επιχειρείτε παραποίηση ιστορικών γεγονότων; Γιατί δε νομίζω να αναφέρετε στα παιδιά την πραγματική δράση του Γεώργιου Γρίβα κατά την επίσκεψη στο μνημείο του, κυρίως την προδοτική δράση του ως αρχηγού της ΕΟΚΑ Β΄. Φτάνει που μεγάλωσε η δική μας γενιά μες στο ψέμα και με μισές αλήθειες. Τα χρόνια περνούν, κύριε Υπουργέ, αλλά η μνήμη παραμένει άσβεστη και, παρά το γεγονός ότι η πολιτεία επέτρεψε τη σύγχυση ανάμεσα στους ήρωες και τους προδότες με πολιτικές κλάδου ελαίας, το υπουργείο σας θα έπρεπε να τηρεί πιο σοφή στάση και να μην προκαλεί με αυτό τον τρόπο. Προτίθεστε να αποσύρετε τις συγκεκριμένες οδηγίες χάριν της μνήμης των δολοφονηθέντων με οδηγίες του Γεώργιου Γρίβα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.213, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ποσότητες ανά είδος των κατεψυγμένων και των νωπών κρεάτων που εισήχθησαν στην Κύπρο ανά εξάμηνο τα τελευταία δύο χρόνια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.214, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως προς τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, ούτως ώστε ο δήμος Αγίου Δομετίου, ο οποίος παραχώρησε παράτυπα την εκμετάλλευση τεσσάρων γηπέδων futsal, τα οποία βρίσκονται στην αυλή του Α΄ Δημοτικού Αγίου Δομετίου, ιδιοκτησία της Σχολικής Εφορίας Αγίου Δομετίου, να συμμορφωθεί με την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, τηρώντας τις δεσμεύσεις που ανέλαβε γραπτώς έναντι της σχολικής εφορίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.215, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση της απόφασης για ενοποίηση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων με την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, κατά πόσο γίνεται σχεδιασμός για συστέγασή τους, κατά πόσο η μέχρι σήμερα υλοποίηση συμβάλλει στους αρχικούς στόχους που έχουν τεθεί και αν έχει επιτευχθεί η ενίσχυση και ενδυνάμωση του νέου τμήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.216, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε σημεία του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ Δεκέλειας-Πύλας προς Πύλα (μετά τη γέφυρα), Κόσης-Λυμπιών προς Λευκωσία και Ξυλοφάγου-Ορμίδειας προς Ορμίδεια (λατομεία) η λήψη του σήματος κινητής τηλεφωνίας διακόπτεται.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι μέτρα λαμβάνονται για την αποκατάσταση της αδυναμίας του δικτύου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.217, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει κατά πόσο έχουν δοθεί ή υπάρχει πρόθεση εκ μέρους της κυβέρνησης να δοθούν αυξήσεις στις αμοιβές των μελών των διοικητικών συμβουλίων ημικρατικών και άλλων οργανισμών δημοσίου δικαίου, κρατικών εταιρειών, συμβουλίων και επιτροπών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.218, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει για τις ενέργειες στις οποίες η κυβέρνηση έχει προβεί ή στις οποίες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, καθώς και για την είσπραξη των ανείσπρακτων φόρων.

Σε περίπτωση που ήδη έχουν ληφθεί μέτρα, παρακαλούμε όπως κατατεθούν ακριβή στοιχεία για το σύνολο των επιπρόσθετων φορολογικών εσόδων που έχουν αποφέρει

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.219, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2015, του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.610 αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους εξαιρέθηκε η εταιρεία “Hermes” από την απαγόρευση της έκδοσης δελτίων εισόδου για πρόσβαση σε ειδικούς χώρους από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, παρ’ όλο που δεν έχει τακτοποιήσει το χρέος της προς την Κυπριακή Δημοκρατία, πληροφορήθηκα ότι η εταιρεία “Hermes” προέβαλε τη θέση ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες της συμφωνίας παραχώρησης, θα έπρεπε να εξαιρείται από αυτές τις χρεώσεις. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, λόγω του ότι η σχέση των δύο μερών καθορίζεται από την πιο πάνω συμφωνία, σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους χρήστες, αποφασίστηκε η εξαίρεση της Hermes λόγω αυτής της ιδιάζουσας σχέσης και συμφωνήθηκε το όλο θέμα να παραπεμφθεί στο διευθυντή διαχείρισης έργου παραχώρησης με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να ζητηθεί η άποψη της Νομικής Υπηρεσίας και ανάλογα το θέμα να τύχει περαιτέρω διαχείρισης σε συνεννόηση με την εταιρεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη της πιο πάνω αναφερόμενης υπόθεσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.220, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει κατάλογο του αριθμού των προσώπων που πολιτογραφήθηκαν για σκοπούς επενδύσεων, τα αναπτυξιακά έργα που προωθούνται από τα πολιτογραφημένα αυτά άτομα, το ύψος των επενδύσεών τους ανά μήνα και είδος επένδυσης για τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς και τα αναπτυξιακά έργα που προέκυψαν από τις επενδύσεις των πολιτογραφημένων αυτών ατόμων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.221, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι την εξυπηρέτηση των επιβατών που επηρεάστηκαν από την αναστολή του πτητικού έργου των Κυπριακών Αερογραμμών ανέλαβε το τουριστικό γραφείο “Top Kinisis”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την επιλογή του συγκεκριμένου ταξιδιωτικού γραφείου, αν προηγήθηκε διαγωνισμός ή κατά πόσο υπήρξε απευθείας ανάθεση στο συγκεκριμένο ταξιδιωτικό γραφείο, πότε υπογράφηκε η συμφωνία, καθώς και ποια ήταν η αμοιβή που έλαβε το γραφείο αυτό και πώς καθορίστηκε το ύψος της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.222, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2015, του δημάρχου Αθηένου σε επιστολή μου αναφορικά με την τοποθέτηση κοπριών σε τουρκοκυπριακή γη σε τοποθεσία κοντά στο πεδίο βολής “Βούγιες”, πληροφορήθηκα για το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο δήμος Αθηένου από τη ρίψη κοπριάς σε μορφή λάσπης ή και υγρών λυμάτων. Το πρόβλημα φαίνεται να επιδεινώθηκε μετά την αδειοδότηση δύο βιολογικών σταθμών επεξεργασίας κτηνοτροφικών λυμάτων. Ιδιαίτερη προβληματική και ανυπόφορη, όπως αναφέρεται στην επιστολή του δημάρχου, είναι η περίοδος από την 1η Αυγούστου μέχρι την 31η Οκτωβρίου. Η αδειοδότηση των βιολογικών σταθμών προϋποθέτει τη μεταφορά και τη φύλαξη των υγρών αποβλήτων μετά την επεξεργασία τους σε δεξαμενές αποξήρανσης που θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες βάσει προδιαγραφών. Μετά την αποξήρανση, μέρος της αποξηραμένης λάσπης μπορεί να διοχετεύεται ως εδαφοβελτιωτικό της καλλιεργήσιμης γης. Ο δήμαρχος εξέφρασε την ανησυχία του κατά πόσο τηρούνται οι όροι τόσο στην κατασκευή των δεξαμενών αποξήρανσης όσο και στη διοχέτευση των αποβλήτων στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις γης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν διενεργηθεί έλεγχοι αναφορικά με την τήρηση των όρων στην κατασκευή των δεξαμενών αποξήρανσης όσο και στη διοχέτευση των αποβλήτων στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις γης, ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών και ποια η τακτικότητα των ελέγχων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.223, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να κοινοποιήσει στη Βουλή των Αντιπρόσωπων κατάλογο των προγραμμάτων/έργων τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία σε σχέση με τον μέχρι σήμερα βαθμό υλοποίησής τους, τον αρχικό προϋπολογισμό των έργων, τις πληρωμές που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα και την καταληκτική ημερομηνία υλοποίησής τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.224, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 5 Αυγούστου 2015 ο Γραμματέας της Προεδρίας κ. Παντελής Παντελίδης απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την οποία πληροφορούσε τη Βουλή των Αντιπροσώπων ότι αναφορικά με το θέμα της επαναφοράς των εποχικών ωρομίσθιων αγροτοπυροσβεστών από την κλίμακα Ε4 στην κλίμακα Ε6 το θέμα επανεξεταζόταν στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει επανεξεταστεί το θέμα και κατά πόσο έχει αποφασιστεί η επαναφορά των εποχικών ωρομίσθιων αγροτοπυροσβεστών από την κλίμακα Ε4 στην κλίμακα Ε6

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.225, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2015, της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.004 αναφορικά με εισηγήσεις της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για τροποποίηση του περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι έτοιμο και πρόθυμο να συνεργαστεί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και το Υπουργείο Υγείας για τη διαμόρφωση του σχετικού τροποποιητικού νομοσχεδίου, όσον αφορά τα θέματα αρμοδιότητάς του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπήρξε οποιαδήποτε διαβούλευση της επιτρόπου με τα υπό αναφορά υπουργεία και αν έχει προχωρήσει η διαδικασία τροποποίησης του εν λόγω νόμου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.226, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2014, του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.483 αναφορικά με τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας σε συνεργασία με τις σουηδικές αρχές σε σχέση με την υπόθεση πρατηρίου πετρελαιοειδών στη Λάρνακα, ο διαχειριστής του οποίου συνελήφθη ως ύποπτος για επεμβάσεις στα ηλεκτρονικά συστήματα του πρατηρίου, πληροφορήθηκα ότι εναντίον του διαχειριστή του εν λόγω πρατηρίου πετρελαιοειδών και του υπευθύνου του πρατηρίου έχει καταχωρηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας ποινική υπόθεση η οποία ήταν ορισμένη για εκδίκαση στις 23 Οκτωβρίου 2014. Επίσης, εναντίον Ρώσου υπηκόου, που με βάση μαρτυρία που εξασφαλίστηκε προέβη στις μετατροπές στις αντλίες του εν λόγω πρατηρίου, έχει εκδοθεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και αναζητείται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η εξέλιξη στην εκδίκαση της υπόθεσης, καθώς και αν έχει εντοπιστεί και συλληφθεί ο Ρώσος υπήκοος ο οποίος κατηγορείται ότι προέβη στις μετατροπές στις αντλίες του εν λόγω πρατηρίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.227, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με την υπερχείλιση δεξαμενής στην κοινότητα Κυπερούντας και την κατάληξη των λυμάτων στο φράγμα του Κούρη. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός της εγκατάστασης μίας μόνο αντλίας, καθώς και της μη χρησιμοποίησης του επεξεργασμένου νερού από τους κατοίκους του χωριού για την άρδευση των χωραφιών τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να παράσχει οικονομική βοήθεια στην κοινότητα Κυπερούντας για την εγκατάσταση και δεύτερης αντλίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.228, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Την 21η Οκτωβρίου 2015 κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η πορεία των αναπτυξιακών δαπανών για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους παρατηρείται χαμηλό ποσοστό υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.229, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με τα υψηλά τέλη που επιβάλλονται από τα κοινοτικά συμβούλια στους κατοίκους των κοινοτήτων σε σχέση με την αποκομιδή σκυβάλων και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται. Υπάρχει η εισήγηση όπως το Υπουργείο Εσωτερικών αναθεωρήσει το ύψος της χορηγίας του προς τις κοινότητες, ώστε ο προϋπολογισμός τους να είναι ισοσκελισμένος και να μην αναγκάζονται τα κοινοτικά συμβούλια να προχωρούν στην επιβολή επιπρόσθετων φορολογιών και υψηλών τελών.

Παρακαλώ τoν αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει θετικά την πιο πάνω εισήγηση και αν προτίθεται να προχωρήσει με την υλοποίησή της για τον προϋπολογισμό του 2017

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.230, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει κατά πόσο η 7η Δεκεμβρίου, Ημέρα Μνήμης και Τιμής για τους Μαχητές της Αντίστασης, θα τιμηθεί και φέτος, ως εγίνετο μέχρι τώρα, στα σχολεία μας, καθώς και αν προτίθεται να στείλει εγκύκλιο προς τους μαθητές, σπουδαστές και εκπαιδευτικούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.231, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Δεδομένου ότι η αχίλλειος πτέρνα της παιδείας μας φαίνεται πως είναι τα θέματα επανένωσης, επαναπροσέγγισης και συμφιλίωσης, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει ως προς το συνολικό πρόγραμμα επίτευξης αυτών των τριών ουσιαστικών στόχων, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι στόχοι της κυβέρνησης, δεδομένων των προσπαθειών για λύση του Κυπριακού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.232, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρου Κυπριανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων.

Συγκεκριμένα:

1. Να κατατεθούν στοιχεία αναφορικά με το ποιες και πόσες αναπτύξεις έχουν αξιοποιήσει τα κίνητρα τα δύο προηγούμενα χρόνια. Πώς συνέβαλαν στην ανάκαμψη της αναπτυξιακής δραστηριότητας και στην οικονομία του τόπου; Πόσες νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν;

2. Να επεξηγηθούν οι λόγοι διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής των κινήτρων και παράτασής τους για ακόμα δύο χρόνια. Υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι με αυτό τον τρόπο θα ανακάμψει η αναπτυξιακή δραστηριότητα; Αν υπάρχουν, παρακαλώ να κατατεθούν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.233, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν δείκτες απόδοσης και αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας Κύπρου και συγκρίσεις με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τελευταία χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.234, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να προσκομίσει στοιχεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα οποία αφορούν την επιβατική κίνηση των λεωφορείων ανά επαρχία και την ανάλογη χρηματοδότηση του κράτους από το 2010 και μετά. Οι μαθητικές διαδρομές να παρουσιαστούν ξεχωριστά.

Παρακαλούμε επίσης να μας πληροφορήσετε αν υπάρχουν στοιχεία ή κάποια μελέτη για το κόστος ανά επιβάτη, ανά δρομολόγιο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.235, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα δικαιώματα των κοινοταρχών των κατεχόμενων κοινοτήτων συγκριτικά με αυτά των κοινοταρχών των κοινοτήτων στις ελεύθερες περιοχές. Συγκεκριμένα, παρακαλούμε όπως μας υποβληθούν υπό μορφή πίνακα, εάν είναι δυνατό, στοιχεία αναφορικά με τις απολαβές, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα και τα επιδόματα των κοινοταρχών των κατεχόμενων και των ελεύθερων κοινοτήτων.

Παρακαλούμε επίσης όπως, με την ίδια μορφή, μας δοθούν στοιχεία για τις εισφορές στη χρηματοδότηση, τη συμμετοχή σε προγράμματα της ΕΕ, τη συμμετοχή στον κρατικό προϋπολογισμό και οποιαδήποτε άλλου είδους κρατική χορηγία αναφορικά με τις κατεχόμενες και τις ελεύθερες κοινότητες της Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.236, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στην κοινότητα Ξυλοφάγου και ειδικότερα στην περιοχή Κουμένια λειτουργεί παράνομα χώρος απόρριψης πάσης φύσεως σκυβάλων. Η απόρριψη σκυβάλων είναι ανεξέλεγκτη, παρά το ότι υπάρχουν απαγορευτικές πινακίδες, που τοποθετήθηκαν από το κοινοτικό συμβούλιο Ξυλοφάγου. Σημειώνονται συχνά πυρκαγιές στον εν λόγω χώρο με σκοπό τη συλλογή μετάλλων και, λόγω του ότι ο χώρος αυτός έχει τεράστιο βάθος, μπορεί να επηρεάζονται τα υπόγεια ύδατα της περιοχής.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί ο εν λόγω χώρος είναι ανοικτός και δεν είναι περιφραγμένος, γιατί δεν έχει γίνει αποκατάσταση του χώρου και πότε προτίθεται να προβεί στην αποκατάστασή του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.237, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους οι εγγραφές αγροτικών δρόμων παγκύπρια δεν έχουν προχωρήσει, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ολοκληρωμένη νομοθεσία που θεσπίζει τη διαδικασία εγγραφής των εν λόγω δρόμων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.238, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε συνέχεια προηγούμενης ερώτησής μου με αρ. 23.06.010.02.567, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα προχωρήσει σε ανακαίνιση του Δημοτικού Σχολείου Μουτταγιάκας και αν για το σκοπό αυτό έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό σχετικό κονδύλι

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.239, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το κοινοτικό συμβούλιο συνοικισμού αυτοστέγασης Πάνω Πολεμιδιών πληρώνει για το φωτισμό και τα κλαδέματα που γίνονται στο δρόμο από τον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών προς τις Πλάτρες, εφόσον ο δρόμος θεωρείται υπεραστικός

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.240, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, προκειμένου να υπάρξει ένα πλαίσιο συντονισμού των εμπλεκομένων υπηρεσιών και αρχών, ώστε να αποτρέπεται η απέλαση μαρτύρων ή/και θυμάτων που εμπλέκονται σε υποθέσεις που βρίσκονται ήδη υπό διερεύνηση από την αστυνομία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.241, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης επιστολών τόσο του διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νεοφύτου (Δ΄ Λακατάμιας) όσο και του συνδέσμου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου αναφορικά με βανδαλισμούς που γίνονται στο σχολείο κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Σύμφωνα με τις επιστολές, οι καταστροφές αφορούν μεταξύ άλλων τα εξωτερικά κάγκελα του σχολείου, το σύστημα συναγερμού, κάψιμο δέντρων κ.ά. Αίτημα τόσο του εκπαιδευτικού προσωπικού όσο και του συνδέσμου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου είναι η τοποθέτηση φύλακα κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Όπως αναφέρεται στις επιστολές, το κόστος της εργοδότησης του φρουρού θα είναι αρκετά μικρότερο από το κόστος της επιδιόρθωσης των ζημιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το πιο πάνω αίτημα του εκπαιδευτικού προσωπικού και του συνδέσμου γονέων και κηδεμόνων του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου Λακατάμιας, παρέχοντάς τους οικονομική χορηγία για την πρόσληψη φύλακα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.242, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες κατά της Ουγγαρίας αναφορικά με την επέκταση του πυρηνικού σταθμού “Parks II”. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει ανησυχίες για τη συμβατότητα του έργου με τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων. Η απόφαση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται να εξαναγκάσει την ουγγρική κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφασή της για επέκταση του πυρηνικού εργοστασίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί, μέσω και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι ακολουθήθηκαν οι ορθές διαδικασίες αναφορικά με την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στο Άκκουγιου, έτσι ώστε να αποτραπεί η υλοποίηση της απόφασης της τουρκικής κυβέρνησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.243, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την ανακοίνωση της οργάνωσης “Truth Now”, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2015, με την οποία καταγγέλλεται ότι τα οστά που φυλάγονταν στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας εμποτίστηκαν με χημικά. Αποτέλεσμα του εμποτισμού είναι η αλλοίωση και/ή καταστροφή του γενετικού τους υλικού, η οποία δυσχεραίνει τη διαδικασία ταυτοποίησης των οστών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν διερευνηθεί οι πιο πάνω πληροφορίες που αναφέρονται στην ανακοίνωση της οργάνωσης “Truth Now”, που αφορούν τον εμποτισμό με χημικά των οστών που φυλάγονται στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, ποια είναι τα αποτελέσματα της διερεύνησης αυτής, καθώς και ποια μέτρα λαμβάνονται για τη φύλαξη των οστών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.244, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το εδάφιο 3 του άρθρου 30 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου του 1971, που προνοεί την επιβολή επιβάρυνσης 20% σε περίπτωση μη καταβολής του ετήσιου τέλους χρήσης από πολίτη για τις υπηρεσίες που παρέχονται, είναι ουσιαστικά καταχρηστική ρήτρα σύμβασης με βάση τους περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμους του 1996 και 1999

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.245, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι, σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, η Κυπριακή Δημοκρατία κατάρτισε πρόγραμμα εφαρμογής το οποίο όφειλε να υλοποιήσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποια επέκταση χρονοδιαγράμματος έχει δοθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με αυτή της την υποχρέωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

2. Ποιες είναι οι ποινές που αντιμετωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία, αν δεν ανταποκριθεί στα νέα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί;

3. Ποιες αντίστοιχες ποινές έχουν επιβληθεί σε άλλα κράτη μέλη για παραβίαση του σχετικού άρθρου 17 της Οδηγίας;

Παρακαλώ επίσης όπως μας κοινοποιηθεί το ενημερωμένο πρόγραμμα εφαρμογής που έχει αποστείλει η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.246, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις 2 Νοεμβρίου 2015, κατά την επίσημη επίσκεψη του προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Werner Hoyer, υπογράφτηκε συμφωνία δανείου με την Κυπριακή Δημοκρατία ύψους 100 εκατομ. για τη χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων και συμφωνία εγγύησης ύψους 15 εκατομ. προς την Ελληνική Τράπεζα για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ακριβείς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία με αυτή τη σύμβαση, ποιες κατηγορίες μικρών επιχειρήσεων θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα αυτό και ποια ακριβώς έργα θα χρηματοδοτηθούν από τα €100 εκατομ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.247, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνονται για την προστασία του υδροφορέα στις περιπτώσεις απελευθέρωσης υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων στα χωράφια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.248, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο γειτονικό Λίβανο σοβεί μεγάλη κρίση με τη διαχείριση των σκουπιδιών. Φαίνεται ότι έχει καταρρεύσει το σύστημα συλλογής των σκουπιδιών και αυτά καίγονται ανεξέλεγκτα ή πετάγονται στη θάλασσα. Κάποιοι συζητούν το ενδεχόμενο μεταφοράς τους στην Κύπρο, επειδή όμως για την εισαγωγή οικιακών σκουπιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν υψηλές προδιαγραφές, τις οποίες είναι αδύνατο να ικανοποιήσουν οι αρχές του Λιβάνου, κάποιοι εισηγούνται την εξαγωγή τους στην κατεχόμενη Κύπρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας παρακολουθούν την κατάσταση στο γειτονικό Λίβανο και ιδιαίτερα κατά πόσο ανησυχούν για μεταφορά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την καύση των σκουπιδιών προς την Κύπρο, καθώς και αν παρακολουθείται η ρύπανση της θάλασσας από την απόρριψη σκουπιδιών. Καλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ελέγξει τις πληροφορίες για τα σχέδια εισαγωγής των σκουπιδιών από το Λίβανο στην κατεχόμενη Κύπρο. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μελετήσει τρόπους, σε συνεννόηση με τις ευρωπαϊκές αρχές, για να βοηθηθεί ο Λίβανος σε αυτή την κρίση σκουπιδιών που διέρχεται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.249, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κύπρος κατέχει μία από τις χαμηλότερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τη βιολογική γεωργία και την παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, έχει τεθεί σε εφαρμογή το τετραετές ευρωπαϊκό έργο “Organiko Life+”, που σκοπό έχει την προώθηση της βιολογικής γεωργίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσοστό της καλλιεργούμενης έκτασης που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην Κύπρο, για το ποσοστό των γεωργών το οποίο ασχολείται με βιολογική γεωργία, καθώς και για το ποσοστό των προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας που διατίθενται στην κυπριακή αγορά. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων συγκεκριμένα για τους στόχους του προγράμματος “Organiko Life+” και πώς αυτό επηρεάζει ή αφορά την Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.250, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία περί υγειονομικής ταφής 1999/31/ΕΚ, πρέπει να μειωθεί αριθμητικά και ποιοτικά η ποσότητα του βιοαποδομήσιμου οργανικού κλάσματος των οικιακών αποβλήτων που διατίθενται σε χώρους διάθεσης στο 35% της ποσότητας που παράχθηκε κατά το έτος 1995 μετά από 15 χρόνια, δηλαδή το 2016.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια ήταν η ποσότητα του βιοαποδομήσιμου οργανικού κλάσματος των οικιακών αποβλήτων της Κύπρου το 1995, ποια για το έτος 2014 και ποιο το ποσοστό αυτών των υλικών στο σύνολο των αποβλήτων αυτών. Παρακαλώ επίσης όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχουν ληφθεί, για να πετύχουμε το στόχο της Οδηγίας εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.251, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι πολλοί οδηγοί στο δρόμο Δερύνειας-Σωτήρας, απέναντι από την εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα, αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα, αποφεύγοντας τα κυρτώματα από τα πλευρά.

Σε συνέχεια της ερώτησης μου με αρ. 23.06.009.04.712 παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η αρμόδια αρχή να τοποθετήσει πασσάλους στις άκρες των κυρτωμάτων, ώστε να αποφεύγεται η διέλευση των αυτοκινήτων από εκεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.252, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες 92/83/ΕΚ και 92/84/ΕΚ τα κράτη μπορούν να εφαρμόζουν συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα ζυθοποιεία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να εφαρμόσει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, προκειμένου τα μικρά ζυθοποιεία να μπορέσουν να αναπτυχθούν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.253, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πριν από πολλά χρόνια είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ προσωπικά μια από τις πρώτες κινητές εκπαιδευτικές μονάδες του προγράμματος “Μέντωρ” και θυμάμαι ότι απεκόμισα τις καλύτερες εντυπώσεις. Όπως πληροφορούμαι, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είχε προμηθεύσει τα σχολεία με ένα σημαντικό αριθμό κινητών μονάδων, ίσως δεκαοκτώ, με αρκετά υψηλό κόστος (σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, πέραν των 500.000). Αυτές οι μονάδες σήμερα φαίνεται να μην είναι πλέον κινητές, είναι σταθμευμένες σε χώρους εκτός των εκπαιδευτηρίων, δε διακινούνται σε δημόσιους χώρους και γενικώς θεωρείται ότι έχουν αδρανοποιηθεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κόστος αγοράς, συντήρησης και λειτουργίας των μονάδων του προγράμματος “Μέντωρ” και σε ποια φάση βρίσκεται τώρα το πρόγραμμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.254, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης επιστολής, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2015, ομάδας γυναικών από τις κοινότητες Καλοπαναγιώτη, Μουτουλλά, Οίκου και Γερακιών. Στην εν λόγω επιστολή εκφράζεται η έντονη διαμαρτυρία της ομάδος γυναικών σε σχέση με την προσφορά επιμορφωτικών μαθημάτων στην περιοχή. Σύμφωνα με την επιστολή, παρ’ όλο που επί τρία συνεχόμενα έτη τα μέλη της ομάδας γυναικών εγγράφονται στα επιμορφωτικά μαθήματα για την εκμάθηση των τεχνών της καλαθοπλεκτικής, της αγγειοπλαστικής, της υφαντικής και της κεντητικής, στην απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αναφέρεται ότι λόγω της μεγάλης απόστασης από τη Λευκωσία και λόγω του κόστους των εκπαιδευτών δεν προσφέρονται τα μαθήματα. Θεωρώ ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δε θα πρέπει να στερεί από τους κατοίκους των ορεινών κοινοτήτων το δικαίωμα στη μάθηση και θα έπρεπε να στηρίζει τις απομακρυσμένες κοινότητες και τη συνέχιση της κυπριακής παράδοσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προβεί σε άμεσες ενέργειες, έτσι ώστε τα επιμορφωτικά μαθήματα να ξεκινήσουν με την έναρξη του 2016 στις πιο πάνω κοινότητες για την εκμάθηση των τεχνών που προαναφέρθηκαν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.255, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης επιστολής αναφορικά με την οχληρία που προκαλείται από τη λειτουργία της μονάδας κομποστοποίησης “MC Ordination Compost Cyprus Ltd” στην περιοχή Τερσεφάνου. Σύμφωνα με την εν λόγω επιστολή, από το 2013 έχει παραχωρηθεί άδεια λειτουργίας της μονάδας και από την έναρξη της λειτουργίας της οι δήμοι και οι κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας μεταφέρουν, μέσω χωμάτινου δρόμου, τα οργανικά τους απόβλητα στη μονάδα. Από τη μεταφορά των οργανικών αποβλήτων μέσω του χωμάτινου δρόμου προκαλείται μεγάλη οχληρία και επιπρόσθετα επηρεάζεται η παραγωγή των ελαιόδεντρων που υπάρχουν στην περιοχή. Σύμφωνα με την επιστολή, ιδιώτες γεωπόνοι επισκέφθηκαν την περιοχή και επισήμαναν το ενδεχόμενο ξήρανσης των ελαιόδεντρων εξαιτίας της σκόνης που επικάθεται σε αυτά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την επίλυση του πιο πάνω προβλήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.256, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης επιστολής του Οργανισμού Ανακύκλωσης Κύπρου και του Συλλογικού Εναλλακτικού Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2015, αναφορικά με την επιβάρυνση των εργολάβων και των παραγωγών με τέλη, όταν αποφασίζουν την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων από εκσκαφές. Όπως με πληροφορεί η εν λόγω επιστολή, η Υπηρεσία Μεταλλείων επιβάλλει χρεώσεις, της τάξης του 1,25 ανά τόνο χωμάτων εκσκαφής, ακόμη και στις περιπτώσεις που εργολάβος προβαίνει στη μεταφορά των χωμάτων εκσκαφής για επαναχρησιμοποίησή τους σε άλλο έργο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με τροποποίηση των περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμών του 1956 έως 2014, έτσι ώστε, όταν πρόκειται για αποδεδειγμένη επαναχρησιμοποίηση των χωμάτων εκσκαφής, να μην επιβάλλονται χρεώσεις στους εργολάβους και τους παραγωγούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.257, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πολλά κυβερνητικά τμήματα διαμαρτύρονται, γιατί το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής δεν παρέχει ικανοποιητικές ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο, δημιουργώντας σοβαρά εμπόδια στην έγκαιρη διεκπεραίωση εργασιών και την πλήρη υλοποίηση των στόχων για πλήρη εισαγωγή της η-διακυβέρνησης στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν παρέχεται ικανοποιητική και ταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο στα κυβερνητικά τμήματα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.258, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει καταβάλει σε ιδιωτική εταιρεία ποσό για ακυρωθείσα συμφωνία αγοράς βιομηχανικού κτιρίου. Συγκεκριμένα, στο ειδικό ένταλμα πληρωμής με αριθμό 0027, ημερομηνίας 10.7.2015, αναφέρεται πως παραχωρήθηκε το επιπλέον ποσό των €245.239 στο κονδύλι 140131.3 του υπουργείου, που αφορά τις βιομηχανικές περιοχές και ζώνες και που έχει ήδη πιστώσεις ύψους €320.000.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις λεπτομέρειες της συγκεκριμένης περίπτωσης, υπό ποιες συνθήκες προέκυψε ακύρωση της συμφωνίας και ποιο ακριβώς ποσό πλήρωσε το κράτος, δηλαδή οι φορολογούμενοι πολίτες, για αυτή την πράξη. Παρακαλώ επιπλέον όπως πληροφορηθώ αν έχει προκύψει πειθαρχική έρευνα για εξέταση τυχόν ευθυνών δημόσιων λειτουργών για τη συγκεκριμένη ζημιά του δημοσίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.259, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε πρόσφατη εκπομπή διεθνούς μέσου μαζικής ενημέρωσης αναφέρθηκε ότι η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρριψη του αεροπλάνου στο αεροπορικό δυστύχημα που έγινε πρόσφατα στην Αίγυπτο ήταν η ίδια με αυτήν που χρησιμοποιήθηκε στο αεροπορικό δυστύχημα που έγινε μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου το 1967.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο διερευνήθηκε το αεροπορικό δυστύχημα στη Ρόδο και, εάν ναι, κατά πόσο υπάρχει ολοκληρωμένο πόρισμα και ποια τα αποτελέσματά του. Στην περίπτωση που το δυστύχημα δεν έχει διαλευκανθεί, παρακαλείται να μας πληροφορήσει κατά πόσο έχει στη διάθεσή της η Δημοκρατία εκθέσεις αρμόδιων υπηρεσιών του εξωτερικού, καθώς και αν προτίθεται να προχωρήσει σε εκ νέου έρευνα για το εν λόγω αεροπορικό δυστύχημα και, εάν ναι, πότε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.260, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μετά από την ψήφιση του νόμου για τον απεγκλωβισμό των αγοραστών ακίνητης ιδιοκτησίας (ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος) χιλιάδες ενδιαφερόμενοι έσπευσαν και κατέθεσαν σχετική αίτηση και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα. Σύμφωνα όμως με τις πληροφορίες μου, δε δίνεται στους αιτητές αριθμός του φακέλου τους ούτε άλλα πιστοποιητικά που να καθορίζουν μέσω του αριθμού καταγραφής τους τη σειρά εξυπηρέτησης του αιτητή. Ήδη διατυπώνονται παράπονα για καθυστερήσεις, αφού κανένας ακόμα δεν έχει εξασφαλίσει τίτλο ιδιοκτησίας. Υπενθυμίζεται ότι σε δηλώσεις των αρμοδίων στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφέρθηκε ότι εντός δύο-τριών μηνών θα αποκτούσαν τίτλο ιδιοκτησίας οι δικαιούχοι.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν μέχρι σήμερα καταθέσει οι εγκλωβισμένοι αγοραστές/ιδιοκτήτες, πόσες αιτήσεις έχουν διεκπεραιωθεί με την έκδοση τίτλου, πόσες αναμένεται να εξυπηρετηθούν και με ποιο τρόπο τηρείται η σειρά προτεραιότητας, αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες μου δε δίνεται στους αιτητές αριθμός εξυπηρέτησης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.261, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στο άρθρο 8 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου αναφέρονται τα εισοδήματα τα οποία δε συνυπολογίζονται στο φόρο εισοδήματος. Έχω παρατηρήσει ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν αναφέρεται το επίδομα αναπηρίας. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, το επίδομα αναπηρίας συνυπολογίζεται στα έσοδα του ανάπηρου ατόμου και φορολογείται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως το επίδομα αναπηρίας συνυπολογίζεται στα έσοδα του ανάπηρου ατόμου και φορολογείται και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο τροποποίησης του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.262, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2015 του Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.428 της βουλευτού κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, αναφορικά με την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία Όλων των Ατόμων από Εξαναγκαστική Εξαφάνιση, η Βουλή των Αντιπροσώπων πληροφορήθηκε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών υπέβαλε πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, ούτως ώστε να προχωρήσει σε κυρωτικό νομοσχέδιο. Την 1η Νοεμβρίου 2013, σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του (αρ. 75.713) ενέκρινε την πρόταση και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Εξωτερικών να ετοιμάσει σε συνεργασία με το Γενικό Εισαγγελέα κυρωτικό νομοσχέδιο. Στην απάντησή του ο κ. Κασουλίδης αναφέρει ότι μετά από νομοτεχνική εξέταση του κειμένου της σύμβασης προέκυψε ότι οι πρόνοιες του κειμένου είναι πολυσύνθετες και προβλέπουν σημαντικό αριθμό τροποποιήσεων και αλλαγών, τόσο νομοθετικών όσο και θεσμικών, στις οποίες πρέπει να προβεί ένα κράτος, ούτως ώστε να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η νομοτεχνική επεξεργασία του κειμένου της σύμβασης, πότε αναμένεται να κατατεθεί το νομοσχέδιο κύρωσης της εν λόγω σύμβασης, καθώς και ποιες είναι οι νομοθετικές και θεσμικές τροποποιήσεις που πρέπει να προωθηθούν με την κύρωση της σύμβασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.263, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση του Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.076 πληροφορήθηκα αναφορικά με τον αριθμό των θανάτων λόγω αυτοχειρίας τα τελευταία πέντε χρόνια. Έχω παρατηρήσει ότι με βάση τα στοιχεία που μου έχουν αποσταλεί τα τελευταία χρόνια σημειώνεται σταθερή αύξηση των αυτοχείρων.

Σε συνέχεια της πιο πάνω πληροφόρησης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ποσότητα των ψυχοφαρμάκων που εισάγονται, καθώς και για τους σκοπούς για τους οποίους αυτά συνταγογραφούνται τόσο στα ιδιωτικά όσο και στα κρατικά νοσηλευτήρια τα τελευταία πέντε χρόνια. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μελετηθεί η σύνδεση της αύξησης των αυτοχειριών ή της κατανάλωσης ψυχοφαρμάκων με τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.264, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί τόσο για την ανακοίνωση, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2015, που εξέδωσαν τα κοινοτικά συμβούλια Πέρα Χωριού και Νήσου και Αγίας Βαρβάρας όσο και για την επιστολή του δημάρχου Λευκωσίας, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2015, που απέστειλε στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφορικά με το σκυβαλότοπο στον Κοτσιάτη. Ο δήμαρχος Λευκωσίας στην επιστολή του προς τον υπουργό αναφέρει ότι, εξαιτίας της κρισιμότητας της κατάστασης σε σχέση με την προβληματική ανεπάρκεια του σκυβαλότοπου, της ανάγκης για υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για εκχώρηση της διαχείρισης του χώρου στο Συμβούλιο Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας και εξαιτίας της μη εξεύρεσης τρόπου αποληρωμής των χρεών των άλλων δήμων και κοινοτήτων, ώστε να μην πλήττεται η ρευστότητα των οικονομικών του δήμου Λευκωσίας, ο δήμος Λευκωσίας αποφάσισε από 1η Ιανουαρίου 2016 να παύσει να είναι ο διαχειριστής του σκυβαλότοπου Κοτσιάτη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος θα αναλάβει από την 1η Ιανουαρίου 2016 τη διαχείριση του σκυβαλότοπου Κοτσιάτη και ποιος θα αναλάβει την προκήρυξη προσφορών και ανάθεση συμβάσεων που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του χώρου. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να τακτοποιήσει το θέμα των οφειλών δήμων και κοινοτήτων προς το δήμο Λευκωσίας, πότε αναμένεται να υλοποιηθεί η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για εκχώρηση της διαχείρισης του χώρου στο Συμβούλιο Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας, καθώς και πότε αναμένεται να υλοποιηθεί η εξαγγελία του υπουργού για οριστικό κλείσιμο του σκυβαλότοπου. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι τέσσερις μηχανοδηγοί που σήμερα εργάζονται στο σκυβαλότοπο θα συνεχίσουν να απασχολούνται στο σκυβαλότοπο ή αν θα μετακινηθούν σε άλλο δημόσιο οργανισμό, χωρίς να επηρεαστούν τα δικαιώματά τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.265, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο εργολάβος που ανέλαβε τη μεταφορά της λάσπης από το βιολογικό σταθμό του εργοστασίου της ΚΕΟ στη Λεμεσό στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από οργανικά απόβλητα ANIMALIA στην περιοχή Λευκωσίας εφαρμόζει τη μέθοδο της μεταφόρτωσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ο εργολάβος παραλαμβάνει μικρές ποσότητες 2-3 τόνων λάσπης από τα εργοστάσια της ΚΕΟ, τη συσσωρεύει σε ανοικτό χώρο και, αφού τύχει φυσικής αποξήρανσης και μειωθεί ο όγκος και το βάρος της, τη μεταφέρει στο εργοστάσιο ANIMALIA στην περιοχή Λευκωσίας, όπου την παραδίδει δωρεάν. Από τα δελτία παραλαβής φαίνεται ότι παραδίδονται κάθε φορά ποσότητες 10-15 τόνων, προφανώς γιατί ο εργολάβος εφαρμόζει τη μέθοδο της μεταφόρτωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως οι πληροφορίες αυτές ευσταθούν, αν πραγματικά εφαρμόζεται η μέθοδος της μεταφόρτωσης, αν είναι αυτή η διαδικασία νόμιμη και αδειοδοτημένη, αν ο συγκεκριμένος εργολάβος είναι αδειοδοτημένος και αν προκύπτουν οποιεσδήποτε επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον λόγω της διαδικασίας της μεταφόρτωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.266, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το κοινοτικό συμβούλιο Βορόκληνης με επιστολή του η οποία απευθύνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2015, αναφορικά με την αίτηση της εταιρείας “Domokos Quarries Ltd” για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για λατομείο εξόρυξης άμμου, διαμαρτύρεται, γιατί, ενώ η κοινότητα είχε σεβαστεί την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2014 για χορήγηση προσωρινής πολεοδομικής άδειας διάρκειας ενός έτους στην εν λόγω εταιρεία, με τη λήξη της προθεσμίας προωθείται η επέκταση της άδειας λατομείου. Σημειώνεται ότι η προσωρινή άδεια είχε παραχωρηθεί με την προϋπόθεση και τη δέσμευση όλων των εμπλεκομένων ότι δινόταν μόνο για σκοπούς διευθέτησης όλων των ενεργειών που έπρεπε να λάβει η εταιρεία για αποχώρησή της από το χώρο και δραστηριοποίησή της σε άλλη περιοχή χωρίς καθυστέρηση. Σύμφωνα με την επιστολή, μέρος της περιοχής όπου δραστηριοποιείται το λατομείο εντάσσεται σε Ζώνη Προστασίας (Ζ1), ενώ η περιοχή αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας των Άγριων Πτηνών του Δικτύου Natura 2000. Εξαιτίας της δραστηριοποίησης του λατομείου, η περιοχή έχει ήδη υποστεί σοβαρή αλλοίωση του φυσικού της αναγλύφου και έχει αλλοιωθεί η γεωμορφολογία της με ανυπολόγιστες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις για το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Το κοινοτικό συμβούλιο Βορόκληνης τάσσεται κάθετα εναντίον της ανανέωσης ή και παράτασης της πολεοδομικής άδειας του εν λόγω λατομείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει με την ανανέωση ή παράταση της πολεοδομικής άδειας του εν λόγω λατομείου. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί παραγνωρίζεται η αντίθεση της κοινοτικής αρχής και των περιβαλλοντικών οργανώσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.267, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ευγένιου Χαμπουλλά

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι αμυντικές χειροβομβίδες αιγυπτιακής προελεύσεως με τις οποίες τραυματίστηκε μαθητής του 74ου Σχολείου Υποβρύχιων Καταστροφέων είναι κατάλληλες για χρήση και, αν ναι, τότε γιατί αυτό το υλικό είναι δεσμευμένο από την Εθνική Φρουρά και δε χρησιμοποιείται από τότε σε προγράμματα εκπαίδευσης της Εθνικής Φρουράς.

Παράλληλα, θα ήθελα να γνωρίζω αν κατά τη διαδικασία αγοράς των συγκεκριμένων χειροβομβίδων υπήρχαν αρνητικές αντιδράσεις, γραπτές ή προφορικές, από μέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε για την αξιολόγηση και την αγορά του συγκεκριμένου υλικού.

Τέλος, σε περίπτωση που ακόμη δεν έχει αποφασιστεί η καταλληλότητα ή όχι του συγκεκριμένου υλικού, θέλω να γνωρίζω το λόγο της καθυστέρησης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.268, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρατηρείται τρομερή καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών αναβάθμισης του δρόμου Κιτίου-Μαζωτού, με αποτέλεσμα καθημερινά να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Για ποιο λόγο μέχρι σήμερα δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες;

2. Πότε αναμένεται η έναρξη και αποπεράτωση του όλου έργου;

3. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την επίσπευση των διαδικασιών, μιας και υπήρξαν τρομερές καθυστερήσεις στην εκτέλεση του όλου έργου;

                    4. Ποιο το προϋπολογιζόμενο κόστος 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.269, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Τα τελευταία χρόνια έχει διακοπεί η αποστολή των ιατρών των κρατικών νοσοκομείων σε διάφορα σεμινάρια ή συνέδρια στο εξωτερικό για την επιμόρφωσή τους. Αυτή η απόφαση αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα όσον αφορά την ενημέρωση των ιατρών σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην ιατρική επιστήμη. Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός κατά πόσο προτίθεται να επαναφέρει αυτό το μέτρο προς όφελος της επιστημονικής κατάρτισης των ιατρών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.270, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Ένα πάγιο αίτημα των Λαρνακέων είναι η ολοκλήρωση του δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας. Ο συγκεκριμένος δρόμος δε φαίνεται να ολοκληρώνεται σύντομα. Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη του σχεδιασμού και της κατασκευής του όλου έργου;

2. Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της όλης μελέτης και η έναρξη των εργασιών;

                   3. Ποιο είναι το προϋπολογιζόμενο κόστος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.271, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Σύμφωνα με τοποθέτηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου σε σχέση με την ασφαλή φύλαξη αρχείων και/ή εγγράφων καταγράφεται ότι από την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο σε σχέση με κανονισμούς πυροπροστασίας, αν και κατά καιρούς (1985, 2003) έγιναν διάφορες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση για ετοιμασία και θεσμοθέτηση κανονισμών πυροπροστασίας.

Σημειώνουμε ότι το 2004, πριν από την ένταξή μας στην ΕΕ, έγινε προσπάθεια θεσμοθέτησης προτεινόμενου νόμου, ενώ μετά την ένταξή μας ανέλαβε το Υπουργείο Εσωτερικών την προώθηση του Κώδικα Πρακτικής Πυροπροστασίας, ο οποίος θα ήταν κάτω από την ομπρέλα του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου.

Το εκπληκτικό είναι ότι μέχρι σήμερα ουδεμία εξέλιξη υπήρξε επί του θέματος και ουδεμία ενέργεια έγινε, για να θεσμοθετηθεί ο κώδικας πρακτικής, ο οποίος βρίσκεται ακόμα, μετά από τόσα χρόνια, στο στάδιο της νομοτεχνικής μελέτης. Ως αποτέλεσμα διακυβεύεται η ασφάλεια σημαντικών εγγράφων, τα οποία κατέχουν ουσιώδεις οργανισμοί.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς προτίθεται να ενεργήσει, ούτως ώστε να υιοθετηθούν οι Κανονισμοί (ΕΕ) αρ. 305/2011.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.272, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα πιο κάτω:

1. Τον αριθμό των κατόχων ταυτότητας εκτοπισθέντα.

2. Τον αριθμό όσων έχουν πάρει βοήθεια ή στήριξη από τα διάφορα στεγαστικά σχέδια της ΥΜΑΠΕ.

3. Τον αριθμό των εκτοπισθέντων που διαμένουν σε τ/κ κατοικίες.

4. Τον αριθμό των εκτοπισθέντων οι οποίοι έχουν αξιοποιήσει τα διάφορα σχέδια επαγγελματικής δραστηριοποίησης εκτοπισθέντων.

5. Τον αριθμό των εκτοπισθέντων που αξιοποίησαν τα διάφορα σχέδια του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

6. Τον αριθμό των κατόχων ταυτότητας εκτοπισθέντα οι οποίοι δεν έχουν επωφεληθεί από κανένα σχέδιο/πρόγραμμα στήριξης εκτοπισθέντων.

                   7. Τον αριθμό των αποδήμων που κατέχουν ταυτότητα εκτοπισθέντα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.273, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στον πεζόδρομο που βρίσκεται στην οδό Αρβέλας 15 στον Κυβερνητικό Οικισμό Αγίου Ιωάννη στη Λάρνακα, πίσω από το εκεί καφενείο, λιμνάζει μεγάλη ποσότητα νερού, με αποτέλεσμα να κλείνει ο πεζόδρομος και η διέλευση των πεζών να είναι αδύνατη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους που μέχρι σήμερα δεν έχει επιδιορθωθεί ο πεζόδρομος και πότε υπολογίζεται η αρμόδια αρχή να το πράξει

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.274, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε πόσες περιπτώσεις δολοφονιών, καθώς και σε πόσα τροχαία δυστυχήματα οι εμπλεκόμενοι ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ή άλλων ψυχοδραστικών ουσιών τα τελευταία τρία χρόνια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.275, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε ανακοίνωση της οργάνωσης REACTION, Youth for the Prevention”, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2015, τονίζεται η ανάγκη εφαρμογής του Alcolock. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εφαρμογή του Alcolock θεωρείται απαραίτητη για την ασφαλή διακίνηση του κοινού, ιδιαίτερα σε οχήματα που εμπλέκονται στις δημόσιες μεταφορές. Το Alcolock είναι μια συσκευή η οποία δεν επιτρέπει στο όχημα να ξεκινήσει, αν ο οδηγός του οχήματος δεν πραγματοποιήσει τον ενσωματωμένο έλεγχο αλκοόλης που προσφέρει η συγκεκριμένη συσκευή. Το Alcolock, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, χρησιμοποιείται στο εξωτερικό σε λεωφορεία, ταξί και φορτηγά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξετάσει την εισήγηση, όπως αυτή περιγράφεται πιο πάνω, και κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει με τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις για εφαρμογή του Alcolock.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.276, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε ανακοίνωση της οργάνωσης “REACTION, Youth for the Prevention”, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2015, γίνεται εισήγηση για τροποποίηση των σχετικών νόμων, ώστε να επιβάλλονται αυστηρότερες και αποτελεσματικότερες ποινές για παραβιάσεις που έχουν σχέση με οδικά αδικήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την τοποθέτηση επί της προτάσεως, όπως αυτή διατυπώνεται στην ανακοίνωση της οργάνωσης “REACTION, Youth for the Prevention”, για αυστηρότερες και αποτελεσματικότερες ποινές για τις παραβιάσεις που έχουν σχέση με οδικά αδικήματα και αν προτίθεται να προχωρήσει σε ανάλογη νομοθετική ρύθμιση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.277, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε ανακοίνωση της οργάνωσης REACTION, Youth for the Prevention”, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2015, γίνεται η εισήγηση για αύξηση των ποινών που επιβάλλονται σε περίπτωση πρόκλησης θανάτου σε οδική σύγκρουση εξ υπαιτιότητας του οδηγού ενός οχήματος ο οποίος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή/και ναρκωτικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να υλοποιήσει την εισήγηση της οργάνωσης REACTION, Youth for the Prevention”, καταθέτοντας στη Βουλή τροποποιητικό νομοσχέδιο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.278, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της εκμίσθωσης των εγκαταστάσεων του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου, τους λόγους που καθυστερεί και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.279, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν απλήρωτες υποχρεώσεις προς το προσωπικό και τους φύλακες του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου και πότε προτίθεται η αρμόδια αρχή να προχωρήσει στην κάλυψη των εν λόγω οφειλών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.280, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι κατά τις βραδινές ώρες γίνεται χρήση της σφραγίδας των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε διάφορα σφαγεία, χωρίς να είναι παρών υπάλληλος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνονται, προκειμένου να μη γίνεται παράνομη χρήση των σφραγίδων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.281, ημερομηνίας 31ης Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Μεγάλος αριθμός αυτοκινητικών δυστυχημάτων σημειώνεται στο κομμάτι του αυτοκινητοδρόμου από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού προς τον Ύψωνα, κυρίως κατά ή μετά από βροχοπτώσεις. Αμέσως μετά τη γέφυρα του νοσοκομείου σημειώθηκαν θανατηφόρα δυστυχήματα λόγω του ότι στο σημείο εκείνο λιμνάζει μεγάλη ποσότητα νερού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Πόσα δυστυχήματα έχει δηλωθεί ότι σημειώθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο του αυτοκινητοδρόμου τα τελευταία πέντε χρόνια;

2. Έχουν διαπιστωθεί κατασκευαστικά λάθη στον αυτοκινητόδρομο;

                   3. Έχουν δοθεί οδηγίες για άμεση επιδιόρθωσή του και πότε;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.282, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την ενοποιημένη ανάπτυξη μεγάλων και σύνθετων χρήσεων που προγραμματίζεται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Πέγειας από εταιρεία πρώην υψηλά ιστάμενου αξιωματούχου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η περιοχή της ανάπτυξης αποτελείται από δεκαπέντε τεμάχια με συνολική έκταση 254 940 τ.μ. και βρίσκεται σε Ζώνη Προστασίας Ζ1. Όπως έχω πληροφορηθεί, μέρος της περιοχής ανάπτυξης εμπίπτει εντός των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 “Χερσόνησος Ακάμα”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα έργα που περιλαμβάνονται στην πιο πάνω προγραμματιζόμενη ανάπτυξη, αν έχει υλοποιηθεί και εξεταστεί από την Περιβαλλοντική Αρχή Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), αν έχει εκπονηθεί παράλληλα με τη ΜΕΕΠ και Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για την περιοχή που εμπίπτει εντός των ορίων της περιοχής “Natura 2000”, ποια είναι η θέση των κυβερνητικών τμημάτων επί της προγραμματιζόμενης αυτής ανάπτυξης, καθώς και αν στην περιοχή της προγραμματιζόμενης ανάπτυξης έχουν καταγραφεί σπάνια είδη πανίδας και ενδημικά ή και σπάνια είδη χλωρίδας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.283, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων οι κανονισμοί που έχουν ετοιμαστεί δυνάμει του άρθρου 32 του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου και ρυθμίζουν θέματα που αφορούν τα εκτροφεία σκύλων ή/και τα ξενοδοχεία σκύλων ή/και γάτων, τα καταφύγια σκύλων ή/και γατών και τα υποστατικά φύλαξης σκύλων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.284, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ετοιμαστεί και, εάν ναι, πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων κανονισμοί που ρυθμίζουν τη διαχείριση αποβλήτων φαρμακευτικών προϊόντων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.285, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με απάντηση της Ένωσης Δήμων που έλαβα στις αρχές Οκτωβρίου 2015 σε επιστολή μου αναφορικά με το θέμα της διαχείρισης των νεκρών ζώων στο οδικό δίκτυο, ένας μικρός αριθμός των δήμων περισυλλέγει τα νεκρά ζώα και τα μεταφέρει σε ειδικό λάκκο για ταφή, ενώ μόλις ένας δήμος από αυτούς εξετάζει το ενδεχόμενο μεταφοράς τους σε αδειοδοτημένη μονάδα. Επίσης, έχω πληροφορηθεί ότι η πρακτική που ακολούθησαν συνεργεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων στους αυτοκινητοδρόμους ήταν η ταφή των νεκρών ζώων δίπλα από το δρόμο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι νόμιμη η τακτική που ακολουθεί ο μικρός αριθμός δήμων για ταφή των νεκρών ζώων σε ειδικό λάκκο ή η τακτική που ακολουθούν τα συνεργεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων στους αυτοκινητοδρόμους και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου να καταστεί υποχρεωτική η περισυλλογή των νεκρών ζώων από το οδικό δίκτυο από τους δήμους και η μεταφορά τους σε αδειοδοτημένες μονάδες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.286, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται ότι οποιαδήποτε ειδοποίηση εξώδικης ρύθμισης δεν έχει πληρωθεί, προωθεί την υπόθεση στο Γενικό Εισαγγελέα για πιθανή λήψη νομικών μέτρων εναντίον του Φορέα Εκμετάλλευσης. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω, εταιρείες που χρωστούν στο δημόσιο αποκλείονται από τις δημόσιες προσφορές. Ο περί Αποβλήτων Νόμος δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε πρόνοια για εξαίρεση οποιουδήποτε Φορέα Εκμετάλλευσης από δημόσιες προσφορές για απλήρωτα εξώδικα. Γενικώς, τίθεται αν τα απλήρωτα εξώδικα ή άλλες χρηματικές ποινές εντάσσονται στην απαγόρευση συμμετοχής σε δημόσιες προσφορές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει με τροποποίηση των νομοθεσιών, έτσι ώστε όποιος δεν αποπληρώνει τα εξώδικά του ή άλλες χρηματικές ποινές να εξαιρείται από το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς δημόσιων προσφορών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.287, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με το σοβαρό χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή της Πιτσιλιάς εξαιτίας της παράνομης εναπόθεσης εκατοντάδων παλαιών αυτοκινήτων και λάστιχων στην περιοχή του Αγρού. Τα παλαιά αυτοκίνητα είναι πεταμένα όχι μόνο εντός της κοινότητας, αλλά και έξω από αυτήν, κατά μήκος του δρόμου Λευκωσίας-Αγρού, και σε παρακείμενους υπαίθριους χώρους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την οριστική επίλυση του προβλήματος που ταλανίζει τις κοινότητες Αγρού, Αγίου Θεοδώρου και Αγίου Ιωάννη με την απομάκρυνση των αυτοκινήτων, των εξαρτημάτων και των λάστιχων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.288, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η εταιρεία “Cyprus Investment Promotion Agency” (CIPA) χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση, ποιο είναι το ύψος του ποσού που της χορηγείται, από πότε έχει ξεκινήσει η χρηματοδότηση, ποια είναι τα αποτελέσματα των εργασιών της εταιρείας αυτής, καθώς και αν ελέγχεται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.289, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα αποσμητικά χώρου περιέχουν καρκινογόνες ουσίες, επικίνδυνες οργανικές ενώσεις και τοξικές ουσίες. Μετά από αριθμό ερευνών διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα αποσμητικά χώρου περιέχουν χημικές ουσίες που επιδεινώνουν το άσθμα, επηρεάζουν την αναπαραγωγική ανάπτυξη, προκαλούν νευρολογικά προβλήματα, πονοκεφάλους, ναυτία κτλ. Σε κάποιες χώρες έχει διά νόμου γίνει υποχρεωτικό σε χώρους όπου συγκεντρώνεται πλήθος ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και άτομα με αλλεργίες, να υπάρχει σχετική προειδοποίηση δημόσια αναρτημένη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για τις πιο πάνω έρευνες, αν έχουν γίνει έλεγχοι, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο αναγράφονται στις ετικέτες των αποσμητικών χώρων οι παρενέργειες που πιθανόν να προκαλούν, καθώς και αν σκοπεύει να προχωρήσει με την έκδοση ενημερωτικού υλικού, για να πληροφορήσει το καταναλωτικό κοινό για τις παρενέργειες των αποσμητικών χώρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.290, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης επιστολής του δήμου Αραδίππου αναφορικά με πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο δήμος σε σχέση με την ανεξέλεγκτη χρήση των κτηνοτροφικών αποβλήτων που τοποθετούνται αλόγιστα ως εδαφοβελτιωτικό και έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία καταστάσεων ανυπόφορης δυσοσμίας για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν παρέχεται, σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, η δυνατότητα στους γεωργούς να χρησιμοποιούν κτηνοτροφικά απόβλητα για τη βελτίωση του εδάφους, αν εξετάζεται η δυνατότητα αφαίρεσης της δυνατότητας αυτής από τον εν λόγω κώδικα, καθώς και για τα μέτρα που εισηγείται για την επίλυση του προβλήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.291, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2015, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.654, αναφορικά με τη σύνταξη του Σχεδίου Δράσης για την Πράσινη Οικονομία, πληροφορήθηκα ότι η σύνταξη του σχεδίου δράσης έχει ολοκληρωθεί και έχει υποβληθεί ήδη στο υπουργείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων αντίγραφο του Σχεδίου Δράσης για την Πράσινη Οικονομία. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται το εν λόγω σχέδιο να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.292, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τους φόβους που εκφράζονται από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα εξαιτίας της ανακάλυψης στην Κίνα βακτηρίων τα οποία λόγω μίας γονιδιακής μετάλλαξής τους είναι ανθεκτικά ακόμη και στα ισχυρότερα αντιβιοτικά. Όπως έχω πληροφορηθεί, οι επιστήμονες ζητούν όπως η χρήση των ισχυρών αντιβιοτικών πολυμιξίνες, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στα ζώα της κτηνοτροφίας, περιοριστεί άμεσα, γιατί η εξάπλωση των βακτηριακών μεταλλάξεων σε όλο τον κόσμο πιθανόν να προκαλέσει επιδημίες. Σύμφωνα με πίνακα που δημοσιοποιήθηκε από το Centre for Disease Dynamics, Economics & Policy, η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη θέση των χωρών που χρησιμοποιούν αντιβιοτικά στην κτηνοτροφία, ενώ, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, περίπου 700 000 άτομα παγκοσμίως χάνουν τη ζωή τους από μολύνσεις ή ιώσεις που δεν μπορούν να καταπολεμηθούν με φάρμακα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό της χρήσης των αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία και για το ποσοστό των κτηνοτρόφων στην Κύπρο που χρησιμοποιούν τα ισχυρά αντιβιοτικά πολυμιξίνες και σε ποιο βαθμό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.293, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου σε ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.114, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, αναφορικά με την απουσία αρμόδιας υπηρεσίας για μέτρηση της σκόνης στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, πληροφορήθηκα ότι στην προσεχή επανεξέταση της γεωγραφικής κατανομής και των δυνατοτήτων των σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα θα αξιολογηθεί εκ νέου και το ενδεχόμενο χωροθέτησης πρόσθετου σταθμού στην ελεύθερη Αμμόχωστο, με ειδική αυτόματη συσκευή μέτρησης ΑΣ10, ανάλογη με αυτές που υπάρχουν στους έξι υφιστάμενους σταθμούς του δικτύου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει επανεξεταστεί το ενδεχόμενο χωροθέτησης πρόσθετου σταθμού στην ελεύθερη Αμμόχωστο με ειδική αυτόματη συσκευή μέτρησης ΑΣ10

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.294, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης κοινοποίησης επιστολής, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2015, από ομάδα επηρεαζόμενων υπαλλήλων που εργάζονται στο Κυβερνητικό Τυπογραφείο αναφορικά με ενδεχόμενη απόσπασή τους σε άλλα τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της εν λόγω επιστολής, ο διευθυντής του Κυβερνητικού Τυπογραφείου έχει αποφασίσει όπως το τμήμα συρρικνωθεί αριθμητικά και υπέβαλε στο Τμήμα Προσωπικού κατάλογο υπαλλήλων για τους οποίους εισηγείται απόσπαση σε άλλα τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας ως πλεονάζον προσωπικό. Στην επιστολή τους οι επηρεαζόμενοι υπάλληλοι αναφέρουν ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, την ίδια στιγμή που επί καθημερινής βάσεως υπάρχουν υπάλληλοι που εργάζονται υπερωρίες. Επιπρόσθετα, στην επιστολή αναφέρεται ότι ο διευθυντής του Κυβερνητικού Τυπογραφείου πρόσφατα δέχτηκε να του αποστείλουν επιπρόσθετο γραμματειακό προσωπικό, ενώ παράλληλα έχει εγκριθεί η δημιουργία νέας θέσης κλίμακας Α13. Η επιστολή καταγγέλλει ότι άτομα με πολύχρονη εμπειρία και μετεκπαίδευση στον τομέα της τυπογραφίας, καθώς και άτομα που σε λίγα χρόνια αφυπηρετούν βρίσκονται στον κατάλογο ως πλεονάζον προσωπικό, ενώ άτομα χωρίς προσόντα φαίνεται να διατηρούν τις θέσεις τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε η απόσπαση υπαλλήλων από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο σε άλλα τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας, αν όντως υπάρχει πλεονάζον προσωπικό και, εάν ναι, με βάση ποια κριτήρια επιλέχθηκαν τα άτομα που θα αποσπαστούν. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν δόθηκε η δυνατότητα στους υπαλλήλους του Κυβερνητικού Τυπογραφείου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για απόσπαση σε άλλα τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.295, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 7 Οκτωβρίου 2015 ο πρόεδρος και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά. Στην εν λόγω επίσκεψη, όπως πληροφορήθηκα, ο κοινοτάρχης και τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου Πεδουλά τόνισαν την ανάγκη προώθησης από το κράτος περαιτέρω δράσεων και προγραμμάτων μέσω του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά, τα οποία θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και στην αναζωογόνηση της κοινότητας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, έτσι ώστε να εφαρμόσει πρακτικές που θα συμβάλουν στην επίτευξη του πιο πάνω στόχου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.296, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρου Κυπριανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το παρακάτω θέμα.

Περιήλθαν εις γνώσιν μου δύο εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2015, με τίτλο “Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2015”, COM(2015) 116 final PART 1/1 και final PART 2/2, ηλεκτρονική διεύθυνση:

1. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EL/1-2015-116-EL-F1-1.PDF και

2. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2015) 0116_/com_com(2015)0116_el.pdf.

Συγκεκριμένα, παρακαλώ να ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Λήφθηκαν μέτρα ως απότοκο της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 9ης Μαρτίου του 2015; Υπάρχει πρόθεση να ληφθούν διορθωτικά μέτρα και, αν υπάρχει πρόθεση, υπάρχει χρονοδιάγραμμα;

2. Υπάρχουν σκέψεις και/ή προγραμματίστηκε η εφαρμογή των διεθνών προτύπων του International Standard Organisation που αφορούν και είναι σχετικά με τα θέματα που θίγει η έκθεση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.297, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρου Κυπριανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για θέματα που σχετίζονται με το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001.

Πληροφορήθηκα για την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου “Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Στρατηγική, Ηγετική και Διευθυντική Ανάπτυξη της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας” στις 8 Σεπτεμβρίου 2015, όπου παρουσιάστηκαν ευρήματα, εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές με τη διαχείριση της ποιότητας και της αριστείας μέσω μηχανισμών συνεχούς βελτίωσης.

Ενημερώθηκα ότι η κυβέρνηση προωθεί τις διαδικασίες πιστοποίησης των διεργασιών εξυπηρέτησης και εξωτερικής λειτουργίας ορισμένων τμημάτων του δημοσίου, όπως το Κτηματολόγιο και την Πολεοδομία. Σε ομιλία του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω στις 10 Φεβρουαρίου 2015 ανακοινώθηκε ότι θα υπογραφόταν σύμβαση με την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης, η οποία θα αξιολογούσε εντός τριών μηνών τις σχετικές διαδικασίες στο Κτηματολόγιο, την Πολεοδομία και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Συγκεκριμένα, παρακαλώ να με ενημερώσετε για τα ακόλουθα:

1. Ποια τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που έγινε από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης, όπως επίσης σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού;

2. Υπάρχει πρόθεση εκ μέρους της κυβέρνησης το διεθνές σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 να εφαρμοστεί σε όλα τα κυβερνητικά τμήματα, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στο Ανώτατο Δικαστήριο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.298, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρουσιάζονται κατασκευαστικά προβλήματα στον αγωγό άρδευσης της περιοχής Αγίου Νίκανδρου στη Σωτήρα Αμμοχώστου, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται ικανοποιητική ποσότητα νερού για άρδευση στην εν λόγω περιοχή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην επιδιόρθωση του αγωγού και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.299, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Η έξοδος Ερήμης-Κολοσσίου στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε μείωση του ορίου ταχύτητας και στην τοποθέτηση επιπλέον φωτισμού στο εν λόγω σημείο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.300, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Με αφορμή την πρόσφατη πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στο εξωτερικό, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνονται σχετικά με την πυρόσβεση παρόμοιας πυρκαγιάς σε ξενοδοχείο στην περιοχή Αγίας Νάπας-Πρωταρά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.301, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει κυκλοφορήσει εγκύκλιος που απαγορεύει σε συγγενείς των αποθανόντων να τους παραλάβουν από τα κρατικά νοσοκομεία για κήδευσή τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο αυτό ισχύει και, εάν ναι, σε ποια νομική βάση στηρίζεται

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.302, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το κράτος έχει ρυθμίσει νομοθετικά τους όρους χρήσης ιπτάμενης κάμερας (drone) και αν για το σκοπό αυτό έχουν ληφθεί υπόψη οι νόμοι περί των προσωπικών δεδομένων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.303, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Δεδομένης της ολοκλήρωσης της αποκατάστασης της χωματερής στο Φρένναρος (Χαλοσπιτιά), παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Τι ποσότητες αερίων συλλέγονται; Γίνεται απλώς επιτόπου καύση των αερίων ή αξιοποιούνται και, αν ναι, με ποιο τρόπο γίνεται αξιοποίησή τους;

2. Έχει ελεγχθεί αν υπάρχει ρύπανση από διάφορα υλικά του υπόγειου υδροφορέα μετά την αποκατάσταση;

3. Εκπέμπονται αναθυμιάσεις στην ατμόσφαιρα και ποιες είναι αυτές;

                   4. Παρακαλώ όπως μας αποσταλεί σύντομη περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της χωματερής μετά την αποκατάστασή της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.304, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Λόγω της αποκατάστασης των χωματερών στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, όπως στο Παραλίμνι και στο Φρένναρος, ο πληθυσμός των ποντικιών έχει μετακινηθεί σε γειτνιάζουσες περιοχές γύρω από τους σκυβαλότοπους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνονται για την καταπολέμηση των ποντικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.305, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή (2012, 2013) υπήρξε εισήγηση στον τότε Υπουργό Υγείας για τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων (ΕΕΤΦ), ώστε τα μέλη της να μην έχουν άμεσο συμφέρον στα θέματα που εξετάζονται, σύμφωνα και με πάγια αρχή το διοικητικού δικαίου. Οι εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων μερών (εισαγωγέων, παρασκευαστών, φαρμακοποιών) θα μπορούσε να καλούνται σε συνεδρίες της ΕΕΤΦ, κατά τις οποίες εξετάζονται θέματα που τις αφορούν, και να παραθέτουν τις απόψεις τους, χωρίς ωστόσο να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων.

Γνωρίζετε για την έκθεση, την οποία ζήτησε ο τέως Υπουργός Υγείας (παραδόθηκε τον Αύγουστο του 2014), η οποία ετοιμάστηκε από το London School of Economics and Political Sciences (LSE) από τους καθηγητές Panos Kanavos και Olivier Wouters. Σύμφωνα με την έκθεση: «όλα τα κράτη μέλη της EE έχουν επιτροπές που τιμολογούν τα φάρμακα, η σύνθεση των οποίων διασφαλίζει διαδικασίες ως προς την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια, ούτως ώστε η κάθε απόφαση που λαμβάνεται να μην εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα». Τονίζεται επίσης στην έκθεση ότι «στην Κύπρο η ΕΕΤΦ, η οποία εισηγείται καταλόγους τιμών φαρμάκων στον Υπουργό Υγείας, συνίσταται από αριθμό δημοσίων και ιδιωτών παραγόντων, με τους δεύτερους να έχουν την πλειοψηφία. Αυτοί δικαιούνται ψήφο σε ενέργειες οι οποίες επηρεάζουν τις τιμές φαρμάκων στην Κύπρο. Η Επιτροπή θα έπρεπε να συνίσταται από τεχνοκράτες, πανεπιστημιακούς και θεσμικά πρόσωπα με απαραίτητα προσόντα στη φαρμακευτική, ιατρική, οικονομία της υγείας και νομική. Είναι απαραίτητο να αποκλειστούν ιδιώτες με ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ».

Μετά την έκθεση του LSE και τις εισηγήσεις του Γενικού Ελεγκτή, το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2015, ενέκρινε το νομοσχέδιο «Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015», με το οποίο αντιμετωπιζόταν η σύγκρουση συμφερόντων και άλλαζε η σύνθεση της ΕΕΤΦ. Ο στόχος του νομοσχεδίου ήταν όπως αλλάξει η σύνθεση της ΕΕΤΦ, ώστε να αποτελείται αποκλειστικά από τεχνοκράτες και εμπειρογνώμονες σε θέματα τιμολόγησης και κοστολόγησης και να εισαχθεί διάταξη για δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΦ με τους εμπλεκόμενους φορείς (φαρμακοποιούς, εισαγωγείς φαρμακευτικών προϊόντων, παρασκευαστές φαρμακευτικών προϊόντων, ασθενείς και καταναλωτές) ως μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που κατατίθενται.

Με έκπληξή μας διαπιστώσαμε ότι στις 8 Δεκεμβρίου 2015, με επιστολή της γενικής διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας προς τη γενική διευθύντρια της Βουλής των Αντιπροσώπων, δόθηκαν οδηγίες για απόσυρση του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015».

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει πότε θα κατατεθεί εκ νέου αυτό το τόσο σημαντικό νομοσχέδιο με το οποίο θα άλλαζε η σύνθεση της ΕΕΤΦ και θα αντιμετωπιζόταν το θέμα σύγκρουσης συμφερόντων, όπως καταγράφεται στις εκθέσεις του LSE και του Γενικού Ελεγκτή, δεδομένου ότι κανείς στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι ο Κύπριος πολίτης προστατεύεται από τους κινδύνους που καταγράφονται στις εκθέσεις του LSE και του Γενικού Ελεγκτή, δηλαδή την υψηλή τιμολόγηση φαρμάκων.

Τα νομοσχέδια κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και αποσύρονται πάλι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ως εκ τούτου παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει επίσης αν αυτή η ενέργεια απόσυρσης του νομοσχεδίου είναι απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.306, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από πρόσφατη απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε επιστολή μου αναφορικά με το θέμα της καταστροφής χλωρίδας και πανίδας στην κοινότητα Νατάς Πάφου πληροφορήθηκα ότι για την επίλυση του προβλήματος της ανεξέλεγκτης/παράνομης βόσκησης έχουν γίνει σειρά συσκέψεων με το Τμήμα Γεωργίας, το Τμήμα Δασών και την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου για τη διεξοδική μελέτη του θέματος και τη λήψη αποφάσεων επίλυσης των σχετικών προβλημάτων. Σύμφωνα με την επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών, μία από τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί είναι η τροποποίηση του περί Προβάτων και Αιγών (Άδεια Ποιμένων και Έλεγχος) Νόμου και του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, έτσι ώστε οι ποινές να γίνουν πολύ αυστηρές και ως εκ τούτου πιο αποτελεσματικές. Το σχετικό εξώδικο πρόστιμο, όπως αναφέρεται στην επιστολή, θα μπορούν να επιβάλουν οι κοινοτάρχες, τα μέλη των κοινοτικών συμβουλίων, θηροφύλακες ή λειτουργοί της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η τροποποίηση του περί Προβάτων και Αιγών (Άδεια Ποιμένων και Έλεγχος) Νόμου και του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.307, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αριθμός ιδιοκτητών γης δεν πληρώνουν το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς αποφεύγουν να πληρώσουν το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας συστηματικά και για σειρά ετών. Μάλιστα, κάποιοι φαίνεται να είναι μεγαλοϊδιοκτήτες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο είναι το συνολικό ποσό των οφειλών του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας τα τελευταία τρία χρόνια.

2. Ποιο είναι το κατ’ έτος ποσό που δεν έχει πληρωθεί.

Ποιο είναι το ποσό που οφείλουν οι μεγάλοι ιδιοκτήτες γης ανά έτος και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι οφείλουν τα τριάντα μεγαλύτερα ποσά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.308, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο φράγμα Πολεμιδιών στη Λεμεσό ρέουν υγρά απόβλητα, που προέρχονται από τη σήψη των σκουπιδιών του σκυβαλότοπου στο Βατί. Οι κτηνοτρόφοι της γύρω περιοχής εκφράζουν τις ανησυχίες τους, αφού τα ζώα που βόσκουν στην περιοχή χρησιμοποιούν το νερό για ύδρευση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ελέγχεται η ποιότητα του νερού στο φράγμα Πολεμιδιών, ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που υπάρχουν τόσο για την υγεία των ζώων όσο των ανθρώπων από τη χρήση του νερού του φράγματος Πολεμιδιών, καθώς και από τη χρήση του φράγματος για αθλητικούς σκοπούς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.309, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης επιστολής του Συνδέσμου Προστασίας Φυσικής Κληρονομιάς και Βιοποικιλότητας της Κύπρου, ημερομηνίας 21ης Δεκεμβρίου 2015, αναφορικά με την απαγόρευση του κυνηγιού άγριων θηραμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές στη χερσόνησο Ακρωτηρίου. Με βάση τη νομοθεσία στη συγκεκριμένη τοποθεσία επιτρέπεται το κυνήγι καθημερινά από τα τέλη Αυγούστου μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου έκαστου έτους. Ο σύνδεσμος έχει προχωρήσει στη συλλογή 1 260 υπογραφών από άτομα τα οποία στηρίζουν το αίτημα αυτό. Σκοπός του αιτήματος, όπως αναφέρεται στην εν λόγω επιστολή, είναι η προστασία του πολύ σημαντικού βιοτόπου της χερσονήσου του Ακρωτηρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει με τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε να απαγορεύεται το κυνήγι στη χερσόνησο Ακρωτηρίου, και ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στη λήψη της απόφασης όπως επιτρέπεται το κυνήγι καθημερινά στην περιοχή αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.310, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2015 (αρ. πρότασης: 1175/2015) αποφάσισε την επιβεβαίωση της ίδρυσης της κοινότητας Τροόδους, με σκοπό την εξασφάλιση στατιστικού κωδικού για την κοινότητα. Σύμφωνα με την έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το κοινοτικό συμβούλιο είναι διορισμένο και απαρτίζεται από κυβερνητικούς αξιωματούχους και λειτουργεί με τη σύγκληση συνεδριών για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη διοικητική περιοχή Τροόδους και την κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισμού, ο οποίος εγκρίνεται από τον οικείο έπαρχο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για ίδρυση της κοινότητας Τροόδους θα αλλάξει ο τρόπος εκλογής του κοινοτικού συμβουλίου ή αν θα συνεχιστεί η ίδια μέθοδος σύνθεσής του, να διορίζεται δηλαδή και να απαρτίζεται μόνο από κυβερνητικούς αξιωματούχους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.311, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν τα έργα επί της λεωφόρου Κώστα Λοΐζου στην κοινότητα Κάτω Πύργου, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων διαπλάτυνση του δρόμου και δημιουργία πεζοδρομίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.312, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το πρόβλημα ύδρευσης που αντιμετωπίζει μέρος της κοινότητας Πηγαινιών. Σύμφωνα με καταγγελίες, υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με την οσμή και το χρώμα του νερού της κοινότητας και πιθανολογείται ότι υπάρχει πρόβλημα και στις σωλήνες μεταφοράς του νερού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινότητα Πηγαινιών, αν εξετάζεται το ενδεχόμενο αντικατάστασης των σωλήνων μεταφοράς νερού της κοινότητας και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα που περιγράφεται πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.313, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2014 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.033 αναφορικά με το πρόβλημα υδροδότησης των κατοίκων του χωριού Μανσούρα πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ετοίμασε και απέστειλε σχετική μελέτη και σχέδιο έργου μαζί με τεχνικές προδιαγραφές και δελτίο ποσοτήτων στον αν. έπαρχο Λευκωσίας τον Ιανουάριο του 2014. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, η εναλλακτική μελέτη που ανέλαβε να εκπονήσει εκ μέρους της κοινότητας ιδιώτης μελετητής αναμενόταν να κατατεθεί στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για έγκριση. Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Μανσούρας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα ύδρευσης, ενώ συνεχίζει να καθυστερεί η ενίσχυση της υδατοπρομήθειας του χωριού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα υδροδότησης των κατοίκων του χωριού Μανσούρα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.314, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κάτω Πύργου για αύξηση της χορηγίας που λαμβάνει η κοινότητα, με σκοπό την εργοδότηση ναυαγοσωστών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.315, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ποσότητα των αποθεμάτων χρυσού που διέθετε η Κυπριακή Δημοκρατία από το 1960 μέχρι και σήμερα ανά έτος, καθώς επίσης ποια έτη η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε στην αγορά χρυσού, από ποιες χώρες και σε ποιες τιμές αγόρασε χρυσό σε σχέση με την εκάστοτε ενδεικτική παγκόσμια τιμή χρυσού. Παρακαλώ τέλος τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η σημερινή αξία των αποθεμάτων χρυσού της Κυπριακής Δημοκρατίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.316, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει δέκτης παραπόνων από πολίτες της Λεμεσού για καθυστερήσεις στη διεξαγωγή οφθαλμολογικών εγχειρήσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Οι καθυστερήσεις αυτές οφείλονται προφανώς στην υποστελέχωση του οφθαλμολογικού τμήματος του νοσοκομείου.

Νοουμένου ότι η υποστελέχωση του τμήματος αυτού δημιουργεί αλυσιδωτά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των ασθενών, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει σε επαρκή στελέχωση του οφθαλμολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, ώστε να απαμβλυνθεί το πρόβλημα και να βελτιωθούν οι συνθήκες εξυπηρέτησης των ασθενών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.317, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργείου Υγείας σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.626 αναφορικά μεταξύ άλλων με τη δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου Αίματος πληροφορήθηκα ότι η διαδικασία εναρμόνισης του Κέντρου Αίματος με το ευρωπαϊκό κεκτημένο έχει ήδη αρχίσει. Mέχρι το τέλος του 2015 υπολογιζόταν ότι θα ολοκληρώνονταν όλες οι διεργασίες, ώστε να εναρμονιστεί και να καταστεί ισότιμο με Κέντρα Αίματος του εξωτερικού. Παράλληλα, η απάντηση του υπουργείου με πληροφορούσε ότι το Υπουργείο Υγείας βρισκόταν στη διαδικασία του προκαταρκτικού σταδίου για έγκριση της μοριακής μεθόδου ΝΑΤ για τον έλεγχο των παράγωγων του αίματος από τα μεταδιδόμενα νοσήματα, πράγμα το οποίο θα αύξανε σημαντικά την ασφάλεια του αίματος. Σύμφωνα με την απάντηση, η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών ολοκλήρωσε την πλήρωση των προδιαγραφών και αναμενόταν η προκήρυξη της προσφοράς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διεργασίες, αν το Κέντρο Αίματος έχει εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και κατά πόσο έχει προκηρυχθεί και κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αναφορικά με την έγκριση της μοριακής μεθόδου ΝΑΤ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.318, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από κατοίκους των κοινοτήτων Σουσκιούς και Νικόκλειας της επαρχίας Πάφου αναφορικά με την παράνομη και ανεξέλεγκτη εκτροφή χοίρων στην κοινότητα Σουσκιούς από συγκεκριμένο κτηνοτρόφο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μια καταγγελία, ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος εκτρέφει μεγάλο αριθμό χοίρων εντός της κοινότητας Σουσκιούς, έχοντας καταλάβει παράνομα κτίρια και άλλα υποστατικά και εντός της κοινότητας χωρίς την εξασφάλιση άδειας για χρήση των υποστατικών και για εκτροφή χοίρων. Επιπρόσθετα, όπως έχω πληροφορηθεί, τα ζώα διακινούνται ελεύθερα στην περιοχή των κοινοτήτων και εισέρχονται ανεξέλεγκτα σε καλλιέργειες, με αποτέλεσμα να προκαλούν μεγάλες καταστροφές. Τίθενται επίσης θέματα ασφάλειας και υγείας των κατοίκων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος κατέχει άδειες για τη χρήση υποστατικών εντός της κοινότητας και για την εκτροφή χοίρων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη δράση του συγκεκριμένου κτηνοτρόφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.319, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2015 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.014 αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τη λειτουργία των κατασκηνωτικών χώρων πληροφορήθηκα ότι, αφού το Τμήμα Δασών έλαβε υπόψη το καθεστώς που ισχύει σε άλλες χώρες, αλλά και τα κενά που έχουν διαπιστωθεί όσον αφορά τη δασική νομοθεσία, αποφασίστηκε η τροποποίηση των περί Δασών [Άδειες, Χρήση Δασικών Οδών και Εξαγωγή Δασικών Προϊόντων] Κανονισμών του 2012. Όπως με πληροφορούσε η απάντηση του υπουργού, έγιναν συναντήσεις και διαβουλεύσεις με τους κατασκηνωτές και τη Νομική Υπηρεσία και οι πρόνοιες των κανονισμών ήταν υπό διαμόρφωση. Το πρώτο προσχέδιο των κανονισμών αναμενόταν να είναι έτοιμο στις αρχές του 2016.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η ετοιμασία του πρώτου προσχεδίου των πιο πάνω αναφερόμενων κανονισμών και πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.320, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2015 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.081 αναφορικά με τη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς υπό τη μορφή τρένου (π.χ. τρενάκι Λευκωσίας) και τις άδειες κυκλοφορίας τους σε δημόσιες οδούς, τις ασφαλιστικές καλύψεις για τους οδηγούς κτλ πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σε συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ανέλαβε πρωτοβουλία και ετοίμασε προσχέδιο νόμου με τίτλο «Ο περί Ρυθμίσεως των Οδικών Συρμών Νόμος», σε μια προσπάθεια να ρυθμιστεί ο τρόπος αδειοδότησης και κυκλοφορίας οδικών συρμών/μικρών τουριστικών τρένων. Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών, ως αρμόδιες αρχές για την αδειοδότηση των οδικών συρμών ορίζονται οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και ως εκ τούτου κρίθηκε ότι η περαιτέρω προώθηση του νόμου θα έπρεπε να αναληφθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε δημόσια διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα/υπηρεσίες και στη βάση των απόψεων/εισηγήσεων που υποβλήθηκαν θα προχωρούσε στην οριστικοποίηση του προτεινόμενου νόμου και ακολούθως στην υποβολή του στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η ετοιμασία του πιο πάνω νομοσχεδίου, αν έχει προωθηθεί στη Νομική Υπηρεσία και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.321, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2015 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.492 αναφορικά με τον τερματισμό της παράνομης λειτουργίας υπαίθριου μπαρ στην περιοχή Ασπρόκρεμμου-Πόλης Χρυσοχούς πλησίον του ξενοδοχείου Άνασσα πληροφορήθηκα ότι, μετά την ειδοποίηση επιβολής που απέστειλε η Πολεοδομική Αρχή στον ιδιοκτήτη του τεμαχίου, αυτός απάντησε ότι έχει τερματίσει οποιεσδήποτε λειτουργίες εντός του τεμαχίου, γεγονός το οποίο διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την απάντηση, και μετά από επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή στις 4 Ιουνίου 2015. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, με επιστολή ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2015, είχε ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου για την απομάκρυνση των πρόχειρων μη αδειούχων υποστατικών/κατασκευών του τεμαχίου. Σε διαφορετική περίπτωση θα ξεκινούσε, όπως αναφέρεται στην απάντηση, νέα διαδικασία λήψης νομικών μέτρων εναντίον του”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ο ιδιοκτήτης του πιο πάνω τεμαχίου έχει απομακρύνει τα πρόχειρα μη αδειούχα υποστατικά/κατασκευές και σε αντίθετη περίπτωση αν το υπουργείο έχει προχωρήσει στη λήψη νομικών μέτρων εναντίον του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.322, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρου Κυπριανού

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το συντομότερο δυνατό και λεπτομερώς τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως προς τις προθέσεις της κυβέρνησης για αλλαγή του καθεστώτος παροχής υπηρεσιών ελέγχου και ασφάλειας στα δύο αεροδρόμια της χώρας με ιδιωτικοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, που σήμερα εκτελούνται από το κράτος και τις υπηρεσίες εθνικής ασφαλείας. Παράλληλα παρακαλούμε να ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων εκτενέστερα για τους λόγους που ωθούν τη σημερινή κυβέρνηση να προωθήσει την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ελέγχου και ασφάλειας των αεροδρομίων, τον τρόπο που αυτή θα γίνει, τις αρμοδιότητες που θα παραχωρηθούν στην όποια ιδιωτική εταιρεία πιθανώς αναλάβει αυτές τις υπηρεσίες και τα κριτήρια βάσει των οποίων αυτή θα επιλεγεί. Επιπρόσθετα, να σταλεί υπό τη μορφή απόρρητης ενημέρωσης η σχετική πρόταση που, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, δόθηκε πρόσφατα στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Με δεδομένη την αντίθεσή μας σε τέτοιου είδους επιλογές, διότι σε μια ημικατεχόμενη χώρα, νησί, τέτοιες ενέργειες δεν εξυπηρετούν διόλου το εθνικό συμφέρον, πιθανώς και να το πλήττουν, σας υπενθυμίζουμε και παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη ως ενδεχόμενη λύση την εισήγηση που τέθηκε ενώπιών σας κατά τη διάρκεια συζήτησης στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή από βουλευτές του ΑΚΕΛ, ότι, αφού σκοπός είναι η διασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του κράτους, μπορεί η ευθύνη φύλαξης και ασφάλειας να παραμείνει στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, ενισχύοντάς το με πρόσληψη ωρομίσθιων υπαλλήλων που θα εκτελούν τα εν λόγω καθήκοντα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.323, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο λαμβάνονται δακτυλικά αποτυπώματα αλλοδαπών που τους δίνεται άδεια παραμονής για σκοπούς π.χ. εργοδότησης, ώστε να αποτρέπεται τυχόν είσοδός τους ξανά στη Δημοκρατία με πλαστά έγγραφα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.324, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2015, του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.031 αναφορικά με την ετοιμασία προσχεδίου εκθέσεων από τεχνικές επιτροπές που συστάθηκαν για την εξέταση των επιχειρησιακών αναγκών της αστυνομίας και την επιτήρηση της θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς και τις δυνατότητες των εναέριων μέσων πυρόσβεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, πληροφορήθηκα ότι αξιολογούνται τα συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία είχαν υποβληθεί αναφορικά με την αναβάθμιση των πτητικών μέσων της Δημοκρατίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με την αναβάθμιση των πτητικών μέσων της Κυπριακής Δημοκρατίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.325, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στο δρόμο Λειβαδιών προς Κελλιά, μετά τη γέφυρα του αυτοκινητοδρόμου και κατά μήκος της βιοτεχνικής περιοχής, τα οχήματα αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Στο δρόμο αυτό σταθμεύουν αυτοκίνητα, ενώ διασταυρώνουν πεζοί, και ο κίνδυνος για ατύχημα είναι μεγάλος. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα τοποθετηθούν κυρτώματα ή σήμανση για μείωση της ταχύτητας ή οτιδήποτε κριθεί αναγκαίο στο εν λόγω τμήμα του δρόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.326, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Μια σειρά από υποχρεώσεις του κράτους προς τους πολίτες, αλλά και διάφορες χορηγίες συμψηφίζονται με τις οφειλές που μπορεί να έχουν πολίτες προς υπηρεσίες του κράτους. Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποια σχέδια χορηγιών και άλλων προγραμμάτων περιλαμβάνονται στις διαδικασίες συμψηφισμού με υποχρεώσεις πολιτών προς το κράτος;

                    2. Ποιο είναι το ύψος των συνολικών εσόδων από συμψηφισμούς και αναλυτικά από ποια σχέδια έχουν εισπραχθεί;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.327, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν την Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τον αριθμό των εργαζομένων με μερική απασχόληση.

2. Τον αριθμό των επιχειρήσεων με εργαζομένους με μερική απασχόληση.

3. Τον αριθμό των επιχειρήσεων με εργαζομένους με μερική απασχόληση στις οποίες έχουν τοποθετηθεί άνεργοι μέσω των σχεδίων της ΑΝΑΔ.

                     4. Τον αριθμό των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν μετατρέψει την πλήρη απασχόληση εργαζομένων τους σε μερική και ταυτόχρονα συμμετέχουν στα προγράμματα της ΑΝΑΔ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.328, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην ακύρωση των προσφορών για ανάπλαση της λεωφόρου Τσερίου στο Στρόβολο και στην προκήρυξη προσφορών για επανασχεδιασμό της συγκεκριμένης λεωφόρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.329, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την απόφαση της τουρκοκυπριακής ηγεσίας όπως χορηγήσει άδεια στην τουρκική ιδιωτική εταιρεία AKSA, η οποία παράγει ηλεκτρική ενέργεια, για εκφόρτωση καυσίμων στο νησί, τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα για το περιβάλλον. Τα καύσιμα αυτά περιέχουν ποσοστά θείου που ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι ενήμερος για την εκφόρτωση στις κατεχόμενες περιοχές καυσίμων που περιέχουν ποσοστά θείου που ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα όρια, καθώς και αν έχει προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για καταγγελία της τουρκοκυπριακής ηγεσίας για τις παράνομες και αντιπεριβαλλοντικές της ενέργειες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.330, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία πλήρωσης των εκατόν ογδόντα εννέα (189) μόνιμων θέσεων νοσηλευτών, οι οποίοι πέτυχαν στη γραπτή εξέταση και αναμένουν από το 2011 να κληθούν για προφορική εξέταση από την ΕΔΥ, καθώς και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.331, ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μέσα στους γρανίτες και τα μάρμαρα που εισάγονται από το εξωτερικό περιέχεται ραδόνιο, το οποίο είναι ένα ραδιενεργό υλικό. Παράλληλα, πολλοί ανησυχούν για τις εισαγωγές γρανιτών και μαρμάρων από τις τουρκοκρατούμενες περιοχές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν διενεργούνται έλεγχοι για την ύπαρξη ραδονίου σε μάρμαρα και γρανίτες που προέρχονται από τις τουρκοκατεχόμενες περιοχές ή εισάγονται από το εξωτερικό, καθώς επίσης αν διενεργούνται έλεγχοι για το επίπεδο ραδιενέργειας που εκπέμπεται

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.332, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι προγραμματίζεται η αδειοδότηση της τοποθέτησης/εγκατάστασης μετεωρολογικού ραντάρ της εταιρείας “Space Hellas Α.Ε.” στην τοποθεσία Λίμνες της κοινότητας Νατάς της Πάφου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς τοποθέτησης μετεωρολογικού ραντάρ στην επαρχία Πάφου, ποιες είναι οι εναλλακτικές τοποθεσίες, γιατί επιλέγηκε η συγκεκριμένη τοποθεσία και αν εκπονήθηκε πλήρης μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.333, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με βάση στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η Κύπρος διαμορφώνεται πλέον σε χώρα των πλουσίων και των φτωχών, καθώς άρχισε να διαγράφει το υψηλότερο εισοδηματικό χάσμα ανάμεσα στους πολίτες της. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία και με βάση το δείκτη άνισης κατανομής του εισοδήματος, η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη θέση των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά το εισοδηματικό χάσμα ανάμεσα στους πολίτες. Μάλιστα, έχει καταγραφεί η μεγαλύτερη αύξηση του δείκτη άνισης κατανομής εισοδήματος από το 2008 μέχρι το 2014 και η αύξηση αυτή είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν απασχολήσει την κυβέρνηση τα πρόσφατα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία αναφορικά με το εισοδηματικό χάσμα που καταγράφεται ανάμεσα στους πολίτες της Κύπρου και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για τη μείωση του εν λόγω εισοδηματικού χάσματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.334, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ιδιώτης έχει εξασφαλίσει μίσθωση τουρκοκυπριακού τεμαχίου από τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και προγραμματίζει κατασκευή κατασκηνωτικού χώρου στην περιοχή Λουτρά της Αφροδίτης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, έχει ήδη υποβληθεί αίτηση, η οποία και εξετάζεται ήδη από τις αρμόδιες υπηρεσίες, παρά το γεγονός ότι το διαχειριστικό σχέδιο της περιοχής του δικτύου “Natura 2000” για τη χερσόνησο του Ακάμα βρίσκεται ακόμα υπό διαβούλευση και δεν έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το αίτημα που έχει υποβληθεί εκ μέρους του ιδιώτη, όπως έχω πληροφορηθεί, περιλαμβάνει κατασκηνωτικό χώρο 60 θέσεων με 4 λυόμενα κτίρια.

Δεδομένου ότι με τη λειτουργία του προτεινόμενου κατασκηνωτικού χώρου θα προκληθούν μη αναστρέψιμες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις εξαιτίας της ύπαρξης οικοτόπων και σπάνιων ειδών πανίδας και χλωρίδας, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με την έγκριση του αιτήματος του ιδιώτη για δημιουργία κατασκηνωτικού χώρου, καθώς και αν έχει εκπονηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.335, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει υποβάλει πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για ανανέωση του συμβολαίου δημοσιογράφου που εργοδοτείται στην πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ρώμη για θέματα τύπου. Πρόκειται για Ελλαδίτη δημοσιογράφο ο οποίος εργάζεται τόσο ως ανταποκριτής στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ) όσο και ως ανταποκριτής στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ). Η δαπάνη για την ανανέωση του συμβολαίου του για το έτος 2016 υπολογίζεται περίπου στις 39.000. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ρώμη ανέρχεται στις 582.000, εκ των οποίων οι 307.000 αφορούν δαπάνες του επιτόπιου προσωπικού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο εξετάστηκε το ενδεχόμενο τα καθήκοντα του εν λόγω δημοσιογράφου για θέματα τύπου να αναλάβει λειτουργός που ήδη εργοδοτείται στην πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ρώμη και, σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους το Υπουργείο Εξωτερικών δεν προχώρησε με προκήρυξη της θέσης όπως θα όφειλε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.336, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον αριθμό και το είδος των πεζών που υπήρξαν θύματα τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και τους χώρους όπου συνέβησαν (π.χ. πεζοδρόμιο, διάβαση πεζών κ.λπ.) για το έτος 2015

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.337, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των οχημάτων της εταιρείας “Volkswagen AG” που εισήχθησαν στην Κύπρο και φέρουν το λογισμικό παραποίησης των μετρήσεων για τις εκπομπές ρύπων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν ενημερωθεί οι ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων οχημάτων και αν πρόκειται να ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα για τη διόρθωση του λογισμικού των οχημάτων αυτών ή αν θα υπάρξει μία μορφή αποζημίωσης προς τους καταναλωτές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.338, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος Πάφου υπέβαλε επίσημο αίτημα προς το Τμήμα Αρχαιοτήτων, προκειμένου να αναλάβει το κράτος το κόστος της ηλεκτροδότησης του κάστρου της Κάτω Πάφου. Αιτήματα, ώστε να επωμιστεί το κράτος το κόστος της φωταγώγησης αρχαιολογικών μνημείων, έχουν υποβάλει και άλλες δημοτικές και κοινοτικές αρχές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η αρμόδια αρχή που επωμίζεται το κόστος της φωταγώγησης των αρχαιολογικών μνημείων και ποιο είναι το ετήσιο κόστος της φωταγώγησής τους τα τελευταία 5 χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.339, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η κατάσταση στα φράγματα όσον αφορά τα αποθέματα νερού κρίνεται ανησυχητική. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, εάν δεν αλλάξει το υδατικό ισοζύγιο εντός των επόμενων δύο μηνών, είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης της Ξηρασίας, το οποίο προβλέπει την επαναλειτουργία όλων των μονάδων αφαλάτωσης σε πλήρη λειτουργία, καθώς και τον περιορισμό στην παροχή νερού προς τα νοικοκυριά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να μη χρειαστεί να εφαρμοστεί το Σχέδιο Διαχείρισης της Ξηρασίας, δεδομένου ότι η λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης θα έχει μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.340, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η αστυνομία εκφράζει έντονη ανησυχία για τα αυξημένα κρούσματα διαρρήξεων και κλοπών. Σύμφωνα με την αστυνομία, στόχοι των διαρρηκτών είναι τα χρυσοχοεία, τα καταστήματα ειδών πολυτελείας, καθώς και τα σπίτια. Ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές προκαλεί η κλοπή κυνηγετικών όπλων και στρατιωτικών ντουφεκιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των κλοπών και διαρρήξεων τα τελευταία τρία χρόνια, ανά μήνα, ανά περιοχή και ανά χώρο διάρρηξης, το είδος των κλοπιμαίων, καθώς και την εκτιμώμενη αξία αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.341, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα κατασκευαστικά έργα για τη μεταφορά νερού από το φράγμα Σολέας στις κοινότητες της περιοχής για σκοπούς άρδευσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η κατασκευή των αρδευτικών δικτύων όσον αφορά στο φράγμα της περιοχής Σολέας, που βρίσκεται στα όρια της κοινότητας Φλάσου, αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν τα πιο πάνω έργα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.342, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην Αλυκή της Λάρνακας και της λίμνης της Βορόκλινης εξαιτίας του αυξημένου αριθμού ατόμων που επισκέφθηκαν τις περιοχές, για να απολαύσουν τα φλαμίνγκο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, οι αρμόδιες αρχές δεν είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των φλαμίνγκο και του βιοτόπου, με αποτέλεσμα αρκετά αυτοκίνητα να εισέλθουν στο βιότοπο, τριπόδια φωτογραφικών μηχανών να τοποθετηθούν για πολλές ώρες εντός του νερού σε ολόκληρη την περίμετρο της Αλυκής της Λάρνακας, ενώ ιπτάμενες μηχανές (drones) πέταξαν πάνω από τα φλαμίνγκο προκαλώντας αναστάτωση και πανικό στα πτηνά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν τα αρμόδια τμήματα για την προστασία των πιο πάνω βιοτόπων και για την ενημέρωση του κοινού που επισκέπτονται τις περιοχές αυτές, ώστε να εκλείψουν τέτοιου είδους συμπεριφορές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.342, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην Αλυκή της Λάρνακας και της λίμνης της Βορόκλινης εξαιτίας του αυξημένου αριθμού ατόμων που επισκέφθηκαν τις περιοχές, για να απολαύσουν τα φλαμίνγκο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, οι αρμόδιες αρχές δεν είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των φλαμίνγκο και του βιοτόπου, με αποτέλεσμα αρκετά αυτοκίνητα να εισέλθουν στο βιότοπο, τριπόδια φωτογραφικών μηχανών να τοποθετηθούν για πολλές ώρες εντός του νερού σε ολόκληρη την περίμετρο της Αλυκής της Λάρνακας, ενώ ιπτάμενες μηχανές (drones) πέταξαν πάνω από τα φλαμίνγκο προκαλώντας αναστάτωση και πανικό στα πτηνά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν τα αρμόδια τμήματα για την προστασία των πιο πάνω βιοτόπων και για την ενημέρωση του κοινού που επισκέπτονται τις περιοχές αυτές, ώστε να εκλείψουν τέτοιου είδους συμπεριφορές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.343, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο Γερμανός αξιωματούχος Νόρμπερτ Βάλτερ Μπόργιανς παρέδωσε λίστα 10 500 Ελλήνων καταθετών στην Ελβετία στην ελληνική κυβέρνηση. Όπως έχω πληροφορηθεί, έχει ήδη ξεκινήσει ο έλεγχος των ατόμων που βρίσκονται στη λίστα Μπόργιανς από την ελληνική κυβέρνηση και, όπως δείχνουν οι πρώτοι έλεγχοι, τα εισοδήματα που δηλώνουν στην Ελλάδα οι φορολογούμενοι που βρίσκονται στη λίστα απέχουν πολύ από τα εμβάσματα που εντοπίζονται στην Ελβετία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει έρθει σε επικοινωνία με τον Γερμανό αξιωματούχο Νόρμπερτ Βάλτερ Μπόργιανς, για να διαπιστωθεί κατά πόσο ο Γερμανός αξιωματούχος έχει στην κατοχή του λίστα Κυπρίων καταθετών στην Ελβετία και, εάν ναι, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει ζητηθεί από τον Γερμανό αξιωματούχο να την παραδώσει στην κυπριακή κυβέρνηση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.344, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να προχωρήσει η εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος φωτοεπισήμανσης σε ολόκληρη την Κύπρο, σε ποιες λεωφόρους πόλεων έχουν ήδη εγκατασταθεί κάμερες τροχαίας, καθώς και αν έχει ολοκληρωθεί η προκήρυξη διαγωνισμού και κατακύρωση προσφοράς σε σχέση με τις κάμερες τροχαίας που θα αγοραστούν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.345, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Σύνδεσμος Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού απέστειλε επιστολή στον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς ζητώντας τη διακοπή της απόσπασης 117 υπαξιωματικών και 3 αξιωματικών στην αστυνομία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τα καθήκοντα που επιτελούν οι αποσπασθέντες δε συνάδουν με τον βαθμό που έχουν, ενώ παράλληλα καταγράφονται και προβλήματα στο ίδιο το στράτευμα εξαιτίας της απόσπασής τους.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με πρόσφατη επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως που κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, 681 αστυνομικοί εκτελούν μη αστυνομικά καθήκοντα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει σε μείωση του αριθμού των αστυνομικών που απασχολούνται σε μη αστυνομικά καθήκοντα, καθώς και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την καλύτερη αξιοποίηση της δύναμης της αστυνομίας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να δώσει το δικαίωμα στα αποσπασθέντα μέλη της Εθνικής Φρουράς να επιστρέψουν στο στράτευμα, εάν το επιθυμούν, και κατά πόσο θα καταβάλλονται στους αποσπασθέντες αξιωματικούς και υπαξιωματικούς οι δεδουλευμένες υπερωρίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.346, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Ο δρόμος από την Ασγάτα μέχρι το Στρατόπεδο Κελευστών Μιλτιάδη και Χριστάκη Χριστοφόρου είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος και έχουν προκληθεί απανωτά δυστυχήματα. Η επικινδυνότητα του δρόμου είναι μεγάλη λόγω της χαράδρας και κάθε δυστύχημα μπορεί να είναι θανατηφόρο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε επιδιόρθωση του εν λόγω δρόμου και πότε

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.347, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι η οδοντιατρική καρέκλα των ασθενών που χρησιμοποιείται στο κρατικό οδοντιατρείο στην κοινότητα Αχερίτου έχει καταστραφεί. ρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε αντικατάστασή της και πότε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.348, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να τοποθετήσει, έστω και μια φορά την εβδομάδα, παιδονευρολόγο και παιδοψυχίατρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, για να εξετάζονται παιδιά με ειδικές ανάγκες (αυτισμό).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.349, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Κορίτσια με ειδικές ανάγκες (αυτισμό) αναγκάζονται να περνούν από διαδικασία για αξιολόγηση της ικανότητάς τους, για να υπηρετήσουν στην Πολιτική Άμυνα. Η κατάσταση της υγείας αυτών των ατόμων διαπιστώνεται απλά, αφού φοιτούν σε ειδικά σχολεία, και η ταλαιπωρία που υφίστανται τόσο αυτά τα άτομα όσο και οι οικογένειές τους είναι καθαρά αχρείαστη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε τα εν λόγω άτομα να μη χρειάζεται να περνούν τη διαδικασία αυτή και να απαλλάσσονται από την εν λόγω υποχρέωση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.350, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Άτομα με ειδικές ανάγκες (αυτισμό) αναγκάζονται να παρουσιάζονται είτε στο νοσοκομείο είτε στο στρατό για αξιολόγηση της ικανότητάς τους, για να υπηρετήσουν στην Εθνική Φρουρά. Η κατάσταση της υγείας αυτών των ατόμων διαπιστώνεται απλά, αφού φοιτούν σε ειδικά σχολεία, και η ταλαιπωρία που υφίστανται τόσο αυτά τα άτομα όσο και οι οικογένειές τους είναι καθαρά αχρείαστη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε τα εν λόγω άτομα να μη χρειάζεται να μπαίνουν στη διαδικασία αξιολόγησης καταλληλότητας για τη στρατιωτική τους θητεία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.351, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες των δήμων και κοινοτήτων λαμβάνουν καθυστερημένα τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αρκετός χρόνος για την κατ’ οίκον διανομή τους και έτσι οι πληρωμές από τους πολίτες συχνά δε γίνονται έγκαιρα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους παρατηρείται καθυστέρηση στην ταχυδρόμηση των λογαριασμών αυτών, καθώς και τι προτίθεται να κάνει, ώστε να αποστέλλονται έγκαιρα και να μην καταλογίζονται ευθύνες στους αγροτικούς διανομείς από τα νοικοκυριά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.352, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης παραπόνων από κατοίκους της περιοχής Μέσα Γειτονιάς Λεμεσού, εξαιτίας του θορύβου και της οχληρίας που παρατηρείται λόγω της διακίνησης οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού. Αίτημα των κατοίκων της περιοχής είναι η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων για περιορισμό του θορύβου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής Μέσα Γειτονιάς Λεμεσού και να προχωρήσει στην τοποθέτηση ηχοπετασμάτων, ώστε να περιοριστεί η ηχορρύπανση που δημιουργείται από τη διακίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.353, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 13 Οκτωβρίου 2015 η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού αποφάσισε την αποπαγοποίηση εικοσιτεσσάρων θέσεων διασώστη, ώστε να επιτευχθεί η στελέχωση και λειτουργία τεσσάρων νέων σταθμών ασθενοφόρων (σταθμός Λακατάμειας/Κλήρου, κέντρο Λεμεσού, σταθμός Βορόκληνης και σταθμός Πέγειας/Πάφου), καθώς και δύο επιπρόσθετων θέσεων διασώστη στο νοσοκομείο της Πόλης Χρυσοχούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να λειτουργήσουν οι πιο πάνω σταθμοί ασθενοφόρων, δεδομένης και της επιτακτικής ανάγκης που υπάρχει στις κοινότητες της κάθε περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.354, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης των έντονων διαμαρτυριών των κατοίκων των κοινοτήτων Μαραθούντας, Αγίας Μαρινούδας, Αχέλειας και Κολώνης σε σχέση σε σχέση με την παράνομη λειτουργία του χώρου απόρριψης αδρανών υλικών στη Μαραθούντα. Όπως με πληροφόρησαν οι κάτοικοι των πιο πάνω κοινοτήτων, υπάρχουν καθημερινές πυρκαγιές, ενώ γίνεται και καύση επικίνδυνων τοξικών αντικειμένων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τα κοινοτικά συμβούλια απειλούν με δυναμικές κινητοποιήσεις, εάν δεν κλείσει άμεσα ο χώρος της παράνομης απόρριψης αδρανών υλικών στη Μαραθούντα. Αρκετοί κάτοικοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας εξαιτίας των τοξικών αναθυμιάσεων και ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν τις τελευταίες μέρες στο νοσοκομείο Πάφου με αναπνευστικά προβλήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να κλείσει άμεσα ο χώρος της παράνομης απόρριψης αδρανών υλικών στη Μαραθούντα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.355, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, το Υπουργείο Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου κατέληξε σε συμφωνία με την εταιρεία “Google” για πληρωμή αναδρομικών φόρων. Σύμφωνα με το διακανονισμό που ανακοινώθηκε, η Google θα καταβάλει 130 εκατομ. στερλίνες σε αναδρομικούς φόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο για την περίοδο μετά το 2005. Η συμφωνία επήλθε μετά από πολυετή έλεγχο της Yπηρεσίας Φορολογίας και Τελωνείου του Ηνωμένου Βασιλείου με αντικείμενο καταγγελίες ότι η Google επιδιδόταν σε φοροαποφυγή για μια δεκαετία και πλέον ανακατανέμοντας τα κέρδη της στην Ιρλανδία, όπου βρίσκεται η έδρα της για την Ευρώπη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η εταιρεία “Google” έχει φορολογικές υποχρεώσεις στην Κύπρο και κατά πόσο εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της στο Τμήμα Φορολογίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.356, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης παραπόνων αναφορικά με την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην πλατεία του συνοικισμού Στρόβολος ΙΙ εξαιτίας της εγκατάλειψης υποστατικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τα εγκαταλελειμμένα υποστατικά είναι βρόμικα, γεμάτα με άχρηστα αντικείμενα και αποτελούν πηγή μόλυνσης, αφού, εξαιτίας της άθλιας κατάστασης που επικρατεί στο εσωτερικό τους, έχουν γεμίσει με τρωκτικά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, ώστε να αποκατασταθεί η καθαριότητα των υποστατικών και κατά συνέπεια της πλατείας του συνοικισμού Στρόβολος II” και να διασφαλιστούν η υγεία και η ασφάλεια των περιοίκων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.357, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τρία κυβερνητικά μέλη του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών υποχρεώθηκαν να υποβάλουν αναγκαστική παραίτηση εξαιτίας της διαφωνίας τους με την πολιτική που ακολουθεί ο πρόεδρος του συμβουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες μου, ο πρόεδρος του συμβουλίου κατηγορείται για κακοδιαχείρη και κατάχρηση εξουσίας από το Σύνδεσμο Βοηθών Κτηματομεσιτών. Όπως πληροφορήθηκα, παράπονα εναντίον του προέδρου του συμβουλίου διερευνά το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους υποχρεώθηκαν τρία κυβερνητικά μέλη του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών σε αναγκαστική παραίτηση και από ποιον εξαναγκάστηκαν να παραιτηθούν. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν διερευνηθεί από πλευράς υπουργείου οι καταγγελίες εναντίον του προέδρου του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών για κακοδιαχείριση και κατάχρηση εξουσίας.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.358, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το γυμνάσιο στην κοινότητα Αγρού. Οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών οδήγησαν τους μαθητές του σχολείου σε εκδήλωση διαμαρτυρίας, αφού το σχολείο λειτουργούσε ουσιαστικά χωρίς ρεύμα, νερό και θέρμανση. Επιπρόσθετα, όπως έχω πληροφορηθεί, εδώ και σχεδόν επτά χρόνια στο γυμνάσιο εκτελούνται αντισεισμικά έργα, με αποτέλεσμα να προκαλούνται συνεχώς προβλήματα και οχληρία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν καταγραφεί όλα τα προβλήματα του γυμνασίου Αγρού, καθώς και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου να επέλθει η οριστική επίλυση των προβλημάτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.359, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε κλείσιμο/εκκαθάριση του γραφείου της αντιπροσωπίας των Κυπριακών Αερογραμμών στη Μόσχα, τους λόγους της καθυστέρησης και πότε υπολογίζεται να τελειώσει η εν λόγω διαδικασία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.360, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Από τον Ιανουάριο του 2013 είχαμε θέσει ερώτημα στον αρμόδιο υπουργό σε σχέση με τους σταθμούς ασθενοφόρων σε διάφορες περιοχές της Κύπρου (Κλήρου, Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού, Ορόκληνη, Πέγεια) και στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς, τους οποίους είχε εξοπλίσει το Υπουργείο Υγείας. Για τη στελέχωση των σταθμών αυτών είχε εκπαιδευτεί προσωπικό με έξοδα του κράτους, με την παραδοχή από πλευράς του Υπουργείου Υγείας ότι η αναδιοργάνωση και άμεση λειτουργία της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων θα είχε ως αποτέλεσμα τη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Στις 12 Οκτωβρίου 2015 η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ενέκρινε την εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης 26 θέσεων διασωστών με σκοπό τη στελέχωση και λειτουργία των νέων σταθμών ασθενοφόρων σε διάφορες περιοχές (Κλήρου, Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού, Ορόκληνη, Πέγεια) και στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς.

Νοουμένου ότι οι νοσηλευτές που θα πληρώσουν τις θέσεις στους πιο πάνω σταθμούς έχουν προσληφθεί από το 2012 και απασχολούνται σε άλλα τμήματα των δημόσιων νοσοκομείων, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας πληροφορήσει πότε προτίθεται το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει στην πρόσληψη των 26 διασωστών, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τη στελέχωση και λειτουργία των πιο πάνω σταθμών.

Ταυτόχρονα, ζητούμε από τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει αν το Υπουργείο Υγείας προτίθεται να προβεί σε αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των σταθμών των οποίων οι εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκαν το 2012, όμως λόγω της μη λειτουργίας τους έχουν πλήρως ερημωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.361, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσοι Κύπριοι πολίτες συνεισφέρουν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοτελώς εργαζόμενοι αγρότες και σε ποιους κλάδους (π.χ. γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες, μελισσοκόμοι κ.λπ.);

2. Ποιοι κλάδοι παρουσιάζουν μείωση και ποιοι αύξηση;

3. Ποια είναι η ανά έτος κατάσταση των ασφαλισμένων αγροτών της τελευταίας πενταετίας;

                      4. Ποια είναι η μέση ηλικιακή κατάσταση των αγροτών μας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.362, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Προκοπίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του υπουργείου του αναφορικά με τη λειτουργία και στελέχωση των Τμημάτων Πυρηνικής Ιατρικής στα δημόσια νοσηλευτήρια και τους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος που παρουσιάζεται με το συνωστισμό ασθενών στις λίστες αναμονής για την εξειδικευμένη εξέταση σπινθηρογραφήματος οστών.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω εξέταση είναι αναγκαία για ανίχνευση μορφών καρκίνου ή τυχόν μεταστάσεών του. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω, η εξέταση αυτή γίνεται στα Τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής των Γενικών Νοσοκομείων Λευκωσίας και Λεμεσού, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες των καρκινοπαθών παγκύπρια. Στη Λευκωσία υπάρχει ένας γιατρός και τρεις κάμερες, ενώ στη Λεμεσό ένας γιατρός και μία κάμερα, με αποτέλεσμα να παρατηρείται συνωστισμός στις λίστες αναμονής. Όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα για έγκαιρη διάγνωση, ενώ οι υπόλοιποι αναμένουν τη σειρά τους για μήνες.

Κατόπιν τούτων, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει το σώμα για τα ακόλουθα:

1. Θεωρείται ικανοποιητική η στελέχωση των Τμημάτων Πυρηνικής Ιατρικής στα δημόσια νοσηλευτήρια; Αν όχι, υπάρχει πρόθεση από το Υπουργείο Υγείας για πρόσληψη ιατρικού ή/και παραϊατρικού προσωπικού για κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν;

2. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω, στη Λευκωσία υπάρχουν τρεις κάμερες για σπινθηρογράφημα οστών. Χρησιμοποιούνται και οι τρεις; Αν όχι, τι προτίθεται να κάνει το υπουργείο;

3. Υπάρχει πρόθεση για παροχή αυτής της εξειδικευμένης εξέτασης και σε άλλο δημόσιο νοσηλευτήριο, πέραν των Γενικών Νοσοκομείων Λευκωσίας και Λεμεσού;

                   4. Μελετάται το ενδεχόμενο αγοράς υπηρεσιών για τη συγκεκριμένη εξέταση από τον ιδιωτικό τομέα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.363, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους που δεν υπάρχει ακτινολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, γιατί καθυστερεί η τοποθέτησή του και πότε υπολογίζεται να αποσταλεί ακτινολόγος στο εν λόγω νοσοκομείο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.364, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος “Ξοδεύοντας έξυπνα” στη δημοτική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα “Ξοδεύοντας έξυπνα” υλοποιείται από τον οργανισμό “Junior Achievement Cyprus” και εφαρμόζεται με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε πέντε δημοτικά σχολεία της Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Το πρόγραμμα έχει στόχο την εξοικείωση των μαθητών της έκτης τάξης του δημοτικού με έννοιες που σχετίζονται με τη διαχείριση χρημάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το πρόγραμμα αυτό θα εφαρμοστεί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σε περισσότερα δημοτικά σχολεία και ποια είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.365, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας Αυγόρου για δημιουργία πράσινου σημείου. Το κοινοτικό συμβούλιο Αυγόρου προτείνει συγκεκριμένο τεμάχιο μετά από μελέτη. Το συμβούλιο θεωρεί ότι ο συγκεκριμένος χώρος θα εξυπηρετεί τόσο τις επαρχίες Αμμοχώστου όσο και τις κοινότητες που γειτνιάζουν με την επαρχία Λάρνακας. Υπενθυμίζω ότι σε επιστολή μου, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2015, προς τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, είχα ενημερώσει για το ενδιαφέρον που εκφράστηκε έντονα τόσο από την κοινότητα Αυγόρου όσο και από το δήμο Δερύνειας για δημιουργία πράσινου σημείου κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος. Στην εν λόγω επιστολή ζητούσα από τον υπουργό να με ενημερώσει για τις ενέργειες στις οποίες θα προέβαινε, ώστε να διασφαλιζόταν η λειτουργία του προγράμματος δημιουργίας πράσινων σημείων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η εν λόγω επιστολή μου δεν έχει ακόμη απαντηθεί, παρ’ όλο που έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει άμεσα τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα της κοινότητας Αυγόρου και του δήμου Δερύνειας για δημιουργία πράσινου σημείου, καθώς και αν έχει προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία του προγράμματος δημιουργίας πράσινων σημείων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.366, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντώνη Αντωνίου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που παρουσιάζεται σχετικά με τη κτιριακή υποδομή λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για φοίτηση στην Τεχνική Σχολή Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.367, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντώνη Αντωνίου

«Είναι γνωστό ότι, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Νικολαΐδειο Γυμνάσιο Πάφου, λόγω ακαταλληλότητας του σχολικού κτιρίου, έχει καταργηθεί και μεταστεγαστεί προσωρινά από το σχολικό έτος 2014-2015 στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Λυκείου Κύκκου Πάφου. Μετά από αυτή την εξέλιξη, τόσο οι αρμόδιοι φορείς της Πάφου όσο και οι εμπλεκόμενοι σύνδεσμοι γονέων τονίζουν την ανάγκη για ανέγερση/λειτουργία νέου γυμνασίου στο κέντρο της Πάφου, ώστε να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι μαθητές της περιοχής και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του υπερπληθυσμού των υπόλοιπων σχολείων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχεδιασμοί που αφορούν την ανέγερση/λειτουργία νέου γυμνασίου στο κέντρο της πόλης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.368, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε συνέχεια της ερώτησής μου με αρ. 23.06.009.04.996, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους μέχρι σήμερα δεν κατασκευάστηκε η πρόσβαση από τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Αγίας Νάπας προς τη βιοτεχνική περιοχή της Ξυλοτύμπου και αντιθέτως και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί το εν λόγω έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.369, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Κυκλοφορεί ευρέως φήμη ανάμεσα στους πολίτες ότι διεξάγονται αεροψεκασμοί, κυρίως, όπως φημολογείται, από πλευράς Ηνωμένου Βασιλείου για στρατιωτικούς ή και άλλους σκοπούς, στην ατμόσφαιρα πάνω από την Κύπρο. Η ανησυχία των πολιτών είναι υπερβολικά έντονη μάλιστα, επειδή δεν υπάρχουν επίσημες τοποθετήσεις από πλευράς Ηνωμένου Βασιλείου και ειδικά από τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο.

Αναμένουμε από την Κυπριακή Δημοκρατία να προβεί στα αναγκαία διαβήματα προς την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου και των βρετανικών βάσεων, ώστε να ενημερωθεί κατά πόσο γίνονται αεροψεκασμοί και, εάν ναι, τους σκοπούς για τους οποίους γίνονται.

Αντιλαμβάνεστε ότι, σε περίπτωση που οι αεροψεκασμοί διεξάγονται, υπάρχει η πιθανότητα για επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών και στην κλιματική ισορροπία, που θα έχει ως αποτέλεσμα την πιθανή μείωση της βροχόπτωσης και πρόκληση ξηρασίας στον τόπο, για να εξυπηρετούνται συμφέροντα άλλης χώρας. Εάν αυτό συμβαίνει, θεωρούμε την πράξη αυτή εχθρική και οφείλει το επίσημο κράτος να απαιτήσει τον τερματισμό τέτοιου είδους ενεργειών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι φήμες περί αεροψεκασμών και, εάν ναι, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να τερματιστούν άμεσα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.370, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο με τους πενήντα μεγαλύτερους οφειλέτες (νομικά και φυσικά πρόσωπα) του Τμήματος Φορολογίας ανά έτος από το 2010 μέχρι το 2015. Επίσης, τον παρακαλώ να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος των οφειλών τους, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται για την είσπραξη των φόρων αυτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.371, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το νόμο που προνοεί για την εγκατάσταση και χρήση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών (ΑΕΑ), κάθε δημόσια υπηρεσία, οργανισμός ή ιδιωτική επιχείρηση όπου εργοδοτούνται ή διακινούνται πέραν των πεντακοσίων ατόμων έχει υποχρέωση να εγκαταστήσει ΑΕΑ. Ο υπεύθυνος λειτουργίας χώρου σε δημόσια υπηρεσία, οργανισμό ή ιδιωτική επιχείρηση που εγκαθιστά ΑΕΑ έχει την υποχρέωση μεταξύ άλλων να μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού που εργάζεται στο χώρο εγκατάστασης του ΑΕΑ σύμφωνα με τις συμβουλές του Κυπριακού Συμβουλίου Αναζωογόνησης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν τοποθετηθεί απινιδωτές στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, καθώς και αν έχουν εκπαιδευτεί οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία για την ορθή χρήση τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.372, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε συνέχεια κοινοβουλευτικής μου ερώτησης με αρ. 23.06.010.04.311, την οποία κατέθεσα στις 11 Δεκεμβρίου 2014 και η οποία παραμένει αναπάντητη, αναφορικά με τη λειτουργία του ελαιοτριβείου στην οικιστική περιοχή της κοινότητας Αναλιόντα και δεδομένων των συνεχιζόμενων αντιδράσεων των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για ρύπανση και οχληρία που προκαλείται από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ξεκινήσει η διαδικασία μετακίνησης του ελαιοτριβείου και, αν ναι, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.373, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ποσά που έχουν λάβει οι εταιρείες δημόσιων συγκοινωνιών οι οποίες έχουν υπογράψει συμβάσεις με το κράτος για την εκτέλεση των δημόσιων μεταφορών ανά έτος. Επίσης, τον παρακαλώ να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ατόμων που εργοδοτεί η κάθε εταιρεία, καθώς και για τις αμοιβές που λαμβάνουν τα διευθυντικά στελέχη των εταιρειών αυτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.374, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Το ποσοστό κατανάλωσης αντιβιοτικών φαρμάκων στην Κύπρο είναι αρκετά υψηλό σε σύγκριση με άλλες χώρες στην Ευρώπη και διαπιστώνεται ελλιπής πληροφόρηση όσον αφορά την ορθή χρήση τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την αντιμετώπιση της αυξημένης χρήσης αντιβιοτικών φαρμάκων και κατά πόσο έχει γίνει σχετική μελέτη για το θέμα. Παρακαλώ επίσης όπως μας αποσταλούν στατιστικά στοιχεία για τη χρήση των εν λόγω φαρμάκων κατά τα δέκα τελευταία χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.375, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Έχω ενημερωθεί σχετικά με την απόφαση του αρμόδιου υπουργείου για τερματισμό της λειτουργίας του εργαστηρίου ορμονών στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Το εργαστήριο αυτό κρίθηκε απαραίτητο τα προηγούμενα χρόνια λόγω κυρίως των αναγκών για άμεση εξυπηρέτηση των ασθενών, για την ασφάλεια του αποτελέσματος και λόγω της αύξησης της ζήτησης για αναλύσεις.

Νοουμένου ότι η επαρχία Λεμεσού παρουσιάζει αυξημένα ποσοστά προβλημάτων καρκίνου και θυρεοειδή και λόγω των προαναφερθέντων αναγκών, που συνεχίζουν να υφίστανται, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για ποιο λόγο τερματίστηκε η λειτουργία του υπό αναφορά εργαστηρίου;

                    2. Υπάρχει πρόθεση από το αρμόδιο υπουργείο να προβεί σε ενέργειες επαναλειτουργίας του εργαστηρίου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.376, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία της νομοθεσίας που σχετίζεται με την τυποποίηση του ξιδιού και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.377, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.069, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2015, ζητούσα να πληροφορηθώ αναφορικά με το σχέδιο επιχορηγημένων διακοπών. Συγκεκριμένα, τα ερωτήματά μου αφορούσαν την κατανομή του ποσού που διατέθηκε ανά περιοχή και ανά ξενοδοχείο, καθώς και τους λόγους για τους οποίους μειώθηκε για το 2015 το ποσό που διατέθηκε στο σχέδιο επιχορηγημένων αδειών συγκριτικά με προηγούμενα έτη. Από την απάντηση, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2016, της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου διαπίστωσα ότι δε διατέθηκε όλο το ποσό του σχεδίου και ποσό ύψους 45.000 παρέμεινε αδιάθετο. Να σημειωθεί ότι το δεύτερο ερώτημα που είχα υποβάλει δεν έχει απαντηθεί στην επιστολή της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα κριτήρια που ισχύουν όσον αφορά την επιχορήγηση αδειών εργοδοτουμένων, καθώς και τους λόγους για τους οποίους παρέμεινε αδιάθετο το ποσό των 45.000. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους μειώθηκε για το 2015 το ποσό που διατέθηκε στο σχέδιο επιχορηγημένων αδειών συγκριτικά με προηγούμενα έτη, καθώς και ποιο είναι το ποσό που θα διατεθεί για το 2016. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή κατά πόσο προτίθεται να επανεξετάσει τα κριτήρια όσον αφορά την επιχορήγηση αδειών εργοδοτουμένων, ώστε να γίνει εφικτό περισσότερα άτομα να μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.378, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η εταιρεία “Cypra Ltd” έχει καταδικαστεί δύο φορές από το δικαστήριο για ανέγερση παράνομων εγκαταστάσεων στην Κάτω Μονή και βρίσκεται σε εξέλιξη εκδίκαση υπόθεσης για παρακοή δύο διαταγμάτων του δικαστηρίου. Παράλληλα, όπως έχω πληροφορηθεί, η εταιρεία “Cypra Ltd” έχει κερδίσει διαγωνισμό αναφορικά με τη διαχείριση ζωικών αποβλήτων (Κατηγορίας 1 και 2) με έναρξη την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι θεμιτό να κατοχυρώνεται προσφορά σε εταιρεία ο ιδιοκτήτης της οποίας έχει επανειλημμένα παρανομήσει και βρίσκεται ενώπιον του δικαστηρίου για παρακοή διαταγμάτων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο, πριν προχωρήσει η κατοχύρωση της προσφοράς στην εταιρεία “Cypra Ltd”, είχαν ληφθεί υπόψη οι δικαιολογημένες αντιδράσεις των κατοίκων της κοινότητας Κάτω Μονής, των οποίων η ποιότητα ζωής έχει υποβαθμιστεί εξαιτίας της συνέχισης της λειτουργίας κτηνοτροφικών υποστατικών (κτηνοτροφικές μονάδες, σφαγεία, εγκαταστάσεις διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων)

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.379, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Στις 13 Μαΐου 2014 ζητήσαμε από το Υπουργείο Υγείας ενημέρωση ως προς τη χορήγηση του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση φαρμάκου που περιέχει την ουσία “Tafamidis”.

Στις 11 Ιουλίου 2014 ο προκάτοχος του νυν υπουργού μάς ενημέρωσε ότι το Υπουργείο Υγείας απέρριψε το αίτημα χορήγησης του φαρμάκου λόγω δήθεν αβεβαιότητας για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και προφασιζόμενο ελλιπή επιστημονική τεκμηρίωση.

Στις 18 Ιουλίου 2014 απαντήσαμε στον προκάτοχο του νυν υπουργού με συγκεκριμένα στοιχεία ως προς την επιστημονική τεκμηρίωση και ζητήσαμε επανεξέταση του θέματος από την Επιτροπή Φαρμάκων.

Στις 20 Νοεμβρίου 2014 ο προκάτοχος του νυν υπουργού απάντησε ότι η Επιτροπή Φαρμάκων θα επαναξιολογούσε το αίτημα για συμπερίληψη του φαρμακευτικού σκευάσματος “Vyndagel (Tafamidis)” στο κρατικό συνταγολόγιο.

Στις 11 Μαρτίου 2015 υποβάλαμε εκ νέου ερώτημα, για να ενημερωθούμε για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και αν το φάρμακο θα εντασσόταν τελικά στο κρατικό συνταγολόγιο.

Στις 10 Αυγούστου 2015 σε απάντηση του αρμόδιου υπουργού καταγράφηκε ότι η Επιτροπή Φαρμάκων, στις 13 Μαρτίου 2015, αποφάσισε όπως το θέμα συμπερίληψης του φαρμάκου “Tafamidis” στο κρατικό συνταγολόγιο συζητηθεί από ειδικούς σε επίπεδο ad hoc επιτροπής. Η συνεδρία αυτή πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 2015. Τότε καταγράφηκαν οι απόψεις των ειδικών και προτάθηκε πρωτόκολλο χορήγησης του φαρμάκου “Tafamidis” από τα κρατικά νοσηλευτήρια.

Στις 24 Ιουλίου 2015 οι εισηγήσεις της ad hoc επιτροπής αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Φαρμάκων, η οποία και αποφάσισε την υιοθέτησή τους.

Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει γιατί μέχρι σήμερα (Φεβρουάριος 2016) το θέμα βρίσκεται σε εκκρεμότητα και οι ασθενείς εξακολουθούν να μη λαμβάνουν το συγκεκριμένο φάρμακο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.380, ημερομηνίας 29 Φεβρουαρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Τους τελευταίους μήνες έχουμε γίνει δέκτες πολλών παραπόνων από πολίτες που υπέβαλαν αιτήσεις για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα τέκνου, τη φοιτητική χορηγία και για άλλα επιδόματα σε σχέση με τον υπολογισμό των εισοδημάτων τους. Παρατηρείται ότι κατά τον υπολογισμό των εισοδημάτων των αιτητών, στις περιπτώσεις όπου είναι συγκαταθέτες με άλλα άτομα, αντί να γίνεται επιμερισμός των τόκων, ως θα έπρεπε, οι τόκοι πιστώνονται ως εισόδημα στον καθένα από τους συγκαταθέτες ξεχωριστά, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται το πραγματικό εισόδημα της οικογένειας και να δημιουργείται ουσιαστικά ένα πλασματικό εισόδημα για όλους τους συγκαταθέτες. Δε λαμβάνεται επίσης υπόψη το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τα άλλα φορολογούμενα εισοδήματα, οι τόκοι υποβάλλονται σε φορολογία 30%, η οποία αποκόπτεται άμεσα από τους καταθέτες με τη λήξη των εκπρόθεσμων καταθέσεών τους. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να γίνει υπεξαίρεση από τη φορολογία και ασφαλώς δεν είναι λογικό να προστίθενται στα εισοδήματα των πολιτών.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει άμεσα για το πώς προτίθεται να ρυθμίσει την πιο πάνω αδικία, που έχει ως αποτέλεσμα την εξαίρεση από τους δικαιούχους διαφόρων επιδομάτων μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.381, ημερομηνίας 29 Φεβρουαρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Όπως γνωρίζετε, έχουν δικαιωθεί πλήρως οι καταγγελίες που κάναμε στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας του παντοπωλείου των Κεντρικών Φυλακών.

Μετά την εγγραφή και εξέταση του θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου από την κοινοβουλευτική μας ομάδα, η οποία υιοθετήθηκε στη συνέχεια από όλα τα μέλη της επιτροπής, τοποθετηθήκαμε ομόφωνα ότι πρέπει να αλλάξει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας του παντοπωλείου των Κεντρικών Φυλακών. Ο Γενικός Ελεγκτής τόνισε ότι, εάν αυτή η αλλαγή δεν είναι ριζική, θα στείλει το θέμα στο Γενικό Εισαγγελέα.

Αναμένουμε από τον αρμόδιο υπουργό ολοκληρωμένη ενημέρωση ως προς τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να αρθούν όλες οι παρατυπίες που είχαν επισημανθεί ως προς τη λειτουργία του παντοπωλείου των Κεντρικών Φυλακών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.382, ημερομηνίας 29 Φεβρουαρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει πώς σκοπεύει να ενεργήσει σε σχέση με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών Πάφου, μετά την τοποθέτηση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας στη γραπτή καταγγελία μας, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2016, ότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε πειθαρχική έρευνα ως προς τα θέματα που έχουμε εγείρει. Από τις ενέργειες λειτουργών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Πάφου, πέραν της σύγκρουσης συμφερόντων και της παρανομίας που παρατηρούνται, τίθεται και θέμα ασφάλειας των πολιτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.383, ημερομηνίας 29 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ελλείμματα που παρουσιάζουν τα ταμεία προνοίας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, κατά πόσο τα ελλείμματα αυτά επηρεάζουν ή θα επηρεάσουν το δημόσιο χρέος και ποιες προσπάθειες κάνει το κράτος για αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από το έλλειμμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.384, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους κανονισμούς χορήγησης ανεργιακού επιδόματος σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Στην Κύπρο για παράδειγμα ένας πολίτης έχει δικαίωμα για πρώτη φορά σε ανεργιακό επίδομα μετά από εισφορές δύο ετών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ακολούθως, ο πολίτης έχει ξανά δικαίωμα στο επίδομα μετά από εισφορές έξι μηνών, δηλαδή είναι δυνατό το ανεργιακό επίδομα να χορηγείται ανά εξαμηνία εισφορών και για σειρά ετών. Ποιες πρακτικές χρησιμοποιούνται στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.385, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρου Κυπριανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ιστορικό της πώλησης της θυγατρικής τράπεζας της Τράπεζας Κύπρου στην Ουκρανία, για τους λόγους για τους οποίους η συμφωνία πώλησης έκλεισε με έκπτωση 10%, με το ποσό να μειώνεται από τα 225 εκατομ. στα 202,5 εκατομ., και ποιοι νομικοί/χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι ανέλαβαν ή/και αναμίχθηκαν στη συμφωνία πώλησης πέραν του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος είχε έντονη ανάμιξη όπως γράφτηκε στον τύπο την επίμαχη περίοδο στην επίτευξη της συμφωνίας με το αρχικό ποσό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.386, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Προκοπίου

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι καρκινοπαθείς ασθενείς που χρειάζονται να τύχουν της εξειδικευμένης εξέτασης PET-CT-SCAN πρέπει να μεταβαίνουν στο εξωτερικό (Ελλάδα, Αγγλία), γιατί στην Κύπρο δεν υπάρχει αυτός ο εξειδικευμένος αξονικός τομογράφος. Κάποιοι ιδιωτικά μεταβαίνουν και στα κατεχόμενα.

Επίσης, πληροφορήθηκα ότι η εξέταση αυτή στοιχίζει στη Δημοκρατία περίπου 1150 ευρώ, ενώ, αν συνυπολογίσουμε τα έξοδα αποστολής και διαμονής του δικαιούχου ή και του συνοδού του, το κόστος είναι αρκετά μεγαλύτερο. Παράλληλα, για ένα πολίτη μη δικαιούχο, η εξέταση στοιχίζει περίπου 1500 ευρώ.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχει κάποια μελέτη αναφορικά με το ετήσιο κόστος με το οποίο επιβαρύνεται το κράτος για την εν λόγω εξέταση στο εξωτερικό;

2. Το κόστος αγοράς αυτού του μηχανήματος είναι σε τέτοιο βαθμό απαγορευτικό, ώστε να προτιμάται η αποστολή των ασθενών στο εξωτερικό;

Υπάρχει πρόθεση από το υπουργείο σας ή μελετάται το ενδεχόμενο για αγορά τέτοιου αξονικού τομογράφου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.387, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2015 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.072, αναφορικά με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών πτήσεων ελικοπτέρων με χαμηλό ύψος στη χερσόνησο του Ακάμα, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει αποστείλει επιστολές στην Πολιτική Αεροπορία και στο Υπουργείο Άμυνας, με στόχο να καθοριστούν όροι και να ρυθμιστούν οι αεραθλητικές δραστηριότητες, προς αποφυγή όχλησης και επηρεασμού του φυσικού περιβάλλοντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν καθοριστεί όροι για τη ρύθμιση των αεραθλητικών δραστηριοτήτων, προς αποφυγή όχλησης και επηρεασμού του φυσικού περιβάλλοντος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.388, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2015 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη σε ερώτηση της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά με αρ. 23.06.010.05.067, αναφορικά με δίτροχα ηλεκτρικά μηχανάκια και την κυκλοφορία τους, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανέλαβε το συντονισμό των διάφορων υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, του Αρχηγείου Αστυνομίας, του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, με στόχο την καταγραφή τυχόν προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα μέσα αυτά, όπως π.χ. ασφαλιστική κάλυψη, φωτισμό, όριο ταχύτητας, χώρο διακίνησης, ηλικία του κατόχου τους κ.ο.κ., ώστε να αποτελέσουν τη βάση συζήτησης, στο βαθμό που η πολιτεία θα αποφασίσει τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει αποφασιστεί η νομοθετική ρύθμιση του θέματος, αν έχει ετοιμαστεί νομοσχέδιο και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.389, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2015 του Υπουργού Άμυνας κ. Χριστόφορου Φωκαΐδη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.243, αναφορικά με τον εμποτισμό με χημικά των οστών που φυλάγονται στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, πληροφορήθηκα ότι ο Υπουργός Άμυνας στις 26 Νοεμβρίου είχε ορίσει ερευνών λειτουργό για τη διεξαγωγή διοικητικής έρευνας και την υποβολή σχετικής έκθεσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η διεξαγωγή της διοικητικής έρευνας και ποια είναι τα πορίσματα της εν λόγω έρευνας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.390, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Με αφορμή τη δικαστική απόφαση με αριθμό 338/2012, που αφορούσε στην αιτήτρια Συρίμη, η οποία δικαιώθηκε από το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών και ως εκ τούτου η σύμβαση της εργασίας της μετετράπη σε σύμβαση αορίστου χρόνου, καλούμε τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει κατά πόσο αυτή η απόφαση θα εφαρμοστεί σε ανάλογες περιπτώσεις στο Τμήμα Στατιστικής Υπηρεσίας.

Δεχτήκαμε καταγγελίες ότι το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ετοιμάζει συμβόλαια διάρκειας έξι μηνών, οκτώ μηνών και δέκα μηνών για τα μέλη του προσωπικού που εργάζονται σήμερα με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στη Στατιστική Υπηρεσία και οι συμβάσεις των οποίων έπρεπε να είχαν μετατραπεί προ πολλού σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Σύμφωνα με την απόφαση Συρίμη και τη νομοθεσία, δεν υπάρχει πρόνοια που να προβλέπει αντί τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου την προσφορά συμβολαίων ορισμένης διάρκειας.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για το πού στηρίζεται αυτή η απόφαση των αρμόδιων οργάνων για παροχή συμβολαίων συγκεκριμένης διάρκειας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.391, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.392, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει το υπουργείο του σχετικά με τις θέσεις της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για την αγωγή και εκπαίδευση παιδιών με αναπηρίες, που δημοσιεύτηκαν το Δεκέμβριο του 2011, καθώς και για τις εισηγήσεις που προτείνονται από την παγκύπρια οργάνωση γονέων και φίλων παιδιών με εγκεφαλικές και άλλες παραλύσεις “Αγκαλιά Ελπίδας” σε υπόμνημα που μου έχει κατατεθεί. Επισυνάπτεται το σχετικό υπόμνημα, καθώς και οι εισηγήσεις της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για την αγωγή και εκπαίδευση παιδιών με αναπηρίες

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.393, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Έχουμε δει τις δημοσιοποιημένες απαντήσεις του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε σχέση με την ερώτησή μας με αρ. 23.06.010.05.380, ημερομηνίας 29 Φεβρουαρίου 2016, για τον τρόπο υπολογισμού των εισοδημάτων αιτητών επιδομάτων, για την οποία ερώτηση δεν έχουμε πάρει επίσημη γραπτή απάντηση μέσω του κοινοβουλίου. Στις υπό αναφορά απαντήσεις παρατηρούμε όμως τα ακόλουθα:

1. Δε γίνεται καμιά αναφορά στην αποκοπή του φόρου ύψους 30%, η οποία επιβάλλεται σε όλους τους καταθέτες με τη λήξη των εκπρόθεσμων καταθέσεών τους.

2. Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου ισχυρίστηκε ότι οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί δεν ενημερώνουν το υπουργείο ως προς τον αριθμό των δικαιούχων κάθε λογαριασμού. Υπογραμμίζουμε πως σε όλες τις βεβαιώσεις λογαριασμών και τόκων γίνεται ονομαστική αναφορά σε όλους τους συγκαταθέτες.

3. Όσον αφορά στη βεβαίωση για το πότε δημιουργήθηκε ο κοινός λογαριασμός, σας πληροφορούμε πως σε λογαριασμούς πέραν του ενός δικαιούχου δεν μπορεί να αποδειχθεί η πηγή προέλευσης των χρημάτων της κατάθεσης και αν τα λεφτά υπήρχαν σε άλλο λογαριασμό, γιατί ο παλιός λογαριασμός κλείνει και δημιουργείται καινούριος.

4. Περιορισμοί στην πρόσβαση των κοινών λογαριασμών τίθενται μόνο σε περιπτώσεις ανηλίκων, αποθανόντων, διαζυγίου κ.λπ.

Ως εκ τούτου, αναμένουμε την απάντησή σας και στις δύο ερωτήσεις που υποβάλαμε, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.394, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το σχέδιο διαχείρισης της περιοχής της λίμνης Παραλιμνίου και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.395, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους ελέγχους που έχει διεξάγει για την ύπαρξη της ουσίας ναταμυκίνηστο γιαούρτι από το 2011 μέχρι σήμερα και για τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.396, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να συμπεριλάβει τις όχι εκ γενετής καρδιοπάθειες στις μόνιμες παθήσεις για παραχώρηση κάρτας νοσηλείας στους ασθενείς και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να τεθεί σε ισχύ αυτή η αλλαγή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.397, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους ο ελαιοπαραγωγός κατά την παράδοση στο ελαιοτριβείο πληρώνει 19% ΦΠΑ για το άλεσμα των ελιών του και κατά πόσο το κράτος προτίθεται να μειώσει το ΦΠΑ στο 5%, όπως ισχύει για τα άλλα τρόφιμα και οπωροκηπευτικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.398, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το κράτος προτίθεται να ετοιμάσει σχέδιο επανεγκατάστασης προσφύγων στις κατεχόμενες περιοχές (Καρπασίας) και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να είναι έτοιμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.399, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Κατυδάτων δεν έχει περιληφθεί στο αποχετευτικό σύστημα της περιοχής Σολέας όπως οι πλείστες κοινότητες της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν έχει συμπεριληφθεί η κοινότητα Κατυδάτων στο αποχετευτικό της περιοχής Σολέας και αν είναι εφικτό έστω και εκ των υστέρων να συμπεριληφθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.400, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση, ημερομηνίας 29 Φεβρουαρίου 2016, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.172 αναφορικά με τη διερεύνηση των καταγγελιών αγροτών για παράνομη διακίνηση γεωργικών προϊόντων από την Τουρκία μέσω των κατεχομένων στις ελεύθερες περιοχές, πληροφορήθηκα μεταξύ άλλων ότι το Τμήμα Γεωργίας, το Τμήμα Τελωνείων, το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες μελέτησαν τις καταγγελίες που αφορούσαν την προέλευση των ντοματών, καθότι τα συνοδευτικά έγγραφα που εκδόθηκαν από το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο δήλωναν το όνομα του παραγωγού και το όνομα του αποστολέα ως το ίδιο πρόσωπο. Περαιτέρω, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Τελωνείων, ως υπεύθυνη αρμόδια αρχή για προώθηση σχετικού αιτήματος για περαιτέρω διερεύνηση από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απέστειλε σχετική επιστολή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το πιο πάνω θέμα. Παρακαλώ όπως αποσταλεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων τόσο η επιστολή του Τμήματος Τελωνείων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.401, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση, ημερομηνίας 29 Φεβρουαρίου 2016, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.087 αναφορικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το εν λόγω υπουργείο για τη στήριξη και την οικονομική ενίσχυση των μελισσοκόμων, πληροφορήθηκα ότι το υπουργείο, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα τριετούς μελέτης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εκπόνησε για λογαριασμό του υπουργείου, προχώρησε στην ετοιμασία σχετικού αγροπεριβαλλοντικού καθεστώτος για ένταξή του στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, στο προτεινόμενο πενταετές καθεστώς, με συνολικό προϋπολογισμό 2 εκατομ., παρέχεται οικονομική ενίσχυση στους μελισσοκόμους για ανάληψη ενεργειών οι οποίες θα συνεισφέρουν στη διατήρηση της ευρωστίας και το μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων που επιδέχονται τα μελισσοσμήνη από διάφορα είδη θηρευτών (εντομοφάγα πτηνά) διατηρώντας την αρμονική συνύπαρξη μελισσών και θηρευτών. Το προτεινόμενο αγροπεριβαλλοντικό μέτρο στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένεται η έγκρισή του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει εγκριθεί το πιο πάνω αγροπεριβαλλοντικό μέτρο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πότε αναμένεται να ξεκινήσει η εφαρμογή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.402, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει περιοχή των κοινοτήτων Λιοπετρίου, Ξυλοφάγου, Αυγόρου και Ορμήδειας σε σχέση με την καύση σκουπιδιών στο παλιό λατομείο της κοινότητας Ξυλοφάγου. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, αρκετές φορές εκπέμπεται μαύρος καπνός, που υποδηλεί καύση ελαστικών, πιθανώς και λαδιών μηχανοκινήτων και άλλων βλαβερών υλικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν διερευνήθηκαν οι καταγγελίες αυτές, ώστε να σταματήσουν αμέσως οι ρυπογόνες καύσεις των ύποπτων υλικών, και ποια μέτρα λαμβάνονται, ώστε να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν οι ένοχοι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.403, ημερομηνίας 21ης  Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2015, σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.186 αναφορικά με το ενδεχόμενο ειδικής μεταχείρισης για τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας του αεροπορικού δυστυχήματος της εταιρείας “Helios Airways Ltd” σε σχέση με τις φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις τους προς το κράτος, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, με απόφασή του με αρ. 79.171 στις 22 Ιουλίου 2015 ενέκρινε όπως ζητήματα που αφορούν σε οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας του αεροπορικού δυστυχήματος, οι καταθέσεις των οποίων έχουν υποστεί απομείωση μετά την απόφαση του Eurogroup το Μάρτιο του 2013, αξιολογούνται και εξετάζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης Ανθρωπιστικών Ζητημάτων. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, μέχρι το τέλος του 2015 η επιτροπή θα υπέβαλλε σχετική εισήγηση, για να ληφθεί απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με τη δυνατότητα παροχής κατά χάριν οικονομικής βοήθειας για ανθρωπιστικούς λόγους στις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας με τη συντριβή του αεροσκάφους της εταιρείας “Helios Airways Ltd”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υποβληθεί εισήγηση από την εν λόγω επιτροπή προς το Υπουργικό Συμβούλιο για παροχή οικονομικής βοήθειας στις οικογένειες των θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος, αν έχει ληφθεί απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο, αν θα βοηθηθούν όλες οι οικογένειες των θυμάτων και ποιο είναι το συνολικό ποσό που αποφασίστηκε να δοθεί ως οικονομική βοήθεια στις οικογένειες αυτές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.404, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από πρόσφατα δημοσιεύματα ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, δεν προχώρησε στη μείωση της αστυνομικής φρουράς του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια, όπως έπραξε με άλλους πρώην και τέως αξιωματούχους και αρχηγούς κομμάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η πιο πάνω πληροφόρηση και ποιος είναι ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στην αστυνομική φρουρά του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει κατάλογο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όλων των πρώην αξιωματούχων και αρχηγών κομμάτων που διαθέτουν αστυνομική φρουρά, καθώς και τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται σε αυτές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.405, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος αναφορικά με τη μετακίνηση στο τσιμεντοποιείο Βασιλικού των ελαστικών που βρίσκονται στο λατομείο Λατούροςστην περιοχή Βαθιάς Γωνιάς στον Άγιο Σωζόμενο δεν έχει υλοποιηθεί, με αποτέλεσμα να είναι ορατός ο κίνδυνος μεγάλης οικολογικής καταστροφής σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τα λάστιχα ανήκουν σε δύο αδειοδοτημένα συστήματα διαχείρισης ελαστικών, καθώς και σε ιδιωτική εταιρεία παραλαβής ελαστικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν μετακινηθεί τα ελαστικά από το λατομείο Λατούρος στο τσιμεντοποιείο Βασιλικού για ορθολογική διαχείριση και, αν όχι, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η μετακίνησή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.406, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να υποβάλουν σχέδιο εξώδικης ρύθμισης του προβλήματος των αξιογράφων βάσει συγκεκριμένων οδηγιών του. Μεταξύ των οδηγιών αυτών περιλαμβάνεται και η εξής: “Όλοι οι ιδιώτες κάτοχοι αξιογράφων που αγόρασαν τα αξιόγραφα από την πρωτογενή αγορά θα αποζημιωθούν με την καταβολή σε αυτούς των πρώτων 100.000 ανά άτομο, ανεξάρτητα από την απομείωση των καταθέσεων που έγινε το Μάρτιο του 2013”. Για το υπόλοιπο ποσό, πέραν των 100.000, το αίτημα του Συνδέσμου Κατόχων Αξιογράφων είναι να εκδοθούν μετοχές από την Τράπεζα Κύπρου για το 47,5% και για το 52,5% να εκδοθούν κυβερνητικά ομόλογα επταετούς διάρκειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υλοποιηθεί η πιο πάνω οδηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας και, εάν όχι, πότε αναμένεται να υλοποιηθεί. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει κατά πόσο προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα του Συνδέσμου Κατόχων Αξιογράφων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.407, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα του Συνδέσμου Κατόχων Αξιογράφων όπως, σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η εκδίκαση των υποθέσεων των κατόχων αξιογράφων και κερδίσουν έναντι της τράπεζας, εάν η τράπεζα αδυνατεί να πληρώσει για οποιοδήποτε λόγο, υιοθετηθεί η παράγραφος που καταγράφεται στη συμφωνία με το Eurogroup, ημερομηνίας 25 Μαρτίου 2013, και αναφέρειτο Eurogroup σημειώνει την πρόθεση των κυπριακών αρχών να αποζημιώσουν πιθανά θύματα δόλιων πρακτικών σύμφωνα με τις καθιερωμένες νομικές και δικαστικές διαδικασίες εκτός του προγράμματοςκαι όπως αναλάβει το κράτος την αποζημίωση των κατόχων αξιογράφων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να ικανοποιήσει το πιο πάνω αίτημα του Συνδέσμου Κατόχων Αξιογράφων, εάν και εφόσον καταστεί ανάγκη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.408, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τον Ιούνιο του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σειρά κοινών μη δεσμευτικών αρχών όσον αφορά μηχανισμούς συλλογικής ένδικης προστασίας στα κράτη μέλη, ώστε οι πολίτες και οι εταιρείες να μπορούν να διεκδικούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται βάσει της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν τα δικαιώματα αυτά έχουν παραβιαστεί. Οι μηχανισμοί συλλογικής ένδικης προστασίας πρέπει να είναι διαθέσιμοι σε διάφορους τομείς όπου η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χορηγεί δικαιώματα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ιδίως όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, τον ανταγωνισμό, την προστασία του περιβάλλοντος και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστούσε στα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικούς μηχανισμούς συλλογικής ένδικης προστασίας, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα κατάλληλες διαδικαστικές εγγυήσεις, για να αποφεύγεται η καταχρηστική προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει με τη θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να επιτρέπονται οι ομαδικές αγωγές και στο θέμα των αξιογράφων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.409, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την προσφορά “For The Creation Of The Cyprus National Electronic Identification, Authentication And Signature System (elAS-SYSTEM) for the Department of Information Technology Services of the Ministry of Finance”, που δημοσιεύτηκε στις 25 Ιουλίου 2014 με εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης τη 16η Ιανουαρίου 2015. Συγκεκριμένα, παρακαλώ όπως γίνει ενημέρωση σχετικά με την προσφορά, τα αποτελέσματα της σχετικής αξιολόγησης, την απόφαση για κατακύρωσή της, καθώς και το συνολικό κόστος από την ημερομηνία δημοσίευσης της προσφοράς μέχρι και σήμερα (κόστος τόσο για την εργασία που έγινε από δημόσιους υπαλλήλους, καθώς και από συμβούλους που τυχόν έχουν προσφέρει σχετικές υπηρεσίες)

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.410, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τανζανία εκδίδουν βίζες σε κατόχους τουρκοκυπριακών διαβατηρίων παρόλο που υπάρχουν ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για μη αναγνώριση του παράνομου ψευδοκράτους. Συγκεκριμένα, το ψήφισμα 541, που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 18 Νοεμβρίου 1983, καλεί όλα τα κράτη να μην αναγνωρίζουν οποιοδήποτε κυπριακό κράτος, άλλο από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύουν οι πιο πάνω πληροφορίες για έκδοση βίζας από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τανζανία σε κατόχους τουρκοκυπριακών διαβατηρίων και ποια είναι τα διαβήματα στα οποία έχει προβεί η Κυπριακή Δημοκρατία προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.411, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την κατακύρωση του διαγωνισμού για εργασίες στο λιμάνι της Λάρνακας στην εταιρεία “Medserv”, κατά πόσο ο διαγωνισμός που προκηρύχθηκε ήταν κλειστός ή ανοικτός, ποιος ήταν ο αριθμός των προσφοροδοτών, καθώς και με βάση ποια κριτήρια αποφασίστηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία “Medserv” και αν προηγήθηκε εκπόνηση μελέτης για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.412, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την προστασία των εναπομείναντων αιωνόβιων κυπαρισσιών επί της λεωφόρου Λάρνακος, που κινδυνεύουν εξαιτίας των εκσκαφών που γίνονται για τη διαπλάτυνση της λεωφόρου Λάρνακος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.413, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Το Υπουργείο Οικονομικών, απαντώντας στην ερώτησή μας με αρ. 23.06.010.03.400, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τα πρώτα τριάντα πρόσωπα που έχουν οφειλές αναφορικά με το ΦΠΑ, μας κοινοποίησε συγκεκριμένο κατάλογο στον οποίο εταιρεία η οποία οφείλει για το ΦΠΑ γύρω στα 1,3 εκατομ. δραστηριοποιείται στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, ενώο διευθυντής της εταιρείας διαμένει στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές”.

Καλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας πληροφορήσει αν μέχρι σήμερα έχει εισπραχθεί το οφειλόμενο για το ΦΠΑ ποσό και, εάν όχι, να μας ενημερώσει γιατί, δεδομένου του ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται στις ελεύθερες περιοχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.414, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το υπουργείο του για το θέμα της κτιριακής αναβάθμισης και ασφάλειας του Απεήτειου Γυμνασίου Αγρού και σε ποιες ενέργειες θα προβεί για τα θέματα που θίγονται σε σχετική επιστολή που έχω λάβει από το Σύνδεσμο Γονέων του Απεήτειου Γυμνασίου Αγρού. Επισυνάπτεται η εν λόγω επιστολή του συνδέσμου γονέων.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.415, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με αποβολή λυμάτων μέσω αγωγών στη θάλασσα κοντά στο εργοστάσιο ΛΟΕΛ στην περιοχή του Καρνάγιου στη Λεμεσό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει ελεγχθεί η πιο πάνω καταγγελία και ποια μέτρα λαμβάνονται για την πάταξη της παρανομίας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος ευθύνεται για την πιο πάνω παρανομία και αν έχει φροντίσει, ώστε να σταματήσει η αποβολή λυμάτων στη θάλασσα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.416, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 4 Ιανουαρίου 1969 τέθηκε σε ισχύ από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η Διεθνής Σύμβαση για την Κατάργηση κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων. Η σύμβαση αποτελεί εργαλείο για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και δεσμεύει τα μέλη της στην εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων και την προώθηση της αλληλοκατανόησης όλων των φυλών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με την κατάθεση νομοσχεδίου για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Κατάργηση κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.417, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να τοποθετήσει κυρτώματα στην οδό Αυγερινού στους Αγίους Αναργύρους Λάρνακας λόγω αυξημένης κίνησης στον εν λόγω δρόμο, αφού δεν υπάρχει η δυνατότητα δεξιάς στροφής στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.418, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το ιατρείο που βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο Αγίων Αναργύρων Λάρνακας έχει διακόψει τη λειτουργία του.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα καταστήματα του εμπορικού κέντρου Αγίων Αναργύρων έχουν παραχωρηθεί και σε ποιους, για τους λόγους που έχει διακόψει τη λειτουργία του το ιατρείο και αν πρόκειται να επαναλειτουργήσει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.419, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου που βρίσκεται στις ακτές της Κερύνειας κινδυνεύει να καταστραφεί από εργασίες που διεξάγονται από τις κατοχικές αρχές και αφορούν την κατεδάφιση εγκαταλελειμμένου εργοστασίου ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το τοπίο έχει αλλοιωθεί και έχει καταστραφεί το περιβάλλον από τη μεταφορά εκατοντάδων κυβικών μέτρων άχρηστων χωμάτων και υλικών κατεδάφισης. Οι εργασίες έχουν φτάσει σχεδόν μέχρι τη θάλασσα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ιστορική σπηλιά και το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για τις πιο πάνω εργασίες, που έχουν αλλοιώσει το τοπίο και καταστρέψει το περιβάλλον, αν έχει προβεί σε διαβήματα, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω καταστροφή του περιβάλλοντος και της εκκλησίας του Αγίου Φανουρίου, καθώς και αν έχει καταγγείλει την καταστροφή που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.420, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης επιστολής αναφορικά με την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για κατοχύρωση του επαγγέλματος του βοηθού (τεχνικού) φαρμακείου. Σύμφωνα με την εν λόγω επιστολή, το επάγγελμα του βοηθού (τεχνικού) φαρμακείου είναι εγκεκριμένο από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης, παρ’ όλα αυτά όμως το επάγγελμα δεν είναι νομικά κατοχυρωμένο, με αποτέλεσμα στα φαρμακεία να εργοδοτούνται μη διπλωματούχοι βοηθοί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να ετοιμάσει και να καταθέσει νομοσχέδιο το οποίο να ρυθμίζει την κατοχύρωση του επαγγέλματος του βοηθού (τεχνικού) φαρμακείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.421, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης επιστολής, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2016, από την ομάδα Πολίτες κάτοικοι πόλης και επαρχίας Λάρνακας, Αραδίππου, Κρασάαναφορικά με την αυθαίρετη ανέγερση εργοστασίου στη Β΄ Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου. Στη Β΄ Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου ανεγείρεται χωρίς προηγούμενη εξασφάλιση των απαραίτητων πολεοδομικών αδειών εργοστάσιο βιοκαυσίμων. Οι εγκαταστάσεις μάλιστα του εργοστασίου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Το εργοστάσιο εντάσσεται στην κατηγορία της βαριάς βιομηχανίας και σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο Λάρνακας απαγορεύεται η ανέγερσή του στην περιοχή αυτή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η ομάδα πολιτών, η μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον που έχει πραγματοποιήσει ιδιωτική εταιρεία για το συγκεκριμένο εργοστάσιο φέρεται να είναι γεμάτη ασάφειες και ψευδή στοιχεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να δώσει οδηγίες στο αρμόδιο τμήμα για κατεδάφιση του παράνομου εργοστασίου βιοκαυσίμων στη Β΄ Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.422, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με την αυθαίρετη και παράνομη παρέμβαση σε δημόσιο αυλάκι και τη δημιουργία φράγματος για άρδευση των φυτειών στην τοποθεσία Καλύβιατης κοινότητας Παναγιάς στην επαρχία Πάφου. Αποτέλεσμα της παρέμβασης αυτής ήταν η διακοπή της φυσικής ροής του νερού και του εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το αρμόδιο τμήμα είναι ενήμερο για την πιο πάνω αυθαιρεσία, ποια είναι τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την άρση της παρανομίας, καθώς και αν έχει εντοπιστεί και τιμωρηθεί ο υπαίτιος της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.423, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 15 Μαρτίου 2016 κατατέθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού σημείωμα με τις θέσεις της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ) αναφορικά με την αποκρατικοποίηση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ). Στο εν λόγω σημείωμα, το οποίο χαρακτηρίστηκε “εμπιστευτικό” αναφέρονται τα ακόλουθα: “Η ΚΥΠ ως αρμόδιος φορέας για θέματα αντικατασκοπίας και αντιτρομοκρατίας θεωρεί επιβεβλημένο ότι κάθε πάροχος τηλεπικοινωνιών (κρατικός ή ιδιωτικός) οφείλει να έχει αυστηρά ελεγχόμενη από το κράτος διαβάθμιση προσβασιμότητας σε βάσεις τηλεπικοινωνιακών δεδομένων ή στον κατάλογο των χρηστών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Δε θα ήταν δυνατό ο οποιοσδήποτε υπάλληλος παρόχου (κρατικού ή ιδιωτικού) να απολαμβάνει ανεξέλεγκτη πρόσβαση και χωρίς ειδική εξουσιοδότηση (στην έκδοση της οποίας πρέπει να εμπλέκεται το κράτος) σε βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνονται τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα της πολιτικής, στρατιωτικής και αστυνομικής ηγεσίας του τόπου. Παράλληλα, αναφέρεται ότι στην Τεχνική Επιτροπή συζητήθηκε το θέμα για δημιουργία θέσεων προσωπικού που να αφορούν την εθνική ασφάλεια και συνεπώς η στελέχωσή τους πρέπει να γίνεται με βάση διαδικασίες εξουσιοδότησης και διαβάθμισης με τρόπο που θα διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η προσβασιμότητα σε βάσεις τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και στον κατάλογο χρηστών κινητής και σταθερής τηλεπικοινωνίας είναι αυστηρά ελεγχόμενη από το κράτος και ποια μέτρα λαμβάνονται, ώστε τόσο στην ΑΤΗΚ όσο και σε άλλους παρόχους κινητής και σταθερής τηλεφωνίας να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και το απόρρητο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.424, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στα πλαίσια εξέτασης αυτεπάγγελτου θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 2 Μαρτίου 2016 αναφορικά με τα ενδεχόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων που προκύπτουν από τη λειτουργία ρυπογόνων εργοστασίων στις περιοχές Τσερίου, Πέρα Χωρίου, Ιδαλίου, Λατσιών και Γερίου υποβλήθηκε από τους δήμους Λατσιών και Γερίου σχετικό υπόμνημα, όπου διατυπώνονται εισηγήσεις αναφορικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος. Εισήγηση των δήμων Λατσιών και Γερίου είναι όπως ετοιμαστεί πρόγραμμα τακτικών ελέγχων από τα αρμόδια κρατικά τμήματα (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Περιβάλλοντος) για τον έλεγχο των εργοστασίων. Ακολούθως, εισήγηση των δήμων είναι όπως τα αρμόδια τμήματα προβαίνουν σε ενημέρωση των τοπικών αρχών για τα αποτελέσματα του προγράμματος ελέγχων των εργοστασίων, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα στους ιδιοκτήτες των εργοστασίων όπως λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας των κατοίκων και του περιβάλλοντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξετάσει τις πιο πάνω εισηγήσεις των δήμων Λατσιών και Γερίου αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αν προτίθεται να προχωρήσει στην υλοποίησή τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.425, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 15 Μαρτίου 2016 κατατέθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού σημείωμα με τις θέσεις της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ) αναφορικά με την αποκρατικοποίηση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ). Στο εν λόγω σημείωμα, το οποίο χαρακτηρίστηκε “εμπιστευτικό”, αναφέρεται ότι οι εγκαταστάσεις της ΑΤΗΚ θα έπρεπε αναλόγως της σημασίας τους να διαβαθμιστούν σε εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας, εγκαταστάσεις που άπτονται της εθνικής ασφάλειας και σε εγκαταστάσεις που επηρεάζουν με έμμεσο τρόπο την κρατική ασφάλεια. Η προσβασιμότητα και η φύλαξη των εν λόγω εγκαταστάσεων, όπως αναφέρεται στο σημείωμα της ΚΥΠ, πρέπει να διασφαλίζονται με την ενεργή εμπλοκή του κράτους με ρητή πρόβλεψη σε νομικά εργαλεία κάνοντας χρήση των υφιστάμενων διαδικασιών όπως αυτές προβλέπονται στο νόμο περί Εθνικής Αρχής Ασφάλειας ή, εάν χρειαστεί, και με επικαιροποίηση του υπάρχοντος νομικού πλαισίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει σε τροποποίηση του περί Εθνικής Αρχής Ασφάλειας Νόμου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα και η φύλαξη των πιο πάνω εγκαταστάσεων με την ενεργή εμπλοκή του κράτους

Απάντηση


     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων