Αρχείο

    

 
Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Γιώργος Περδίκης

Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013 2018
2004 2009 2014  
2005 2010 2015  

Αρχείο 2012

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.363, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απένειμε στην πόλη του Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία το ευρωπαϊκό βραβείο της φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία πόλης για το 2012, που αφορά στη βελτίωση της προσβασιμότητας των πόλεων από άτομα με αναπηρία. Η ετήσια αυτή διάκριση επιβραβεύει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, για να βελτιωθεί η προσβασιμότητα στο αστικό περιβάλλον και να προωθηθεί η ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στη ζωή των πόλεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κύπρος συμμετέχει σε διαγωνισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν τη βράβευση των πόλεων, αν έχει συμμετάσχει στο διαγωνισμό που αφορά στη βελτίωση της προσβασιμότητας των πόλεων από άτομα με αναπηρία και ποια είναι η θέση στην οποία έχει καταταγεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.364, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων έχει ετοιμάσει πρόταση για παραχώρηση άδειας στην εταιρεία VTTI για κατασκευή αποβάθρας στη θαλάσσια περιοχή Βασιλικού, η οποία θα εξυπηρετεί τα πλοία που θα προσεγγίζουν το Βασιλικό για φορτοεκφορτώσεις καυσίμων από τον τερματικό σταθμό που θα κατασκευάσει η εν λόγω εταιρεία, κυρίως για διεξαγωγή διαμετακομιστικού εμπορίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί η πρόταση για κατασκευή κλειστής λεκάνης αντί αποβάθρας, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης και να μην επεκτείνεται η ρύπανση στην ανοικτή θάλασσα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.365, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε, στις 13 Δεκεμβρίου 2011, νέα Οδηγία που αφορά την ενιαία άδεια εργασίας και διαμονής σε μη Ευρωπαίους εργαζομένους. Σύμφωνα με την Οδηγία, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονται νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν δικαιώματα ανάλογα με αυτά των Ευρωπαίων όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, τις συντάξεις, την ασφάλιση και την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες. Η Οδηγία αυτή θα δίνει τη δυνατότητα στους αλλοδαπούς εργαζομένους να αποκτούν άδεια εργασίας και διαμονής μέσω μιας ενιαίας διαδικασίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερη η κυβέρνηση για τη νέα Οδηγία που έχει ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ποιες θα είναι οι συνέπειες από την εφαρμογή της Οδηγίας και αν έχει τροχοδρομηθεί η λήψη μέτρων που θα μετριάσουν τις επιπτώσεις που θα επιφέρει η εναρμόνιση με την εν λόγω Οδηγία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.366, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το άρθρο 22 της Οδηγίας 2003/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, κάθε κράτος μέλος είχε υποχρέωση να υποβάλει το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση σχετικά με την πρόοδο ως προς την προώθηση και τη χρήση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η έκθεση προόδου. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό όπως αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη σχετική έκθεση προόδου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.367, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι o πρόεδρος, το κοινοτικό συμβούλιο, αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων του χωριού Μαραθούντα ενίστανται στο αίτημα του δήμου Γεροσκήπου για μίσθωση κρατικής γης για τη δημιουργία χώρου αδρανών υλικών στο τεμάχιο με αριθμό 616 στη Μαραθούντα. Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο Μαραθούντας, το εν λόγω τεμάχιο έχει ιδιάζουσα περιβαλλοντική σημασία, ενώ έχει ζητηθεί προ πολλού η παραχώρηση του εν λόγω τεμαχίου από το κοινοτικό συμβούλιο Μαραθούντας για τη δημιουργία πάρκου περιβαλλοντικής ενημέρωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ληφθεί υπόψη οι ενστάσεις της κοινότητας Μαραθούντας για τη δημιουργία χώρου αδρανών υλικών στο συγκεκριμένο τεμάχιο, καθώς και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο ικανοποίησης του αιτήματος της κοινότητας για παραχώρηση του τεμαχίου στην κοινότητα Μαραθούντας για τη δημιουργία πάρκου περιβαλλοντικής ενημέρωσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.368, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πολλοί υποστηρίζουν ότι η παραχώρηση κινήτρων στους φορολογουμένους, για να πληρώνουν έγκαιρα τις διάφορες οφειλές τους προς το κράτος (φόρο εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας κ.λπ.), θα συντελέσει στην έγκαιρη είσπραξη των οφειλών, ενώ θα συμβάλει παράλληλα στην αποφυγή συμφόρησης στα ταμεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο παραχώρησης επιπρόσθετων κινήτρων, ώστε ο πολίτης να πληρώνει τις οφειλές του έγκαιρα ή νωρίτερα από την τελευταία ημερομηνία πληρωμής του λογαριασμού, φόρου κτλ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.369, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει λήξει το πρόγραμμα απόσυρσης των παλιών αυτοκινήτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που έχει δεχτεί το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και πόσες αιτήσεις έχουν τελικά εγκριθεί;

2. Ποιο είναι το ποσό που δαπανήθηκε για το σχέδιο απόσυρσης των παλιών αυτοκινήτων;

3. Πόσα χρήματα υπολογίζεται να κερδίσει το κράτος από τα τέλη εγγραφής και το φόρο προστιθέμενης αξίας των νέων αυτοκινήτων που εγγράφονται;

                   4. Έχει αξιολογηθεί η οικονομική βιωσιμότητα του σχεδίου; Το κράτος προτίθεται να εφαρμόσει το σχέδιο απόσυρσης παλιών αυτοκινήτων για                    το 2012 με ή χωρίς τροποποιήσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.370, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ) δε χορηγεί τις παιδικές παραστάσεις που ανεβάζουν καταξιωμένα θεατρικά σχήματα (σχέδιο Α και Β). Ισχυρίζεται ότι τα θεατρικά σχήματα που διαθέτουν παιδικές σκηνές είναι ενταγμένα στο σχέδιο Γ των χορηγιών του ΘΟΚ. Όμως υπάρχουν καταξιωμένα θεατρικά σχήματα με προσφορά στον τομέα του θεάτρου και επιθεωρήσεις που με αυτή την προσέγγιση αποκλείονται από τα σχέδια χορηγιών του ΘΟΚ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό, αφού ενημερωθεί για το θέμα, να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος για οικονομική στήριξη των παιδικών θεατρικών παραστάσεων πέραν του σχεδίου Γ του ΘΟΚ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.371, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι την 21η Δεκεμβρίου 2011 οι μαθητές του Λυκείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ Δασούπολης διέκοψαν τα μαθήματά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απροκάλυπτη παρέμβαση της διευθύντριας στην έκδοση της σχολικής εφημερίδας “Δασουπολίτης” και αποφάσισαν να μην την κυκλοφορήσουν. Σύμφωνα επίσης με τις πληροφορίες μου, η διευθύντρια του λυκείου κοινοποίησε επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού που έκανε λόγο για παράλειψη των υπεύθυνων καθηγητών να την ενημερώνουν για τον προγραμματισμό της εφημερίδας. Στην επιστολή αυτή η διευθύντρια άφηνε ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι συγκεκριμένη καθηγήτρια χρησιμοποιεί το σχολείο και τους συντελεστές του για προώθηση προσωπικών της απόψεων. Το γεγονός αυτό προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών από εκπαιδευτικούς και ανθρώπους των γραμμάτων, ενώ δημιουργείται μείζον θέμα σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων των μαθητών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων την επιστολή που έλαβε από την εν λόγω διευθύντρια και να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.372, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν διαφοροποιημένα κριτήρια για τις επιδοτήσεις που δίνονται στους γεωργούς από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών ανάλογα με την περιοχή, τη μορφολογία του εδάφους και την έκταση της καλλιέργειάς τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.373, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το ψευδοκράτος σχεδιάζει να ανεγείρει τερματικό καυσίμων στην περιοχή του κατεχόμενου χωριού Επτακώμη στη βόρεια ακτή της Κύπρου. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύουν τουρκοκυπριακές εφημερίδες, οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις θα ανεγερθούν σε μια έκταση 165 στρεμμάτων γης, 10 χιλιόμετρα ανατολικά του κατεχόμενου χωριού Δαυλός, και θα είναι χωρητικότητας 1 240 000 κυβικών μέτρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυπριακή κυβέρνηση έχει διερευνήσει αν όντως το ψευδοκράτος έχει προχωρήσει στην υλοποίηση των σχεδίων του, παρ όλο που προκύπτει θέμα νομιμότητας, αφού η γη στην οποία προτίθεται να κατασκευάσει τον τερματικό σταθμό καυσίμων ανήκει σε Ελληνοκυπρίους πρόσφυγες, καθώς και αν έχει καταγγείλει η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους τουρκικούς σχεδιασμούς ως ακόμα ένα έγκλημα της κατοχικής Τουρκίας κατά του κυπριακού λαού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.374, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα λύματα από απορροφητικούς λάκκους κατοικιών εξακολουθούν να ρέουν στην Αλυκή Λάρνακας. Λόγω του ότι η Αλυκή Λάρνακας έχει πλέον γεμίσει από νερό λόγω των πρόσφατων βροχών, όσοι εγκατέστησαν παράνομα αγωγούς υπερχείλισης των απορροφητικών λάκκων είχαν την ευκαιρία να τους αδειάσουν στην Αλυκή Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για το πρόβλημα των παράνομων αγωγών που καταλήγουν στην Αλυκή Λάρνακας και ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνει, για να θέσει τέρμα στην παρανομία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.375, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχει δημιουργηθεί μεγάλη ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο για τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία από τη χρήση ύποπτων ενθεμάτων σιλικόνης της εταιρείας PIP. Φαίνεται ότι σημαντικός αριθμός αυτού του τύπου ενθεμάτων, καθώς και παρόμοιου τύπου έχει χρησιμοποιηθεί και στην Κύπρο. Αρκετές φαίνεται να είναι οι γυναίκες οι οποίες φέρουν τέτοιου είδους ενθέματα και στην Κύπρο. Ο Υπουργός Υγείας στις πρώτες του δηλώσεις καθησύχασε το κυπριακό κοινό ότι δε χρησιμοποιήθηκαν τέτοιου είδους ενθέματα σιλικόνης σε επεμβάσεις στην Κύπρο. Στη συνέχεια αναγκάστηκε να ανακαλέσει τη δήλωσή του και να ζητήσει τη διεξαγωγή έρευνας, για να διαπιστωθεί ο ακριβής αριθμός των Κυπρίων που φέρουν τέτοιου είδους ύποπτα ενθέματα σιλικόνης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Γιατί ο υπουργός έτυχε παραπληροφόρησης από τους αρμοδίους; Ποιος ευθύνεται γιαυτό; Διατάχθηκε σχετική έρευνα;

2. Ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των ατόμων που φέρουν αυτά τα ύποπτα ενθέματα σιλικόνης στην Κύπρο; Από ποιους έχουν γίνει οι σχετικές επεμβάσεις;

3. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη της αφαίρεσης των ύποπτων ενθεμάτων σιλικόνης και ποιος θα πληρώσει το κόστος;

                    4. Υπάρχουν ποινικές ευθύνες και, εάν ναι, έχουν αναζητηθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.381, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, στις 14 Δεκεμβρίου 2011, νέα νομοθεσία για σαφέστερους κανόνες επισήμανσης για τους χυμούς και τα νέκταρ. Οι νέοι αυτοί κανόνες αποσκοπούν στο να αποφευχθούν τυχόν παραπλανητικές ονομασίες αναφορικά με τους ανάμικτους χυμούς και τη χρήση της επισήμανσης “χωρίς πρόσθετα σάκχαρα. Οι νέοι αυτοί κανόνες θα βοηθήσουν στην πρόληψη της παραπλάνησης των καταναλωτών, παρέχοντάς τους ακριβείς πληροφορίες για τα συστατικά που περιέχουν οι χυμοί και τα νέκταρ που αγοράζουν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυπριακή κυβέρνηση είναι ενήμερη για τη νέα νομοθεσία που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πότε αναμένεται να εφαρμοστεί από την κυπριακή βιομηχανία και ποιες επιπτώσεις θα επιφέρει η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην κυπριακή βιομηχανία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.382, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η πειθαρχική επιτροπή της αστυνομίας επέβαλε στον τότε διοικητή, τον υποδιοικητή και τον τότε υπεύθυνο επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών την ποινή της αυστηρής επίπληξης για την πολύκροτη υπόθεση της απόδρασης του ισοβίτη Αντώνη Προκοπίου Κίτα από το Απολλώνειο Νοσοκομείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής και ποιοι είναι οι λόγοι που τους επιβλήθηκε η δεύτερη χαμηλότερη από τις οκτώ ποινές που προνοεί ο πειθαρχικός κανονισμός της αστυνομίας σε μία τόσο σοβαρή υπόθεση σκάνδαλο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.383, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση των Κέντρων Ελέγχου και Αποτροπής Ασθενειών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Centers for Disease Control and Prevention), οι νομοθεσίες που απαγορεύουν το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους, σε χώρους εργασίας, χώρους εστίασης και διασκέδασης μειώνουν δραστικά τις εισαγωγές σε νοσοκομεία λόγω καρδιακής προσβολής. Αυτό συμβαίνει, γιατί μειώνεται η έκθεση στον καπνό του τσιγάρου εκείνων που επιλέγουν να μην καπνίζουν. Επίσης, συμβάλλουν στη μείωση των ενεργητικών καπνιστών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει παρατηρηθεί μείωση των εισαγωγών ασθενών σε νοσοκομεία λόγω καρδιακής προσβολής μετά την εφαρμογή του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου, που αφορά την απαγόρευση καπνίσματος σε δημόσιους χώρους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.389, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κοπάδια ζώων βόσκουν στον παλιό σκυβαλότοπο της Πάφου χωρίς να λαμβάνεται κανένα προληπτικό μέτρο. Εκπρόσωποι οργανωμένων συνόλων και κάτοικοι της περιοχής κατήγγειλαν ότι συχνά εντοπίζουν στον εγκαταλελειμμένο σκουπιδότοπο της Αγίας Μαρινούδας κοπάδια αιγών να βόσκουν μέσα στα παλιά σκουπίδια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προγραμματίζεται η περίφραξη του παλιού σκυβαλότοπου και πότε αναμένεται να υλοποιηθεί η μετατροπή του χώρου σε πάρκο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.390, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο δήμο Πάφου, ακόμη και σε κεντρικές περιοχές της πόλης, λειτουργούν παράνομα πλυντήρια αυτοκινήτων χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις υγιεινής ή τους όρους λειτουργίας των πλυντηρίων ή των πρατηρίων. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τα συγκεκριμένα πλυντήρια αυτοκινήτων λειτουργούν χρησιμοποιώντας πόσιμο νερό και χωρίς να τηρούνται οι συνθήκες υγιεινής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχει λάβει για την πάταξη της παρανομίας, καθώς και αν έχει παρατηρηθεί ανάλογο φαινόμενο λειτουργίας παράνομων πλυντηρίων αυτοκινήτων σε άλλες επαρχίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.391, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι το μολυσμένο από διάφορες τοξικές ουσίες χώμα από το χώρο των χημικών βιομηχανιών στο Βασιλικό μαζεύτηκε σε σημείο μεταξύ του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού και της ναυτικής βάσης “Ευάγγελος Φλωράκης”, καλύφθηκε από φυτόχωμα και ο μικρός λόφος δεντροφυτεύτηκε. Δυστυχώς, το σημείο που επιλέχθηκε για την προσωρινή αποθήκευση των εμπορευματοκιβωτίων του πλοίου “Μόντσεγκορσκ” ήταν ακριβώς δίπλα από το λόφο με τα απόβλητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η έκρηξη της 11ης Ιουλίου 2011 επηρέασε την ασφάλεια του χώρου ταφής των αποβλήτων και αν παρακολουθείται η κατάσταση, για να διερευνηθεί σε βάθος χρόνου αυτό το ενδεχόμενο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.392, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η διαχείριση των νοσοκομειακών και ιατρικών αποβλήτων μπορεί να γίνει με δύο μεθόδους, την αποστείρωση και την απολύμανση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να εξηγήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς εφαρμόζονται οι δύο μέθοδοι, αν υπάρχει χημικό παρασκεύασμα που να επιτυγχάνει την αποστείρωση των νοσοκομειακών αποβλήτων και ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.393, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιος είναι ο αριθμός των συνταξιούχων υπαλλήλων που εργοδοτούνται στο Τμήμα Πολεοδομίας;

2. Με βάση ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι συνταξιούχοι υπάλληλοι που εργοδοτούνται στο Τμήμα Πολεοδομίας, πότε εργοδοτήθηκαν και ποια είναι η αντιμισθία τους;

                    3. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ανανεώθηκε η σύμβαση εργασίας των συνταξιούχων υπαλλήλων, πόσες περιπτώσεις είναι αυτές και ποιοι                     είναι οι λόγοι για τους οποίους ανανεώθηκε η  σύμβαση εργασίας των συνταξιούχων υπαλλήλων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.394, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των εταιρειών που έχουν υποβάλει προσφορές στα πλαίσια της προκήρυξης του διαγωνισμού για την αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της επαρχίας Πάφου, που έληξε στις 9 Δεκεμβρίου 2011, και αν έχουν επιβεβαιωθεί οι επίσημες προβλέψεις για το κόστος του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.395, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει περιοριστεί η πρόσβαση στα διάφορα προγράμματα του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών ή σε οποιαδήποτε άλλα προγράμματα στεγαστικής ή άλλης βοήθειας και αν έχει τεθεί ρήτρα επιστροφής της οικονομικής βοήθειας για τους ιδιοκτήτες γης στα κατεχόμενα που προσφεύγουν στην “Επιτροπή Αποζημιώσεων”, που ίδρυσαν οι κατοχικές αρχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.396, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αποφάσισε να καθαιρέσει τα δύο ανεξάρτητα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και να διορίσει δύο συνταξιούχους επιστήμονες, πρώην υπαλλήλους του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Στον περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο [Ν. 140(Ι)/2005] και συγκεκριμένα στο εδάφιο (1) του άρθρου 5 αυτού δεν υπάρχει πρόνοια για τη διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με βάση ποια νομοθετική πρόνοια έχει προχωρήσει στην καθαίρεση των δύο ανεξάρτητων μελών της επιτροπής και, εάν υπάρχει νομοθετικό κενό, γιατί δεν έχει μέχρι σήμερα αντιμετωπιστεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.398, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αποφάσισαν όπως οι συσκευασίες των αυγών που προέρχονται από πτηνοτροφεία που δε συμμορφώθηκαν με τις απαιτήσεις της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις κλωβοστοιχίες φέρουν ξεχωριστή επισήμανση με μία κόκκινη κουκκίδα. Με βάση την κοινοτική Οδηγία, απαγορεύεται η πώληση αυγών από κότες που εκτρέφονται σε παλαιά συστήματα κλωβοστοιχιών από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη συγκεκριμένη απόφαση και να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη λίστα των πτηνοτροφείων που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις κλωβοστοιχίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.403, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ετοιμάζεται κανονισμός ή νομοσχέδιο που να ρυθμίζει την αγορά του τηλεοπτικού περιεχομένου και της συνδρομητικής τηλεόρασης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.404, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις 19 Ιανουαρίου 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέα Οδηγία που αφορά την καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με τη νέα Οδηγία, μέχρι το 2016 τα κράτη μέλη πρέπει να συλλέγουν 45 τόνους ηλεκτρικών αποβλήτων για κάθε 100 τόνους ηλεκτρικών αγαθών που διατέθηκαν στην αγορά τους τρία χρόνια πριν. Μέχρι το 2019 ο στόχος που τέθηκε είναι να φθάσει το ποσοστό αυτό στο 65%. Εάν τα κράτη δεν επιλέξουν το στόχο αυτό, πρέπει εναλλακτικά να συλλέγουν το 85% των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε ότι οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να επιστρέφουν μικρά αντικείμενα (όπως κινητά τηλέφωνα) χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να αγοράσουν κάποιο καινούριο προϊόν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για τη νέα Οδηγία που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι νέοι στόχοι που έχουν τεθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.405, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με καταγγελίες των επαγγελματιών ψαράδων, ο βυθός των κυπριακών θαλασσών, ιδιαίτερα αυτός της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου, νεκρώνει επικίνδυνα εξαιτίας και των μεγάλων ποσοτήτων χλωρίνης που αποβάλλονται στη θάλασσα. Η χλωρίνη προέρχεται από τις πισίνες των ξενοδοχείων και τα ιχθυοτροφεία της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύουν οι καταγγελίες των επαγγελματιών ψαράδων για νέκρωση του βυθού της θάλασσας, εξαιτίας των μεγάλων ποσοτήτων χλωρίνης που προέρχονται από τα ξενοδοχεία και τα ιχθυοτροφεία, αν ασκείται έλεγχος, έτσι ώστε οι μονάδες αυτές να μην απορρίπτουν τα λύματά τους στη θάλασσα, και ποιο είναι το πρόστιμο που επιβάλλεται, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται παράνομη απόρριψη λυμάτων στη θάλασσα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.406, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 19 Ιανουαρίου 2012 εξέδωσε ψήφισμα μέσω του οποίου ζητά την άμεση λήψη μέτρων για τη μείωση κατά το ήμισυ έως το 2025 της σπατάλης τροφίμων. Το 50% των τροφίμων (υγιεινά τρόφιμα και τρόφιμα που δεν έχουν λήξει) σπαταλιέται κάθε χρόνο στην Ευρώπη από νοικοκυριά, σουπερμάρκετ και εστιατόρια, την ίδια στιγμή που 79 εκατομ. πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας και 16 εκατομ. εξαρτώνται άμεσα από την επισιτιστική βοήθεια που προσφέρουν φιλανθρωπικά ιδρύματα. Δεδομένου ότι η σπατάλη τροφίμων συμβαίνει σε όλο μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων (παραγωγοί, μεταποιητές, έμποροι λιανικής πώλησης, εστιάτορες και καταναλωτές), οι ευρωβουλευτές έκαναν έκκληση για την υιοθέτηση μιας συντονισμένης στρατηγικής που θα συνδυάζει πανευρωπαϊκά και εθνικά μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας σε όλους τους τομείς. Σε μελέτη που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζεται ότι, εάν δε ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων, αυτή θα αυξηθεί κατά 40% μέχρι το 2020.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, με σκοπό να επιτευχθεί ο στόχος που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφορά τη μείωση της σπατάλης τροφίμων κατά 50% έως το 2025

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.407, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το νέο επικαιροποιημένο κανονισμό που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 19 Ιανουαρίου 2012, τα βιοκτόνα (εντομοαπωθητικά, ποντικοφάρμακα κ.ά.) θα υπόκεινται σε αυστηρότερους ελέγχους ασφαλείας. Ο νέος κανονισμός αποσκοπεί στην καλύτερη προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, ενώ απλοποιεί και τις διαδικασίες έγκρισης κυκλοφορίας αυτών των προϊόντων. Η επικαιροποίηση του ευρωπαϊκού κανονισμού, ο οποίος τέθηκε για πρώτη φορά σε ισχύ το 1998, θα κλείσει ένα νομοθετικό κενό, καλύπτοντας πλέον και τα προϊόντα που έχουν τύχει επεξεργασίας με βιοκτόνα (όπως τα έπιπλα που έχουν ψεκαστεί με μυκητοκτόνα προϊόντα).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για την ψήφιση του κανονισμού για τα βιοκτόνα και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου να ασκείται αυστηρότερος έλεγχος ασφαλείας και να επιτυγχάνεται καλύτερη προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.408, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμος του 2007 [Ν.124(Ι)/2007], που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 27 Ιουλίου 2007, δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να θέσει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να καθοριστεί ημερομηνία έναρξης της ισχύος του πιο πάνω νόμου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.409, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.072 πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει προχωρήσει στην προκήρυξη προσφοράς για εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης για Οικιακά και Παρομοίου Τύπου Απόβλητα. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, το σχέδιο διαχείρισης αναμενόταν να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το Δεκέμβριο του 2011.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει κατακυρωθεί η προσφορά για την εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης για Οικιακά και Παρομοίου Τύπου Απόβλητα και αν έχει ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση το Δεκέμβριο του 2011, όπως αναφερόταν στην απάντησή του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.410, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι Τούρκοι που ζουν στις κατεχόμενες περιοχές επιδίδονται συστηματικά στην αλίευση ψαριών με ανεξέλεγκτη χρήση λανέιτ και χλωρίνης. Το ψάρεμα με χλωρίνη γίνεται κοντά σε βράχους και θαλασσινές σπηλιές, ενώ το ψάρεμα με λανέιτ γίνεται με τη ρίψη στη θάλασσα τεμαχίων ψωμιού εμβαπτισμένων στο θανατηφόρο υγρό. Το θέμα είχε καταγγελθεί και στο παρελθόν και είχε περιοριστεί κάπως το πρόβλημα. Τον τελευταίο καιρό εντούτοις παρατηρείται έξαρση του φαινομένου με πολλαπλές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για το φαινόμενο που παρουσιάζεται στα κατεχόμενα, αν ανάλογα περιστατικά αλίευσης ψαριών με χλωρίνη και λανέιτ έχουν παρατηρηθεί και στις ελεύθερες περιοχές και ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται σε τοπικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού (π.χ. καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.418, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με πληροφορίες από τα κατεχόμενα, την Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012, οι κατεχόμενες περιοχές απορρόφησαν ενέργεια 30 MW από το σύστημα ηλεκτροδότησης της ΑΗΚ, λόγω προβλημάτων ηλεκτροδότησης στα κατεχόμενα που προέκυψαν λόγω απεργίας των τουρκοκυπριακών συντεχνιών. Τις επόμενες μέρες σημειώθηκαν βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στα κατεχόμενα, με αποτέλεσμα να παραχωρηθεί περισσότερο ηλεκτρικό φορτίο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε έγιναν αυτές οι παραχωρήσεις ηλεκτρικού φορτίου, πόσα MW παραχωρήθηκαν, ποια ήταν η τιμή χρέωσης σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα που αγοράζουμε από τα κατεχόμενα και πώς συνέβη να έχουμε πλεόνασμα, για να δίνεται στα κατεχόμενα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.419, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη μελέτη που ετοίμασε ο οίκος “G. Karavokyris & Partners Consulting Engineers S.A.” και σκοπό είχε τη διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα υφιστάμενα φράγματα της Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.420, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από επιστολή που μου κοινοποιήθηκε από την Ομοσπονδία Κωφών Κύπρου, στις 15 Ιανουαρίου 2012, πληροφορήθηκα ότι τόσο Κύπριοι όσο και άλλοι Ευρωπαίοι κωφοί εξέφρασαν παράπονα αναφορικά με τη συμπεριφορά της οποίας έτυχαν σε δημόσιες υπηρεσίες της χώρας μας. Το πρόβλημα έγκειται στη δυσκολία επικοινωνίας. Η Ομοσπονδία Κωφών Κύπρου εισηγείται για την επίλυση του προβλήματος την εκπαίδευση αριθμού δημόσιων υπαλλήλων σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες τόσο στη νοηματική γλώσσα όσο και στη σωστή συμπεριφορά γενικότερα προς τους αναπήρους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο υλοποίησης της πιο πάνω εισήγησης της Ομοσπονδίας Κωφών Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.421, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε πολλές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αλλά και της Ευρώπης οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει στα δίκτυα αποχέτευσης συγκεντρώσεις μαριχουάνας, ηρωίνης και άλλων ναρκωτικών ουσιών. Όπως αποκαλύπτει έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού του Πανεπιστημίου Κύπρου “Νηρέας” και την ομάδα του Εργαστηρίου Μηχανικής Περιβάλλοντος “Γαία” του Πανεπιστημίου Κύπρου, τα αστικά λύματα που οδηγούνται προς επεξεργασία στην Κύπρο περιέχουν ναρκωτικές και παραισθησιογόνες ουσίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα επίπεδα συγκεντρώσεων και το είδος των ναρκωτικών ουσιών που εντοπίστηκαν στα αστικά λύματα της Κύπρου, καθώς και σε ποια θέση βρίσκονται οι πόλεις της Κύπρου σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις όσον αφορά τις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που εντοπίζονται στα λύματά τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.422, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πολύτεκνες δασκάλες και καθηγήτριες που εργάζονται στο δημόσιο τομέα και των οποίων το μικρότερο παιδί δεν έχει κλείσει το 12ο έτος της ηλικίας του μετατίθενται σε σχολεία σε μακρινή απόσταση από τα σπίτια τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει τροποποιητικό νομοσχέδιο που να αφορά τη μη μετακίνηση των πολύτεκνων δασκάλων και καθηγητριών, όταν το μικρότερο παιδί τους δεν έχει κλείσει το 12ο έτος της ηλικίας του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.423, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κτίριο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι το μοναδικό που στεγάζει δημόσια υπηρεσία το οποίο κτίστηκε με τη μέθοδο σχεδιασμός, εκτέλεση, διαχείριση, μεταφορά” (design, build, own, operate, transfer) με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η μέθοδος αυτή προβάλλεται από τη Γενική Ελεγκτή ως επιτυχής. Αντίθετα, πρόσφατα σε συνεδρίαση κοινοβουλευτικής επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Υγείας ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν προβλήματα στην εκπλήρωση των σχετικών με τη συγκεκριμένη μέθοδο υποχρεώσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την αξιολόγηση της εφαρμογής της μεθόδου σχεδιασμός, εκτέλεση, διαχείριση, μεταφορά για το κτίριο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και, εάν η εν λόγω μέθοδος είναι αποτελεσματική, να πληροφορήσει γιατί δεν εφαρμόζεται και για άλλα κτίρια (π.χ. για το κτίριο του Γενικού Χημείου του Κράτους)

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.424, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν τοποθετηθεί κάδοι ανακύκλωσης στα κρατικά νοσοκομεία, αν υπάρχουν κρατικά νοσοκομεία τα οποία δεν έχουν τοποθετήσει κάδους ανακύκλωσης και ποια είναι αυτά, καθώς και σε ποια σημεία των κρατικών νοσοκομείων έχουν τοποθετηθεί οι κάδοι ανακύκλωσης (π.χ. καφετέρια, γραφεία, είσοδο νοσοκομείου)

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.425, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τους περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμούς του 2011, που ψηφίστηκαν τον Απρίλιο του 2011 και σκοπό έχουν την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), οι ιδιοκτήτες έργων καθίστανται πλήρως υπεύθυνοι για τη διαχείριση των παραγόμενων ΑΕΚΚ, ενώ απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τους μόνο μεταβιβάζοντας τις ευθύνες τους και την κατοχή των ΑΕΚΚ σε παραγωγούς ΑΕΚΚ. Οι ιδιοκτήτες έργων οφείλουν πριν από την έναρξη εκτέλεσης οποιουδήποτε έργου να υποβάλουν ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των ΑΕΚΚ προς τον Υπουργό Εσωτερικών για έγκριση, καθώς και να καταθέτουν σε αυτόν, μετά την έγκριση του σχεδίου διαχείρισης ΑΕΚΚ και πριν από την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου, τραπεζική εγγύηση για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους με βάση το εν λόγω σχέδιο. Οι παραγωγοί ΑΕΚΚ, αφού αναλάβουν την κατοχή των ΑΕΚΚ, υποχρεούνται να διατηρούν και να λειτουργούν αδειοδοτημένο ατομικό σύστημα διαχείρισης ΑΕΚΚ ή να συμμετέχουν σε αδειοδοτημένο συλλογικό σύστημα διαχείρισης ΑΕΚΚ, ώστε να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους προαναφερθέντες κανονισμούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι προαναφερθέντες κανονισμοί και, εάν ναι, σε ποιο βαθμό έχουν υλοποιηθεί οι διατάξεις τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.426, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το πρότυπο ISO 9001 έχει ενταχθεί στη νομοθεσία διάφορων ευρωπαϊκών χωρών και είναι απαραίτητο πιστοποιητικό για τη λειτουργία επιχειρήσεων. Το ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ποιοτικής διαχείρισης επιχειρήσεων. Αποτελεί επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει το ενδεχόμενο ετοιμασίας τροποποιητικού νομοσχεδίου, με σκοπό την εισαγωγή πρόνοιας που να καθιστά το πιστοποιητικό ISO 9001 απαραίτητο για τη λειτουργία επιχειρήσεων και βιομηχανιών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.434, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι προωθείται η μονοδρόμηση των λεωφόρων Μακαρίου και Καλλιπόλεως στη βάση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας Λευκωσίας με παράλληλη δημιουργία λεωφορειολωρίδων αμφίδρομα επί της Μακαρίου. Παράλληλα, έχω πληροφορηθεί ότι ετοιμάζεται ενιαίο σχέδιο για τη δημιουργία λεωφορειολωρίδων και τη λήψη και άλλων μέτρων προτεραιότητας για τα λεωφορεία σε ευρεία κλίμακα στη Λευκωσία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να προωθηθεί η μονοδρόμηση των λεωφόρων Μακαρίου και Καλλιπόλεως, πότε αναμένεται η ολοκλήρωση του ενιαίου σχεδίου για τη δημιουργία των λεωφορειολωρίδων και ποια είναι τα άλλα μέτρα προτεραιότητας που προωθούνται για τα λεωφορεία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.435, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το νομο που προνοεί για την εγκατάσταση και χρήση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών (ΑΕΑ), κάθε δημόσια υπηρεσία, οργανισμός ή ιδιωτική επιχείρηση όπου εργοδοτούνται ή διακινούνται πέραν των πεντακοσίων ατόμων έχει υποχρέωση να εγκαταστήσει ΑΕΑ. Ο υπεύθυνος λειτουργίας χώρου σε δημόσια υπηρεσία, οργανισμό ή ιδιωτική επιχείρηση που εγκαθιστά ΑΕΑ έχει την υποχρέωση μεταξύ άλλων να μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού που εργάζεται στο χώρο εγκατάστασης του ΑΕΑ, σύμφωνα με τις συμβουλές του Κυπριακού Συμβουλίου Αναζωογόνησης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιες υπηρεσίες του δημοσίου, ποιοι οργανισμοί και ποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν εγκαταστήσει εθελοντικά ΑΕΑ δυνάμει του άρθρου 4 του εν λόγω νόμου;

2. Έχουν εγκαταστήσει ΑΕΑ όλες οι υπηρεσίες του δημοσίου, όλοι οι οργανισμοί και όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που υποχρεούνται να το πράξουν δυνάμει του άρθρου 3 του νόμου αυτού;

3. Κάθε πόσο χρονικό διάστημα διενεργείται έλεγχος από τους Λειτουργούς Αναζωογόνησης για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου και των κανονισμών;

                   4. Η εκπαίδευση του προσωπικού διενεργείται μόνο μία φορά, κατά την εγκατάσταση του απινιδωτή, ή επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά                    διαστήματα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.474, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο χωριό Κάτω Μύλος της επαρχίας Λεμεσού λειτουργεί το αλλαντοποιείο “Χωματάς Λτδ” σε υποστατικό που βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του χωριού, εντός της κατοικημένης περιοχής. Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής έγκειται στις έντονες αναθυμιάσεις και στον καπνό που εκπέμπονται από το υποστατικό, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αποπνικτικής ατμόσφαιρας στη γύρω περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το αλλαντοποιείο “Χωματάς Λτδ” διαθέτει πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής, αν διαθέτει άδεια εκπομπής ρύπων, αν το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα έχει υποδείξει στον ιδιοκτήτη του αλλαντοποιείου διορθωτικά μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται και αν εξετάζεται η μεταστέγαση του αλλαντοποιείου σε χώρο που να μην προκαλείται οποιασδήποτε φύσεως οχληρία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.475, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κάποια δημόσια σχολεία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα χωρητικότητας λόγω αύξησης του αριθμού των μαθητών των εκπαιδευτικών τους περιφερειών. Το πρόβλημα αγγίζει θέματα εξασφάλισης της ασφάλειας των μαθητών και ικανοποιητικής λειτουργίας των σχολείων τόσο σε διοικητικό επίπεδο όσο και σε εκπαιδευτικό.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια σχολεία αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα και ποιος στρατηγικός σχεδιασμός προωθείται για αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.476, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τo Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από τα κράτη μέλη σε συνεργασία με τις αντίστοιχες ομοσπονδίες να απαγορεύσουν την πρόσβαση στα γήπεδα σε οπαδούς που επιδεικνύουν βίαιη και ρατσιστική συμπεριφορά και να σχεδιάσουν μία συντονισμένη προσέγγιση στο ζήτημα της διαμόρφωσης και επιβολής κυρώσεων στους οπαδούς αυτούς. Ζητά επίσης να θεσπίσουν ευρωπαϊκό μητρώο οπαδών, ώστε να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να ενισχύουν τη μεταξύ τους συνεργασία μέσω ενός βελτιωμένου συστήματος προειδοποίησης για αγώνες υψηλού κινδύνου που διεξάγονται στα κράτη μέλη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τηρείται μητρώο των οπαδών που επιδεικνύουν βίαιη και ρατσιστική συμπεριφορά στο γήπεδο, αν απαγορεύεται η είσοδος των συγκεκριμένων οπαδών στο γήπεδο και αν προτίθεται το αρμόδιο τμήμα να συνεργαστεί με τις υπηρεσίες άλλων κρατών μελών για τον καταρτισμό ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού μητρώου οπαδών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.477, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από το 2000 εκκρεμεί νομοσχέδιο που κατοχυρώνει το επάγγελμα της αισθητικού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η ετοιμασία του νομοσχεδίου που αφορά την κατοχύρωση του επαγγέλματος της αισθητικού και, εάν ναι, πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.487, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης αιτήματος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης για θεσμοθέτηση της συμμετοχής εκπροσώπου της στις εργασίες των κατά τόπους σχολικών εφοριών υπό το καθεστώς του παρατηρητή.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την άποψή του για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς και αν προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις για ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.488, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας υπέρ των άπορων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεχίσει να τρέχει για ακόμη δύο χρόνια. Το σχέδιο διάσωσης συμφωνήθηκε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ψηφίστηκε από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 15 Φεβρουαρίου 2012. Το πρόγραμμα, το οποίο παρέχει επισιτιστική βοήθεια σε 18 εκατομ. απόρους σε 20 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συνεχίσει να τρέχει έως και το τέλος του 2013 με ανώτατο ετήσιο όριο προϋπολογισμού τα 500 εκατομ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κύπρος έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας υπέρ των άπορων πολιτών, εάν ναι, ποιο είναι το ποσό από τον προϋπολογισμό που θα λάβει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει, για να βοηθήσει πρακτικά τους άπορους πολίτες της Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.532, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών από κατοίκους του χωριού Τίμη της επαρχίας Πάφου ότι τουρκοκυπριακή γη που παραχωρήθηκε στην κοινότητα Τίμης, για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος πρασίνου, τυγχάνει εκμετάλλευσης από μη πρόσφυγες. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η υπό αναφορά τουρκοκυπριακή γη τυγχάνει εκμετάλλευσης από μη δικαιούχους με την ανοχή του κοινοτικού συμβουλίου. Στο χώρο έχουν ήδη ανεγερθεί παράνομα υποστατικά, τα οποία λειτουργούν ως καταστήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για την πάταξη της παρανομίας αυτής και την αξιοποίηση της εν λόγω τουρκοκυπριακής γης ως χώρου πρασίνου στην κοινότητα Τίμης στην Πάφο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.538, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πολλά στρέμματα πευκόφυτης χαλίτικης γης κοντά στην περιοχή του φράγματος Κανναβιούς στην Πάφο άρχισαν να χαράσσονται από το Κτηματολόγιο, με σκοπό να κτιστεί καθολικό μοναστήρι. Η υλοποίηση αυτών των σχεδίων θα επιφέρει μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, αφού θα χρειαστεί να κοπούν πολλά δέντρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες και, εάν ναι, αν έχει γίνει περιβαλλοντική μελέτη για το έργο αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.539, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων νεολαίας και κατά πόσο η ίδρυση και λειτουργία τους εναπόκειται στην “καλή θέληση” των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρακαλώ επίσης όπως ο αρμόδιος υπουργός μάς πληροφορήσει κατά πόσο προτίθεται να καταθέσει νομοσχέδιο, για να θεσμοθετήσει την ίδρυση και τον τρόπο λειτουργίας των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων νεολαίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.540, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Βουλγαρία, μετά από δημόσιες διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, έχει απαγορεύσει πρόσφατα την αμφιλεγόμενη μέθοδο εξόρυξης φυσικού αερίου με τη χρήση χημικών ουσιών, που είναι γνωστή ως υδραυλική διάρρηξη ή “fracking”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η υδραυλική διάρρηξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε υποβρύχιες γεωτρήσεις, ποια είναι η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη χρήση της υδραυλικής διάρρηξης για την εξόρυξη φυσικού αερίου και ποιες είναι οι επιπτώσεις που έχει η μέθοδος αυτή στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.549, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η Εμπορική Συμφωνία κατά της Παραποίησης, γνωστή και ως “ACTA”, είναι πιθανό να περιορίσει σε σημαντικό βαθμό τις ελευθερίες στο διαδίκτυο, την ελευθερία της έκφρασης, καθώς και την ελεύθερη πρόσβαση σε φάρμακα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και είκοσι δύο από τα κράτη μέλη της, συμπεριλαμβανομένης δυστυχώς και της Κύπρου, έχουν ήδη υπογράψει τη συμφωνία, αλλά υπάρχουν ακόμη περιθώρια παρέμβασης, καθώς η διαδικασία βρίσκεται στο κρίσιμο σημείο της ψηφοφορίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ACTA παραβιάζει κατάφωρα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες και δημιουργεί ένα επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία πλαίσιο σε ό,τι αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης πρόσβασης σε φάρμακα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο απόσυρσης της υπογραφής της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Εμπορική Συμφωνία κατά της Παραποίησης, η οποία περιορίζει και παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.556, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προγραμματίζεται η οργάνωση συγκεκριμένων πολιτιστικών προγραμμάτων με στόχο την πολιτική στήριξη της ομογένειας στην Αυστραλία.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.557, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η μεγαλύτερη αλιευτική δραστηριότητα παρατηρείται από τις τέσσερις το απόγευμα μέχρι τις επτά το πρωί, ώρες κατά τις οποίες δεν εργάζεται το Τμήμα Αλιείας. Αυτό δίνει την ευκαιρία σε διάφορους ασυνείδητους να παρανομούν, ψαρεύοντας σε μη επιτρεπόμενες περιοχές με τη χρήση παράνομων εργαλείων και με τη χρήση δυναμίτη. Το φαινόμενο της παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του θαλάσσιου πλούτου μας και την εξαφάνιση πολλών ψαριών που παλαιότερα υπήρχαν στις θάλασσές μας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για τον περιορισμό της παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας που παρατηρείται από τις τέσσερις το απόγευμα μέχρι τις επτά το πρωί, δηλαδή ώρες εκτός ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.558, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε επαφές που είχα με τους Κυπρίους αποδήμους στη Μελβούρνη κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου με τη διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή που συνόδευσε τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Αυστραλία πληροφορήθηκα ότι οι απόδημοι στο Sunshine της Μελβούρνης προσπαθούν να οικοδομήσουν ένα πολυδύναμο κέντρο και ζητούν οικονομική στήριξη -από ό,τι αντιλήφθηκα περισσότερο για λόγους συμβολικούς- από την κυπριακή κυβέρνηση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να παράσχει οικονομική στήριξη στους Κυπρίους αποδήμους της Μελβούρνης για την οικοδόμηση του πολυδύναμου αυτού κέντρου.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.559, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει δαπανηθεί ένα μεγάλο ποσό για την κατασκευή τεχνητού υφάλου στην αρχαία Αμαθούντα με σκοπό τον εμπλουτισμό της θάλασσας και την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού. Δεν έχει τοποθετηθεί εντούτοις ούτε και μία σημαδούρα για τη σήμανση του υφάλου, με αποτέλεσμα το έργο να μην αξιοποιείται και ενδεχομένως να καταστρέφεται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που προγραμματίζει, για να προωθήσει την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού στην περιοχή του τεχνητού υφάλου στην αρχαία Αμαθούντα.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.560, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε επαφές που είχα με τους Κυπρίους αποδήμους κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου με τη διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή που συνόδευσε τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Αυστραλία πληροφορήθηκα για το μειωμένο ενδιαφέρον που δείχνει η κυπριακή κυβέρνηση για επέκταση των εμπορικών σχέσεων Κύπρου-Αυστραλίας. Ζήτησαν για παράδειγμα περαιτέρω εμπλοκή της Κύπρου στην τοπική έκθεση κρασιών, ενεργειακή συνεργασία για θέματα φυσικού αερίου και ανάπτυξη σχεδίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο περαιτέρω επέκτασης των εμπορικών σχέσεων Κύπρου-Αυστραλίας και πώς αντιμετωπίζεται το ενδεχόμενο περαιτέρω εμπλοκής της Κύπρου στους τομείς που ως παραδείγματα αναφέρονται πιο πάνω.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.561, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε επαφές που είχα με τους Κυπρίους αποδήμους στο Σύδνεϋ κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου με τη διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή που συνόδευσε τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Αυστραλία διαπίστωσα ενδιαφέρον από πλευράς των Κυπρίων αποδήμων για δεντροφύτευση του λόφου της ΑΗΚ, όπου πέραν των 800 δέντρων καταστράφηκαν από την έκρηξη της 11ης Ιουλίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σκοπεύει να έρθει σε επαφή με τους Κυπρίους αποδήμους στο Σύδνεϋ, για να υλοποιηθεί από κοινού η δεντροφύτευση στο λόφο της ΑΗΚ στο Μαρί.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.562, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Σωτηρούλας Χαραλάμπους σε παλαιότερη ερώτησή μου, με αρ. 23.06.010.01.122, που αφορούσε τα εργοστάσια Γεωργιάδη και ΒΙΟΧΡΩΜ στο Πέρα Χωριό Νήσου της επαρχίας Λευκωσίας, πληροφορήθηκα ότι ο αρμόδιος επιθεωρητής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας επιθεώρησε τα υποστατικά της εταιρείας ΒΙΟΧΡΩΜ και διαπίστωσε παραβάσεις της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας είχε εισηγηθεί τη λήψη ποινικών μέτρων εναντίον της εταιρείας αυτής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ποινή που επιβλήθηκε στην εταιρεία ΒΙΟΧΡΩΜ μετά τη λήψη ποινικών μέτρων, καθώς και αν η εταιρεία “Α.Π. Γεωργιάδης Λτδ έχει συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του επιθεωρητή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να μας πληροφορήσει για τον αριθμό των περιστατικών καρκίνου που έχουν εμφανιστεί στην περιοχή του Πέρα Χωριού Νήσου τα τελευταία δέκα χρόνια και αν διαπιστώθηκε αυξημένος αριθμός κρουσμάτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.565, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα δαπανήθηκε ένα μεγάλο ποσό για βελτιωτικά έργα στο αλιευτικό καταφύγιο στο Ακρωτήρι. Το συγκεκριμένο αλιευτικό καταφύγιο εξυπηρετούσε τόσο ερασιτέχνες όσο και επαγγελματίες ψαράδες. Η πρόσβαση, μετά τα βελτιωτικά έργα, περιορίστηκε μόνο στους επαγγελματίες ψαράδες κατηγορίας Β, αποκλείοντας έτσι τους ερασιτέχνες ψαράδες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίστηκε όπως η πρόσβαση στο συγκεκριμένο καταφύγιο περιοριστεί μόνο στους επαγγελματίες ψαράδες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.566, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα πληροφορήθηκα για την καταστροφή του θαλάσσιου πλούτου στην περιοχή γύρω από το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα στα κατεχόμενα, λόγω του μεγάλου αριθμού τρατών που σαρώνουν την περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει οποιαδήποτε διαβήματα από μέρους της κυπριακής κυβέρνησης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό τη λήψη μέτρων για προστασία του θαλάσσιου πλούτου της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.567, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Υγείας κ. Χρίστου Πατσαλίδη σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.071 πληροφορήθηκα ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των δήμων συνεχίζουν τις προσπάθειες για τερματισμό της υπαίθριας έκθεσης προς πώληση φρέσκων λαχανικών και φρούτων πλησίον πολυσύχναστων δρόμων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σχετικό διάταγμα του υπουργού ή κανονισμοί που να απαγορεύουν την έκθεση φρούτων και λαχανικών σε υπαίθριες φρουταρίες σε πολυσύχναστους δρόμους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.568, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι Γάλλος εμπειρογνώμονας έχει προσκληθεί, για να προτείνει λύσεις στο σοβαρό πρόβλημα της πρόκλησης θανατηφόρων δυστυχημάτων στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στη Λευκωσία και στην παραλιακή λεωφόρο Λεμεσού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό όλων των μορφών ατυχημάτων στις συγκεκριμένες λεωφόρους τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς και για τα μέτρα που πρότεινε ο Γάλλος εμπειρογνώμονας για τη μείωση των δυστυχημάτων στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στη Λευκωσία και στην παραλιακή λεωφόρο Λεμεσού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.569, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Υγείας έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου εκστρατεία, για να καταστούν τα κρατικά νοσηλευτήρια “φιλικά” προς τα άτομα με αναπηρίες. Όπως πληροφορήθηκα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επισκέψεις στα νοσοκομεία Λεμεσού και Λευκωσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στα κρατικά νοσηλευτήρια όσον αφορά την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες και ποιες ενέργειες δρομολογούνται, για να λυθούν τα προβλήματα οριστικά. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πορίσματα της έρευνας μετά την ολοκλήρωσή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.570, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη σε ερώτηση του βουλευτή κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη με αρ. 23.06.010.01.218 πληροφορήθηκα για τα κριτήρια κυπριοποίησης των ξένων ποδοσφαιριστών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον ανά έτος και άθλημα αριθμό των ξένων αθλητών που έχουν αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα από το 2002 μέχρι σήμερα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο τους παραχωρήθηκε η κυπριακή υπηκοότητα, αν δηλαδή είχαν συμπληρώσει επτά χρόνια συνολικής διαμονής στη Δημοκρατία ή αν τους δόθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο λόγω παροχής ύψιστου επιπέδου υπηρεσιών προς τη Δημοκρατία.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι αθλητές από αυτούς που απέκτησαν την κυπριακή υπηκοότητα παρέμειναν στην Κύπρο, όπως προνοεί ως προϋπόθεση η σχετική νομοθεσία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.571, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί, από πρόσφατη ανακοίνωση της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών, για το ψήφισμα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο οποίο επισημαίνεται ότι στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τυφλοί και τα άτομα με μειωμένη όραση έχουν εξαιρετικά μειωμένη πρόσβαση στα βιβλία, καθώς το 95% όλων των δημοσιευμένων έργων δε μετατρέπεται ποτέ σε προσβάσιμη σε αυτούς μορφή, όπως η γραφή “Braille”, τα μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία ή η ακουστική έκδοση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, ούτως ώστε οι τυφλοί να αποκτήσουν πρόσβαση σε δημοσιευμένα έργα και βιβλία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.572, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο ενίσχυσης του προσωπικού της Ύπατης Αρμοστείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστραλία. Επίσης, να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μελετάται ο διορισμός επίτιμων προξένων σε όλη την επικράτεια της Αυστραλίας, αλλά και στην υπόλοιπη Ωκεανία, με σκοπό την ενίσχυση της διπλωματικής παρουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.581, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το ΓΣΠ, ένα στάδιο που θεωρείται από τα πιο σύγχρονα στάδια της Κύπρου, δε διαθέτει την απαραίτητη υποδομή για την πρόσβαση ατόμων που διακινούνται με αναπηρικό τροχοκάθισμα. Υπάρχουν δέκα μόνο θέσεις οι οποίες είναι ειδικά διαμορφωμένες για άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα. Ο διάδρομος μάλιστα που οδηγεί στο χώρο αυτό είναι στενός και καθιστά την πρόσβαση δύσκολη και επικίνδυνη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στο χώρο, για να επιτευχθεί η ισότιμη μεταχείριση των ατόμων με σοβαρές κινητικές αναπηρίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.582, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν, μετά την τραγική έκρηξη στη ναυτική βάση στο Μαρί στις 11 Ιουλίου 2011, υπήρξαν άτομα που αποτάθηκαν στο υπουργείο για αποζημιώσεις λόγω προβλημάτων υγείας που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της έκρηξης αυτής και πώς αντιμετωπίστηκαν τα θέματα αυτά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.583, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου με τη διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή που συνόδευσε τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Αυστραλία, πληροφορήθηκα ότι ετοιμάζεται η κατασκευή στην Καμπέρα ενός μνημείου, για να τιμηθεί η συμμετοχή των Αυστραλών στις ειρηνευτικές αποστολές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η κυπριακή κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να συμβάλει οικονομικά στην κατασκευή του εν λόγω μνημείου, με σκοπό την καταγραφή και της Κύπρου ως χώρου που έδρασαν και σκοτώθηκαν Αυστραλοί ειρηνευτές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.584, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας πληροφορήσει αν εξετάζεται το ενδεχόμενο, με τη συμπλήρωση των πενήντα χρόνων από την εγκατάσταση της δύναμης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, να οργανώσει το 2014 στην Κύπρο σειρά εκδηλώσεων, για να αναδειχθεί ο ειρηνευτικός ρόλος της δύναμης και να τιμηθούν όσοι υπηρέτησαν σε αυτήν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.585, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το εμπορικό πλοίο με το όνομα “Endra III”, το οποίο βρίσκεται ακινητοποιημένο στα ρηχά στην περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών της Πέγειας, φέρει μεγάλες ποσότητες από καύσιμα και λάδια. Παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων ότι το θέμα της άντλησης των καυσίμων από τις δεξαμενές του πλοίου θα είχε λήξει προ εβδομάδων, αυτό εξακολουθεί να εκκρεμεί αυξάνοντας τον κίνδυνο διαρροής, η οποία θα προκαλέσει μεγάλη οικολογική καταστροφή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ληφθεί μέτρα, για να αποτραπεί η οικολογική καταστροφή της θαλάσσιας περιοχής και ποιες είναι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στους παρανομούντες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.586, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει νομοσχέδιο που να καθιστά την ανακύκλωση του χαρτιού και των γυάλινων, πλαστικών και μεταλλικών συσκευασιών υποχρεωτική σε όλους τους δήμους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.587, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα των Αγίων Βαβατσινιάς ζητά την ολοκλήρωση του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος με την κατασκευή βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων. Ήδη έχει κατασκευασθεί όλο το σύστημα των σωληνώσεων του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος. Μάλιστα, εξ όσων πληροφορούμαι, το κοινοτικό συμβούλιο έχει ενημερωθεί ότι μπορεί να κατασκευαστεί στην περιοχή τους ένας νέος τύπος βιολογικού σταθμού για μικρές κοινότητες με ελάχιστο λειτουργικό κόστος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προχωρεί η κατασκευή βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στο κεντρικό αποχετευτικό της κοινότητας των Αγίων Βαβατσινιάς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.588, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η επιδιόρθωση των ρωγμών που προκάλεσε η διάβρωση στην Καμάρα του Κόρακα που βρίσκεται στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Κάβο Γκρέκο και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η προστασία του γεφυρώματος από τους διάφορους φυσικούς κινδύνους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.589, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην έκθεσή της για το έτος 2010 η Γενική Ελεγκτής αναφέρει ότι εντοπίστηκαν 765 δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές χωρίς άδεια λειτουργίας. Πολλές από αυτές τις δεξαμενές είναι μέρος συγκροτημάτων διαμερισμάτων, συνιδιοκτησία πολλών ιδιοκτητών, και δεν μπορεί να αδειοδοτηθούν λόγω του ότι κατασκευάστηκαν εκτός προδιαγραφών από τους αρχικούς ιδιοκτήτες. Η μη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων που τις αφορά δεν αφορά μόνο απώλεια εσόδων από το κράτος, αλλά και μείωση της αξίας των περιουσιών των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων αυτών, αφού πλέον εκδίδονται τελικές εγκρίσεις και τίτλοι ιδιοκτησίας με σημειώσεις για την παρανομία, χωρίς να επιλύεται η ουσία του προβλήματος.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για διευθέτηση της άρσης αυτών των παρανομιών και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αναθεώρηση του περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.590, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανέλαβε να συνεισφέρει οικονομικά στη χρηματοδότηση μικρής μελέτης σχεδιασμού από αρχιτέκτονα-μελετητή του γενικότερου χώρου όπου βρίσκεται το Γεφύρι του Τσελεφού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ακολουθήθηκε η διαδικασία προσφορών για την ανάθεση της μελέτης σχεδιασμού σε αρχιτέκτονα-μελετητή, ποιος είναι ο επιτυχών προσφοροδότης και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η ετοιμασία της μελέτης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.591, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην έκθεσή της για το έτος 2010 η Γενική Ελεγκτής αναφέρει ότι στα όρια 24 δήμων λειτουργούσαν, μέχρι την ετοιμασία της εν λόγω έκθεσης, συνολικά 187 πρατήρια πετρελαιοειδών, από τα οποία τα 90 λειτουργούσαν χωρίς να έχουν εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας, όπως προνοείται στο άρθρο 4(1) του περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμου, καθότι δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία. Σημειώνεται ότι για 65 πρατήρια εκδόθηκε αντικανονικά άδεια λειτουργίας, χωρίς να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας. Η Γενική Ελεγκτής μάς ενημερώνει επίσης ότι, σύμφωνα με επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2009, προς το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, η λειτουργία πρατηρίων πετρελαιοειδών χωρίς την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας συνιστά, με βάση το άρθρο 11 των περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμων του 1968 μέχρι 1999, ποινικό αδίκημα και ζητά από το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών να ενημερώσει σχετικά τους δήμους και τις κοινοτικές αρχές και να τους καλέσει να συνεργαστούν με την αστυνομία, ώστε να εντοπιστούν τα παράνομα υποστατικά και χώροι και να καταγγελθούν.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για διευθέτηση της άρσης αυτής της παρανομίας και πόσα πρατήρια έχουν καταγγελθεί στην αστυνομία για μη εξασφάλιση άδειας λειτουργίας. Επίσης, παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έλαβε, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης αδειών των πρατηρίων πετρελαιοειδών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.592, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει νομοσχέδιο που να καθιστά υποχρεωτική την αναγραφή των βασικών πληροφοριών στα φάρμακα στη γλώσσα Braille, ώστε να γίνονται αντιληπτές οι πληροφορίες αυτές από τους τυφλούς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.593, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η ασφαλτόστρωση του δρόμου που συνδέει την κοινότητα Αγίων Βαβατσινιάς με τη μονή Μαχαιρά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.594, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο δήμο Λευκάρων δεν έχει εφαρμοστεί κανένα στεγαστικό σχέδιο. Δεν έχουν παραχωρηθεί οικόπεδα για φτωχές οικογένειες, δεν κτίστηκαν κατοικίες από τον Οργανισμό Αναπτύξεως Γης κ.ο.κ. Επίσης, δεν έχουν ικανοποιηθεί οι προτάσεις του δημοτικού συμβουλίου για επέκταση των οικιστικών περιοχών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν έχει δοθεί η απαιτούμενη σημασία στην οικιστική ανάπτυξη των Λευκάρων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.595, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ένα συστατικό που χρησιμοποιείται ευρέως στην παρασκευή αναψυκτικών έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί δυνητικό κίνδυνο για πρόκληση καρκίνου. Σύμφωνα με μια ομάδα μελετητών του Επιστημονικού Κέντρου Δημοσίου Συμφέροντος (CSPI), που εδρεύει στην Ουάσινγκτον, οι ανησυχίες αφορούν μια χρωστική ουσία με χρώμα καραμελί-καφέ (ammonia-sulfite caramel colouring) που θα μπορούσε να προκαλέσει πολλές μορφές καρκίνου. Οι τεχνητές αυτές ουσίες δημιουργούνται από την αντίδραση της ζάχαρης με αμμωνία και των υπό πίεση και σε υψηλή θερμοκρασία στοιχείων του θείου. Τα αποτελέσματα αυτών των χημικών αντιδράσεων οδηγούν στο σχηματισμό δύο ουσιών που είναι γνωστές ως 2-ΜΙ και 4-ΜΙ. Οι συγκεκριμένες ουσίες λοιπόν έχουν ενοχοποιηθεί από παλαιότερες μελέτες που έχουν γίνει σε πειραματόζωα για πρόκληση καρκίνου στους πνεύμονες, το ήπαρ, το θυρεοειδή ή ακόμα και λευχαιμίας.

Το κέντρο προτρέπει την απαγόρευση της χρήσης τους και ήδη η πολιτεία της Καλιφόρνιας έχει ζητήσει να προστεθεί σήμανση στα προϊόντα που μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο. Σε αντίδραση σε αυτή την απαγόρευση, οι δύο μεγαλύτερες κατασκευάστριες εταιρείες αναψυκτικών στον κόσμο έχουν ανακοινώσει ότι θα αφαιρέσουν τα συγκεκριμένα συστατικά από τη συνταγή τους και θα τα αντικαταστήσουν με μη καρκινογόνα καραμέλα.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προβεί σε παρόμοια απαίτηση για αναγραφή στις ετικέτες προϊόντων που περιέχουν τις συγκεκριμένες ουσίες προειδοποίησης προς το καταναλωτικό κοινό ότι υπάρχουν πιθανότητες πρόκλησης καρκίνου από την κατανάλωση αυτών των προϊόντων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.596, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι ο δήμος Λευκάρων υποστηρίζει την αίτηση για κατασκευή αιολικού πάρκου στην τοποθεσία “Πηγή του Κουννά”. Το δημοτικό συμβούλιο επιμένει ότι από την κατασκευή του πάρκου των ανεμογεννητριών θα επωφεληθεί η κοινότητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η αδειοδότηση του αιολικού πάρκου στην τοποθεσία “Πηγή του Κουννά” στα Λεύκαρα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.620, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η χημική ουσία “παραμπέν” που χρησιμοποιείται ευρέως σε προϊόντα προσωπικής περιποίησης (αποσμητικά σώματος, υδατικές κρέμες, αφρούς ξυρίσματος, οδοντόκρεμες, αντηλιακά κ.ά.), σε τρόφιμα (επεξεργασμένα κρέατα), αλλά και σε ορισμένα φαρμακευτικά προϊόντα ανιχνεύθηκε σε όλες τις γυναίκες που είχαν εμφανίσει καρκίνο στο στήθος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο όλων των προϊόντων που περιέχουν τη χημική ουσία “παραμπέν”. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προωθείται εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για τις βλαβερές συνέπειες που προκαλεί η συγκεκριμένη ουσία στον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο απαγόρευσής της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.621, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει στη Βουλή νομοσχέδιο με το οποίο να απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος οι χαμηλά αμειβόμενοι συνταξιούχοι

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.622, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει το αίτημα της αυστραλιανής κυβέρνησης να καταστεί η Αυστραλία μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2013-2014

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.623, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ετοιμαστεί νομοσχέδιο που να αφορά τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και, εάν ναι, πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.624, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δασοπυροσβέστες εξαιτίας της διακοπής της εργασίας τους κατά τους χειμερινούς μήνες. Το ανεργιακό επίδομα καθυστερεί μέχρι και τρεις μήνες να τους καταβληθεί, γεγονός που δημιουργεί πολλά οικονομικά προβλήματα στους δασοπυροσβέστες και στις οικογένειές τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο σύναψης συμβολαίων και επανεξέτασης των όρων εργασίας των δασοπυροσβεστών, ούτως ώστε να κατοχυρώνεται ο χρόνος εργασίας τους. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο απορρόφησης των δασοπυροσβεστών, υπό το καθεστώς των έκτακτων υπαλλήλων, στο Τμήμα Δασών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.625, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, ενώ η χωρητικότητα του φράγματος της Άχνας ανέρχεται στα 6,8 εκατομ. κυβικά μέτρα, αυτό συγκέντρωσε μόλις 1,3 εκατομ. κυβικά μέτρα νερού. Όπως πληροφορήθηκα, καθημερινά διοχετεύεται νερό στο φράγμα με σκοπό το γέμισμα του φράγματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους τρόπους με τους οποίους διοχετεύεται νερό στο φράγμα της Άχνας, πότε αναμένεται να γεμίσει το φράγμα και ποια προβλήματα προκύπτουν από την έλλειψη νερού στο φράγμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.626, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Δυστυχώς, εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα του ξεπουλήματος των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα μέσω της λειτουργίας της λεγόμενης “Επιτροπής Αποζημιώσεων”. Η οικονομική κρίση και το αδιέξοδο στο Κυπριακό ωθούν αρκετούς ιδιοκτήτες γης στα κατεχόμενα να προσφεύγουν στην παράνομη επιτροπή. Οι συνέπειες στην εξέλιξη της λύσης του Κυπριακού είναι ασύλληπτες σε μέγεθος και σημασία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο υλοποίησης της πρότασης του κ. Γιαννάκη Μάτση, πρώην βουλευτή, για καταβολή εγγύησης μέρους της αξίας της κατεχόμενης γης στους ιδιοκτήτες που θέλουν να αξιοποιήσουν τα ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα στις κατεχόμενες περιοχές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.627, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από τα κοινοτικά συμβούλια Οδούς, Αγίων Βαβατσινιάς και Οράς για το πρόβλημα αναφορικά με τη μεταφορά των μαθητών των κοινοτήτων αυτών στις τεχνικές σχολές της Λάρνακας. Σύμφωνα με τους κοινοτάρχες, τα παιδιά αναχωρούν για τις τεχνικές σχολές της Λάρνακας στις 05.30, ενώ επιστρέφουν στις 16.30, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των παιδιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο αλλαγής της ώρας παραλαβής των παιδιών ή αν εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς των μαθητών με ταξί, όπως συνέβαινε παλαιότερα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.639, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η νομική αρωγή αφορά και υποθέσεις παραβίασης των νομοθεσιών που αφορούν το περιβάλλον, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη ρύπανση των νερών, την ευημερία των ζώων κτλ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.640, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η πυρκαγιά που προκλήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας το Μάρτιο του 2012 πιθανόν να ξεκίνησε από αναμμένο τσιγάρο, το οποίο έριξε κάποιος ασυνείδητος στον κάλαθο των αχρήστων. Το γεγονός ότι ο χώρος από τον οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά χρησιμοποιείται αποκλειστικά από ιατρούς δημιουργεί εύλογες υποψίες ότι ο ύποπτος ανήκει στο ιατρικό προσωπικό. Δεν είναι η πρώτη φορά που φθάνουν κοντά μας καταγγελίες ή εντοπίζουμε ενδείξεις ότι ακόμα και οι ιατροί καπνίζουν μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ή σε άλλα δημόσια νοσηλευτήρια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξακριβώθηκαν οι ακριβείς λόγοι πρόκλησης της πυρκαγιάς, ποιοι είναι αυτοί που ευθύνονται και αν λαμβάνονται μέτρα, ώστε να σταματήσει το κάπνισμα μέσα στα νοσοκομεία από ασθενείς, ιατρούς, νοσηλευτικό και παρανοσηλευτικό προσωπικό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.672, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων χρησιμοποιεί τόνους από ζιζανιοκτόνα για την καταπολέμηση της εμφάνισης χόρτων σε αρχαιότητες μέσω καθολικών ψεκασμών. Τα δηλητήρια αυτά κοστίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ για την αγορά και τη χρήση τους. Υπάρχει σοβαρή ανησυχία για τις επιπτώσεις της πολύχρονης χρήσης των χημικών αυτών παρασκευασμάτων στους εργαζομένους, στους επισκέπτες, αλλά και στη δομική σύσταση των αρχαιοτήτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό ετήσιο και πενταετές κόστος της πρακτικής των ψεκασμών των αγριόχορτων στους αρχαιολογικούς χώρους, αν υπάρχει σκέψη για εργοδότηση προσωπικού για εκκοπή χόρτων αντί των ψεκασμών και αν έχουν μελετηθεί οι επιπτώσεις αυτής της πρακτικής στο φυσικό και αρχαιολογικό περιβάλλον, καθώς και στους ανθρώπους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.673, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με κανονισμό του 1994 και με τη σύμφωνη γνώμη των τότε επαγγελματιών ψαράδων απαγορεύτηκε η χρήση των διχτύων από μισίνα με μεγάλο διάκενο. Η απαγόρευση επιβλήθηκε, για να αποτραπεί η αλίευση μεγάλων ψαριών τα οποία είναι γεννήτορες. Πρόσφατα επιτράπηκε και πάλι η χρήση των διχτύων από μισίνα με μεγάλο διάκενο με την πρόφαση ότι είναι πειραματική.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για πόσο χρονικό διάστημα θα κρατήσει το πιλοτικό στάδιο αλίευσης των ψαριών με δίχτυα από μισίνα με μεγάλο διάκενο και τους λόγους για τους οποίους επιτράπηκε η χρήση των συγκεκριμένων διχτύων, δεδομένης της καταστροφής που μπορεί να προκαλέσουν στους πληθυσμούς των ψαριών, κυρίως όταν η χρήση τους γίνεται σε περίοδο αναπαραγωγής τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.674, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει εξαγγείλει μέτρα καταπολέμησης των κουνελόψαρων ή λαγοκέφαλων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, θα εφαρμοστεί σχέδιο παραλαβής των κουνελόψαρων και οι ψαράδες θα αμείβονται με 3 ανά κιλό κουνελόψαρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στο σχέδιο αναφέρεται και ο τρόπος αλίευσης των κουνελόψαρων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.675, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το άρθρο 54 του περί Αποβλήτων Νόμου, ο οποίος ψηφίστηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2011 και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 23 Δεκεμβρίου 2011, το Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να εκδώσει κανονισμούς που προβλέπουν για τη ρύθμιση των χρησιμοποιημένων τηγανελαίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ετοιμαστεί οι κανονισμοί που προβλέπουν για τη ρύθμιση των χρησιμοποιημένων τηγανελαίων και, εάν ναι, πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.676, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας κ. Αχμέτ Νταβούτογλου θα συμμετάσχει στη σύνοδο των υπουργών εξωτερικών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, όπου θα παρουσιάσει το τουρκικό όραμα για τη Συρία και θα συζητήσει τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήγειρε αντιρρήσεις στη συμμετοχή του κ. Αχμέτ Νταβούτογλου στη σύνοδο των υπουργών εξωτερικών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είχε κάνει το 2011, ασκώντας βέτο στη συμμετοχή της Τουρκίας στην τότε σύνοδο, με την αιτιολογία ότι η Τουρκία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.677, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το χειμώνα του 2011 αεροσκάφος της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Γαλλίας χρησιμοποίησε το αεροδρόμιο Λάρνακας ως βάση για τη διενέργεια ερευνών. Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχα, το αεροσκάφος ήταν εξοπλισμένο με συσκευές για την έρευνα της ποιότητας και της σύνθεσης του αέρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι εις γνώσιν της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας η συγκεκριμένη έρευνα και, εάν ναι, ποια είναι τα πορίσματα της έρευνας της μετεωρολογικής υπηρεσίας της Γαλλίας για την ποιότητα και τη σύνθεση του αέρα στην Κύπρο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.678, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σε ερώτησή μου με αριθμό 23.06.010.01.181 πληροφορήθηκα ότι η αστυνομία μελετούσε την τοποθέτηση συστημάτων ελέγχου κατανάλωσης αλκοόλ και ακινητοποίησης του οχήματος (Alcolocks). Γνωρίζω ότι σε κάποιες χώρες οι συσκευές αυτές τοποθετούνται σε αυτοκίνητα, όταν ο οδηγός είναι συστηματικός παραβάτης της νομοθεσίας για το άλκοτεστ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αν υπάρχει δυνατότητα τα κυπριακά δικαστήρια να επιβάλλουν τοποθέτηση συσκευής ελέγχου κατανάλωσης αλκοόλ και ακινητοποίησης των οχημάτων (Alcolocks) ως προστατευτικό μέτρο ή ως μέρος της ποινής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.679, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα πληροφορήθηκα ότι οι φαρμακευτικές υπηρεσίες αντικατέστησαν το φάρμακο “Micardis” (χάπι που ρυθμίζει την πίεση) με το φάρμακο “Losartan krka 50mg” για λόγους εξοικονόμησης δημόσιου χρήματος. Έχω ενημερωθεί ότι κάποιοι γιατροί υποστηρίζουν ότι το εν λόγω φάρμακο είναι επικίνδυνο για την υγεία και προτρέπουν τους ασθενείς τους, οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο συνταξιούχοι, να προμηθεύονται το “Micardis” από τα φαρμακεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που να καταδεικνύουν την επικινδυνότητα του φαρμάκου “Losartan krka 50mg” και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο απόσυρσης του εν λόγω φαρμάκου από τις φαρμακευτικές υπηρεσίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.680, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Carbadox, ένα κτηνιατρικό φαρμακευτικό σκεύασμα του οποίου η κυκλοφορία έχει απαγορευθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εισάγεται στα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας παράνομα από τα κατεχόμενα. Το εν λόγω φαρμακευτικό σκεύασμα χρησιμοποιείται ως αντιβιοτικό και προωθητικό της ανάπτυξης στους παχυνόμενους χοίρους και έχει απαγορευθεί, γιατί αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ειδικότερα, έχει αποδειχθεί ότι είναι καρκινογόνο για όσους το εισπνέουν ή έρχονται σε επαφή με αυτό κατά την ανάμειξη της τροφής των χοίρων. Μόνο σε ορισμένες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χρήση του είναι νόμιμη, αλλά απαιτείται να παρέλθουν 43 τουλάχιστον ημέρες από τη χρήση του και πριν από τη σφαγή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως έχει παρατηρηθεί η παράνομη εισαγωγή του εν λόγω κτηνιατρικού σκευάσματος από τα κατεχόμενα, αν η αρμόδια υπηρεσία διεξάγει εργαστηριακούς ελέγχους για την αναζήτηση των καταλοίπων του Carbadox στους χοίρους και ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται, για να αποτραπεί η συνέχιση της παράνομης εισαγωγής του από τα κατεχόμενα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.681, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας έχει επιταχύνει τη διαδικασία έκδοσης βίζας στο πλαίσιο προσπαθειών για την πάταξη της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Σταύρος Δήμας απέστειλε εγκύκλιο προς όλες τις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές στο εξωτερικό, ζητώντας τη μέγιστη δυνατή διευκόλυνση προς τους υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να επισκεφθούν την Ελλάδα μέσω της παροχής ταχύτατων, αποτελεσματικών και φιλικών διαδικασιών χορήγησης θεωρήσεων. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας ζήτησε η εξέταση των αιτημάτων για τη χορήγηση θεωρήσεων να ολοκληρώνεται εντός 48 ωρών. Επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη αξιοποίησης των δυνατοτήτων δωρεάν χορήγησης βίζας σε συγκεκριμένες κατηγορίες αιτητών, όπως παιδιά κάτω των δώδεκα ετών, μαθητές, φοιτητές κ.τ.λ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει στην αποστολή εγκυκλίων προς όλες τις κυπριακές διπλωματικές και προξενικές αρχές στο εξωτερικό με παρόμοιο περιεχόμενο, όπως αυτό που έχει σταλεί από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, πόσος είναι ο απαιτούμενος χρόνος, για να ολοκληρωθεί από τις κυπριακές αρχές η χορήγησης βίζας, και αν υπάρχει δυνατότητα δωρεάν χορήγησης βίζας σε συγκεκριμένες κατηγορίες αιτητών, όπως τα παιδιά, οι μαθητές, οι φοιτητές κ.ο.κ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.682, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει λήπτης παραπόνων αναφορικά με τη μη εφαρμογή του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου σε κτίρια όπου στεγάζονται κυβερνητικές υπηρεσίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ετοιμαστεί και σταλεί εγκύκλιος σε όλα τα κυβερνητικά τμήματα η οποία να ενημερώνει τους κυβερνητικούς υπαλλήλους αναφορικά με την απαγόρευση του καπνίσματος στα δημόσια κτίρια, στους διαδρόμους και στις σκάλες των κτιρίων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.684, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από την έκθεση της Γενικής Ελεγκτού για το 2010 ότι αρκετές μονάδες της Εθνικής Φρουράς εξακολουθούν να μην έχουν αφαιρέσει τις αμιαντολαμαρίνες από τις εγκαταστάσεις τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ονόματα των στρατοπέδων που εξακολουθούν να έχουν αμιαντολαμαρίνες στις εγκαταστάσεις τους, πόσα κυβικά μέτρα αμιαντολαμαρίνων υπολείπονται να αφαιρεθούν και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία αφαίρεσής τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.683, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο βουνό “Σωτήρα”, που βρίσκεται στο χωριό Πάνω Λεύκαρα, βρίσκεται τοποθετημένη μία τεράστια κεραία αναμετάδοσης προγραμμάτων και τηλεπικοινωνίας που με την εμφάνισή της επηρεάζει αρνητικά το τοπίο. Οι αρνητικές επιπτώσεις μεγαλώνουν συνεχώς με την προσθήκη νέων δίσκων αναμετάδοσης πάνω στον ιστό της κεραίας. Ο χώρος βρίσκεται ενταγμένος στο πρόγραμμα “Φύση 2000” και ως εκ τούτου αναμενόταν ότι θα απαγορεύεται μια τέτοιας μορφής ανάπτυξη. Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχα, το θέμα της μετακίνησης της κεραίας θα τύγχανε μελέτης στα πλαίσια της ενίσχυσης του υποσταθμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου στη Βαβατσινιά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ενισχυθεί ο υποσταθμός του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου στη Βαβατσινιά και αν έχει μετακινηθεί η κεραία αναμετάδοσης από το βουνό “Σωτήρα” στα Πάνω Λεύκαρα

Απάντηση


ρώτηση με αρ. 23.06.010.01.685, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ευθύμιου Φλουρέντζου σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.423 πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων προτίθεται να προωθήσει εντός του 2012 έργα με τη μέθοδο “Μελέτη-Κατασκευή-Συντήρηση”. Τα έργα αυτά αφορούν τα ακτινοθεραπευτικά κέντρα των γενικών νοσοκομείων Λευκωσίας και Λεμεσού και την επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το κτίριο του Γενικού Χημείου του Κράτους δεν περιλαμβάνεται στα έργα που προτίθεται το υπουργείο να προωθήσει με τη μέθοδο “Μελέτη-Κατασκευή-Συντήρηση”, δεδομένου της άθλιας και επικίνδυνης κατάστασης του υφιστάμενου κτιρίου του Γενικού Χημείου του Κράτους και της ανάγκης άμεσης ανέγερσης νέου κτιρίου για τη στέγασή του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.686, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι εταιρείες που κατέχουν εξουσιοδότηση ραδιοεπικοινωνιών για εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού κινητής τηλεφωνίας και σταθμών επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης ζητούν όπως υποβάλλουν στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών μετρήσεις ηλεκτροναγνητικών πεδίων για όλους τους εγκατεστημένους σταθμούς, αντί κάθε έξι μήνες, κάθε 12 μήνες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει τέτοιο αίτημα και ποια είναι η θέση του υπουργείου επί του θέματος αυτού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.687, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα νέους κανόνες, ώστε η δήμευση κεφαλαίων και άλλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται μέσω εγκληματικών δραστηριοτήτων να καταστεί πιο αποτελεσματική και να αποκτήσει μεγαλύτερη εμβέλεια. Συγκεκριμένα, οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν την ικανότητα των κρατών μελών να προβαίνουν στη δήμευση περιουσιακών στοιχείων παράνομης προέλευσης, ακόμη και όταν ο ύποπτος έχει διαφύγει, και θα διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές μπορούν να δεσμεύουν προσωρινά περιουσιακά στοιχεία που διατρέχουν τον κίνδυνο να εξαφανιστούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο εφαρμογής παρόμοιου νομοθετικού πλαισίου, που σκοπό θα έχει να αποθαρρύνει την εγκληματική δραστηριότητα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.688, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα, σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων, πληροφορήθηκα ότι το 50% όλων των θανάσιμων ή σοβαρών τραυματισμών θα μπορούσαν να αποφευχθούν με τη χρήση και μόνο της ζώνης ασφαλείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο αύξησης της ποινής που επιβάλλεται στους οδηγούς που δε φέρουν ζώνη ασφαλείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.705, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πληροφορήθηκα ότι πρόσφατα οι υπουργοί εξωτερικών εβδομήντα χωρών -πολλοί από τους οποίους εκπροσωπούσαν χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης-συμμετείχαν στο συνέδριο των “φίλων της Συρίας” στην Κωνσταντινούπολη. Η Τουρκία απαγόρευσε τη συμμετοχή της Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προβεί σε διαβήματα διαμαρτυρίας προς όλες τις χώρες που συμμετείχαν στο συνέδριο αυτό και αν έχει διερευνήσει τις δυνατότητες ανάλογης παρέμβασης της Κύπρου στο Συριακό, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συριακή αντιπολίτευση δεν είναι καθολικά θετικά τοποθετημένη έναντι της παρέμβασης της Τουρκίας στο Συριακό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.706, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο ζωολογικός κήπος της Πάφου φιλοξενεί τίγρεις από τη Σιβηρία. Οι συγκεκριμένες τίγρεις κινδυνεύουν στην Κύπρο, διότι είναι συνηθισμένες να ζουν σε κλιματολογικές συνθήκες εντελώς διαφορετικές από αυτές που έχουμε στη Μεσόγειο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ο ζωολογικός κήπος έχει λάβει τις απαραίτητες άδειες για την εισαγωγή των συγκεκριμένων τίγρεων στην Κύπρο και, εάν όχι, να μας ενημερώσει για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει με σκοπό τον επαναπατρισμό των τίγρεων της Σιβηρίας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν προβεί στους απαραίτητους ελέγχους, για να διαπιστώσουν κατά πόσο ο ζωολογικός κήπος της Πάφου τηρεί τις πρόνοιες της νομοθεσίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.732, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στα πλαίσια της ανάληψης της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2012 η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προχωρήσει με την κατάρτιση ενός προγράμματος προβολής της ιστορίας και του πολιτισμού του τόπου μας στο εξωτερικό. Μία από τις σημαντικές εκθέσεις που θα διοργανωθούν θα είναι η έκθεση “Χαρτογραφώντας την Κύπρο 1191-2012”, η οποία θα παρουσιαστεί στις Βρυξέλλες και στόχο έχει να παρουσιάσει τους δεσμούς της Ευρώπης με την Κύπρο μέσα από σημαντικά ιστορικά γεγονότα, που ξεκινούν με την κατάληψη της Κύπρου από τους σταυροφόρους το 1191 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η πληροφόρηση που έχω ότι ο κατάλογος με τις σχετικές πληροφορίες των εκθεμάτων θα εκδοθεί μόνο στα αγγλικά, γαλλικά και φλαμανδικά, καθώς και τους λόγους που πάρθηκε η απόφαση όπως αποκλειστεί η αναγραφή των σχετικών πληροφοριών στην ελληνική γλώσσα, που είναι η γλώσσα της διοργανώτριας χώρας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.733, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πληροφορήθηκα ότι οι εκπαιδευτικοί ζητούν να τους δοθεί η δυνατότητα να παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις εμπλοκής μαθητών σε επεισόδια βίας ή φιλονικίας και να ενεργούν καταλυτικά, για να σταματήσουν καβγάδες και συγκρούσεις. Αυτή η καταλυτική παρέμβαση των εκπαιδευτικών ονομάζεται “άμεση σωματική περιοριστική παρέμβαση”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους απαγορεύεται η άμεση σωματική περιοριστική παρέμβαση των εκπαιδευτικών σε περιπτώσεις συγκρούσεων και επεισοδίων βίας μεταξύ των μαθητών και αν τα τελευταία περιστατικά παρενόχλησης και βίας μεταξύ των μαθητών οδηγούν το υπουργείο σε νέα προσέγγιση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.734, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Σωτηρούλας Χαραλάμπους σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.05.02.007 πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας είχε προβεί σε βιβλιογραφική έρευνα και είχε συλλέξει καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο διεθνή χώρο αναφορικά με την εγκατάσταση και συντήρηση κεραιών τηλεφωνίας. Οι πληροφορίες αυτές, όπως είχα πληροφορηθεί, θα τύγχαναν μελέτης και θα ετοιμάζονταν οι τεχνικοί όροι και οι προδιαγραφές για την εξέταση των αιτήσεων παραχώρησης άδειας εγκατάστασης κεραίας τηλεφωνίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ετοιμαστεί οι τεχνικοί όροι και οι προδιαγραφές για την εξέταση των αιτήσεων παραχώρησης άδειας εγκατάστασης κεραίας τηλεφωνίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.735, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα πληροφορήθηκα ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία δεντροφύτευση του χώρου όπου βρίσκεται το μεταλλείο της Σκουριώτισσας. Παράλληλα, όπως πληροφορήθηκα, καθημερινά χρησιμοποιείται θειικό οξύ για τον καθαρισμό του χαλκού, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι υγρά απόβλητα ρέουν στη βόρεια πλευρά του λατομείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που δεν έχει προχωρήσει η δεντροφύτευση του χώρου όπου βρίσκεται το μεταλλείο της Σκουριώτισσας και πότε προγραμματίζεται να γίνει. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει οποιεσδήποτε μετρήσεις της ποιότητας του αέρα στην περιοχή όπου βρίσκεται το μεταλλείο, αν το υπουργείο είναι ενήμερο για τη ρύπανση που παρατηρείται στη βόρεια πλευρά του λατομείου λόγω της ροής των υγρών αποβλήτων και ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, για να σταματήσει η ρύπανση αυτή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.736, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Σωτηρούλας Χαραλάμπους, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2011, σε παλαιότερη ερώτησή μου, με αρ. 23.06.009.05.01.553, πληροφορήθηκα ότι το τροποποιητικό νομοσχέδιο του περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων Νόμου θα κατετίθετο στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή εντός του 2011. Έχω παρατηρήσει ότι το εν λόγω νομοσχέδιο δεν έχει κατατεθεί ακόμη στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους το εν λόγω νομοσχέδιο δεν έχει ακόμη κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης και, εάν ναι, πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.737, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα πληροφορήθηκα ότι οι πρατηριούχοι πετρελαιοειδών, βάσει μίας άτυπης συμφωνίας που έγινε μεταξύ του Τμήματος Περιβάλλοντος και των εταιρειών, όφειλαν να ελέγχουν σε ημερήσια βάση τα αποθέματα πετρελαιοειδών και να καταγράφουν σε ειδικό έντυπο τα αποτελέσματα των καταμετρήσεων. Το έντυπο αυτό ήταν διαθέσιμο για έλεγχο ανά πάσα στιγμή στον αρμόδιο επιθεωρητή. Όπως πληροφορήθηκα, λόγω μη ύπαρξης νομικής βάσης, το αρμόδιο τμήμα δεν ελέγχει πλέον την καταγραφή των αποθεμάτων πετρελαιοειδών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει τροποποιητικό νομοσχέδιο που να περιλαμβάνει την υποχρέωση των πρατηριούχων να καταγράφουν σε ημερήσια βάση τα αποτελέσματα των καταμετρήσεων των αποθεμάτων των πετρελαιοειδών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.738, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ευθύμιου Φλουρέντζου, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2011, σε παλαιότερη ερώτησή μου με αριθμό 23.06.009.05.02.011, με θέμα τη σύνταξη έκθεσης από Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες όπου επισημαίνονταν τα κενά και οι παραλείψεις στην ασφάλεια των κυπριακών αεροδρομίων, πληροφορήθηκα ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έλαβαν άμεσα διορθωτικά μέτρα, τα οποία κρίθηκαν ικανοποιητικά από τους Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες. Πληροφορήθηκα επίσης ότι το τελικό σχέδιο δράσης του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας που καλύπτει όλα τα κεφάλαια της αεροπορικής ασφάλειας θα υποβαλλόταν σύντομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υποβληθεί το τελικό σχέδιο δράσης του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας που καλύπτει όλα τα κεφάλαια της αεροπορικής ασφάλειας, αν τα κυπριακά αεροδρόμια έχουν επιθεωρηθεί ξανά στα πλαίσια προγράμματος επιθεωρήσεων ευρωπαϊκών αερολιμένων που καταρτίζει κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, εάν ναι, ποια ήταν τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων αυτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.739, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τον Ιανουάριο του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε στην Κύπρο αιτιολογημένη γνώμη, ζητώντας από την Κυπριακή Δημοκρατία να συμμορφωθεί εντός δύο μηνών με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τους χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι έξι χωματερές στην Κύπρο λειτουργούν κατά παράβαση της νομοθεσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προχωρήσει στο κλείσιμο των έξι χωματερών που αποτελούν σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.740, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα έχει ολοκληρωθεί το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο που αφορούσε την ανανέωση του δικτύου διανομής του ύδατος στην περιοχή του Κιόνελι. Οι σωλήνες του νερού έχουν ανανεωθεί σε μήκος σχεδόν εβδομήντα χιλιομέτρων. Με το έργο αυτό υπήρξαν σημαντικές μειώσεις στην ποσότητα του νερού που χάνεται μέσω των κατεστραμμένων σωλήνων αμιαντοτσιμέντου, ενώ έχουν αποκλειστεί οι οποιοιδήποτε κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων και των καταναλωτών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κυπριακή Δημοκρατία σκοπεύει να αντικαταστήσει τις σωλήνες αμιαντοτσιμέντου για μεταφορά του νερού και αν ένα τέτοιο έργο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως χρηματοδοτήθηκε και το έργο της τουρκοκυπριακής κοινότητας Κιόνελι

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.741, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μελετάται η κατασκευή παρακαμπτήριου δρόμου για την κοινότητα Σιας στην επαρχία Λευκωσίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, έχουν μελετηθεί ήδη αρκετές οδεύσεις, οι οποίες όμως συνάντησαν την αντίδραση ιδιοκτητών γης. Υπάρχει η πληροφορία ότι τώρα μελετάται όδευση μέσα από ιδιωτικό ή κρατικό δάσος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εναλλακτικές οδεύσεις του παρακαμπτηρίου Σιας και σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα το θέμα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.742, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την καταστροφή μιας γραμμικής δεντροστοιχίας περίπου είκοσι πεύκων μεγάλης ηλικίας που βρίσκεται στη λεωφόρο Αμμοχώστου κοντά στις κρατικές αποθήκες στη Λευκωσία. Η καταστροφή οφείλεται στις εκσκαφές που έγιναν για σκοπούς υπογείωσης των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια πρόσφατων οδικών έργων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είχε γίνει περιβαλλοντική μελέτη, προτού ξεκινήσουν τα έργα διαπλάτυνσης της λεωφόρου Αμμοχώστου, και αν είχε γίνει αποτύπωση του πρασίνου από το Τμήμα Δασών. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που το αρμόδιο τμήμα αδειοδότησε την υλοτόμηση μεγάλου αριθμού κυπαρισσιών κατά την έναρξη των εργασιών διαπλάτυνσης της λεωφόρου Αμμοχώστου, αφού θα μπορούσε οι εργασίες διαπλάτυνσης να γίνουν από την άλλη πλευρά της λεωφόρου, καθώς επίσης και για τους λόγους που δεν προνοήθηκε μικρή απόκλιση των υπόγειων υπηρεσιών, για να αποφευχθεί η καταστροφή των πεύκων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.745, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Περιβάλλοντος και Υγείας, στις 19 Ιουλίου 2011, με θέμα “Ενημέρωση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Περιβάλλοντος και Υγείας για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία από την έκρηξη στη ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης’” η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και η διευθύντρια του Κρατικού Χημείου μάς πληροφόρησαν ότι θα αποστέλλονταν σε διαπιστευμένο εργαστήριο στο εξωτερικό δείγματα γάλακτος τα οποία θα συλλέγονταν από κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής, για να γίνουν οι απαραίτητες αναλύσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τελικά στάλθηκαν δείγματα γάλακτος σε διαπιστευμένο εργαστήριο στο εξωτερικό, σε ποιο εργαστήριο στάλθηκαν τα δείγματα και ποια τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.746, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Γραφείο Σχεδιασμού για τα Άτομα με Αναπηρία στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων λειτουργεί με ένα μόνο συνεργάτη με συμβόλαιο για σειρά πολλών ετών (από το 2002). Έγινε διαπίστωση ότι οι υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας που προκύπτουν με την εφαρμογή των προνοιών της ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι πολύ σοβαρές και το έργο που πρέπει να επιτελεστεί μεγάλο. Η ενίσχυση του γραφείου Σχεδιασμού κρίνεται απαραίτητη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να μονιμοποιήσει την έμπειρη συνεργάτη και ιδρυτή του Γραφείου Σχεδιασμού για τα Άτομα με Αναπηρία στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και ταυτόχρονα να προχωρήσει στην περαιτέρω ενίσχυση του γραφείου με επιστημονικό προσωπικό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.747, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τον Ιούλιο του 2010 οι κυπριακές αρχές προέβησαν στη σύλληψη Ρώσου κατόπιν ειδοποίησης της Ιντερπόλ, ο οποίος βρισκόταν στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, έτοιμος να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό τη Βουδαπέστη. Οι κυπριακές αρχές είχαν στην κατοχή τους τον υπολογιστή του Ρώσου πράκτορα, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες μου, θα παραδιδόταν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι κυπριακές αρχές έχουν παραδώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής τον υπολογιστή του Ρώσου πράκτορα και τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, τα οποία είχαν κατάσχει

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.748, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα έχω πληροφορηθεί από την Ομάδα Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Λευκωσίας ότι ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης διόρισε παγκύπρια έναν αρκετά μεγάλο αριθμό πιστοποιούντων υπαλλήλων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών προχώρησε στο διορισμό πιστοποιούντων υπαλλήλων και, εάν ναι, πόσους πιστοποιούντες υπαλλήλους έχει διορίσει, λίγο πριν αποχωρήσει από το υπουργείο. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους που ο πρώην υπουργός έλαβε τη συγκεκριμένη απόφαση, δεδομένου ότι το νομοσχέδιο για τους πιστοποιούντες υπαλλήλους βρίσκεται ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για συζήτηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.752, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σχολών Οδήγησης (EFA-benchmark 2012), η Κύπρος παρουσιάζεται να είχε τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην εξέταση των οδηγών για την απόκτηση της άδειας οδήγησης. Στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι εβδομάδες αναμονής μεταξύ της αίτησης για καθορισμό ημερομηνίας και της διεξαγωγής του ελέγχου (test) δεν ξεπερνούν τις δέκα εβδομάδες (από μία μέχρι δέκα εβδομάδες). Μόνο στην Κύπρο η διάρκεια αναμονής είναι είκοσι εβδομάδες. Επίσης, φαίνεται από τις ευρωπαϊκές στατιστικές ότι στην Κύπρο δε διεξάγεται έλεγχος για τα θέματα της άδειας οδήγησης σε θεωρητικό επίπεδο (επισυνάπτονται οι στατιστικές).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενημερωμένος για αυτή την κατάσταση που προσβάλλει την Κύπρο και επηρεάζει την οδική συμπεριφορά των Κυπρίων οδηγών, καθώς και αν προτίθεται να διορθώσει αυτή την οπισθοδρομική κατάσταση

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.753, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, παρά το γεγονός ότι τα χωριά της Ορεινής Λάρνακας (Λεύκαρα, Βάβλα, Ορά, Βαβατσινιά, Άγιοι Βαβατσινιάς, Οδού, Λάγια κ.λπ.) ζητούν να επεκταθεί το δίκτυο της Green Dot στην περιοχή τους, μέχρι σήμερα δεν υπήρξε θετική απάντηση. Το ίδιο αίτημα υπάρχει από κοινότητες της περιοχής Λευκωσίας (Φαρμακάς, Καμπί Φαρμακά, Κλήρου, Καλό Χωρίο Κλήρου κ.λπ.). Φαίνεται ότι η εταιρεία “Green Dot”, παρά το γεγονός ότι έχει υποχρέωση να συλλέγει όλες τις συσκευασίες από ολόκληρη την Κύπρο και έχει επιχορηγηθεί προς τούτο επανειλημμένα από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθυστερεί να καλύψει ολόκληρη την Κύπρο με το δίκτυο υπηρεσιών της.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους σημειώνεται αυτή η καθυστέρηση και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση, ώστε να επεκταθεί το δίκτυο ανακύκλωσης στα χωριά της Ορεινής Λάρνακας και Λευκωσίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.754, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι επιβάλλεται πρόστιμο σε όσες κοινότητες δε μεταφέρουν συγκεκριμένες ποσότητες αποβλήτων στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στην Κόση. Αναφέρεται ότι αυτό προνοεί η σχετική συμφωνία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του ΧΥΤΥ της Κόσης και της κυπριακής κυβέρνησης και συγκεκριμένα την παράγραφο που αναφέρεται στον τρόπο χρέωσης παραλαβής των αποβλήτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.755, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σχολών Οδήγησης (EFA-benchmark 2012) στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι αρχές της οικολογικής οδήγησης (ecodriving) διδάσκονται και ελέγχονται στη διαδικασία έκδοσης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου (επισυνάπτονται σχετικές στατιστικές). Δυστυχώς, όπως φαίνεται από τις στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σχολών Οδήγησης, η Κύπρος είναι η μοναδική χώρα στην οποία δε διδάσκονται ούτε ελέγχονται οι γνώσεις για οικολογική οδήγηση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενημερωμένος για αυτή την κατάσταση που προσβάλλει την Κύπρο και επηρεάζει την οδική συμπεριφορά των Κυπρίων οδηγών, καθώς και αν προτίθεται να διορθώσει αυτή την οπισθοδρομική κατάσταση

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.756, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Εθνική Φρουρά διεξάγει ασκήσεις μέσα στη λίμνη Παραλιμνίου, η οποία έχει οριοθετηθεί ως ευρύτερη περιοχή προστασίας της φύσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η Εθνική Φρουρά φέρεται να μην είναι διατεθειμένη να τερματίσει τις ασκήσεις μέσα στην προστατευόμενη περιοχή. Η πρακτική αυτή καταστρέφει ένα μοναδικό βιότοπο της Κύπρου ευρωπαϊκής σημασίας, αφού εκεί βρίσκεται το ενδιαίτημα ενός σπάνιου ερπετού το οποίο κινδυνεύει σοβαρά να εξαφανιστεί, του νερόφιδου “natrix-natrix”. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πληροφορία ότι η λίμνη Παραλιμνίου χρησιμοποιείται και ως πεδίο βολής όπλων καμπύλης τροχιάς (όλμων). Εάν αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες, πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα το οποίο θα οδηγήσει τη χώρα μας σε καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αφού προφανώς καταστρέφεται ένας μοναδικός βιότοπος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να διατάξει τον άμεσο τερματισμό της χρήσης της λίμνης Παραλιμνίου για οποιεσδήποτε μορφής στρατιωτικές ασκήσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.757, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το νομικό πλαίσιο που διέπει το ανεξέλεγκτο άναμμα ξύλων και άλλων αντικειμένων μέσα σε δημοτικές περιοχές. Εάν απαγορεύεται η καύση ξύλων και άλλων αντικειμένων, γιατί δεν απαγορεύεται η συσσώρευση ξύλων και άλλων αντικειμένων από διάφορα πρόσωπα και το άναμμά τους κατά το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου; Γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες δε λαμβάνουν σχεδόν κανένα μέτρο για τον τερματισμό αυτών των ανεξέλεγκτων πράξεων που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα των πόλεων, αλλά γίνονται και αφορμή για έκτροπα και βάρβαρες πράξεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.758, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δεκαπέντε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υιοθετήσει κίνητρα για την απόκτηση νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όπως επιδοτήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις και εξαιρέσεις από τέλη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα ενθάρρυνσης της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση και ποια είναι η μέχρι σήμερα αποτελεσματικότητά τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.759, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του αρμόδιου Ανώτερου Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το πρόγραμμα μετρήσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σημειώνεται αριθμός υπερβάσεων του οκτάωρου στόχου για το όζον. Επίσης, έχουν σημειωθεί υπερβάσεις τόσο της ετήσιας όσο και της εικοσιτετράωρης οριακής τιμής για τα αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ10.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ανησυχεί για τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από τις υπερβάσεις στο όζον και στα αιωρούμενα σωματίδια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.760, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Καμπιού Φαρμακά έχει ζητήσει επέκταση των οικιστικών ζωνών γύρω από τον πυρήνα του χωριού, διότι πολλοί απόδημοι ζητούν να κτίσουν σπίτι στο χωριό και δεν υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα. Οι ιδιοκτήτες της γης εντός της οικιστικής ζώνης του χωριού δεν είναι διατεθειμένοι να την αναπτύξουν. Κοντά στην οικιστική ζώνη υπάρχει κρατική γη, η οποία παραμένει αναξιοποίητη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και οι απόδημοι του χωριού Καμπί Φαρμακά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.761, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στο χωριό Αγκλεισίδες στην επαρχία Λάρνακας υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα με τη λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος για τον προσφυγικό οικισμό. Μετά την επισκευή του βιολογικού σταθμού και την επαναλειτουργία του συστήματος αποδείχθηκε ότι το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του έργου είναι εξαιρετικά δυσβάσταχτο για τα πενιχρά οικονομικά της κοινότητας. Η κοινοτική αρχή ζητά τη διαγραφή του χρέους και την οικονομική στήριξη από την πολιτεία. Επίσης, ζητά όπως μελετηθεί η σύνδεση ολόκληρης της κοινότητας με το αποχετευτικό σύστημα άλλων χωριών και η παύση λειτουργίας του ενεργοβόρου και αντιοικονομικού πεπαλαιωμένου συστήματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση μελετά οποιοδήποτε μέτρο για την απάμβλυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει με το αποχετευτικό η κοινότητα Αγκλεισίδων της επαρχίας Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.762, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν λάβει πολλές προειδοποιητικές επιστολές (formal notices) και δικαιολογημένες γνώμες (reasoned opinions), καθώς και αναφορές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παραβίαση του κοινοτικού δικαίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό αριθμό των προειδοποιητικών επιστολών, δικαιολογημένων γνωμών και αναφορών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2004 και ειδικότερα για το 2012. Επίσης, παρακαλείται να ενημερώσει το σώμα αν υπήρξε οποιαδήποτε καταδίκη και για ποιο θέμα, ποιες υποθέσεις εκκρεμούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και για πόσες δικαιολογημένες γνώμες ή προειδοποιητικές επιστολές εκκρεμεί η συμμόρφωση από την Κυπριακή Δημοκρατία 

Απάντηση


ρώτηση με αρ. 23.06.010.01.770, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Οι ξηρολιθικές κατασκευές των χωριών μας -ιδιαίτερα αυτών των ορεινών ή ημιορεινών περιοχών- θεωρούνται μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσής μας. Για τις κατασκευές αυτές μάλιστα το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει εκδώσει και ειδικό εγχειρίδιο με τίτλο “Ξηρολιθικές κατασκευές της Κύπρου”. Σε σχετική πρόσφατη εγκύκλιο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως αναφέρεται ότι “σε καμιά περίπτωση δεν ευνοείται η κατεδάφιση των ξηρολιθικών κατασκευών, χωρίς προηγουμένως τη λήψη απόψεων από την αρμόδια πολεοδομική αρχή.”

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν καταγραφεί οι περιοχές με αξιόλογες ξηρολιθικές κατασκευές ή συγκεκριμένες τοποθεσίες ή κατασκευές. Επίσης, παρακαλώ τον υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει νομική απαγόρευση ή διαδικασία αδειοδότησης που να μην επιτρέπει την ανεξέλεγκτη κατεδάφιση ξηρολιθικής κατασκευής. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε μορφή επιχορήγησης προς τους ιδιοκτήτες ή τις κοινοτικές αρχές για συντήρηση, διατήρηση ή επανακατασκευή των ξηρολιθικών κατοικιών.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.772, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κοινότητες Αρχιμανδρίτας, Κουκλιών, Φασούλας και Σουσκιούς διαμαρτύρονται ότι δεν εισέπραξαν μέχρι σήμερα τα οφειλόμενα ποσά από τη λειτουργία του αιολικού πάρκου στους Ορείτες. Με βάση τους όρους της άδειας και της συμφωνίας που έγινε, προκειμένου να δοθεί η συγκατάθεση των τοπικών αρχών για τη δημιουργία του αιολικού πάρκου, οι τέσσερις κοινότητες δικαιούνται το 2% των εισπράξεων από την πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο 2% των πωλήσεων ηλεκτρικού ρεύματος από το αιολικό πάρκο στους Ορείτες και αν υπάρχουν όροι για τον τρόπο που οι κοινότητες θα αξιοποιήσουν τις εισπράξεις αυτές, π.χ. τοποθέτηση ηλιακών στεγών, μονώσεις κατοικιών κ.λπ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.771, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών να προχωρήσει στο διαχωρισμό εννέα νέων οικοπέδων στον προσφυγικό συνοικισμό Ορμίδειας (αυτοστέγαση ΑΗΚ) σε απόσταση διακόσιων πενήντα μέτρων από τον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Δεκέλειας και μόλις πενήντα μέτρων από γραμμές υψηλής τάσης. Η απόφαση αυτή είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει στο μέλλον διαμαρτυρίες από τις οικογένειες που θα αποφασίσουν να κτίσουν στην περιοχή αυτή, αφού οι κατοικίες θα συνυπάρχουν με τις ρυπογόνους βιομηχανίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ανακαλέσει την απόφαση αυτή και να αναζητήσει άλλο χώρο για τα εννέα οικόπεδα για τις προσφυγικές οικογένειες, δεδομένων των μελλοντικών προβλημάτων που θα προκύψουν.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.773, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο Λιοπέτρι δεν υπάρχει κέντρο υγείας στελεχωμένο με προσωπικό εξαιτίας της πολύ κακής κατάστασης του κτιρίου. Στις περιπτώσεις των κοινοτικών ιατρείων, αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρησή τους είναι η επαρχιακή διοίκηση, ενώ στην περίπτωση του Λιοπετρίου, λόγω του ότι βρίσκεται σε προσφυγικό συνοικισμό, αρμόδιο είναι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στην επιδιόρθωση του κτιρίου όπου στεγάζεται το κέντρο υγείας στο Λιοπέτρι. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο παραχώρησης άλλου κατάλληλου χώρου για τη στέγαση του κέντρου υγείας.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.774, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 29 Μαρτίου 2012 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε νόμο με τίτλο “Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012”. Σκοπός του εν λόγω νόμου ήταν η μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των δημόσιων υπαλλήλων στο ταμείο συντάξεων της ΕΕ. Εκ των υστέρων πληροφορήθηκα ότι το εν λόγω νομοσχέδιο έπρεπε να είχε ετοιμαστεί και να ψηφιστεί σε νόμο πριν από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ και να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ. Επιπλέον, μου έχει καταγγελθεί ότι το νομοσχέδιο δεν ετοιμάστηκε σε συνάρτηση με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως είχαν διαβιβαστεί με δύο προειδοποιητικές επιστολές. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι υπάρχει διάκριση ως προς την απόδοση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μεταξύ δημόσιων υπαλλήλων που παραιτήθηκαν από τη δημόσια υπηρεσία της Κύπρου πριν από το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και αυτών που είναι άνω των σαράντα πέντε ετών. Αντιλαμβάνομαι ότι μια τέτοια διάκριση αποτελεί παραβίαση του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ (συνθήκης, κανονισμών και σχετικών αποφάσεων του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) και ειδικότερα των διατάξεων που σχετίζονται με την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων και της υποχρέωσης των κρατών μελών να παράσχουν διευκολύνσεις στους υπαλλήλους που εργοδοτούνται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως δημιουργείται δυσμενής διάκριση ως προς τη διαχείριση εργαζομένων που επιλέγουν να παραιτηθούν από τη δημόσια υπηρεσία, για να εργαστούν σε θεσμικά όργανα της ΕΕ πριν συμπληρώσουν το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους σε σχέση με δημόσιους υπαλλήλους που επιλέγουν να παραιτηθούν μετά το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους. Επιπλέον, παρακαλώ όπως μας διαβιβαστούν οι δύο προειδοποιητικές επιστολές που είχαν αποσταλεί στην Κυπριακή Δημοκρατία που αφορούν τα δύο αυτά θέματα και όποιες άλλες γραπτές υποδείξεις έχει λάβει το αρμόδιο υπουργείο όσον αφορά τη διόρθωση αυτής της στρέβλωσης στο νομοθετικό μας πλαίσιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.783, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η αρμόδια υπουργική επιτροπή αποφάσισε όπως επωφελούνται από τα έσοδα της λειτουργίας του αιολικού πάρκου στους Ορείτες, εκτός από τις κοινότητες Αρχιμανδρίτας, Κουκλιών, Φασούλας και Σουσκιούς, άλλες περίπου δέκα κοινότητες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, αποφασίστηκε όπως το 1% των εισπράξεων από την πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος κατανέμεται στις τέσσερις πιο πάνω αναφερόμενες κοινότητες, ενώ το υπόλοιπο 1% κατανέμεται και σε άλλες κοινότητες ανάλογα με την απόσταση του αιολικού πάρκου από το κέντρο της οικιστικής κοινότητας και ανάλογα με τον πληθυσμό της κοινότητας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων την πιο πάνω απόφαση της υπουργικής επιτροπής και να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κατανομή των εισπράξεων από την πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος από το αιολικό πάρκο στους Ορείτες, καθώς επίσης για το ποιες κοινότητες επωφελούνται από τα έσοδα της λειτουργίας του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.782, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τον Απρίλιο του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα σύνολο συγκεκριμένων μέτρων για την προώθηση της απασχόλησης. Παρουσιάζοντας το πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο δήλωσε “η Ευρώπη χρειάζεται μια στρατηγική δημιουργίας θέσεων εργασίας, για να αντιμετωπίσει το απαράδεκτο επίπεδο ανεργίας της”. Μελετώντας το πλαίσιο των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εντοπίζονται προκλήσεις και προοπτικές, αλλά και ιδιαίτεροι κίνδυνοι για την Κύπρο. Σημειώνεται για παράδειγμα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει περαιτέρω ελευθεροποίηση της αγοράς εργασίας και άρση κάθε περιορισμού στην εργοδότηση από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και τρίτες χώρες.

Δεδομένου ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συζητηθούν προσεχώς σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και μάλιστα κατά τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων συνοπτικά για τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επισυνάπτεται η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.793, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό συμβούλιο της κοινότητας Αμιάντου της επαρχίας Λεμεσού προτείνει την κατασκευή τελεφερίκ που να ενώνει την κορυφή του Τροόδους με το χωριό Αμίαντος. Σημειώνεται ότι τέτοιου είδους κατασκευή λειτουργούσε από το μεταλλείο Αμιάντου μέχρι τη Λεμεσό (ο γνωστός “εναέριος”) για τη μεταφορά του μεταλλεύματος από το ορυχείο προς το λιμάνι Λεμεσού, από όπου και εξαγόταν στο εξωτερικό την εποχή της αποικιοκρατίας. Το ιστορικό αυτό γεγονός μπορεί να συνδυαστεί με τη δημιουργία του τελεφερίκ, το οποίο θα αποτελεί πόλο έλξης για τους επισκέπτες στο Τρόοδος και θα επιλύσει σε μεγάλο βαθμό και το πρόβλημα στάθμευσης και πρόσβασης στην περιοχή σε εποχές υψηλής επισκεψιμότητας. Οι επισκέπτες δε θα χρειάζεται να ανεβαίνουν στην πλατεία με το αυτοκίνητό τους, αφού θα μπορούν να σταθμεύουν στην περιοχή Αμιάντου και θα ανεβαίνουν με τελεφερίκ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ενημερωθεί για τις προτάσεις των κατοίκων και ποια είναι η θέση της κυβέρνησης επί της προτάσεως αυτής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.794, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πριν ολοκληρωθεί ακόμα το έργο προστασίας της ακτής από τη θαλάσσια διάβρωση στον Κάτω Πύργο, μέρος του έργου κατέρρευσε λόγω κακοτεχνιών και αστοχίας. Δύο από τις πέντε αποβάθρες από μπετόν έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές σε σημείο που θεωρούνται ακατάλληλες και κατεδαφιστέες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το έργο ακόμη δεν έχει παραδοθεί και συζητείται μάλιστα ο καθορισμός ημερομηνίας για τα εγκαίνια του έργου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύουν οι πληροφορίες μου ότι ακόμη το έργο δεν έχει παραδοθεί και αν έχουν γίνει οι απαραίτητες υποδείξεις στον εργολάβο, για να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.795, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να αποδεχτεί το αίτημα του δήμου Σωτήρας για μεταφορά κυβερνητικών τμημάτων (γραφείων) στο δήμο Σωτήρας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.796, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τα αιτήματα του δήμου Σωτήρας που αφορούν το συνοικισμό αυτοστέγασης. Συγκεκριμένα, ο δήμος Σωτήρας ζητεί την επιδιόρθωση των πεζοδρομίων, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των χώρων πρασίνου και των δημόσιων πλατειών, την εγγραφή των δρόμων που κατασκευάστηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στον οικισμό και τέλος τη χορήγηση κονδυλίων για την καθαριότητα που αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες του δήμου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει τα αιτήματα του δήμου Σωτήρας που αφορούν το συνοικισμό αυτοστέγασης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.797, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα του δήμου Σωτήρας για αναβάθμιση των δρόμων από τη Σωτήρα προς την Αγία Θέκλα, το Παραλίμνι, τη Δερύνεια, το Φρένναρος και το Λιοπέτρι με τη δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται θετικά το αίτημα του δήμου Σωτήρας και αν προτίθεται ο αρμόδιος υπουργός να συμπεριλάβει σχετική πρόνοια στον προϋπολογισμό του 2013

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.798, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος Σωτήρας, ως νεοσύστατος δήμος, αιτείται για παραχώρηση αυξημένης χορηγίας μέσω της Ένωσης Δήμων Κύπρου, ενώ ζητά επίσης την έγκριση θέσεων για πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες του δήμου Σωτήρας. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχέδια υπηρεσίας για την πρόσληψη προσωπικού στο δήμο Σωτήρας, καθώς και αν προτίθεται να αυξήσει προσωρινά τη χορηγία που δίνεται στο δήμο Σωτήρας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.799, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η εγγραφή των αγροτικών δρόμων εκκρεμεί από το 1995, χρονολογία κατά την οποία εφαρμόστηκε ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για την Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995. Το δημοτικό συμβούλιο Σωτήρας υπέβαλε αίτηση το 1999 στο Κτηματολόγιο μέσω του επάρχου και το Κτηματολόγιο το 2005 ετοίμασε τα σχέδια για την εγγραφή των αγροτικών δρόμων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η εγγραφή των αγροτικών δρόμων του δήμου Σωτήρας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.800, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου ζήτησε από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού όπως προωθηθεί η δυνατότητα “στατιστικής μεταφοράς” ενέργειας που θα παράγεται και θα καταναλώνεται στην Κύπρο με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά θα πιστώνεται στο λογαριασμό άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μπορούν να καλύπτουν τις δεσμεύσεις τους έναντι του κοινοτικού κεκτημένου σε ό,τι αφορά το ποσοστό ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ανταποκριθεί θετικά στην εισήγηση του Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας Κύπρου, αφού πρόκειται για μία δυνατότητα που προβλέπεται από την Οδηγία 2009/28/ΕΚ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.801, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν περισσότερο συστηματικά με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης. Το ψήφισμα καλούσε ειδικότερα την Κύπρο, την Τσεχία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία να συνάψουν συμφωνίες πλαίσιο με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ώστε να διευκολυνθεί το έργο του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε στην ετοιμασία και σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και, εάν όχι, πότε αναμένεται να το πράξει

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.802, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Αρχιμανδρίτας στην επαρχία Πάφου έχει καταθέσει αίτηση για δημιουργία περιβαλλοντικού κέντρου στο πρώην δημοτικό σχολείο του χωριού, το οποίο δε χρησιμοποιείται τα τελευταία τριάντα χρόνια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέταση της αίτησης αυτής, πότε αναμένεται να δοθεί η σχετική έγκριση, καθώς και αν προτίθεται να συμπεριλάβει σχετική πρόνοια στον προϋπολογισμό του 2013

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.803, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με λίστα που εξέδωσε η εταιρεία CMA, η οποία αποτελεί ανεξάρτητη πηγή στοιχείων εξωχρηματιστηριακών αγορών, η Κύπρος βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των χωρών οι οποίες δύσκολα θα μπορέσουν να ξεπληρώσουν τα δάνειά τους σε κρατικό επίπεδο την επόμενη πενταετία. Η Κύπρος βρίσκεται για πρώτη φορά στη λίστα αυτή. Η πιθανότητα το κράτος να κληθεί να στηρίξει τον τραπεζικό τομέα αποτελεί εφιαλτικό σενάριο για την Κύπρο. Συγκεκριμένα, με στοιχεία που λήφθηκαν μέχρι τις 16 Μαρτίου 2012, οι πιθανότητες που δίνει η εταιρεία CMA η Κυπριακή Δημοκρατία να μην καταφέρει να εξοφλήσει τα χρέη της στην επόμενη πενταετία ανέρχονται στο 63,7%.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η λίστα που εξέδωσε η εταιρεία CMA ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, τους λόγους για τους οποίους η Κύπρος παρουσιάζει, σύμφωνα με τη λίστα, αδυναμία να εξοφλήσει τα χρέη της στην επόμενη πενταετία και ποιες είναι οι επιπτώσεις που αναμένεται να υπάρξουν στον επενδυτικό χώρο μετά τη δημοσίευση της λίστας αυτής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.804, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το δημοτικό συμβούλιο Σωτήρας έχει ζητήσει όπως η οδός Αμμοχώστου, η οποία συνδέει το δήμο Σωτήρας με το γειτονικό δήμο Δερύνειας, βελτιωθεί και αναβαθμιστεί ως μικτό πολεοδομικό έργο. Ο δήμος Σωτήρας ζητά από το αρμόδιο υπουργείο να αποφασίσει επί του θέματος, να εκτιμηθεί το ύψος της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου και να καθοριστεί το ύψος της συνεισφοράς των δύο δήμων και της κυβέρνησης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πρόοδο που σημειώθηκε στο θέμα που αφορά τη βελτίωση της οδού Αμμοχώστου, η οποία συνδέει τους δήμους Δερύνειας και Σωτήρας, και πότε αναμένεται να αρχίσει η πραγματοποίηση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.805, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από την 1η Μαΐου 2012 ξεκινά και επίσημα η συλλογή των λαγοκέφαλων, η οποία και θα επιδοτείται από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Υπολογίζεται ότι από το Μάιο μέχρι και το Σεπτέμβριο θα παραδοθούν στο Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών γύρω στις εκατό χιλιάδες λαγοκέφαλοι, οι οποίοι στη συνέχεια θα καταστραφούν με αποτέφρωση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών φέρεται να θέλει να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του γρι-γρι για την εξολόθρευση των λαγοκέφαλων, ενώ προορίζει για το γρι-γρι το ποσό των €50.000.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθεί το γεγονός ότι το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών θέλει να χρησιμοποιηθεί το γρι-γρι για την εξολόθρευση των λαγοκέφαλων και, εάν ναι, αν έχει ήδη αποφασίσει να καταβάλει το ποσό των €50.000.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.820, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την απόφαση για δημιουργία διαύλου που θα χρησιμοποιείται από μικρά αεροπλάνα στις περιοχές Υψηλού και Κοκκινού στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας. Το κοινοτικό συμβούλιο του Άγιου Ιωάννη διαμαρτύρεται για την απόφαση αυτή, λόγω του ότι η κοινότητα είναι ήδη βεβαρημένη εδώ και τριάντα οχτώ χρόνια από τα δύο στρατόπεδα που βρίσκονται εντός της οικιστικής περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους πάρθηκε η απόφαση για τη δημιουργία διαύλου στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη, ποιους θα εξυπηρετεί ο εν λόγω δίαυλος, για ποιους λόγους το κοινοτικό συμβούλιο δεν ενημερώθηκε και δε ζητήθηκε η άποψή του, καθώς επίσης αν εξετάζεται το ενδεχόμενο αλλαγής της τοποθεσίας όπου προγραμματίζεται να κατασκευαστεί ο δίαυλος, δεδομένων των αντιδράσεων που υπάρχουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.821, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο χωριό Δένεια έχει εντοπιστεί μία εκραγείσα βόμβα από τους βομβαρδισμούς του 1974 και μάλιστα κοντά στο δημοτικό σχολείο της κοινότητας. Οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία και ζητούν όπως ληφθούν μέτρα προστασίας. Οι ανησυχίες εντείνονται περισσότερο στο ενδεχόμενο ξαφνικής έκρηξης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που γίνονται για την αντιμετώπιση του προβλήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.822, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ολοκληρώθηκαν από την Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου τα δύο τμήματα του νότιου παρακαμπτήριου στη Σωτήρα (οδός Σπύρου Κυπριανού και το μέρος του δρόμου που οδηγεί στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής). Το τρίτο και τελευταίο μέρος του δρόμου από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής μέχρι την οδό Παραλιμνίου δεν έχει αρχίσει, γιατί δεν υπάρχει πρόνοια στον προϋπολογισμό, εξαιτίας του ότι η κοινότητα Σωτήρας μετεξελίχτηκε σε δήμο. Όπως πληροφορήθηκα, ο δήμος Σωτήρας δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ολοκληρώσει το δρόμο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται ο αρμόδιος υπουργός να συμπεριλάβει σχετική πρόνοια στον προϋπολογισμό του 2013 για την ολοκλήρωση του νότιου παρακαμπτήριου στη Σωτήρα, παρά το γεγονός της μετατροπής της κοινότητας σε δήμο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.823, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η φορολόγηση γίνεται σε επίπεδο νοικοκυριού και όχι σε ατομικό επίπεδο. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η τυχόν εφαρμογή μιας παρόμοιας πολιτικής θα είχε θετικό αντίκτυπο στην κυπριακή κοινωνία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν εφαρμόζεται και στην Κύπρο παρόμοια πολιτική φορολόγησης σε επίπεδο νοικοκυριού και όχι σε επίπεδο ατομικό. Παρακαλώ επίσης όπως ο αρμόδιος υπουργός μάς ενημερώσει αν υπάρχουν κράτη μέλη που εφαρμόζουν την πολιτική φορολόγησης σε επίπεδο οικογένειας, όπως εφαρμόζεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.824, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τουρκοκυπριακών εφημερίδων, πάνω από εκατόν εταιρείες εβραϊκών συμφερόντων δραστηριοποιούνται στα κατεχόμενα, ενώ, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, μέσω Τουρκοκυπρίων δικηγόρων πωλείται γη στα κατεχόμενα σε Ισραηλίτες επιχειρηματίες, οι οποίοι μάλιστα χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση του Ισραήλ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει τεθεί αίτημα στην κυβέρνηση του Ισραήλ όπως προχωρήσει στην ποινικοποίηση του σφετερισμού περιουσιών μας από Ισραηλινούς πολίτες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.843, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει ένα έργο ύψους 2.000.000 για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Κύπρο. Το έργο αποτελεί μέρος του προγράμματος βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα επιτρέψει την αναστήλωση έξι μνημείων, συμπεριλαμβανομένου του Πύργου του Οθέλλου στην Αμμόχωστο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυπριακή κυβέρνηση συνέβαλε στην επιλογή των μνημείων που θα αναστηλωθούν και ποια είναι τα μνημεία αυτά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.844, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κοινότητες της περιοχής Τροόδους ζητούν την αναβάθμιση του νοσοκομείου Κυπερούντας σε επίπεδο επαρχιακού γενικού νοσοκομείου. Οι αποστάσεις από τα αστικά κέντρα, ο αυξανόμενος τουριστικός και παραθεριστικός πληθυσμός, καθώς και οι καιρικές συνθήκες που δυσχεραίνουν τη μετάβαση στα αστικά κέντρα επιβάλλουν την αναβάθμιση του νοσοκομείου Κυπερούντας σε πλήρες επαρχιακό ιατρικό κέντρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται θετικά το αίτημα των κοινοτήτων της περιοχής Τροόδους για αναβάθμιση του νοσοκομείου Κυπερούντας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.845, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κοινότητες της περιοχής Τροόδους ζητούν την άμεση προώθηση της κατασκευής του νέου δρόμου Σαϊττά-Λεμεσού, καθώς και τη βελτίωση του δρόμου Σαϊττά-Καρβουνά. Επίσης η κοινότητα Αμιάντου ζητά όπως προωθηθεί η ηλεκτροφώτιση του δρόμου Αμιάντου-Καρβουνά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει τα αιτήματα του συνόλου των κοινοτήτων της περιοχής Τροόδους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.846, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό συμβούλιο Κάτω Αμιάντου έχει ζητήσει κρατική στήριξη για την υλοποίηση των σχεδίων για την κατασκευή μίνι γηπέδου ποδοσφαίρου (futsal). Ήδη τεμάχιο κρατικής γης έχει εκμισθωθεί στο κοινοτικό συμβούλιο Κάτω Αμιάντου για το σκοπό αυτό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνεται αποδεκτό το αίτημα της κοινοτικής αρχής και ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχουν δρομολογηθεί προς υλοποίηση των σχεδίων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.867, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την εμπρηστική επίθεση τόσο κατά του προέδρου του κοινοτικού συμβουλίου Κάτω Πύργου και μέλους της Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Λευκωσίας όσο και κατά του κτιρίου του κοινοτικού συμβουλίου. Παλαιότερα εμπρηστικές επιθέσεις είχε δεχτεί και ο κοινοτάρχης Αγίου Αμβροσίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει οποιεσδήποτε ενέργειες από μέρους της αστυνομίας για τη σύλληψη των υπόπτων, αν οι ύποπτοι έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης και, εάν ναι, ποιες είναι οι ποινές που τους επιβλήθηκαν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.868, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Τουρκία, ένα χρόνο μετά τη συμφωνία μεταξύ αυτής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υπογραφή διμερούς συμφωνίας επανεισδοχής λαθρομεταναστών, αρνείται να επικυρώσει τη συμφωνία ζητώντας νέα ανταλλάγματα. Συγκεκριμένα, η τουρκική κυβέρνηση ζητά όπως αρχίσει ο διάλογος για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεώρησης βίζας για Τούρκους πολίτες. Ορισμένα κράτη μέλη αρνούνται να συναινέσουν στο τουρκικό αίτημα φοβούμενα αθρόα εισροή Τούρκων πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την άλλη υποστηρίζει το τουρκικό αίτημα και επιδιώκει την έναρξη διαλόγου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει ενδεχόμενο έναρξης του σχετικού διαλόγου μεταξύ Βρυξελλών και Άγκυρας κατά την Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πρόοδο της εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.869, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταβάλλει προσπάθεια για συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης για την εκπαίδευση δημόσιων λειτουργών στη νοηματική γλώσσα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ξεκινήσει η εκπαίδευση δημόσιων λειτουργών στη νοηματική γλώσσα, καθώς και για τον αριθμό των δημόσιων λειτουργών που αναμένεται να εκπαιδευτούν και σε ποια τμήματα υπηρετούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.870, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει υποβληθεί αίτημα στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος που αφορά τη συμπερίληψη της αλεπούς με ειδικούς όρους στα θηρεύσιμα είδη, ώστε να ρυθμιστούν οι αριθμοί της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το Τμήμα Περιβάλλοντος, εδώ και δύο χρόνια, διενεργεί μελέτη η οποία ασχολείται αποκλειστικά με τη διακύμανση του αριθμού των αλεπούδων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέχρι τώρα πορίσματα της μελέτης αυτής. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το αρμόδιο τμήμα εξετάζει άλλα μέτρα αντιμετώπισης της ενδεχόμενης αύξησης του αριθμού των αλεπούδων πλην της συμπερίληψης της αλεπούς στα θηρεύσιμα είδη

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.879, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καλεί το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσουν την απαγόρευση της κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των διαδικασιών γενετικής βελτίωσης των φυτών ή ζώων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν κυκλοφορούν στην Κύπρο πατενταρισμένα προϊόντα γενετικής βελτίωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.880, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό κτίριο της κοινότητας Αγκλεισίδων είναι πολύ μικρό, πρόβλημα που εντείνεται λόγω της χρήσης του και ως ιατρείου. Το σημερινό κοινοτικό κτίριο Αγκλεισίδων βρίσκεται κτισμένο σε τουρκοκυπριακό τεμάχιο, γεγονός που δυσχεραίνει τυχόν επέκταση και αναβάθμισή του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να βοηθήσει οικονομικά την κοινότητα Αγκλεισίδων, με σκοπό την ανέγερση ή αγορά ετοιμοπαράδοτου κτιρίου για την κάλυψη των αναγκών της κοινότητας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.881, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 17 Μαΐου 2012 η Βουλή των Αντιπροσώπων επικύρωσε το πρωτόκολλο της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που οφείλεται στους έμμονους οργανικούς ρύπους. Οι τροποποιήσεις στο πρωτόκολλο αποφασίστηκαν το Δεκέμβριο του 2009 στη Γενεύη της Ελβετίας και αφορούσαν την προσθήκη περισσότερων περιορισμών στην παραγωγή και στη χρήση έμμονων οργανικών ρύπων για μείωση των εκπομπών τους στην ατμόσφαιρα.

Παρακαλώ όπως το αρμόδιο υπουργείο ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες από τις ουσίες που αναφέρονται στο πρωτόκολλο έχουν ανευρεθεί ή εισαχθεί ποτέ στην Κύπρο και αν η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ικανοποιητικά εργαλεία, για να μπορεί να τις εντοπίσει, αν τυχόν εισαχθούν, και να επιβάλει αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση εντοπισμού παραβάσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.882, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από την ετήσια έκθεση της Γενικής Ελεγκτού της Δημοκρατίας για το 2009 ότι παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα με το σύστημα μηχανογράφησης στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, τα οποία δυσχεραίνουν τη διεκπεραίωση των εργασιών, την εξυπηρέτηση του κοινού, καθώς και την ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων, δημιουργώντας επίσης επιπρόσθετη γραφειοκρατία και καθυστερήσεις. Παράλληλα, παρατηρούνται σημαντικές αδυναμίες και καθυστερήσεις όσον αφορά την καταχώριση των στοιχείων των φορολογικών δηλώσεων στο μηχανογραφημένο σύστημα, ενώ δεν υπάρχουν διαδικασίες τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες κρατικές υπηρεσίες. Τέλος, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Γενικής Ελεγκτού για το 2009, το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων δεν αξιοποιεί επαρκώς εσωτερικές πληροφορίες για τον εντοπισμό των περιπτώσεων που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και ποιες είναι οι ενέργειες του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων για την επίλυση των προβλημάτων αυτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.883, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την αίτηση της εταιρείας “ΠΕΑΛ Αγίας Μαρίνας Λτδ” για καταβολή των ζημιών της συγκεκριμένης εταιρείας για τα έτη 2008 και 2009. Τα ποσά των ζημιών ανέρχονται στις 150.000 και €130.000, αντίστοιχα. Η εταιρεία έχει στείλει ήδη σχετική επιστολή προς το διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών από τις 24 Νοεμβρίου 2011 και δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση, ενώ επιστολή έχει αποστείλει και στον Υπουργό Οικονομικών στις 16 Μαΐου 2012.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να μεριμνήσει για την επίλυση του προβλήματος και να καταβάλει στην εταιρεία “ΠΕΑΛ Αγίας Μαρίνας Λτδ” το απαιτούμενο ποσό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.884, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει σοβαρή ανάγκη επέκτασης του κοιμητηρίου στην κοινότητα Αγκλεισίδων. Το κοινοτικό συμβούλιο Αγκλεισίδων προτείνει είτε όπως εξεταστεί η πιθανότητα απαλλοτρίωσης τουρκοκυπριακού τεμαχίου που συνορεύει με το υφιστάμενο κοιμητήριο είτε να ανταλλαγεί το τουρκοκυπριακό τεμάχιο που συνορεύει με το υφιστάμενο κοιμητήριο με χαλίτικη/κρατική γη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αντιμετωπίζονται θετικά οι εισηγήσεις του κοινοτικού συμβουλίου Αγκλεισίδων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.885, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τα εγκαταλελειμμένα μεταλλεία αποτελούν ένα μοναδικό σύμπλεγμα γεωλογικών τομών και μεταλλευτικής ιστορίας που παραμένει αναξιοποίητο. Μνημείο που φανερώνει τη μεταλλευτική ιστορία της Κύπρου αποτελεί και το μεταλλείο των Κοκκινοπέζουλων στο Μιτσερό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σχεδιάζεται η επιστημονική και περιβαλλοντική αξιοποίηση του μεταλλείου των Κοκκινοπέζουλων στο Μιτσερό, καθώς και των υπόλοιπων εγκαταλελειμμένων μεταλλείων της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.886, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 16 Δεκεμβρίου του 2011 εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το σχετικό κονδύλι που αφορά τη δημιουργία των δύο Ογκολογικών/Ακτινοθεραπευτικών Τμημάτων των νοσοκομείων Λευκωσίας και Λεμεσού. Πρόσφατα πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει ζητήσει αναστολή του έργου δημιουργίας των δύο τμημάτων στη Λευκωσία και τη Λεμεσό εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Έκτοτε και παρά τις προσπάθειες του Υπουργείου Υγείας, δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας η προκήρυξη της προσφοράς για τα δύο τμήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας η προκήρυξη της προσφοράς για τα Ογκολογικά/Ακτινοθεραπευτικά Τμήματα των νοσοκομείων Λευκωσίας και Λεμεσού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.890, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι με ψήφισμά του, που υιοθετήθηκε στις 23 Μαΐου 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά όπως τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη δράσουν από κοινού για την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από την Κίνα και την αποκατάσταση της ισορροπίας στο εμπορικό ισοζύγιο. Το πρώτο βήμα, επισημαίνεται στο ψήφισμα, είναι να αποκτηθεί μία σαφής εικόνα της διείσδυσης της Κίνας στις ευρωπαϊκές οικονομίες και να δημιουργηθεί ένα όργανο παρακολούθησης των επενδύσεων της Κίνας σε ευρωπαϊκές εταιρείες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει τεθεί υπόψη του το συγκεκριμένο ψήφισμα και πώς αυτό επηρεάζει τις διάφορες επενδύσεις κινεζικών συμφερόντων που ανακοινώθηκαν πρόσφατα στην Κύπρο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.891, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων προσανατολίζεται στη βύθιση δύο λωρίδων κυκλοφορίας κάτω από τον υφιστάμενο ανισόπεδο κόμβο της Βιομηχανικής Περιοχής Στροβόλου, στις συμβολές του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1) και των λεωφόρων Σπύρου Κυπριανού και Καλαμών.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες ήταν οι προδιαγραφές για την κατασκευή του αρχικού κόμβου και συγκεκριμένα για πόσα χρόνια είχε προβλεφθεί ότι θα μπορούσε να εξυπηρετεί τους πολίτες με την υφιστάμενή του μορφή, καθώς και ποια ήταν η ημερομηνία παράδοσής του στην κυκλοφορία. Παράλληλα, παρακαλώ όπως πληροφορηθούμε για το τελικό κόστος κατασκευής του υφιστάμενου κόμβου και πόσο επιπλέον κόστισε η τοπιοτέχνιση του κόμβου σε κατοπινό στάδιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.892, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, το Ταμείο Θήρας εξετάζει το ενδεχόμενο, εάν χρειαστεί, να δοθούν περιορισμένες άδειες για το κυνήγι του αγρινού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, εάν διαπιστωθεί πως ο πληθυσμός του αγρινού είναι σε αριθμούς που θέτουν σε κίνδυνο τη διαβίωση του είδους, τότε δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να αποφασιστεί ακόμα και η θήρευσή του, σε αριθμούς που δεν ξεπερνούν τα 30-40 άτομα ετησίως.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι είναι οι λόγοι που το Ταμείο Θήρας εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει τη θήρευση του αγρινού και για ποιους λόγους δεν εξετάζονται αντί αυτής της λύσης το ενδεχόμενο να πωληθούν σε ζωολογικούς κήπους του εξωτερικού, καθώς και άλλοι τρόποι ή μεθόδοι. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσο θα είναι το ύψος του διοικητικού κόστους, σε περίπτωης που αποφασιστεί να επιτραπεί η θήρευση του αγρινού, καθώς και πώς με 30-40 άτομα θα μειωθεί ο συνολικός αριθμός αγρινών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.893, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Υγείας κ. Σταύρου Μαλά σε ερώτησή μου με αριθμό 23.06.010.01.682 πληροφορήθηκα για την κατά καιρούς υποβολή παραπόνων για κάπνισμα εντός κτιρίων όπου στεγάζονται κυβερνητικές υπηρεσίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για όλες τις καταγγελίες που έχουν γίνει από την ημέρα εφαρμογής του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου και αφορούν κάπνισμα εντός κτιρίων όπου στεγάζονται κυβερνητικές υπηρεσίες μέχρι σήμερα, καθώς και για τα μέτρα που λήφθηκαν εναντίον όσων παρανόμησαν ανά κτίριο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.894, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης πολλών παραπόνων από κατοίκους της περιοχής Ζυγίου σχετικά με τις αναθυμιάσεις του εργοστασίου του τσιμεντοποιείου Βασιλικού. Ιδιαίτερη ανησυχία προκύπτει από το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται ως καύσιμα στο τσιμεντοποιείο Βασιλικού προϊόντα επεξεργασίας αποβλήτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν παρακολουθούνται οι εκπομπές του τσιμεντοποιείου Βασιλικού και αν εξηγείται η δυσοσμία που καλύπτει την περιοχή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.895, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Δασών αποφάσισε όπως διαθέσει ελάφια σε πάρκα και σε ιδιώτες με πλειστηριασμό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκπονηθεί μελέτη που να υποδεικνύει μέτρα για τη μείωση του πληθυσμού των ελαφιών και αν, προτού τα ελάφια διατεθούν στα πάρκα και στους ιδιώτες, θα διενεργηθούν έλεγχοι από το αρμόδιο τμήμα, για να διαπιστωθεί αν διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για τη φιλοξενία των ελαφιών. Επίσης, παρακαλείται όπως ενημερώσει τη Βουλή για τους λόγους που απέτυχαν οι στειρώσεις των ελαφιών, καθώς και για το ποιο είναι το αρμόδιο τμήμα που θα ελέγχει το κατά πόσο τα ελάφια που θα διατεθούν με πλειστηριασμό θα διαβιώνουν υπό τις κατάλληλες συνθήκες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.896, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Καμπιού Φαρμακά ζητά όπως δημιουργηθεί από το Τμήμα Δασών μονοπάτι μελέτης της φύσης κατά μήκος του ποταμού Κλησίθκια. Η περιοχή διαθέτει πλούσιο φυσικό περιβάλλον και σε αυτή βρίσκεται το μοναδικό αιολικό πάρκο της επαρχίας Λευκωσίας και το φράγμα Παλαιχωρίου-Φαρμακά. Στην περιοχή συναντούμε πέστροφες, αηδόνια, καβούρια και πολλά σπάνια είδη χλωρίδας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να υποστηρίξει το αίτημα της κοινότητας Καμπιού Φαρμακά και, αν ναι, με ποιο τρόπο θα το πράξει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.897, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με δημοσίευμα τουρκοκυπριακής εφημερίδας, οι Ρώσοι αντικαθιστούν σταδιακά τους Βρετανούς αγοραστές ακίνητης περιουσίας στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Βρετανοί ιδιοκτήτες πουλούν τα ακίνητα που αγόρασαν, για να επιστρέψουν στην Αγγλία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προβεί σε οποιαδήποτε διαβήματα προς τη ρωσική κυβέρνηση με σκοπό να αποτρέψει την αγορά ακίνητης περιουσίας από Ρώσους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.915, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την πρόταση αρχαιολόγων από το Πανεπιστήμιο της Περούτζια της Ιταλίας αναφορικά με την αποκατάσταση και ανάδειξη του κτιρίου του πρώην ξενοδοχείου Απόλλων στην Πάφο για εφαρμογή ευρωπαϊκού πολιτιστικού σχεδίου. Σύμφωνα με επιστολή που έχει κοινοποιηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων από αρχαιολόγους του Πανεπιστημίου της Περούτζια της Ιταλίας, ζητείται από τους αρμοδίους όπως αναιρεθεί η απόφαση για κατεδάφιση του κτιρίου του πρώην ξενοδοχείου Απόλλων στην Πάφο και υλοποιηθεί το έργο “Η εικόνα της Κύπρου μέσω των λαών που την έζησαν: Μια πολυπολιτισμική συνάντηση αφιερωμένη στη διατήρηση της κληρονομιάς του νησιού”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μελετήσει την πρόταση των αρχαιολόγων από το Πανεπιστήμιο της Περούτζια της Ιταλίας, αν προτίθεται να ανακαλέσει την απόφασή του για κατεδάφιση του κτιρίου του πρώην ξενοδοχείου Απόλλων στην Πάφο και κατά πόσο εξετάζει θετικά την υλοποίηση της πρότασης για εφαρμογή του ευρωπαϊκού πολιτιστικού σχεδίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.916, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κάτοικοι και το κοινοτικό συμβούλιο του Κάτω Πύργου Τηλλυρίας ζητούν την άμεση αποκατάσταση και ανακαίνιση του Ιατρικού Κέντρου Κάτω Πύργου Τηλλυρίας. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το ιατρικό κέντρο κτίστηκε το 1954 και βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα της κοινότητας και να επιχορηγήσει την κοινότητα Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για αποκατάσταση και ανακαίνιση του ιατρικού κέντρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.917, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό συμβούλιο Καμπιού, σε συνεργασία με την εκκλησιαστική επιτροπή, το σύνδεσμο αποδήμων και το κέντρο νεότητας, ζητά τη δημιουργία μουσείου που θα έχει ως περιεχόμενο την αγροτική, λαογραφική και πολιτιστική κληρονομιά, όπως και εκκλησιαστικά εκθέματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το κοινοτικό συμβούλιο προτίθεται να μετατρέψει υφιστάμενο χώρο που βρίσκεται κάτω από την αίθουσα πολλαπλής χρήσης σε μουσείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επιχορηγήσει την ιδέα του κοινοτικού συμβουλίου Καμπιού για τη δημιουργία μουσείου που θα έχει ως περιεχόμενο την αγροτική, λαογραφική και πολιτιστική κληρονομιά, όπως και εκκλησιαστικά εκθέματα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.923, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων αναφορικά με την επέκταση του δικαιώματος της μειωμένης στρατιωτικής θητείας, ώστε να καλύπτει και τις πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα παιδιά ανεξαρτήτως του αριθμού αρρένων τέκνων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει θετικά το πιο πάνω αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.924, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

          «Έχω πληροφορηθεί για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού του Απόλλωνα Υλάτη στη Γεροσκήπου.  Ο σπουδαίος αυτός αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται σε γη που ανήκει στην Ιερά Μονή Κύκκου.  Η Ιερά Μονή Κύκκου πρέπει να συναινέσει στην απαλλοτρίωση του τεμαχίου όπου βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την ανάδειξη του Ιερού του Απόλλωνα Υλάτη από το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

          Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Ιερά Μονή Κύκκου έχει συναινέσει στην απαλλοτρίωση του τεμαχίου όπου βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος του Ιερού του Απόλλωνα Υλάτη στη Γεροσκήπου, καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί το Τμήμα Αρχαιοτήτων, προκειμένου να αναδειχθεί ο σπουδαίος αυτός αρχαιολογικός χώρος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.925, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τον κίνδυνο κατεδάφισης δύο νεοκλασικών κτιρίων στην είσοδο του ιστορικού κέντρου της Λεμεσού, με σκοπό την ανέγερση στη θέση τους ενός πολυώροφου εμπορικού κέντρου. Οι περιβαλλοντικές και πολιτιστικές οργανώσεις της Λεμεσού με επικεφαλής τους Φίλους της Γης, οι οποίοι στεγάζονται σε ένα από αυτά κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια, έχουν κηρύξει αγώνα για τη διάσωση των νεοκλασικών αυτών κτιρίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δε θα παραχωρηθούν άδειες κατεδάφισης των ιστορικών αυτών κτιρίων, που βρίσκονται επί της οδού Αγίου Ανδρέα στη Λεμεσό, καθώς και αν προτίθεται να εκδώσει ειδικό διάταγμα που να κηρύττει τα δύο αυτά κτίρια διατηρητέα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.927, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο παλιός δρόμος Λευκωσίας-Λεμεσού στα όρια της κοινότητας Κοφίνου χρήζει επιδιορθώσεων. Ο υφιστάμενος δρόμος είναι επικίνδυνος και γεμάτος λακκούβες, ενώ ο δρόμος δε φωταγωγείται και δε διαθέτει πεζοδρόμια. Στο δρόμο διακινούνται πεζοί, μετανάστες και ηλικιωμένοι. Ο κίνδυνος ενός ατυχήματος είναι υπαρκτός.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν τα έργα επισκευής του παλιού δρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.926, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η 19η Μαΐου τιμάται από τον ποντιακό ελληνισμό ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων από τους Νεοτούρκους και τον Ατατούρκ. Ποντιακές οργανώσεις έχουν καθιερώσει τη 19η Μαΐου ως μέρα τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας των Ποντίων Ελλήνων.

Είναι γεγονός ότι στην Κύπρο ζουν τα τελευταία χρόνια χιλιάδες Πόντιοι και πολλά παιδιά των ποντιακών οικογενειών φοιτούν στα δημόσια σχολεία. Πολλοί Πόντιοι έχουν ήδη αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα και έχουν γίνει αξιοσέβαστα μέλη της κυπριακής κοινωνίας. Έχουμε μάλιστα πληροφορηθεί ότι έχει εκδοθεί και εκπαιδευτικό υλικό για διδασκαλία της ιστορίας της ποντιακής γενοκτονίας σε επίπεδο δημοτικής εκπαίδευσης σε βιβλίο και σε ηλεκτρονική μορφή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει αναγνωριστεί ως επίσημη εορτή η 19η Μαΐου, για να τιμώνται τα θύματα της ποντιακής γενοκτονίας, και αν διδάσκεται στα σχολεία -ιδιαίτερα σε αυτά που φοιτούν παιδιά ποντιακών οικογενειών- η ποντιακή ιστορία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.928, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί επί του Προεδρικού Μεγάρου ο θυρεός της Κυπριακής Δημοκρατίας σε περίοπτη θέση, αφού ήδη βρίσκεται τοποθετημένος εκεί ο θυρεός της βρετανικής αυτοκρατορίας, ενόψει και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.929, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Εξ όσων γνωρίζω, δέσμευση της κυβέρνησης Χριστόφια ήταν η ανακήρυξη της Κύπρου σε ζώνη απαλλαγμένη από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Σε αυτό το θέμα αναφέρεται συχνά ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας στις κατά καιρούς δημόσιες παρουσιάσεις του κυβερνητικού έργου. Τελευταία σχετική αναφορά έγινε στη δημοσιογραφική διάσκεψη την Παρασκευή, 1η Ιουνίου 2012.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους δεν έχει υλοποιηθεί η σχετική προεδρική εξαγγελία για κήρυξη της Κύπρου σε ζώνη ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.930, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη παρουσίαση του κυβερνητικού έργου, ο Πρόεδρος Χριστόφιας, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το θέμα των δολοφονηθέντων μελών του ΑΚΕΛ κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα 1955-1959, αναφέρθηκε στην απόφαση της κυβέρνησής του για “εθνική συμφιλίωση” και αναγνώριση των τραγικών λαθών της εποχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο ακριβώς τρόπο σκέφτεται η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το πολύ ευαίσθητο αυτό θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.931, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

          «Έχω πληροφορηθεί ότι με την κατάταξη της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κατηγορία των πιο ανεπτυγμένων περιφερειών προοιωνίζεται μείωση των πόρων που μπορεί να αντλήσει από τα προγράμματα πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα στα πλαίσια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020.  Είναι προφανές ότι η Κύπρος κατατάσσεται από την ένταξή της στις χώρες που εισφέρουν στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης περισσότερα από όσα λαμβάνουν.  Εάν δεν κάνω λάθος, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι η μοναδική χώρα από τα νέα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μετά το 2004) που βρίσκεται σε αυτό το καθεστώς της πιο ανεπτυγμένης και πιο πλούσιας.  Όμως, τα δεδομένα έχουν αλλάξει δραματικά, με τους δημοσιονομικούς και αναπτυξιακούς δείκτες της Κύπρου να έχουν υποστεί καθίζηση τα τελευταία χρόνια.            

          Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες της κυβέρνησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να παύσει η Κύπρος να θεωρείται ως μία εκ των πλούσιων ή ανεπτυγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να καθίσταται επιλέξιμη σε περισσότερα και πιο γενναιόδωρα προγράμματα ανάπτυξης και πολιτικής συνοχής και να παύσει να είναι αιμοδότης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.932, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω επισκεφθεί πρόσφατα την κοινότητα Δένειας στην επαρχία Λευκωσίας, όπου διαπίστωσα και προσωπικά ότι τα παράπονα των κατοίκων και της κοινοτικής αρχής για οχληρία που προκαλούν χοιροστάσια που λειτουργούν στα όρια της γειτονικής κοινότητας Ακακίου είναι εντελώς βάσιμα και δικαιολογημένα. Η οχληρία δημιουργείται από ριπές κακοσμίας και σύννεφα από μύγες που κατακλύζουν τη μικρή και βασανισμένη αυτή κοινότητα της επαρχίας Λευκωσίας, η οποία από το 1974 ζει και αναπτύσσεται υπό τις δύσκολες συνθήκες της τουρκικής ημικατοχής, αφού βρέθηκε εντός της ζώνης καταπαύσεως του πυρός.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει σχέδιο απομάκρυνσης των χοιροτροφικών μονάδων που προκαλούν οχληρία στην κοινότητα Δένειας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.956, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την αρνητική απάντηση που έλαβε το δημοτικό συμβούλιο Στροβόλου στο αίτημα που απηύθυνε προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και τον Αρχηγό Αστυνομίας αναφορικά με την εργοδότηση ειδικού αστυφύλακα για την είσπραξη προστίμων που αγγίζουν το 1.000.000. Στην επιστολή που απέστειλε το δημοτικό συμβούλιο Στροβόλου ήταν ξεκάθαρο ότι τη μισθοδοσία του ειδικού αστυφύλακα θα αναλάμβανε εξ ολοκλήρου ο δήμος Στροβόλου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους απόρριψης του αιτήματος του δημοτικού συμβουλίου Στροβόλου αναφορικά με την πρόσληψη ειδικού αστυφύλακα για την είσπραξη προστίμων, καθώς και αν προτίθεται να επανεξετάσει το αίτημα του δήμου Στροβόλου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.957, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης τα νεαρά ζευγάρια στην Κοφίνου, με αποτέλεσμα να εγκαταλείπουν το χωριό και να εγκαθίστανται σε γειτονικά χωριά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι θα προχωρήσει στην ανέγερση δεκαέξι νέων κατοικιών σε κρατική γη, η οποία κατά την περίοδο διακυβέρνησης Μακαρίου είχε απαλλοτριωθεί, για να ανεγερθούν σπίτια για τη στέγαση τουρκοκυπριακών οικογενειών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να υλοποιήσει τη δέσμευση της κυβέρνησης και να προχωρήσει στην ανέγερση κατοικιών για τη στέγαση νεαρών ζευγαριών. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις λύσεις που θα προωθήσει, με σκοπό την επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα νεαρά ζευγάρια στην Κοφίνου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.958, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το ψήφισμα που υιοθέτησαν οι υπουργοί Τουρισμού των χωρών μελών του G20. Της υιοθέτησης του ψηφίσματος, που αφορούσε την απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης βίζας, προηγήθηκε η κατάθεση μελέτης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, η οποία ανέφερε ότι η απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης βίζας μπορεί να αποφέρει επιπλέον 122 000 000 τουρίστες, 206 δις δολάρια και 5 000 000 νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2015 μόνο για τις χώρες του G20. Υπολογίζεται ότι ένας μεγάλος αριθμός τουριστών αποθαρρύνεται να επισκεφθεί συγκεκριμένες χώρες λόγω του κόστους, του χρόνου αναμονής και της δυσκολίας έκδοσης της απαραίτητης βίζας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να διαφοροποιήσει τις διαδικασίες έκδοσης βίζας με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων τουριστών στη χώρα μας η οποία -περισσότερο από τις χώρες του G20- εξαρτάται οικονομικά από τον τουρισμό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.959, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο πρώην Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το 1995, με διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα του Κράτους απαγόρευσε την είσοδο σκύλων στα εθνικά δασικά πάρκα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν επιτρέπεται η είσοδος των σκύλων στα εθνικά δασικά πάρκα που βρίσκονται εντός των πόλεων, καθώς και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο έκδοσης νέου διατάγματος που να επιτρέπει την είσοδο των σκύλων στα εθνικά δασικά πάρκα που βρίσκονται εντός των πόλεων (όπως π.χ. στο Εθνικό Δασικό Πάρκο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και στο Εθνικό Δασικό Πάρκο της Αθαλάσσας).

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται, σε περίπτωση έκδοσης νέου διατάγματος, να προχωρήσει στην τοποθέτηση κάδων όπου οι πολίτες θα μπορούν να απορρίπτουν τις ακαθαρσίες των σκύλων τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.094, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού έχει ανακοινώσει την παραχώρηση περίπου €21 εκατομ. σε ποδοσφαιρικά σωματεία της Λεμεσού, για να ανεγείρουν ιδιόκτητα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι από τις δημοσιεύσεις σε διάφορες εφημερίδες και τις φωτογραφίες από τα αρχιτεκτονικά σχέδια και την τρισδιάστατη απεικόνιση των γηπέδων, δεν περιλαμβάνεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων στην οροφή τους για παραγωγή ηλεκτρισμού κατά το πρότυπο πολλών παρόμοιων ποδοσφαιρικών γηπέδων της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ελβετίας. Μου προκαλεί ιδιαίτερη απορία και προβληματισμό πώς γίνεται στις κατά κανόνα συννεφιασμένες αυτές χώρες να αξιοποιείται η ηλιακή τεχνολογία, ενώ στην Κύπρο, που πνίγεται στον ήλιο, να μη λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό τέτοιων εγκαταστάσεων η δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρισμού από τον ήλιο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα επιτρέψει να δοθεί αυτή η χορηγία προς τα τρία ποδοσφαιρικά σωματεία της Λεμεσού, χωρίς να τεθεί ως όρος η εγκατάσταση φωτοβολταϊκής στέγης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.966, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι πολλές αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους έχουν δρομολογήσει πτήσεις προς και από την Κύπρο. Επειδή το θέμα της ασφάλειας των πτήσεων είναι ένα καθοριστικό ζήτημα στις αερομεταφορές, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αξιολογούνται οι αεροπορικές εταιρείες από κάποιο επίσημο διεθνή οργανισμό, ποια είναι η κατάταξη αυτών των αερογραμμών και ποια του επίσημου αερομεταφορέα της Κύπρου, δηλ. των Κυπριακών Αερογραμμών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.967, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στη Βαλτιμόρη της πολιτείας Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής διεξήχθη έρευνα που σκοπό είχε την ανάλυση των δορυφορικών εικόνων σε περιοχές όπου διαπράχθηκαν εγκλήματα σε σχέση με τον αριθμό δέντρων που υπήρχαν στην κάθε περιοχή. Σύμφωνα με την έρευνα, στις περιοχές με περισσότερα δέντρα σημειώνονταν λιγότερα εγκλήματα από ό,τι στις περιοχές με λιγότερα ή καθόλου δέντρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι εις γνώσιν του η πιο πάνω έρευνα που διεξήχθη στη Βαλτιμόρη των Ηνωμένων Πολιτειών, αν υπάρχουν παρόμοιες έρευνες στην Ευρώπη και αν στην Κύπρο παρατηρήθηκε μικρότερη εγκληματικότητα στις περιοχές όπου υπάρχουν περισσότερα δέντρα, χώροι πρασίνου, πάρκα κτλ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.968, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η ορθολογική διαχείριση των σκουπιδιών είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την καλύτερη ποιότητα ζωής. Πρέπει να είναι πρώτιστη μέριμνα της πολιτείας, ιδιαίτερα σε χώρους όπου κινείται μεγάλος αριθμός εργαζομένων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι συμβάσεις που υπογράφονται μεταξύ του δημοσίου και των επιτυχόντων προσφοροδοτών και αφορούν τη λειτουργία των κυλικείων που λειτουργούν στα κτίρια της δημόσιας υπηρεσίας περιέχουν όρους που να υποχρεώνουν τον επιτυχόντα προσφοροδότη να προβαίνει σε ανακύκλωση των συσκευασιών που χρησιμοποιεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.969, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης πολλών παραπόνων από πολίτες που διαμαρτύρονται για την εντονότατη δυσοσμία στην περιοχή του λιμανιού Λάρνακας από την αποθήκευση ελαιοπυρήνα βάρους τριών χιλιάδων τόνων. Η συγκεκριμένη ποσότητα ελαιοπυρήνα φορτώθηκε πριν από περίπου ένα μήνα σε εμπορικό πλοίο, με σκοπό την εξαγωγή του στο εξωτερικό. Δυστυχώς όμως, τα μέλη του εμπορικού πλοίου έκαναν το μεγάλο λάθος και έβρεξαν τον ελαιοπυρήνα, κάτι το οποίο δεν ήταν μέσα στη συμφωνία εξαγωγής του. Αποτέλεσμα αυτής της λανθασμένης πράξης ήταν το ξεφόρτωμα του φορτίου σε ανοικτό χώρο του λιμανιού, για να στεγνώσει, κάτι το οποίο δημιούργησε έντονη δυσοσμία σε όλη τη γύρω περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η εντονότατη δυσοσμία στην περιοχή του λιμανιού Λάρνακας από τον ελαιοπυρήνα και για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.970, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του πρώην Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Μιχάλη Πολυνείκη, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2010, σε ερώτησή μου με αριθμό 23.06.009.04.706, πληροφορήθηκαν ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν προχωρήσει στον καταρτισμό προσχεδίου κανονισμών για τα υποστατικά πώλησης ζώων συντροφιάς, που στόχο έχουν τη δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα κατατεθούν στη Βουλή προς έγκριση οι εν λόγω κανονισμοί που ετοιμάζονται για περισσότερο από τρία χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.971, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό αριθμό των μαθητών που φοιτούν στα δημοτικά σχολεία της Κύπρου, τον αριθμό των μαθητών που φοιτούν σε αυτά και κατάγονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τον αριθμό των μαθητών που κατάγονται από τρίτες χώρες. Παρακαλώ όπως τα στοιχεία αυτά κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων ανά επαρχία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.972, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η εταιρεία “Sky Raiders Ltd” εκτελεί τουριστικές πτήσεις με ελικόπτερο πάνω από την Πάφο χωρίς να έχει αδειοδοτηθεί καταλλήλως από το αρμόδιο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η εταιρεία μεταφέρει επιβάτες σε εναέριες περιηγήσεις πάνω από την Πάφο χωρίς να έχουν ελεγχθεί από τα αρμόδια όργανα της Κυπριακής Δημοκρατίας οι συνθήκες και οι όροι ασφάλειας των πτήσεων.

Έχοντας υπόψη το τραγικό συμβάν του αεροπορικού ατυχήματος της ΗΛΙΟΣ, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, ώστε να σταματήσουν οι παράνομες πτήσεις της εταιρείας αυτής πάνω από την Πάφο, μέχρι να διασφαλιστούν οι ασφαλείς συνθήκες αυτών των πτήσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.973, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, πάρα τη δικαίωση των ιδιοκτητών γης των οποίων η γη έχει απαλλοτριωθεί για τη δημιουργία αεροδρομίου μικρών αεροσκαφών στην περιοχή Τσερίου, το θέμα παραμένει σε στασιμότητα. Οι ιδιοκτήτες γης είναι διατεθειμένοι να επιστρέψουν το ποσό της απαλλοτρίωσης, προκειμένου να επανακτήσουν τη γη τους. Τα διαβήματά τους προς τις αρμόδιες αρχές δε βρίσκουν ανταπόκριση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι σχεδιάζει να κάνει με την απαλλοτριωθείσα γη για το αεροδρόμιο μικρών αεροσκαφών στο Τσέρι, ποιο είναι το ύψος των αποζημιώσεων και τι προτίθεται να κάνει με το αίτημα των ιδιοκτητών για επιστροφή της γης τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.974, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στους νέους δήμους υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη στελέχωση των αναγκαίων δημοτικών υπηρεσιών. Η πρόσληψη νέου προσωπικού δεν επιτρέπεται από το αρμόδιο υπουργείο λόγω των μέτρων δημοσιονομικής περισυλλογής. Μια λύση στο πρόβλημα που συζητείται τώρα αφορά στη μετάθεση προσωπικού από δήμους όπου σημειώνεται πλεονασμός προσωπικού προς τους νέους δήμους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αντιμετωπίζει θετικά την ιδέα αυτή και, εάν συμφωνεί, ποιες είναι εκείνες οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν, για να διευκολυνθεί η εφαρμογή αυτής της ιδέας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.993, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα της κοινότητας Κυπερούντας όπως μειωθεί η συνεισφορά της κοινότητας από 20% σε 10% για αναπτυξιακά έργα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αντιμετωπίζεται θετικά το αίτημα της κοινότητας Κυπερούντας, το οποίο αποτελεί αίτημα και άλλων κοινοτήτων, για μείωση της συνεισφοράς της κοινότητας από 20% σε 10% για αναπτυξιακά έργα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.994, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι συμβάσεις που υπογράφονται μεταξύ του Τμήματος Δασών και εργολάβων που αναλαμβάνουν εργασίες για το Τμήμα Δασών προϋποθέτουν ότι ο εργολάβος διαθέτει αδειοδοτημένο προσωπικό και μηχανήματα και καταβάλλει κοινωνικές ασφαλίσεις στο προσωπικό του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.995, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από καταγγελίες πολιτών ότι εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην αγορά προϊόντα χλωρίνης και αλγοκτόνα τα οποία δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για εγγραφή. Τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται για την απολύμανση των κολυμβητικών δεξαμενών. Η παράνομη και εκτός ελέγχου χρήση αυτών των χημικών δημιουργεί σοβαρούς και ανυπολόγιστους κινδύνους για τη δημόσια και ατομική υγεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην αγορά προϊόντα χλωρίνης και αλγοκτόνα τα οποία δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για εγγραφή και ποια μέτρα λαμβάνει, για να σταματήσει η παράνομη κυκλοφορία των προϊόντων αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.996, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τις εισηγήσεις της κοινότητας Κυπερούντας, προκειμένου να καταστεί βιώσιμο το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κυπερούντας. Συγκεκριμένα, το κοινοτικό συμβούλιο της Κυπερούντας εισηγείται τα ακόλουθα:

1. Το κράτος να καλύψει ολόκληρη την κεφαλαιουχική δαπάνη του έργου από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της Α΄ και Β΄ φάσης.

2. Το κράτος να επιχορηγήσει την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος για τις ανάγκες του βιολογικού σταθμού και των διάφορων αντλιοστασίων.

3. Να δοθούν κίνητρα στις γειτονικές κοινότητες για συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών συντήρησης των αποχετευτικών συστημάτων.

4. Να συμπλεγματοποιηθούν τα αποχετευτικά συστήματα-βιολογικοί σταθμοί κατά περιοχές όπου μπορεί να γίνει μεταφορά των λυμάτων με φυσική ροή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αντιμετωπίζει θετικά τις πιο πάνω εισηγήσεις του κοινοτικού συμβουλίου της Κυπερούντας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.997, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι για την ανακατασκευή του κοινοτικού γηπέδου της Κυπερούντας παραχωρήθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού το ποσό των 1.700.000, ενώ το κοινοτικό συμβούλιο της Κυπερούντας αποφασίστηκε όπως συμβάλει με το ποσό των €600.000.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα υπάρξει επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας στο κοινοτικό συμβούλιο της Κυπερούντας με την ολοκλήρωση του έργου και κατά πόσο ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού είναι διατεθειμένος να βοηθήσει στην πληρωμή πρόσθετων εργασιών, εάν αυτές προκύψουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.998, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από επιστολή της Γενικής Ελεγκτού προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών ότι εξακολουθεί να υφίσταται αδυναμία ως προς το θέμα του προϋπολογισμού της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο οποίος δεν υποβάλλεται απευθείας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Η αδυναμία αυτή, όπως αναφέρει στην επιστολή της η Γενική Ελεγκτής, υποδείχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, στο στάδιο διαπραγματεύσεων τονιζόταν η ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής ανεξαρτησίας του Γενικού Ελεγκτή με την υποβολή του προϋπολογισμού της Ελεγκτικής Υπηρεσίας απευθείας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να γίνονται περικοπές από την εκτελεστική εξουσία που θα επηρέαζαν την απρόσκοπτη λειτουργία του θεσμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει σύντομα τις αναγκαίες νομικές ρυθμίσεις για οριστική διευθέτηση του πιο πάνω θέματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.999, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πάγιο αίτημα του δήμου Τσερίου είναι η απομάκρυνση του πεδίου βολής ελαφρών όπλων πεζικού της Εθνικής Φρουράς από την ανατολική οικιστική περιοχή του δήμου. Το πεδίο βολής βρίσκεται πλέον ανάμεσα στις κατοικίες, οι οποίες το έχουν περικυκλώσει από τρεις πλευρές. Είναι ολοφάνερο ότι πρέπει να μετακινηθεί.

Η λειτουργία του πεδίου βολής της Εθνικής Φρουράς εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων. Επίσης, δημιουργούνται αυξημένα προβλήματα οχληρίας, ενώ η παρουσία του πεδίου βολής δημιουργεί πολεοδομικά προβλήματα στην ανάπτυξη του δήμου Τσερίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για άμεση μετακίνηση του πεδίου βολής Τσερίου, έτσι ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος ατυχήματος, να παύσει η οχληρία και να αναπτυχθεί κανονικά πολεοδομικά η οικιστική περιοχή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1013, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την έκθεση της FRONTEX η οποία κατηγορεί την Τουρκία ότι διευκολύνει την είσοδο λαθρομεταναστών στην κοινοτική επικράτεια. Η Τουρκία έχει καταστεί το κέντρο διακίνησης των λαθρομεταναστών προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως σε εκείνες της Συμφωνίας Σένγκεν, σύμφωνα με την έκθεση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας FRONTEX.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ζητήσει από τη FRONTEX όπως ετοιμάσει έκθεση για την είσοδο των λαθρομεταναστών από τις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου στην Κυπριακή Δημοκρατία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1014, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η παραγωγή βιολογικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει αυξηθεί το 2011 κατά 9,5%, φτάνοντας σε πωλήσεις τα $31,5 δις. Οι καταναλωτές έχουν γίνει περισσότερο απαιτητικοί, όταν κάνουν τα ψώνια τους, και αποφασίζουν τις αγορές τους με βάση την ποιότητα, την υγιεινή και την επίπτωση στο περιβάλλον.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει αυξηθεί και, εάν ναι, πόσο η παραγωγή βιολογικών προϊόντων στην Κύπρο, καθώς και κατά πόσο έχει παρατηρηθεί στροφή των Κυπρίων καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1015, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, περίπου 220 000 άτομα πεθαίνουν ετησίως σε ολόκληρο τον κόσμο από φυτοφάρμακα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφονται συχνές δηλητηριάσεις από τον άμεσο χειρισμό των αγροτικών φαρμάκων και την εισροή στον οργανισμό από την κατανάλωση τροφών με υπολείμματα φυτοφαρμάκων, αλλά και την ακούσια έκθεση μεγάλου μέρους του πληθυσμού μέσω των τροφών, του νερού και του αέρα, καθώς και λόγω της φροντίδας των κήπων και άλλων πράσινων σημείων. Οι ενεργές δραστικές ουσίες των φυτοφαρμάκων συχνά αποθηκεύονται στους λιπαρούς ιστούς του ανθρώπινου οργανισμού με χρόνιες επιπτώσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ατόμων που πέθαναν στην Κύπρο από φυτοφάρμακα ανά έτος κατά τα τελευταία πέντε χρόνια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1016, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι εξετάζεται από την Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η προκαταρκτική έκθεση επιπτώσεων στο περιβάλλον για ανανέωση της πολεοδομικής άδειας του υφιστάμενου λατομείου του Χαράλαμπου Μέλιου στα Πάνω Λεύκαρα για εξόρυξη αργίλου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις απόψεις των διάφορων τμημάτων που εμπλέκονται στην αξιολόγηση της πιο πάνω προκαταρκτικής έκθεσης, καθώς και για τη γνωμάτευση της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1025, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος Τσερίου διαμαρτύρεται για την καθυστέρηση της υλοποίησης της δέσμευσης της ΑΗΚ έναντι των δημοτικών αρχών Τσερίου για υπογειοποίηση του δικτύου πυλώνων υψηλής τάσης προς τον υποσταθμό της ΑΗΚ που βρίσκεται στο δήμο Τσερίου. Σημειώνεται ότι στο στάδιο της αδειοδότησης της κατασκευής του υποσταθμού μεταφοράς η ΑΗΚ είχε αναλάβει την υποχρέωση με την κατασκευή του ανατολικού παρακαμπτηρίου Τσερίου να προχωρήσει στην υπογειοποίηση της γραμμής μεταφοράς. Αυτό έγινε μόνο για ένα μέρος του δικτύου. Το υπόλοιπο παραμένει, προκαλώντας σειρά προβλημάτων στους ιδιοκτήτες της γης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες και τις προσπάθειες που καταβάλλει, προκειμένου η ΑΗΚ να υλοποιήσει τη δέσμευσή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1026, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως γνωρίζω, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ο σταθμός επεξεργασίας λυμάτων που θα εξυπηρετεί τις κοινότητες Ορμίδειας, Ξυλοτύμπου, Άχνας και Αυγόρου είχε χωροθετηθεί στην κτηνοτροφική περιοχή Ορμίδειας. Πρόσφατα πληροφορήθηκα ότι προχωρεί η απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών στην περιοχή του φράγματος Άχνας για κατασκευή του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων των πιο πάνω αναφερόμενων κοινοτήτων. Σημειώνεται ότι το φράγμα Άχνας είναι εντεταγμένο σε περιοχή προστασίας της φύσης “Natura 2000” και, σύμφωνα με τις πρόσφατες ευρωπαϊκές νομοθεσίες που έχουν μεταφερθεί στο κυπριακό δίκαιο, και για περιοχές που γειτνιάζουν με περιοχές “Natura 2000” επιβάλλεται η εκπόνηση μελέτης επιπτώσεων στο περιβάλλον με την ίδια σοβαρότητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τη χωροθέτηση του εν λόγω σταθμού επεξεργασίας των λυμάτων, ο οποίος θα εξυπηρετεί τις κοινότητες Ορμίδειας, Ξυλοτύμπου, Άχνας και Αυγόρου, και αν θα εκπονηθούν νέες και σύγχρονες μελέτες επιπτώσεων στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη ότι από το Μάρτιο του 2008 η περιοχή του φράγματος της Άχνας έχει ενταχθεί στο δίκτυο των ευρωπαϊκών περιοχών προστασίας της φύσης “Natura 2000”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1029, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι οργανωμένοι πρατηριούχοι πετρελαιοειδών διαμαρτύρονται ότι στην Κύπρο λειτουργούν υπερβολικά πολλά πρατήρια πετρελαιοειδών. Μάλιστα, παραπονιούνται ότι δίνονται δυστυχώς νέες άδειες οικοδομής πρατηρίων πετρελαιοειδών. Κάποιοι μιλούν για μεγάλο αριθμό πολεοδομικών αδειών που ήδη εκδόθηκαν παγκύπρια για την ανέγερση πρατηρίων πετρελαιοειδών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των πολεοδομικών αδειών που δόθηκαν για την κατασκευή νέων πρατηρίων πετρελαιοειδών των οποίων δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η κατασκευή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1030, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι εκατοντάδες εκδηλώσεις (πολιτιστικές, συναντήσεις και ξεναγήσεις ξένων και επισήμων, επίσημα γεύματα και δείπνα κ.ο.κ.) έχουν προγραμματιστεί μέσα στα πλαίσια της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες και ποιες από αυτές τις εκδηλώσεις προγραμματίζεται να διεξαχθούν σε ξενοδοχεία, εστιατόρια ή πολιτιστικά κέντρα στις ορεινές περιοχές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1031, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το θέμα της αναγραφής μηνυμάτων υγείας στα κυτία ή άλλα περιτυλίγματα των καπνικών προϊόντων διέπεται από τις πρόνοιες της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα προϊόντα του καπνού, που απαιτεί την αναγραφή μηνυμάτων υγείας και επιτρέπει την εικονογραφημένη μορφή μηνυμάτων. Σήμερα πολλά κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα εικονογραφημένα μηνύματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών και να εντάξει στην κυπριακή νομοθεσία την υποχρεωτική εικονογραφημένη μορφή μηνυμάτων υγείας στα κυτία και στα περιτυλίγματα καπνικών προϊόντων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1040, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τη δέσμευση της κυβέρνησης προς την κοινότητα Λυμπιών και προς τις γειτονικές με το εργοστάσιο επεξεργασίας οικιακών αποβλήτων της Κόσης κοινότητες, ότι θα υπήρχε ορκωτός, ανεξάρτητος, ελεγκτής-επιθεωρητής για τον έλεγχο όλων των ποιοτικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων. Δύο χρόνια μετά το εργοστάσιο λειτουργεί χωρίς την ασφαλιστική αυτή δικλίδα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται η κυβέρνηση να υλοποιήσει τη δέσμευσή της προς την κοινότητα Λυμπιών και τις γειτονικές με το εργοστάσιο της Κόσης κοινότητες και να διορίσει ορκωτό, ανεξάρτητο, ελεγκτή-επιθεωρητή για τον έλεγχο όλων των ποιοτικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1041, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι περίπου πενήντα ιδιοκτήτες καφενείων σε όλη την Κύπρο οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης, επειδή παραβίασαν τους όρους λειτουργίας των καφενείων. Ένας από τους αναχρονιστικούς όρους που πρέπει να τηρούν οι ιδιοκτήτες παραδοσιακών καφενείων αφορά και το φύλο των πελατών, αφού, σύμφωνα με τους όρους, η πελατεία του καφενείου πρέπει να είναι άνδρες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού προωθεί τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει τα καφενεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων την τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει τα καφενεία και ποιες είναι οι κυριότερες πρόνοιες του νομοσχεδίου αυτού. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ποινές που επιβλήθηκαν στους ιδιοκτήτες καφενείων που παραβίασαν τους όρους λειτουργίας των καφενείων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1042, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το σκάνδαλο διακίνησης και πώλησης φρουτονυχτερίδων. Η φρουτονυχτερίδα, γνωστή και ως νυχτοπάππαρος, προστατευόμενο είδος της κυπριακής πανίδας, βρέθηκε να πωλείται παράνομα σε κατάστημα πώλησης ζώων (pet shop).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Οι αρμόδιες αρχές είναι ενήμερες για την πώληση των φρουτονυχτερίδων σε κατάστημα πώλησης ζώων;

2. Έχουν ληφθεί οποιαδήποτε μέτρα εναντίον του ιδιοκτήτη του καταστήματος πώλησης ζώων και, αν ναι, ποια είναι αυτά;

3. Έχουν κατασχεθεί οι φρουτονυχτερίδες από το κατάστημα πώλησης ζώων;

                    4. Για ποιους λόγους μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή Οδηγία για την κατασκευή αδειοδοτημένων χώρων όπου θα κρατούνται τα ζώα που                       κατάσχονται και πότε αναμένεται                     να κατασκευαστούν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1043, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε κοινό άρθρο δεκαέξι Υπουργών Εξωτερικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που δημοσιεύτηκε στη διαδικτυακή εφημερίδα “EUobserver.com” τονίστηκε ότι σε μία περίοδο που η ΕΕ αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και βρίσκεται αντιμέτωπη με την αστάθεια που συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή οι σχέσεις της με την Τουρκία έχουν μεγαλύτερη σημασία και ότι το χρονοδιάγραμμα ένταξης της Τουρκίας το βλέπουν ως ένα πλαίσιο ζωτικής σημασίας για τη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την αντίδραση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην καθαρή φιλοτουρκική τοποθέτηση δεκαέξι Υπουργών Εξωτερικών των εταίρων κρατών μελών της ΕΕ, που λειτουργεί ως αντίβαρο για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1044, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 27 Ιουνίου 2011 η Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Η σύμβαση έχει παγκόσμια αναγνωρισθεί ως “συμβόλαιο τιμής”, δεσμευτικού χαρακτήρα, με το οποίο πιστοποιείται λεπτομερειακά η στέρηση θεμελιωδών δικαιωμάτων που βιώνουν εκατομμύρια άτομα με αναπηρία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να τροποποιήσει και, εάν ναι, πότε τη νομοθεσία σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της σύμβασης, ώστε τα μέχρι τώρα θεσπισμένα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία να αποκτήσουν σαφή και απαραβίαστη νομική κατοχύρωση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1045, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι, για να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μερίδιο συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρισμού κατά 20% μέχρι το 2020, πρέπει όλες οι σήμερα ασκούμενες πολιτικές να εφαρμοστούν σε όλα τα κράτη μέλη και να συγκλίνουν τα καθεστώτα στήριξης. Για την πραγματοποίηση των επιδιώξεων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στα πιο κάτω σημεία:

1. Αγορά ενέργειας, καθώς αναγνωρίζεται η ανάγκη να αντιμετωπιστούν επενδυτικά κίνητρα ηλεκτροπαραγωγής στην αγορά.

2. Καθεστώτα στήριξης, τα οποία ενθαρρύνουν τις μειώσεις κόστους και την αποφυγή υπεραντισταθμίσεων.

3. Μηχανισμοί συνεργασίας, οι οποίοι επιτρέπουν στα κράτη μέλη να πετύχουν τους εθνικούς δεσμευτικούς στόχους, εμπορευόμενα μεταξύ τους την παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές ενέργεια.

4. Ενεργειακή συνεργασία στη Μεσόγειο, η οποία θα διευκολύνει μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στην περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά τα πιο πάνω τέσσερα σημεία, ώστε να επιτύχει το στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1046, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το γαλλικό κοινοβούλιο ψήφισε πρόσφατα νόμο που προνοεί την επιβολή καταβολής δικαιωμάτων χρήσης των σπόρων και περιορίζει την ελεύθερη ιδιοπαραγωγή. Η νέα νομοθεσία επιβεβαιώνει ότι υπάρχει τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για περιορισμό των δικαιωμάτων των αγροτών στη χρήση των σπόρων και οι ανησυχίες για τις δυνητικές επιπτώσεις στην αγροτική βιοποικιλότητα εντείνονται. Οι ιδιοπαραγόμενοι σπόροι, γνωστοί ως “σπόροι αγροκτήματος”, επιλέγονται από τους αγρότες από τη δική τους σοδειά και διατηρούνται για φύτευση την επόμενη χρονιά. Αυτό πρακτικά έχει περιοριστεί κατά πολύ, ιδιαίτερα από τότε που οι σπόροι προστατεύονται από το πιστοποιητικό φυτικών ποικιλιών (PVC).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν παρ’ ελπίδα εξετάζεται το ενδεχόμενο τροποποίησης της υπάρχουσας νομοθεσίας κατά αντίστοιχο τρόπο και στην Κύπρο και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις στην αγροτική βιοποικιλότητα από μια τέτοια λανθασμένη ενέργεια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1047, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα στοίχισε στο κράτος η φρούρηση του Προεδρικού Μεγάρου από την Αστυνομία Κύπρου την περίοδο από την 11η Ιουλίου 2011, όταν συνέβη η φονική έκρηξη στη ναυτική βάση στο Μαρί, μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου, όταν μεγάλη ομάδα αγανακτισμένων πολιτών συγκεντρωνόταν τακτικά έξω από το Προεδρικό και οργάνωνε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1048, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από δελτίο τύπου της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών, ημερομηνίας 10 Ιουνίου, ότι, παρά την πρόσφατη ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ειδικής νομοθεσίας με την οποία εισήχθη το σύστημα της ποσόστωσης στις προσλήψεις στη δημόσια υπηρεσία και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μετά την πρόσληψη πέντε μελών της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της νομοθεσίας και τη συπερίληψη το έτος 2011 άλλων πέντε μελών της στους καταλόγους διοριστέων εκπαιδευτικών ή υπαλλήλων σε οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κανένα μέλος της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών δεν κρίθηκε τον τελευταίο χρόνο ως κατάλληλο, για να υπηρετήσει στη θέση για την οποία ήταν υποψήφιος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν έχει προσληφθεί κανένα μέλος της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών τον τελευταίο χρόνο με βάση τις πρόνοιες της ειδικής νομοθεσίας για την ποσόστωση στη δημόσια υπηρεσία και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1049, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από δελτίο τύπου της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2012, για σοβαρές ελλείψεις σε στοιχειώδεις υπηρεσίες για τους ανθρώπους με οπτική αναπηρία. Το δελτίο τύπου αναφερόταν μεταξύ άλλων στις πιο κάτω ελλείψεις:

1. Απουσία κρατικής βιβλιοθήκης με βιβλία στη γραφή για τυφλούς “Braille” και ψηφιακά ομιλούντα βιβλία και περιοδικά.

2. Δυσκολία πρόσβασης των τυφλών στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας και απουσία δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

3. Απουσία κέντρου παραγωγής προσβάσιμου υλικού για τυφλούς.

4. Απουσία κοινωνικού κέντρου αποκατάστασης.

5. Απουσία κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής προώθησης τυφλών.

6. Έλλειψη υπηρεσιών παραγωγής και προβολής προσβάσιμου οπτικοακουστικού υλικού, όπως τηλεοπτικών προγραμμάτων, ταινιών, θεατρικών και άλλων παραστάσεων.

7. Έλλειψη προσβάσιμων υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών για άτομα με οπτική αναπηρία.

8. Απουσία νομοθετικά κατοχυρωμένου προσβάσιμου, δομημένου και μη, περιβάλλοντος.

9. Απουσία νομοθετικά κατοχυρωμένου προσβάσιμου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, δημόσιων ιστοχώρων και υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να επιλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τυφλά άτομα στην Κύπρο εξαιτίας των πιο πάνω ελλείψεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1050, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των αστυνομικών που εκδιώχθηκαν από το σώμα τα τελευταία πέντε χρόνια ως επίορκοι, τους λόγους για τους οποίους αποπέμφθηκαν, τον αριθμό των υποθέσεων που οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης, καθώς και για την τελική έκβαση των υποθέσεων αυτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1057, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από έρευνα που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του BBC πληροφορήθηκα ότι ο χρόνος που δίνεται στους ηλικιωμένους πεζούς να περάσουν τις διαβάσεις πεζών δεν είναι αρκετός. Η έρευνα έδειξε ότι τα άτομα άνω των 65 ετών διασχίζουν τις διαβάσεις πεζών με μικρότερη ταχύτητα, έτσι το πράσινο φως στο φανάρι επανέρχεται, πριν προλάβουν να ολοκληρώσουν τη διαδρομή. Σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές πρέπει να αφήνεται το πράσινο φως στο φανάρι για ένα δευτερόλεπτο ανά 1,2 μέτρα μήκους των διαβάσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ο χρόνος που δίνεται στα ηλικιωμένα άτομα να διασχίσουν τις διαβάσεις πεζών είναι αρκετός και, εάν όχι, αν εξετάζεται το ενδεχόμενο αύξησης του χρόνου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1058, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αυξήσει σημαντικά τη χρηματοδότησή της για τη νότια Μεσόγειο μέσω των διεθνών προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης “Tempus” και “Erasmus Mundus”. Το πρόγραμμα “Tempus”, που υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχει λάβει 12,5 εκατομ. επιπλέον για την περίοδο 2012-2013, με συνολική δαπάνη 29 εκατομ. ετησίως. Το πρόγραμμα “Erasmus Mundus”, που προωθεί την ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διαπολιτισμική συνεργασία μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες, θα διαθέσει €80 εκατομ. στις γειτνιάζουσες νότιες και ανατολικές χώρες για την περίοδο 2012-2013.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό που έχει λάβει η Κυπριακή Δημοκρατία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των διεθνών προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης “Tempus” και “Erasmus Mundus”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1059, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών στη Μαραθούντα θα λειτουργήσει εκ νέου προσωρινά για έξι μήνες, μέχρι τη λειτουργία νέου χώρου από το Σύνδεσμο Εργοληπτών Πάφου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε η εκ νέου προσωρινή λειτουργία του χώρου εναπόθεσης αδρανών υλικών στη Μαραθούντα, καθώς και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο ανάκλησης της απόφασης αυτής, δεδομένων των αντιδράσεων που υπάρχουν από τους κατοίκους και το κοινοτικό συμβούλιο της Αγίας Μαρινούδας.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η κατασκευή της νέας μονάδας ανακύκλωσης από το Σύνδεσμό Εργοληπτών Πάφου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1060, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο των εγκαταλελειμμένων στρατοπέδων των Βρετανών στην περιοχή Βερεγγάρια στα Κάτω Πολεμίδια. Η κατάσταση που επικρατεί είναι άθλια, αφού, πέρα από αμιάντους, ο χώρος είναι γεμάτος με ξερά χόρτα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Επίσης, τα φίδια, οι ποντίκες και τα κουνούπια αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία των περιοίκων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για τον καθαρισμό του χώρου και την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των αμιάντων

Απάντηση


ρώτηση με αρ. 23.06.010.01.1067, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Σύμφωνα με δηλώσεις του κοινοτάρχη του Νέου Χωριού της επαρχίας Πάφου αναφορικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε στον Ακάμα στις 3 Ιουλίου 2012, δεν υπήρξε έγκαιρη κινητοποίηση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων λόγω ασυνεννοησίας μεταξύ των υπευθύνων. Ο κοινοτάρχης ανέφερε επίσης ότι οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις δυσκολεύονταν να προσεγγίσουν τις εστίες της φωτιάς, διότι δεν υπήρχαν προσβάσεις, ενώ η απουσία παρακαμπτήριου δρόμου στην κοινότητα δυσκόλεψε τις κινήσεις των πυροσβεστικών οχημάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως τα πυροσβεστικά ελικόπτερα καθυστέρησαν να φτάσουν στο χώρο όπου ξέσπασε η πυρκαγιά εξαιτίας της ασυνεννοησίας μεταξύ των υπευθύνων.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ικανοποιηθεί το αίτημα της κοινότητας Νέου Χωριού για δημιουργία παρακαμπτήριου δρόμου, το οποίο εκκρεμεί από τη δεκαετία του 1990

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1068, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν, όταν ξέσπασε η τεραστίων διαστάσεων πυρκαγιά στις 3 Ιουλίου 2012 στον Ακάμα, λειτούργησε το ηλεκτρονικό σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1069, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Σύμφωνα με έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας που τιτλοφορείται “Προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές”, διεθνείς μελέτες καταδεικνύουν ότι η περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, όπου βρίσκεται η Κύπρος, θα επηρεαστεί αρνητικά σε ένα μεγάλο φάσμα τομέων, από τη γεωργία και τα διαθέσιμα αποθέματα πόσιμου νερού μέχρι τον τουρισμό και την υγεία, εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών. Στα πλαίσια του προγράμματος LIFE+, εγκρίθηκε για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση το πρόγραμμα CYPADAPT, το οποίο θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2014. Σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της κατάρτισης της στρατηγικής προσαρμογής πρέπει να προηγηθεί η ετοιμασία των επίσημων μετεωρολογικών προβλέψεων από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία αναφορικά με τις κλιματικές συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν στο μέλλον.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ετοιμαστεί από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών επίσημες μετεωρολογικές προβλέψεις αναφορικά με τις κλιματικές συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν στο μέλλον

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1070, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση προτίθεται να ζητήσει από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού την επιστροφή του πλεονάσματός της. Διερωτώμαι πώς είναι δυνατό σε εποχές όπου η ανεργία έχει φθάσει σε πρωτοφανή επίπεδα στην Κύπρο ο δημόσιος οργανισμός που ασχολείται με χρηματοδοτικά προγράμματα εργοδότησης ανέργων, επανεκπαίδευσης εργατικού προσωπικού, ανάπτυξης προγραμμάτων ευελιξίας της αγοράς εργασίας κ.ο.κ. να έχει πλεονάσματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού δεν έχει εξαντλήσει όλα τα εγκεκριμένα περιθώρια χρηματοδότησης προγραμμάτων, καθώς και να την ενημερώσει για το ύψος του πλεονάσματός της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1071, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Ακούγεται συχνά από διάφορους κυβερνητικούς αξιωματούχους ότι η κυβέρνηση είχε αντιρρήσεις και διαφορές με τη διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον τρόπο που αυτή ασκούσε τον εποπτικό της ρόλο την περίοδο 2009-2012.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κάθε έγγραφο, επιστολή ή πρακτικό συνεδρίασης το οποίο να πιστοποιεί αυτή την εκ των υστέρων δημόσια διατυπωμένη διαφωνία της κυβέρνησης με την Κεντρική Τράπεζα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1073, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Μετά το σάλο που προκλήθηκε από τη διαφήμιση ξενοδοχειακών μονάδων που βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές στην ιστοσελίδα της αεροπορικής εταιρείας “Aegean”, η εταιρεία ανάρτησε στην ιστοσελίδα της σχετική ανακοίνωση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μεταξύ των 481 ξενοδοχείων της Κύπρου που εμφανίζονται στη μηχανή αναζήτησης “Booking.com”, την οποία χρησιμοποιεί και η Aegean, υπάρχουν τρία ξενοδοχεία που βρίσκονται στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Η Aegean στην ανακοίνωσή της διευκρίνισε ότι ούτε η εταιρεία αλλά ούτε και οι άλλοι χρήστες καθορίζουν το περιεχόμενο της Booking.com. H Aegean, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που επισημάνθηκε σε επιστολή προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια της Hermes Airports, είχε αναλάβει πρωτοβουλία να αναπτύξει με τη Booking.com μία διαφοροποιημένη τεχνικά λύση, ώστε να μην εμφανίζονται πλέον στη σελίδα της ξενοδοχεία που βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές. Αναφέρει επίσης ότι τα τρία ξενοδοχεία που εμφανίζονταν στην ιστοσελίδα της είναι και στην επιτρεπόμενη λίστα του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου που της δόθηκε.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου έδωσε “επιτρεπόμενη λίστα των ξενοδοχειακών μονάδων της Κύπρου στην αεροπορική εταιρεία “Aegean”, στην οποία συμπεριλαμβάνονται ξενοδοχεία που βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές, υπονοώντας έτσι ότι αυτά τα ξενοδοχεία τυγχάνουν αποδοχής από την Κυπριακή Δημοκρατία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1074, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Η λαθροθηρία έχει μειώσει σημαντικά τον πληθυσμό του λαγού. Η πραγματική μείωση του πληθυσμού των λαγών είναι πολλαπλάσια της υπολογιζόμενης, αφού ένας λαγός, όταν αναπαραχθεί, δίνει στο συνολικό πληθυσμό έναν αρκετά μεγάλο αριθμό απογόνων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας προτίθεται να εφαρμόσει διαχειριστικά μέτρα που να στοχεύουν στην αύξηση του πληθυσμού των λαγών, καθώς και αν εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμού της έκτασης των περιοχών όπου επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού και μείωσης της διάρκειας της κυνηγετικής περιόδου κατά την οποία επιτρέπεται το κυνήγι του, μέχρις ότου ο πληθυσμός του λαγού επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1099, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μέχρι το 2003, χρονολογία κατά την οποία τροποποιήθηκε ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος, η Υπηρεσία Θήρας εξέδιδε άδειες κυνηγιού με αεροβόλο όπλο έναντι παραβόλου δέκα λιρών. Η Κύπρος είναι ίσως η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου κάτοχος αεροβόλου όπλου δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει για κυνήγι. Να σημειώσω ότι η εισαγωγή αεροβόλων όπλων στην Κύπρο γίνεται νόμιμα. Νόμιμη είναι επίσης και η πώλησή τους από πωλητές όπλων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η χρήση του αεροβόλου όπλου και για ποιο λόγο η Αστυνομία Κύπρου παραχωρεί άδεια κατοχής και χρήσης αεροβόλου όπλου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1100, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει καταγγελία πως στο διαγωνισμό σύνθεσης για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο, ο οποίος προκηρύχθηκε από το Ίδρυμα “Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου” με δικαίωμα συμμετοχής μόνο Κυπρίων μουσικών, τα πρώτα δύο βραβεία δόθηκαν σε δύο έργα τα οποία καταγγέλλονται ως προϊόντα λογοκλοπής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος αναφορικά με τη διαδικασία που θα ακολουθήσει για την επιλογή νέας σύνθεσης για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο, αν θα επιβληθούν ποινές στους συνθέτες που έχουν καταγγελθεί για λογοκλοπή, καθώς και πότε αναμένεται να γίνει η συναυλία παρουσίασης της νέας βραβευθείσας από το ίδρυμα σύνθεσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1101, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί ότι οι τουρκικές εφημερίδες “Vatan” και “Aksam” αναφέρουν ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να αναλάβει σημαντική θέση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των τουρκικών εφημερίδων, το 2014 η Τουρκία θα εισέλθει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο των Διευθύνοντων Συμβούλων, που είναι ένα από τα βασικά όργανα του ΔΝΤ. Το πρώτο βήμα θα γίνει φέτος, οπόταν η Τουρκία θα αναλάβει πόστο υποδιεύθυνσης στο συμβούλιο αυτό, ενώ το 2014 θα αναλάβει τη διευθυντική θέση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύουν τα δημοσιεύματα των τουρκικών εφημερίδων σχετικά με την είσοδο της Τουρκίας στο Εκτελεστικό Συμβούλιο των Διευθύνοντων Συμβούλων του ΔΝΤ, πόσο θα επηρεάσει μια τέτοια εξέλιξη τη διαδικασία της εφαρμογής του μνημονίου της τρόικας (ΔΝΤ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα), καθώς και αν η Κυπριακή Δημοκρατία προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε διαβήματα, προκειμένου να αποτρέψει την είσοδο της Τουρκίας στο εν λόγω συμβούλιο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1102, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε πρόσκληση για υποβολή προτάσεων σχετικά με το Πρόγραμμα Υποτροφιών για την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013, ως μέρος του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόγραμμα υποτροφιών χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ελληνοκυπριακή κοινότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, αν η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αιτηθεί να λάβει τη σχετική χορηγία και, εάν ναι, πόσο είναι το ποσό της χορηγίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1103, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι επιτήδειοι επιχειρηματίες δραστηριοποιούνται διαφημίζοντας την Κύπρο διαδικτυακά ως προορισμό για ψάρεμα καρχαριών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, γίνονται ναυλωμένες εν πλω εκδρομές, οι οποίες στοιχίζουν πέραν των χιλίων ευρώ την ημέρα για έναν τουρίστα, στον οποίο υπόσχονται ότι θα ψαρέψει καρχαρία. Οι εκδρομές αυτές γίνονται με σκάφη που είναι εγγεγραμμένα στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας ως τουριστικά, αλλά δεν έχουν άδεια για αλιεία. Σύμφωνα με τον οργανισμό θαλάσσιων ερευνών “Νηρέας”, οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν δίκτυα, παραγάδια, καταστρεπτικές για τα αλιευτικά αποθέματα και το οικοσύστημα μεθόδους, ψαρεύουν μέσα στα όρια προστατευόμενων περιοχών εντός θαλάσσιων πάρκων, καθώς και εντός περιοχών λουομένων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για τις ναυλωμένες εν πλω εκδρομές που στόχο έχουν το παράνομο ψάρεμα καρχαριών, ποια είναι τα μέτρα που έχει λάβει, για να σταματήσει η παράνομη αυτή δραστηριότητα, καθώς επίσης αν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις εναντίον των επιχειρηματιών αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.003, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα κεντρικά γραφεία του Κρατικού Λαχείου θα στεγαστούν σε ακίνητο που αγόρασε η Κυπριακή Δημοκρατία στην Έγκωμη, στη γωνία των οδών Αιπείας και Αχαιών. Όπως αντιλήφθηκα, το κτίριο βρίσκεται τώρα σε στάδιο εκτεταμένης επιδιόρθωσης και ανακαίνισης. Ξενίζει όμως η διαπίστωση ότι οι γείτονες και ο οικείος δήμος δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα για τα σχέδια της κυβέρνησης ούτε είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους. Επίσης, γεννιέται το ερώτημα γιατί αγοράστηκε ακίνητο για τη στέγαση κρατικής υπηρεσίας σε μια ομολογουμένως από τις πλέον ακριβές περιοχές της Λευκωσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό της αγοράς του ακινήτου στη γωνία των οδών Αχαιών και Αιπείας, πόσο στοίχισε η επιδιόρθωση και ανακατασκευή του, καθώς και γιατί δεν ενημερώθηκαν οι περίοικοι και ο οικείος δήμος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.004, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Λουκά Λουκά σε ερώτηση της κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου με αρ. φακ. 23.06.010.01.321 πληροφορήθηκα ότι η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού καταβάλλει προσπάθεια για προώθηση της νομοθετικής ρύθμισης των θεμάτων αποφυλάκισης ατόμων που έχουν καταδικαστεί για διάπραξη σεξουαλικών αδικημάτων κατά παιδιών, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των θυμάτων μετά την αποφυλάκισή τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η νομοθετική ρύθμιση των θεμάτων αποφυλάκισης ατόμων που έχουν καταδικαστεί για διάπραξη σεξουαλικών αδικημάτων κατά παιδιών, καθώς και πότε αναμένεται να κατατεθεί το σχετικό σχέδιο νόμου στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.005, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με τίτλο “Προσαρμογή στις Κλιματικές Αλλαγές” ότι η μεγάλη εξάρτηση της παροχής νερού ύδρευσης από τις μονάδες αφαλάτωσης καθιστά αναγκαία την εκπόνηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για αντιμετώπιση του κινδύνου απρόβλεπτης διακοπής της λειτουργίας μιας ή περισσότερων μονάδων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκπονηθεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης για αντιμετώπιση του κινδύνου απρόβλεπτης διακοπής της λειτουργίας μιας ή περισσότερων μονάδων αφαλάτωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.006, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με τίτλο “Προσαρμογή στις Κλιματικές Αλλαγές” ότι, όσον αφορά τον τομέα της γεωργίας, πρέπει να προωθηθούν άμεσα οι δράσεις που αναφέρονται στη Λευκή Βίβλο, οι οποίες αποσκοπούν στην προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές σε επίπεδο αγροκτήματος. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την προσαρμογή της χρονικής περιόδου διάφορων αγροτικών δραστηριοτήτων, την επιλογή ανθεκτικών στις νέες συνθήκες θερμοκρασίας και διάθεσης νερού ποικιλιών, την αποδοτικότερη χρήση των υδάτινων πόρων, την εισαγωγή πιο ανθεκτικών στη θερμότητα ζώων και την προσαρμογή των προτύπων διατροφής τους σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις δράσεις που έχουν προωθηθεί στον τομέα της γεωργίας αναφορικά με την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές σε επίπεδο αγροκτήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.007, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με τίτλο “Προσαρμογή στις Κλιματικές Αλλαγές” ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προώθησε σχέδιο για την καταγραφή όλων των γεωτρήσεων παγκύπρια, ώστε να διακριβωθεί ο αριθμός των υπαρχουσών γεωτρήσεων, αδειοδοτημένων και μη, και οι ποσότητες νερού που αντλούνται από αυτές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των γεωτρήσεων παγκύπρια, για τον αριθμό των υπαρχουσών γεωτρήσεων ανά επαρχία, αδειοδοτημένων και μη, καθώς επίσης και για τις ποσότητες νερού που αντλούνται από αυτές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.008, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Επειδή έχω γίνει αποδέκτης πολλών παραπόνων, ακόμα και από Τουρκοκυπρίους, για την ανεξέλεγκτη παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε Τουρκοκυπρίους που διαμένουν στα κατεχόμενα και επειδή η εντύπωση που μου δίνεται είναι ότι αυτό το μέτρο, αντί να βοηθά στην οικοδόμηση καλών σχέσεων μεταξύ των δύο εθνικών κοινοτήτων, τελικά λειτουργεί εντελώς αντίθετα, αφού δημιουργεί αντιδράσεις ανάμεσα στους Ελληνοκυπρίους που αναμένουν να εξυπηρετηθούν από τις ιατρικές υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης κάρτας δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους Τουρκοκυπρίους, ποια για τους Ελληνοκυπρίους και ποια για τους αλλοδαπούς και κοινοτικούς;

2. Πόσοι Τουρκοκύπριοι κατέχουν κάρτα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τα κρατικά νοσηλευτήρια;

3. Πόσο στοιχίζει στο κράτος κάθε χρόνο η παροχή αυτής της υπηρεσίας;

                    4. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια σε σχέση με εισοδήματα ή περιουσία στις ελεύθερες περιοχές; Υπάρχει οποιαδήποτε άλλη δέσμευση για την                         εισοδηματική κατάσταση του    Τουρκοκύπριου αιτητή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.009, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι φέτος δε φοιτά στο Δασικό Κολέγιο Κύπρου κανένας ξένος φοιτητής. Έχω μάλιστα πληροφορηθεί ότι δόθηκε μία υποτροφία για ξένους φοιτητές μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε φοιτητή από την Κούβα για πολιτικούς λόγους, ο οποίος όμως δε διέθετε τα στοιχειώδη προσόντα και τελικά παραιτήθηκε από τις σπουδές του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την υπόθεση του Κουβανού φοιτητή στο Δασικό Κολέγιο Κύπρου και γενικά για το παρόν και το μέλλον, αλλά και τα αποτελέσματα του προγράμματος προσφοράς υποτροφιών σε ξένους φοιτητές στο Δασικό Κολέγιο Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.010, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κοινότητες της περιοχής Τροόδους υποστηρίζουν την επαναλειτουργία του ξενοδοχείου “Βερεγγάρια” στον Πρόδρομο ως “leisure resort”, δηλαδή ως κέντρου παροχής υπηρεσιών αναψυχής που θα περιλαμβάνει και καζίνο. Υπογραμμίζονται ιδιαίτερα ο θετικός αντίκτυπος στην κοινωνία και την οικονομία των κτυπημένων από την αστυφιλία κοινοτήτων του Τροόδους, αλλά και το ιστορικό υπόβαθρο του ξενοδοχείου “Βερεγγάρια”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται ξεχωριστά η περίπτωση του ξενοδοχείου “Βερεγγάρια” και των ορεινών χωριών του Τροόδους σε σχέση με τους σχεδιασμούς για δημιουργία καζίνων στην Κύπρο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.011, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει σοβαρός προβληματισμός για την περαιτέρω λειτουργία του Δασικού Κολεγίου Κύπρου, μιας ιστορικής τριτοβάθμιας σχολής που ιδρύθηκε το 1951 και φαίνεται να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Το ενδεχόμενο να κλείσει σύντομα η σχολή θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του Tμήματος Δασών με τεχνικό προσωπικό (δασονόμους) και θα τερματιστεί μία πολύχρονη παράδοση δημιουργίας σχέσεων με χώρες απ’ όλο τον κόσμο μέσω των ξένων φοιτητών που σπουδάζουν στο δασικό κολέγιο. Αρνητικές θα είναι και οι επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και οικονομία, που φθίνουν κτυπημένες από την αστυφιλία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν μελετηθεί με ακρίβεια οι επιπτώσεις από τον τερματισμό της λειτουργίας του Δασικού Κολεγίου Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.012, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπήρχε συναντίληψη μεταξύ των φορέων του τουρισμού ότι στις υπηρεσίες που ο πελάτης έρχεται σε άμεση επαφή με το προσωπικό, π.χ. σερβιτόρους, υπαλλήλους υποδοχής σε ξενοδοχεία κ.λπ., θα προσλαμβάνονταν Κύπριοι εργαζόμενοι. Κατά τη δική μου αντίληψη το κύριο ζήτημα δεν είναι το ζήτημα της γλώσσας, για το οποίο γίνονται συχνά παράπονα από Κύπριους πελάτες της κυπριακής βιομηχανίας αναψυχής. Πέραν αυτού του σημαντικού θέματος, προκύπτει και το ζήτημα ότι ο τουρίστας ή περιηγητής ή επισκέπτης ζητά συχνά πληροφορίες από τους εργαζoμένους αυτούς για αξιοθέατα και διαδρομές ή ιστορικά και άλλα στοιχεία τα οποία δεν είναι συχνά σε θέση να γνωρίζει ο ξένος εργαζόμενος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εντοπιστεί αυτό το πρόβλημα, αν έχουν γίνει μελέτες, αν υπάρχουν σχετικά στοιχεία και αριθμοί και αν υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.013, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2012, σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.870 πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, διεξάγει έρευνα (2005-σήμερα) για την αφθονία του λαγού και την τάση του πληθυσμού της αλεπούς και του λαγού. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, τα αρμόδια τμήματα θα αξιολογήσουν τα αποτελέσματα αυτά πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για συμπερίληψη της αλεπούς στα θηρεύσιμα είδη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται το Τμήμα Περιβάλλοντος και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της έρευνας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να κοινοποιήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα πορίσματα της έρευνας αυτής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.014, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από επιστολή που απέστειλε ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλής Συλικιώτης, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2012, στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, με τίτλο “Ερωτήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των συνεδριών των επιτροπών Ελέγχου και Εμπορίου της Βουλής των Αντιπροσώπων, ότι ο βασικός νόμος περί Μέτρων και Σταθμών είναι γραμμένος στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Είναι άξιον απορίας αν είναι όντως γραμμένος ο νόμος στην αρχαία ελληνική γλώσσα ή αν είναι τελικά γραμμένος στην καθαρεύουσα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους δεν έχει εκσυγχρονιστεί η νομοθεσία περί Μέτρων και Σταθμών και πότε αναμένεται να ετοιμαστεί και να σταλεί αναθεωρημένη νομοθεσία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που να περιλαμβάνει και αλλαγή της μορφής της γλώσσας

Απάντηση


ρώτηση με αρ. 23.06.010.02.015, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από επιστολή που απέστειλε ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλής Συλικιώτης, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2012, στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, με τίτλο “Ερωτήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των συνεδριών των επιτροπών Ελέγχου και Εμπορίου της Βουλής των Αντιπροσώπων”, ότι μέχρι στιγμής δε γινόταν έλεγχος στα τερματικά των πετρελαιοειδών στα αεροδρόμια. Όπως πληροφορήθηκα από την επιστολή, εντός του τρέχοντος έτους θα ξεκινούσαν οι έλεγχοι, αξιοποιώντας το νεοπροσληφθέντα οδηγό/εργάτη ικανό να χειριστεί την κινητή μονάδα ελέγχου ροομετρητών που διαθέτει ο Κλάδος Μετρολογίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ξεκινήσει η διεξαγωγή των ελέγχων στα τερματικά των πετρελαιοειδών στα αεροδρόμια και ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.016, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας ZAMAN, o Τούρκος Υπουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Εγκεμέν Μπαγίς φέρεται να δήλωσε ότι “σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστη δυνατό να ανοίξει ο δρόμος για συνομιλίες Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την απαλλαγή θεωρήσεων εισόδου και με τα οκτώ παγωμένα κεφάλαια ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Η δημιουργία μέσω της συνεργασίας της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της θετικής ατζέντας συνιστά μια γέφυρα για την προώθηση των διαπραγματεύσεων, χωρίς να είναι αναγκαία η επαφή με την ελληνοκυπριακή προεδρία. Παράλληλα τόνισε ότι “οι δεσμοί με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταστράφηκαν (λόγω Προεδρίας Κύπρου). Στην πραγματικότητα οι δεσμοί με την Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσαν πρόοδο.”

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση της κυβέρνησης σε σχέση με το πώς επηρέασε η κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας, αν όντως η “θετική ατζέντα” αποτελεί διέξοδο για την Τουρκία, για να αποφύγει την κυπριακή Προεδρία, και πώς σχολιάζει γενικώς τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.017, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για ανέγερση αίθουσας πολλαπλής χρήσης και γηπέδου καλαθόσφαιρας πλησίον του γυμνασίου Αγρού. Όπως είναι γνωστό, στον Αγρό υπάρχει το αθλητικό κέντρο “Γλαύκος Κληρίδης”, το οποίο διαθέτει μεταξύ άλλων κεντρική αίθουσα αθλοπαιδιών, αίθουσα γυμναστικής για άρση βαρών, καθώς και κολυμβητική δεξαμενή είκοσι πέντε μέτρων. Η εν λόγω αίθουσα χρησιμοποιείται κατά διαστήματα από καλαθοσφαιρικές ομάδες, ενώ τον περισσότερο καιρό παραμένει σε αχρηστία. Όπως έχω πληροφορηθεί, ο σύνδεσμος γονέων του γυμνασίου προσπάθησε ανεπιτυχώς να πείσει τους αρμοδίους για την αξιοποίηση του αθλητικού κέντρου για τις ανάγκες εκγύμνασης των αθλητών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που έλαβε την πιο πάνω απόφαση, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη το αθλητικό κέντρο “Γλαύκος Κληρίδης” στον Αγρό, που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το υπουργείο, προκειμένου να αξιοποιηθεί περαιτέρω το υφιστάμενο αθλητικό κέντρο, καθώς και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο ανάκλησης της απόφασης για ανέγερση αίθουσας πολλαπλής χρήσης και γηπέδου καλαθόσφαιρας πλησίον του γυμνασίου Αγρού.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.018, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προκήρυξαν διαγωνισμό για την ανέγερση μονοθέσιου νηπιαγωγείου στην κοινότητα Αγρού, το οποίο θα εξυπηρετεί δώδεκα έως δεκαπέντε παιδιά. Το προϋπολογιζόμενο κόστος αναμένεται να φθάσει τα 1,2 εκατομ. Τόσο στην κοινότητα Αγρού όσο και στη γειτονική κοινότητα Αγίου Ιωάννη υπάρχουν υφιστάμενα δημόσια κτίρια σε αχρηστία, τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να αξιοποιηθούν. Με βάση την πληροφόρηση που είχα, στον Άγιο Ιωάννη Αγρού υπάρχουν δύο σχολικές αίθουσες οι οποίες εγκαταλείφθηκαν πριν από τρία περίπου χρόνια λόγω της μείωσης του αριθμού των μαθητών. Τα εν λόγω κτίρια έχουν ανακαινισθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ωστόσο παραμένουν ανεκμετάλλευτα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έλαβε την απόφαση για προκήρυξη διαγωνισμού για ανέγερση νηπιαγωγείου στον Αγρό, δεδομένου ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα δημόσια κτίρια, και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο ανάκλησης της απόφασης αυτής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.019, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από επιστολή που απέστειλε ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλής Συλικιώτης, ημερoμηνίας 5 Ιουλίου 2012, στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, με τίτλο “Ερωτήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των συνεδριών των επιτροπών Ελέγχου και Εμπορίου της Βουλής των Αντιπροσώπων”, ότι η υφιστάμενη νομοθεσία που ρυθμίζει τη λειτουργία των πρατηρίων πετρελαιοειδών βρίσκεται υπό τροποποίηση, με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο να έχει υποβληθεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα πότε αναμένεται το εν λόγω νομοσχέδιο να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.020, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει βάλει φρένο στη συγχρηματοδότηση έργων που επιχορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού αδυνατεί να καταβάλει τα ποσά που της αναλογούν για την υλοποίηση νέων έργων ή για την εφαρμογή νέων κοινοτικών δράσεων. Τρανταχτό παράδειγμα αφορά μία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση συγκεκριμένης πολιτικής στον τομέα της αλιείας, προκειμένου να ενισχυθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Το έργο θα χρηματοδοτείτο σχεδόν εξ ολοκλήρου (κατά 90%) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία θα συμμετείχε μόνο κατά 10% στην υλοποίησή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο δύο κράτη μέλη δεν υπέβαλαν αίτηση για συγχρηματοδότηση της εν λόγω δράσης, η Κύπρος και η Ρουμανία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία δεν υπέβαλε αίτηση, για να συμμετάσχει στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση συγκεκριμένης πολιτικής στον τομέα της αλιείας, δεδομένου ότι το έργο συγχρηματοδοτείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και ότι το 50% των κονδυλίων επρόκειτο να καταβληθούν από την ΕΕ άμεσα και το υπόλοιπο 40% με την περάτωση του έργου ενίσχυσης των ελέγχων στην κοινή πολιτική της αλιείας.»

Απάντηση


ρώτηση με αρ. 23.06.010.02.021, ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ταλαιπωρία των ανάπηρων τηλεφωνητών του νοσοκομείου Λάρνακας συνεχίζεται, παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Υγείας για μετακίνησή τους σε κατάλληλο και προσβάσιμο χώρο. Εξακολουθούν να εργάζονται στο υπόγειο του νοσηλευτηρίου, μεταξύ ηλεκτροφόρων καλωδίων, σωλήνων υδροδότησης και δεκάδων κασονιών με αναλώσιμα και άλλα ιατρικά είδη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, για να τερματιστεί η ταλαιπωρία των ανάπηρων τηλεφωνητών του νοσοκομείου Λάρνακας και να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγεία των εργαζόμενων ατόμων με αναπηρία.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.022, ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την Έκθεση της Επιτροπής για Νομικά Θέματα (Legal Affairs Committee) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2010, αναφορικά με τους τελωνειακούς κανόνες που πρέπει να διέπουν το εμπόριο που γίνεται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κατεχόμενης Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το υπουργείο είναι ενήμερο για την εν λόγω έκθεση της Επιτροπής για Νομικά Θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.023, ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την πρόσβαση και την άνετη, ασφαλή και αξιοπρεπή παρακολούθηση παραστάσεων για άτομα με αναπηρίες, ιδιαίτερα για άτομα που κινούνται με τροχοκάθισμα, στο Αμφιθέατρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Σχολή Τυφλών στη Λευκωσία. Το θέμα αναδείχθηκε πρόσφατα, όταν οι σκηνοθετικές ανάγκες μιας παράστασης ανάγκασαν μία σταθερή θεατή και λάτρη του θεάτρου, τη γνωστή λογοτέχνιδα Ντίνα Κατσούρη, να διαμαρτυρηθεί δημόσια, γιατί ουσιαστικά της απαγορεύτηκε να παρακολουθήσει την παράσταση. Φαίνεται ότι το πεπαλαιωμένο κτίριο του αμφιθεάτρου χρήζει άμεσης επιδιόρθωσης και δημιουργίας υποδομής που να διευκολύνει την πρόσβαση και άνετη παρακολούθηση των παραστάσεων από άτομα με αναπηρίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η αρμόδια μονάδα σχεδιασμού για την προσβασιμότητα των δημόσιων κτιρίων έχει μελετήσει την περίπτωση του Αμφιθεάτρου Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου Γ΄ στη Σχολή Τυφλών στη Λευκωσία και αν υπάρχει η δυνατότητα κατάλληλων διευθετήσεων, ώστε να επιτευχθεί η άνετη, ασφαλής και αξιοπρεπής πρόσβαση στο θέατρο και η παρακολούθηση παραστάσεων από άτομα με αναπηρία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.024, ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι λόγω της κρίσης ούτε το 2011 ούτε το 2012 συμπεριλήφθηκαν πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Yπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για την εκπόνηση της τεχνοοικονομικής μελέτης για τη δημιουργία δικτύου τραμ. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του 2013 του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων τις απαραίτητες πιστώσεις, με στόχο την ολοκλήρωση της τεχνοοικονομικής μελέτης για τη δημιουργία δικτύου τραμ και τη διεκδίκηση συγχρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά ταμεία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.025, ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το έργο τέχνης του κ. Δημήτρη Αληθεινού “Βίος Χρόνου Σκιά”, το οποίο ήταν τοποθετημένο στο αεροδρόμιο Λάρνακας από τις 29 Ιουνίου, απομακρύνθηκε από τις αρχές ασφαλείας του αεροδρομίου. Το έργο τοποθετήθηκε στο χώρο του αεροδρομίου μαζί με άλλα πέντε έργα καλλιτεχνών από το Πολιτιστικό Κέντρο της Λαϊκής Τράπεζας, το οποίο σε συνεργασία με τη Hermes Airport παρουσιάζει διαδραστικά έργα τέχνης με τίτλο “Από Άφιξη σε Αναχώρηση” στο πλαίσιο των επίσημων εκδηλώσεων για την κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε η απομάκρυνση του έργου, γιατί ο δημιουργός του δεν ενημερώθηκε άμεσα για την απόφαση, καθώς και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο να τοποθετηθεί ξανά το έργο τέχνης του κ. Δημήτρη Αληθεινού στους χώρους του αεροδρομίου Λάρνακας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.026, ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε τη δημιουργία ειδικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την οριοθέτηση της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η πληροφορία ότι στην επιτροπή αυτή κλήθηκε να συμμετάσχει και ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Σύμφωνα όμως με τις ίδιες πληροφορίες, ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού φέρεται να μην επέτρεψε στο διευθυντή της Υπηρεσίας Ενέργειας να συμμετάσχει στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι πληροφορίες ότι ο υπουργός απαγόρευσε στο διευθυντή της Υπηρεσίας Ενέργειας να συμμετάσχει στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων και για τους λόγους για αυτή του την απόφαση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.027, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρακολουθήσει τη σχετική με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες ενημερωτική ταινία μικρού μήκους του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, που έγινε στα πλαίσια της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ταινία προβάλλεται ιδιαίτερα η δυνατότητα των ατόμων με τροχοκάθισμα να χρησιμοποιήσουν τα λεωφορεία των νέων εταιρειών δημόσιων μεταφορών, τα οποία αγοράστηκαν με βάση προδιαγραφές από την κυβέρνηση, ενώ χρηματοδοτήθηκε γενναία η αγορά τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όλα τα λεωφορεία που χρησιμοποιούν οι νέες εταιρείες δημόσιων μεταφορών έχουν τη δυνατότητα ανελκυστήρα για τα άτομα που κινούνται με τροχοκάθισμα, όπως παρουσιάζεται στην ταινία, και, εάν όχι, ποιο είναι το ποσοστό των λεωφορείων που διαθέτουν ανελκυστήρα για τα άτομα με τροχοκάθισμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.028, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Επισκέφθηκα πρόσφατα το Aγροτικό Kέντρο Υγείας Κοφίνου, όπου διαπίστωσα σοβαρές ρωγμές από εμφανή μετακίνηση των θεμελίων και κακοτεχνίες στο κτίριο. Το προσωπικό εργάζεται υπό το συνεχή φόβο κατάρρευσης του κτιρίου. Δημιουργείται εύλογα η εντύπωση ότι το κτίριο βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση. Οι ρωγμές στην τοιχοποιία και στο φέροντα σκελετό είναι πράγματι εκτεταμένες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί έχουν παρουσιαστεί όλες αυτές οι εκτεταμένες ρωγμές στο Αγροτικό Κέντρο Υγείας Κοφίνου, αν έχει πληρώσει αποζημίωση ο εργολάβος για τις κακοτεχνίες και αν υπάρχει σχεδιασμός και το απαραίτητο κονδύλι για την επιδιόρθωση του κτιρίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.029, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει σοβαρά κενά σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα των ατόμων με μειωμένη όραση στις πληροφορίες που αφορούν τα δρομολόγια των λεωφορείων στις στάσεις και στους κεντρικούς σταθμούς λεωφορείων. Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η αρμόδια αρχή οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα, ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την πρόσβασή τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να τοποθετήσει υλικό με πληροφορίες για τις στάσεις και τα δρομολόγια στο σύστημα Μπράιγ ή/και ηχητικές ανακοινώσεις τόσο εντός των λεωφορείων όσο και στις στάσεις και στους κεντρικούς σταθμούς των λεωφορείων, όπως προβλέπει και το άρθρο 9 της Σύμβασης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.030, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που επιτρέπει στην αστυνομία να απαγορεύει την κυκλοφορία στη λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου, που εφάπτεται της βόρειας πλευράς του Αμφιθεάτρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Σχολή Τυφλών στη Λευκωσία, όταν δίνονται παραστάσεις αρχαίου δράματος, ούτως ώστε να μην υπάρχει παρενόχληση από το θόρυβο που προκαλεί η τροχαία κυκλοφορία. Εξ όσων πληροφορούμαι η απόφαση αυτή τα τελευταία χρόνια δεν εφαρμόζεται, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να παρουσιάζεται πρόβλημα. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου και την πληθώρα παραστάσεων κυρίως από ξένους θίασους, το πρόβλημα έχει οξυνθεί. Παράπονα έχουν εγερθεί από τη διεύθυνση του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, αλλά και από θεατές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν εφαρμόζεται η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για κλείσιμο της κυκλοφορίας της λεωφόρου 28ης Οκτωβρίου παρά το Αμφιθέατρο Αρχ. Μακαρίου Γ΄, όταν δίνονται παραστάσεις αρχαίου δράματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.031, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε φράγματα όπου επιτρέπεται το ψάρεμα διάφοροι ασυνείδητοι αφήνουν τα σκουπίδια τους και ρυπαίνουν τους σημαντικούς αυτούς βιότοπους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν λαμβάνονται μέτρα, ώστε να σταματήσει η ρύπανση των υδατοδεξαμενών από πρόσωπα που ασχολούνται με την ερασιτεχνική αλιεία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.032, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Υπάρχει η άποψη ότι όλες οι ρυθμίσεις που ισχύουν για τα ποδοσφαιρικά και άλλα στοιχήματα πρέπει να ισχύουν και για το ιπποδρομιακό στοίχημα. Τα υποκαταστήματα ή/και οι αντιπρόσωποι της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας ανά το παγκύπριο πρέπει να υπάγονται στην Εθνική Επιτροπή Στοιχημάτων, για να υπάρχει έλεγχος και πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην ετοιμασία νομοσχεδίου που να ρυθμίζει το ιπποδρομιακό στοίχημα και τις δραστηριότητες τόσο της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας όσο και της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.033, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η τουρκική εφημερίδα VATAN δημοσίευσε σε ένα από τα τεύχη της άρθρο με τίτλο “Η Ελλάδα παραβίασε τον εναέριο χώρο και η Τουρκία δεν απογείωσε αεροσκάφη”. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ελληνικό στρατιωτικό αεροσκάφος απογειώθηκε την 31η Ιουλίου 2012 από την Ελευσίνα και παραβίασε για ένα λεπτό τον εναέριο χώρο της κατεχόμενης Κύπρου, αλλά, παρά τηνπαραβίαση”, δεν απογειώθηκαν τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση είναι ενήμερη για το περιστατικό αυτό και κατά πόσο αληθεύουν όσα ισχυρίζονται οι Τούρκοι

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.034, ημερομηνίας 16 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Μουσικό Λύκειο Λευκωσίας διευθύνεται από επόπτη και όχι από διευθυντή, στη βάση μιας πρωτοφανούς σχέσης εργασίας η οποία φαίνεται να προνοεί ότι η θητεία του περιορίζεται στα τέσσερα χρόνια. Όμως φαίνεται ότι ο νυν επόπτης συνεχίζει την υπηρεσία του πέραν των τεσσάρων χρόνων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θητεία του νυν επόπτη του Μουσικού Λυκείου Λευκωσίας και αν ο θεσμός του επόπτη θα συνεχιστεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θεσμός του μουσικού λυκείου επεκτείνεται σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και σε άλλες πόλεις. Επίσης καλείται να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιοδήποτε νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία του μουσικού λυκείου και ιδιαίτερα για το ρόλο του επόπτη

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.035, ημερομηνίας 16 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με τίτλο “Προσαρμογή στις Κλιματικές Αλλαγές για την έρευνα που ετοιμάστηκε από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος σχετικά με τις προβλέψεις του κλίματος για την Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Στην έκθεση αυτή επισημαίνεται ότι η ετήσια μέση θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου αναμένεται να αυξηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ η αύξηση πιθανόν να είναι μεγαλύτερη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Παράλληλα, αναμένεται να μειωθεί η ετήσια βροχόπτωση στην περιοχή, με μείωση του αριθμού ημερών βροχόπτωσης και με αυξημένο κίνδυνο καλοκαιρινής ξηρασίας. Σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η έλλειψη συγκεκριμένων στοιχείων για την προβλεπόμενη αλλαγή του κλίματος στην Κύπρο αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην ετοιμασία σχετικής εθνικής στρατηγικής και την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές. Για το λόγο αυτό η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε όπως δοθεί προτεραιότητα από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία στην επεξεργασία των πιο πάνω στοιχείων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Μετεωρολογική Υπηρεσία υιοθέτησε την εισήγηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και αν έχει ξεκινήσει την επεξεργασία των στοιχείων για την προβλεπόμενη αλλαγή του κλίματος στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.036, ημερομηνίας 16 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το τμήμα του Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Ε4 που ξεκινά από το στρατόπεδο των καταδρομών και διασχίζει την περιοχή Σταυροβουνίου έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή λόγω της διαπλάτυνσής του, που, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, διενεργήθηκε από το Τμήμα Δασών, ούτως ώστε να είναι προσβάσιμο σε μηχανοκίνητα οχήματα και σε τετράτροχες μηχανές (γουρούνες”).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους το Τμήμα Δασών προχώρησε στη διαπλάτυνση τμήματος του μονοπατιού στην περιοχή Σταυροβουνίου, καθώς επίσης αν προτίθεται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα με σκοπό την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής καταστροφής που προκλήθηκε

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.037, ημερομηνίας 16 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται σε τροχιά κατάργησης της χρήσης των πλαστικών σακουλιών μέσω της απαγόρευσης της δωρεάν διανομής τους σε όλα τα καταστήματα. Πρόκειται για ένα σχέδιο που εισάγει το μέτρο της πληρωμής των σακουλιών μιας χρήσης σε κάθε κατάστημα της ευρύτερης αγοράς και οδηγεί στην απόλυτη κατάργηση της χρησιμοποίησής τους. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο μέσος πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιεί κάθε χρόνο πεντακόσια πλαστικά σακούλια μιας χρήσης, το μέτρο χαρακτηρίζεται ως αναγκαίο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο απαγόρευσης της δωρεάν διανομής πλαστικών σακουλιών μιας χρήσης στα καταστήματα της ευρύτερης αγοράς, καθώς επίσης αν εξετάζεται το ενδεχόμενο κατάργησης της χρησιμοποίησης των μη βιοδιασπώμενων σακουλιών μιας χρήσης, όπως έχουν πράξει η Ιταλία, η Ιρλανδία κ.ο.κ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.038, ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με καταγγελία του περιοδικού “Θαλασσοπόρος”, ποσότητες φαρμάκων λίγο πριν ή μετά την ημερομηνία λήξης τους εισάγονται στην Κύπρο, όχι για να διατεθούν στους καταναλωτές, αλλά απλώς για να σταλούν ως απόβλητα στις κυπριακές χωματερές. Επιτήδειοι εκμεταλλεύονται την απουσία συστήματος υποχρεωτικής συλλογής και διάθεσης των φαρμακευτικών αποβλήτων και τις αδυναμίες του συστήματος διαχείρισης των χώρων ταφής αποβλήτων, για να ξεφορτώνουν στην Κύπρο φαρμακευτικά απόβλητα και να αποφεύγουν το κόστος διαχείρισής τους σε χώρες όπου αυτή είναι υποχρεωτική.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν τεθεί υπόψη του αυτές οι καταγγελίες και τι προτίθεται να κάνει προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.039, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κοινοτάρχες των κατεχόμενων κοινοτήτων δε λαμβάνουν μηνιαία αντιμισθία, όπως οι κοινοτάρχες των ελεύθερων περιοχών, αλλά μία μικρή ετήσια αποζημίωση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στην κατάθεση τροποποιητικού νομοσχεδίου που να απαλείφει την πρόνοια που αφορά την αποκοπή της αντιμισθίας των κοινοταρχών των κατεχόμενων κοινοτήτων από τη σύνταξη που λαμβάνουν, εάν και εφόσον είναι συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ημικρατικών οργανισμών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.040, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των αλλοδαπών αθλητών που έχουν κατ’ εξαίρεση αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα βάσει αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, πόσοι από αυτούς συμμετείχαν σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις ως μέλη των εθνικών ομάδων της Κύπρου και τι διακρίσεις είχαν με τα κυπριακά χρώματα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.041, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης παραπόνων σχετικά με την απουσία παιδικών πτερύγων στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τα συμβαλλόμενα κράτη οφείλουν να αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατό επίπεδο υγείας και να επωφελείται από τις υπηρεσίες ιατρικής θεραπείας. Η παρουσία μικρών παιδιών στις ίδιες πτέρυγες με ενήλικους ασθενείς θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους και δεν εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες περίθαλψης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια δε διαθέτουν παιδικές πτέρυγες, καθώς επίσης και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο τροποποίησης της νομοθεσίας, ώστε να υποχρεώνονται τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια να δημιουργήσουν παιδικές πτέρυγες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.042, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.05.02.036 πληροφορήθηκα ότι μετά τις έντονες βροχοπτώσεις της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, στις 13 Ιουνίου 2011, κατά την οποία σημειώθηκαν μεγάλες καταστροφές σε ιδιοκτησίες και κατοικίες στο λόφο της Βορόκληνης στην επαρχία Λάρνακας, το κοινοτικό συμβούλιο ανέθεσε σε ιδιώτη μελετητή την αποτύπωση της περιοχής και των υφιστάμενων συστημάτων αποχέτευσης των νερών της βροχής, την ετοιμασία υδρολογικής μελέτης και την υποβολή πρότασης και σχεδίων, ώστε να καταστεί δυνατή η κατασκευή του δρόμου από την κοινότητα προς τον Προφήτη Ηλία, καθώς και η λήψη μέτρων για προστασία των περιουσιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η ετοιμασία της μελέτης, καθώς και αν έχουν μελετηθεί οι τρόποι υλοποίησης των αναγκαίων μέτρων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.043, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την εδώ και χρόνια εντατική λατόμηση στην περιοχή του τουρκοκυπριακού χωριού Ανδρολίκου. Πριν από πολλά χρόνια χαρακτηρίστηκε ως περιοχή εξαιρετικής φυσικής καλλονής και μεγάλης οικολογικής σημασίας λόγω των μοναδικών της φαραγγιών και των ιδιαίτερων γεωμορφωμάτων. Τα λατομεία ασβεστόλιθου που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή Ανδρολίκου έχουν καταστρέψει σχεδόν τα πάντα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να σταματήσει η εντατική λατόμηση στην περιοχή του τουρκοκυπριακού χωριού Ανδρολίκου και να αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.044 ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.394 πληροφορήθηκα ότι στις 13 Ιανουαρίου 2012 υποβλήθηκαν τέσσερις προσφορές για την αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στην επαρχία Πάφου. Όπως πληροφορήθηκα, η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την αποκλειστικά χαμηλότερη τιμή με το σύστημα δύο φακέλων (τεχνικός και οικονομικός).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του τεχνικού φακέλου, πόσοι από τους τέσσερις προσφοροδότες ικανοποιούσαν τις τεχνικές απαιτήσεις και πόσοι οικονομικοί φάκελοι ανοίχτηκαν και ποιος είναι ο επιτυχών προσφοροδότης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.045, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.072 αναφορικά με το πρόγραμμα “χάπιend”, το οποίο εφαρμοζόταν σε πιλοτική βάση στην Ελλάδα και αφορά την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των οικιακών φαρμάκων, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος παρακολουθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα και με βάση τα αποτελέσματά του θα εξετάσει τη δυνατότητα χωριστής συλλογής των οικιακών φαρμάκων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος “χάπιend” στην Ελλάδα και κατά πόσο το Τμήμα Περιβάλλοντος προτίθεται να προχωρήσει σε εφαρμογή παρόμοιου προγράμματος για χωριστή συλλογή των οικιακών φαρμάκων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.046, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Λουκά Λουκά σε παλαιότερη ερώτησή μου, με αρ. 23.06.010.01.280, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προτίθεται να προωθήσει νομοσχέδιο για τροποποίηση του περί Εμπόρων Παλαιών Μετάλλων Νόμου με σκοπό τη μείωση της κλοπής μετάλλων. Επί του θέματος, όπως πληροφορήθηκα, υπήρχαν εισηγήσεις και από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η ετοιμασία του τροποποιητικού νομοσχεδίου για τον περί Εμπόρων Παλαιών Μετάλλων Νόμο, ποιες είναι οι εισηγήσεις του Αρχηγού Αστυνομίας, αν έχουν συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.047, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το πρόβλημα της υπερβόσκησης στην περιοχή της χερσονήσου του Ακάμα. Πολλοί περιηγητές, ξένοι και ντόπιοι, καταγγέλλουν ότι επανεμφανίστηκαν και πάλι χιλιάδες κατσίκες να βόσκουν στις πλαγιές των λόφων της χερσονήσου, ειδικότερα στην περιοχή των Λουτρών της Αφροδίτης και στη Φοντάνα Αμορόζα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί συνεχίζεται το σοβαρό αυτό περιβαλλοντικό πρόβλημα της παράνομης υπερβόσκησης στη χερσόνησο του Ακάμα, αν γνωρίζει τον αριθμό των ζώων που βόσκουν στην περιοχή και ποιοι είναι οι σχεδιασμοί των αρχών για τερματισμό ή περιορισμό αυτής της κατάστασης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.048, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης παραπόνων από πολίτες των Κάτω Πολεμιδιών αναφορικά με την ηχορρύπανση που προκαλείται από τη διέλευση αυτοκινήτων από την αερογέφυρα Πολεμιδιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, οι σχάρες έχουν κατασκευαστεί με λάθος τρόπο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται θόρυβος την ώρα που περνούν αυτοκίνητα και να προκαλείται ηχορρύπανση σε όλη την κατοικημένη περιοχή κοντά στη γέφυρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για τη μείωση της ηχορρύπανσης που προκαλείται εξαιτίας της λανθασμένης τοποθέτησης των σχαρών στην αερογέφυρα Πολεμιδιών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.049, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην παραλία στο χωριό Μανσούρα στην περιοχή Τηλλυρίας εντοπίστηκαν φωλιές ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών. Η παραλία αυτή, αν και είναι δίπλα από το δρόμο Πόλης Χρυσοχούς-Κάτω Πύργου, είναι αρκετά ήσυχη και ερημική, διότι στην περιοχή δεν υπάρχει πολλή κυκλοφορία οχημάτων και οι κάτοικοι είναι πολύ λίγοι. Επίσης πολύ λίγοι άνθρωποι χρησιμοποιούν την παραλία αυτή για κολύμπι, αφού δε διαθέτει διευκολύνσεις. Τελευταία όμως η παραλία αυτή φιλοξενεί νυχτερινά πάρτι, τα οποία προφανώς δημιουργούν οχληρία για τους λιγοστούς κατοίκους και τις χελώνες. Επίσης καταστρέφεται από τη διάβρωση, αποτέλεσμα πολλών ανθρώπινων παρεμβάσεων στην περιοχή (παράνομη αμμοληψία), ενώ έχει οριστεί ως παραλία για την ελεύθερη διακίνηση σκύλων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η περιοχή της παραλίας της Μανσούρας στην Τηλλυρία θεωρείται προστατευόμενη περιοχή ωοτοκίας των θαλάσσιων χελωνών και αν λαμβάνονται μέτρα προστασίας της έναντι των πιθανών κινδύνων, όπως, μεταξύ άλλων, και αυτών που έχω περιγράψει στην ερώτησή μου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.050, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου που προβλέπει για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών στην ύπαιθρο, οποιοδήποτε πρόσωπο απορρίπτει αναμμένο σπίρτο ή τσιγάρο ή άλλο αντικείμενο το οποίο δυνατόν να προκαλέσει πυρκαϊά στην ύπαιθρο είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή όχι μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων λιρών ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των καταγγελιών που δέχθηκε η αστυνομία αναφορικά με την απόρριψη αναμμένων σπίρτων και τσιγάρων κατά τα έτη 2010 και 2011. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ατόμων που κρίθηκαν ένοχα για τις πιο πάνω πράξεις, καθώς και για τις ποινές που τους επιβλήθηκαν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.056, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κατά την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιών το φετινό καλοκαίρι διατυπώθηκαν παράπονα από αυτόπτες μάρτυρες για το χρόνο αντίδρασης των εναέριων πυροσβεστικών μέσων. Οι πληροφορίες μου μιλούν για χρόνο ανταπόκρισης μεταξύ μισής και μίας ώρας. Τίθεται θέμα αν υπάρχει καθορισμένος χρόνος ανταπόκρισης για τα επίγεια και πτητικά μέσα και, αν ναι, ποιος είναι αυτός. Επίσης τίθεται θέμα για τους χώρους στάθμευσης και εξόρμησης των πτητικών μέσων. Υπάρχει κάποιας μορφής στρατηγικός σχεδιασμός για διασπορά δυνάμεων σε χώρους εξόρμησης πιο κοντά σε αξιολογημένες περιοχές υψηλού κινδύνου ή σε χώρους υδροληψίας;

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό, που έχει την αρμοδιότητα της διαχείρισης των πτητικών μέσων πυρόσβεσης, να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο πάνω ερωτήματα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.057, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην αγορά φωτοβολταϊκών κυκλοφορούν πολλές και διάφορες ποιότητες κατασκευών. Υπάρχουν φωτοβολταϊκά, ιδιαίτερα με χώρα προέλευσης την Κίνα, τα οποία είναι πολύ κακής ποιότητας και δεν έχουν τις κατάλληλες εγγυήσεις. Με λίγα λόγια υπάρχει κίνδυνος να γεμίσει η Κύπρος μικρού, μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους φωτοβολταϊκές μονάδες, που δε θα παράγουν τον αναμενόμενο ηλεκτρισμό. Εφόσον αυτές οι μονάδες κατά πλειοψηφία επιχορηγούνται, τίθεται και θέμα διασπάθισης δημόσιου χρήματος. Επίσης αρκετοί πολίτες και μικροεπενδυτές πιθανόν να καταστραφούν οικονομικά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του αυτούς τους κινδύνους, αν λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισής τους ή αν λαμβάνονται μέτρα πρόληψης μέσω της τήρησης υποχρεωτικών κανόνων ποιότητας και ασφάλειας και μέσω ενημέρωσης του κοινού.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.058, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2011, έχει εγκρίνει υπό όρους την εκ των υστέρων και κατά παρέκκλιση αίτηση για πολεοδομική άδεια για προσθήκες και μετατροπές σε υφιστάμενες οικοδομές και αλλαγή χρήσης από κέντρο χονδρικού εμπορίου σε σύνθετου τύπου εμπορική ανάπτυξη και ανάπτυξη αναψυχής/ψυχαγωγίας στο εμπορικό κέντρο “Madison”. Πρόσφατα έχουν δημοσιευτεί πληρωμένες διαφημίσεις στον εγχώριο τύπο από την ιδιοκτήτρια εταιρεία με τις οποίες καταγγέλλεται η παράνομη λειτουργία μέρους της οικοδομής, ενώ ιδιαίτερα αναφέρονται προβλήματα ασφάλειας που πιθανόν να δημιουργεί η μη αδειοδοτημένη λειτουργία παιδότοπου στο υπόγειο του κτιρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν παρακολουθείται η πιστή και αυστηρή εφαρμογή των όρων της κατά χάριν πολεοδομικής άδειας του εμπορικού κέντρου “Madison” και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ασφαλή χρήση της οικοδομής από το κοινό και ιδιαίτερα τα παιδιά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.059, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου προχωρεί στην καταχώριση αιτήματος για λήψη δικαστικών μέτρων κατά των αρμοδίων του χοιροστασίου της Μαραθούντας, αφού διαπιστώθηκε ότι το σύστημα επεξεργασίας των λυμάτων του λειτουργεί χωρίς πιστοποιητικό έγκρισης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει καταχωριστεί αίτημα για λήψη δικαστικών μέτρων κατά των αρμοδίων του χοιροστασίου της Μαραθούντας και ποια είναι τα δικαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση με το εν λόγω χοιροστάσιο.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.060, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η “Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ” κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη βιωσιμότητά της, αλλά και για το ενδεχόμενο να οδηγηθούν στην ανεργία 185 υπάλληλοι και 100 συνεργάτες που απασχολεί η εταιρεία, μετά από ενημέρωσή που είχε ότι το κράτος ζητεί προσφορές για εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων τσιμέντου από την Ελλάδα, άγνωστο για λογαριασμό ποιου. Η ποσότητα αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής κατανάλωσης τσιμέντου στην Κύπρο σήμερα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι βάσιμες οι ανησυχίες της εταιρείας, αν έχουν μελετηθεί οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις αυτής της απόφασης, καθώς και αν κατά τον ίδιο τρόπο έχει μελετηθεί η δυνατότητα εισαγωγής και άλλων οικοδομικών υλικών από το εξωτερικό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.061, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τουρκοκυπριακές οργανώσεις φοιτητών και νεολαίας έχουν διαμαρτυρηθεί για τα σχέδια του κατοχικού καθεστώτος για ίδρυση θεολογικής σχολής στην κατεχόμενη Μια Μηλιά. Σκοπός της ίδρυσης της σχολής, που έγινε με την προτροπή του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας ΑΚΡ, είναι η διάβρωση της πολιτιστικής ταυτότητας των Τουρκοκυπρίων και η επιβεβαίωση της κυριαρχίας της Τουρκίας στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα του νησιού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι υπόψη του αυτές οι πληροφορίες και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί προς καταγγελία τους στη διεθνή και ευρωπαϊκή κοινότητα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.062, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το Υπουργικό Συμβούλιο ανανέωσε τον περασμένο Ιούλιο την απόφαση του Προέδρου και των υπουργών για εθελοντική αποκοπή δέκα τοις εκατόν (10%) επί των απολαβών τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ και ποιο είναι το ποσό που εξοικονομήθηκε μέχρι σήμερα, μέσω ανάλυσης των αποκοπών, για τα δημόσια οικονομικά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.063, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η εμφάνιση σεισμών ανά το παγκόσμιο και ιδιαίτερα στην περιοχή μας. Σύμφωνα με κάποια πληροφόρηση, η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Κύπρου σημειώνει έξαρση. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι στατιστικά και με βάση την έξαρση της σεισμικής δραστηριότητας πρέπει να αναμένεται σύντομα μεγάλος σεισμός στην περιοχή της Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. αν υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για ένα μεγάλο σεισμό στην περιοχή της Κύπρου,

2. αν όντως υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, ποια μέτρα λαμβάνονται,

3. αν είναι αλήθεια ότι το νέο αεροδρόμιο Λάρνακας έχει σχεδιαστεί να αντέχει σε σεισμό έντασης μόνο μέχρι 7 βαθμούς στην κλίμακα Ρίχτερ και

                     4. αν όλα τα δημόσια και σημαντικά κτίρια μπορούν να αντέξουν σεισμό έντασης πέραν των 7 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ ή αν υπάρχουν και άλλες                     περιπτώσεις, όπως το κτίριο του κρατικού χημείου, το Αρχηγείο Αστυνομίας, το Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Λευκωσία, που δεν έχουν τύχει                     αντισεισμικής αναβάθμισης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.064, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι η λιθόστρωτη επικάλυψη της πλατείας Τροόδους έχει σε πάρα πολλά σημεία καταστραφεί σε επικίνδυνο βαθμό. Η φθορά των ελαστικών των οχημάτων και η ηχορρύπανση πρέπει να απασχολήσουν τους αρμοδίους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που γίνονται, ώστε να διορθωθεί το λιθόστρωτο στην πλατεία Τροόδους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.065, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ρίγανη (στα λατινικά “Origanum vulgare”) είναι είδος για το οποίο υπάρχει περιορισμός στην κάρπωσή του από το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα σε δασικές περιοχές. Έχω πληροφορηθεί ότι τα τελευταία χρόνια είναι προβληματική η εφαρμογή της νομοθεσίας για τη συλλογή της ρίγανης, με αποτέλεσμα να γίνεται ανεξέλεγκτη κάρπωση, και ότι υπάρχει κίνδυνος εξαφάνισης του είδους από ορισμένες περιοχές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και την εφαρμογή του σε σχέση με την κάρπωση της ρίγανης και αν δημιουργείται πρόβλημα από την ανεξέλεγκτη κάρπωσή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.066, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πιθανόν να υπάρχει πρόβλημα με τη συντήρηση και λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστημάτων που έχουν εγκατασταθεί σε δημόσια κτίρια, σχολεία και στρατόπεδα. Έχω πληροφορίες ότι ορισμένα δε λειτουργούν και άλλα υπολειτουργούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει συστηματική παρακολούθηση της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος σε όλες τις μονάδες. Παρακαλώ επίσης όπως καταθέσει κατάλογο με τις μονάδες αυτές, την εγκατεστημένη ισχύ και τη μέχρι σήμερα ετήσια παραγωγή τους (ανά μονάδα).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.067, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι η λήψη των δημόσιων τηλεοπτικών καναλιών ΡΙΚ1 και ΡΙΚ2 σε πολλές περιοχές της Κύπρου μετά τη μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία είναι ελλιπής και ανεπαρκής. Ταυτόχρονα, μαθαίνουμε ότι η ψηφιακή πλατφόρμα αντιμετωπίζει προβλήματα βιωσιμότητας. Σημειώνεται ότι, για να γίνει η ομαλή μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία και για να διευκολυνθεί ο εποπτικός και συντονιστικός ρόλος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης, η κυβέρνηση ζήτησε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το διορισμό εκτελεστικού προέδρου, που εγκρίθηκε, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί παρουσιάζονται όλα αυτά τα προβλήματα από τη μεταφορά στην ψηφιακή τεχνολογία και ποιες οι ευθύνες της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.068, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το αρχαίο θέατρο του Κουρίου παραχωρήθηκε σε ιδιωτική επιχείρηση για τη διοργάνωση της συναυλίας του συγκροτήματος της χέβι-μέταλ “Iced Earth” την Κυριακή 19 Αυγούστου 2012. Αυτή η ασυνήθιστη για τον αρχαίο χώρο συναυλία, παρά το γεγονός ότι ενθουσίασε συγκεκριμένο κοινό, παραμένει μία εξαιρετική περίπτωση όπου το αρχαίο θέατρο καμάρι της Κυπριακής Δημοκρατίας παραδόθηκε στους ήχους της χέβι-μέταλ μουσικής. Παλαιότερα, όταν ζητήθηκε η παραχώρηση του Κουρίου για συναυλίες ελληνικής μουσικής, ξέρω πολύ καλά ότι δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, φαίνεται ότι υπήρξαν και παραβιάσεις των γνωστών κανόνων συμπεριφοράς των θεατών (μπύρες, τσιγάρα, ποτά κτλ.).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους το αρχαίο θέατρο του Κουρίου παραδόθηκε στους ήχους της χέβι-μέταλ μουσικής, αν έχει επαναληφθεί τέτοια συναυλία ή παρόμοιά της και αν αξιολογήθηκε αυτή η εμπειρία για το μέλλον.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.069, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαδικασία ανάθεσης της ετοιμασίας της ενδιάμεσης Έκθεσης Αξιολόγησης της Προόδου Υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2007-2013 στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (ΜΙΜΚΦ).

Συγκεκριμένα, να δοθεί ενημέρωση για τα εξής:

1. Για τα κριτήρια που τέθηκαν ως προς τους όρους ανάθεσης της ετοιμασίας της έκθεσης στο ΜΙΜΚΦ.

2. Για τη μορφή της έρευνας που έγινε, το ερωτηματολόγιο και πώς γενικά έγινε η συλλογή του πληροφοριακού υλικού.

                             3. Για την έκταση της έρευνας, που έγινε με ποσοτικά, ποιοτικά, γεωγραφικά και άλλα στοιχεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.070, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε λίγες μέρες λήγει το Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία. Το συγκεκριμένο σχέδιο είναι συγχρηματοδοτούμενο με κοινοτικό προϋπολογισμό 90 εκατομ. και έχει ως στόχο την αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών από παιδιά και τη μείωση της παιδικής παχυσαρκίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το σχέδιο θα συνεχιστεί και στη νέα σχολική χρονιά 2012-2013, αν έχει αξιολογηθεί το πρόγραμμα και ποια τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής, καθώς και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο, σε περίπτωση που το πρόγραμμα συνεχιστεί και για τη νέα σχολική χρονιά, χρησιμοποίησης προϊόντων οικολογικής γεωργίας ή αποκλειστικά κυπριακών προϊόντων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.071, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι τα περισσότερα μοτοποδήλατα που χρησιμοποιούν διάφορες επιχειρήσεις για την ταχεία διανομή έτοιμων φαγητών φέρουν την ένδειξη “L” ή “E”, που σημαίνει ότι ο οδηγός δεν κατέχει κανονική και πλήρη άδεια οδηγού μοτοσικλέτας. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι εκτελούν μια εξαιρετικά δύσκολη εργασία σε συνθήκες που εγκυμονούν κινδύνους και, έχοντας υπόψη ότι η αστυνομία εντόπισε το πρόβλημα αυτό, όπως φαίνεται και από την απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Λουκά Λουκά σε ερώτηση του βουλευτή κ. Ανδρέα Κυπριανού με αρ. 23.06.009.04.1129, προκύπτει το ερώτημα γιατί επιτρέπεται σε άτομα που κατέχουν μόνο εκπαιδευτική/μαθητική άδεια να οδηγούν μοτοσικλέτες για διανομή φαγητών. Δεν έπρεπε το όχημα αυτό να θεωρείται επαγγελματικό και να χρειάζεται ειδική ή κανονική άδεια;

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες προς άρση αυτής της παραδοξότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.072, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών έκρινε ότι η απόφαση του Τμήματος Δημοσίων Έργων να απορρίψει προσφορά εταιρείας που προσέφυγε ενώπιον της Αρχής για το έργο του καθαρισμού των ερεισμάτων δημόσιων οδών στην επαρχία Λευκωσίας είναι άκυρη. Επιπλέον αποφάσισε ότι η υπογραφείσα συμφωνία είναι ανενεργή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών για το κράτος, αν επηρεάστηκε το έργο του καθαρισμού των ερεισμάτων και γιατί δεν έγινε πιο έγκαιρα η διαδικασία αυτή. Επίσης να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό κόστος σε παγκύπρια βάση και ανά επαρχία για την εργασία καθαρισμού των ερεισμάτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.073, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, μετά από ενάμιση χρόνο έντονων πιέσεων, συνεχών κινητοποιήσεων και δυναμικών δράσεων της τοπικής κοινωνίας πολιτών της Λεμεσού, το διοικητικό συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού υπέβαλε γραπτή εισήγηση προς την Πολεοδομική Αρχή, και συγκεκριμένα στην Υπουργό Εσωτερικών, ζητώντας να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για ανάκληση των δύο πολεοδομικών αδειών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έγινε η ανάκληση των δύο πολεοδομικών αδειών που έχουν δοθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως προς τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού για την επέκταση και ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στο Δασούδι της Λεμεσού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.074, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Αστυνομία Κύπρου διατηρεί αριθμό αστυνομικών, μελών της προεδρικής φρουράς, ως φρουρούς σε μόνιμη βάση στην προεδρική κατοικία στο Τρόοδος, η οποία σπανίως χρησιμοποιείται. Παράλληλα, αριθμός αστυνομικών υπηρετεί στο σταθμό στην πλατεία Τροόδους, σε απόσταση δύο λεπτών από την προεδρική κατοικία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο δε μετακινείται στην προεδρική κατοικία ο Αστυνομικός Σταθμός Τροόδους, ώστε να υπάρχει εξοικονόμηση πόρων και λιγότερες ανάγκες σε προσωπικό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.075, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το εκτροφείο περδικιών στο Σταυροβούνι δεν πληρεί τις προδιαγραφές για την ευημερία των πτηνών. Τα υποστατικά είναι πεπαλαιωμένα και ακατάλληλα. Το προσωπικό εργάζεται σε άθλιες συνθήκες. Υπάρχουν φόβοι ότι εγκυμονούνται κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού, ενώ έχω πληροφορηθεί ότι πιθανόν οι άνθρωποι και τα πουλιά να απειλούνται από ασθένειες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού στο εκτροφείο περδικιών στο Σταυροβούνι, καθώς και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ορθολογιστική εκτροφή των περδικιών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.076, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη διαμαρτυρία των πατατοπαραγωγών, ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αναφέρθηκε σε ποσότητες πατατών που μεταφέρθηκαν από τους Τουρκοκυπρίους στην αγορά των ελεύθερων περιοχών, καθώς και σε αριθμό δειγματοληπτικών αναλύσεων που διενεργήθηκαν και στα σχετικά αποτελέσματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων όλα τα στοιχεία που αφορούν διαχρονικά και ανά έτος τη νόμιμη διοχέτευση από τους Τουρκοκυπρίους πατατών από τα κατεχόμενα στην κυπριακή αγορά με βάση τον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής, ποιοι έλεγχοι έγιναν, καθώς και αν αυτοί οι έλεγχοι αφορούν και την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών πατατών. Παράλληλα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων στοιχεία για τις ποσότητες πατατών που διοχέτευσαν Ελληνοκύπριοι παραγωγοί στην αγορά την ίδια περίοδο, τον αριθμό των αναλύσεων που διενεργήθηκαν και τα αποτελέσματά τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.077, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε δημιουργήθηκε ο κατάλογος προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης για τα οποία προνοεί ο Κανονισμός για την Πράσινη Γραμμή ότι επιτρέπεται η μεταφορά τους στην αγορά ελεύθερων περιοχών και πώς διαμορφώνεται ο εν λόγω κατάλογος. Επίσης, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αληθεύει ότι επιτρέπεται η μεταφορά προϊόντων που δεν καλλιεργούνται στην κατεχόμενη περιοχή (π.χ. κεράσια). Σε περιπτώσεις που υπάρχει υποψία ότι τα προϊόντα δεν ήταν τουρκοκυπριακής προέλευσης ποιες είναι οι ενέργειες της κυπριακής κυβέρνησης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.078, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Γεωργίας έχει κάνει μια πρώτη προσπάθεια να ετοιμάσει το γαστρονομικό χάρτη της Κύπρου και να συμπεριλάβει σε αυτόν μια σειρά από γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που συνδέονται με διάφορες γεωγραφικές περιοχές και αποτελούν μέρος της κουλτούρας της χώρας μας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί και κυκλοφορήσει ο επίσημος γαστρονομικός χάρτης και, εάν ναι, σε ποιες γλώσσες έχει κυκλοφορήσει.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.079, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι εργαζόμενοι στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Μονής της ΑΗΚ υποστηρίζουν ότι δε λαμβάνονται μέτρα προστασίας από την απελευθέρωση του αμιάντου. Φαίνεται ότι τουλάχιστον δύο περιστατικά απελευθέρωσης ινών αμιάντου έχουν ανησυχήσει και αναστατώσει τους εργαζομένους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό πρόσφατων περιστατικών απελευθέρωσης ινών αμιάντου στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Μονής, αν υπήρξαν και στο παρελθόν τέτοια περιστατικά, ποιες οι συνέπειες για τους εργαζομένους, τι είδους μέτρα έχουν ληφθεί, για να μη συμβούν άλλα περιστατικά, και, σε περίπτωση που υπάρχουν ευθύνες, αν αυτές έχουν αναληφθεί.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.080, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι σε ορισμένες περιοχές των θαλασσών της Κύπρου εμφανίζονται κατά καιρούς τσούχτρες (jellyfish). Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο σε περιοχές όπου έχουν κατασκευαστεί παράλληλοι κυματοθραύστες. Πολλοί ισχυρίζονται ότι οι τσούχτρες εμφανίζονται εκεί, γιατί υπάρχει μόλυνση, άλλοι, γιατί προτιμούν πιο ήρεμα νερά. Το φαινόμενο πάντως πρέπει να αντιμετωπιστεί πριν προκληθεί δυσφήμιση των κυπριακών παραλιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν παρακολουθείται το φαινόμενο της εμφάνισης των τσουχτρών (jellyfish) στις κυπριακές θάλασσες και αν παρακολουθείται το επίπεδο ρύπανσης των νερών εντός των παράλληλων κυματοθραυστών.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.081, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει αποφασίσει να περιορίσει τους σχεδιασμούς για κατασκευή νέων αιολικών πάρκων. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι εξακολουθεί να ισχύει η εντολή αρ. 2/2006, που απαγορεύει την τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε οικιστική περιοχή. Παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις η αλλαγή της εντολής δεν έχει προωθηθεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να τροποποιήσει την εντολή αρ. 2/2006, ώστε να επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η τοποθέτηση οικιακών αναμογεννητριών σε οικιστικές περιοχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.082, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Φαίνεται ότι το 2012 τα περιστατικά καταστροφικών πυρκαγιών στην ύπαιθρο και στα δάση ήταν αυξημένα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα στατιστικά στοιχεία των πέντε τελευταίων χρόνων που περιλαμβάνουν τους αριθμούς πυρκαγιών και τις εκτάσεις που κάηκαν σε αγροτικές και δασικές περιοχές, τα αίτια των πυρκαγιών αυτών και τις καταδίκες των ατόμων που κρίθηκαν υπεύθυνα για αυτές, καθώς και αν έχει υπολογιστεί το κόστος κατάσβεσης των πυρκαγιών και των συνεπειών τους ανά έτος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.084, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Τουρκία επιδιώκει την εκ βάθρων αναδιάρθωση των δομών του κατοχικού καθεστώτος μέσα από το οικονομικό πρωτόκολλο για την περίοδο 2013-2015, με στόχο την αναβάθμιση και την εδραίωση του τουρκικού στοιχείου και τον πλήρη έλεγχο της κατεχόμενης βόρειας Κύπρου από την Άγκυρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν παρακολουθεί την εξέλιξη της συζήτησης γι’ αυτό το θέμα στα κατεχόμενα και αν έχει προβεί σε οποιαδήποτε διαβήματα καταγγελίας της προσπάθειας των Τούρκων για πλήρη διοικητική, οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση των κατεχομένων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.085, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις 24 Μαΐου 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει καλύτερη χρήση των φυσικών πόρων της. Σύμφωνα με το ψήφισμα, τα πολύτιμα αγαθά πρέπει να ανακτώνται αντί να καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή αποτέφρωσης, ενώ η φορολογία πρέπει να τιμωρεί τη σπατάλη των πόρων. Η εφαρμογή των προτάσεων του ψηφίσματος αυτού σημαίνει οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας και προστασία του περιβάλλοντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη των φυσικών πόρων, καθώς και αν προτίθεται να επιβάλει οποιαδήποτε φορολογία που να τιμωρεί τη σπατάλη των πόρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.086, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κατοχικές αρχές δημιουργούν συχνά διάφορα προβλήματα σε Τουρκοκυπρίους που διαμένουν μόνιμα στις ελεύθερες περιοχές, όταν αυτοί επιχειρούν να επισκεφθούν συγγενείς ή φίλους στα κατεχόμενα. Πρόσφατα απαγόρευσαν σε Τουρκοκύπριο που διαμένει στις ελεύθερες περιοχές να διέλθει από το οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου, επειδή παρουσίασε ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι πληροφορίες μου είναι ότι απαγορεύεται από τις κατοχικές αρχές σε Τουρκοκυπρίους να χρησιμοποιούν τις ταυτότητες που τους έχει εκδώσει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται αυτές οι πρακτικές των κατοχικών αρχών και αν προστατεύονται οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι των ελεύθερων περιοχών από την τουρκική αυθαιρεσία.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.087, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις 24 Μαΐου 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε με ψήφισμά του την Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσει την υπάρχουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, προκειμένου να επιβληθούν αυστηρότερες κυρώσεις στους εργαζομένους και να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. Η νομοθετική πρόταση επισημαίνει ότι η διαφορά στις αμοιβές εξακολουθεί να κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 16,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα σε ορισμένα κράτη μέλη έχει αυξηθεί. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, το μεγαλύτερο μισθολογικό χάσμα εμφανίζεται στην Αυστρία, την Κύπρο, την Τσεχία, τη Γερμανία και τη Σλοβακία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.088, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχουμε διαπιστώσει ότι, ιδιαίτερα φέτος, αρκετοί συμπατριώτες μας αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν φθηνές διακοπές κοντά στη φύση”. Το γεγονός ότι οι οργανωμένοι κατασκηνωτικοί χώροι είναι λίγοι και υπερπλήρεις, καθώς και το γεγονός ότι φέτος ο κατασκηνωτικός χώρος Τροόδους δε λειτούργησε οδήγησαν αρκετούς συμπολίτες μας στο να εισέλθουν στην προστατευόμενη περιοχή της χερσονήσου του Ακάμα και να στήσουν πρόχειρα καταλύματα. Ορισμένοι από αυτούς κατασκήνωσαν εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, προκαλώντας οχληρία και διαπράττοντας ασχημίες, αλλά και εμποδίζοντας τους υπόλοιπους πολίτες και παραθεριστές να χαρούν τις παραλίες και τις ακτές. Τέλος, πολλοί από αυτούς, φεύγοντας, άφησαν πίσω τους, στις πιο απομακρυσμένες και δύσκολα προσβάσιμες από συνεργεία καθαριότητας περιοχές, σωρούς από σκουπίδια και υπολείμματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εντοπιστεί και αξιολογηθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή η προστατευόμενη περιοχή του νησιού μας, καθώς και πώς σχεδιάζει να δώσει τέρμα σε αυτή τη φυσική καταστροφή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.089, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μετά τη μεγάλη επιτυχία του Κύπριου ιστιοπλόου Παύλου Κοντίδη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, αλλά και την αξιοπρεπή παρουσία κι άλλων Κυπρίων ιστιοπλόων, πέραν των πανηγυρισμών, προκύπτει το ερώτημα πώς μια χώρα νησί δεν έχει ανεπτυγμένα τα θαλάσσια αθλήματα, στα οποία προφανώς διαθέτει και συγκριτικό πλεονέκτημα.

Γιατί το κολύμπι δεν είναι υποχρεωτικό μάθημα στη δημόσια εκπαίδευση; Γιατί δε διδάσκεται η ιστιοπλοΐα και δε γίνεται ειδική προσπάθεια στα σχολεία, για να αγαπήσουν τα παιδιά τη θάλασσα και να στραφούν προς το θαλάσσιο αθλητισμό; Γιατί υπάρχει διαχρονικά αυτή η μονοδιάστατη προσέγγιση υπέρ των ομαδικών αθλημάτων (π.χ. ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα, πετόσφαιρα);

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν είναι ενταγμένα στα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού μαθήματα όπως το κολύμπι και η ιστιοπλοΐα, σε θεωρητικό ή πρακτικό επίπεδο, ώστε τα παιδιά να ωθούνται να ασχοληθούν με το θαλάσσιο αθλητισμό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.090, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις 24 Μαΐου 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα που αφορά τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν, για να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων. Οι προτάσεις του ψηφίσματος αφορούν μεταξύ άλλων τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανακατανομή των Διαρθρωτικών Ταμείων σε προγράμματα που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για τους νέους και τη θέσπιση της Εγγύησης Νέων, που θα εξασφαλίζει ότι οι νέοι δε θα μένουν άνεργοι για περισσότερο από τέσσερις μήνες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για το εν λόγω ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου να μειωθεί η ανεργία στους νέους και να εξασφαλιστεί ότι κανένας νέος δε θα μένει άνεργος για περισσότερο από τέσσερις μήνες.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.091, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αριθμός Τουρκοκυπρίων που κατοικούν στα κατεχόμενα και οι οποίοι μάλιστα λυμαίνονται περιουσίες Ελληνοκυπρίων έχει εργοδοτηθεί σε δημόσιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχω μάλιστα γίνει αποδέκτης παραπόνων από Τουρκοκυπρίους που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές, αναλαμβάνοντας σοβαρό προσωπικό κόστος, και οι οποίοι αντιμετωπίζουν, κατά την άποψή τους, αθέμιτο ανταγωνισμό στη διεκδίκηση θέσεων στη δημόσια υπηρεσία, όπου απαιτείται ως προσόν η γνώση της τουρκικής γλώσσας, από Τουρκοκυπρίους που ζουν στις κατεχόμενες περιοχές. Τίθεται το ερώτημα αν οι Τουρκοκύπριοι που αποτείνονται για εργασία σε θέσεις στη δημόσια υπηρεσία (μόνιμοι, αορίστου χρόνου, ωρομίσθιοι ή με σύμβαση κ.ο.κ.) είναι υποχρεωμένοι να κατοικούν στις ελεύθερες περιοχές ή να μην κατέχουν παράνομα την ελληνοκυπριακή περιουσία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των Τουρκοκυπρίων που εργοδοτούνται υπό οποιαδήποτε μορφή και σχέση από το δημόσιο, σε ποιους τομείς εργοδοτούνται και αν τίθενται προϋποθέσεις, όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω, για την εργοδότηση των Τουρκοκυπρίων στη δημόσια υπηρεσία.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.094, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την απόφαση της κυβέρνησης να επιτρέπει την είσοδο αλλοδαπών από τρίτες χώρες μέσω των κατεχομένων στις ελεύθερες περιοχές οι οποίοι φέρουν βίζα στα διαβατήριά τους. Οι τουρκοκυπριακές εφημερίδες φαίνεται να έχουν παρερμηνεύσει την εγκύκλιο που έχει σταλεί από το Υπουργείο Εσωτερικών και αναφέρουν ότι όσοι Τούρκοι υπήκοοι έχουν βίζα από χώρα της Ζώνης του Σένγκεν στα διαβατήριά τους μπορούν να περάσουν στις ελεύθερες περιοχές. Μετά την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών έχουν δοθεί οδηγίες στους επί καθήκοντι αστυνομικούς να επιτρέπουν τη διέλευση από τα οδοφράγματα όλων των αλλοδαπών που φτάνουν στην Κύπρο από παράνομο αεροδρόμιο ή λιμάνι των κατεχομένων και έχουν βίζα στα διαβατήριά τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα υπάρχει σύστημα καταγραφής των αλλοδαπών και καταχώρισης των στοιχείων των αλλοδαπών που περνούν από τα οδοφράγματα, αν οι Τούρκοι θα μπορούν να περνούν από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές μέσω των οδοφραγμάτων και κάτω από ποιες προϋποθέσεις εκδίδονται βίζες σε Τούρκους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.095, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το αλιευτικό καταφύγιο του Κάτω Πύργου, παρ’ όλο που κατασκευάστηκε το 1987 και είναι μεγάλης χωρητικότητας, φιλοξενεί αρκετά μεγάλα σκάφη, έμεινε πλήρως ανεκμετάλλευτο και μόνιμα άδειο κατά τη διάρκεια του έτους. Βόρεια του νησιού μας και στις ελεύθερες περιοχές υπάρχει μόνο το αλιευτικό καταφύγιο του Λατσιού, με υποδομές που εξυπηρετούν την ντόπια και διεθνή ναυσιπλοΐα. Παρά την πρόσφατη αναβάθμισή του, είναι υπερπλήρες και είναι άκρως αδύνατο να δεχθεί νέα σκάφη. Έρχονται σκάφη από τη δυτική Μεσόγειο με κατεύθυνση την Τουρκία, τη Συρία, το Λίβανο, το Ισραήλ και αποτείνονται για εφοδιασμό και παραμονή στον πρώτο σταθμό, που είναι το Λατσί, αλλά είναι αδύνατο να εξυπηρετηθούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταφεύγουν στις κατεχόμενες μαρίνες της Κερύνειας και στη νεοανεγερθείσα μεγάλη μαρίνα της κατεχόμενης Καρπασίας, περνώντας ανοικτά του Κάτω Πύργου. Το αλιευτικό καταφύγιο του Κάτω Πύργου είναι αρκετά μεγάλο και με μία μικρή αναβάθμιση έχει κάθε δυνατότητα να φιλοξενήσει αρκετά τέτοια σκάφη, είτε για σύντομη είτε μακροχρόνια παραμονή, ακόμη και για ανεφοδιασμό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μπορεί το αλιευτικό καταφύγιο Κάτω Πύργου από μικρή μαρίνα για προσωρινό ελλιμενισμό και ανεφοδιασμό σκαφών με τη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής να αναβαθμιστεί, για να μπορεί να φιλοξενήσει σκάφη για σύντομη ή μακροχρόνια παραμονή, κάτι που θα δημιουργήσει και κάποιες θέσεις εργασίας.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.096, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην Ελλάδα με το τέλος της σχολικής περιόδου τα σχολικά βιβλία επιστρέφονται και προωθείται η ανακύκλωση του χαρτιού. Η εφαρμογή ενός προγράμματος ανακύκλωσης των βιβλίων είναι πολύ σημαντική για τα παιδιά και τους περνάει μηνύματα προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται και σημαντική εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει την εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης των σχολικών βιβλίων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.101, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση της Υπουργού Εσωτερικών κ. Ελένης Μαύρου στην ερώτηση του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή με αρ. 23.06.010.01.500 πληροφορήθηκα ότι η βιολογική μονάδα επεξεργασίας χοιρολυμάτων χοιροστασίου στην περιοχή Μαραθούντας δεν έχει κατασκευαστεί και στο χοιροστάσιο βρίσκεται σε λειτουργία μόνο σύστημα επεξεργασίας χοιρολυμάτων τύπου διαχωριστήρα, το οποίο περιλαμβάνεται στις χορηγηθείσες πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής. Όπως πληροφορήθηκα, εξαιτίας της αναφερόμενης διαπίστωσης αποφασίστηκε η λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον της ιδιοκτήτριας εταιρείας για λειτουργία της ανάπτυξης χωρίς την εξασφάλιση σχετικού πιστοποιητικού έγκρισης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκδικαστεί η υπόθεση και ποια είναι η απόφαση του δικαστηρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.102, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στα γαλλικά βιβλία ιστορίας γίνεται αναφορά στην αρμενική γενοκτονία. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσιεύματα των τουρκικών εφημερίδων, η Τουρκία επέδωσε νότα διαμαρτυρίας προς τη Γαλλία. Η νότα που επιδόθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας υπογραμμίζει ότι οι ισχυρισμοί που αναφέρονται στα βιβλία προέρχονται από χαλκευμένα ντοκουμέντα και καλεί τους Γάλλους αξιωματούχους να αναθεωρήσουν τα σχολικά βιβλία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στα σχολικά βιβλία ιστορίας γίνεται αναφορά στην αρμενική γενοκτονία.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.103, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη στην ερώτηση του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη με αρ. 23.06.010.01.483 πληροφορήθηκα ότι ο μειοδοτικός διαγωνισμός για δημιουργία μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 50 MW προκηρύχθηκε την 21η Μαΐου 2012 και η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους ήταν η 3η Σεπτεμβρίου 2012.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερομένους και πότε αναμένεται να καταλήξει η διαδικασία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.104, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος προς το γενικό διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2012, πληροφορήθηκα ότι το νερόφιδο “Natrix natrix” δε διαβιεί πλέον στο φράγμα Ξυλιάτου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους εξαφανίστηκε το νερόφιδο “Natrix natrix” από την περιοχή, αν μπορεί να επανέλθει ο πληθυσμός του στην περιοχή, καθώς και για το ποιος ευθύνεται για την καταστροφή του βιότοπού του.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.105, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μου διαφήμιση συγκεκριμένης διαφημιστικής εταιρείας η οποία πρόσφερε €200 το μήνα σε όποιο ιδιοκτήτη αυτοκινήτου αποδεχθεί να τοποθετηθεί στο ιδιωτικό του αυτοκίνητο εμπορική διαφήμιση. “Ο οδηγός πληρώνεται, απλά επειδή οδηγεί το όχημά του και οι εταιρείες απολαμβάνουν τον πιο αποδοτικό τρόπο διαφήμισης”, αναφέρει το διαφημιστικό μήνυμα. Προφανώς μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης ένα εισόδημα από μια τέτοια ανέξοδη επένδυσημπορεί να φανεί καλή ευκαιρία. Εξ όσων γνωρίζω, η κινητή διαφήμιση έχει απαγορευτεί διά νόμου με εξαίρεση ίσως τη διαφήμιση στα λεωφορεία. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τους πολίτες που θα αποφασίσουν να αποδεχθούν τοποθέτηση εμπορικής διαφήμισης στο όχημά τους;

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει περιέλθει στην αντίληψη των υπηρεσιών του η επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα, αν είναι νόμιμη και ποιες οι ενέργειές του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.106, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα διαφανή αντιθορυβικά ηχοπετάσματα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού προκαλούν το θάνατο σε πολλά πουλιά. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες τοποθετούνται στα ηχοπετάσματα αυτοκόλλητα ομοιώματα αρπακτικών πτηνών, τα οποία είναι απωθητικά για κάθε πετούμενο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να εφαρμόσει, για να εξασφαλιστεί η προστασία των πουλιών, καθώς και αν προτίθεται να υιοθετήσει τις πρακτικές που εφαρμόζουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες τοποθετούν στα ηχοπετάσματα ομοιώματα αρπακτικών που είναι απωθητικά για κάθε πετούμενο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.107, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τις γραπτές απαντήσεις του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στα ερωτήματα που είχα υποβάλει σε κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχα μαζί του στις 22 Αυγούστου 2012, στα πλαίσια του προγράμματος για τις θαλάσσιες χελώνες στην Κύπρο γίνεται καταγραφή των νεκρών θαλάσσιων χελωνών που εκβράζονται στις παραλίες, όπως και διάσωση των τραυματισμένων χελωνών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των νεκρών και τραυματισμένων θαλάσσιων χελωνών ανά έτος και παραλία από το έτος εφαρμογής του προγράμματος (1978).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.108, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ευθύμιου Φλουρέντζου σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.294, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2011, πληροφορήθηκα ότι ο Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων, με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Κ.Δ.Π. 376/2007, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4224, 21.9.2007, σελ. 2610), έχει εγκρίνει δυνάμει του πιο πάνω Κανονισμού τους τύπους προστατευτικών κρανών για χρήση από τους οδηγούς και τους επιβάτες αυτών των κατηγοριών οχημάτων, οι οποίοι προδιαγράφονται από τα πρότυπα που αναφέρονται στον πίνακα που δημοσιεύτηκε (21η Σεπτεμβρίου 2007).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων από ποια υπηρεσία γίνεται ο έλεγχος εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού από τους οδηγούς και τους επιβάτες των οχημάτων, αν τα κράνη που εισάγονται στην Κύπρο και διατίθενται στα καταστήματα πώλησης πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον Κανονισμό, καθώς και αν σε δυστυχήματα που εμπλέκονται μοτοσικλετιστές η αστυνομία ελέγχει κατά πόσο τα κράνη που έφεραν οι μοτοσικλετιστές ήταν εγκεκριμένα. Αν υπάρχουν στοιχεία και αποτελέσματα ελέγχων, παρακαλώ όπως κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.109, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ευθύμιου Φλουρέντζου στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.052 πληροφορήθηκα ότι το παλιό γεφύρι στο ρυάκι Ξυλούρικος”, που βρίσκεται στην περιοχή Άγιος Μάμας-Ζωοπηγή-Πελένδρι, συντηρήθηκε, αλλά το νεότερο γεφύρι που κτίστηκε δίπλα του δημιουργεί πρόβλημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που έχουν γίνει, προκειμένου να κτιστεί νέο γεφύρι σε μεγαλύτερη απόσταση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.112, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η κατάσταση με την εφαρμογή του άρθρου 18Δ του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση των διαφημιστικών πινακίδων σε σχέση με τις δημόσιους οδούς. Έχω παρατηρήσει ότι διαφημιστικές πινακίδες τοποθετήθηκαν παρά την περίφραξη του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού (παρά την Αλάμπρα) σε απόσταση μικρότερη από την καθορισμένη στο νόμο. Επίσης έχω διαπιστώσει ότι στο δρόμο Λεμεσού-Πλατρών οι διαφημιστικές πινακίδες εφάπτονται του δρόμου ή βρίσκονται σε απόσταση λίγων μέτρων από το όριο κατάληψης της δημόσιας οδού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.113, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι παρατηρείται μεγάλη λαθραλιεία με φωτεινές πηγές και ψαροντούφεκο στην περιοχή του Ακάμα. Όπως πληροφορήθηκα, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας έχει στείλει και σχετική επιστολή στο διευθυντή του Τμήματος Αλιείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να κοινοποιήσει την επιστολή της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας προς το διευθυντή του Τμήματος Αλιείας στη Βουλή των Αντιπροσώπων και να πληροφορήσει το σώμα για τα μέτρα που λαμβάνονται, για να σταματήσει η λαθραλιεία στην περιοχή του Ακάμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.114, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τις γραπτές απαντήσεις του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στα ερωτήματα που του είχα υποβάλει σε κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχα μαζί του στις 22 Αυγούστου, πληροφορήθηκα ότι η αλιεία σε βάθος μικρότερο από πέντε μέτρα από επαγγελματίες ψαράδες (κατηγορίας Α΄, Β΄ και Γ΄) και η αλιεία εντός περιοχής λουομένων (πέντε μέτρα) από επαγγελματίες ψαράδες (κατηγορίας Α΄, Β΄ και Γ΄) είναι παράνομες εποχιακά και καταγγέλλονται. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, η αλιεία σε βάθος μικρότερο των πέντε μέτρων από επαγγελματίες ψαράδες απαγορεύεται από την 1η Ιουνίου μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ενώ η αλιεία εντός των εποχιακών περιοχών λουομένων από επαγγελματίες ψαράδες επίσης απαγορεύεται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η απαγόρευση της αλιείας εντός των εποχιακών περιοχών λουομένων ισχύει μόνο για τους επαγγελματίες ψαράδες και γιατί η περίοδος απαγόρευσης περιορίζεται μόνο από την 1η Ιουνίου μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.115, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κατά την 11η Σεπτεμβρίου 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε νέα αυστηρότερη Οδηγία αναφορικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων των πλοίων σε θείο. Σκοπός της νέας Οδηγίας είναι να βελτιώσει την ποιότητα του αέρα στις ευρωπαϊκές ακτές και να συμβάλει στη μείωση των περίπου 50 000 πρόωρων θανάτων οι οποίοι καταγράφονται ετησίως λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλούν τα πλοία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη συγκεκριμένη Οδηγία θα επηρεάσει τον κυπριακό στόλο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.116, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του βιότοπου του νερόφιδου “Natrix natrix” στη λίμνι Παραλιμνίου σε σχέση και με τη συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.117, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι την 11η Σεπτεμβρίου 2012 εγκρίθηκαν αλλαγές στην ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα ενισχύουν το ευρωπαϊκό σύστημα για τη συλλογή και αξιολόγηση των πιθανών προβλημάτων από φαρμακευτικά προϊόντα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παρενέργειες των φαρμάκων θα παρακολουθούνται στενότερα στο μέλλον, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη περιπτώσεων παρόμοιων με αυτή του γαλλικού φαρμάκου “Mediator” για το διαβήτη, το οποίο φέρεται να συνδέεται με περισσότερους από 500 θανάτους. Το φάρμακο κυκλοφορούσε στη Γαλλία από το 1975 έως το Νοέμβριο του 2009. Συνολικά πέντε εκατομμύρια ασθενείς στη χώρα έχουν πάρει το “Mediator”, το οποίο φέρεται να οδήγησε στη νοσηλεία 3 500 ανθρώπων με καρδιακά προβλήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν κυκλοφορεί στην Κύπρο το γαλλικό φάρμακο “Mediator” και αν έχει προκαλέσει το θάνατο σε ασθενείς που έπασχαν από διαβήτη στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.118, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει από τις δικαστικές αρχές της Ρουμανίας να ξεκινήσουν τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τις υποτιθέμενες τοποθεσίες μυστικής κράτησης της CIA, ενώ κάλεσε επίσης τις λιθουανικές αρχές να τηρήσουν τη δέσμευσή τους να ξανανοίξουν τη δικαστική έρευνα για τη συμμετοχή της Λιθουανίας στο πρόγραμμα της CIA. Οι ευρωβουλευτές κάλεσαν επίσης τη Φινλανδία, τη Δανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουμανία και την Πολωνία να αποκαλύψουν όλες τις πληροφορίες που κατέχουν σχετικά με την ύπαρξη ύποπτων αεροπλάνων που συνδέονται με τη CIA και τα εδάφη τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κυπριακή Δημοκρατία έχει στην κατοχή της πληροφορίες που αφορούν την ύπαρξη ύποπτων αεροπλάνων τα οποία συνδέονται με τη CIA και τα οποία χρησιμοποίησαν τα κυπριακά αεροδρόμια ή τον κυπριακό εναέριο χώρο για μεταφορά παράνομα συλληφθέντων κρατουμένων με την κατηγορία της τρομοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.119, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι παγκόσμιες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα αυξήθηκαν κατά 3% το 2011, φτάνοντας στους 34 δις τόνους, το υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία. Στην Κίνα οι μέσες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα αυξήθηκαν το 2011 κατά 9% και έφτασαν στους 7,2 τόνους ανά κάτοικο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μειώθηκαν κατά 3% πέρυσι, πέφτοντας στους 7,5 τόνους κατά κεφαλήν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις κατά κεφαλήν εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ανά έτος για τα τελευταία πέντε χρόνια στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.120, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το εμπορικό σκάφος EDRO ΙΙI παραμένει κολλημένο στους βράχους στη θαλάσσια περιοχή της Πέγειας κοντά στις Θαλασσινές Σπηλιές από τις 8 Δεκεμβρίου 2011. Όπως πληροφορήθηκα, ενώ όλα ήταν έτοιμα για την αποκόλληση του σκάφους και τη μεταφορά του στην Τουρκία, για να κοπεί και να πωληθεί ως σίδερο, μετά από καταγγελίες για λαθρεμπόριο καυσίμων επενέβη το Τμήμα Τελωνείων, με αποτέλεσμα η αποκόλληση του σκάφους να καθυστερεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το εμπορικό σκάφος EDRO III εξακολουθεί να παραμένει κολλημένο στους βράχους στη θαλάσσια περιοχή της Πέγειας κοντά στις Θαλασσινές Σπηλιές, καθώς και για τους λόγους για τους οποίους το εμπορικό σκάφος παρέμεινε κολλημένο στους βράχους για μήνες μετά το ατύχημα.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.121, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού εξέδωσε το 2011 οδηγό συμπεριφοράς προς τους αναπήρους και γενικά τα εμποδιζόμενα άτομα. Ο οδηγός του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού δίνει τις απαραίτητες συμβουλές σε όλους τους εμπλεκομένους στην τουριστική βιομηχανία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των αντιτύπων του εν λόγω οδηγού που έχουν εκδοθεί, αν έχει διανεμηθεί σε όλες τις τουριστικές μονάδες παγκύπρια, καθώς και αν, ένα χρόνο μετά την έκδοσή του, παρατηρήθηκε αύξηση των ατόμων με αναπηρίες που επισκέπτονται την Κύπρο και βελτίωση της συμπεριφοράς των τουριστικών υπαλλήλων απέναντι στους αναπήρους.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.122, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η επιχείρηση “Melios Pet Centre Ltd”, παρ’ όλο που δε διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες, συνεχίζει να λειτουργεί και να φιλοξενεί επισκέπτες και μαθητές στις εγκαταστάσεις της.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύουν οι πληροφορίες μου ότι μαθητές επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης “Melios Pet Centre Ltd”. Παρακαλώ επίσης να πληροφορήσει αν προτίθεται να ενημερώσει τα σχολεία παγκύπρια ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι παράνομη και να τους υποδείξει όπως σταματήσουν να πραγματοποιούν εκδρομές στην εν λόγω επιχείρηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.124, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι γη η οποία παραχωρείται  από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών μόνο για γεωργικούς σκοπούς σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. Εξόφθαλμη περίπτωση  αποτελεί το χωριό Καντού, όπου μετά από παραχώρηση γης σε διάφορους δικαιούχουςαυτή χρησιμοποιήθηκε για την εκτροφή και εκπαίδευση σκύλων, αποθήκευση οικοδομικών υλικών και ρίψη μπάζων αντί για γεωργική εκμετάλλευση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξετάσει το σοβαρό αυτό πρόβλημα που προκύπτει με την παραχώρηση γης από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για γεωργικούς σκοπούς, αν έχει διαφανεί μέσα από τις έρευνες κατά πόσο αυτά τα τεμάχια γης  παραχωρήθηκαν τελικά με όλες τις νόμιμες διαδικασίες που προνοεί η νομοθεσία για τη διαχείριση τουρκοκυπριακής γης και αν χρησιμοποιούνται στη βάση των προνοιών της νομοθεσίας αυτής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.125, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το γεφύρι που βρίσκεται στην Περιστερώνα και έχει κηρυχθεί αρχαίο μνημείο κινδυνεύει με κατάρρευση, αν δε ληφθούν άμεσα μέτρα υποστήριξης. Όπως πληροφορήθηκα, από το γεφύρι διέρχονται καθημερινά μαθητές και με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να χαθούν ανθρώπινες ζωές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να λάβει μέτρα για την επιδιόρθωση του αρχαίου γεφυριού στην Περιστερώνα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.126, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στα σχολεία στην Ολλανδία οι μαθητές παρακολουθούν από πολύ νεαρή ηλικία μαθήματα που αφορούν την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου στους δρόμους. Στην Ουτρέχτη τα παιδιά στην ηλικία των 11 ετών λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό από το δημαρχείο της πόλης, όταν περάσουν με επιτυχία την εξέταση για ασφαλή χρήση του ποδηλάτου. Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά, αφού το 95% των μαθητών ηλικίας 10-12 ετών στην Ολλανδία πηγαίνουν στο σχολείο τους με το ποδήλατο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο εισαγωγής μαθημάτων στο σχολείο που να αφορούν την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου στο δρόμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.127, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η επιχείρηση “Melios Pet Centre Ltd” έχει από το 2010 αιτηθεί όπως της παραχωρηθεί άδεια, ώστε να λειτουργεί ως θεματικό πάρκο, και ότι από το Μάρτιο του 2010 έχει εκδοθεί σχετική γνωμάτευση από το Τμήμα Περιβάλλοντος με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε άδεια επί τούτου και κατά πόσο οι συγκεκριμένοι όροι του Τμήματος Περιβάλλοντος έχουν τηρηθεί και, εάν ναι, σε ποιο βαθμό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.128, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους αδειοδοτημένους ζωολογικούς κήπους στην Κύπρο, καθώς και για τα είδη και τον αριθμό των ζώων που διαθέτουν, αλλά και ποιες είναι οι αδειούχες συλλογές ζώων που έχουν δικαίωμα έκθεσης στο κοινό.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το καθεστώς της επιχείρησης “Melios Pet Centre Ltd”, για τα είδη που φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις της και για το πόσα και ποια είδη δικαιούται να έχει στις εγκαταστάσεις της σύμφωνα με τη νομοθεσία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.129, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 η ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε οικονομική βοήθεια ύψους 7,8 εκατομ. από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για προγράμματα επανεκπαίδευσης και εύρεσης νέας απασχόλησης για 550 Δανούς ανέργους του ναυπηγο-επισκευαστικού κλάδου και για 320 Ισπανούς άνεργους οικοδόμους μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε, για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που χάνουν τη δουλειά τους εξαιτίας των αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο ή εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, με μέγιστο ποσό βοήθειας τα €500 εκατομ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υποβάλει ανάλογη αίτηση, ώστε να εκμεταλλευτεί τους διαθέσιμους πόρους προς όφελος των απολυμένων στο χώρο των οικοδομών ή άλλων κλάδων που έχουν πληγεί από την ανεργία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.142, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στο Παράρτημα Κ της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας προβλέπεται ότι οι αρχαιολογικοί χώροι που είχαν ανακαλυφθεί κατά την υπογραφή της συμφωνίας, όπως και (υπό όρους) οι άλλοι που θα ανακαλυφθούν μετά την ανακήρυξη της Δημοκρατίας στο έδαφος των βρετανικών βάσεων πρέπει να μεταβιβαστούν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το Κούριο για παράδειγμα έπρεπε και πρέπει να αποτελεί ιδιοκτησία και να βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι των βρετανικών βάσεων, ενώ το ίδιο ισχύει και για μια σειρά άλλων αρχαιοτήτων και πολιτιστικών μνημείων που βρίσκονται στο έδαφος των βρετανικών βάσεων Ακρωτηρίου, Επισκοπής και Δεκέλειας. Σύμφωνα όμως με τις πληροφορίες μου, από το 1959 μέχρι και σήμερα καμία κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν προχώρησε στα σχετικά διαβήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει μέχρι στιγμής προχωρήσει σε συγκεκριμένα διαβήματα, ώστε οι αρχαιολογικοί χώροι που είχαν ήδη ανακαλυφθεί κατά την υπογραφή της συμφωνίας, όπως και (υπό όρους) οι άλλοι που ανακαλύφθηκαν μετά την ανακήρυξη της Δημοκρατίας στο έδαφος των βρετανικών βάσεων να μεταβιβαστούν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα πολιτιστικά μνημεία που βρίσκονται στο έδαφος των βρετανικών βάσεων, τα οποία έπρεπε να είχαν μεταβιβαστεί στην Κυπριακή Δημοκρατία.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.143, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν συγκεκριμένο πρατήριο πετρελαιοειδών στη Λάρνακα, ο διαχειριστής του οποίου συνελήφθη ως ύποπτος για επεμβάσεις στα ηλεκτρονικά συστήματα του πρατηρίου, με αποτέλεσμα οι πελάτες να παίρνουν λιγότερη ποσότητα καυσίμων από εκείνη για την οποία πλήρωναν, ενώ παράλληλα υπήρξε και καταγγελία ότι πωλούσε τα καύσιμα πιο φθηνά από άλλα πρατήρια πετρελαιοειδών, εξακολουθεί να λειτουργεί. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει η ποινική δίωξη του διαχειριστή του πρατηρίου, καθώς και αν, στην περίπτωση που το πρατήριο εξακολουθεί να λειτουργεί, διενεργούνται πιο τακτικοί έλεγχοι για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.144, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην επίσημη ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ημερομηνίας 15 Απριλίου 2011 αναφέρεται το εξής:Σε συνέχεια της ανακοίνωσης που εκδόθηκε χθες για το ζωολογικό κήπο ‘Melios Pet Centre’ στους Αγίους Τριμιθιάς, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες επιθυμούν να διευκρινίσουν ότι ο εν λόγω ζωολογικός κήπος είναι κλειστός για το κοινό, γιατί δε διαθέτει άδεια λειτουργίας ζωολογικού κήπου, αφού δεν πληρεί τις πρόνοιες των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Διατήρηση Άγριων Ζώων σε Ζωολογικούς Κήπους) Κανονισμών του 2002, ΚΔΠ 81/2002.”. Δυστυχώς, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα χρόνο μετά από την εν λόγω ανακοίνωση, το πάρκο λειτουργεί ακόμη χωρίς κανένα έλεγχο από καμία αρμόδια υπηρεσία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί επιτρέπεται η λειτουργία πάρκου ή ζωολογικού κήπου ή κτηνοτροφικών υποστατικών εντός γεωργικής περιοχής.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εξεταστεί οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία από τη μεταφορά, μέσω της ανεξέλεγκτης εισαγωγής ζώων, εντόμων, παρασίτων και βακτηρίων που δεν είναι γνωστά στην Κύπρο και τα οποία πιθανόν να μεταφέρουν άγνωστες ή νέες ασθένειες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.146, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο συνεδριακό κέντρο “Φιλοξενία” γίνεται σοβαρή σπατάλη ενέργειας από την εικοσιτετράωρη χρήση των κλιματιστικών και τα φώτα παραμένουν αναμμένα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επίσης τίθεται θέμα για τη θερμοκρασία που είναι υποχρεωμένα τα κυβερνητικά τμήματα να διατηρούν για τη λειτουργία των κλιματιστικών τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα εξοικονόμησης που λαμβάνονται γενικώς στα δημόσια και κυβερνητικά κτίρια και πιο συγκεκριμένα στο συνεδριακό κέντρο “Φιλοξενία”.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.145, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η τραγωδία στο Μαρί και η καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους της ενεργειακής υποδομής της Κύπρου λόγω της έκρηξης στη ναυτική βάση “Ευάγγελος Φλωράκης” δημιουργεί σοβαρό προβληματισμό σχετικά με τη χωροθέτηση επικίνδυνων εγκαταστάσεων πλησίον ζωτικών οργανισμών και κτιρίων. Εξ όσων πληροφορούμαι, σε άλλες χώρες υπάρχουν κανονισμοί που απαγορεύουν τη χωροθέτηση επικίνδυνων εγκαταστάσεων ή την αποθήκευση επικίνδυνων εύφλεκτων και εκρηκτικών υλικών κοντά σε ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις. Δημιουργείται δηλαδή μία μορφή ζώνης ασφαλείας γύρω από ζωτικές και μεγάλης σημασίας εγκαταστάσεις ή κτίρια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό για θέματα πολιτικής προστασίας να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο στην Κύπρο που να απαγορεύει την τοποθέτηση ή χωροθέτηση επικίνδυνων (π.χ. εύφλεκτων, εκρηκτικών, τοξικών κ.ο.κ.) υλικών σε απόσταση ασφαλείας από ζωτικές εγκαταστάσεις και, εάν δεν υπάρχει, κατά πόσο προτίθεται να προωθήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοθετική ρύθμιση του θέματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.150, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις, το ύψος των καταθέσεων Ελλήνων στις ελβετικές τράπεζες ξεπερνάει τα €180-220 δις. Υπολογίζεται ότι τα ελάχιστα έσοδα από τη φορολόγηση των εισοδημάτων που δεν έχουν υποστεί τους αντίστοιχους φόρους της χώρας θα μπορούσε να ανέρχονται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Η ελληνική κυβέρνηση συζητά με την ελβετική κυβέρνηση, για να επιτευχθεί μία ρύθμιση που θα αφορά μόλις το 10% των καταθέσεων, δηλαδή περίπου €20 δις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ίδιου του κυβερνητικού επιτελείου, μία ρύθμιση για τα €20 δις θα μπορούσε να επιφέρει έσοδα για το ελληνικό δημόσιο ταμείο της τάξης των 6 δις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε εκτίμηση για τις καταθέσεις Κυπρίων σε ελβετικές τράπεζες και αν υπάρχει οποιαδήποτε περίπτωση η κυβέρνηση να έρθει σε συνεννόηση με την ελβετική κυβέρνηση.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.152, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2012 της Υπουργού Εσωτερικών κ. Ελένης Μαύρου σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.039 αναφορικά με την κατ’ αποκοπήν ετήσια αποζημίωση που λαμβάνουν οι κοινοτάρχες των κατεχόμενων κοινοτήτων πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης κατηγορίας των κρατικών αξιωματούχων, με ταυτάριθμη επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, με ημερ. 1η Αυγούστου, υποστήριξε το αίτημα του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Κοινοτήτων Κερύνειας όπως απαλειφθεί η πρόνοια του περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμου του 2011 [Ν. 88(Ι)/2011] σε ό,τι αφορά τους κοινοτάρχες των κατεχόμενων κοινοτήτων οι οποίοι τυγχάνει να είναι πρώην δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ημικρατικών οργανισμών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να τροποποιήσει την πρόνοια του περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμου του 2011 [Ν. 88(Ι)/2011] σε ό,τι αφορά τους κοινοτάρχες των κατεχόμενων κοινοτήτων οι οποίοι τυγχάνει να είναι πρώην δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ημικρατικών οργανισμών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.157, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οίκος δημοπρασίας διαθέτει προς πώληση διά πλειστηριασμού τη συλλογή της οικογένειας Θεμιστοκλή Δέρβη (έργα τέχνης, έπιπλα εποχής, κοσμήματα κ.ά.).

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι κληρονόμοι της περιουσίας του ιστορικού δημάρχου της Λευκωσίας έχουν έρθει σε επαφή με οποιαδήποτε κυβερνητική υπηρεσία, για να διευθετηθεί η παραχώρηση/πώληση κάποιων από αυτά τα αντικείμενα στην κυπριακή κυβέρνηση.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.165, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σκοπεύει να επαναφέρει το ποσό των €50.000 που δινόταν κάθε χρόνο από την κυβέρνηση για στειρώσεις γατών.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.166, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει νομοσχέδιο που να αφορά τον έλεγχο του πληθυσμού των γατών, τις στειρώσεις και γενικότερα την ευημερία των γατών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.184, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί το αίτημα του δήμου Γεροσκήπου για αξιοποίηση του αγροκτήματος της Γερμανίνας. Η υλοποίηση του έργου αξιοποίησης του αγροκτήματος της Γερμανίνας είναι πολύ σημαντική, τόσο για το δήμο Γεροσκήπου όσο και για την Πάφο και την Κύπρο. Χωρίς όμως σχέδια δεν υπάρχει η πιθανότητα διεκδίκησης χρηματοδότησης του έργου από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο διαγωνισμός, καθώς και αν προτίθεται το κράτος να βοηθήσει οικονομικά το δήμο Γεροσκήπου να υλοποιήσει το έργο αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.185, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υλοποιηθεί απόφαση του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) για τερματισμό της σύμβασης μίσθωσης του χώρου της τουριστικής πλαζ στο δήμο Γεροσκήπου, καθώς και αν έχει συναφθεί νέα σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του δήμου Γεροσκήπου και της κυβέρνησης.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.186, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το έργο για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών για την ανάπλαση/αναζωογόνηση του παραδοσιακού πυρήνα στο δήμο Γεροσκήπου βρίσκεται στη διαδικασία κατακύρωσης των προσφορών. Η αναγκαιότητα προώθησης του σχεδιασμού του έργου αυτού είναι αυτονόητη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει κατακυρωθεί η προσφορά για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών για το πιο πάνω έργο και αν ο αρμόδιος υπουργός έχει αποδεχτεί το αίτημα του δήμου Γεροσκήπου για την εξ ολοκλήρου καταβολή του κόστους από το δήμο για συντομότερη υπογραφή της σύμβασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.190, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γιώργου Δημοσθένους στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.1102, σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών που δίνεται στην τουρκοκυπριακή κοινότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πληροφορήθηκα ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ελληνοκυπριακή κοινότητα, πέραν των ευκαιριών που παρέχονται στους Κυπρίους πολίτες μέσω των ευρωπαïκών προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το Πρόγραμμα Υποτροφιών για την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.194, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί σχετική πινακίδα-προειδοποίηση κοντά στη ράμπα που βρίσκεται στο λιμανάκι του Κάτω Πύργου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, στο συγκεκριμένο σημείο έχουν γλιστρήσει κατά καιρούς πολλά άτομα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, σε συνεργασία με την τοπική αρχή Κάτω Πύργου, προτίθεται να προχωρήσει στην τοποθέτηση σχετικής πινακίδας-προειδοποίησης κοντά στη ράμπα, ώστε όσοι τη χρησιμοποιούν να ενημερώνονται για την ολισθηρότητά της.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.195, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Αυστραλίας αναφέρει ότι η κυβέρνηση της Αυστραλίας υποστηρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία αναγνωρίζει ως τη μόνη νόμιμη αρχή. Ωστόσο, στην ίδια ιστοσελίδα γίνεται αναφορά στο πολιτικό και οικονομικό σύστημα του ψευδοκράτους, το οποίο αναφέρεται ως Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, χωρίς να αναφέρεται η καθαυτό παράνομη φύση του, σημειώνοντας ωστόσο το γεγονός ότι αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προβεί σε οποιαδήποτε διαβήματα προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Αυστραλίας, προκειμένου να διορθωθεί στην ιστοσελίδα του η αναφορά στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.201, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο που να ρυθμίζει την υπό προϋποθέσεις κατ’ οίκον διδασκαλία (home schooling).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.202, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Λουκά Λουκά στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.1047 πληροφορήθηκα ότι το κόστος της υπερωριακής απασχόλησης για τη φρούρηση του Προεδρικού Μεγάρου από την αστυνομία κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας την περίοδο μεταξύ Ιουλίου 2011, όταν συνέβη η έκρηξη στη ναυτική βάση στο Μαρί, μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου 2011 ανήλθε στις €153.182,06.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των αστυνομικών που απασχολούνταν ανά βάρδια, καθώς και για την ημερομηνία τερματισμού της φρούρησης του Προεδρικού Μεγάρου.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πόρισμα της έρευνας που διεξήχθη για τα γεγονότα που συνέβησαν έξω από το Προεδρικό Μέγαρο στις 12 Ιουλίου 2011.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.203, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Επιτρέπεται η κυκλοφορία των τετράτροχων μοτοσικλετών στα μονοπάτια μελέτης της φύσης και σε ποδηλατικές διαδρομές;

2. Επιτρέπεται η κυκλοφορία των τετράτροχων μοτοσικλετών και των off road μοτοσικλετών/motocross στα βουνά και εκτός χωματοδρόμων;

                    3. Ποιος ο αριθμός των οδηγών τετράτροχων μοτοσικλετών και off road μοτοσικλετών/motocross στους οποίους έχει επιδοθεί εξώδικο και ποιο το πρόστιμο                         που       τους επιβλήθηκε

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.204, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα αλλοδαπός που βρίσκεται στην Κύπρο με το καθεστώς του πολιτικού πρόσφυγα φέρεται να ενεπλάκη σε επεισόδιο ρίψης πυροβολισμών από ψευδοαστυνομικούς στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός αυτός φέρεται να είναι αναμεμιγμένος σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ζητήσω από τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι κάτοχοι καθεστώτος πολιτικού πρόσφυγα ή άλλου καθεστώτος προστασίας οι οποίοι εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες εξακολουθούν να διατηρούν επ’ άπειρον αυτό το καθεστώς προστασίας. Υπάρχει άραγε πρόνοια για τακτική αναθεώρηση της ισχύος των λόγων που κάποιο άτομο έτυχε καθεστώτος προστασίας για τυχόν αλλαγές; Υπάρχουν περιπτώσεις που οι λόγοι για τους οποίους ένα άτομο έχει τύχει προστασίας έχουν στο μεσοδιάστημα εκλείψει; Υπάρχει πρόνοια για αυτό από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας; Αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, παρακαλώ να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα σχετικά στοιχεία. Επιπλέον παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων αν, σε περίπτωση που άτομο που τυγχάνει προστασίας εμπλακεί σε εγκληματικές ενέργειες, το γεγονός αυτό έχει οποιεσδήποτε επιπτώσεις στο καθεστώς προστασίας του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.208, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω λάβει καταγγελίες ότι δεν έχουν ενημερωθεί όλα τα κρατικά νοσηλευτήρια για την προτεραιότητα που πρέπει να δίνεται στα ανάπηρα άτομα, συμπεριλαμβανομένων και των κωφών ατόμων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ενημερωθεί όλα τα κρατικά νοσηλευτήρια ότι πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των κωφών ατόμων, καθώς ο όρος “ανάπηροςπεριλαμβάνει και τα κωφά άτομα.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.209, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μετά την καταδικαστική απόφαση στην υπόθεση δύο ανώτερων λειτουργών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει αποταθεί στο Γενικό Εισαγγελέα για οδηγίες σε σχέση με τον περαιτέρω χειρισμό του θέματος, δεδομένων και των προαγωγών που και οι δύο έλαβαν στον ενδιάμεσο χρόνο.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.214, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε συνάντηση εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2012 με το κοινοτικό συμβούλιο Κόρνου, πληροφορήθηκα για τα προβλήματα της κοινότητας Αγίας Άννας. Η Αγία Άννα είναι κοινότητα με ιστορικά παραδοσιακό αρχιτεκτονικό χαρακτήρα. Όλες οι προσπάθειες του κοινοτικού συμβουλίου Αγίας Άννας επικεντρώνονται στη διατήρηση και ανάδειξη αυτού του χαρακτήρα. Το κοινοτικό συμβούλιο έχει καταβάλει πολλές προσπάθειες μέσω διάφορων τμημάτων για την προώθηση του έργου που αφορά την ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα της κοινότητας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να χρηματοδοτήσει ολόκληρο ή μέρος του έργου που αφορά την ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.215, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής πραγματοποίησαν διπλωματικές δεξιώσεις γνωριμίας με την πολιτική ηγεσία του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα. Συγκεκριμένα ο νέος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κ. John M. Koenig παρέθεσε δεξίωση γνωριμίας με Τουρκοκυπρίους πολιτικούς σε ξενοδοχείο στην κατεχόμενη Λευκωσία, ενώ λίγες μέρες αργότερα ακολούθησε δεξίωση του Ύπατου Αρμοστή κ. Matthew Kidd στο υποκατάστημα της Βρετανικής Ύπατης Αρμοστείας στα κατεχόμενα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προβεί σε διαβήματα προς τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και το Βρετανό Ύπατο Αρμοστή, προκειμένου να τους εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τα συγκεκριμένα γεγονότα, και αν έχει προβεί σε καταγγελία των δύο χωρών τόσο προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών όσο και προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.216, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα των φιλοζωικών οργανώσεων για επιβολή πρόσθετης ειδικής φορολογίας, τα έσοδα της οποίας θα καταλήγουν στα καταφύγια ζώων. Τα χρήματα, σύμφωνα με τις φιλοζωικές οργανώσεις, πρέπει να διατίθενται απευθείας στα καταφύγια ζώων, τα οποία θα αναλαμβάνουν τις στειρώσεις γάτων και σκύλων. Οι φιλοζωικές οργανώσεις ισχυρίζονται ότι τέτοιου είδους φορολογία υπάρχει και σε άλλες χώρες, π.χ. στη Γερμανία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει θετικά το αίτημα των φιλοζωικών οργανώσεων για εφαρμογή φορολογίας για τη χρηματοδότηση των καταφυγίων ζώων και γενικά τη χρηματοδότηση μέσω γενικής φορολογίας της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά την ευημερία των ζώων, αλλά και τις ευθύνες των κατόχων ζώων συντροφιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.218, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι αρχές ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας αντιμετωπίζουν δυσκολίες να εντοπίσουν Κυπρίους, υπηκόους τρίτων χωρών, κοινοτικούς ή άτομα υπό το καθεστώς διεθνούς προστασίας που είναι λήπτες δημόσιων βοηθημάτων, όταν αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές ως ύποπτοι παράνομων δραστηριοτήτων, γιατί άλλες αρμόδιες αρχές (π.χ. Γραφείο Ευημερίας, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.λπ.) αρνούνται να παραχωρήσουν στοιχεία διευθύνσεων, επικαλούμενοι τον περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Νόμο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει διασύνδεση αρχείων ή αν προωθείται η δημιουργία της, ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός των πιο πάνω ληπτών δημόσιων βοηθημάτων, όταν είναι ύποπτοι για ποινικά εγκλήματα, μέσω των αρχείων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, καθώς και άλλων αρχείων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.219, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο Μακάριο Νοσοκομείο εντοπίστηκαν μουχλιασμένα ψωμιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η οικονόμος του Μακάριου Νοσοκομείου απέστειλε επιστολή προς τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του κράτους ζητώντας άμεση αλλαγή της προμηθεύτριας εταιρείας. Φαίνεται ότι παρόμοιο περιστατικό προέκυψε και στο παρελθόν με τη συγκεκριμένη προμηθεύτρια εταιρεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ακυρώσει το συμβόλαιο με τη συγκεκριμένη προμηθεύτρια εταιρεία, αν η συγκεκριμένη εταιρεία προμηθεύει ψωμιά και σε άλλα κρατικά νοσηλευτήρια, καθώς και αν η αρμόδια υπηρεσία προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον της συγκεκριμένης προμηθεύτριας εταιρείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.220, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε συνάντηση εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκη Ομήρου, στις 16 Οκτωβρίου 2012 με το κοινοτικό συμβούλιο Κόρνου, πληροφορήθηκα για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινότητα Δελίκηπου εξαιτίας της διέλευσης ερπυστριοφόρων οχημάτων της Εθνικής Φρουράς. Η διέλευση των οχημάτων αυτών μέσα από την κοινότητα έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση οχληρίας, τη δημιουργία συννέφων σκόνης και την εκπομπή καυσαερίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να απαγορεύσει τη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων μέσα από την κοινότητα Δελίκηπου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.221, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι για τη βρύση του Κάουρα, που βρίσκεται στην κοινότητα Αγρού, έχουν εκπονηθεί σχέδια για ένα έργο που περιλαμβάνει την ανάπλαση του πάρκου που την περιβάλλει. Η βρύση θα είναι πλέον ορατή από το δρόμο, ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτεται το πέτρινο γεφύρι, το οποίο σήμερα είναι καλυμμένο από μπάζα. Υπάρχει όμως ανησυχία ότι τα αιωνόβια δέντρα πρόκειται να κοπούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το έργο ανάπλασης του πάρκου όπου βρίσκεται η βρύση του Κάουρα περιλαμβάνει εκκοπή δέντρων, αν το έργο χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση, καθώς και αν τα σχέδια έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.230, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε συνάντηση εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων με κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας (Αγίας Άννας, Κόρνου, Ψευδά, Δελίκηπου, Πυργών, Μοσφιλωτής) με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκη Ομήρου, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2012 στο χώρο του κοινοτικού συμβουλίου Κόρνου, πληροφορήθηκα για τα έργα που το κοινοτικό συμβούλιο Κόρνου προωθεί προς υλοποίηση. Συγκεκριμένα, το κοινοτικό συμβούλιο Κόρνου προωθεί προς υλοποίηση την ανάπλαση του πυρήνα της κοινότητας, την ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου και τη βελτίωση της υποδομής του παλιού δημοτικού σχολείου, την ανέγερση κερκίδων και αποδυτηρίων στο κοινοτικό γήπεδο Κόρνου και την ανέγερση αίθουσας πολλαπλής χρήσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια από τα παραπάνω έργα που προωθούνται από το κοινοτικό συμβούλιο Κόρνου προτίθεται να χρηματοδοτήσει και ποιο είναι το ύψος της χρηματοδότησης που προτίθεται να δώσει για κάθε έργο ξεχωριστά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.231, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε συνάντηση εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων με κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας (Αγίας Άννας, Κόρνου, Ψευδά, Δελίκηπου, Πυργών, Μοσφιλωτής) με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκη Ομήρου, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2012 στο χώρο του κοινοτικού συμβουλίου Κόρνου, πληροφορήθηκα για το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Δελίκηπου για δημιουργία κοιμητηρίου, αφού το κοιμητήριο σήμερα βρίσκεται στην αυλή της μικρής εκκλησίας του χωριού. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχα, έχει ήδη παραχωρηθεί γη και εξασφαλίστηκαν οι σχετικές άδειες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Δελίκηπου και να επιχορηγήσει το έργο κατασκευής του κοιμητηρίου.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.234, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τα σχέδια κατασκευής και λειτουργίας σφαγείου στη βιομηχανική ζώνη Αραδίππου, σε πολύ μικρή απόσταση από την κατοικημένη περιοχή. Σύμφωνα με καταγγελίες των κατοίκων, τα τεμάχια στα οποία προγραμματίζεται η ανέγερση του σφαγείου ήταν μέχρι πρότινος δασική γη, η οποία αποχαρακτηρίστηκε και εντάχθηκε στη ζώνη βαριάς βιομηχανίας και αυξημένου βαθμού οχληρίας. Μία τέτοια πιθανή ανάπτυξη προστίθεται σε μία ήδη βεβαρημένη περιοχή από τις εργασίες πολλών άλλων εργοστασίων, που προκαλούν έντονη ηχορρύπανση, εκπομπές και αναθυμιάσεις, σωματίδια και σκόνη, με βλαβερές επιπτώσεις για την υγεία. Η παραχώρηση άδειας λειτουργίας σφαγείου, θα επηρεάσει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών των δήμων Αραδίππου και Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να λάβει υπόψη την αντίδραση των κατοίκων και των δήμων Λάρνακας και Αραδίππου και μην επιτρέψει την κατασκευή του σφαγείου και του βιολογικού σταθμού, που θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ποιότητα ζωής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.235, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα προέκυψε μεγάλη αναστάτωση στην κοινότητα Δένειας από πληροφορίες για μετατόπιση ναρκών από τουρκικό ναρκοπέδιο στην τοποθεσία Αγίου Βασιλείου. Φαίνεται ότι οι στρατιωτικές αρχές του κατοχικού ψευδοκράτους πληροφόρησαν την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) ότι οι πρόσφατες καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν την κατολίσθηση όγκων χώματος και τη μετατόπιση από τα ορμητικά όμβρια ύδατα ναρκών από τουρκικό ναρκοπέδιο στην περιοχή Αγίου Βασιλείου, κοντά στις θέσεις μάχης των κατοχικών στρατευμάτων. Λόγω της εγγύτητας της τοποθεσίας στις στρατιωτικές τους θέσεις οι Τούρκοι κατακτητές απαγόρευσαν την είσοδο στην περιοχή κατάπαυσης του πυρός στους Ελληνοκυπρίους ναρκαλιευτές. Το ανησυχητικό είναι ότι λόγω αυτού του περιστατικού μάθαμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν τερματίσει τις εργασίες αποναρκοθέτησης της περιοχής που ελέγχουν μεταξύ των θέσεων των δυνάμεων της Εθνικής Φρουράς και του κατοχικού τουρκικού στρατού (Νεκρή Ζώνη).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη του προγράμματος αποναρκοθέτησης στην Κύπρο, κατά πόσο υπάρχουν ακόμα ναρκοπέδια στη Νεκρή Ζώνη και, αν ναι, γιατί δεν προχωρά η αποναρκοθέτησή τους.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.264, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Δασών έχει ξεκινήσει διαδικασίες εκρίζωσης της ακακίας (Acacia saligna) από τα δάση. Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, η ακακία εισήχθη στην Κύπρο από το εξωτερικό και εκτοπίζει τα τοπικά είδη φυτών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους το Τμήμα Δασών προβαίνει στην εκρίζωση της ακακίας και δεν ακολουθεί άλλες πρακτικές που θα περιορίσουν την εξάπλωσή της. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με βάση ποια μελέτη ή έρευνα το Τμήμα Δασών αποφάσισε τη μαζική εξολόθρευση της ακακίας στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.265, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι θα χρειαστούν επιπλέον €8,9 δις, προκειμένου να καλυφθούν τα ελλείμματα στις πληρωμές για το 2012 στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα επιπλέον αυτά χρήματα χρειάζονται, για να καλυφθούν τα τρέχοντα ελλείμματα που παρουσιάστηκαν στις πληρωμές για το πρόγραμμα υποτροφιών “Erasmus”, το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κυπριακή Δημοκρατία θα επωφεληθεί από αυτά τα επιπλέον €8,9 δις του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.266, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη, με αφορμή την 20ή επέτειο του προγράμματος LIFE, διοργανώνονται φέτος περισσότερες από τριακόσιες εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν μία πασχαλινή κατασκήνωση LIFE στην Ισπανία, μία περιφερειακή ανθοκομική έκθεση στην Ελλάδα, μία συναυλία βατράχων υπό το φως του φεγγαριού στη Γερμανία κ.ά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εκδηλώσεις που έχει διοργανώσει η Κυπριακή Δημοκρατία με αφορμή την 20ή επέτειο του προγράμματος LIFE.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι εκδηλώσεις αυτές χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.267, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των μαθητών στα δημοτικά σχολεία και στο γυμνάσιο της περιοχής Τηλλυρίας (Κάτω Πύργου, Πομού) τα τελευταία χρόνια.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προβλέψεις του για τα επόμενα χρόνια, καθώς και για τις ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού στα δημόσια εκπαιδευτήρια της περιοχής Τηλλυρίας.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.268, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον LIFE έχει συνεισφέρει περισσότερα από €1,2 δις στη διαχείριση και την αποκατάσταση περισσότερων των 2 000 περιοχών “Natura” σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία είκοσι χρόνια τα δύο τμήματα του ταμείου LIFE-Φύση και LIFE-Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση έχουν συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 3 685 σχέδια, ύψους €2,8 δις, από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό ποσό που έχει εξασφαλίσει η Κυπριακή Δημοκρατία για τη διαχείριση και αποκατάσταση περιοχών “Natura” από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο των έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα LIFE.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.269, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του στις 23 Οκτωβρίου 2012 υποστήριξε ότι, για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει τους λογαριασμούς της μέσα στο 2013, πρέπει να αναθεωρηθούν οι περικοπές που έχει προτείνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του σχεδίου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα προγράμματα που έχουν πληγεί περισσότερο από αυτές τις περικοπές είναι το “Erasmus Mundus”, τα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης και το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη. Η χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων αποδείχθηκε το 2012 σχεδόν ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει πρόσθετο διορθωτικό προϋπολογισμό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις περικοπές που είχε προτείνει το Συμβούλιο επί του σχεδίου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.270, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι ιδιοκτήτες αστικών ταξί ζητούν την εφαρμογή ενός σχεδίου απόσυρσης αδειών ταξί, ώστε να αρθεί η υπερπροσφορά που υπάρχει σήμερα στην αγορά. Όπως πληροφορήθηκα, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων έχει ήδη ετοιμάσει μελέτη αναφορικά με τις ανάγκες της Κύπρου σε αστικά ταξί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη μελέτη που ετοίμασε το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων η οποία εξετάζει τις ανάγκες της Κύπρου σε αστικά ταξί.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ετοιμάζει σχέδιο πλεονασματικών αδειών ταξί και τι περιλαμβάνει το σχέδιο αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.271, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ακόμα και σήμερα, σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, λειτουργοί και αξιωματούχοι του κράτους ταξιδεύουν για επαγγελματικούς σκοπούς στο εξωτερικό σε επιχειρηματικές θέσεις (business class) και πρώτες θέσεις (first class).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως συνεχίζουν οι κρατικοί αξιωματούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι να ταξιδεύουν σε επιχειρηματικές και πρώτες θέσεις, πόσο στοιχίζει αυτή η διευθέτηση και αν υπάρχουν σκέψεις για τερματισμό αυτής της τακτικής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.276, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του τέως Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.612, αναφορικά με την επίσημη εγγραφή του δρόμου που συνδέει τον Κάτω Πύργο με το βυζαντινό ξωκλήσι της Παναγίας Γαλόκτιστης, πληροφορήθηκα ότι είχαν ενεργοποιηθεί οι διαδικασίες εγγραφής του δρόμου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εγγραφής του δρόμου που συνδέει τον Κάτω Πύργο με το ξωκλήσι της Παναγίας Γαλόκτιστης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.277, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με καταγγελίες δημοτών του δήμου Ιδαλίου, στις περιοχές Καλλιθέα”, “Ηλιούπολη”, “Νέα Λήδρα και Κωνστάντια υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ρύπανσης από τις εκπομπές των εργοστασίων ασφάλτων που γειτνιάζουν με την κατοικημένη περιοχή. Τα εργοστάσια αυτά είναι τα ακόλουθα: “Medcon Nemesis Asphalt”, “Iasonas Asphalt” και “Prometheus Asphalt”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους ελέγχους που διενεργούνται στα εν λόγω εργοστάσια, ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, πότε έγιναν οι τελευταίες μετρήσεις εκπομπών αερίων ρύπων, καθώς και αν τα εν λόγω εργοστάσια διαθέτουν πολεοδομική άδεια, άδεια οικοδομής και πιστοποιητικό τελικής έγκρισης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.278, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Βάσου Σιαρλή στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.062 πληροφορήθηκα για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για εθελοντική αποκοπή 10% επί των ακαθάριστων απολαβών των κρατικών αξιωματούχων, με αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου 2012. Η σχετική αποκοπή από το μισθό του κάθε αξιωματούχου άρχισε κατά το μήνα Αύγουστο μετά από υποβολή σχετικής επιστολής από τον καθένα, στην οποία αναφέρει ότι αποδέχεται την αποκοπή από τις συνολικές απολαβές του για την περίοδο από 1η Απριλίου 2012 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2013, συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο των κρατικών αξιωματούχων που έχουν αποδεχθεί την εθελοντική αποκοπή 10% επί των ακαθάριστων απολαβών τους, συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.279, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Σύνδεσμος Οικογενειών με Τρίδυμα και άνω διεκδικεί άδεια μητρότητας με πλήρεις απολαβές για δώδεκα μήνες για τη μητέρα και έξι μήνες άδεια αμέσως μετά τη γέννηση των παιδιών για τον πατέρα. Έχω πληροφορηθεί επίσης ότι ο σύνδεσμος διεκδικεί παραχώρηση άδειας εργοδότησης οικιακής βοηθού για τα πρώτα έξι χρόνια και κάλυψη της μισθοδοσίας της από το κράτος. Για τη φροντίδα των τριδύμων, ειδικά τα πρώτα χρόνια, δεν αρκούν μόνο η μητέρα και ο πατέρας, αλλά είναι αναγκαία και η συνδρομή μίας οικιακής βοηθού. Η κάλυψη της μισθοδοσίας από το κράτος είναι τεράστιας σημασίας, γιατί τα έξοδα είναι εις τριπλούν. Παράλληλα, ο σύνδεσμος διεκδικεί όπως η πολιτεία εξασφαλίζει ότι κανένας γονέας τριδύμων δε θα παραμένει άνεργος για περίοδο πέραν των έξι μηνών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει το ενδεχόμενο τροποποίησης της νομοθεσίας, έτσι που η μητέρα και ο πατέρας με τρίδυμα παιδιά να δικαιούνται άδεια μετά τη γέννηση των παιδιών για δώδεκα και έξι μήνες με πλήρεις απολαβές.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο παραχώρησης άδειας εργοδότησης οικιακής βοηθού για τα πρώτα έξι χρόνια και κάλυψης της μισθοδοσίας της από το κράτος, καθώς και αν προτίθεται να υιοθετήσει τέτοιες ασφαλιστικές δικλίδες, που να διασφαλίζουν ότι κανένας γονέας τριδύμων δε θα παραμένει άνεργος για περίοδο πέραν των έξι μηνών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.281, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι για όσους Τουρκοκυπρίους καταγγέλλονται στις ελεύθερες περιοχές από το Τμήμα Τροχαίας της αστυνομίας και δεν πληρώνουν τα εξώδικά τους δεν υπάρχει σύστημα ελέγχου και εντοπισμού τους, με αποτέλεσμα να επαφίεται στους αστυνομικούς των οδοφραγμάτων κατά πόσο θα διενεργούν έλεγχο, για να εξακριβώσουν ποιοι από τους ιδιοκτήτες οχημάτων που εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές έχουν ανείσπρακτα εξώδικα. Όπως πληροφορήθηκα, δεν υπάρχει μηχανογραφημένο σύστημα για τους Τουρκοκυπρίους, τους τουρίστες και τους υπηκόους τρίτων χωρών, ώστε, όταν δεν πληρώνουν τα εξώδικά τους, να καταχωρίζονται τα ονόματά τους και οι αριθμοί των οχημάτων τους, ώστε να εντοπίζονται εύκολα και γρήγορα, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολή, εάν όχι αδύνατη, τέτοια εργασία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως δεν υπάρχει μηχανογραφημένο σύστημα για τους Τουρκοκυπρίους, τους τουρίστες και τους υπηκόους τρίτων χωρών, ώστε, όταν δεν πληρώνουν τα εξώδικά τους, να μπορεί να εντοπίζονται εύκολα και γρήγορα και αν υπάρχει σχέδιο, για να αποκτηθεί σύντομα αυτή η δυνατότητα. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ετήσιο υπολογιζόμενο ποσό που χάνει η Κυπριακή Δημοκρατία από τα ανείσπρακτα εξώδικα που εκδίδονται για Τουρκοκυπρίους, τουρίστες και υπηκόους τρίτων χωρών.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.284, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από το Σύνδεσμο Οικογενειών με Τρίδυμα και άνω ότι ένας σημαντικός αριθμός τριδύμων γεννιούνται με προβλήματα υγείας που χρήζουν συνεχούς ιατρικής φροντίδας από ειδικούς γιατρούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο να δίνεται προτεραιότητα στις οικογένειες με τρίδυμα και άνω στα δημόσια νοσηλευτήρια και στις δημόσιες υπηρεσίες, όπως συμβαίνει και με άλλες ομάδες πληθυσμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.285, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από το Σύνδεσμο Οικογενειών με Τρίδυμα και άνω για τα αιτήματά του για αναστολή των μεταθέσεων των μητέρων εκπαιδευτικών με τρίδυμα, μέχρι τα παιδιά να φτάσουν στην ηλικία των 6 ετών. Πληροφορήθηκα επίσης ότι διεκδικούν να δίνεται προτεραιότητα στην εισδοχή των τριδύμων σε κρατικά και κοινοτικά νηπιαγωγεία από το δεύτερο έτος της ηλικίας τους. Ζητούν επίσης έκπτωση 50% στα δίδακτρα, τα τέλη εγγραφής, τα έξοδα εκδρομών και σε άλλες συνδρομές σε σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης. Τέλος, ζητούν επίσης έκπτωση 50% για φοίτηση των τριδύμων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να αναστέλλεται η μετάθεση μητέρας εκπαιδευτικού με τρίδυμα, μέχρι τα παιδιά να φτάσουν στην ηλικία των 6 ετών. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο εισδοχής των τριδύμων σε κρατικά και κοινοτικά νηπιαγωγεία από το δεύτερο έτος της ηλικίας τους, καθώς και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο οι οικογένειες με τρίδυμα τέκνα και άνω να δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο λεωφορείων, μειωμένα δίδακτρα και τέλη εγγραφής και άλλες μειωμένες συνδρομές σε σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο έκπτωσης 50% για φοίτηση των τριδύμων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.286, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

          «Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από πολίτες που ισχυρίζονται ότι το κράτος πληρώνει τα δίδακτρα παιδιών υπηκόων τρίτων χωρών, για να μπορούν αυτά να φοιτούν σε ιδιωτικά ξενόγλωσσα σχολεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η πιο πάνω καταγγελία, ποιοι άλλοι επωφελούνται του προνομίου αυτού, καθώς και πόσα στοιχίζει ετησίως στο κράτος η πληρωμή των διδάκτρων των παιδιών υπηκόων τρίτων χωρών, για να μπορούν αυτά να φοιτούν σε ιδιωτικά ξενόγλωσσα σχολεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.294, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη στην ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.010.02.076 πληροφορήθηκα ότι ο πατατόσπορος που χρησιμοποιείται για παραγωγή βρώσιμων πατατών στις κατεχόμενες περιοχές προέρχεται από πιστοποιημένο σπόρο και ελέγχεται πριν από τη φύτευσή του από τον εμπειρογνώμονα ο οποίος είναι διορισμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την απάντηση, ο συγκεκριμένος πατατόσπορος δεν μπορεί να προέρχεται από γενετικά τροποποιημένο υλικό, αφού παράγεται σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη με ξένισε ιδιαίτερα, αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Μάρτιο του 2010 την καλλιέργεια μιας γενετικά τροποποιημένης φυτικής ποικιλίας (της πατάτας Amflora, της εταιρείας BASF). Άρα, ο πατατόσπορος που παράγεται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να προέρχεται από γενετικά τροποποιημένο υλικό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι ο πατατόσπορος που εισάγεται στις ελεύθερες, αλλά και κατεχόμενες περιοχές στην Κύπρο δεν προέρχεται από γενετικά τροποποιημένο υλικό και αν ελέγχεται αν οι πατάτες που εισάγονται από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές προέρχονται από τη γενετικά τροποποιημένη ποικιλία της πατάτας Amflora.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.295, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει βάλει φρένο στη συγχρηματοδότηση έργων που επιχορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού αδυνατεί να καταβάλει τα ποσά που της αναλογούν για την υλοποίηση νέων έργων ή για την εφαρμογή νέων κοινοτικών δράσεων. Τρανταχτό παράδειγμα αφορά μία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση συγκεκριμένης πολιτικής στον τομέα της αλιείας, προκειμένου να ενισχυθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Το έργο θα χρηματοδοτούνταν σχεδόν εξ ολοκλήρου (κατά 90%) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία θα συμμετείχε μόνο κατά 10% στην υλοποίησή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο δύο κράτη μέλη δεν υπέβαλαν αίτηση για συγχρηματοδότηση της εν λόγω δράσης, η Κύπρος και η Ρουμανία.

Ζήτησα από τον αρμόδιο υπουργό σε προηγούμενη ερώτησή μου, με αρ. 23.06.010.02.020, να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία δεν υπέβαλε αίτηση, για να συμμετάσχει στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση συγκεκριμένης πολιτικής στον τομέα της αλιείας, δεδομένου ότι το έργο συγχρηματοδοτείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και ότι το 50% των κονδυλίων επρόκειτο να καταβληθούν από την ΕΕ άμεσα και το υπόλοιπο 40% με την περάτωση του έργου ενίσχυσης των ελέγχων στην κοινή πολιτική της αλιείας. Στην απάντησή του ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλής Αλετράρης με πληροφόρησε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία υπέβαλε εντός του 2011 πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο εγκρίθηκε κατά την 1η Χρηματοδοτική Απόφαση και αφορά το έτος 2012. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε και υλοποιείται κανονικά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα στοιχίζει συνολικά το πρόγραμμα για το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία εγκρίθηκε κατά την 1η Χρηματοδοτική Απόφαση και αφορά το έτος 2012, πόσα από τα εκατομμύρια καταβλήθηκαν ήδη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσα θα κατατεθούν με το τέλος του προγράμματος. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών έχει υποβάλει πρόγραμμα μέχρι τις 15 Νοεμβρίου του 2012 για χρηματοδότηση εντός του 2013.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.296, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχουν εταιρείες που λανσάρουν στην κυπριακή αγορά πλαστικά βραχιόλια. Τα βραχιόλια αυτά, σύμφωνα με τις εταιρείες, προσφέρουν ισορροπία, ενέργεια, δύναμη και υγεία στο σώμα. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελλάδας, οι ισχυρισμοί των εν λόγω εταιρειών είναι αναληθείς. Οι εταιρείες αυτές κλήθηκαν από το συγκεκριμένο υπουργείο να παρουσιάσουν αποδεικτικά στοιχεία για επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση και δεν παρουσίασαν τίποτα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται και στην Κύπρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως υπάρχουν εταιρείες στην Κύπρο οι οποίες διοχετεύουν στην κυπριακή αγορά τα εν λόγω πλαστικά βραχιόλια, ποιες είναι οι ενέργειες του αρμόδιου τμήματος, για να σταματήσει η πώληση των εν λόγω πλαστικών βραχιολιών, και αν έχουν επιβληθεί πρόστιμα στις εν λόγω εταιρείες για παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.297, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Σύνδεσμος Εταιρειών Τηλεπικοινωνιών ζητά την επίλυση της πάταξης του παραεμπορίου τηλεπικοινωνιακών προϊόντων. Το παραεμπόριο είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, το οποίο έχει πολλές αρνητικές προεκτάσεις στην οικονομία του τόπου μας. Μέσω του ταχυδρομείου μεγάλες ποσότητες τηλεπικοινωνιακού υλικού, χωρίς εγγυήσεις ποιότητας και πιστοποίησης, εισάγονται στην κυπριακή αγορά. Το υλικό αυτό δε φορολογείται και δεν ελέγχεται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την πάταξη του παραεμπορίου μέσω ταχυδρομείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.298, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Υπουργός Εσωτερικών έχει εισηγηθεί με επιστολή της, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2012 (Αρ. Φακ. 11.20.1.4/5), προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, όπως προχωρήσει σε τροποποίηση του ποινικού κώδικα, ώστε να αντιμετωπιστούν τα πολλαπλά προβλήματα που προκύπτουν από την ηχορρύπανση που προκαλούν κάποια κέντρα αναψυχής. Συγκεκριμένα, εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα με απλούστευσή του και κάνει και συγκεκριμένη εισήγηση για τροποποίησή του.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αντιμετωπίζει θετικά τη συγκεκριμένη εισήγηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.299, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα είχα συνάντηση με αντιπροσωπία του κλάδου υπαλλήλων του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Παγκύπρια Συντεχνία Δημόσιων Υπαλλήλων), οι οποίοι εκφράζουν έντονες ανησυχίες αναφορικά με τις δηλώσεις και εισηγήσεις από την κυβέρνηση για διάλυση του οργανισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εισηγήσεις της κυβέρνησης αναφορικά με το μέλλον των εργαζομένων του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας.»

Απάντηση


Περδίκη Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.300, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση της Υπουργού Εσωτερικών κ. Ελένης Μαύρου στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.073, αναφορικά με την ανάκληση των δύο πολεοδομικών αδειών που έχουν δοθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως προς τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού για την επέκταση και ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στο Δασούδι της Λεμεσού, πληροφορήθηκα ότι οι χορηγηθείσες πολεοδομικές άδειες με αρ. ΛΕΜ/1686/2010 και ΛΕΜ/1687/2010, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2011, θεωρούνται άκυρες και στερούμενες οποιουδήποτε νομικού περιεχομένου.

Έχω πληροφορηθεί ότι αίτημα της ανεξάρτητης και αυθόρμητη ομάδας πολιτών “SOS-Σώστε το Δασούδι, της Κίνησης Αρχιτεκτόνων Λεμεσού, της Πρωτοβουλίας Πολιτών Λεμεσού και της περιβαλλοντικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Φίλοι της Γης είναι η άμεση ανάκληση των εν λόγω πολεοδομικών αδειών, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω υπουργικού διατάγματος ανάκλησης με βάση το άρθρο 36 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (επισυνάπτεται σχετική επιστολή). Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στην ανάκληση των εν λόγω πολεοδομικών αδειών όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή μέσω υπουργικού διατάγματος

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.312, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο στρατιωτικό νοσοκομείο δικαιούνται περίθαλψη οι στρατιώτες, οι έφεδροι, οι στρατιωτικοί και οι οικογένειές τους. Αρκετές φορές, όπως πληροφορήθηκα, το νοσοκομείο κατακλύζεται από γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους συγγενείς των στρατιωτικών, με αποτέλεσμα να μη δίνεται προτεραιότητα στους στρατεύσιμους, όπως κατά την άποψή μου θα ήταν πιο σωστό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο το δικαίωμα περίθαλψης στο στρατιωτικό νοσοκομείο να δίνεται στους στρατιώτες, στο μόνιμο προσωπικό της Εθνικής Φρουράς και στους εφέδρους, όταν αυτοί χρειάζονται περίθαλψη εν ώρα υπηρεσίας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ετήσιο κόστος της λειτουργίας του στρατιωτικού νοσοκομείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.313, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κράτος χάνει χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε επιδόματα που δίνονται σε επιτήδειους κοινοτικούς εργάτες, οι οποίοι, αν και έχουν χάσει την εργασία τους στην Κύπρο και έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους, λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα από τα ταμεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, οι συγκεκριμένοι λήπτες ανεργιακού επιδόματος, ενώ δε βρίσκονται πλέον στην Κύπρο και οι περισσότεροι εργοδοτούνται στη χώρα καταγωγής τους, προσέρχονται τακτικά στα αρμόδια γραφεία και εισπράττουν το ανεργιακό τους επίδομα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να εισαχθούν πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου και εκεί όπου διαπιστώνεται παρανομία να ζητείται επιστροφή των χρημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.314, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το έργο που ανέλαβε η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας στον Αλαμινό για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων της κοινότητας, καθυστερεί αδικαιολόγητα, καθώς πλησιάζει και ο χειμώνας. Επίσης οι καταγγελίες μιλούν και για αύξηση του κόστους του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.322, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Τουρκία διοργάνωσε, με την ευκαιρία της επετείου της ανακήρυξης του κατοχικού ψευδοκράτους, εορτασμούς στην Τουρκία, αλλά και σε χώρες όπου λειτουργούν αντιπροσωπίες του ψευδοκράτους. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, σε αυτές τις εκδηλώσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι χωρών μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι πληροφορίες αυτές έχουν τεκμηριωθεί και, εάν όντως αληθεύουν, ποια διαβήματα έχουν γίνει προς τις χώρες αυτές, οι οποίες οφείλουν να σέβονται τη διεθνή νομιμότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.325, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι βρετανικά πανεπιστήμια συμμετείχαν σε έκθεση που διοργάνωσε το Βρετανικό Συμβούλιο στην κατεχόμενη Λευκωσία. Η έκθεση των βρετανικών πανεπιστημίων στα κατεχόμενα προγραμματίστηκε για την Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012, στο λεγόμενο πολιτιστικό κέντρο Ατατούρκ”. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην επίσημη ιστοσελίδα του το Βρετανικό Συμβούλιο δεν ανακοίνωσε την έκθεση που διοργάνωσε στα κατεχόμενα, παρά μόνο την έκθεση που θα πραγματοποιούνταν στις ελεύθερες περιοχές. Παρ’ όλα αυτά, στις ιστοσελίδες των επηρεαζόμενων πανεπιστημίων αναφερόταν η συμμετοχή τους στην έκθεσηστη Βόρεια Κύπρο”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο πραγματοποιήθηκε τελικά η έκθεση των βρετανικών πανεπιστημίων στα κατεχόμενα και ποια είναι τα βρετανικά πανεπιστήμια που έλαβαν μέρος στην έκθεση αυτή. Τον παρακαλώ επίσης να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προέβη σε οποιεσδήποτε ενέργειες, για να παρεμποδίσει την πραγματοποίηση της έκθεσης των βρετανικών πανεπιστημίων στα κατεχόμενα, καθώς και αν προέβη σε ενέργειες τόσο προς τα βρετανικά πανεπιστήμια και το Βρετανικό Συμβούλιο, για να τους εκφράσει τη δυσαρέσκεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να καταγγείλει το γεγονός.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.326, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γιώργου Δημοσθένους σε ερώτηση του βουλευτή κ. Νίκου Τορναρίτη με αρ. 23.06.010.02.131, πληροφορήθηκα ότι στον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη συμπεριλαμβάνεται ειδικό εδάφιο για τις ιδιωτικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και τα ιδιωτικά κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων: “Αναφορικά με το ενδεχόμενο αιτήματος για οικονομική επιχορήγηση, από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Κέντρων που λειτουργούν σε ιδιωτική βάση, σημειώνεται ότι το αίτημα μπορεί να εξετασθεί κατά τη σύσταση των ειδικών επιτροπών για υλοποίηση του σχεδίου, εάν και εφόσον η συγκεκριμένη ιδιωτική πρωτοβουλία πληροί συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία αφορούν σε κτηριακές εγκαταστάσεις, στην κατοχή νόμιμης άδεια λειτουργίας, στο προσωπικό, στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, στην περιοχή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, στο μη κερδοσκοπικό του χαρακτήρα. Τα κριτήρια θα καθορισθούν στη συνέχεια με ακρίβεια και σαφήνεια (σελ. 51)”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν καθορισθεί αυτά τα κριτήρια και ποια είναι αυτά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.327, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Καταφύγιο Γαϊδουριών αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Το καταφύγιο παρέχει οικονομική στήριξη σε άτομα που έχουν ανάγκη να φροντίσουν τα ζώα τους σε πεταλωτή και κτηνίατρο. Η λειτουργία του καταφυγίου στηρίζεται εξ ολοκλήρου στις δωρεές του κοινού και παρέχει φροντίδα και μόνιμη στέγη στα γαϊδούρια και στα μουλάρια που χρειάζονται βοήθεια εξαιτίας κακής υγείας και κακομεταχείρισης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να παράσχει οικονομική βοήθεια στο Καταφύγιο Γαϊδουριών, για να μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.332, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα του δήμου Αγίου Δομετίου, αναφορικά με την αναβάθμιση της παροχής κρατικών ιατρικών υπηρεσιών, για μεταστέγαση του υφιστάμενου Κέντρου Υγείας Αγίου Δομετίου. Το Κέντρο Υγείας Αγίου Δομετίου δε λειτουργεί με τα απαιτούμενα κριτήρια και υπάρχουν πολλές λειτουργικές ελλείψεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στη μεταστέγαση του Κέντρου Υγείας Αγίου Δομετίου στο κτίριο του Κέντρου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Αγίου Δομετίου (Πολυδύναμο Κέντρο).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.333, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ευθύμιου Φλουρέντζου στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.048, αναφορικά με την ηχορρύπανση που προκαλείται από τη διέλευση αυτοκινήτων από την αερογέφυρα Πολεμιδιών εξαιτίας της λανθασμένης τοποθέτησης σχαρών, πληροφορήθηκα ότι αποφασίστηκε η σταδιακή μετατροπή των υφιστάμενων αρμών, ούτως ώστε να μειωθούν τα προβλήματα θορύβου. Όπως πληροφορήθηκα από την απάντηση του υπουργού, στον προϋπολογισμό του 2013 έχει προταθεί σχετική πρόνοια και με την έγκρισή του αρχές του 2013 αναμένεται να γίνει προκήρυξη προσφορών για μετατροπή των αρμών στους κόμβους Πολεμιδιών και λιμανιού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προκηρύξει προσφορές για τη μετατροπή των αρμών στον κυκλικό κόμβο Αγίας Φύλας, όπου παρουσιάζεται το ίδιο πρόβλημα ηχορρύπανσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.334, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στα μέσα Νοεμβρίου έληγε το συμβόλαιο των εποχικών πυροσβεστών. Όπως έχω πληροφορηθεί, το πυροσβεστικό σώμα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα έλλειψης προσωπικού. Οι εποχικοί πυροσβέστες πρέπει να διακόψουν την εργασία τους και ως εκ τούτου το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό σώμα με την έλλειψη προσωπικού θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ανανεώσει τα συμβόλαια των εποχικών πυροσβεστών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.335, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 23 Οκτωβρίου 2012 μία νέα ευρωπαϊκή Οδηγία, που προβλέπει σημαντικές βελτιώσεις στο ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών, επικαιροποίηση των απαιτήσεων για τα πρότυπα ιατρικής καταλληλότητας και αυστηρότερες προδιαγραφές πιστοποίησης. Η νέα Οδηγία θα ευθυγραμμίσει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα αναθεωρημένα πρότυπα που έχει υιοθετήσει ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας και τα οποία έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη. Η πρόσφατη αναθεώρηση της διεθνούς σύμβασης για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών από το Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοΐας περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές, με σκοπό την πρόληψη της απάτης για την απόκτηση πιστοποιητικών, την ενίσχυση των προτύπων ιατρικής καταλληλότητας και τη βελτίωση της εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που σχετίζονται με την πειρατεία και τις ένοπλες ληστείες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η εν λόγω ψήφιση της νέας ευρωπαϊκής Οδηγίας επηρεάζει την κυπριακή ναυτιλία και, αν ναι, με ποιο τρόπο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.336, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γιώργου Δημοσθένους σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.122, σχετικά με πληροφόρηση που είχα αναφορικά με επίσκεψη μαθητών στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης “Melios Pet Centre Ltd” και στην οποία ρωτούσα κατά πόσο ο υπουργός είχε πρόθεση να ενημερώσει τα σχολεία παγκύπρια ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι παράνομη και να τους υποδείξει όπως σταματήσουν να πραγματοποιούν εκδρομές στην εν λόγω επιχείρηση, πληροφορήθηκα ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν εκδώσει άδεια λειτουργίας της επιχείρησης “Melios Pet Centre Ltd” (EZ. ZK. CY003).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε οι αρμόδιες υπηρεσίες εξέδωσαν άδεια λειτουργίας, με βάση ποια κριτήρια εκδόθηκε η άδεια αυτή, καθώς και αν η συγκεκριμένη επιχείρηση διαθέτει όλες τις άδειες που πρέπει να διαθέτει μια επιχείρηση, για να λειτουργεί νόμιμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.337, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μεταξύ άλλων τα αιτήματα του δήμου Αγίου Δομετίου αφορούν την καταβολή ποσού αποζημίωσης από το κράτος για τη λειτουργία, στα δημοτικά όρια του δήμου, του οδοφράγματος λόγω και παροχής διάφορων υπηρεσιών και ύπαρξης κάποιας μορφής οχληρίας. Παράλληλα, ο δήμος Αγίου Δομετίου ζητά την κάλυψη της δαπάνης του ετήσιου καθαρισμού της Νεκρής Ζώνης, όπως γινόταν κατά σειρά ετών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει τα πιο πάνω αιτήματα του δήμου Αγίου Δομετίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.338, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 26 Μαρτίου 2012 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Το ποσό που εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ανερχόταν στα €6.596.920. Από το ποσό αυτό κονδύλι ύψους €1.426.642 (άρθρο 04372) αφορούσε τις “Πρωτοβουλίες Νέων”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό που δαπανήθηκε από το συγκεκριμένο άρθρο, καθώς και αν χρειάστηκε να αντληθούν κονδύλια από άλλα προγράμματα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για τις “Πρωτοβουλίες Νέων”. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτική κατάσταση των αποδεκτών του συγκεκριμένου κονδυλίου σε συνάρτηση με τις δραστηριότητες για τις οποίες χορηγήθηκαν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.339, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.077 πληροφορήθηκα ότι δεν επιτρέπεται η μεταφορά προϊόντων διαμέσου της Πράσινης Γραμμής τα οποία δεν καλλιεργούνται στην κατεχόμενη περιοχή. Στις περιπτώσεις που γίνεται μεταφορά προϊόντων για τα οποία υπάρχει υποψία ότι μπορεί να μην καλλιεργούνται στις κατεχόμενες περιοχές το Τμήμα Γεωργίας, βάσει του Άρθρου 2 σημείου (4) του Κανονισμού 1480/2004/ΕΚ, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεσμεύει τα προϊόντα μέχρις ότου αποφασιστούν περαιτέρω μέτρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν, βάσει του Άρθρου 2 σημείου (4) του Κανονισμού 1480/2004/ΕΚ, το Τμήμα Γεωργίας έχει ενημερώσει ποτέ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, αν έχει δεσμεύσει προϊόντα μέχρις ότου αποφασιστούν περαιτέρω μέτρα, σε ποιες περιπτώσεις το έχει πράξει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.340, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την ύπαρξη ευρωπαϊκής Οδηγίας που αφορά τη διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας, ελάχιστης διατηρησιμότητας, με την προϋπόθεση ότι αυτά θα πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από τα άλλα τρόφιμα και με πινακίδα που θα αναρτάται σε αυτά και στην οποία θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η φράση “Τρόφιμα περασμένης διατηρησιμότητας”. Όπως πληροφορήθηκα, τα προϊόντα αυτά θα πωλούνται σε χαμηλές τιμές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εφαρμοστεί η πιο πάνω Οδηγία που αφορά τη διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας, σε ποιες χώρες έχει εφαρμοστεί, ποια είναι τα αποτελέσματα της εφαρμογής της και αν έχουν γίνει εργαστηριακές εξετάσεις πριν την εφαρμογή της εν λόγω Οδηγίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.341, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το σοβαρότατο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει ο δήμος Αγίου Δομετίου με τη διαδικασία υλοποίησης του έργου ανέγερσης της Δημοτικής Αίθουσας Αθλοπαιδιών. Συγκεκριμένα, το κόστος του έργου ανέρχεται στα €4.987.000 συν φόρο προστιθέμενης αξίας με αρχικό χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης το τέλος του 2012. Η εγκριθείσα επιχορήγηση από το κράτος είναι €3.312.000 και από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού €2.000.000. Μέχρι σήμερα καταβλήθηκαν από το κράτος €1.300.000 και από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού €813.000. Το έργο παρουσίασε διάφορες καθυστερήσεις λόγω τεχνικών προβλημάτων, τα οποία συνήθως παρουσιάζονται σε τέτοιας φύσης έργα και ιδιαίτερα λόγω της οικονομικής κατάστασης με την έλλειψη ρευστότητας, οπότε επαναπρογραμματίστηκε να ολοκληρωθεί εντός του 2013.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μεταφερθεί το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης από το κράτος και από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού στον προϋπολογισμό του 2013, για να ολοκληρωθεί το έργο και να μη μείνει ο δήμος Αγίου Δομετίου εκτεθειμένος βάσει των συμβατικών του υποχρεώσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.342, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση της Υπουργού Υγείας κ. Ανδρούλας Αγρότου στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.759, αναφορικά με τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από τις υπερβάσεις στο όζον και τα αιωρούμενα σωματίδια, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει καταρτίσει, σε συνεργασία με άλλα υπουργεία, συμπεριλαμβανομένου και του Υπουργείου Υγείας, υπηρεσίες και οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εφαρμοστεί το σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και ποια τα αποτελέσματα της εφαρμογής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.345, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μαθητές σε δημοτικό σχολείο της Κύπρου εισέρχονταν στην αίθουσα διδασκαλίας σχεδόν κάθε πρωί, προτού ξεκινήσει το μάθημα, έθεταν σε λειτουργία τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και επισκέπτονταν σελίδες ακατάλληλου περιεχομένου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα, έτσι που να εγκατασταθεί σε όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές όλων των σχολείων δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης λογισμικό φιλτραρίσματος πληροφοριών. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων που να αφορά την υποχρεωτική εγκατάσταση λογισμικού φιλτραρίσματος πληροφοριών σε όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονται σε σχολεία, αλλά και δημόσιους χώρους, έτσι που κανένα παιδί κάτω των δεκαοκτώ ετών να μην μπορεί να έχει πρόσβαση σε σελίδες ακατάλληλου περιεχομένου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.346, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι συνταξιούχοι τεχνικοί της Cyta ασχολούνταν με τη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού δικτύου οικοδομών, εκμεταλλευόμενοι την προηγούμενη θέση τους και δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό με τους ιδιώτες τεχνικούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι πρόνοιες των περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Κανονισμών επιτρέπουν την έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας για μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού δικτύου οικοδομών και σε συνταξιούχους υπαλλήλους της Cyta.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.347, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Greenpeace της Ελλάδας ξεκίνησε την καλλιέργεια κτηνοτροφικών κουκιών, για να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφή. Σκοπός της Greenpeace στην Ελλάδα είναι να εγκαταλείψουν οι εταιρείες ζωικών προϊόντων τη χρήση της μεταλλαγμένης σόγιας στις ζωοτροφές και να στραφούν στη χρήση ντόπιων κτηνοτροφικών φυτών, που θα την αντικαταστήσουν. Σύμφωνα με τη Greenpeace, τα κουκιά, τα ρεβίθια, τα μπιζέλια και τα λούπινα δεν είναι μεταλλαγμένα και μπορούν να αντικαταστήσουν επάξια τη σόγια (εισαγόμενη και μη) στις ζωοτροφές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει έρευνες και έχει διαπιστωθεί ότι στο έδαφος και στις κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου μπορούν να καλλιεργηθούν τα κουκιά, τα ρεβίθια, τα μπιζέλια και τα λούπινα, για να χρησιμοποιηθούν στις ζωοτροφές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.357, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με καταγγελίες φιλοζωικών οργανώσεων, υπάρχουν υποψίες ότι κυκλοφορεί στην ελεύθερη Κύπρο το λανέιτ σε υγρή μορφή (methomyl). Μάλιστα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ήδη έχουν ξεκινήσει να εμφανίζονται κρούσματα δηλητηριάσεων ζώων που οφείλονται σε κατάποση λανέιτ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως έχει ξεκινήσει η παράνομη κυκλοφορία του υγρού λανέιτ στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, αν έχουν εντοπιστεί και συλληφθεί άτομα που εισάγουν παράνομα το συγκεκριμένο δηλητήριο και αν έχουν καταγγελθεί δηλητηριάσεις ζώων που οφείλονται σε κατάποση υγρού λανέιτ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.358, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με επιστολή ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2012 προς τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών η Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας μάς ενημέρωσε ότι η κουζίνα της Αστυνομικής Ακαδημίας στο Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών στη Μεννόγεια δε διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά διασφάλισης ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 και τις αρχές του HACCP.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα αποκτήσει η κουζίνα της Αστυνομικής Ακαδημίας τα απαραίτητα πιστοποιητικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.360, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από επιστολή της Παγκύπριας Συντεχνίας Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ότι η Κύπρος χάνει €8 εκατομ. κάθε χρόνο από τέλη τερματικού που θα μπορούσε να επιβάλει το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, με βάση Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Ωστόσο, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω, αποφάσισε να μην επιβάλλονται τα τέλη αυτά με τη δικαιολογία ότι ήδη τα τέλη της διαχειρίστριας εταιρείας “Hermes” είναι πολύ υψηλά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η πληροφόρηση που έχω, ότι δηλαδή η Κύπρος χάνει €8 εκατομ. κάθε χρόνο από τέλη τερματικού που θα μπορούσε να επιβάλει το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής των τελών τερματικού στη διαχειρίστρια εταιρεία, δεδομένης και της οικονομικής κρίσης που βιώνει ο τόπος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.361, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στον πρώτο γύρο αξιολόγησης της Κύπρου το 2011 η Ομάδα Ειδικών Ενάντια στην Εμπορία Προσώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης (Group of Experts on Action Against Trafficking in Human Beings) αναγνώρισε μεν τις σημαντικές νομοθετικές εξελίξεις που έχουν γίνει στην Κύπρο, αλλά υπογράμμισε ότι αναφορικά με την πρόληψη της εμπορίας ατόμων οι κυπριακές αρχές δεν έχουν λάβει επαρκή μέτρα για την αποθάρρυνση της ζήτησης υπηρεσιών ατόμων που είναι θύματα εμπορίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την αποθάρρυνση της ζήτησης υπηρεσιών ατόμων που είναι θύματα εμπορίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.362, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η υπογειοποίηση των εναέριων καλωδίων υψηλής τάσης που διέρχονται από την οδό Σπύρου Κυπριανού στην τουριστική περιοχή Γεροσκήπου δε θα υλοποιηθεί πριν από το 2017. Η υπογειοποίηση των καλωδίων ζητήθηκε από το δήμο Γεροσκήπου από το 2000 και οι διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί αρχικά έκαναν λόγο για υπογειοποίησή τους το έτος 2004.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως αναμένεται ότι η εν λόγω υπογειοποίηση των εναέριων καλωδίων υψηλής τάσης δε θα υλοποιηθεί πριν από το 2017. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα υπολογίζεται να στοιχίσει η εν λόγω υπογειοποίηση και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο για υπογειοποίηση των καλωδίων νωρίτερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.363, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιες είναι οι άδειες που είναι απαραίτητο να έχει ο ιδιοκτήτης ιδιωτικών χώρων στάθμευσης;

2. Ποιοι είναι οι όροι λειτουργίας τους;

3. Έχουν εκδοθεί από την Αστυνομία Κύπρου άδειες για τις εισόδους και τις εξόδους των χώρων αυτών;

4. Οφείλουν να διαθέτουν έξοδο κινδύνου η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση ατυχήματος;

5. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές βάσει των οποίων πρέπει να κατασκευάζονται οι ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης;

                                     6. Ποια είναι η αρμόδια αρχή η οποία διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους για την τήρηση των όρων λειτουργίας τους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.368, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.031, αναφορικά με τη ρύπανση των υδατοφρακτών, πληροφορήθηκα ότι η ρύπανσή τους θεωρείται αδίκημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο από €200 μέχρι €8.543 και ότι κατά την έκδοση των ερασιτεχνικών αδειών αλιείας σε υδατοφράκτες από το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών δίνεται έντυπο όπου αναγράφονται οι όροι με βάση τους οποίους εκδίδεται η άδεια. Ένας από τους όρους απαγορεύει σε οποιονδήποτε να ρίχνει σκουπίδια στον υδατοφράκτη ή να διαταράσσει το έδαφος ή τη βλάστηση στις όχθες του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των προστίμων που έχουν επιβληθεί σε παρανομούντες για το πιο πάνω αδίκημα τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς και για το ύψος των προστίμων αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.369, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τη νέα αντικαπνιστική νομοθεσία που έχει ψηφιστεί στην Αυστραλία και σε άλλες χώρες και αναγκάζει τις καπνοβιομηχανίες να πωλούν τα τσιγάρα τους σε πανομοιότυπες συσκευασίες χωρίς λογότυπο, οι οποίες μάλιστα καλύπτονται από φρικτές εικόνες παθήσεων που συνδέονται με το κάπνισμα. Η αυστραλιανή κυβέρνηση κατάφερε να επιβάλει το μέτρο παρά τη νομική εκστρατεία των καπνοβιομηχανιών, οι οποίες υποστήριξαν ότι η απαγόρευση των εμπορικών σημάτων στα πακέτα και η χρήση της ίδιας γραμματοσειράς σε όλες τις μάρκες συνιστά παραβίαση της ελευθερίας του λόγου και της πνευματικής ιδιοκτησίας τους. Σε εξήντα τρεις άλλες χώρες παγκόσμια ισχύει ή προωθείται η ίδια ή παρόμοια διαδικασία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει ανάλογες νομοθεσίες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που σκοπό θα έχουν τη μείωση του αριθμού των καπνιστών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.370, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από την επιστολή του Συνδέσμου Εργοδοτών Αλλοδαπών Οικιακών Βοηθών προς την Υπουργό Εσωτερικών για τη διαμαρτυρία τους για την πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού των οικιακών βοηθών. Σημειώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις η απασχόληση των οικιακών βοηθών αφορά τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση ευάλωτων κοινωνικά οικογενειών και ατόμων και δεν πρέπει να θεωρούνται πάντα ως φτηνό υπηρεσιακό προσωπικό για τους πλουσίους. Οι περισσότερες οικογένειες και τα άτομα που έχουν ανάγκη οικιακής βοηθού υπό τη μορφή της φροντίστριας αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω οικονομικής κρίσης και λόγω περικοπών στις συντάξεις, αυξήσεων φόρων κατανάλωσης και περικοπών επιδομάτων. Οι άνθρωποι αυτοί θα επιβαρυνθούν περαιτέρω με την αύξηση των μισθών των οικιακών βοηθών (φροντιστριών).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να εξηγήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι καταγγελίες του Συνδέσμου Εργοδοτών Αλλοδαπών Οικιακών Βοηθών και αν έχουν ληφθεί υπόψη οι σημερινές πραγματικότητες στον καθορισμό του ελάχιστου μισθού των οικιακών βοηθών (φροντιστριών).»

Απάντηση


Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013  
2004 2009 2014  
2005 2010 2015  

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων