Διεθνείς δραστηριότητες

    

Διεθνείς σχέσεις- Εισαγωγή

Η ανάπτυξη διεθνούς κοινοβουλευτικής δραστηριότητας αποτέλεσε εξαρχής έναν από τους βασικούς στόχους της Βουλής των Αντιπροσώπων, από την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας και εντεύθεν. Ανασταλτικοί παράγοντες στην ταχεία υλοποίηση του εγχειρήματος αυτού υπήρξαν κύρια οι δραματικές εξελίξεις σε σχέση με το κυπριακό πρόβλημα, καθώς και το μικρό της μέγεθος, το οποίο, ιδιαίτερα σήμερα, παρουσιάζεται εμφανώς δυσανάλογο σε σχέση με τις κατακόρυφα αυξημένες διεθνείς δραστηριότητες του Σώματος.

Η δημιουργία, το 1978, Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων, έθεσε το πλαίσιο για την προώθηση, σε συστηματική πια βάση, του στόχου της ανάπτυξης μιας πολυσχιδούς και πολυεπίπεδης διεθνούς δραστηριότητας της Βουλής των Αντιπροσώπων, στίγμα της οποίας θα ήταν η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η κοινοβουλευτική διπλωματία. Έτσι, η οικοδόμηση, αρχικά, διμερών σχέσεων με τα κοινοβούλια των χωρών της περιοχής, των ευρωπαϊκών χωρών και των χωρών μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ διευρύνθηκε σταδιακά για να καλύψει όλες τις χώρες του κόσμου. Σήμερα, η Βουλή των Αντιπροσώπων διατηρεί σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με τα πλείστα κοινοβούλια και συμμετέχει ενεργά και ισότιμα στο διεθνή κοινοβουλευτικό χώρο.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, η ουσιαστική συμβολή της Βουλής των Αντιπροσώπων στην επίτευξη του στόχου της επίλυσης του κυπριακού προβλήματος στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο, αποτελεί βασικό θεματικό άξονα της διεθνούς δραστηριότητας του Σώματος, ενώ σημαντικός υπήρξε ο σύνθετος ρόλος της Βουλής, - υιοθέτηση της εναρμονιστικής νομοθεσίας και άσκηση κοινοβουλευτικής διπλωματίας στον ευρωπαϊκό χώρο-, στην επίτευξη του στόχου της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, επιδιώκεται η ουσιαστική συμβολή της Βουλής των Αντιπροσώπων στη συζήτηση θεμάτων ευρύτερου διεθνούς ενδιαφέροντος, μέσω της προώθησης διμερών ανταλλαγών, της ενεργούς συμμετοχής του Σώματος σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς, καθώς και μέσω της φιλοξενίας από τη Βουλή διαφόρων (υπο)περιφερειακών, ευρωπαϊκών και διεθνών κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων.

Οι ανταλλαγές επισκέψεων και η συγκρότηση αντίστοιχων Ομάδων Φιλίας με άλλα κοινοβούλια αποτελούν το μέσο για την ανάπτυξη διμερών σχέσεων, ενώ αξιόλογη είναι η δραστηριότητα των ολιγομελών κυπριακών αντιπροσωπιών στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς, στους οποίους συμμετέχει η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής υιοθετήθηκαν, κατά καιρούς, από ευρωπαϊκούς και διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς σημαντικά ψηφίσματα και δηλώσεις όσον αφορά το κυπριακό πρόβλημα, τα οποία ζητούν τον τερματισμό της κατοχής, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και την πλήρη αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετέχει ως πλήρες μέλος στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, στη Διακοινοβουλευτική Ένωση και στον Κοινοπολιτειακό Κοινοβουλευτικό Σύνδεσμο, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ιδρυτικό μέλος),  στο Σύνδεσμο Ασιατικών Κοινοβουλίων για την Ειρήνη (ιδρυτικό μέλος), στην Ευρω-Μεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση (ιδρυτικό μέλος) στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου (ιδρυτικό μέλος) και στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας (ιδρυτικό μέλος).

Στη διάρκεια της πορείας ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι σχέσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τέθηκαν σε ένα νέο θεσμοθετημένο πλαίσιο, ενώ πολλαπλασιάστηκαν οι συμμετοχές του Σώματος σε ευρωπαϊκές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες, θεσμοθετημένες και μη, στις οποίες εξακολουθεί να συμμετέχει ανελλιπώς. Παράλληλα, η Βουλή, δεδομένου του ρόλου των κοινοβουλίων των χωρών μελών στην ένταξη νέων μελών, στόχευσε στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας της με τα κοινοβούλια των κρατών μελών της Ένωσης και των υπό ένταξη χωρών, στη βάση συγκεκριμένου προγράμματος, θέτοντας τις βάσεις για τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου διακοινοβουλευτικής συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου και των εταίρων της στη διευρυμένη Ευρώπη, μετά την ένταξή της, την 1η Μαίου 2004.

Για τη διεκπεραίωση των διεθνών δραστηριοτήτων της Βουλής των Αντιπροσώπων σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν ο Πρόεδρος του Σώματος, και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων,  καθώς και οι κυπριακές αντιπροσωπίες στους διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς.

Στις πολλαπλές διεθνείς δραστηριότητες του Προέδρου της Βουλής, εντός και εκτός Κύπρου, περιλαμβάνεται η επικοινωνία, σε τακτική βάση, με τους ομολόγους του και τους Προέδρους διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών για σκοπούς ενημέρωσης αναφορικά με τις εκάστοτε εξελίξεις σε σχέση με το κυπριακό πρόβλημα ή/και εξ αφορμής εξελίξεων ευρύτερου πολιτικού ενδιαφέροντος.

Η πρακτική ενημέρωσης από το Σώμα διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών και κοινοβουλίων ακολουθείται και στις περιπτώσεις υιοθέτησης, κατά καιρούς, ψηφισμάτων αναφορικά με το κυπριακό πρόβλημα ή/και σημαντικές διεθνείς εξελίξεις.

Ανασκόπηση των διεθνών δραστηριοτήτων της Βουλής γίνεται με τη λήξη κάθε Κοινοβουλευτικής Συνόδου και αποτελεί τμήμα της Έκθεσης Πεπραγμένων, την οποία παρουσιάζει ο Πρόεδρος του Σώματος στη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης.

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων