Γενικά

Back ] Up ] Next ]    

Μέρος Πέμπτον
Eκλογή άνευ ψηφοφορίας

 
Εκλoγή άνευ ψηφοφορίας. 26. Eάν -
  (α) κατά την ημέραν υποβολής υποψηφιοτήτων μετά τον προς τούτο ορισθέντα χρόνον και μετά την εξέτασιν και απόφασιν επί των υποβληθεισών ενστάσεων συμφώνως προς το άρθρο 21? ή
3 του 73/80. (β) συνεπεία της αποχωρήσεως υποψηφίου συμφώνως προς το άρθρον 23 καθ' οιονδήποτε χρόνον μεταξύ της υποβολής των υποψηφιοτήτων και της ημέρας της ψηφοφορίας,
  μόνον τόσον αριθμός υποψηφίων παραμένει δια την εκλογικήν περιφέρειαν όστις-
  (ι) είναι ίσος προς τον αριθμόν των πληρωθησομένων εδρών ο Έφορος ανακηρύσσει αμέσως τους υποβληθέντας υποψηφίους ως εκλεγέντας και φροντίζει όπως δημοσιευθούν τα ονόματά των εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας. ή
  (ιι) είναι ολιγώτερος των εκλεγησομένων ο Έφορος ακακηρύσσει αμέσως τους παραμένοντας υποψηφίους ως εκλεγέντας και φροντίζει όπως δημοσιευθούν τα ονόματά των εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας και ειδοποιεί περί τούτου τον Yπουργόν, όστις ορίζει ετέραν κατάλληλον ημέραν δια την πλήρωσιν οιασδήποτε κενής ή κενών θέσεων δι' αναπληρωματικής εκλογής και η προς τούτο εκλογική διαδικασία άρχεται εκ νέου.
 

Ψηφοφορία

Διευθετήσεις προ της ψηφοφορίας. 27.-(1) Eάν κατά την ημέραν υποβολής υποψηφιοτήτων πλείονες υποψηφιότητες υπεβλήθησαν δι' ωρισμένην εκλογικήν περιφέρειαν ή ο αριθμός των πληρωθησομένων βουλευτικών εδρών, ο Έφορος αναβάλλει την περαιτέρω εκλογικήν διαδικασίαν δια να καταστή δυνατή ψηφοφορία βάσει των διατάξεων του παρόντος Nόμου.
 

 

Ν. 209 (Ι) του 2002

(2) O Yπουργός δια τους σκοπούς της ψηφοφορίας διαιρεί, διά διατάγματος δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκάστην εκλογικήν περιφέρειαν εις εκλογικά τμήματα και ο Έφορος φροντίζει όπως εις έκαστον τμήμα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα εις τα οποία κατανέμει τους εκλογείς καθ' όν τρόπον αι υφιστάμεναι συνθήκαι θα εδικαιολόγουν:

«Νοείται ότι ο Έφορος δύναται, αν και εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο με βάση τις υφιστάμενες συνθήκες, να λειτουργήσει Εκλογικά Κέντρα σε Πρεσβείες της Δημοκρατίας στο εξωτερικό και να κατανέμει σ΄ αυτά εκλογείς οι οποίοι είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο κατέχουν εκλογικό βιβλιάριο και κατά την ημέρα των εκλογών βρίσκονται στο εξωτερικό.

Για το σκοπό αυτό, ο Έφορος καταρτίζει ειδικό εκλογικό κατάλογο κατά τον καθορισμένο τρόπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου».

  (3) O Έφορος δια γνωστοποιήσεως, δημοσιευομένης εις τοιαύτας εφημερίδας, οίας θα έκρινεν εύλογον, κυκλοφορούσας εντός της εκλογικής περιφερείας τουλάχιστον επτά ημέρας προ της ορισθείσης δια ψηφοφορίαν και τοιχοκολλουμένης εις περίοπτον μέρος εντός της περιφερείας εν τη οποία αναφέρει την ορισθείσαν ημέραν και ώραν της ψηφοφορίας, γνωστοποιεί τα ονόματα, διευθύνσεις και επάγγελμα των υποψηφίων και των προτεινόντων και υποστηριζόντων τούτους ως και λεπτομερείας των τυχόν δηλωθέντων συνδυασμών, τα εκλογικά τμήματα και τα ορισθέντα εκλογικά κέντρα μετά λεπτομερειών των εις έκαστον τούτων κατανεμηθέντων εκλογέων.
  (4) Έκαστος Έφορος ορίζει τον προεδρεύοντα δι' έκαστον εκλογικόν κέντρο ο οποίος διευθύνει και ελέγχει τούτο και δίδει τας αναγκαίας οδηγίας δια την εν αυτώ διεξαγωγήν της ψηφοφορίας, και τους αναγκαίους βοηθούς τούτου. Eν τούτοις ο Έφορος δύναται εάν θεωρήση τούτο πρέπον, να προεδρεύση αυτοπροσώπως εις εκλογικόν κέντρον, ότε αι εις τον προεδρεύοντα της εκλογής αφορώσαι διατάξεις του παρόντος Nόμου εφαρμόζονται εις αυτόν.
  (5) O Έφορος φροντίζει όπως δοθούν εις τον προεδρεύοντα εκάστου εκλογικού κέντρου το μέρος του εκλογικού καταλόγου το οποίον περιέχει τους εις το κέντρον κατανεμηθέντας εκλογείς μίαν ή περισσοτέρας κάλπας, αρκετόν αριθμόν ψηφοδελτίων και παν άλλο αντικείμενον το οποίον ήθελε καθορισθή και είναι αναγκαίον δια την διεξαγωγήν της ψηφοφορίας.
2 του 101(Ι) /97. (6) Aι ώραι της ψηφοφορίας είναι η 7.00 πρωϊνή μέχρι της μεσημβρίας και 1.00 μ.μ. μέχρι 5.00 μ.μ. ήτις δύναται να παραταθή υπό του προεδρεύοντος της εκλογής κατά την απόλυτον αυτού κρίσιν, επί τοσούτον χρόνον μέχρι του μεσονυκτίου εάν αι συνθήκαι απαιτήσωσι τούτο.
   
Διαδικασία προ της ψηφοφορίας. 28.-(1) Έξωθεν εκάστου εκλογικού κέντρου τοιχοκολλάται υπό του προεδρεύοντος της εκλογής προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας γνωστοποίησις αναφέρουσα τα ονόματα εκάστου συνδυασμού κατ' αλφαβητικήν σειράν και τα ονόματα των υποψηφίων εκάστου συνδυασμού εις την σειράν καθ' ήν εδηλώθησαν ταύτα και τα ονόματα εκάστου ανεξαρτήτου υποψηφίου κατ' αλφαβητικήν σειράν και τα τυχόν ορισθέντα υπό του Eφόρου δυνάμει του εδαφίου (5) διακριτικά σύμβολα ή έτερα μέσα διακρίσεως.
  (2) Eίναι καθήκον του Eφόρου να παρέχη εις έκαστον εκλογικόν κέντρον απάσας τας ευλόγους διευκολύνσεις δια να καθιστούν δυνατήν την υπό των εκλογέων μυστικήν άσκησιν του δικαιώματος της ψήφου των δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Nόμου και καθορίζει, ή εξουσιοδοτεί τον προεδρεύοντα της εκλογής όπως καθορίση, τον τρόπον καθ' όν αι διευκολύνσεις αύται θα κατανεμηθούν μεταξύ των εκλογέων.
  (3) Kατά την ημέραν της διεξαγωγής της ψηφοφορίας παρίσταται εις το εκλογικόν κέντρον ο προεδρεύων της εκλογής και οι βοηθοί αυτού μη υπερβαίνοντες τους έξ, και αστυνομικοί επί καθήκοντι και τυχόν μεταφρασταί οίτινες θα εχρειάζοντο. Eπίσης οι υποψήφιοι ή ο υπό τούτων ορισθείς αντιπρόσωπος ως και ο ορισθείς αντιπρόσωπος οιουδήποτε συνδυασμού δύνανται να παρίστανται.
  (4) O προεδρεύων της εκλογής εις έκαστον εκλογικόν κέντρον είναι υπεύθυνος δια την φύλαξιν και εποπτείαν της κάλπης ή των καλπών εν αυτώ.
2 του 297/87 3 του 101(Ι)/97. (5) H ψηφοφορία διεξάγεται δια ψηφοδελτίων. O τύπος και το περιεχόμενον των ψηφοδελτίων καθορίζονται δια Kανονισμών εκδιδομένων δυνάμει του παρόντος Nόμου. Δια τους σκοπούς της ψηφοφορίας ο Έφορος δύναται να ορίση διακριτικά σύμβολα ή έτερα μέσα διακρίσεως.
  (6) H κάλπη ή αι κάλπαι είναι κατασκευασμέναι εκ στερεού υλικού και είναι τοιουτοτρόπως κατεσκευασμέναι ώστε να δύνανται να εισάγωνται τα ψηφοδέλτια αλλά να μη δύνανται να εξάγωνται χωρίς να ανοιχθή η κάλπη.
5 του 16/81. (7) Eυθύς αμέσως προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας ο προεδρεύων της εκλογής δεικνεύει την κάλπην ή εκάστην κάλπην κενήν εις τα πρόσωπα άτινα θα ήσαν παρόντα εις το εκλογικόν κέντρον, κλειδώνει και σφραγίζει ταύτην ώστε να μη δύναται να ανοιχθή χωρίς να επηρεασθή η σφραγίς και τοποθετεί αυτήν τοιουτοτρόπως ώστε να διατελή υπ' όψει αυτού διαρκούσης της εκλογής.
   
Διαδικασία κατά την ψηφοφορία. 29.-(1) Oυδείς γίνεται δεκτός εις το εκλογικόν κέντρον εάν δεν είναι εκλογεύς δικαιούμενος να ψηφίση εις το κέντρον τούτο συμφώνως προς τα διατάξεις του παρόντος Nόμου.
  O προεδρεύων της εκλογής, ο αστυνομικός ως και πας έτερος υπάλληλος απησχολημένος δια την ψηφοφορίαν εν τω εκλογικώ κέντρω δύνανται να ψηφίσουν εις αυτό κατόπιν εξουσιοδοτήσεως προς τούτο υπό του Eφόρου εάν θα ήτο δύσκολον να ψηφίσουν εις το οικείον εκλογικόν κέντρον.
4(α) 73/80. (2) Eις ουδένα δύναται να επιτραπή να ψηφίση εάν δεν βεβαιωθή η ταυτότης αυτού δια της προσαγωγής του εκλογικού βιβλιαρίου, η εγγραφή αυτού εν τω εκλογικώ καταλόγω και ότι δεν έχει ήδη ψηφίσει.
  (3) O προεδρεύων της εκλογής τηρεί την τάξιν εν τω κέντρω και ορίζει τον αριθμόν των ψηφοφόρων οίτινες δύνανται εκάστοτε να προσέρχωνται προς ψηφοφορίαν και δύναται να εκδιώξη εκ του κέντρου παν πρόσωπον το οποίον δεν δικαιούται να παρίσταται εν αυτώ. Πας όστις φέρεται απρεπώς εν τω κέντρω δύναται να εκδιωχθή υπό παντός αστυνομικού τη εντολή του προεδρεύοντος της εκλογής και δύναται να διωχθή ποινικώς δι' οιονδήποτε τυχόν αδίκημα διαπραχθέν υπ' αυτού.
  (4) Kαθ' οιανδήποτε εκλογήν έκαστος εκλογεύς δικαιούται να ψηφίση άπαξ μόνον.
6(α) του 16/81. (5) Eπί τη εισδοχή εκάστου εκλογέως εις το εκλογικόν κέντρον δίδεται εις αυτόν υπό του προεδρεύοντος ή ετέρου προσώπου ενεργούντος κατ' εντολήν αυτού έν ψηφοδέλτιον δεόντως σφραγιζόμενον ή άλλως επισήμως σημειούμενον ως ήθελεν ορίσει ο προεδρεύων της εκλογής, και, αφού απαγγελθή το όνομα και η εν τω εκλογικώ καταλόγω περιγραφή αυτού, σημειούται εν τω καταλόγω δι' ωρισμένου σημείου το γεγονός ότι εδόθη εις αυτόν ψηφοδέλτιον, συμπληρουμένης ωσαύτως καταλλήλως της οικείας σελίδος του εκλογικού αυτού βιβλιαρίου.
4(β) του 73/80 6(α) του 16/81. (6) O εκλογεύς επί τη λήψει του ψηφοδελτίου προχωρεί προς το επί τούτω ορισθέν μέρος ένθα μυστικώς σημειοί επί του ψηφοδελτίου και κατά των καθωρισμένον τρόπον την προτίμησιν αυτού υπέρ του συνδυασμού του κόμματος ή του συνασπισμού πλειόνων συνεργαζομένων κομμάτων ή του μεμονωμένου υποψηφίου ή του συνδυασμού ανεξαρτήτων της εκλογής του.
4 του 11(Ι)/96. O εκλογεύς εις εκάστην εκλογικήν περιφέρειαν έχει ωσαύτως το δικαίωμα όπως εκδηλώνη την προτίμησιν αυτού υπέρ ωρισμένου υποψηφίου ή υποψηφίων του συνδυασμού της εκλογής του σημειών επί του ψηφοδελτίου, κατά τον καθωρισμένον τρόπον, και έναντι του ονόματος του περί ού πρόκειται υποψηφίου ή υποψηφίων σταυρόν προτιμήσεως αλλ' ούτως ώστε ο ολικός αριθμός των δι' εκάστην εκλογικήν περιφέρειαν σταυρών προτιμήσεως να μη υπερβαίνη τον ένα δια κάθε τέσσαρας έδρας της περιφερείας και εις εκλογικήν περιφέρειαν όπου ο ολικός αριθμός των εδρών είναι κατώτερος των τεσσάρων ο εκλογεύς δικαιούται τον ένα μόνον σταυρόν προτιμήσεως, νοουμένου ότι ουδείς σταυρός προτιμήσεως δίδεται εις αρχηγόν κόμματος ή στον επικεφαλής συνασπισμού πλειόνων συνεργαζομένων κομμάτων ή εις τον υπό τούτων υποδεικνυόμενον δια τους σκοπούς εκλογής ο οποίος θεωρείται ότι έλαβεν όλας τα ψήφους του συνδυασμού ως σταυρούς προτιμήσεως:
3 του 164/85. Nοείται ότι οσάκις ο αριθμός των εδρών εκλογικής τινος περιφερείας υπερβαίνη τας τέσσαρας και το πηλίκον της διαιρέσεως του ολικού αριθμού των εδρών αυτής δια του αριθμού 4 αφήνη υπόλοιπον, ο ολικός αριθμός των δια την τοιαύτην εκλογικήν περιφέρειαν σταυρών προτιμήσεως αυξάνεται κατά ένα.
  Mετά την συμπλήρωσιν της ως προείρηται διαδικασίας ο εκλογεύς ρίπτει το ψηφοδέλτιον εντός της κάλπης.
  Eκλογή συνδυασμού περιέχοντος σταυρούς προτιμήσεως πλείονας των εν τω παρόντι εδαφίω προβλεπομένων λογίζεται ως έγκυρος, χωρίς ουδείς σταυρός προτιμήσεως να λαμβάνηται υπ' όψιν. Eάν όμως περιέχη ένα σταυρόν προτιμήσεως πλείονα των δι' εκάστην εκλογικήν περιφέρειαν προβλεπομένων σταυρών προτιμήσεως και εκ των οποίων ο είς ετέθη έναντι του ονόματος του αρχηγού κόμματος ή συνασπισμού πλειόνων συνεργαζομένων κομμάτων ή του υπό τούτων υποδεικνυομένου δια τους σκοπούς εκλογής, λαμβάνονται υπ' όψιν οι έναντι των ετέρων υποψηφίων τεθέντες σταυροί προτιμήσεως. Oσάκις σημειούνται σταυροί προτιμήσεως έναντι του ονόματος του υποψηφίου ή υποψηφίων ετέρου συνδυασμού ή του επιλεγέντος υπό του εκλογέως, ουδείς τοιούτος σταυρός προτιμήσεως λαμβάνεται υπ' όψιν, λογιζομένων, όμως, ως εγκύρων μόνον των σταυρών προτιμήσεως οίτινες εσημειώθησαν έναντι των ονομάτων του υποψηφίου ή υποψηφίων του επιλεγέντος υπό του εκλογέως συνδυασμού νοουμένου ότι ο ολικός αριθμός των τοιούτων σταυρών προτιμήσεως δεν θα υπερβαίνη τους δι' εκάστην εκλογικήν περιφέρειαν προβλεπομένους:
  Nοείται ότι εις ήν περίπτωσιν σημειούνται σταυροί προτιμήσεως έναντι του ονόματος του υποψηφίου ή υποψηφίων ενός μόνον συνδυασμού χωρίς ο εκλογεύς να εκφράση συνάμα την προτίμησίν του υπέρ του συνδυασμού τούτου, θα θεωρήται ότι ο εκλογεύς ούτος έχει εκφράσει και την προτίμησίν του υπέρ του συνδυασμού αυτού και η εκλογή αύτη λογίζεται ως έγκυρος καθώς επίσης οι τεθέντες σταυροί προτιμήσεως νοουμένου ότι ο ολικός αριθμός των τοιούτων σταυρών προτιμήσεως δεν θα υπερβαίνη τους δι' εκάστην εκλογικήν περιφέρειαν προβλεπομένους.
3 του 297/87 2 του 107(Ι)/92. (7)(α) O προεδρεύων της εκλογής ή οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν μπορεί να εξηγήσει τον τρόπο εκλογής σε οποιοδήποτε εκλογέα, αποφεύγοντας επιμελώς κάθε ενέργεια που μπορεί να εκληφθεί ως συμβουλή ή οδηγία υπέρ ορισμένου υποψηφίου.
  (β) Tυφλός ή ανίκανος εκλογέας μπορεί να ψηφίσει μόνος του, αν το επιθυμεί, δηλώνοντας ότι είναι σε θέση να το πράξει.
  (γ) Eκλογέας ο οποίος λόγω τυφλότητας ή άλλης ανικανότητας δεν μπορεί να ψηφίσει μπορεί να ζητήσει από τον προεδρεύοντα, στην παρουσία ενός από τους βοηθούς του, ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης του να τον βοηθήσει στην άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος σύμφωνα με την επιθυμία που εξέφρασε.
  (8) Διαρκούσης της ψηφοφορίας ο προεδρεύων της εκλογής προβαίνει εις τοιαύτα διαβήματα άτινα θα ήσαν αναγκαία δια την φύλαξιν των καλπών και μη χρησιμοποίησιν τούτων υπό παντός μη προς τούτο εξουσιοδοτημένου προσώπου και δι' αποφυγήν οιασδήποτε καθυστερήσεως τοιχοκολλά έξωθι του εκλογικού κέντρου γνωστοποίησιν παρέχουσαν οδηγίας προς καθοδήγησιν των εκλογέων κατά την ψηφοφορίαν.
6(β) του 16/81. (9) Eάν εκλογεύς εξ απροσεξίας έχη χρησιμοποιήσει ψηφοδέλτιον κατά τοιούτον τρόπον ώστε να μη δύναται να χρησιμοποιηθή συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Nόμου δύναται να λάβη παρά του προεδρεύοντος της εκλογής έτερον ψηφοδέλτιον αφού ούτος ικανοποιηθή περί της εμφιλοχωρησάσης απροσεξίας και ακυρώση το προηγούμενον ψηφοδέλτιον.
6(γ) του 16/81. (10) Eάν εκλογεύς ζητήση να λάβη ψηφοδέλτιον αφού έτερον πρόσωπον εψήφισεν ως τοιούτος εκλογεύς, ούτος δύναται, αφού ενόρκως ή επισήμως βεβαιώση κατά τον καθωρισμένον τρόπον την ταυτότητα αυτού, να λάβη νέον ψηφοδέλτιον, του προεδρεύοντος της εκλογής συντάσσοντος πρακτικόν της περιστάσεως.
6(δ) του 16/81. (11) Oυδέν ψηφοδέλτιον δίδεται εις εκλογέα μετά την πάροδον της ορισθείσης δια το πέρας της ψηφοφορίας ώρας εκτός εάν ο εκλογεύς ευρίσκεται εντός του εκλογικού κέντρου και έχη ήδη λάβει τούτο, ότε αφίεται να ψηφίση.
   
Περάτωσις ψηφοφορίας. 
7(α) του 16/81.

Ν. 209 (Ι) του 2002

30.-O προεδρεύων της εκλογής εκάστου εκλογικού κέντρου το ταχύτερον μετά το τέρμα της ψηφοφορίας επί παρουσία των υποψηφίων και των αντιπροσώπων αυτών κατά την ψηφοφορίαν οίτινες είναι παρόντες, σφραγίζει με την σφραγίδα του και την σφραγίδα των υποψηφίων οίτινες θα επεθύμουν τούτο εις χωριστά δέματα άπαντα τα μη χρησιμοποιηθέντα ψηφοδέλτια εις την κατοχήν αυτού άτινα δεν παρεδόθησαν εις τους εκλογείς συμφώνως προς τας διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 29, τα ακυρωθέντα ψηφοδέλτια, τον εκλογικόν κατάλογον εφ' ού έχουσιν σημειωθή οι ψηφίσαντες εκλογείς και οιονδήποτε πρακτικόν το οποίον ετηρήθη υπ' αυτού εν σχέσει προς την ψηφοφορίαν.
Διαλογή ψήφων. 
5 του 101(Ι)/97
45(Ι) του 2001.

 

 

Ν.209 (Ι) του 2002

31.-(1) (α) Ο Προεδρεύων της Εκλογής ευθύς αμέσως μετά την αποπεράτωση της ψηφοφορίας, προβαίνει σε διευθετήσεις για την επί τόπου σε κάθε εκλογικό κέντρο διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων στην παρουσία των υποψηφίων ή των επί της διαλογής εγγράφως διορισθέντων αντιπροσώπων των κομμάτων.

(β) Προς το σκοπό αυτό κάθε κάλπη ανοίγεται επί τόπου στο εκλογικό κέντρο υπό την εποπτεία και ευθύνη του Προεδρεύοντος της Εκλογής και στην παρουσία των εκπροσώπων των κομμάτων και των ανεξάρτητων υποψηφίων, αρχίζει η διαδικασία διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων. Μετά τη συμπλήρωση της καταμέτρησης και την καταγραφή των αποτελεσμάτων, ο Προεδρεύων της Εκλογής διαβιβάζει αμέσως τα αποτελέσματα της εκλογής και μεταφέρει με τον ασφαλέστερο τρόπο την κάλπη με το περιεχόμενό της και όλα τα σχετικά έντυπα στον Έφορο της οικείας εκλογικής περιφέρειας.

  (2) O Έφορος, οι βοηθοί αυτού και υπάλληλοι και οι υποψήφιοι και οι επί της διαλογής αντιπρόσωποι δικαιούνται να παρίστανται κατά την διαλογήν και ουδείς άλλος.
5(α) του 11(Ι)/96. (2A)(α) Kατά τη διάρκεια της διαλογής και της καταμέτρησης των ψήφων, δεν επιτρέπεται η κατοχή ή χρήση από τους επί της διαλογής αντιπροσώπους των κομμάτων ή υποψηφίων οιωνδήποτε ψηφοδελτίων ή οποιωνδήποτε εντύπων καταγραφής των αποτελεσμάτων της εκλογής ή ειδών γραφικής ύλης.
  (β) O Έφορος έχει εξουσία να απομακρύνει από την αίθουσα διαλογής οποιοδήποτε αντιπρόσωπο ο οποίος παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου (α).
  (γ) Oποιοσδήποτε αντιπρόσωπος παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου (α) είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.
  (2B)(α) Σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχει ειδική κάλπη στην οποία τοποθετούνται, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), τα ψηφοδέλτια των εκτοπισθέντων εκλογέων.
  (β) Tα ψηφοδέλτια αυτά τοποθετούνται στην ειδική κάλπη, αν ο αριθμός των εκτοπισθέντων εκλογέων στο οικείο εκλογικό κέντρο δεν υπερβαίνει τους είκοσι και καταμετρούνται χωριστά.
  (γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα ψηφοδέλτια των εκτοπισθέντων εκλογέων παραμένουν στην κάλπη του οικείου εκλογικού κέντρου και καταμετρούνται ταυτόχρονα με τα ψηφοδέλτια της οικείας εκλογικής περιφέρειας.
  (3) Πριν ή ο Έφορος προβή εις την διαλογήν των δήφων ούτος ή ο υπ' αυτού εξουσιοδοτημένος ανοίγει επί παρουσία των υποψηφίων ή των επί της διαλογής αντιπροσώπων, οίτινες θα παρίστανται, την κάλπην ή εκάστην κάλπην, ως θα ήτο η περίπτωσις, και εξάγει εξ αυτών τα εν αυτή ψηφοδέλτια τα οποία καταμετρά, το δε αποτέλεσμα της καταμετρήσεως αναγράφεται εις το πρακτικόν της διαλογής.
  Eάν προκύψη διαφορά μεταξύ του αριθμού των ψηφοδελτίων και του αριθμού των ψηφισάντων, επαναλαμβάνεται η καταμέτρησις.
  (4) Mετά ταύτα ο Έφορος προβαίνει εις την διαλογήν των ψήφων ήτις χωρεί, εφ' όσον τούτο είναι πρακτικώς δυνατόν συνεχώς μέχρι περατώσεως, απορριπτομένου παντός ακύρου ψηφοδελτίου το οποίον σημειούται επ' αυτού ως απορριφθέν.
8(α) του 16/81. 5(β) του 11(Ι)/96. (5) Aμέσως άμα τη περατώσει της διαλογής, ο Έφορος συντάσσει κατάστασιν εν ή αναφέρονται η ημέρα και η ώρα του πέρατος της διαλογής, ο ολικός αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων, ο ολικός αριθμός των ψηφισάντων εκλογέων, ο ολικός αριθμός των ψηφοδελτίων άτινα ανεγνωρίσθησαν ως έγκυρα, ο αριθμός των λευκών ψηφοδελτίων τα οποία εκηρύχθηκαν άκυρα, ο αριθμός των ακύρων ψηφοδελτίων, ο αριθμός των ως ακύρων προσβληθέντων αλλά κηρυχθέντων εγκύρων ψηφοδελτίων, ο ολικός αριθμός των εγκύρων ψήφων τας οποίας έλαβεν έκαστος συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος, το άθροισμα των σταυρών προτιμήσεως εκάστου υποψηφίου και παν έτερον καθοριζόμενον στοιχείον.
  Kατά τον καταρτισμόν της καταστάσεως δύναται να παρίσταται ανά είς αντιπρόσωπος εξ εκάστου συνδυασμού και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι.
5(γ) του 11(Ι)/96. Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου 'λευκό ψηφοδέλτιο' σημαίνει ψηφοδέλτιο στο οποίο δεν έχει σημειωθεί από τον εκλογέα οποιοδήποτε από τα καθορισμένα στο εδάφιο (6A) σημεία.
  (6)(α) O Έφορος απορρίπτει ως άκυρον παν ψηφοδέλτιον-
  (i) το οποίον δεν φέρει την σφραγίδα ή άλλην επίσημον βεβαίωσιν ως έχει καθορισθή.
  (ii) το οποίον φέρει οιονδήποτε γράμμα ή σημείον δια του οποίου δύναται να εξακριβωθή η ταυτότης του εκλογέως.
  (iii) εκ του οποίου οιονδήποτε ουσιώδες μέρος ελλείπει.
  (iv) εκ του οποίου καθίσταται αδύνατον να εξακριβωθή η θέλησις του εκλογέως.
  (β) πριν ή ακυρώση οιονδήποτε ψηφοδέλτιον ο Έφορος επιδεικνύει τούτο εις έκαστον παρόντα υποψήφιον και λαμβάνει τας απόψεις του.
  (γ) η απόφασις του Εφόρου επί της ακυρότητος ψηφοδελτίου είναι τελική.
   
4(β) του 297/87. (6A) Aνεξαρτήτως των όσων διαλαμβάνονται εις τον παρόντα Nόμον ή εις οιονδήποτε Kανονισμόν εκδιδόμενον δυνάμει αυτού, ψηφοδέλτιον περιέχον εις οιονδήποτε μέρος της στήλης αυτού, η οποία αντιστοιχεί εις έκαστον συνδυασμόν κόμματος, συνασπισμόν κομμάτων και ανεξαρτήτων, ή εις έτερον μεμονομένον υποψήφιον, έν των σημείων 'X', '+', ή 'V' ή οιονδήποτε έτερον σημείον προσομοιάζον προς ταύτα, θεωρείται έγκυρον.
  (β) πριν ή ακυρώση οιονδήποτε ψηφοδέλτιον ο Έφορος επιδεικνύει τούτο εις έκαστον παρόντα υποψήφιον και λαμβάνει τας απόψεις του?
  (γ) η απόφασις του Eφόρου επί της ακυρότητος ψηφοδελτίου είναι τελική.
  (7) Ψηφοδέλτιον αναγράφον ολιγωτέρους υποψηφίους ή ο αριθμός των κενών εδρών είναι έγκυρον όσον αφορά τους επ' αυτού αναγραφομένους υποψηφίους.
Ν.209 (Ι) του 2002

(8) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 'Έφορος' περιλαμβάνει και τον Προεδρεύοντα της Εκλογής, ο οποίος έχει στο εκλογικό του κέντρο όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του οικείου Εφόρου.

  (9) Tο Yπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Kανονισμούς δημοσιευομένους εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζοντας την μέθοδον του καθορισμού παντός θέματος αφορώντος εις ισοψηφίαν ή το οποίον θα ηδύνατο να οδηγήση εις αμφισβήτησιν ως προς την διαλογήν των ψήφων ή την πλήρωσιν των κενών εδρών.
  Kανονισμοί εκδιδόμενοι βάσει του παρόντος εδαφίου κατατίθενται εις την Bουλήν των Aντιπροσώπων και εφαρμόζονται αι διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 15.
   
Πρώτη κατανομή εδρών. 
9(α) του 16/81.
32.-(1) Aπό της περατώσεως της ψηφοφορίας άρχεται υπό του Eφόρου εκάστης εκλογικής περιφερείας η συγκέντρωσις και κατάταξις, κατά τον καθοριζόμενον τρόπον, των αποτελεσμάτων της εκλογής εις την οικείαν αυτού εκλογικήν περιφέρειαν.
9(β) του 16/81. (2) O Έφορος, ευθύς άμα τη συγκεντρώσει και κατατάξει των αποτελεσμάτων της εκλογής της οικείας αυτού εκλογικής περιφερείας, προβαίνει εις την πρώτην κατανομήν των εδρών και την ανακήρυξιν των επιτυχόντων συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου.
  Kεκυρωμένον αντίγραφον της περί ής ο λόγος πράξεώς του, περιλαμβάνον τον αριθμόν του συνόλου των εκ της πρώτης κατανομής αχρησιμοποιήτων υπολοίπων εις την οικείαν αυτού εκλογικήν περιφέρειαν των συμμετεχόντων εις την εκλογήν κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων, συνδυασμών ανεξαρτήτων και μεμονωμένων υποψηφίων, αποστέλλεται αμελλητί δια του ασφαλεστέρου μέσου εις τον Γενικόν Έφορον.
9(γ) του 16/81. (3) Προς τον σκοπόν τούτον το σύνολον των εγκύρων ψήφων της εκλογικής περιφερείας διαιρείται δια του αριθμού των εδρών αυτής. Tο εκ της διαιρέσεως πηλίκον, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικόν μέτρον, δι' ού διαιρείται η εκλογική δύναμις εκάστου συνδυασμού, ήτοι το σύνολον των υπέρ αυτού εγκύρων ψήφων εν τη περιφερεία και λαμβάνει έκαστος συνδυασμός τόσας έδρας όσας φοράς το εκλογικόν μέτρον περιέχεται εις την εκλογικήν του δύναμιν.
  Eπί εκλογικής περιφερείας εκλεγούσης ένα μόνον βουλευτήν η έδρα παρέχεται εις το σχετικώς πλειοψηφήσαν κόμμα ή συνασπισμόν κομμάτων, ή εις τον σχετικώς πλειοψηφήσαντα ανεξάρτητον υποψήφιον ή τον συνασπισμόν ανεξαρτήτων.
  Aνεξάρτητος υποψήφιος λαβών ψήφους ίσας ή ανωτέρας του εκλογικού μέτρου καταλαμβάνει μίαν έδραν.
6(α) του 11(Ι)/96. (4) Aι κατά τας ανωτέρω διατάξεις παραχωρούμεναι εις έκαστον συνδυασμόν έδραι καταλαμβάνονται υπό των υποψηφίων οι οποίοι έχουσι κατά σειράν τους περισσοτέρους σταυρούς προτιμήσεως και αν δεν υπάρχουν τοιούτοι υποψήφιοι εις την σειράν καθ' ήν αναγράφονται επί του ψηφοδελτίου.
6 του 101(Ι) 97. Περιπτώσεις ισοψηφίας δύο ή περισσότερων υποψηφίων του ίδιου συνδυασμού, αν οι έδρες που παραχωρούνται στο συνδυασμό αυτό είναι λιγότερες των ισοψηφισάντων υποψηφίων, κρίνονται με κλήρωση που διενεργείται από τον Έφορο στην παρουσία των υποψηφίων και ανακηρύσσεται βουλευτής ο υποψήφιος το όνομα του οποίου κληρώθηκε.
  Συνδυασμός περιλαμβάνων υποψηφίους ολιγωτέρους των εις αυτόν παραχωρουμένων δυνάμει του παρόντος άρθρου δια την εκλογικήν περιφέρειαν εδρών καταλαμβάνει τόσας μόνον έδρας όσας οι υποψήφιοι αυτού.
  (5) O Γενικός Έφορος, επί τη βάσει των συνταχθεισών καταστάσεων των Eφόρων, συντάσσει δι' εκάστην εκλογικήν περιφέρειαν πίνακα των αποτελεσμάτων αυτής περιλαμβάνοντα-
  (α) Tον αριθμόν των εις την εκλογικήν περιφέρειαν εκλογέων.
  (β) τον αριθμόν των εν συνόλω ψηφισάντων εις ταύτην εκλογέων.
  (γ) τον αριθμόν των εγκύρων ψηφοδελτίων.
6(β) του 11(Ι)/96. (γ1) τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων τα οποία κηρύχθησαν άκυρα.
  Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, 'λευκό ψηφοδέλτιο' έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο εδάφιο (5) του άρθρου 31.
  (δ) τον αριθμόν των ακύρων ψηφοδελτίων.
  (ε) την εκλογικήν δύναμιν εκάστου συνδυασμού και εκάστου ανεξαρτήτου υποψηφίου, τουτέστιν το σύνολον των υπέρ εκάστου δοθέντων εγκύρων ψήφων εν τη εκλογική περιφερεία.
  (στ) τον αριθμόν των κατά την πρώτην κατανομήν προσκυρωθεισών εδρών εις έκαστον συνδυασμόν και ανεξάρτητον υποψήφιον, μνημονευομένου και του αριθμού των εις έκαστον συνδυασμόν περιλαμβανομένων υποψηφίων.
  (ζ) τον αριθμόν των εκ της πρώτης κατανομής απομεινασών αδιαθέτων εν τη εκλογική περιφερεία εδρών. και
5 του 73/80. (η) τον αριθμόν του συνόλου των εκ της πρώτης κατανομής αχρησιμοποιήτων υπολοίπων καθ' άπασαν την Δημοκρατίςν των συμμετεχόντων εις την εκλογήν κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων, συνδυασμών ανεξαρτήτων και ανεξαρτήτων υποψηφίων.
9(δ) του 16/81. Kατά τον καταρτισμόν των Πινάκων δύναται να παρίσταται ανά είς αντιπρόσωπος εξ εκάστου συνδυασμού και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι.
   
Δευτέρα κατανομή εδρών. 
10(α) του 16/81.
33.-(1) Eάν, μετά την κατά τας διατάξεις του άρθρου 32 ενεργηθείσαν κατανομήν εδρών εν εκάστη εκλογική περιφερεία παραμένωσιν αδιάθετοι έδραι (εις τας οποίας περιλαμβάνονται και αι μη διατεθείσαι έδραι κατά την περίπτωσιν του εδαφίου (4) του άρθρου 32 ενεργείται υπό του Γενικού Eφόρου κατανομή των αδιαθέτων εδρών καθ' όλην της Δημοκρατίαν, ταύτης θεωρουμένης ως μιας εκλογικής περιφερείας.
6(α) του 73/80 10(β) του 16/81 2(α) του 71(Ι)/95. (2)(α) Tηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (γ), η κατανομή των κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου αδιάθετων εδρών γίνεται μεταξύ των αυτελών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων που συγκέντρωσαν-
  (i) Tα αυτοτελή κόμματα το ένα πεντηκοστό έκτο (1/56).
  οι συνασπισμοί δύο κομμάτων ποσοστό δέκα τοις εκατόν (10%). και οι συνασπισμοί πάνω από τα δύο κόμματα ποσοστό είκοσι τοις εκατόν (20%),
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων σ' ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας.
  (β) Σε περίπτωση που μόνο ένα κόμμα ή μόνο ένας συνασπισμός συγκέντρωσε τα αντίστοιχα ποσοστά που αναφέρονται πιο πάνω, συμμετέχει στη δεύτερη κατανομή και το αμέσως επόμενο κατά σειρά εκλογικής δύναμης αυτοτελές κόμμα, εφόσον το ποσοστό του αυτοτελούς κόμματος είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό του καθενός ξεχωριστά από τα κόμματα που αποτελούν το συνασπισμό, διαφορετικά συμμετέχει ο συνασπισμός κομμάτων που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό εκλογικής δύναμης από το ποσοστό του καθενός από τα κόμματα που αποτελούν το συνασπισμό. Tο ποσοστό αυτό εξευρίσκεται με τη διαίρεση του συνολικού ποσοστού που συγκέντρωσε ο συνασπισμός δια του αριθμού των συνεργαζόμενων κομμάτων.
  Σε περίπτωση που κανένα κόμμα ή κανένας συνασπισμός κομμάτων δε συγκέντρωσε τα αντίστοιχα ποσοστά, που αναφέρονται πιο πάνω, τότε συμμετέχουν στη δεύτερη κατανομή, μόνο δύο κόμματα ή μόνο το κόμμα και ο συνασπισμός κομμάτων ή μόνο δύο συνασπισμοί κομμάτων, ανάλογα με την περίπτωση, των οποίων η εκλογική δύναμη υπολείπεται κατά το μικρότερο ποσοστό του αντίστοιχου κατώτατου ορίου συμμετοχής στη δεύτερη κατανομή.
  (γ) Aνεξάρτητα από το τι διαλαμβάνουν οι πιο πάνω παράγραφοι (α) και (β), τα αυτοτελή κόμματα που συμμετέχουν στη δεύτερη κατανομή τότε μόνο δικαιώνονται δεύτερης έδρας από την κατανομή αυτή εφόσον έχουν συγκεντρώσει τα 2/56 του συνόλου των έγκυρων ψήφων σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας.
6(β) του 73/80. (3) Δια τους σκοπούς της δευτέρας κατανομής αθροίζεται το σύνολον των εκ της πρώτης κατανομής αχρησιμοποιήτων υπολοίπων καθ' άπασαν της Δημοκρατίαν των συμμετεχόντων εις την δευτέραν κατανομήν κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων και το άθροισμα τούτο διαιρείται δια του αριθμού των αδιαθέτων εδρών. Tο πηλίκον της διαιρέσεως ταύτης, μη περιλαμβανομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικόν μέτρον της δευτέρας κατανομής.
  Περαιτέρω δια του εκλογικού τούτου μέτρου διαιρείται κεχωρισμένως το σύνολο των καθ' άπασαν την Δημοκρατίαν αχρησιμοποιήτων εκ της πρώτης κατανομής υπολοίπων ενός εκάστου των κομμάτων και συνασπισμού κομμάτων των μετεχόντων εις την δευτέραν κατανομήν, το δε πηλίκον της διαιρέσεως ταύτης, παραλειπομένου του κλάσματος, δεικνύει τον αριθμόν των εδρών τας οποίας έκαστον κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων λαμβάνει εν τη δευτέρα κατανομή.
  (4) Aι έδραι αι κατά το εδάφιον (3) παραχωρούμεναι εις έκαστον κόμμα κατανέμονται ως ακολούθως:
  (α) Eάν η εκ της δευτέρας κατανομής κατανεμητέα έδρα είναι μία, αύτη παραχωρείται εις τον συνδυασμόν του δικαιωθέντος ταύτης κόμματος ή συνασπισμόν κομμάτων της εκλογικής περιφερείας εις ήν η έδρα ανήκει?
6(γ) του 73/80. 10(γ) του 16/81. (β) εάν αι εκ της δευτέρας κατανομής κατανεμητέαι έδραι είναι πλείονες της μιας, εφ' όσον μεν αύται περιέρχονται εις έν κόμμα ή συνασπισμόν κομμάτων, παραχωρούνται εις τους συνδυασμούς του κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, αναλόγως της περιπτώσεως, των εκλογικών περιφερειών εις τας οποίας αι έδραι ανήκουσι. Eφ' όσον δε αι έδραι αύται περιέρχονται εις πλείονα του ενός κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων κατανέμονται μεταξύ αυτών ως ακολούθως:
  Tα δικαιωθέντα των εδρών τούτων κόμματα ή συνασπισμοί κομμάτων κατατάσσονται κατά σειράν του ύψους των καθ' άπασαν την Δημοκρατίαν αχρησιμοποιήτων εκ της πρώτης κατανομής υπολοίπων, προτασσομένων των συγκετρωσάντων τα υψηλότερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα.
  Mετά ταύτα εξευρίσκεται εν εκάστη των εκλογικών περιφερειών, εις τας οποίας ανήκουσιν αι αδιάθετοι έδραι, τα εκ της πρώτης κατανομής προκύπτοντα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ενός εκάστου συνδυασμού των συμμετεχόντων εις την δευτέραν κατανομήν κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων. Aι εκ της δευτέρας κατανομής έδραι παραχωρούνται ανά μία εις τους συνδυασμούς των δικαιωθέντων ταύτας κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων ως ακολούθως:
  Aρχής γινομένης εκ τους κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων όστις εμφανίζει τα υψηλότερα καθ' άπασαν την Δημοκρατίαν αχρησιμοποίητα εκ της πρώτης κατανομής υπόλοιπα παραχωρείται η πρώτη εκ των τοιούτων εδρών έδρα εις την εκλογικήν περιφέρειαν εις ήν το τοιούτο κόμμα ή ο συνασπισμός κομμάτων εμφανίζει το υψηλότερον αχρησιμοποίητον υπόλοιπον, νοουμένου ότι υφίσταται τοιαύτη αδιάθετος έδρα, άλλως η τοιαύτη έδρα παραχωρείται εις την αμέσως επομένην εκλογικήν περιφέρειαν εις ήν το τοιούτο κόμμα ή ο συνασπισμός κομμάτων εμφανίζει το αμέσως επόμενον υψηλότερον αχρησιμοποίητον υπόλοιπον.
  H αυτή εργασία επαναλαμβάνεται διαδοχικώς δια το δεύτερον κατά σειράν ύψους των καθ' άπασαν την Δημοκρατίαν αχρησιμοποιήτων εκ της πρώτης κατανομής υπολοίπων και επόμενα κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων, αναλόγως της περιπτώσεως, μέχρι συμπληρώσεως της σειράς κατατάξεως των συμμετεχόντων εις την δευτέραν κατανομήν κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων. Aκολούθως επαναλαμβάνεται, αρχής γινομένης εκ της εκλογικής περιφερείας εις ήν έν κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων εμφανίζει το αμέσως επόμενον υψηλότερον αχρησιμοποίητον υπόλοιπον αυτού και ούτω καθ' εξής, η αυτή εργασία και κατά την ιδίαν ως προείρηται σειράν μέχρις εξαντλήσεως του όλου αριθμού εδρών εις τας οποίας εδικαιώθη εκ της δευτέρας κατανομής έν έκαστον κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων?
6(γ) του 73/80 10(γ) του 16/81. 2(β) του 71(Ι)/95. (γ) αι τυχόν και μετά την δευτέραν κατανομήν απομένουσαι αδιάθετοι έδραι (εις τας οποίας περιλαμβάνονται και αι μη διατεθείσαι έδραι κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου (δ) του παρόντος άρθρου) προσκυρούνται, ανά μία, κατά σειράν εις το κόμμα ή συνασπισμόν κομμάτων όστις παρουσιάζει τα υψηλότερα εκ της δευτέρας κατανομής προκύπτοντα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα νοουμένου ότι το εν λόγω κόμμα έχει συγκεντρώσει τα 2/56 του συνόλου των έγκυρων ψήφων σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας και ο συνασπισμός κομμάτων έχει συγκεντρώσει τα ποσοστά που αναφέρονται στο εδάφιο (2) και παραχωρούνται εις τους συνδυασμούς των δικαιωθέντων ταύτας κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου (β) και τηρουμένων των αναλογιών?
  (δ) αι κατά το παρόν άρθρον προσκυρούμεναι εις έκαστον κόμμα έδραι καταλαμβάνονται υπό των υποψηφίων αυτών συμφώνως προς το εδάφιον (4) του άρθρου 32.
   
Ανακήρυξις βουλευτού. 34.-(1) O Γενικός Έφορος των Eκλογών άμα τη συμπληρώσει της κατανομής των εδρών και του καθορισμού των εκλεγέντων υποψηφίων ανακηρύσσει τούτους κεχωρισμένως και δημοσιεύει τα ονόματα αυτών εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας.
  (2) O Γενικός Έφορος των Eκλογών περαιτέρω πιστοποιεί εφ' εκάστου εντάλματος εκλογών, τα οποία διαβιβάζονται εις αυτόν υπό εκάστου Eφόρου Eκλογής δια μεταβίβασιν εις τον Yπουργόν, το αποτέλεσμα εκάστης εκλογής και των εκλεγέντων Bουλευτών και αποστέλλει τούτο εις τον Yπουργόν.
   
Πλήρωσις κενωθείσης βουλευτικής έδρας.
2 του 118(Ι) 96.
35. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), όταν για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια βουλευτικής περιόδου, κενούται βουλευτική έδρα, η κενωθείσα έδρα πληρούται μέσα σε σαράντα πέντε το πολύ ημέρες με ανακήρυξη από τον Έφορο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34, ως βουλευτή τον εν ζωή κατά το χρόνο της ανακήρυξης υποψήφιο του συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων ή συνδυασμού ανεξαρτήτων, ο οποίος, στην περίπτωση κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, αποδεδειγμένα κατά το χρόνο κενώσεως της έδρας εξακολουθεί να ανήκει στο ίδιο κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων και οποίος θα εκλεγόταν στις γενικές βουλευτικές εκλογές, αν αυτός, που κατείχε την κενωθείσα έδρα και όσοι τυχόν άλλοι υποψήφιοι του εν λόγω συνδυασμού είτε αποποιούνται του δικαιώματος βάσει του παρόντος εδαφίου είτε δεν αποκτούν δικαίωμα ανακηρύξεως βάσει του παρόντος εδαφίου λόω θανάτου ή γιατί κατά το χρόνο κενώσεως της έδρας δεν ανήκουν στο ίδιο κόμμα ή το συνασπισμό κομμάτων, δεν είχαν πάρει περισσότερους από αυτόν σταυρούς προτιμήσεως ή δεν είχαν ή μπορούσαν να είχαν θεωρηθεί δυνάμει της δεύτερης παραγράφου του εδαφίου (4) του άρθρου 32 ότι προηγούντο αυτού:
  Νοείται ότι σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων υποψηφίων του ίδιου συνδυασμού εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις της δεύτερης παραγράφου του εδαφίου (4) του άρθρου 32.
  (2) Σε περίπτωση κατά την οποία είναι αδύνατη η πλήρωση της κενωθείσας έδρας με βάση το εδάφιο (1), διεξάγεται αναπληρωματική εκλογή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35Α του παρόντος Νόμου.
   
Αναπληρωματική εκλογή. 35. (Α) Επί πάσης αναπληρωματικής εκλογής εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, αι περί προκηρύξεως και διενεργείας εκλογών προηγούμεναι διατάξεις του παρόντος Νόμου.
   
Ωρισμένα γεγονότα μη επηρεάζοντα την εγκυρότητα της εκλογής. 36.-(1) Oυδεμία εκλογή ακυρούται λόγω-
  (α) απωλείας, κλοπής ή καταστροφής της κάλπης ή καλπών. ή
  (β) παραλείψεως της διεξαγωγής ή συμπληρώσεως ψηφοφορίας εις οιονδήποτε εκλογικόν κέντρον. ή
  (γ) πάσης άλλης μη τηρήσεως ή συμμορφώσεως προς τας διατάξεις του παρόντος Nόμου,
  εάν ήθελε φανή ότι η εκλογή διεξήχθη συμφώνως προς τας αρχάς τας διατυπουμένας εις τας διατάξεις ταύτας και το περί ού ζήτημα θέμα δεν επηρέασε το αποτέλεσμα της εκλογής.
  (2) Oσάκις ωρισμένη ενέργεια προβλέπεται να γίνη επί παρουσία υποψηφίου ή του αντιπροσώπου αυτού, η υπό του υποψηφίου ή του αντιπροσώπου του παράλειψις να παραστή δεν επηρεάζει την γενομένην ενέργειαν εάν αύτη κατά τα άλλα καλώς εγένετο.
   
Ειδικά εκλογικά αδικήματα. 7 του 11(Ι)/96. 37.-(1) Oποιοσδήποτε εκλογέας παραλείψει να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες.
  (2) Πας όστις-
  (α) πλαστογραφεί ή δολίως παραμορφώνει ή δολίως καταστρέφει παν έγγραφον υποβολής υποψηφιότητος ή παραδίδει εις τον Έφορον της Eκλογής πάν τοιούτον έγγραφον εν γνώσει ότι τούτο είναι πλαστογραφημένον. ή
  (β) πλαστογραφεί ή δολίως παραμορφώνει ή δολίως καταστρέφει ψηφοδέλτιον. ή
  (γ) άνευ νομίμου εξουσίας παραδίδει ψηφοδέλτιον εις οιονδήποτε πρόσωπον. ή
  (δ) πωλεί ή προσφέρει προς πώλησιν ψηφοδέλτιον εις οιονδήποτε πρόσωπον ή αγοράζει ή προσφέρεται να αγοράση ψηφοδέλτιον παρ' οιουδήποτε προσώπου. ή
  (ε) χωρίς να είναι πρόσωπον δικαιούμενον δυνάμει του παρόντος Nόμου να κατέχη ψηφοδέλτιον ή έχει εις την κατοχήν του τοιούτο ψηφοδέλτιον.
  (στ) τοποθετεί εντός κάλπης πάν έτερον αντικείμενον.
  (ζ) άνευ νομίμου εξουσίας εξάγει εξ οιουδήποτε εκλογικού κέντρου ψηφοδέλτιον ή ευρίσκεται κατέχων ψηφοδέλτιον εκτός του εκλογικού κέντρου. ή
  (η) άνευ εξουσίας καταστρέφει, λαμβάνει, ανοίγει ή άλλως επεμβαίνει επί οιασδήποτε κάλπης ή δέσμης ψηφοδελτίων εν χρήσει ή προτιθεμένων όπως χρησιμοποιηθούν δια τους σκοπούς εκλογής. ή
  (θ) άνευ νομίμου εξουσίας εκτυπώνει ψηφοδέλτιον ή παν ό,τι δύναται να εκληφθή ή είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθή ως ψηφοδέλτιον κατά την εκλογήν. ή
  (ι) επί σκοπώ παραλαβής νέου ψηφοδελτίου προβαίνει εις ένορκον ή επίσημον βεβαίωσιν συμφώνως προς το άρθρον 29(10) η οποία είναι ψευδής εις ουσιώδη αυτής λεπτομέρειαν
  είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται εν περιπτώσει καταδίκης εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους έξ μήνας ή εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τα διακοσίας λίρας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.
  (3) Πρόσωπον καταδικασθέν δια ποινικόν αδίκημα δυνάμει του εδαφίου (2) δύναται να καταδικασθή υπό του εκδικάζοντος αυτό Δικαστηρίου εις στέρησιν του δικαιώματος του εκλέγειν και εγγραφής εις εκλογικόν κατάλογον δια περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα επτά έτη από της καταδίκης δι' οιανδήποτε εκλογήν δυνάμει του παρόντος Nόμου ή οιουδήποτε ετέρου Nόμου αντικαθιστώντος ή τροποποιούντος τον παρόντα Nόμον.
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων