Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Ευανθία Σάββα

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.843, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ευανθίας Σάββα

«Μετά την τελευταία παράταση που δόθηκε στις ιδιωτικές εταιρείες πετρελαιοειδών και υγραερίου, για να μεταφέρουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις τους από τη Λάρνακα στο Ενεργειακό Κέντρο στο Βασιλικό, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιες ενέργειες προέβη μέχρι σήμερα ή προτίθεται να προβεί, ούτως ώστε οι εγκαταστάσεις να μετακινηθούν μέσα στα πλαίσια του νέου χρονοδιαγράμματος;

2. Προτίθεται να επιβάλει κυρώσεις στις εταιρείες, σε περίπτωση που δε μετακινηθούν μέσα στα όρια των νέων χρονοδιαγραμμάτων;

3. Με δεδομένη την παράταση του διατάγματος για την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων αυτών και τη συνεχιζόμενη επιβάρυνση που δέχεται η πόλη και οι κάτοικοι της Λάρνακας, προγραμματίζεται η παροχή οποιωνδήποτε αντισταθμιστικών μέτρων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.844, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ευανθίας Σάββα

«Μετά την τελευταία παράταση που δόθηκε στις ιδιωτικές εταιρείες πετρελαιοειδών και υγραερίου, για να μεταφέρουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις τους από τη Λάρνακα στο Ενεργειακό Κέντρο στο Βασιλικό, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προέβη μέχρι σήμερα ή προτίθεται να προβεί, ούτως ώστε να ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής για την επικινδυνότητα των εγκαταστάσεων αυτών, τους τρόπους αντιμετώπισης πιθανών ατυχημάτων και τον τρόπο αντίδρασης των επηρεαζόμενων υπηρεσιών και πολιτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.406, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ευανθίας Σάββα

 

«Όσον αφορά το διαχειριστικό σχέδιο της Αλυκής Λάρνακας, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός σε ποιο στάδιο βρίσκεται και πότε προβλέπεται η ολοκλήρωσή του.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.407, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ευανθίας Σάββα

 

«Αναφορικά με τη σχεδιαζόμενη τουριστική και οικιστική ανάπτυξη στην Αλυκή Λάρνακας, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός αν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα για αυτού του είδους την ανάπτυξη, αν συνάδει η ανάπτυξη αυτή με τον χαρακτήρα της περιοχής και κατά πόσο έχει εκπονηθεί σχέδιο μελέτης για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.408, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ευανθίας Σάββα

 

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή “Καμάρες” στη Λάρνακα, έργα τα οποία εξαγγέλθηκαν από το 2015, και πότε προβλέπεται η ολοκλήρωσή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.084, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2019, της βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ευανθίας Σάββα

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας πληροφορήσει για το σχεδιασμό και προγραμματισμό του υπουργείου σε σχέση με τον παραλιακό δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας.
Παρακαλούμε επίσης όπως μας ενημερώσετε για τα ακόλουθα:
1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων, ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και ποιο το εκτιμώμενο κόστος;
2. Υφίσταται το ρυθμιστικό σχέδιο που ετοιμάστηκε παλαιότερα;»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.085, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ευανθίας Σάββα

«Σε σχετική μου ερώτηση με ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου 2018 (Αρ. Φακ. 23.06.011.03.408) αναφορικά με την πορεία της κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων που εξαγγέλθηκαν το 2015 για την περιοχή “Καμάρες” στη Λάρνακα ο αρμόδιος υπουργός σε απάντησή του ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2019 αναφέρει ότι κρίθηκε αναγκαία η εκπόνηση υδρολογικής μελέτης η οποία να περιλαμβάνει τεχνικές λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Με δεδομένο ότι η εξαγγελία του έργου έγινε το 2015 καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει για τους λόγους αυτής της καθυστέρησης, πότε συγκεκριμένα θα ολοκληρωθεί η μελέτη, καθώς επίσης για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την υλοποίησή της βάσει συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.087, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ευανθίας Σάββα

«Το θέμα της επικίνδυνης αποθήκευσης τόνων πυρίτιδας σε υποστατικό στον δήμο Αραδίππου, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για την ασφάλεια και υγεία των κατοίκων και οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις απασχόλησαν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος τον περασμένο Μάρτιο. Κρίθηκε επείγον και σοβαρό ζήτημα και απασχόλησε την επιτροπή σε δυο διαδοχικές συνεδρίες της.
Στη συνεδρία της επιτροπής ημερομηνίας 27 Μαρτίου, στην παρουσία όλων των υπουργών τα υπουργεία και οι υπηρεσίες των οποίων εμπλέκονται στο θέμα, αποφασίστηκε να συνεννοηθούν οι υπουργοί με την εταιρεία για τη διαδικασία μετακίνησης των πλεοναζόντων ποσοτήτων πυρίτιδας που ήταν αποθηκευμένες στο εργοστάσιο με αποτέλεσμα τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως “Seveso”.
Παρακαλούμε όπως ως οι αρμόδιοι υπουργοί μάς ενημερώσουν για τα ακόλουθα:
1. Αν έχουν μετακινηθεί οι επιπλέον ποσότητες πυρίτιδας, πότε και πού έχουν αποθηκευτεί.
2. Αν η περιοχή εξακολουθεί να είναι χαρακτηρισμένη ως “Seveso” ή έχει αποχαρακτηριστεί.
3. Αν έχουν γίνει προσπάθειες για μετακίνηση του εργοστασίου και ποιο ήταν το αποτέλεσμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.243, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ευανθίας Σάββα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με την κατασκευή πεζόδρομου στο παραλιακό μέτωπο της κοινότητας Πύλας. Πρόκειται για έργο το οποίο θα αναδείξει το παραλιακό μέτωπο και θα παρέχει διευκολύνσεις και συνθήκες ασφάλειας στους διερχομένους.
Ζητούμε όπως πληροφορηθούμε για τα ακόλουθα:
1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο;
2. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του έργου;
3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.244, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ευανθίας Σάββα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με την κατασκευή της πλατείας στην κοινότητα της Πύλας. Πρόκειται για έργο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της κοινότητας και το οποίο θα εξυπηρετεί τους Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους κατοίκους της κοινότητας, ενώ έχουν γίνει πολλές δεσμεύσεις και έχουν δοθεί πολλές υποσχέσεις από υπουργούς για υλοποίησή του.
Ζητούμε όπως πληροφορηθούμε τα ακόλουθα:
1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο;
2. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του έργου;
3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.358, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ευανθίας Σάββα

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:

1.         Έχουν διερευνηθεί διεξοδικά τα αίτια και οι λόγοι που οδήγησαν στον θάνατο των φλαμίνγκο στην Αλυκή Λάρνακας, κάτι το οποίο δυστυχώς δε συμβαίνει για πρώτη φορά;

2.         Εάν όντως έχουν διερευνηθεί τα πιο πάνω, ποια τα αποτελέσματα της έρευνας;

3.         Έχει διερευνηθεί το ενδεχόμενο οι θάνατοι των φλαμίνγκο να έχουν σχέση με οχετούς ομβρίων υδάτων ή και απόβλητα που τυχόν εκχύνονται παράνομα στην αλυκή;

4.         Σε ποιους δειγματοληπτικούς ελέγχους προβαίνει το αρμόδιο τμήμα σε ό,τι αφορά την ποιότητα των νερών στην αλυκή και ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο των ελέγχων αυτών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.368, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ευανθίας Σάββα

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1.         Πόσες λατομικές ζώνες υπάρχουν σήμερα σε όλη την Κύπρο;

2.         Σε ποιες περιοχές βρίσκονται;

3.         Ποια τα αποθέματα της κάθε λατομικής ζώνης;

4.         Ποιες είναι οι ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με τα λατομικά υλικά;

5.         Ποιες είναι οι ενέργειες της κυβέρνησης σε σχέση με τη δημιουργία νέων λατομικών ζωνών και πού προγραμματίζονται;

6.         Εξετάζεται το ενδεχόμενο να αλλάξει η πρακτική η οποία ακολουθείται σήμερα και αφορά την κάλυψη σε λατομικά υλικά ανά επαρχία;

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.606, ημερομηνίας 31ης Ιουλίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ευανθίας Σάββα

          «Παρακαλούμε όπως ερωτηθεί ο αρμόδιος υπουργός και ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1.         Κατά πόσο υφίσταται ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός της κυβέρνησης για τη χωροθέτηση βαριών και οχληρών βιομηχανιών κατηγορίας Α΄.

2.         Αν όντως υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός, να ενημερώσει σε ποιες περιοχές δύναται να χωροθετηθούν τέτοιου είδους αναπτύξεις.

3.         Σε αυτή την περίπτωση, να ενημερώσει ως προς τα κριτήρια ή/και τις προϋποθέσεις που λήφθηκαν υπόψιν για τον καθορισμό τέτοιων βιομηχανικών ζωνών.   

4.         Συνακόλουθα, σε σχέση με την πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για μετακίνηση  τέτοιου είδους βιομηχανιών σε άλλες περιοχές, κατά πόσο αυτή η απόφαση είναι εναρμονισμένη σ’ έναν ανάλογο σχεδιασμό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.076, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ευανθίας Σάββα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε πρόκειται το υπουργείο του να καταθέσει στο Υπουργικό Συμβούλιο και έπειτα στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση νομοσχέδιο με το οποίο να ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τον κλάδο των ναυαγοσωστών, ώστε πλέον να υπάρχει ένα άρτια οργανωμένο σύστημα ναυαγοσωστικής και ασφάλειας στον τόπο μας για πρόληψη και αντιμετώπιση οποιουδήποτε έκτακτου περιστατικού στις οργανωμένες παραλίες.» 

Απάντηση


 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων