Εργασίες

    

Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων

Συνεδρία Βουλής ημερομηνίας 23  Ιουνίου 2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, έγγραφα, εκθέσεις

Κατατέθηκαν από τους υπουργούς

Παραπέμπονται στις επιτροπές

Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.01.058.117-2017).

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.01.058.118-2017).

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.01.058.119-2017).

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών για Πρόσβαση και Συνέχιση Σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης των Δύο Κρατών (Κυρωτικός) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.01.058.120-2017).

Παιδείας και Πολιτισμού Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.01.058.121-2017).

Παιδείας και Πολιτισμού Παιδείας και Πολιτισμού
Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.034-2017).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ενημερωτικοί κατάλογοι αποσταλέντες από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2017, που αφορούν τη δημοτική και μέση εκπαίδευση και περιλαμβάνουν επακριβή στοιχεία για τις κενωθείσες θέσεις, τη διάρκεια των αναγκών που προέκυψαν και την ημερομηνία πρόσληψης και λήξης συμβολαίου που δίδεται σε συμβασιούχο εκπαιδευτικό ή σε εργοδοτούμενο καθορισμένης διάρκειας για την κάλυψη των αναγκών αυτών για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 16 του περί Προϋπολογισμού του 2017 Νόμου του 2016

[Ν. 47(ΙΙ)/2016].

(Αρ. Φακ. 13.15.002).

Παιδείας και Πολιτισμού Παιδείας και Πολιτισμού
Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.01.058.117-2017).

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.01.058.118-2017).

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.01.058.119-2017).

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών για Πρόσβαση και Συνέχιση Σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης των Δύο Κρατών (Κυρωτικός) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.01.058.120-2017).

Παιδείας και Πολιτισμού Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.01.058.121-2017).

Παιδείας και Πολιτισμού Παιδείας και Πολιτισμού
Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.034-2017).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ενημερωτικοί κατάλογοι αποσταλέντες από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2017, που αφορούν τη δημοτική και μέση εκπαίδευση και περιλαμβάνουν επακριβή στοιχεία για τις κενωθείσες θέσεις, τη διάρκεια των αναγκών που προέκυψαν και την ημερομηνία πρόσληψης και λήξης συμβολαίου που δίδεται σε συμβασιούχο εκπαιδευτικό ή σε εργοδοτούμενο καθορισμένης διάρκειας για την κάλυψη των αναγκών αυτών για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 16 του περί Προϋπολογισμού του 2017 Νόμου του 2016

[Ν. 47(ΙΙ)/2016].

(Αρ. Φακ. 13.15.002).

Παιδείας και Πολιτισμού Παιδείας και Πολιτισμού

 

Εκθέσεις

Κατατέθηκαν  από

Παραπέμπονται  στην   επιτροπή

Τριμηνιαία Έκθεση της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2017 για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι την 31η Μαρτίου 2017 προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2 του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2014 [Νόμος αρ. 139(Ι)/2014].

(Αρ. Φακ. 13.29.003.004).

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Ετήσια Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το 2016, με ημερομηνία 21η Ιουνίου 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23(ια) των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 μέχρι 2012 [Νόμος 138(Ι)/2001].

(Αρ. Φακ. 05.14.007.009).

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κοινοποιήθηκε σε όλους τους βουλευτές.

 

                             Προτάσεις  Νόμου

Κατατέθηκαν  από

Παραπέμπονται  στις   επιτροπές

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.02.058.064-2017).

Ελένη Μαύρου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών Εσωτερικών
Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.02.058.065-2017).

Αντρέα Φακοντή εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αποζημίωσης και Κοινωνικής Συνοχής Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.02.058.066-2017).

Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και Γιώργου Λιλλήκα εκ μέρους της Συμμαχίας Πολιτών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.02.058.067-2017).

Δημήτρη Συλλούρη, Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Εσωτερικών