Σύνθεση

Up ] Next ]    

Πρόεδρος

Πρόεδρος: Γιαννάκης Ομήρου

Αρμοδιότητες:
(Κανονισμός 8 του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων)

(1) Ο Πρόεδρος ασκεί τας αρμοδιότητας τας οποίας του αναγνωρίζουν το Σύνταγμα, ο Κανονισμός και οι Νόμοι.

(2) Ο Πρόεδρος -

(α) διατηρεί την τάξιν κατά τας συνεδριάσεις της Βουλής, επιβάλλει την τήρησιν του Κανονισμού, διευθύνει την συζήτησιν εντός των ορίων του Κανονισμού, θέτει εις ψηφοφορίαν τα ζητήματα, αναγγέλλει το αποτέλεσμα, διερμηνεύει τα αισθήματα της Βουλής και γενικώς μεριμνά διά την ομαλήν διεξαγωγήν των εργασιών της Βουλής·

(β) αγορεύει από της έδρας του οσάκις συζητήται θέμα σχετιζόμενον προς τον Κανονισμόν ή διά να εξηγήση εις ποίαν θέσιν ευρίσκεται το ζήτημα ή διά να παράσχη τας αναγκαίας πληροφορίας ή διά να επαναγάγη εις το θέμα της συζητήσεως τους αγορεύοντας ή τους παρεκτρεπομένους εις την τάξιν·

(γ) διορίζει και επιβλέπει τους Γραμματείς και Κοσμήτορας περί την εκτέλεσιν των καθηκόντων των·

(δ) προΐσταται των υπηρεσιών της Βουλής και εντέλλεται τας εντός του πλαισίου του προϋπολογισμού της Βουλής δαπάνας·

(ε) αντιπροσωπεύει την Βουλήν εις τας επισήμους εκδηλώσεις εντός και εκτός της Βουλής ως και εις τας επισήμους τελετάς και δεξιώσεις τόσον κατά την διάρκειαν των εργασιών της Βουλής όσον και μετά την λήξιν της συνόδου·

(στ) απευθύνεται εκ μέρους της Βουλής προς τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας και τους λοιπούς αξιωματούχους της Πολιτείας.

 

 

     

Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων