Διοικητική διάρθρωση

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ασκεί τις αρμοδιότητες που παρέχονται σε αυτόν από το σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής.
 

Οργάνωση των Υπηρεσιών της Βουλής

 

Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

Η Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών είναι υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση όλων των προπαρασκευαστικών εργασιών που αφορούν τη λειτουργία και υποστήριξη του έργου των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ειδικότερα, η εν λόγω υπηρεσία είναι αρμόδια για την οργάνωση των συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών και την τήρηση συνοπτικών πρακτικών των συζητήσεων που διεξάγονται ενώπιόν τους, τη σύνταξη εκθέσεων, μελετών, μνημονίων, επιστολών ή άλλων εγγράφων αναγκαίων για τη διεξαγωγή των εργασιών τους, καθώς και τη σύνταξη προτάσεων νόμου και το νομοτεχνικό έλεγχο των σχεδίων νόμου, των κανονισμών και των εγγράφων που κατατίθενται στη Βουλή.

 Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων

Η Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την ανάπτυξη των πολιτικών, πολιτιστικών, οικονομικών και ευρύτερων σχέσεων της Δημοκρατίας στο κοινοβουλευτικό επίπεδο. Βασικοί στόχοι της είναι η προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό, η ουσιαστική συμμετοχή της Βουλής των Αντιπροσώπων σε διεθνείς κοινοβουλευτικές δραστηριότητες και η προαγωγή των σχέσεων και της επικοινωνίας της Βουλής των Αντιπροσώπων με ξένα κοινοβούλια και διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς. Μέσα στα πλαίσια αυτά, παρέχει επιστημονική και τεχνοκρατική στήριξη στα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες διμερούς ή διεθνούς κοινοβουλευτικού χαρακτήρα, ενώ παράλληλα έχει την ευθύνη της διοργάνωσης και υπηρεσιακής στήριξης διεθνών κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων και επισκέψεων ξένων αντιπροσωπιών στην Κύπρο.

Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Η Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στηρίζει το έργο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με ιδιαίτερη έμφαση στην εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ετοιμάζει εκθέσεις και μελέτες νομικού περιεχομένου σχετικά με τα εναρμονιστικά νομοσχέδια/κανονισμούς και τα κεφάλαια του κοινοτικού κεκτημένου. Επίσης, η Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ενισχύει γενικότερα το έργο της Βουλής των Αντιπροσώπων παρέχοντας νομική ή άλλη επιστημονική στήριξη σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα το οποίο εμπίπτει στον τομέα του ευρωπαϊκού κεκτημένου ή των ευρωπαϊκών υποθέσεων γενικότερα.

 Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων

Η Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων είναι αρμόδια για τη γλωσσική επιμέλεια, την ευρετηρίαση και την έκδοση των πρακτικών της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και για τη γλωσσική επιμέλεια όλων των κειμένων που εκδίδει η Βουλή. Επίσης, ασχολείται με την πραγματοποίηση εκδόσεων και ενημερωτικών φυλλαδίων που αποφασίζει η Βουλή στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της. Περαιτέρω, διεξάγει έρευνες και συγκεντρώνει στοιχεία με σκοπό την ανάλυση, διαμόρφωση και υποβολή εισηγήσεων σχετικά με θέματα που χειρίζεται η Βουλή των Αντιπροσώπων και ετοιμάζει συναφείς εκθέσεις και μελέτες.

Υπηρεσία  Οικονομικής Διαχείρισης

Η Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την αποτελεσματική διεξαγωγή της διαχείρισης των δαπανών της Βουλής των Αντιπροσώπων, συμπεριλαμβανομένης της ετοιμασίας του ετήσιου Προϋπολογισμού, του ελέγχου των διενεργούμενων δαπανών και προσόδων. Επιλαμβάνεται θεμάτων που σχετίζονται με τη συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου και του εξοπλισμού της Βουλής, συντάσσοντας τις απαραίτητες μελέτες για την εκτέλεση και την επίβλεψη διαφόρων έργων που αφορούν το κτίριο και τους περιβάλλοντες χώρους. Μελετά και εισηγείται τρόπους βελτίωσης των ακολουθουμένων Λογιστικών/Οικονομικών διαδικασιών για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Κοινοβουλίου.

Υπηρεσία Επικοινωνίας

Η Υπηρεσία Επικοινωνίας έχει μεταξύ άλλων την ευθύνη να ενημερώνει τα ΜΜΕ και τους πολίτες σχετικά με τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και να ασκεί καθήκοντα επικοινωνίας και επαφής με τα ΜΜΕ. Την ευθύνη διευκόλυνσης των δημοσιογράφων στο έργο τους και της επικοινωνίας με διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς και εθνικά κοινοβούλια στον τομέα της ενημέρωσης του κοινού και των ΜΜΕ. Επίσης έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την καλλιτεχνική επεξεργασία και επιμέλεια των εκδόσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων την υποβοήθηση στην οργάνωση και στις εργασίες συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων , την ενημέρωση και διαχείριση της ιστοσελίδας της Βουλής, της ετοιμασίας προγραμμάτων και ηλεκτρονικής απεικόνισης δεδομένων και των συστημάτων εσωτερικής επικοινωνίας καθώς και της ψηφιοποίησης και διαχείρισης εγγράφων και την ηχογράφηση - οπτικογράφηση συνεδριάσεων και άλλων γεγονότων με σκοπό την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου. Στα καθήκοντα της Υπηρεσίας Επικοινωνίας είναι η ομαλή λειτουργία και διαχείρηση των ηλεκτρονικών και άλλων συστημάτων.

Βιβλιοθήκη

 

Η βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων λειτουργεί από το 1960 και βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου του κοινοβουλίου. Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι να εξυπηρετεί τους βουλευτές, τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες, το προσωπικό της Βουλής, καθώς και ενδιαφερόμενους εξωτερικούς χρήστες για σκοπούς έρευνας στη νομική επιστήμη, την ιστορία και την πολιτική της Κύπρου.

Η συλλογή της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει ολοκληρωμένη σειρά των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής από το 1960, την Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1960, λεξικά, λογοτεχνικές και άλλες σειρές και εγκυκλοπαίδειες. Επίσης, στη βιβλιοθήκη φυλάσσονται σπάνια παλαιά βιβλία από την περίοδο της αγγλοκρατίας στην Κύπρο. Το υλικό αυτό υπάρχει πρόθεση να ψηφιοποιηθεί, για να είναι προσβάσιμο στους χρήστες. Η συλλογή της βιβλιοθήκης εμπλουτίζεται συνεχώς με αγορά νέου υλικού, αλλά και με δωρεές που γίνονται προς αυτή. Η βιβλιοθήκη έχει σχεδόν όλο το βιβλιογραφικό υλικό μηχανογραφημένο στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ 5.6 και οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στη συλλογή μέσω του Καταλόγου Ανοικτής Πρόσβασης Κυπριακών Βιβλιοθηκών (http://www.cln.com.cy). Η οργάνωση του υλικού γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ακολουθώντας το ταξινομικό σύστημα “Dewey” και τους αγγλοαμερικάνικους κανόνες καταλογράφησης (AACR2).

 

Η βιβλιοθήκη ΔΕΝ είναι δανειστική, υπάρχει όμως δυνατότητα για μελέτη και έρευνα στο χώρο της βιβλιοθήκης. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή: 7.30 - 14.00 Πέμπτη: 7.30 - 14.00, 15.00 - 17.30.

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων