Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.02.681

Απάντηση ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2013 της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.681, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Επιθυμώ να αναφερθώ στην επιστολή σας με αρ. 23.06.010.02.681, ημερομηνίας 8/7/2013 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και παραθέτω την απάντηση με την παράκληση όπως αυτή τεθεί υπόψη του αναφερόμενου Βουλευτή:

Όπως αναφέρεται στην ταυτάριθμη επιστολή μου ημερομηνίας 8/5/2013, η δαπάνη των συντάξεων που έχει καταβληθεί από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αφορά το ποσό που ο συνταξιούχος εξασφάλισε με βάση τις εισφορές του ως μισθωτός στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεν μπορεί να υπολογιστεί χωριστά.

Αναφορικά με τα υπόλοιπα ερωτήματά σας, στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.503 και ημερ. 13/3/2013, σας πληροφορώ ότι αυτά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών.»

Απάντηση ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2013 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.681, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Αναφέρομαι στην αλληλογραφία που λήγει με την επιστολή σας με αρ. Φακ. Ερ. 23.06.010.02.681 και ημερομηνία 5 Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας αναφέρω τις ακόλουθες διευκρινήσεις στα ερωτήματα που έχουν τεθεί από το βουλευτή Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία:

Ερώτημα 1(α): Πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι βρίσκονταν στην υπηρεσία το 1974;

Απάντηση: Οι υπάλληλοι που βρίσκονταν στην υπηρεσία το 1974 ανέρχονταν σε 24.000.

Ερώτημα 1(β): Πόσοι προσλήφθηκαν μέχρι το 2012 κατά υπουργείο και κατά έτος;

Απάντηση: Επισυνάπτεται αυτόδηλη επιστολή μαζί με τα επισυνημμένα Παραρτήματα του Υπουργείου Οικονομικών προς τον Αν. Γενικό Διευθυντή Βουλής των Αντιπροσώπων με αρ. Φακ. ΤΔΔΠ 05.25.049.001, 05.22.001, ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2013. Το Παράρτημα II παρουσιάζει τους υπηρετούντες μόνιμους, ωρομίσθιους και έκτακτους υπαλλήλους στο Δημόσιο Τομέα στις 31.12.2012, κατά Υπουργείο/Τμήμα/Ανεξάρτητη Υπηρεσία.

Επιπρόσθετα επισυνάπτονται τα επικαιροποιημένα Παραρτήματα I «Απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα 2006-2013» και το Παράρτημα II στο οποίο παρουσιάζονται στοιχεία απασχόλησης στο δημόσιο τομέα κατά Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία, ημερομηνίας 30.9.2013.

Ερώτημα 1(γ): Πόσο αυξανόταν το κρατικό μισθολόγιο κατά έτος;

Ερώτημα 1(δ): Ποιο είναι το ύψος των συντάξεων που κατέβαλλε η Κυπριακή Δημοκρατία από το 1974 μέχρι και το 2012;

Απάντηση: Επισυνάπτεται Πίνακας ως Παράρτημα IV που παρουσιάζει το ύψος του Κρατικού Μισθολογίου και Συντάξεων κατ’ έτος από το 1974-2012.

Πέραν των πιο πάνω δεν υπάρχουν οιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία προς ενημέρωσή σας.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων